JKW-KABAB-06-CHA-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho JKW-KABAB-06-CHA-021.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 21, Pages 203-204 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, ཇོ་མོ་སྨན་མོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, jo mo sman mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 203-204. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Records - tho
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKCL-KABUM-05-CA-049-006
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-060
Colophon

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཞབས་འདེགས་སུ་བྲིས་པའོ།།

ces pa'ang chos kyi blo gros pas zhabs 'degs su bris pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ་བཞུགས་སོ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་གསང་ཆེན་ཞིང༌། །དབྱིངས་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡིས། །ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་རྒྱུད་བསྟན་ཚེ། །སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །གཉིས་སྣང་དག་པའི་གཏོར་མ་བླངས། །ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཐ་ཚིག་ཕོག །རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་གཉེན་པོ་བཞེས། །བར་དུ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གླིང༌། །ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་དུ། །བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཝ་རཱ་ཧིས། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ། །མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་སྩལ་བའི་ཚེ། །བརྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པ་འཁོར་ཚོགས་རྣམས། །དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་བྲན་དུ་བཀོལ། །བཀའ་རྟགས་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏུ་བཀོད། །དབང་བསྐུར་གསང་བའི་སྲུང་མར་བསྐོས། །དམ་ཚིག་ཕོག་པ་མི་དྲན་ནམ། །དེ་འོག་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་དུ། །མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་དང༌། །དྷཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས་བཅས་ལ། །དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་བསྟན་པའི་ཚེ། །སླར་ཡང་དབང་དུ་བསྡུས་བྱས་ནས། །དམ་ཆུ་སྦྱིན་ནས་བཀའ་ནན་སྩལ། །གསང་བའི་གཉེར་ཁ་གཏད་པ་ཡིས། །དམ་ལས་འདའ་བར་མི་རུང་ངོ༌། །བསྐལ་པ་ཐ་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །དྷཱ་ཀི་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་ཀྱིས། །གསང་བའི་ཆོས་འདི་ཉམས་སུ་བཞེས། །ངོ་མཚར་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྙེས། །དཔེ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོའི་བརྡའ་ཡིག་རྣམས། །གཉེར་གཏད་རྒྱས་བཏབ་བྱེད་པ་ན། །ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །དྲན་པར་གྱིས་ལ་དམ་མ་གཡེལ། །དེང་དུས་འགྲོ་འདུལ་རིགས་པ་འཛིན། །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ། །མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན་གྱི། །བརྡ་རིས་ཕྱག་ཏུ་བབ་པ་དང༌། །ཚིག་དོན་གབ་སྦས་མེད་པར་བཀོད། །ཆོས་བདག་སྐྱེས་བུར་སྤེལ་བའི་ཚེ། །སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་ལས་བྱ་ཞེས། །དམ་བཅའ་ཞལ་བཞེས་དུས་འདིར་དགོངས། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོའི། །བ་ལིཾ་འདོད་ཡོན་མཆོད་པ་འབུལ། །སྨན་རཀ་བདུད་རྩིའི་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། །ཇི་ལྟར་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབ་ཤིག །གསང་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། །རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སོལ། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་འཕྲང་བསལ་ཏེ། །ཞུ་བདེ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མཛོད། ཤྲཱིཿདྷཱརྨ་པཱ་ལ་ནི་དྷི་པཱ་ཏི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཱ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཧི། ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཞབས་འདེགས་སུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho bzhugs so/__hU~M hrI:__sngon tshe 'og min gsang chen zhing*/__/dbyings phyug rdo rje phag mo yis/__/chos nyid rang sgras rgyud bstan tshe/__/srung ma dam can rgya mtsho'i tshogs/__/gnyis snang dag pa'i gtor ma blangs/__/khas blangs dam bca' tha tshig phog__/rdo rje'i g.yar dam gnyen po bzhes/__/bar du mkha' 'gro 'du ba'i gling*/__/o rgyan rang byung dur khrod du/__/bcom ldan badz+ra wa rA his/__/o rgyan pad+ma thod phreng la/__/mkha' 'gro'i gsang mdzod stsal ba'i tshe/__/brgyud gsum dregs pa 'khor tshogs rnams/__/dbang du bsdus shing bran du bkol/__/bka' rtags rdo rje gtsug tu bkod/__/dbang bskur gsang ba'i srung mar bskos/__/dam tshig phog pa mi dran nam/__/de 'og gangs can bod yul du/__/mkha' 'gro'i gtso mo mtsho rgyal dang*/__/d+hA ki 'bum gyi tshogs bcas la/__/dbang chen dgyes pa'i pho brang du/__/slob dpon mtsho skyes rdo rje yis/__/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi/__/rgyud lung man ngag bstan pa'i tshe/__/slar yang dbang du bsdus byas nas/__/dam chu sbyin nas bka' nan stsal/__/gsang ba'i gnyer kha gtad pa yis/__/dam las 'da' bar mi rung ngo*/__/bskal pa tha ma'i dus kyi tshe/__/d+hA ki pad+ma mtsho skyid kyis/__/gsang ba'i chos 'di nyams su bzhes/__/ngo mtshar grub pa chen po brnyes/__/dpe rgyud mkha' 'gro'i brda' yig rnams/__/gnyer gtad rgyas btab byed pa na/__/ji ltar bsgo ba'i dam tshig rnams/__/dran par gyis la dam ma g.yel/__/deng dus 'gro 'dul rigs pa 'dzin/__/'od gsal sprul pa'i rdo rje la/__/mkha' 'gro gsang ba'i mdzod chen gyi/__/brda ris phyag tu bab pa dang*/__/tshig don gab sbas med par bkod/__/chos bdag skyes bur spel ba'i tshe/__/srung ma dam can rgya mtsho yis/__/ji ltar bsgo ba'i las bya zhes/__/dam bca' zhal bzhes dus 'dir dgongs/__/bdag cag rnal 'byor sgrub pa po'i/__/ba liM 'dod yon mchod pa 'bul/__/sman raka bdud rtsi'i dgyes pa bskyed/__/ji ltar bcol ba'i las sgrub shig__/gsang ba'i chos kyi phrin las spel/__/rnal 'byor sgrub pa'i bar chad sol/__/rtsa rlung thig le'i 'phrang bsal te/__/zhu bde mi rtog ye shes bskyed/__/mchog thun dngos grub 'grub par mdzod/__shrIHd+hArma pA la ni d+hi pA ti sarba sa ma ya bA liM ta kha hi/__ces pa'ang chos kyi blo gros pas zhabs 'degs su bris pa'o//___//

Footnotes

Other Information