JKW-KABAB-10-THA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ།
Wylie title gu ru zhi drag gi cha lag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul JKW-KABAB-10-THA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 7, Pages 231-240 (Folios 1a to 5b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ར་ཞི་པདྨ་རིག་འཛིན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra zhi pad+ma rig 'dzin, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gu ru zhi drag gi cha lag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 231-240. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་ (khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul)
Deity khyung chen
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-MI-034
Colophon
  • Treasure colophon: མ་འོང་ལྷ་ལྕམ་སྐྱེ་མཐའ་པདྨའི་མིང་༔ འགྲོ་འདུལ་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་མཐའ་འཁོབ་རོང་༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གདུག་པ་དར་བའི་ས༔ གནམ་ས་ཆོས་འབྱུང་འདྲ་བའི་གནས་སུ་སྐྱེ༔ དེ་དུས་གདམས་པ་འདི་འཕྲད་དོན་ལྡན་ཕྱིར༔ བླ་མ་ཞི་དྲག་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ༔ ཡི་གེར་ཐོབ་ལ་གནམ་ལྕགས་བྲག་ཏུ་སྦོས༔ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོས་བཀའ་འདི་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་གཏོད་ཅིག་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གཉན་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: བདུད་རི་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ནས་ཁོ་བོ་པདྨ་རིག་འཛིན་རྩལ་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།
  • Lineage Statement: །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། པདྨ་གསལ། གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན། གྲུབ་དབང་པདྨ་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། རྗེ་པདྨ་གསང་སྔགས། རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ། ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ། བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། སྤང་སྟོན་པདྨ་ཚེ་དབང༌། བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་རབ་མཐུ་སྟོབས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། དེས་སོ།།
  • Treasure colophon: ma 'ong lha lcam skye mtha' pad+ma'i ming :__'gro 'dul smon lam dbang gis mtha' 'khob rong :__klu gnyan sa bdag gdug pa dar ba'i sa:__gnam sa chos 'byung 'dra ba'i gnas su skye:__de dus gdams pa 'di 'phrad don ldan phyir:__bla ma zhi drag sgrub pa'i cha rkyen du:__yi ger thob la gnam lcags brag tu sbos:__btsan rgod chen pos bka' 'di thub par srungs:__skal ldan las 'phro can la gtod cig rgya:__sa ma ya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gnyan rgya:__gtad rgya:__rgya rgya rgya:
  • Revealer colophon: bdud ri gnam lcags 'bar ba'i brag nas kho bo pad+ma rig 'dzin rtsal gyis spyan drangs pa'o/
  • Lineage Statement: 'di'i brgyud pa ni/__chos longs sprul gsum/__ye shes mtsho rgyal/__pad+ma gsal/__gter ston pad+ma rig 'dzin/__grub dbang pad+ma rdo rje/__rig 'dzin chos kyi rgya mtsho/__rje pad+ma gsang sngags/__rwa ston stobs ldan rdo rje/__rig 'dzin thugs mchog rdo rje/__kun bzang bde chen rgyal po/__bstan 'dzin ye shes lhun grub/__spang ston pad+ma tshe dbang/___bstan 'dzin mkhyen rab mthu stobs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__des so//
[edit]
༁ྃ༔ གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་བཞུགས་སོ༔

༡༢༣༤༥༦༔ བླ་མ་རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གུ་རུ་ཞི་དྲག་སྒྲུབ་པའི་ཆ་ལག་ཏུ༔ མ་འོངས་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གདུག་པའི་ཚོགས༔ འདུལ་བྱེད་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་མན་ངག་འདི༔ ཨོ་རྒྱན་སྔགས་འཆང་པདྨ་བདག་གིས་བསྟན༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ འདི་ལ་སྤྱི་དོན་གསུམ་ཡིན་ཏེ༔ རྫས་དང་སྔགས་དང་སྒྲུབ་ཐབས་སོ༔ དང་པོ་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནི༔ སྨན་མཆོག་མིང་ཅན་སྤྲུ་བ་ནག༔ གུ་གུལ་དངུལ་ཆུ་རྡོ་རྗེའི་ཁྱུང་༔ སྨན་ཆེན་ཀྱི་ལྕེ་སྤང་རྒྱན་དཀར༔ ཡུངས་དཀར་སྤོས་དཀར་བདེ་གཤེགས་ཁྱུང་༔ མ་གི་བྲག་ཞུན་སིནྡྷཱུ་ར༔ ཆུ་རྩ་ལྕུམ་རྩ་རིན་ཆེན་ཁྱུང་༔ རུ་རྟ་སྤང་སྤོས་སེང་ལྡིང་དམར༔ རེ་ལྕག་སྤང་རྩི་པདྨའི་ཁྱུང་༔ ཤུ་དག་སྟག་ཤ་ཐར་ནུུ་བ༔ ཀླུ་བདུད་མུ་ཟི་ལས་ཀྱི་ཁྱུང་༔ ལོ་བརྒྱད་དྲི་ཆུས་རིལ་བུ་དྲིལ༔ རྒྱ་སྣག་བཟང་པོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར༔ མཚན་ལྡན་ཐོད་པའི་ནང་དུ་བྲུབ༔ དྲག་པོའི་ཤིང་ཕུར་སྲོག་ཏུ་གཟུགས༔ དལ་དབུས་བཞག་ལ་མཆོད་གཏོར་བཤམ༔ གཉིས་པ་སྔགས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི༔ ཨོཾ་པཀྵིཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ནི་བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་༔ གཏི་མུག་རྒྱུ་འབྲས་ནད་གདོན་སེལ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་བྱེད༔ པ་ནི་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང༔ འདོད་ཆགས་རྒྱུ་འབྲས་ནད་གདོན་སེལ༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་བྱེད༔ ཀྵིཾ་ནི་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་༔ ཞེ་སྡང་རྒྱུ་འབྲས་ནད་གདོན་སེལ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་བྱེད༔ སྭཱ་ནི་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་༔ ང་རྒྱལ་རྒྱུ་འབྲས་ནད་གདོན་སེལ༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་བྱེད༔ ཧཱ་ནི་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་༔ ཕྲག་དོག་རྒྱུ་འབྲས་ནད་གདོན་སེལ༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་བྱེད༔ གསུམ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཏིང་འཛིན་ནི༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་བྱ༔ ཚད་མེད་རྣམ་བཞི་ཡུན་རིང་བསྒོམ༔ ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་སྟོང་པར་བསམ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ངང་༔ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པས་ཞེ་སྡང་གཅོད༔ རིག་རྩལ་ཡི་གེ་འབྲུ་ལྔར་ཤར༔ འོད་ཀྱིས་སྣང་གྲགས་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ འབྱུང་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དང་༔ བརྗིད་ལྡན་དྲག་པོའི་ཕོ་བྲང་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བཞི་དང་༔ ཉི་གདན་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་སྟེང་༔ དབུས་སུ་ཀྵིཾ་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཁྱུང་༔ མཐིང་ནག་གཏུམ་ཞིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ཤར་དུ་ཨོཾ་ལས་བདེ་གཤེགས་ཁྱུང་༔ དཀར་སྨུག་བརྗིད་ཅིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ལྷོ་རུ་སྭཱ་ལས་རིན་ཆེན་ཁྱུང་༔ སེར་ནག་སྒེག་ཅིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ནུབ་ཏུ་པ་ལས་པདྨའི་ཁྱུང་༔ དམར་སྨུག་ཆགས་ཤིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ བྱང་དུ་ཧཱ་ལས་ལས་ཀྱི་ཁྱུང་༔ ལྗང་ནག་རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ཀུན་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ གནམ་ལྕགས་རྭ་དང་མཆུ་སྡེར་ཅན༔ སྤུ་གྲི་འབར་བའི་གཤོག་པ་གདེངས༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་ཁྲག་ཏུ་ཁོལ༔ ཀྲང་ཀྲིང་སྒྲ་ཡིས་འཇིག་རྟེན་གཡོ༔ རྭ་བར་རིགས་ཀྱི་ནོར་བུས་མཚན༔ ཕྱག་གཉིས་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་མདངས༔ ཀླུ་གདོན་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་གཟུང་༔ སྟོད་ནི་རྡོ་རྗེའི་མཆུ་ཡིས་གཟིར༔ མཇུག་མ་ཞབས་ཀྱི་སྡེར་མོས་མནན༔ རིན་ཆེན་སྦྲུལ་རྒྱན་བརྗིད་པར་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས༔ གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པས་འགྱིང་༔ སོ་སོའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་༔ ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གསལ་ཞིང་འབར༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཁྲོཾ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་རྣམས་ཀྱི་དབུ་གཙུག་ནས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་གྷ་རུ་ཊ༔ རིགས་ལྔ་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དུག་ལྔའི་ཀླུ་གདོན་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཉན་ལྷོག་དལ་ཡམས་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས༴ གདུག་པ་ས་བདག་འདུལ་ཕྱིར༴ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས༔ པཉྩ་གྷ་རུ་ཊ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དྲག་པོའི་འདོད་ཡོན་སྨན་རཀ་གཏོར་མའི་ཚོགས༔ ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་འདུལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རཀྟ་ཛྭ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ རི་རབ་ཆེན་པོ་རི་ཡི་རྩེ་མོ་ནས༔ དཔག་བསམ་རྒྱས་པ་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་ལ༔ འཇིགས་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཁྱུང་གྷ་རུ་ཊ༔ མཁའ་ལྡིང་རིགས་ལྔའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ རང་རང་ཐུགས་སྲོག་གསལ་ཞིང་འབར༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་ལྔ༔ མེ་དང་མཚོན་ཆའི་དཔལ་ཅན་འཕྲོས༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཟི་མདངས་བསྐྱེད༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ནད་གདོན་བསལ༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་དམ་ལ་གཟིར༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཐལ་བར་བརླག༔ སྣང་གྲགས་ཁྱུང་གི་རང་བཞིན་བསམ༔ རིག་པ་འབྲུ་ལྔ་འབྲུ་འབུམ་བཟླས༔ ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ༔ འབྲུ་འབུམ་གཉིས་སུ་བཟླས་པ་ཡིས༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་སྡེ་བརྒྱད་ཐུལ༔ འབུམ་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་སུས་བཟླས་པ༔ ནུས་པ་ཁྱུང་ཆེན་ཉིད་དང་མཉམ༔ ཐུན་མཐར་ལྷ་སྐུ་དབྱིངས་སུ་བསྡུ༔ རྒྱུན་སྤྱོད་ཁྱུང་གི་ང་རྒྱལ་བྱ༔ བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད༔ དེས་ནི་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འགྲུབ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཞི་བ་ཁྲུས་ཀྱི་དུག་སྦྱོང་ནི༔ རིན་ཆེན་སྣོད་དུ་རྒྱུན་འབབས་ཆུ༔ ལྔ་ཚན་ལྔ་དང་ཁྱུང་ལྔའི་རྫས༔ སྦྱང་བ་དལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞག༔ ལྷ་བསྐྱེད་སྔགས་བཟླས་འོད་དུ་ཞུ༔ ནད་གདོན་ཅན་རྣམས་སྔགས་འདིས་བཀྲུ༔ ཨོཾ་པཀྵཱིཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནཱ་ག་དུ༔ ཙྪནྡེ་ཙྪནྡེ༔ མི་ལི་ལི་ལི༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ༔ སརྦ་ནཱ་ག་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ ནཱ་ག་དུ་ན་ཤིག་ཤིག་ཁྲོལ་ཁྲོལ༔ ཤུ་བ་ཙ་ཏྲི་ཤིག་ཤིག་ཁྲོལ་ཁྲོལ༔ བྷུ་བ་བྷན་ཤིག་ཤིག་ཁྲོལ་ཁྲོལ༔ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་དུག་ལྔའི་རྒྱུ་འབྲས་ཐམས་ཅད་ཤནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེས་ནི་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཞི༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དྲག་པོ་སྲེག་པའི་ཆོ་ག་ནི༔ དུག་ཤིང་མེ་སྦར་ཁྱུང་ལྔ་བསྐྱེད༔ ཡམ་ཤིང་གདུག་པའི་ཤ་རུ་འབུལ༔ ཨོཾ་པཀྵཱིཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ནཱ་ག་དུཥྟཱན་པྲྀཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ མར་ནག་གདུག་པའི་ཁྲག་ཏུ་འབུལ༔ ཨོཾ་པཀྵཱིཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ནཱ་ག་དུཥྟཱན་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ པད་ཁ་གདུག་པའི་སྙིང་སྲོག་འབུལ༔ ཨོཾ་པཀྵཱིཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ནཱ་ག་དུ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ༔ ཤུ་ལ་ཙ་ཏྲི་ཛྭ་ལ་རཾ༔ བྷུ་བ་བྷན་ཛྭ་ལ་རཾ༔ དྲུང་དྲུང་༔ ངུར་ངུར༔ ཀྵཱིཾ་ཀྵཱིཾ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ད་ཧ་པ་ཙ་ཕཊ༔ ཁྱུང་རྣམས་འབར་བའི་མེ་རུ་བསམ༔ མེ་ཞགས་བརྒྱབས་པས་ཀླུ་གཉན་སོགས༔ གདུག་པའི་གདོན་རྣམས་ཚར་གཅོད་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དབང་བསྐུར་བྱེད་ན་རྫས་རྣམས་བཤམ༔ ནུས་ལྡན་བསྒྲུབ་ཅིང་བཟླས་པ་བྱ༔ སྦྱོར་བའི་ཆོ་ག་སྤྱི་ལྟར་ལ༔ ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྟིམ༔ དེ་ནས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ནང་ན་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་བཞུགས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མཁའ་ལྡིང་སྐུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་བཅུད་ལྡན་མགྲིན་པར་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ མཚན་ལྡན་བྷནྡྷ་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ ཁྱུང་ཆེན་གསུང་གི་ནུས་པ་རྫོགས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བཟླས་པ་གསུང་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་བྱས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དག་གསལ་རྙོག་མེད་མེ་ལོང་འདི༔ ཁྱུང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྟོང་གསལ་མཚོན༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཏིང་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཁྱད་པར་རིལ་བུ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཁྲོཾ༔ རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཆེན་ལྔ༔ སྤྱི་བོར་བཞག་པས་དུག་ལྔའི་ནད་གདོན་སྦྱངས༔ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་བའི༔ གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པར་ཤོག༔ སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྷ་བསྟིམ་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་བཅས༔ སྔགས་ཀྱི་བཟླས་བརྗོད་བརྒྱ་རྩ་བྱ༔ དམ་ཚིག་རིལ་བུའི་རྣམ་པར་བསམ༔ མགུལ་དུ་འཆང་བས་ནད་གདོན་སྲུང་༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་རྫས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ནི༔ ཀླུ་ནད་མཛེ་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་འཇོམས༔ རྐང་ལག་ཆད་པའང་འཚོ་འགྱུར་ན༔ ཤུ་བ་བལ་ལྡག་གཡན་པ་སོགས༔ འགོས་ཟིན་རྣམས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ གཉན་ནད་གག་ལྷོག་གཟེར་ཐུང་སོགས༔ ནད་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ལ༔ མེ་སྟེང་ཆུ་བླུགས་ཇི་བཞིན་འགྱུར༔ ས་བདག་གདུག་པའི་ཞ་རེངས་ནད༔ དྲེགས་གྲུམ་རྐང་འབམ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ འཇོམས་བྱེད་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ཡིན༔ གཞན་ཡང་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་ཚོགས་ཀུན༔ འདི་ཡིས་མི་ཐུབ་གཅིག་ཀྱང་མེད༔ ཁྱད་པར་ཙི་ཏི་ཛྭ་ལ་ལ༔ མན་ངག་སྨན་གསུམ་ཞལ་ལས་ཤེས༔ མཐར་ཐུག་དུག་ལྔ་གནས་གྱུར་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བཅུད་ལེན་འགྱུར༔ ལྷ་བསྒོམ་སྔགས་བཟླས་ཕན་ཡོན་ནི༔ ཁྱུང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ གང་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱང་༔ འབྱུང་བའི་དུག་ཀུན་ཞི་བ་ལས༔ སྨན་ཤིང་འབྲས་བུ་གཟི་བརྗིད་འཕེལ༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གདུག་པ་ཐུལ༔ ནད་རིགས་ཀུན་གྱི་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་༔ རང་གི་ཉོན་མོངས་དུག་མཅོམ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་དམ་ལྡན་སྔགས་འཆང་ཀུན༔ འདི་ཉིད་ཁོ་ན་གཙིས་སུ་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ མ་འོང་ལྷ་ལྕམ་སྐྱེ་མཐའ་པདྨའི་མིང་༔ འགྲོ་འདུལ་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་མཐའ་འཁོབ་རོང་༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གདུག་པ་དར་བའི་ས༔ གནམ་ས་ཆོས་འབྱུང་འདྲ་བའི་གནས་སུ་སྐྱེ༔ དེ་དུས་གདམས་པ་འདི་འཕྲད་དོན་ལྡན་ཕྱིར༔ བླ་མ་ཞི་དྲག་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ༔ ཡི་གེར་ཐོབ་ལ་གནམ་ལྕགས་བྲག་ཏུ་སྦོས༔ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོས་བཀའ་འདི་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་གཏོད་ཅིག་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གཉན་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བདུད་རི་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ནས་ཁོ་བོ་པདྨ་རིག་འཛིན་རྩལ་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། པདྨ་གསལ། གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན། གྲུབ་དབང་པདྨ་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། རྗེ་པདྨ་གསང་སྔགས། རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ། ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ། བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། སྤང་སྟོན་པདྨ་ཚེ་དབང༌། བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་རབ་མཐུ་སྟོབས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། དེས་སོ།། །།

[edit]

\u0f01\u0f83:__gu ru zhi drag gi cha lag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul bzhugs so:____123456:__bla ma rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:__gu ru zhi drag sgrub pa'i cha lag tu:__ma 'ongs klu gnyan sa bdag gdug pa'i tshogs:__'dul byed khyung chen rigs lnga'i man ngag 'di:__o rgyan sngags 'chang pad+ma bdag gis bstan:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__'di la spyi don gsum yin te:__rdzas dang sngags dang sgrub thabs so:__dang po rdzas kyi sbyor ba ni:__sman mchog ming can spru ba nag:__gu gul dngul chu rdo rje'i khyung :__sman chen kyi lce spang rgyan dkar:__yungs dkar spos dkar bde gshegs khyung :__ma gi brag zhun sin+d+hU ra:__chu rtsa lcum rtsa rin chen khyung :__ru rta spang spos seng lding dmar:__re lcag spang rtsi pad+ma'i khyung :__shu dag stag sha thar nu+u ba:__klu bdud mu zi las kyi khyung :__lo brgyad dri chus ril bu dril:__rgya snag bzang pos kha dog bsgyur:__mtshan ldan thod pa'i nang du brub:__drag po'i shing phur srog tu gzugs:__dal dbus bzhag la mchod gtor bsham:__gnyis pa sngags kyi rim pa ni:__oM pak+ShiM swA hA:__oM ni bde gshegs rigs kyi khyung :__gti mug rgyu 'bras nad gdon sel:__chos dbyings ye shes 'grub par byed:__pa ni pad+ma'i rigs kyi khyung:__'dod chags rgyu 'bras nad gdon sel:__sor rtog ye shes 'grub par byed:__k+ShiM ni rdo rje'i rigs kyi khyung :__zhe sdang rgyu 'bras nad gdon sel:__me long ye shes 'grub par byed:__swA ni rin chen rigs kyi khyung :__nga rgyal rgyu 'bras nad gdon sel:__mnyam nyid ye shes 'grub par byed:__hA ni las kyi rigs kyi khyung :__phrag dog rgyu 'bras nad gdon sel:__bya grub ye shes 'grub par byed:__gsum pa sgrub thabs ting 'dzin ni:__dkon mchog gsum la skyabs su 'gro:__byang chub mchog tu sems bskyed bya:__tshad med rnam bzhi yun ring bsgom:__chos rnams rang bzhin stong par bsam:__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:__stong nyid ye shes rdo rje'i ngang :__snying rje khros pas zhe sdang gcod:__rig rtsal yi ge 'bru lngar shar:__'od kyis snang grags thams cad sbyangs:__'byung rim rdo rje'i srung 'khor dang :__brjid ldan drag po'i pho brang dbus:__sna tshogs pad+ma 'dab bzhi dang :__nyi gdan klu gnyan sa bdag steng :__dbus su k+ShiM las rdo rje'i khyung :__mthing nag gtum zhing khro bo'i nyams:__shar du oM las bde gshegs khyung :__dkar smug brjid cing khro bo'i nyams:__lho ru swA las rin chen khyung :__ser nag sgeg cing khro bo'i nyams:__nub tu pa las pad+ma'i khyung :__dmar smug chags shing khro bo'i nyams:__byang du hA las las kyi khyung :__ljang nag rab 'jigs khro bo'i nyams:__kun kyang zhal gcig phyag gnyis pa:__gnam lcags rwa dang mchu sder can:__spu gri 'bar ba'i gshog pa gdengs:__spyan gsum dmar zlum khrag tu khol:__krang kring sgra yis 'jig rten g.yo:__rwa bar rigs kyi nor bus mtshan:__phyag gnyis nyon mongs dug lnga'i mdangs:__klu gdon sbrul gyi rnam par gzung :__stod ni rdo rje'i mchu yis gzir:__mjug ma zhabs kyi sder mos mnan:__rin chen sbrul rgyan brjid par gsol:__ye shes me phung 'bar ba'i dbus:__gar dgu'i nyams dang ldan pas 'gying :__so so'i thugs kar nyi ma'i steng :__thugs srog sa bon gsal zhing 'bar:__'od zer lcags kyu'i sbyor ba yis:__rang 'dra'i ye shes spyan drangs bsam:__khroM:__dpal chen khrag 'thung rnams kyi dbu gtsug nas:__khro rgyal phrin las yongs rdzogs g+ha ru Ta:__rigs lnga sprul pa yang sprul 'bum sde'i tshogs:__thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs su gsol:__dug lnga'i klu gdon 'dul phyir gshegs su gsol:__gnyan lhog dal yams 'dul phyir gshegs=__gdug pa sa bdag 'dul phyir=__tshur gshegs tshur gshegs dgyes shing brtan par bzhugs:__pany+tsa g+ha ru Ta badz+ra sa ma ya dzaHdzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__tiSh+Tha lhan:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha ho:__hU~M:__'jig rten dregs pa'i tshogs rnams bsgral ba yi:__drag po'i 'dod yon sman raka gtor ma'i tshogs:__khyung chen rigs lnga 'khor dang bcas la 'bul:__klu gnyan sa bdag 'dul ba'i dngos grub stsol:__oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha ho:__pany+tsa a mr-i ta khA hi:__rak+ta dz+wa la khA hi:__ma hA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__ri rab chen po ri yi rtse mo nas:__dpag bsam rgyas pa shing gi sdong po la:__'jigs byed sprul pa'i bya khyung g+ha ru Ta:__mkha' lding rigs lnga'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__de nas bzlas pa bya ba ni:__khyung chen rigs lnga'i thugs ka ru:__rang rang thugs srog gsal zhing 'bar:__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer lnga:__me dang mtshon cha'i dpal can 'phros:__snod kyi 'jig rten gzi mdangs bskyed:__bcud kyi sems can nad gdon bsal:__klu gnyan sa bdag dam la gzir:__gdug pa can rnams thal bar brlag:__snang grags khyung gi rang bzhin bsam:__rig pa 'bru lnga 'bru 'bum bzlas:__nad gdon bar chad thams cad sel:__'bru 'bum gnyis su bzlas pa yis:__klu gnyan sa bdag sde brgyad thul:__'bum phrag bco lnga sus bzlas pa:__nus pa khyung chen nyid dang mnyam:__thun mthar lha sku dbyings su bsdu:__rgyun spyod khyung gi nga rgyal bya:__bsngo ba smon lam bkra shis brjod:__des ni khyung chen rigs lnga 'grub:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__zhi ba khrus kyi dug sbyong ni:__rin chen snod du rgyun 'babs chu:__lnga tshan lnga dang khyung lnga'i rdzas:__sbyang ba dal gyi dbus su bzhag:__lha bskyed sngags bzlas 'od du zhu:__nad gdon can rnams sngags 'dis bkru:__oM pak+ShIM swA hA:__nA ga du:__ts+tshan+de ts+tshan+de:__mi li li li:__b+han+d+ha b+han+d+ha:__sarba nA ga ni swA hA:__nA ga du na shig shig khrol khrol:__shu ba tsa tri shig shig khrol khrol:___b+hu ba b+han shig shig khrol khrol:__sa bdag klu gnyan sde brgyad 'byung po dug lnga'i rgyu 'bras thams cad shan+tiM ku ru ye swA hA:__des ni nad gdon thams cad zhi:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__drag po sreg pa'i cho ga ni:__dug shing me sbar khyung lnga bskyed:__yam shing gdug pa'i sha ru 'bul:__oM pak+ShIM swA hA:__sarba nA ga duSh+tAn pr-ik+ShA ya swA hA:__mar nag gdug pa'i khrag tu 'bul:__oM pak+ShIM swA hA:__sarba nA ga duSh+tAn ag+na ye swA hA:__pad kha gdug pa'i snying srog 'bul:__oM pak+ShIM swA hA:__sarba nA ga du na dz+wa la raM:__shu la tsa tri dz+wa la raM:__b+hu ba b+han dz+wa la raM:__drung drung :__ngur ngur:__k+ShIM k+ShIM:__sarba duSh+tAn mA ra ya da ha pa tsa phaT:__khyung rnams 'bar ba'i me ru bsam:__me zhags brgyabs pas klu gnyan sogs:__gdug pa'i gdon rnams tshar gcod 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__dbang bskur byed na rdzas rnams bsham:__nus ldan bsgrub cing bzlas pa bya:__sbyor ba'i cho ga spyi ltar la:__khyung chen rigs lnga bskyed cing bstim:__de nas bum pa spyi bor bzhag:__hU~M:__bum pa bzang po che ba'i mchog:__nang na khyung chen rigs lnga bzhugs:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__mkha' lding sku yi dbang thob shog:__kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__b+han+d+ha bcud ldan mgrin par bzhag:__hU~M:__mtshan ldan b+han+d+ha bdud rtsis gtams:__khyung chen gsung gi nus pa rdzogs:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__bzlas pa gsung gi dbang thob shog:__wA ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__me long snying gar bzhag byas la:__hU~M:__dag gsal rnyog med me long 'di:__khyung chen ye shes stong gsal mtshon:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__ting 'dzin thugs kyi dbang thob shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__khyad par ril bu spyi bor bzhag:__khroM:__rdzas kyi ril bu ye shes khyung chen lnga:__spyi bor bzhag pas dug lnga'i nad gdon sbyangs:__sa bdag klu gnyan gdug pa kun 'dul ba'i:__gnyen po stobs kyi dbang bskur thob par shog:__sarba a b+hi Shiny+tsa hU~M:__lha bstim bzlas pa'i dmigs pa bcas:__sngags kyi bzlas brjod brgya rtsa bya:__dam tshig ril bu'i rnam par bsam:__mgul du 'chang bas nad gdon srung :__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas rdzas kyi phan yon ni:__klu nad mdze rigs bco brgyad 'joms:__rkang lag chad pa'ang 'tsho 'gyur na:__shu ba bal ldag g.yan pa sogs:__'gos zin rnams la smos ci dgos:__gnyan nad gag lhog gzer thung sogs:__nad rigs bco brgyad thams cad la:__me steng chu blugs ji bzhin 'gyur:__sa bdag gdug pa'i zha rengs nad:__dregs grum rkang 'bam thams cad kun:__'joms byed rdo rje pha lam yin:__gzhan yang bzhi brgya rtsa bzhi'i nad:__stong phrag brgyad cu'i bgegs tshogs kun:__'di yis mi thub gcig kyang med:__khyad par tsi ti dz+wa la la:__man ngag sman gsum zhal las shes:__mthar thug dug lnga gnas gyur nas:__ye shes lnga ldan bcud len 'gyur:__lha bsgom sngags bzlas phan yon ni:__khyung chen sgrub pa'i rnal 'byor pa:__gang du gnas pa'i yul phyogs kyang :__'byung ba'i dug kun zhi ba las:__sman shing 'bras bu gzi brjid 'phel:__klu gnyan sa bdag gdug pa thul:__nad rigs kun gyi rgyun chad cing :__rang gi nyon mongs dug macom nas:__ye shes rab tu 'phel bar 'gyur:__de phyir dam ldan sngags 'chang kun:__'di nyid kho na gtsis su bya:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__ma 'ong lha lcam skye mtha' pad+ma'i ming :__'gro 'dul smon lam dbang gis mtha' 'khob rong :__klu gnyan sa bdag gdug pa dar ba'i sa:__gnam sa chos 'byung 'dra ba'i gnas su skye:__de dus gdams pa 'di 'phrad don ldan phyir:__bla ma zhi drag sgrub pa'i cha rkyen du:__yi ger thob la gnam lcags brag tu sbos:__btsan rgod chen pos bka' 'di thub par srungs:__skal ldan las 'phro can la gtod cig rgya:__sa ma ya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gnyan rgya:__gtad rgya:__rgya rgya rgya:__bdud ri gnam lcags 'bar ba'i brag nas kho bo pad+ma rig 'dzin rtsal gyis spyan drangs pa'o/__/'di'i brgyud pa ni/__chos longs sprul gsum/__ye shes mtsho rgyal/__pad+ma gsal/__gter ston pad+ma rig 'dzin/__grub dbang pad+ma rdo rje/__rig 'dzin chos kyi rgya mtsho/__rje pad+ma gsang sngags/__rwa ston stobs ldan rdo rje/__rig 'dzin thugs mchog rdo rje/__kun bzang bde chen rgyal po/__bstan 'dzin ye shes lhun grub/__spang ston pad+ma tshe dbang*/___bstan 'dzin mkhyen rab mthu stobs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__des so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: