JKW-KABAB-07-JA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད།
Wylie title dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag gi sgrub pa rnam gsum lag tu len pa'i zin bris mthong bas go 'byed JKW-KABAB-07-JA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 22, Pages 673-683 (Folios 1a to 6a4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ར་མོ་ཤེལ་སྨན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra mo shel sman, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag gi sgrub pa rnam gsum lag tu len pa'i zin bris mthong bas go 'byed. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 673-683. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Notes - zin bris
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-A-007
Colophon

།ཅེས་པའི་ཚུལ་འདི་གཞུང་ཉིད་ཞལ་གསལ་བས་ཡིག་ཆུང་གི་ངལ་བ་ལ་ཆེར་མ་ལྟོས་ཀྱང༌། བླུན་པོ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་ལ་རྒྱུས་ཤེས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཙམ་དུ། ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'i tshul 'di gzhung nyid zhal gsal bas yig chung gi ngal ba la cher ma ltos kyang*/__blun po dad pa'i rjes 'brang la rgyus shes kyi lam ston tsam du/__khyab bdag gter chen bla ma rin po che'i bka' bzhin sngags rig 'dzin pa blo gros mtha' yas kyis rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwar bgyis pa dge legs 'phel/__sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ནོ་མོ་གུ་ར་བེ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་ཆེ། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་ཀུན་གསོ་མཛད། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བླ་མ་རྗེར། །བཏུད་ནས་རྣམ་གསལ་ལག་ལེན་དགོད། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྩ་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལེགས་པར་ཐེམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན། དང་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་ཁྲུས་ཆབ་སྒྲུབ་པ་ལ། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་བུམ་པ་མགུལ་ཆིངས་ལྗང་གུ་ཁ་རྒྱན་ཅན། འཆད་འགྱུར་བུམ་རྫས་རྣམས་དང་དྲི་བཟང་སྦྱར་བའི་ཆུས་བཀང་བ་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང་ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། རྒྱབ་ཕྱོགས་སྟེགས་ཅུང་ཟད་མཐོ་བར་བདག་བསྐྱེད་མཆོད་གཏོར་ཟུར་དུ་བཤམ་ན་ལེགས། བུམ་པའི་རྫས། ཀུ་ཤ་བནྡྷ་ཞེས་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་རྙེད་ན་རབ། དཀྱུས་སུ་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བའི་ཀུ་ཤ་སྔོ་ལྗང་ལེགས་པ། པྲི་ཡང་ཀུ་གཞོན་ནུ། སྤང་སྤོས་རྩ་བ་སྟོན་དུས་བརྐོས་པ། ཤུ་དག་དཀར་པོ། མཁན་དཀར་གྱི་ལོ་མ་རྣམས་ལ་གཞི་བྱས། སྨན་ལྔ། འབྲུ་ལྔ། དྲི་ལྔ། རིན་པོ་ཆེ་ལྔ། སྙིང་པོ་ལྔ་རྣམས་དང༌། ཙནྡན་དཀར་དམར། ག་བུར་རྣམས་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྱར་ལ་ཕྱེ་མ་ལེགས་པར་བྱ། ཁྲུས་སྒྲུབ་ལན་གཅིག་གྲངས་ཚད་རྫོགས་པར་བྱས་ནས་ཕྱིས་ནམ་དགོས་སུ་སྤྱད་རྒྱུ་བུམ་རྫས་ཉིད་ཡིན་པས་ཐོག་མ་ནས་བུང་མང་བར་བསགས་ལ་རྫ་བུམ་ལྟ་བུའི་སྣོད་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བླུགས། དེ་ཉིད་རྣམ་བུམ་དང་ལྷན་ཅིག་གམ་སྟེང་འོག་བརྩེགས་མར་བཞག་ལ་གཟུངས་ཐག་གདགས། དུང་ཆུ། ཚོགས་མཆོད། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། སྔོན་གཏོར་སོགས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །སྒྲུབ་ཕྲན་འདི་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་སུའང་ཐོག་མར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་ལས་བྱང་ཚར་རེ་གྲུབ་ན་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ལ་མ་ལྕོགས་ནའང་འགལ་བ་མེད། བདག་བསྐྱེད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ལ་བཟླས་པ་གཉིས་པོ་ཅི་འགྲུབ་ཆ་སྙོམས་བཟླ། སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ། སླར་མདུན་གྱི་མཆོད་གཏོར། ཧཱུྃ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་༔ སོགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ། གཞུང་གི་རིམ་དབྱེ་གཉིས་པ་ལྟར་བུམ་པ་བསང་སྦྱང༌། ལྷ་བསྐྱེད་སྤྱན་འདྲེན་བཅས་སོང་ནས། བདུད་རྩིའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ལྟར། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དགའ་བ་རྣམས་པ་བཞིའི༔ སོགས་འགུགས་བསྟིམ། དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ། ཕྱག་མཆོད་ཚང་བར་བཏང༌། ཧཱུྃ༔ གང་ཞིག་དྲན་པ་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་བཟླས་དམིགས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ། ཐོག་མར་འབྲུ་ལྔ་ཁོ་ན་བཟླ། ཐུན་མཐར་ལས་སྦྱོར་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་བྱ། རྩ་བསྙེན་གྲངས་ཐེམས་ནས་ཐུན་མགོ་ལ་སྟོང་ཙམ་དང༌། བཟླས་པའི་དངོས་གཞི་ལས་སྦྱོར་སྔགས་ལ་འབད། ཐུན་མཐར་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་དུང་ཞལ་གྱི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ཡབ་ཡུམ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་པའི་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། ཅེས་བསྒོམ། ཐུན་གསུམ་མམ་བཞི་སོགས་གར་བྱེད་ཀྱང་བདག་བསྐྱེད་ཐོག་མར་སོང་བས་འཐུས། ཐུན་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཁ་གསོས་ལ་བྱིན་བརླབ་ནས་བཟུང༌། བུམ་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་བསྐྱར། ཐུན་རྗེས་མའི་བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་གྲུབ་ནས། སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག་བཏང༌། ལས་གཞུང་གི་ཚོགས་དང༌། སྔགས་སྲུང་མའི་གཤམ་ལྟར་ཆད་མདོ་བརྟན་བསྐྱང༌། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་དང་བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་བྱས་པས་གྲུབ། བསྙེན་ཚད་རྩ་བསྙེན་འབྲུ་ལྔ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག །ལས་སྦྱོར་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་བསྐལ་དུས་བཟང་པོའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེང་སང་རྩོད་དུས་སྙིགས་མའི་སྐབས་འདིར་གྲངས་ཚད་ལས་སུམ་འགྱུར་རམ། བཞི་འགྱུར་བཟླ་དགོས་པར་བཤད་པས་དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་ནུས་མཐུ་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་འབྱུང་བར་ངེས་པ་ནི་ཕྱི་མ་རྣམས་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་ཁྲུས་སྒྲུབ་གྲུབ་པའི་ཚེ། བུམ་ཆུས་ལྷ་ཁྲུས་རི་ཁྲུས་ཁྱིམ་ཁྲུས། གནས་ཁང་ལྷ་རྟེན་རང་གཞན་རྣམས་ལ་འཐོར་ཞིང་འཐུང་བ་དང༌། གཞུང་གསལ་བསྒྲུབ་བྱ་རྗེས་འཛིན་སོགས་བྱ་བ་དང༌། སྔར་བུམ་རྫས་ཕྱེ་མ་ཟུར་དུ་ཡོད་ན་དེ་ལ་བསྲེ་ཞིང་འདྲེས་པར་འཕུར་ལ་རིལ་བུའམ་ཕྱེ་མ་གང་བདེར་བྱས་ཏེ་ཁྲུས་ཀྱི་བྱ་བ་གཞན་དག་ལའང་བསྲེས་ན་བྱིན་རླབས་དང་ནུས་མཐུ་མཆོག་ཏུ་ཆེའོ། །གཉིས་པ་ཧཱུྃ་མཛད་ཆེན་པོའི་བདུག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཐོག་མར་སྒྲུབ་གཞི་བདུག་པ་ཉིད་ལེགས་པར་བསྡུ་སྦྱོར་བྱ་དགོས་ཏེ། དེའང་སྤང་སྤོས་དུས་བརྐོས་གླ་རྩི། ཤུ་དག་ནག་པོ། །གུ་གུལ་ནག་པོ། ཡུངས་ཀར། ཨ་ག་རུ་ནག་པོ། ཡུང་བ་སེར་པོ། ཏོང་ཀུ། སྤྲུ་ནག །རྒྱ་སྤོས་པའི་རྩ་བ། ཤིང་ཚ། མཁན་དཀར། གུར་གུམ། ཙནྡན་དཀར་པོ། །རུ་རྟ་བཅས་སྨན་སྣ་བཅོ་ལྔ་པོ་ཚོགས་པར་བྱས་ལ་ལེགས་པར་བཏུལ། སྐྱེ་བདུན་གྱི་ཤ་དང༌། རིང་བསྲེལ་གྱི་རིགས། བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་སེལ་མེད་རྣམས་ཆུར་སྦྱངས་པ་ཕབ་གཏར་འདེབས། ཁྱེའུ་ལཽ་བརྒྱད་ལོན་པའི་དྲི་ཆུ་བར་པས་རིལ་བུར་དྲིལ་བའམ། ཡང་ན་རེངས་བུ་བྱ་བར་གསུངས་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ཕྱེ་མ་ཉིད་སྟབས་བདེ་བས། རིལ་བུ་སོགས་ཉུང་ཙམ་དང༌། ཕྱེ་མ་དང་ཕབ་གཏས་སྦོལ་བའི་ཕུར་མ་མང་དུ་བྱ། ཐོད་སྣོད་དུ་བླུགས་དགོས་ཀྱང་མི་ཤོང་ན་རས་ཁུག་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་བླུགས་ལ་ཐོད་པར་བཅུག །དེ་ཉིད་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་དབྲལ་བ་རང་ལ་བསྟན་ཏེ་བཞག་པའི་མདུན་དུ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར། རྒྱབ་ཕྱོགས་སྟེགས་ཅུང་ཟད་མཐོ་བར་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་བཤམ་པ་སོགས་ཉེར་མཁོའི་རིགས་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ནས། ཐུན་དང་པོ་བླ་སྒྲུབ་ལྕོགས་མིན་སྐབས་དང་བསྟུན། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཚུལ་བཞིན་བཏང་ལ་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒོམ་བཟླས། སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད་བཅས་གྲུབ་པར་བྱ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་བདུད་རྩིའི་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་བརླབ། རིམ་དབྱེ་གསུམ་པ་ལྟར། མདུན་རྟེན་བདུག་པ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀྱིས་བསང༌། ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་བ་བི་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ༔ གིས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཀ་པཱ་ལ༔ སོགས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་འདྲེན། ལས་བྱང་ནི། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དགའ་བ་སོགས་ནས། རཀྟ་པི་པ་ཧོཿའི་བར་གྱིས་དགུག་བསྟིམ་དབང་བསྐུར་ཕྱག་མཆོད་རྣམས་གྲུབ་ནས། ཧཱུྃ༔ འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་ངེས་སྒྲོགས་ཤིང༌། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པ། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བའི་ལྷ། །བགེགས་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད། ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་༔ སོགས་ཀྱིས་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས། ཐོག་མར་རྩ་བའི་འབྲུ་གཅིག་ལ་ཐུན་གྱི་དངོས་གཞི་བྱ། ཐུན་མཐར་ལས་སྦྱོར་ཁྱུགས་ཙམ་བཟླ། རྩ་བསྙེན་ཐེམས་ནས་ཐུན་མགོར་སྟོང་རྩ་ཙམ་དང༌། བཟླས་པའི་དངོས་གཞི་ལས་སྦྱོར་སྔགས་ལ་འབད། ཐུན་མཐར་མཆོད་བསྟོད་མ་གསུངས་ཀྱང་སྟོང་ཚིགས་འབུལ་བ་སྤྱི་ལུགས་ཡིན་པས། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སོགས་བརྗོད་ཀྱང་འགལ་བ་མེད། ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་ཧཱུྃ་མཛད་ཆེན་པོའི་ནུས་མཐུའི་སྟོབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་བདུག་པར་གྱུར། ཅེས་མོས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརྟན་པར་བྱའོ། །ཐུན་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ཏེ་བྱིན་བརླབ་ནས་བརྩམ། བཤད་མ་ཐག་པའི་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒོམ་བཟླས་ཉིད་བསྐྱར། ཐུན་རྗེས་མའི་གཤམ་དུ། སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག །ལས་གཞུང་གི་ཚོགས་མཆོད། ཆད་བརྟན། རྗེས་ཆོག་རྣམས་ཁྲུས་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ། གྲངས་ཚད་རྩ་བའི་ཧཱུྃ་བཟླས་ཆིག་འབུམ། ལས་སྦྱོར་ཆིག་ཁྲིར་བཤད་ཀྱང་ནུས་རྟགས་ཐོན་པ་དཀའ་བས་བཞི་འགྱུར་ཙམ་ཐོན་ན་ལེགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་བདུག་པ་ཉིད་རང་གཞན་གྱི་སྣ་ལ་བདུག་པ་དང༌། ཁར་བཟའ་བ་དང༌། ལུས་ལ་བྱུགས་ཤིང་རྐེར་བཏགས་པ་སོགས་བྱས་ན་ནད་གདོན་བགེགས་དང་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བར་བྱེད་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་བགེགས་བསྐྲད་པ་དང་ནད་པ་གདོན་ཅན་དང་གནས་རྟེན་འདྲེ་ཅན་སོགས་ལ་བདུག་ན་ལྷག་པར་བསྔགས་སོ། །གསུམ་པ་རིན་ཆེན་མ་མཱ་ཀི་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་མ་ད་ན་སྒྲུབ་པ་ནི། སྒྲུབ་གཞི་ཆང་གི་རྒྱུ། ནས། འབྲས། གྲོ། སད་རུལ་སོགས་སྐྱོན་མེད་པ་རྡུལ་སོགས་གཙང་བར་བྱས་པ་ཞོ་གཅིག་ལས་མི་ཉུང་བ་དང་མེ་ཏོག་དམར་པོ་དང་ཤིང་ཏོག་ལེགས་པ་གང་འཛོམ། སེ་འབྲུ། སྐྱུ་རུ་ར། ཕོ་རིལ་དཀར་པོ། བཟང་དྲུག །གི་ཝཾ། ག་བུར། གུར་གུམ་སོགས་རོ་ནུས་བཟང་ཞིང་དྲི་ཞིམ་པ་རྣམས་དང༌། སྦྲང་རྩི་བཅས་ཚོགས་པར་བྱ། ཆང་ཕབ་ལམ་སོང་ལེགས་པ། བཙོ་སྣོད་ཁོག་མ་དང༌། བསྙལ་སྣོད་ཟངས་དཀར་ལྟ་བུ་ཕྱི་གཙང་བྱས་པ། ཁེབས་ལོངས་མ་སྤྱད་པའི་ཕྱིང་དཀར་སོགས། སྒྱཻད་བུ་མི་དང་ཁྱིས་མ་འགོང་པའི་ས་གཙང་ནས་རྡོ་དཀར་རམ་རྡོ་ནག་གང་བདེ་གསུམ། བཙོ་སྤྱད་རྒྱུན་འབབས་ཀྱྀ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའི་ཆུ། གདན་ཀུ་ཤ་སོགས་ཚང་བར་བསགས་ལ། སྒྲུབ་པའི་གནས་གཙང་ཞིང་དབེན་པར་དུས་ཚེས་གཟའ་སྐར་བཟང་པོའི་སྔ་དྲོའི་ཆར་རྟེན་བཀྲམ་ཞིང་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་གཏོར། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། གཏོར་འབུལ་ཇི་ལྟར་བདེ་བ་བཤམས་ལ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་དང༌། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ལས་བྱང་བཏང་ནས་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བཅས་བྱ་བའི་ཚེ། རྒྱུན་འབབས་ཀྱི་ཆུ་ལ་ནས་འབྲས་གྲོ་དང་མེ་ཏོག་ཤིང་ཏོག་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཙོ། སེ་འབྲུ་སོགས་ཀྱང་མཉམ་དུ་བཙོས་པས་ཆོག་མོད། དེ་གསུམ་བུངས་ཆེར་མེད་ན་བཟང་སྨན་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཕྱེ་མ་བྱ། མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་ཁེབས་གཙང་མས་བཀབ་པའི་སྟེང་ཀུ་ཤའི་གདན་བཀྲམ། སྒྱེད་པུ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་དུ་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་འབྲས་བཀང་བ་ཞིག་ཀྱང་དཔྲལ་བ་རང་ལ་བསྟན་ཏེ་བཞག །ཆན་ལ་གཏེར་ཁ་འདི་ཉིད་ལས་བྱོན་པའི་བདུད་རྩིའི་ཕབ་རྒྱུན་རྙེད་ན་རབ། མ་རྙེད་ན་སེལ་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྨན་དང་བཟང་སྨན་གྱི་ཕྱེ་མ་ཆང་ཕབ་རྣམས་ལག་ལེན་སྤྱི་ལྟར་བཏབ། བསྙལ་སྣོད་ཁེབས་རྣམས་དྲོད་ལ་བསྲོ། ནམ་ཟླ་དང་བསྟུན་པའི་དྲོད་མཐོ་དམན་ཚོད་ཟིན་པར་བྱས་ཏེ་སྣོད་དུ་བླུགས། སྒྱཻད་བུའི་སྟེང་དུ་བཞག་ལ་ཁེབས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གཡོགས་པའི་སྟེང་ནས་དར་རས་གཙང་མས་བཀབ། ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་བདུག་པས་བགེགས་བསྐྲད་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ཁྲུས་ཀྱིས་བཀྲུ་བ་རྣམས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་བྱ། མདུན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་འོ་མ་གཙང་མ་ལ་ཀླུ་སྨན་བཏབ་པ་གསུམ་བཤམས་པ་ལ་ཆབ་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། སྤོས་དཀར་དུད་པས་སྒྱེད་བུ་སོགས་བདུག་ལ། སྒྲུབ་གཞི་དམ་ཚིག་རྫས་ཀྱི་གནས་མལ་སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཆུ་བདག་ཝ་རུ་ཎ་དཀར་པོ། མཐའ་ཡས་སྔོན་པོ། ནོར་རྒྱས་སེར་པོ་གསུམ་ཀའང་སྟོད་ལྷའི་ལུས་ལ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན། སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་མང་པོ་དང་ལྡན་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་ཅིང་སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་པ། ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བསྣམས་པའོ། །རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཀླུ་རྒྱལ་གསུམ་པོ་སྤྱན་དྲངས། བཛྲ་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་དགྱེས་ཤིང་ཚིམ་པར་གྱུར། ཅེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་བཏབ་ལ་རིམ་དབྱེ་བཞི་པའི་ནང་ལྟར། ཨོཾ་ཝ་རུ་ཎ་སོགས་གཏོར་སྔགས་ལན་བདུན་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ་གཙང་སར་གཤེགས། ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཞིང་བརྟན་བཞུགས་བྱས་པས། སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་དྲན་ནས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ཅིང་བརྟན་པར་བཞུགས་པར་བསམ། དེའི་མདུན་དུ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཤམས་ལ། བདུད་རྩིའི་ལས་བྱང་གི་བྱིན་འབེབས་ནས་བརྩམ། མཆོད་བརླབ་བསྐྱེད་བསྟིམ། ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་དུ་བཏང་ནས་མདུན་རྟེན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྒྲུབ། ཞི་དྲག་གི་བཟླས་པ་ཉུང་ན་སུམ་བརྒྱ་རེ། མང་ན་ལྔ་བརྒྱ་རེ་ཙམ་བཟླ། དེ་ནས་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་བསྒྱུར་བ་ནི། ཨོཾ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ སོགས་ཚང་བར་བརྗོད་ཅིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་ལ་བརྟན་པས། ཨོཾ་བྃ་རཏྣ་མ་མཱ་ཀི་སོགས་བཟླས་པའི་དངོས་གཞི་ཡིན་པས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟླ། ཐུན་མཐར་སྟོང་ཚིགས་དང༌། འགྲུབ་ན་ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་ཚོགས་མཆོད་འབུལ། གང་ལྟར་རྡོ་རྗེའི་བདུག་པ་དང་ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ལས་འབྱུང་བའི་སྔགས་ཚིག་གིས་ཕུར་གདབ་ལྟ་སྟངས་ཧཱུྃ་སྒྲ་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད། སྔོན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་མ་ད་ན་ཡོད་ན་ཆང་དང་སྦྱར་བ་དང་མེད་ན་ཆོས་སྨན་ཆང་སྦྱར་འཐོར། དྲི་ཞིམ་པའི་སྤོས་བསྲེག །དར་སྣའི་གཡབ་མོ་བཅས་སྔ་མའི་འཕྲོས་སུ་འབྱུང་བའི་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པར་བྱས་པས་ཐུན་གཅིག་འགྲུབ། ཐུན་གཉིས་པ་ལ་མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ཏེ་མཆོད་བརླབ་ནས་བརྩམ། མདུན་རྟེན་བསྐྱེད་བཟླས་ལན་ཅིག་བསྐྱར་བ་སྔ་མས་འགྲེ། ཐུན་རྗེས་མར་སྟོང་ཚིགས་ཕུལ་བའི་འཕྲོས། སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག །ཚོགས་མཆོད་ཆད་བརྟན། རྗེས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་ནས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ཁྲུས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། དགོངས་མོའི་ཐུན་མཚམས་སུ། ཕུར་གདབ། བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པར་བྱ། དེའི་བསྙེན་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ནི་ངེས་པར་འགྲོ་དགོས་ལ། ཆང་ལངས་པའི་ཚད་ཞག་གསུམ་ལ་བྱེད་དུས་སྒྲུབ་པ་པོ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་ཐབས་མེད་པས་སྒྲུབ་གྲོགས་བཅུ་ཙམ་ཡོད་དགོས་པར་འདུག་ཅིང༌། གལ་ཏེ་འབྱོར་པ་དམན་པས་གཅིག་སྒྲུབ་ལས་བྱ་ཐབས་བྲལ་ན། ཐོག་མ་ནས་དྲོད་ཅུང་དམའ་བ་དང་ལངས་ཟིན་ནས་ཁེབས་བསལ་ཏེ་བཞག་ལ་ཉིན་མཚན་ཐུན་བཞིར་བཅད་དེ་བསྙེན་གྲངས་འགྲོ་ངེས་པ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་ཉིན་གྲངས་གང་བྱེད་ཀྱང་ནངས་མོའི་ཐུན་དང་པོར་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བཅས་གྲུབ་ནས། ཀླུ་གཏོར་འབུལ་བ་ཉིན་དང་པོ་དེ་ཀས་འཐུས་ཀྱང་སྐབས་འདིར་ཚར་རེ་གྲུབ་ནའང་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ལ། ཐུན་གཞན་རྣམས་ལ་མདུན་བསྐྱེད་ཁོ་ན་བསྐྱར་བ་དང༌། ཐུན་རྗེས་མར་གཏོར་འབུལ་སོགས་ཀྱང་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ནངས་མོ་བདག་མདུན་བསྐྱེད་བཟླས། གཏོར་ཆོག །ཚོགས་མཆོད། ཆད་བརྟན། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་བཅས་གྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར། སྤྲོ་ན་འདི་ཉིད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བདག་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་ལེན་པའམ། བསྡུ་ན་བདུད་རྩིའི་ལས་བྱང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཚིག་བརྗོད། མ་ད་ནའི་སྔགས་ལ། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་སོགས་བཏགས་པ་བརྗོད་ལ་སྒྲུབ་རྟེན་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ལ་སླར་བཞག །ལྷ་མོ་ཉིད་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བདུད་རྩིའི་གཟུགས་སུ་གྱུར། ཅེས་དམིགས། ཕུད་ནང་མཆོད་དུ་བླུགས་ལས་བྱང་ལྟར་སྨན་མཆོད་བརྒྱུད་མཆོད་བཅས་པ་བྱ། བར་པ་སྔགས་བརྗོད་པས་མྱང་ལ་ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ནོངས་བཤགས། ཚོགས་མགྲོན་བརྟན་བཞུགས། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས། ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་བྱ་ཞིང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱས་གདབ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་མ་ད་ན་དེ་ཉིད་ཡོན་ཏན་ནུས་པའི་མཐུ་ཚད་ལས་འདས་པར་གསུངས་པས་ནམ་དུའང་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་སྐབས་མང་བ་དང༌། ཡང་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཐོན་དཀའ་བས་ཡུན་རིང་བཅང་བདེ་བའི་ཐབས། གླུམ་ཉིད་སྐམ་ཐག་ཆོད་པའི་ཚེ་བྱེར་བཏགས་ནམ་དགོས་དུས་ཆང་བཟང་པོ་དང་སྦྱར་ན་ལེགས་པར་སྣང་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་རྣམས་སྙོམས་ལས་སུ་མ་ལུས་པར་ལག་ལེན་ཏུ་འདེབས་པར་བྱའོ། །སྒྲུབ་པ་དེ་གསུམ་ཀ་ཞག་བདུན་ལ་སོགས་པ་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སོ་སོའི་མཇུག་ཏུ་སྦྱིན་སྲེག་ཟུར་གསལ་ལྟར་སོ་སོར་གྲུབ་པ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་འགྱུར་རོ། །མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེའི་དཔྱིད། །སྟེར་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཆོག །ཉམས་སུ་ལོངས་པས་འགལ་རྐྱེན་སེལ། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དབང་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའི་ཚུལ་འདི་གཞུང་ཉིད་ཞལ་གསལ་བས་ཡིག་ཆུང་གི་ངལ་བ་ལ་ཆེར་མ་ལྟོས་ཀྱང༌། བླུན་པོ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་ལ་རྒྱུས་ཤེས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཙམ་དུ། ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag gi sgrub pa rnam gsum lag tu len pa'i zin bris mthong bas go 'byed ces bya ba bzhugs so/__/no mo gu ra be/__/dpal ldan rdo rje bde ba che/__/ye shes bdud rtsis kun gso mdzad/__/he ru ka dpal bla ma rjer/__/btud nas rnam gsal lag len dgod/__/dpal rdo rje bdud rtsi'i rtsa ba'i bsnyen sgrub legs par thems pa'i rnal 'byor pas las kyi yan lag rnam gsum lag tu len pa skabs su babs pa na/__dang po bdud rtsi 'khyil ba'i khrus chab sgrub pa la/__stegs bu'i dbus su bum pa mgul chings ljang gu kha rgyan can/__'chad 'gyur bum rdzas rnams dang dri bzang sbyar ba'i chus bkang ba bkod pa'i mdun du sman raka gtor gsum dang phyi mchod phreng tshar du bsham/__rgyab phyogs stegs cung zad mtho bar bdag bskyed mchod gtor zur du bsham na legs/__bum pa'i rdzas/__ku sha ban+d+ha zhes 'bras bu yod pa rnyed na rab/__dkyus su rgya gar nas byung ba'i ku sha sngo ljang legs pa/__pri yang ku gzhon nu/__spang spos rtsa ba ston dus brkos pa/__shu dag dkar po/__mkhan dkar gyi lo ma rnams la gzhi byas/__sman lnga/__'bru lnga/__dri lnga/__rin po che lnga/__snying po lnga rnams dang*/__tsan+dan dkar dmar/__ga bur rnams kyang lhan cig tu sbyar la phye ma legs par bya/__khrus sgrub lan gcig grangs tshad rdzogs par byas nas phyis nam dgos su spyad rgyu bum rdzas nyid yin pas thog ma nas bung mang bar bsags la rdza bum lta bu'i snod che ba zhig tu blugs/__de nyid rnam bum dang lhan cig gam steng 'og brtsegs mar bzhag la gzungs thag gdags/__dung chu/__tshogs mchod/__srung ma'i gtor 'bul/__sngon gtor sogs tshogs par bya'o/__/sgrub phran 'di rnams kyi skabs su'ang thog mar bde ba chen po bla ma'i las byang tshar re grub na legs pa'i yan lag tu 'gyur la ma lcogs na'ang 'gal ba med/__bdag bskyed rdo rje bdud rtsi'i rtsa ba'i phrin las kyi gzhung bsrangs la bzlas pa gnyis po ci 'grub cha snyoms bzla/__stong tshigs mchod bstod phul/__slar mdun gyi mchod gtor/__hU~M:__gnas yul dur khrod rol pa'i zhing :__sogs kyis byin brlab/__gzhung gi rim dbye gnyis pa ltar bum pa bsang sbyang*/__lha bskyed spyan 'dren bcas song nas/__bdud rtsi'i rtsa ba'i phrin las ltar/__hU~M:__rdo rje dga' ba rnams pa bzhi'i:__sogs 'gugs bstim/__dbang bskur rgyas gdab/__phyag mchod tshang bar btang*/__hU~M:__gang zhig dran pa sogs sh+lo ka gcig gis bstod/__gzungs thag blangs la bzlas dmigs rtse gcig tu byas te/__thog mar 'bru lnga kho na bzla/__thun mthar las sbyor bzlas pa cung zad bya/__rtsa bsnyen grangs thems nas thun mgo la stong tsam dang*/__bzlas pa'i dngos gzhi las sbyor sngags la 'bad/__thun mthar sngags tsam gyis mchod/__sh+lo ka gcig gis bstod/__oM AHhU~M gis dung zhal gyi mchod yon phul bas/__bdud rtsi 'khyil ba yab yum dgyes pa chen pos 'od du zhu nas bum pa'i chu dang dbyer med du gyur/__ces bsgom/__thun gsum mam bzhi sogs gar byed kyang bdag bskyed thog mar song bas 'thus/__thun phyi ma rnams la mchod kha gsos la byin brlab nas bzung*/__bum bskyed bzlas pa dang bcas pa bskyar/__thun rjes ma'i bum lha 'od zhu grub nas/__srung ma'i gtor chog btang*/__las gzhung gi tshogs dang*/__sngags srung ma'i gsham ltar chad mdo brtan bskyang*/__gtang rag mchod bstod nongs bshags dang bdag bskyed bsdu ldangs shis brjod kyi bar las gzhung ltar byas pas grub/__bsnyen tshad rtsa bsnyen 'bru lnga 'bum phrag gcig__/las sbyor khri phrag gcig tu bshad pa ni bskal dus bzang po'i dbang du mdzad pa yin la/__deng sang rtsod dus snyigs ma'i skabs 'dir grangs tshad las sum 'gyur ram/__bzhi 'gyur bzla dgos par bshad pas de ltar grub na nus mthu gzhung las gsungs pa bzhin 'byung bar nges pa ni phyi ma rnams la'ang shes par bya'o/__/de lta bu'i tshul gyis khrus sgrub grub pa'i tshe/__bum chus lha khrus ri khrus khyim khrus/__gnas khang lha rten rang gzhan rnams la 'thor zhing 'thung ba dang*/__gzhung gsal bsgrub bya rjes 'dzin sogs bya ba dang*/__sngar bum rdzas phye ma zur du yod na de la bsre zhing 'dres par 'phur la ril bu'am phye ma gang bder byas te khrus kyi bya ba gzhan dag la'ang bsres na byin rlabs dang nus mthu mchog tu che'o/__/gnyis pa hU~M mdzad chen po'i bdug pa sgrub pa la/__thog mar sgrub gzhi bdug pa nyid legs par bsdu sbyor bya dgos te/__de'ang spang spos dus brkos gla rtsi/__shu dag nag po/__/gu gul nag po/__yungs kar/__a ga ru nag po/__yung ba ser po/__tong ku/__spru nag__/rgya spos pa'i rtsa ba/__shing tsha/__mkhan dkar/__gur gum/__tsan+dan dkar po/__/ru rta bcas sman sna bco lnga po tshogs par byas la legs par btul/__skye bdun gyi sha dang*/__ring bsrel gyi rigs/__bdud rtsi chos sman sel med rnams chur sbyangs pa phab gtar 'debs/__khye'u lau brgyad lon pa'i dri chu bar pas ril bur dril ba'am/__yang na rengs bu bya bar gsungs kyang phal cher phye ma nyid stabs bde bas/__ril bu sogs nyung tsam dang*/__phye ma dang phab gtas sbol ba'i phur ma mang du bya/__thod snod du blugs dgos kyang mi shong na ras khug sngon po lta bur blugs la thod par bcug__/de nyid stegs bu'i dbus su dbral ba rang la bstan te bzhag pa'i mdun du sman raka gtor gsum/__phyi mchod phreng tshar/__rgyab phyogs stegs cung zad mtho bar bdag bskyed kyi mchod gtor bsham pa sogs nyer mkho'i rigs rnams tshogs par byas nas/__thun dang po bla sgrub lcogs min skabs dang bstun/__rdo rje bdud rtsi rtsa ba'i phrin las tshul bzhin btang la bdag bskyed kyi sgom bzlas/__stong tshigs mchod bstod bcas grub par bya/__mdun bskyed kyi mchod pa bdud rtsi'i las byang ltar byin brlab/__rim dbye gsum pa ltar/__mdun rten bdug pa/__oM badz+ra a mr-i ta hU~M phaT:__kyis bsang*/__oM swA b+hA ba bi shud+d+ho\u0f85haM:__gis sbyang*/__stong pa'i ngang las ka pA la:__sogs kyis dam tshig pa bskyed/__ye shes pa spyan 'dren/__las byang ni/__hU~M:__rdo rje dga' ba sogs nas/__rak+ta pi pa hoH'i bar gyis dgug bstim dbang bskur phyag mchod rnams grub nas/__hU~M:__'jigs pa'i hU~M sgra nges sgrogs shing*/__/bgegs rnams ma lus 'joms mdzad pa/__/dngos grub ma lus stsol ba'i lha/__/bgegs kyi dgra la phyag 'tshal bstod/__/ces bstod/__thugs kar nyi ma'i dkyil 'khor steng :__sogs kyis bzlas pa'i dmigs pa rtse gcig pas/__thog mar rtsa ba'i 'bru gcig la thun gyi dngos gzhi bya/__thun mthar las sbyor khyugs tsam bzla/__rtsa bsnyen thems nas thun mgor stong rtsa tsam dang*/__bzlas pa'i dngos gzhi las sbyor sngags la 'bad/__thun mthar mchod bstod ma gsungs kyang stong tshigs 'bul ba spyi lugs yin pas/__ye shes lha tshogs sogs brjod kyang 'gal ba med/__khro bo'i rgyal po 'od du zhu ste rdzas la thim pas hU~M mdzad chen po'i nus mthu'i stobs yongs su rdzogs pa'i rdo rje'i bdug par gyur/__ces mos la rten 'brel snying po lan gsum gyis brtan par bya'o/__/thun phyi ma rnams la mchod pa kha gsos te byin brlab nas brtsam/__bshad ma thag pa'i mdun bskyed kyi sgom bzlas nyid bskyar/__thun rjes ma'i gsham du/__srung ma'i gtor chog__/las gzhung gi tshogs mchod/__chad brtan/__rjes chog rnams khrus sgrub skabs su bshad pa ltar bya/__grangs tshad rtsa ba'i hU~M bzlas chig 'bum/__las sbyor chig khrir bshad kyang nus rtags thon pa dka' bas bzhi 'gyur tsam thon na legs so/__/de ltar tshul bzhin bsgrubs pa'i bdug pa nyid rang gzhan gyi sna la bdug pa dang*/__khar bza' ba dang*/__lus la byugs shing rker btags pa sogs byas na nad gdon bgegs dang sdig sgrib zhi bar byed cing sgrub pa chen po'i bgegs bskrad pa dang nad pa gdon can dang gnas rten 'dre can sogs la bdug na lhag par bsngags so/__/gsum pa rin chen ma mA ki la brten nas dngos grub thams cad kyi rtsa ba ma da na sgrub pa ni/__sgrub gzhi chang gi rgyu/__nas/__'bras/__gro/__sad rul sogs skyon med pa rdul sogs gtsang bar byas pa zho gcig las mi nyung ba dang me tog dmar po dang shing tog legs pa gang 'dzom/__se 'bru/__skyu ru ra/__pho ril dkar po/__bzang drug__/gi waM/__ga bur/__gur gum sogs ro nus bzang zhing dri zhim pa rnams dang*/__sbrang rtsi bcas tshogs par bya/__chang phab lam song legs pa/__btso snod khog ma dang*/__bsnyal snod zangs dkar lta bu phyi gtsang byas pa/__khebs longs ma spyad pa'i phying dkar sogs/__sgyaid bu mi dang khyis ma 'gong pa'i sa gtsang nas rdo dkar ram rdo nag gang bde gsum/__btso spyad rgyun 'babs ky-i chu klung chen po'i chu/__gdan ku sha sogs tshang bar bsags la/__sgrub pa'i gnas gtsang zhing dben par dus tshes gza' skar bzang po'i snga dro'i char rten bkram zhing bdag bskyed kyi mchod gtor/__tshogs kyi yo byad/__gtor 'bul ji ltar bde ba bshams la/__bde ba chen po bla ma'i phrin las dang*/__rdo rje bdud rtsi'i las byang btang nas bdag bskyed bzlas pa bcas bya ba'i tshe/__rgyun 'babs kyi chu la nas 'bras gro dang me tog shing tog rnams lhan cig tu btso/__se 'bru sogs kyang mnyam du btsos pas chog mod/__de gsum bungs cher med na bzang sman rnams dang lhan cig phye ma bya/__mdun du stegs bu khebs gtsang mas bkab pa'i steng ku sha'i gdan bkram/__sgyed pu gsum brtan por bkod pa'i dkyil du thod pa mtshan ldan 'bras bkang ba zhig kyang dpral ba rang la bstan te bzhag__/chan la gter kha 'di nyid las byon pa'i bdud rtsi'i phab rgyun rnyed na rab/__ma rnyed na sel med kyi chos sman dang bzang sman gyi phye ma chang phab rnams lag len spyi ltar btab/__bsnyal snod khebs rnams drod la bsro/__nam zla dang bstun pa'i drod mtho dman tshod zin par byas te snod du blugs/__sgyaid bu'i steng du bzhag la khebs kyis legs par g.yogs pa'i steng nas dar ras gtsang mas bkab/__hU~M mdzad kyi bdug pas bgegs bskrad la srung 'khor bsgom/__bdud rtsi 'khyil pa'i khrus kyis bkru ba rnams bdud rtsi'i sgrub khog ltar bya/__mdun du rin po che'i snod du 'o ma gtsang ma la klu sman btab pa gsum bshams pa la chab bran/__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod zab cing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M hoH__lan gsum gyis byin brlab/__spos dkar dud pas sgyed bu sogs bdug la/__sgrub gzhi dam tshig rdzas kyi gnas mal stong pa'i ngang las skad cig gis pad+ma dang zla ba'i gdan la klu'i rgyal po chen po chu bdag wa ru Na dkar po/__mtha' yas sngon po/__nor rgyas ser po gsum ka'ang stod lha'i lus la zhi zhing 'dzum pa'i nyams can/__sbrul mgo'i gdengs ka mang po dang ldan pa/__dar dang rin po ches brgyan cing sku smad sbrul mjug tu 'khyil pa/__phyag gnyis thugs kar thal mo sbyar bas rin po che'i bum pa bdud rtsis bkang ba bsnams pa'o/__/rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__bsgoms pa dang 'dra ba'i klu rgyal gsum po spyan drangs/__badz+ra mA dzaH__dzaHhU~M baM hoH__gnyis su med par thim/__ljags 'od zer gyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bas dgyes shing tshim par gyur/__ces pa rnams kyis gsal btab la rim dbye bzhi pa'i nang ltar/__oM wa ru Na sogs gtor sngags lan bdun gyis gtor ma phul la gtsang sar gshegs/__tshigs bcad kyis phrin las bcol zhing brtan bzhugs byas pas/__sngon gyi dam tshig dran nas bka' bzhin sgrub cing brtan par bzhugs par bsam/__de'i mdun du sman raka gtor gsum/__phyi mchod ji ltar rigs pa bshams la/__bdud rtsi'i las byang gi byin 'bebs nas brtsam/__mchod brlab bskyed bstim/__phyag mchod bstod pa'i bar du btang nas mdun rten bdud rtsi'i dkyil 'khor du bsgrub/__zhi drag gi bzlas pa nyung na sum brgya re/__mang na lnga brgya re tsam bzla/__de nas tshigs bcad kyis thugs dam bskul zhing dkyil 'khor zhal bsgyur ba ni/__oM rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__sogs tshang bar brjod cing ting nge 'dzin gsal la brtan pas/__oM ba~M rat+na ma mA ki sogs bzlas pa'i dngos gzhi yin pas rtse gcig tu bzla/__thun mthar stong tshigs dang*/__'grub na thun re re bzhin tshogs mchod 'bul/__gang ltar rdo rje'i bdug pa dang phur bu 'dril zhing khrol sgrub las 'byung ba'i sngags tshig gis phur gdab lta stangs hU~M sgra bcas pas bgegs bskrad/__sngon nas bsgrubs pa'i ma da na yod na chang dang sbyar ba dang med na chos sman chang sbyar 'thor/__dri zhim pa'i spos bsreg__/dar sna'i g.yab mo bcas snga ma'i 'phros su 'byung ba'i byin 'bebs rgyas par byas pas thun gcig 'grub/__thun gnyis pa la mchod pa kha gsos te mchod brlab nas brtsam/__mdun rten bskyed bzlas lan cig bskyar ba snga mas 'gre/__thun rjes mar stong tshigs phul ba'i 'phros/__srung ma'i gtor chog__/tshogs mchod chad brtan/__rjes kyi mchod bstod nas shis brjod kyi bar khrus sgrub kyi skabs su bshad pa ltar dang*/__dgongs mo'i thun mtshams su/__phur gdab/__byin 'bebs rgyas par bya/__de'i bsnyen tshad 'bum phrag gcig tu gsungs pa ni nges par 'gro dgos la/__chang langs pa'i tshad zhag gsum la byed dus sgrub pa po gcig gis 'grub thabs med pas sgrub grogs bcu tsam yod dgos par 'dug cing*/__gal te 'byor pa dman pas gcig sgrub las bya thabs bral na/__thog ma nas drod cung dma' ba dang langs zin nas khebs bsal te bzhag la nyin mtshan thun bzhir bcad de bsnyen grangs 'gro nges pa gal che'o/__/de ltar nyin grangs gang byed kyang nangs mo'i thun dang por bdag bskyed bzlas pa bcas grub nas/__klu gtor 'bul ba nyin dang po de kas 'thus kyang skabs 'dir tshar re grub na'ang legs pa'i yan lag tu 'gyur la/__thun gzhan rnams la mdun bskyed kho na bskyar ba dang*/__thun rjes mar gtor 'bul sogs kyang gong du smos pa ltar ro/__/de ltar grub pa'i nangs mo bdag mdun bskyed bzlas/__gtor chog__/tshogs mchod/__chad brtan/__gtang rag mchod bstod bcas grub nas dngos grub blang ba'i phyir/__spro na 'di nyid kyi dbang bskur bdag 'jug gi tshul du len pa'am/__bsdu na bdud rtsi'i las byang gi dngos grub bskul tshig brjod/__ma da na'i sngags la/__kA ya sid+d+hi sogs btags pa brjod la sgrub rten gnas gsum du gtugs la slar bzhag__/lha mo nyid dgyes pa chen pos 'od du zhu nas bdud rtsi'i gzugs su gyur/__ces dmigs/__phud nang mchod du blugs las byang ltar sman mchod brgyud mchod bcas pa bya/__bar pa sngags brjod pas myang la thun mong dang mchog gi dngos grub ma lus pa dbang du gyur par bsam/__nongs bshags/__tshogs mgron brtan bzhugs/__bdag bskyed bsdu ldangs/__shis brjod kyi bar las byang ltar bya zhing thun mong ma yin pa'i bsngo ba dang smon lam gyi rgyas gdab/__de ltar bsgrubs pa'i ma da na de nyid yon tan nus pa'i mthu tshad las 'das par gsungs pas nam du'ang dgos gal che ba'i skabs mang ba dang*/__yang yang sgrub pa thon dka' bas yun ring bcang bde ba'i thabs/__glum nyid skam thag chod pa'i tshe byer btags nam dgos dus chang bzang po dang sbyar na legs par snang zhing*/__ji ltar spyod pa'i tshul gter gzhung nyid las ji skad gsungs pa rnams snyoms las su ma lus par lag len tu 'debs par bya'o/__/sgrub pa de gsum ka zhag bdun la sogs pa ched du sgrub pa'i tshe so so'i mjug tu sbyin sreg zur gsal ltar so sor grub pa na shin tu legs par 'gyur ro/__/mchog dman kun la phan bde'i dpyid/__/ster byed las kyi sbyor ba mchog__/nyams su longs pas 'gal rkyen sel/__/bde chen ye shes dbang gyur shog__/ces pa'i tshul 'di gzhung nyid zhal gsal bas yig chung gi ngal ba la cher ma ltos kyang*/__blun po dad pa'i rjes 'brang la rgyus shes kyi lam ston tsam du/__khyab bdag gter chen bla ma rin po che'i bka' bzhin sngags rig 'dzin pa blo gros mtha' yas kyis rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwar bgyis pa dge legs 'phel/__sarba dA mang+ga laM//__//_

Footnotes

Other Information