JKW-KABAB-07-JA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་དག་སྣང་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་བཀའ་སྲུང་འཆི་མེད་ཙཎྜཱི་ཀཱ་མཆོད་པ།
Wylie title drang srong dri med kun tu dge ba'i tshe sgrub dag snang ma'i khyad par gyi bka' srung 'chi med tsaN+DI kA mchod pa JKW-KABAB-07-JA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 7, Pages 359-360 (Folios 1a1 to 1b4)
Author མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Mi pham rgya mtsho. drang srong dri med kun tu dge ba'i tshe sgrub dag snang ma'i khyad par gyi bka' srung 'chi med tsaN+DI kA mchod pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 359-360. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Revelations - gter ma
Deity drang srong dri med kun tu dge ba
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
Colophon

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་དགོངས་གཏེར་བདག་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་གཏད་པ་ལགས་སོ། མངྒ་ལཾ།།

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i dgongs gter bdag mi pham rnam par rgyal ba la gtad pa lags so/___mang+ga laM/

[edit]
༈ །།དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་དག་སྣང་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་བཀའ་སྲུང་འཆི་མེད་ཙཎྜཱི་ཀཱ་མཆོད་པ་ནི། །གཏོར་མ་དམར་པོ་ཟླ་གམ་ལ་བ་ལང་གི་ཤ་དང་ཆང་ཕུད་མ་ཉམས་པས་བྲན་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ནགས་ཚལ་དྲྭ་བ་ཅན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་དྲྭ་བས་ཁེབས་པའི་མཚོ་རྫིང་ནས་འཆི་མེད་ཉེ་དབང་ཙཎྜི་ཀཱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་གཤེགས་འཆི་མེད་ཙཎྜི་ཀཱ། །ཉེ་བའི་དབང་མོ་བདེ་ཆེན་ལྕམ། །མཆེད་བདུན་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སཾ་བྷ་དང༌། །དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེའི། །བཀའ་དང་ཐ་ཚིག་གཉན་དགོངས་ལ། །དམ་ཚིག་དག་པའི་གནས་འདིར་བྱོན། །པད་ཉི་རིན་ཆེན་མཛེས་ཁྲིར་བཞུགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པའི། །མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་དགྱེས་པར་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཙཎྜི་ཀཱ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཧཱུྃ། སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་པདྨའི་རིགས། །གོས་དཀར་ཡུམ་གྱི་རང་གདངས་ལས། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ཚུལ། །དགྱེས་ཆགས་སིནྡྷཱ་ཝཱ་རའི་མདངས། །སྲིད་གསུམ་ཁྱབ་པའི་གཟི་འོད་ཅན། །ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུས་སྣང་སྲིད་འགུགས། །གཡོན་པས་ཚེ་བུམ་འཆི་མེད་སྩོལ། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །རིན་ཆེན་པདྨ་ཉི་མོའི་ཁྲིར། །བཙུན་མོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིངས། །རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་དྲུག་གིས་བསྐོར། །ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ལ་བསྟོད། །མཆོད་གཏོར་བདུད་རྩི་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །འཚོ་བའི་ཚེ་སྲིངས་འབྱོར་པ་སྤེལ། །ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དབང་དུ་སྡུས། །སྙན་དང་གྲགས་པས་སྟོང་གསུམ་ཁེངས། །མདོར་ན་ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན། །འབད་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། མཆོད་གཏོར་གཙང་སར་གཤེགས། འདི་ནི་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བྱིན་ཆེ་ལ་ཕྲིན་ལས་ཀློག་ལྟར་མྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་དགོངས་གཏེར་བདག་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་གཏད་པ་ལགས་སོ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

_!__//drang srong dri med kun tu dge ba'i tshe sgrub dag snang ma'i khyad par gyi bka' srung 'chi med tsaN+DI kA mchod pa ni/__/gtor ma dmar po zla gam la ba lang gi sha dang chang phud ma nyams pas bran la byin gyis brlabs/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas nags tshal drwa ba can gyi nub phyogs pad+ma drwa bas khebs pa'i mtsho rdzing nas 'chi med nye dbang tsaN+Di kA 'khor dang bcas pa spyan drangs par bsam la/__hU~M hU~M/__dad pa dang ni dam tshig gis/__/tshur gshegs 'chi med tsaN+Di kA/__/nye ba'i dbang mo bde chen lcam/__/mched bdun sprul pa yang sprul bcas/__/o rgyan pad+ma saM b+ha dang*/__/drang srong dri med kun tu dge'i/__/bka' dang tha tshig gnyan dgongs la/__/dam tshig dag pa'i gnas 'dir byon/__/pad nyi rin chen mdzes khrir bzhugs/__/phyi nang gsang ba bla med pa'i/__/mchod sprin rgya mtshos dgyes par mdzod/__oM ma hA su kha tsaN+Di kA tsit+ta hrIng hrIng dza dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__sarba pU dza sa ma ya hoH__hU~M/__sor rtog ye shes pad+ma'i rigs/__/gos dkar yum gyi rang gdangs las/__/bstan pa bsrung phyir 'jig rten tshul/__/dgyes chags sin+d+hA wA ra'i mdangs/__/srid gsum khyab pa'i gzi 'od can/__/phyag g.yas lcags kyus snang srid 'gugs/__/g.yon pas tshe bum 'chi med stsol/__/dar dang rin chen rgyan gyis mdzes/__/rin chen pad+ma nyi mo'i khrir/__/btsun mo rol pa'i stabs kyis 'gyings/__/rang 'dra'i sprul pa drug gis bskor/___/yang sprul 'khor tshogs bsam mi khyab/__/bde ba chen po'i phrin las kyis/__/tshe dbang dngos grub stsol la bstod/__/mchod gtor bdud rtsi 'di bzhes la/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/'tsho ba'i tshe srings 'byor pa spel/__/khams gsum snod bcud dbang du sdus/__/snyan dang grags pas stong gsum khengs/__/mdor na yid la bsam pa'i don/__/'bad med myur du 'grub par mdzod/__/ces phrin las bcol/__mchod gtor gtsang sar gshegs/__'di ni bkra shis shing byin che la phrin las klog ltar myur ba yin no/__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i dgongs gter bdag mi pham rnam par rgyal ba la gtad pa lags so/___mang+ga laM//__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: