JKW-KABAB-08-NYA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དྲི་མེད་བླ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title dri med bla sgrub brgyud 'debs JKW-KABAB-08-NYA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 7, Pages 191 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dri med kun dga', 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dri med bla sgrub brgyud 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 191. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHA-014
Colophon

།ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་ཐོག་མའི་སྣོད་རུང་གི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

ces pa'ang zab chos 'di'i smin grol thog ma'i snod rung gi skal bzang thob pa blo gros mtha' yas kyis gsol ba btab pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །དྲི་མེད་བླ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། རང་བྱུང་ཆོས་སྐུ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རིགས་ལྔ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ། །འོད་བྱེད་སར་བཞུགས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །ཐུགས་ཀྱི་གཟུང་མ་གསང་བདག་མཚོ་རྒྱལ་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གནུབས་ཆེན་ཡང་སྲིད་དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་དང༌། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བྱིན་རླབས་འབྱུང་གནས་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་དང༌། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྟེར་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དབང་བཞིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །རིམ་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ས་ལམ་གཅིག་ཅར་བགྲོད། །རང་རིག་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཏེ། །བདག་གཞན་དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་ཐོག་མའི་སྣོད་རུང་གི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
[edit]

@#/__/dri med bla sgrub brgyud 'debs bzhugs so/__rang byung chos sku pad+ma rdo rje 'chang*/__/longs spyod yongs rdzogs rigs lnga thod phreng rtsal/__/sprul pa'i skur bzhengs gu ru mtshan brgyad la/__/gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs/__/rgyal ba'i gdung 'tshob ye shes mchog grub rgyal/__/'od byed sar bzhugs sangs rgyas ye shes zhabs/__/thugs kyi gzung ma gsang bdag mtsho rgyal mar/__/gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs/__/gnubs chen yang srid dri med kun dga' dang*/__/bka' babs bdun ldan khyab bdag 'khor lo'i mgon/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/__/gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs/__/byin rlabs 'byung gnas brgyud gsum bla ma dang*/__/dngos grub kun ster yi dam zhi khro'i lha/__/phrin las thogs med mkha' 'gro chos skyong la/__/gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs/__/dbang bzhis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/rim gnyis mthar phyin sa lam gcig car bgrod/__/rang rig bla ma sku gsum mngon gyur te/__/bdag gzhan don gnyis mtha' ru phyin par shog__/ces pa'ang zab chos 'di'i smin grol thog ma'i snod rung gi skal bzang thob pa blo gros mtha' yas kyis gsol ba btab pa dge legs 'phel/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: