དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs bsdus pa JKW-KABAB-05-CA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 10, Pages 161-162 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs bsdus pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 161-162. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-016
Colophon

ཅེས་པའང་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཐུགས་གནས་ཧེ་རུ་ཀའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་བགྱིས་པའི་སྐབས་སུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་ཐཱ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i thugs gnas he ru ka'i tshogs khang chen mor 'di nyid kyi sgrub chen bgyis pa'i skabs su pad+ma gar gyi dbang phyug gis bsdebs pa dge legs 'phel/__/sarba thA mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་བཞུགས། གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་འཆང༌། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །སྤྲུལ་སྐུ་གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མཆོག་ཀུཉྫ་ར། །རིགས་ལྡན་ཆེན་པོ་དེ་བ་བཟང་སྐྱོང་དང༌། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལས་དབང་ཆོས་ཀྱི་འཚོར། །གསོལ་བ་༴ །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང༌། །མནྡཱ་ར་བ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལ། །གསོལ་བ༴ །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང༌། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞབས། །བཀའ་འདུས་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས༴ །བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་སྤྱི་དཔལ་རྩ་བའི་ལྷ། །བྱང་ཆུབ་ཉི་ཤུའི་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་བ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་གཏེར་བདག་ལ། །གསོལ་བ༴ །ལྷ་མིའི་ཐེག་པས་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་འཁོལ། །ཉན་རང་འཇུག་སྒོས་ངེས་འབྱུང་རྣམ་པར་དག །བྱང་སེམས་ཐེག་པས་ལམ་གྱི་གཞི་བཟུང་སྟེ། །རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་སྤྱད་པར་ཤོག །ཀྲི་ཡོག་ལ་བརྟེན་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་པ་བསལ། །མོས་གུས་སྟོབས་ཀྱིས་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། །མ་ཧཱ་ཡོ་གས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱོང༌། །བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །ཨ་ནུ་བདེ་ཆེན་ཐབས་ཀྱི་ལམ་མཆོག་གིས། །ལྷན་སྐྱེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ། །ཨ་ཏི་རྩོལ་མེད་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི། །དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་གདོད་མའི་སར་ཕྱིན་ཤོག བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་མཐའ་དག་ཞི། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཆེན་དང༌། །དབྱེར་མེད་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཐུགས་གནས་ཧེ་རུ་ཀའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་བགྱིས་པའི་སྐབས་སུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་ཐཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs bsdus pa bzhugs/__gdod ma'i mgon po chos sku kun tu 'chang*/__/longs spyod rdzogs sku dpal ldan rdo rje sems/__/sprul sku gsang bdag phyag na rdo rje la/__/gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs/__/rig 'dzin yongs kyi gtso mchog kuny+dza ra/__/rigs ldan chen po de ba bzang skyong dang*/__/ye shes mkha' 'gro las dbang chos kyi 'tshor/__/gsol ba =__/dkyil 'khor kun bdag o rgyan pad+ma 'byung*/__/man+dA ra ba ye shes mtsho rgyal ma/__/rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po la/__/gsol ba=__/sprul pa'i gter chen yar rje o rgyan gling*/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zhabs/__/bka' 'dus rig 'dzin rtsa brgyud bla ma la/__/gsol ba 'debs=__/bde gshegs zhi ba spyi dpal rtsa ba'i lha/__/byang chub nyi shu'i ye shes dkyil 'khor ba/__/mkha' 'gro chos srung dam can gter bdag la/__/gsol ba=__/lha mi'i theg pas blo sna chos la 'khol/__/nyan rang 'jug sgos nges 'byung rnam par dag__/byang sems theg pas lam gyi gzhi bzung ste/__/rgyal sras spyod pa rlabs chen spyad par shog__/kri yog la brten tshogs bsags sgrib pa bsal/__/mos gus stobs kyis brgyud pa'i byin rlabs zhugs/__/ma hA yo gas tha mal snang zhen sbyong*/__/bsnyen sgrub rnam bzhi mtha' ru phyin par shog__/a nu bde chen thabs kyi lam mchog gis/__/lhan skyes phyag rgya chen po'i ye shes grub/__/a ti rtsol med ka dag lhun grub kyi/__/dgongs pa mngon gyur gdod ma'i sar phyin shog__byang chub sgrub pa'i bar chad mtha' dag zhi/__/thun mong khyad par mchog gi dngos grub brnyes/__/srid zhi'i spyi dpal kun tu 'chang chen dang*/__/dbyer med don gnyis lhun gyis 'grub par shog__/ces pa'ang rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i thugs gnas he ru ka'i tshogs khang chen mor 'di nyid kyi sgrub chen bgyis pa'i skabs su pad+ma gar gyi dbang phyug gis bsdebs pa dge legs 'phel/__/sarba thA mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information