JKW-KABAB-08-NYA-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཏོར་མའི་བཅའ་ཐབས།
Wylie title gtor ma'i bca' thabs JKW-KABAB-08-NYA-028.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 28, Pages 589 (Folios 1a1 to 1a4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rgya ston pad+ma dbang phyug, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. gtor ma'i bca' thabs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 589. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Torma-offering Rituals - gtor chog
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ་པ་ར་སུ་ཁ་ཙཀྲ་མཎྜལ་བྷྱཿ བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མ་ལ་ཟན་ལེབ་གྲུ་བཞིའི་སྟེང་བང་རིམ་ཟླུམ་པོ་བཞིའི་ཁར་སྨིན་ལུགས་བླ་མའི་གཏོར་མ། བང་རིམ་དང་པོའི་སྟེང་འཁོར་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་བཞི། བང་རིམ་གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ་གསུམ་ལ་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞིར་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་བརྒྱད་རེ། རྩ་བར་དཔལ་གཏོར་ཆུང་བརྒྱད། བར་རྣམས་ཐེབས་ཀྱུས་བསྐོར་བ་རྟེན་གཏོར་དང༌། སྨན་རཀ་གི་དབུས་སུ་བླ་གཏོར་དམར་པོ་གཅིག་དང༌། གསོལ་ཀ་ཕོ་རྒྱུད་དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར། མོ་རྒྱུད་མ་མགོན། ཕྱག་བཞི་པར་དཔུང་རོང་འཁོར་བརྒྱད་ཅན། དུད་སོལ་མ་ལ་དམར་གཏོར། དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་དམར་གཏོར་གྲུ་གསུམ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་བཅས་དགོས་འདུག་དགེ། །།
[edit]

na mo gu ru pa ra su kha tsakra maN+Dal b+h+yaH__bla ma bde mchog 'khor lo'i gtor ma la zan leb gru bzhi'i steng bang rim zlum po bzhi'i khar smin lugs bla ma'i gtor ma/__bang rim dang po'i steng 'khor dpal gtor chung ngu bzhi/__bang rim gnyis pa/__gsum pa/__bzhi pa gsum la phyogs bzhi mtshams bzhir dpal gtor chung ngu brgyad re/__rtsa bar dpal gtor chung brgyad/__bar rnams thebs kyus bskor ba rten gtor dang*/__sman raka gi dbus su bla gtor dmar po gcig dang*/__gsol ka pho rgyud dam can spyi gtor/__mo rgyud ma mgon/__phyag bzhi par dpung rong 'khor brgyad can/__dud sol ma la dmar gtor/__dur khrod bdag po dmar gtor gru gsum che chung gnyis bcas dgos 'dug dge/__//

Footnotes

Other Information