JKW-KABAB-04-NGA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ།
Wylie title rtsa gsum dril sgrub kyi don dbang gi mtshams sbyor nyung ngur bsdus pa smin byed snying po'i nor bu JKW-KABAB-04-NGA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 13, Pages 87-104 (Folios 1a to 9b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön སངས་རྒྱས་བླ་མ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (sangs rgyas bla ma, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum dril sgrub kyi don dbang gi mtshams sbyor nyung ngur bsdus pa smin byed snying po'i nor bu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 87-104. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGA-020
Colophon

།ཞེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས། གཏེར་བྱོན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་བཅས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་གུས་པས་མཆོད་ཀྱང་སྙོམ་ལས་ཀྱི་ངང་དུ་ཡུན་རིང་པོར་ཐལ་བ། སླད་ནས་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་བཞེད་སྐོང་དུ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཤར་མར་སྤེལ་བའི་དགེ་བས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes pa'ang sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pas bkra shis pa'i lha rdzas/__gter byon rang byung rdo rje sems dpa'i me long bcas 'di lta bu zhig bris shig ces bka' stsal rin po che'i phreng ba spyi bor phebs pa gus pas mchod kyang snyom las kyi ngang du yun ring por thal ba/__slad nas don gnyer can du mas yang yang bskul ba'i bzhed skong du mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes stan thog gcig tu shar mar spel ba'i dge bas mkha' khyab kyi 'gro kun smin cing grol ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་རཱ་ཡ། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏོར་དབང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། གནས་གཙང་ཞིང་ཡིད་དང་མཐུན་པར་དུས་ཁྱེད་པར་ཅན་གྱི་ཚེ། སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་མེ་ཏོག་སིལ་མ་བཀྲམ་པའི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་བླ་མའི་གཏོར་མ་དམར་ཟླུམ་པད་འདབ་བཞི་དང་མཚམས་སུ་ཐེབ་ཀྱུ་རིལ་བུ་དང་བཅས་པ་རྒྱན་སྤྲོས་གང་མཛེས། ཚེ་དབང་དང་འབྲེལ་ན་དེའི་མདུན་དུ་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས། གཡས་སུ་བདུད་རྩི། གཡོན་དུ་ཚེ་རིལ། མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཉེར་སྤྱོད། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། སློབ་དཔོན་མདུན་དུ་ཚེ་མདའ། ལས་བུམ། རྡོར་དྲིལ། ཌཱ་མ་རུ། ནང་མཆོད། ཡུངས་ཐུན། འབྲུ་ཕོར་སོགས་དང༌། ཉེ་ལོགས་ཅི་བདེར་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། སྔོན་གཏོར་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་མཛེས་པར་བསྟར། གཉིས་པ་ནི། རྩ་བ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོ་ནས། ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུའི་གཞུང་བསྲངས་ལ་བཟླས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང༌། མཆོད་བསྟོད་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ཚེ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་ན་ཚེ་འགུགས་བསྐུལ། ལས་བུམ་དུ་རྟ་མགྲིན་བསྐྱེད་བཟླས་འོད་ཞུ་བྱ། དེ་ནས་གསང་མཆོད་བྱ་བའམ། དབང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་མ་གྲུབ་ཀྱང༌། གཏོར་བསྔཽ་དང་ཚོགས་སྐོང་རྗེས། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བའམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དབང་བླང་བ་དང༌། སློབ་མ་འཇུག་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་རྣམས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་འདུས་པ་ན་ཁྲུས། བགེགས་གཏོར། སྲུང་འཁོར། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་སོགས་ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ལས། མཚམས་སྦྱོར་གྱི་ཁྱད་པར། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་བབས་སོ་གསུམ་དུ་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། དེ་ལའང་བཀའ་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱྀ་མེས་འགྲོ་འདུལ་སངས་རྒྱས་བླ་མས་ཀློ་བོ་དགེ་དཀར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པར་མཛད་པའི་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀུན་གྱི་ཕྱི་མོ་རྩ་བ་གསུམ་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་སྐོར་རྣམས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་ཡང་གཏེར་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སོགས་ལ་སྩལ་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་ཀྱི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བརྒྱུད་པའི་རྩ་བ་བླ་མ་རྗེ། །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་ལྷ། །ལེགས་པར་བྱིན་རློབ་མཁའ་འགྲོ་མ། །རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་བསགས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སྔར་གསལ་བཏབ་བཞིན་པའི་ཚོགས་ཞིང་དང༌། སློབ་དཔོན་དཔང་པོར་བྱས་ཏེ་དམིགས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པས། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་ཞིང་བསྲུངས་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཐའ་ཡས་པའི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རློབས་མཛོད། །དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད། །རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་འོག་མིན་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་དང་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་དབྱིབས་དང་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་དབུས་སུ། ཁྱོད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ། སེམས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཧྲིཿདཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁྱེད་རང་རྣམས་རེ་རེར་ནས་སྐད་ཅིག་གིས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་ཁྲོ་ འཛུམ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པས་འཕྱར་སྟབས་སུ་འཛིན་པའི་རྩེ་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་སྤྲོ་བ། གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་ཐོད་པ་དང༌། འཆི་མེད་ཚེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས་པས་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་འགུགས་པ། གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་ཡུམ་མནྡ་ར་བ་སྦས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁ་ཊྭཾ་གའི་རྣམ་པར་འཆང་བ། སྐུུ་ལ་ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གསང་གོས་དཀར་པོ། ཕོད་ཆེན་མཐིང་ག །ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་དམར་སེར། ཟ་འོག་བེར་ཆེན་དབང་གི་མདོག་ཅན་རྣམས་བརྩེགས་མར་གསོལ་བ། དབུ་ལ་ཤེའུའི་སྙན་ཞུ་བརྗིད་པས་མཛེས་པ། ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་དྭངས་མར་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཅན་དུ་ལམ་སྟེ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་པད་ཉིའི་དབུས་སུ་ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་འཁྱུད་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང༌། སྤྱི་བོར་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ། གཞན་ཡང་སྟེང་གི་ཆ་ལ་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། བར་གྱི་ཆ་ལ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་འདབས་འཁོར་ན་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས་པ་ལྟར་བཞུགས་པའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀའི་སྟོད་དུ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ནས། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་གཟི་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་ལ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་གུས་འདུད་དྲག་པོ་དུང་པ་ཞིག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སློབ་དཔོན་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་བཞིན་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་ཌཱ་དྲིལ་འཁྲོལ་ཞིང་སྙན་པའི་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ པདྨ་འོད་དང་དབང་དྲག་འབར་བའི་ཞིང༌། །གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཛྙ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པས་བྱིན་དབབ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བྱིན་བསྡུ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག །དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། དངོས་གཞིར་དབང་བསྐུར་བ་ནི། གཏོར་མ་ལ་ཤེས་དུས་རྣམ་པ་བཞིར་ཡོད་པ་ལས། སྐབས་འདིར་ལྷར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་སྲུང་བའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་ཁྲོ་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པས་འཕྱར་སྟབས་སུ་འཛིན་པའི་རྩེ་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་སྤྲོ་བ། གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་ཐོད་པ་དང༌། འཆི་མེད་ཚེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས་པས་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་འགུགས་པ། གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་ཡུམ་མནྡ་ར་བ་སྦས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁ་ཊྭཾ་གའི་རྣམ་པར་འཆང་བ། སྐུུ་ལ་ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གསང་གོས་དཀར་པོ། ཕོད་ཆེན་མཐིང་ག །ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་དམར་སེར། ཟ་འོག་བེར་ཆེན་དབང་གི་མདོག་ཅན་རྣམས་བརྩེགས་མར་གསོལ་བ། དབུ་ལ་ཤེའུའི་སྙན་ཞུ་བརྗིད་པས་མཛེས་པ། ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་དྭངས་མར་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཅན་དུ་ལམ་སྟེ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་པད་ཉིའི་དབུས་སུ་ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་འཁྱུད་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང༌། སྤྱི་བོར་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ། གཞན་ཡང་སྟེང་གི་ཆ་ལ་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། བར་གྱི་ཆ་ལ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་འདབས་འཁོར་ན་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས་པ་ལྟར་བཞུགས་པའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀའི་སྟོད་དུ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ནས། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་དྲག་པོ་དུང་བ་ཞིག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོའི་ཨོཾ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཨོཾ་ཡིག་གི་ཕྲེང་བ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ། བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པར་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད་ལ་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། ཨོཾ། རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་སློབ་མའི་ལུས་ལ་ཞུགས། །ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ནས། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། སླར་ཡང་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པའི་ཨཱཿལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཨཱཿཡིག་གི་ཕྲེང་བ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པར་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ། གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་དག །ལམ་རྩ་རླུང་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཏོར་མ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱཿ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་གྱི། །གསུང་གི་བྱིན་རླབས་སློབ་མའི་ངག་ལ་ཞུགས། །ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ནས། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རྗེས་འབྲེལ་བཟླས་ལུང་གི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་རང་རང་གི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་ཞལ་ནས་ཐོན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་འཁོད་པ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ངག་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སུ་དག་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་གནང་བར་ཞུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་མཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིག་ནིརྩིག་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧཱི་ཀྲོ་དྷི་ཀཱ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ཡ། ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧཱ་རི་ཎི། ཨེ་ཥ་ཨ་པནྩི་མ་ཀཱ་ལོ་ཨ་ཡཾ། ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ཨ་པ་ཀཱ་རི་ཎ་ཡ་དི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་སྨ་ར་སི་ཏ་ད་ཨི་དཾ་དུཥྟན་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མཱ་ར་མཱ་ར། གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ་དི་ན་མེ་ཀེ་ན་མ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལན་གསུམ། །སླར་ཡང་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་ཕྲེང་བ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་ཕོ་ཉའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། གཏོར་མ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ། རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སློབ་མའི་ཡིད་ལ་ཞུགས། །ཡིད་ཀྱྀ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ནས། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། སླར་ཡང་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ། དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག །ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་ཞུགས། །སྒོ་གསུམ་ནད་གདོན་སྡིབ་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ནས། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མཐར་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱ་བྱེད་དང་བཅས་པ་དང༌། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་བརྗོད། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་གཏོར་ཟན་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱང་མྱངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཏོར་ཟན་ཅུང་ཟད་བདུད་རྩི་དང་བཅས་ཏེ་སྦྱིན། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཀྱྀ་ཛབ྄་དབྱངས་བཟླ་བཞིན་རོལ་ཏུ་གཞུག །གཏོར་དབང་རྐྱང་པ་ལ་འདིའི་མཐར་ཤིས་བརྗོད་སོགས་བྱས་པས་གྲུབ། ཚེ་དབང་དང་སྦྲེལ་ན། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དུ་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡོན་གྱི་བུམ་ཐོད་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་སྦྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་མདུན་གྱི་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱི༔ འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས། །སྒྲུབ་ལ་ཚེ་དབང་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར། །ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། །ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་བཅུད། །ནང་བཅུད་འགྲོ་བའི་ཚེ་བསོད་དཔལ། །གསང་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན། །འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྡུས། །བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས། །རྒས་མེད་ལང་ཚོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ནད་མེད་བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿ ཞེས་ཚེ་འགུགས་བསྐུལ་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་ཐོགས་ལ། དེ་ལྟར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུས་ནས་སྐུའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་དགེ་མཚན་མ་ལུས་པ་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ། བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་བུམ་པ་ན། །འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། ཚཻ་ཡི་བདུད་རྩི་ཐོགས་ལ། གསུང་གི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་པ་འདི་ཉིད་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་མྱངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་རླུང་གི་འཆིང་བ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་སྟེ། གསུང་རྡོ་རྗེ་མི་ཤིགས་པ་ནཱ་དའི་སྲོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་ཀུན། །འཆི་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །འགག་མེད་པདྨ་གསུང་གི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛ༔ ཝཱའ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མགྲིན་པར་བཞག་ལ་བདུད་རྩི་སྦྱིན། ཚེ་རིལ་ཐོགས་ལ། ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་ཚེ་བཅུད་རིལ་བུའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་མྱངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། ལུས་ཀྱི་ཟུངས་དང་སེམས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ། །སྲིད་ཞིའི་སྙིང་པོ་མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་རྫས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་དབྱེར་མེད་པ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྙིང་ཁར་བཞག་ལ་རིལ་བུ་སྦྱིན། རྒྱས་གདབ་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་ཚེ་མདའ་རིན་ཆེན་འབར་བ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཀོད་པས་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ཞུ་ལུགས་སུ་གྱུར་ཏེ་ཚེ་སྲཽག་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ལྟར་བརྟན་པར་བྱས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འོད་གསལ་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་གཞག་པས་ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་པ་འཆི་མེད་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨ། སྤྲོས་པས་སྲིད་ཞིར་ཁྱབ་པའི་ཚེ། །བསྡུས་པས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཀློང༌། །འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་རྒྱས་བཏབ་པས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག །ཛྙཱ་ན་བཛྲ་རཀྵ་ཨ་ཨ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག །སྤྲོ་ན་མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་སྣ་བདུན་བཅས་སྦྱིན། གང་ལྟར་ཡང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱ། དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། གཏང་རག་གི་མཎྜལ་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བ་བསྔོ་བ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ནས་བཟུང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་བྱས་པས་གྲུབ་པོ། །ཞེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས། གཏེར་བྱོན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་བཅས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་གུས་པས་མཆོད་ཀྱང་སྙོམ་ལས་ཀྱི་ངང་དུ་ཡུན་རིང་པོར་ཐལ་བ། སླད་ནས་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་བཞེད་སྐོང་དུ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཤར་མར་སྤེལ་བའི་དགེ་བས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

[edit]

@#/__/rtsa gsum dril sgrub kyi don dbang gi mtshams sbyor nyung ngur bsdus pa smin byed snying po'i nor bu bzhugs so// na mo gu ru pad+mA ka rA ya/__rtsa gsum dril sgrub kyi gtor dbang mdor bsdus te bya ba'i tshul la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__gnas gtsang zhing yid dang mthun par dus khyed par can gyi tshe/__stegs bu khebs ldan me tog sil ma bkram pa'i dbus su many+dzi'i khar bla ma'i gtor ma dmar zlum pad 'dab bzhi dang mtshams su theb kyu ril bu dang bcas pa rgyan spros gang mdzes/__tshe dbang dang 'brel na de'i mdun du tshe'i 'brang rgyas/__g.yas su bdud rtsi/__g.yon du tshe ril/__mdun du sman gtor rak+ta/__nyer spyod/__srung ma'i gtor 'bul/__slob dpon mdun du tshe mda'/__las bum/__rdor dril/__DA ma ru/__nang mchod/__yungs thun/__'bru phor sogs dang*/__nye logs ci bder tshogs kyi longs spyod dang*/__sngon gtor sogs dgos pa'i yo byad thams cad mdzes par bstar/__gnyis pa ni/__rtsa ba gsum gyi gsol 'debs sngon du 'gro ba'i sgo nas/__phrin las snying gi nor bu'i gzhung bsrangs la bzlas pa ji ltar rigs pa dang*/__mchod bstod dang yi ge brgya pa brjod/__tshe sgrub dang 'brel na tshe 'gugs bskul/__las bum du rta mgrin bskyed bzlas 'od zhu bya/__de nas gsang mchod bya ba'am/__dbang sgrub kyi skabs ma grub kyang*/__gtor bsngau dang tshogs skong rjes/__rig pa'i me tog dor ba'am ting nge 'dzin gyis dbang blang ba dang*/__slob ma 'jug par gsol ba gdab pa rnams bya'o/__/gnyis pa ni/__slob ma rnams 'dus pa na khrus/__bgegs gtor/__srung 'khor/__sems bskyed gsal gdab sogs chos bshad ji ltar rigs pa las/__mtshams sbyor gyi khyad par/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni/__gsang sngags snga 'gyur rdo rje theg pa la bka' gter dag snang gi babs so gsum du bzhugs pa'i nang tshan nye brgyud gter ma'i phyogs su gtogs pa yin/__de la'ang bka' srol mi 'dra ba du ma zhig yod pa las gter 'byin grub thob yongs kyi spy-i mes 'gro 'dul sangs rgyas bla mas klo bo dge dkar gyi gtsug lag khang nas spyan drangs par mdzad pa'i gu ru'i thugs sgrub kun gyi phyi mo rtsa ba gsum kyi zhal gdams kyi skor rnams/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling par yang gter nye brgyud kyi tshul du bka' babs pa sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa sogs la stsal te rten 'brel kyi sgo 'phar yangs por phye ba'i phrin las snying gi nor bu dang rjes su 'brel bar byin rlabs snying po don gyi gtor dbang bskur ba la slob dpon gyi bya ba grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa thog mar maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__brgyud pa'i rtsa ba bla ma rje/__/dngos grub 'byung gnas yi dam lha/__/legs par byin rlob mkha' 'gro ma/__/rtsa ba gsum gyi dbang bskur stsol/__/rgyud dag par bya ba'i slad du/__mdun gyi nam mkhar rtsa gsum rgyal ba rab 'byams mkha' khyab tu bzhugs pa'i spyan sngar phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba sogs yan lag brgyad kyi sgo nas tshogs bsags pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__/rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i slad du/__sngar gsal btab bzhin pa'i tshogs zhing dang*/__slob dpon dpang por byas te dmigs par bya ba'i yul sems can thams cad kyi don du zung 'jug rdo rje 'chang chen po'i go 'phang thob par 'dod pas/__sgrub par byed pa'i thabs so byang sngags gsum gyi dam tshig dang sdom pa tshul bzhin du bzung zhing bsrungs ba la brten nas/__grub pa'i 'bras bu mtha' yas pa'i yid can thams cad phan bde bla na med pa la dgod par bgyi'o snyam pa'i dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba'i blos 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra/__/de 'dra kho nar bdag gyur cig__/spyod pa rmad byung bsam yas pa/__/'gro la phan phyir bdag gis spyad/__/byang chub sems mchog dam pa dang*/__/sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di/__/srog gi phyir yang mi gtong na/__/rdo rje rgyal pos byin rlobs mdzod/__/dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir/__/sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub/__/byang chub spyod dka' bdag gis spyad/__/rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir/__/bdag cag bsam pa 'grub gyur cig__/dbang gi gzhi dgod pa ye shes pa dbab pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__oM ha ya grI wa hU~M phaT/__oM swa b+hA wa sogs/__khyed rang rnams kyi phung khams skye mched kyis mtshon pa'i gzung 'dzin gyi snang ba thams cad mi dmigs pa stong pa nyid du gyur/__stong pa'i ngang las gnas rnam par dag pa 'og min pad+ma 'od kyi zhing dang gzhal med khang chen po dbyibs dang rgyan dang bkod pa tshad med pas mngon par 'phags pa'i dbus su/__khyod rang rnams gang du gnas pa'i go sar sna tshogs pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng du/__sems nyid rnam par mi rtog pa'i ye shes kyi ngo bo yi ge hriHdkar la dmar ba'i mdangs chags pa/__de las 'od zer 'phros 'dus yongs su gyur pa las/__khyed rang rnams re rer nas skad cig gis snang srid zil gnon thod phreng rtsal sku mdog dkar dmar khro _'dzum mtshan dpe'i gzi byin mchog tu 'bar ba zhal gcig phyag gnyis kyi phyag g.yas gser gyi rdo rje rtse lnga pa sdigs mdzub dang bcas pas 'phyar stabs su 'dzin pa'i rtse las bla ma drag po he ru ka'i sprul pa'i sprin phung spro ba/__g.yon pas mnyam gzhag gi steng na thod pa dang*/__'chi med tshe'i bum pa bdud rtsi'i bcud kyis gang ba las 'od zer 'ja' tshon lta bu dang*/__lha mo mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul ltar spros pas srid zhi'i tshe bcud 'gugs pa/__gru mo g.yon du yum man+da ra ba sbas pa'i tshul gyis kha T+waM ga'i rnam par 'chang ba/__sku+u la nang du rdo rje'i gsang gos dkar po/__phod chen mthing ga__/chos gos rnam gsum dmar ser/__za 'og ber chen dbang gi mdog can rnams brtsegs mar gsol ba/__dbu la she'u'i snyan zhu brjid pas mdzes pa/__zhabs gnyis rgyal po rol pa'i stabs kyis snang srid 'ja' zer thig le dwangs mar 'khrugs pa'i klong na ye shes sgyu ma'i sku can du lam ste gsal ba'i thugs kar rab tu rgyas pa'i pad nyi'i dbus su yi dam yongs 'dus dbang chen rta mchog rol pa la mkha' 'gro kun 'dus rdo rje phag mos 'khyud pa/__de'i thugs kar pad zla'i steng du ye shes sems dpa' 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug dang*/__spyi bor rigs kyi bdag po mgon po 'od dpag tu med pa/__gzhan yang steng gi cha la rtsa brgyud kyi bla ma/__bar gyi cha la yi dam zhi khro rab 'byams 'dabs 'khor na mkha' 'gro chos skyong rnams sprin phung gtibs pa ltar bzhugs pa'i gtso 'khor thams cad kyi dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs ka'i stod du hU~M sngon po rnams gsal btab nas/__rgyud rnam par dag pa ye shes lha yi gzi byin dbab pa'i slad du/__slob dpon la snang srid zil gnon thod phreng rtsal dngos yin snyam pa'i gus 'dud drag po dung pa zhig mdzad pa la brten nas/__slob dpon kyi thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu 'phros pas rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rgyud rang dbang med par bskul te/__de rnams kyi gnas gsum nas sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam par kha char bu yug 'tshubs pa bzhin byon te khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyun byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__ces brda sbyar la DA dril 'khrol zhing snyan pa'i dbyangs dang bcas te/__hU~M hrIH__pad+ma 'od dang dbang drag 'bar ba'i zhing*/__/gnas yul dur khrod sprul pa'i dkyil 'khor nas/__/rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs rnams kun/__/thugs rje smon lam dbang gis gshegs su gsol/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI sarba sid+d+hi pha la hU~M/__dz+nya na a be sha ya a AH__zhes pas byin dbab/__hU~M hU~M hU~M zhes byin bsdu/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med du bstim/__ye shes pa rnams brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha badz+ra zhes brjod cing spyi bor rdo rje rgya gram du bzhag__/de ltar ye shes dbab cing brtan par bya ba sngon du song nas/__dngos gzhir dbang bskur ba ni/__gtor ma la shes dus rnam pa bzhir yod pa las/__skabs 'dir lhar shes par bya ba yin pas dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__gtor ma rin chen 'bar ba'i gzhal med khang chen por srung ba'i dbus su sna tshogs pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng du snang srid zil gnon thod phreng rtsal sku mdog dkar dmar khro 'dzum mtshan dpe'i gzi byin mchog tu 'bar ba zhal gcig phyag gnyis kyi phyag g.yas gser gyi rdo rje rtse lnga pa sdigs mdzub dang bcas pas 'phyar stabs su 'dzin pa'i rtse las bla ma drag po he ru ka'i sprul pa'i sprin phung spro ba/__g.yon pas mnyam gzhag gi steng na thod pa dang*/__'chi med tshe'i bum pa bdud rtsi'i bcud kyis gang ba las 'od zer 'ja' tshon lta bu dang*/__lha mo mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul ltar spros pas srid zhi'i tshe bcud 'gugs pa/__gru mo g.yon du yum man+da ra ba sbas pa'i tshul gyis kha T+waM ga'i rnam par 'chang ba/__sku+u la nang du rdo rje'i gsang gos dkar po/__phod chen mthing ga__/chos gos rnam gsum dmar ser/__za 'og ber chen dbang gi mdog can rnams brtsegs mar gsol ba/__dbu la she'u'i snyan zhu brjid pas mdzes pa/__zhabs gnyis rgyal po rol pa'i stabs kyis snang srid 'ja' zer thig le dwangs mar 'khrugs pa'i klong na ye shes sgyu ma'i sku can du lam ste gsal ba'i thugs kar rab tu rgyas pa'i pad nyi'i dbus su yi dam yongs 'dus dbang chen rta mchog rol pa la mkha' 'gro kun 'dus rdo rje phag mos 'khyud pa/__de'i thugs kar pad zla'i steng du ye shes sems dpa' 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug dang*/__spyi bor rigs kyi bdag po mgon po 'od dpag tu med pa/__gzhan yang steng gi cha la rtsa brgyud kyi bla ma/__bar gyi cha la yi dam zhi khro rab 'byams 'dabs 'khor na mkha' 'gro chos skyong rnams sprin phung gtibs pa ltar bzhugs pa'i gtso 'khor thams cad kyi dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs ka'i stod du hU~M sngon po rnams gsal btab nas/__slar yang slob dpon la gus 'dud drag po dung ba zhig mdzad pa la brten nas slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__gtor ma'i lha tshogs rnams kyi thugs rgyud bskul/__de rnams kyi spyi bo'i oM las 'od zer dkar po oM yig gi phreng ba bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa byung*/__khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs shing thim/__bum pa'i dbang thob lus kyi dri ma dag__/lam bskyed rim bsgom pa la dbang*/__'bras bu sprul sku thob pa'i skal ba can du byas pa yin snyam du mos par mdzod/__ces brda sprad la gtor ma spyi bor bzhag ste/__oM/__rab 'byams rtsa gsum rgyal ba'i lha tshogs kyi/__/sku yi byin rlabs slob ma'i lus la zhugs/__/lus kyi nad gdon sdig sgrib kun byang nas/__/mi phyed rdo rje'i sku dang dbyer med shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI sarba sid+d+hi pha la hU~M/__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/__slar yang gtor ma'i lha tshogs rnams kyi mgrin pa'i AHlas 'od zer dmar po AHyig gi phreng ba bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa byung*/__khyed rang rnams kyi mgrin par zhugs shing thim/__gsang ba'i dbang thob/__ngag gi dri ma dag__/lam rtsa rlung bsgom pa la dbang*/__'bras bu longs sku thob pa'i skal ba can du byas pa'i mos pa mdzod/__gtor ma mgrin par bzhag la/__AH__rab 'byams rtsa gsum rgyal ba'i lha tshogs gyi/__/gsung gi byin rlabs slob ma'i ngag la zhugs/__/ngag gi nad gdon sdig sgrib kun byang nas/__/mi phyed rdo rje'i gsung dang dbyer med shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI sarba sid+d+hi pha la hU~M/__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__rjes 'brel bzlas lung gi slad du/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__gtor ma'i lha tshogs rnams kyi thugs rgyud bskul/__thugs ka'i sa bon las rang rang gi sngags kyi phreng ba byung zhal nas thon khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__ye shes sems dpa'i thugs ka'i nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi dbus su ting nge 'dzin sems dpa' hrIHyig gi mthar 'khod pa bzlas pa'i rkyen gyis ngag grags stong gzhom med sngags kyi sgra dbyangs su dag par gyur pa'i mos pa dang bcas te sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum re gnang bar zhu/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI sarba sid+d+hi pha la hU~M/__lan gsum/__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA/__lan gsum/__oM maNi pad+me hU~M hrI:__lan gsum/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__lan gsum/__oM AHhU~M artsig nirtsig na mo b+ha ga wa te hU~M hU~M phaT/__AHhU~M hU~M phaT/__lan gsum/__oM hrIHbadz+ra kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT/__ra tsa hri ya sarba sid+d+hi hU~M/__lan gsum/__oM ba~M badz+ra b+ha ra hI kro d+hi kA lI hU~M phaT/__ha ri ni sa sarba sid+d+hi hU~M/__lan gsum/__oM ma hA kA lA ya/__shA sa na u pa hA ri Ni/__e Sha a pan+tsi ma kA lo a yaM/__i daM rat+na tra yA ya a pa kA ri Na ya di pra ti dz+nyA sma ra si ta da i daM duSh+tan kha kha khA hi khA hi/__mA ra mA ra/__gr-ih+Na gr-ih+Na/__ban+d+ha ban+d+ha/__ha na ha na/__da ha da ha/__pa tsa pa tsa di na me ke na ma ra ya hU~M phaT/__lan gsum/__/slar yang gtor ma'i lha tshogs rnams kyi thugs ka'i hU~M las 'od zer sngon po hU~M yig gi phreng ba bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa byung*/__khyed rang rnams kyi snying gar zhugs shing thim/__shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid kyi dri ma dag__/lam pho nya'i rnal 'byor bsgom pa la dbang*/__'bras bu chos sku thob pa'i skal ba can du byas pa yin snyam du mos pa mdzod/__gtor ma snying gar bzhag la/__hU~M/__rab 'byams rtsa gsum rgyal ba'i lha tshogs kyi/__/thugs kyi byin rlabs slob ma'i yid la zhugs/__/yid ky-i nad gdon sdig sgrib kun byang nas/__/mi phyed rdo rje'i thugs dang dbyer med shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI sarba sid+d+hi pha la hU~M/__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/__slar yang gtor ma'i lha tshogs rnams kyi gnas gsum nas bdud rtsi dkar dmar mthing gsum 'bru gsum bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa byung*/__khyed rang rnams kyi gnas gsum du zhugs shing thim/__dbang bzhi pa thob/__lus ngag yid gsum gyi dri ma bag chags dang bcas pa byang zhing dag__/lam rdzogs pa chen po bsgom pa la dbang*/__'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i skal ba can du byas pa yin snyam du mos pa mdzod/__gtor ma gnas gsum du bzhag la/__oM AHhU~M/__rab 'byams rtsa gsum rgyal ba'i lha tshogs kyi/__/gsang gsum byin rlabs slob ma'i rgyud la zhugs/__/sgo gsum nad gdon sdib sgrib kun byang nas/__/yon tan phrin las rdzogs par mdzad du gsol/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI sarba sid+d+hi pha la hU~M/__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__mthar gtor ma'i lha tshogs thams cad 'od du ltem gyis zhu ste khyed rang rnams la thim pas/__khyed rang rnams kyi lus ngag yid gsum bya byed dang bcas pa dang*/__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo dang dbyer med du gyur pa'i mos pa mdzod/__gtor ma spyi bor bzhag la/__dzaHhU~M ba~M hoHzhes brjod/__lha 'od du zhu ba'i gtor zan bdud rtsi'i rang bzhin dngos grub rgya mtsho'i bcud du 'khyil ba 'di nyid kyang myangs pa la brten nas mchog dang thun mong gi dngos grub thams cad thob pa'i mos pa mdzod/__gtor zan cung zad bdud rtsi dang bcas te sbyin/__thod phreng rtsal ky-i dzaba? dbyangs bzla bzhin rol tu gzhug__/gtor dbang rkyang pa la 'di'i mthar shis brjod sogs byas pas grub/__tshe dbang dang sbrel na/__mtha' rten bkra shis tshe'i dbang bskur ba la/__thog mar tshe 'gugs shing bcud bsdu ba'i slad du slob dpon snang srid zil gnon thod phreng rtsal du gsal ba'i phyag g.yon gyi bum thod las 'od zer kha dog lnga ldan dang*/__lha mo mgyogs ma'i sbrul pa nyi zer gyi rdul ltar spros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang*/__'byung ba bzhi'i dwangs ma/__'khor 'das kyi bcud dang dge mtshan thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsi 'od zer kha dog sna tshogs pa'i rnam par spyan drangs/__khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs lus kyi nang thams cad gang bas 'chi med tshe'i dngos grub thob mdun gyi tshe rdzas rnams la thim pas rdo rje tshe'i bcud len du gyur pa'i mos pa mdzod/__ces dang mda' dar g.yab la/__hrI:__'od gsal chos sku'i pho brang nas/__/longs spyod yongs rdzogs sprul pa'i sku/__/'chi med pad+ma thod phreng rtsal/__/rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas/__/sgrub la tshe dbang mchog stsol phyir/__/thugs dam bskul lo dbyings nas bzhengs/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/bla tshe chad nyams yar ba dang*/__/phyi snod 'byung ba bzhi yi bcud/__/nang bcud 'gro ba'i tshe bsod dpal/__/gsang ba rgyal ba sras bcas kyi/__/mkhyen brtse nus pa'i yon tan kun/__/'od zer bdud rtsi'i rnam par sdus/__/bdag dang sgrub pa'i rdzas la stims/__/rgas med lang tsho'i dngos grub stsol/__/nad med bde ba'i dngos grub stsol/__/'chi med tshe yi dngos grub stsol/__/ye shes mchog gi dngos grub stsol/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi a yu She hU~M nr-i dzaH__zhes tshe 'gugs bskul tshe'i 'brang rgyas thogs la/__de ltar tshe 'gugs shing bcud bsdus nas sku'i dbang bskur ba'i slad du tshe'i 'brang rgyas 'di nyid rtsa gsum tshe lha rab 'byams su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pas thugs ka nas 'od zer 'phros/__'khor 'das lam gsum gyi bcud dang dwangs ma dge mtshan ma lus pa 'chi med tshe'i bdud rtsi'i rnam par spyan drangs/__spyi bo nas zhugs/__lus kyi nang thams cad gang*/__dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa bag chags dang bcas pa sbyangs/__sku rdo rje 'chi med tshe'i dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__tshe bum spyi bor bzhag la/__oM/_bkra shis 'od gsal snying po'i bum pa na/__/'chi med pad+ma tshe yi lha tshogs bzhugs/__/deng 'dir skal ldan khyod la dbang bskur bas/__/mi phyed rdo rje sku yi tshe thob shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dza:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/__tshai yi bdud rtsi thogs la/_gsung gi dbang bskur ba'i slad du 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud ma lus pa thams cad byang chub sems kyi bdud rtsir 'khyil pa 'di nyid mgrin par bzhag cing myangs pa la brten nas las rlung gi 'ching ba dbu ma'i dbyings su thim ste/__gsung rdo rje mi shigs pa nA da'i srog tu gyur pa'i mos pa mdzod/__AH__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud ma lus kun/__/'chi med byang chub sems kyi bdud rtsir bskyil/__/deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis/__/'gag med pad+ma gsung gi tshe thob shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dza:__wA' ka a b+hi Shiny+tsa AH__zhes brjod cing mgrin par bzhag la bdud rtsi sbyin/__tshe ril thogs la/__thugs kyi dbang bskur ba'i slad du srid pa dang zhi ba'i tshe bcud ril bu'i gzugs su shar ba snying gar bzhag cing myangs pa la brten nas snying dbus mi shigs pa'i thig ler ro gcig tu 'dres/__lus kyi zungs dang sems kyi rten du gyur te ye shes rdo rje'i srog la dbang thob pa'i mos pa mdzod/__hU~M/__/srid zhi'i snying po mi 'gyur tshe yi rdzas/__/byang chub sems kyi thig ler dbyer med pa/__/deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis/__/'od gsal snying po thugs kyi tshe thob shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dza:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/__zhes brjod cing snying khar bzhag la ril bu sbyin/__rgyas gdab par bya ba'i slad du tshe mda' rin chen 'bar ba spyi bor rgya gram du bkod pas lus la rdo rje'i go cha zhu lugs su gyur te tshe sraug rdo rje'i brag ltar brtan par byas pa dang lhan cig tu 'od gsal gnyug ma khyab gdal gyi dbyings su mnyam par gzhag pas cis kyang mi chod mi shigs pa 'chi med gdod ma'i gnas lugs mngon du gyur pa'i mos pa mdzod/__a/__spros pas srid zhir khyab pa'i tshe/__/bsdus pas thig le nyag gcig klong*/__/'pho 'gyur med par rgyas btab pas/__/ye shes chen po'i srog 'grub shog__/dz+nyA na badz+ra rak+Sha a a/__zhes brjod cing tshe mda' spyi bor rgya gram du bzhag__/spro na mtha' rten bkra shis rtags rdzas sna bdun bcas sbyin/__gang ltar yang shis brjod rgyas par bya/__dam tshig khas blang*/__gtang rag gi maN+Dal lus longs spyod 'bul ba/__dge ba bsngo ba rnams spyi ltar bya'o/__/gsum pa rjes ni/__tshogs la rol zhing lhag ma gtong ba nas bzung bkra shis kyi bar las gzhung ltar byas pas grub po/__/zhes pa'ang sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pas bkra shis pa'i lha rdzas/__gter byon rang byung rdo rje sems dpa'i me long bcas 'di lta bu zhig bris shig ces bka' stsal rin po che'i phreng ba spyi bor phebs pa gus pas mchod kyang snyom las kyi ngang du yun ring por thal ba/__slad nas don gnyer can du mas yang yang bskul ba'i bzhed skong du mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes stan thog gcig tu shar mar spel ba'i dge bas mkha' khyab kyi 'gro kun smin cing grol ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//_

Footnotes

Other Information