JKW-KABAB-04-NGA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།
Wylie title bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol JKW-KABAB-04-NGA-026.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 26, Pages 321-491 (Folios 1a to 86a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཉི་མ་སེངྒེ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (nyi ma seng+ge, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 321-491. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ (thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa)
Deity thugs rje chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZA-010
Colophon
  • Treasure colophon Page 486: དེ་ལྟར་ན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོའི་མདོར་བསྟན༔ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྒྱས་བཤད༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་སྙིང་གི་ཡང་ཏིག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཅེར་མཐོང་དུ་སྟོན་པའི་གནད་ཀུན་བསྡུས་དོན་དུ་འདྲིལ་བ༔ ཚིག་བཟུང་བདེ་བ༔ དོན་གོ་སླ་བ༔ ཐོས་པས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ༔ བསམས་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ༔ བསྒོམས་པས་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར་བ༔ ལག་ཏུ་བླངས་པ་ཙམ་གྱིས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྡེ༔ མཐོང་བ་ཙམ་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་རང་སར་གྲོལ་བའི་མན་ངག༔ གང་ཟག་ཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གྱི་གཞུང་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བར་མེད་པར་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ནི༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ༔ བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བརྡལ་བ༔ ནུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་འཇུག་པ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བས་མཆིམས་ཕུ་དཔལ་གྱི་ཡང་དབེན༔ གཞོ་སྟོང་ཏི་སྒྲོ་བྲག་དཀར༔ ཟབ་ལུང་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་རྣམས་སུ༔ བདག་ཅག་རྗེ་འབངས་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་སྐལ་ལྡན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕབ༔ གདམས་པའི་བཀའ་བབས་སོ་སོར་གཏད༔ སྨོན་ལམ་ལུང་བསྟན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ལ་འགོད་པར་མཛད་དོ༔ དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན༔ བདག་བུད་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་ཐུགས་ཀྱིས་ལྷག་པར་དགོངས་པས་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་སུ་སྩལ༔ ལག་ལེན་དམར་བྱང་དུ་བསྟན༔ བཀའི་སྡུད་པ་པོར་བསྐོས༔ དཔེ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོའི་བརྡའི་ཡི་གེར་བྲི་བར་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར༔ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོ་དང་བཅས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་གཙང་ཟོལ་མེད་པ་ཁོ་ན་མ་འོངས་གདུལ་བྱའི་དབང་པོ་དང་འཚམས་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ལག་ལེན་དམར་བྱང་གི་ཚུལ་དུ་སོ་སོར་བཀོད་ནས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་ན༔ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་དར་ཅིག་དགོངས་པ་ལ་བཞུགས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་པ་ན་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ༔ ཨེ་མ་འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་བདག༔ ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱང་༔ ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྐུ་པདྨའི་རྒྱལ་པོར་སྣང་༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་མཚོ་སྐྱེས་ཧེ་རུ་ཀ༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་ཟབ་རྒྱས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་བཅུད༔ བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་པའི་ལམ༔ མ་བྱུང་མི་འབྱུང་འབྱུང་བར་དཀའ་བ་རྣམས༔ ད་ལྟའི་སྣོད་ལྡན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ སྨིན་གྲོལ་དབང་བསྐུར་བཀའ་བབས་སོ་སོར་གཏད༔ སྙིང་ཕྱུང་ལག་པའི་མཐིལ་དུ་བྱིན་པས་ན༔ ཡལ་བར་མ་དོར་རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལོངས༔ རང་དོན་ཉམས་མྱོངས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཕྱུངས༔ གཞན་དོན་སྐལ་ལྡན་ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་སྦྱོར༔ ནམ་ཞིག་བདག་ཉིད་སྲིན་ཡུལ་གཤེགས་པའི་རྗེས༔ དུས་བབས་ལུང་བསྟན་ངེས་པར་སྩལ་བ་ན༔ བརྡ་ཡི་ཡི་གེ་བསྒྲུབས་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་མི་འཇིག་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ དེ་ཡང་རྒྱས་པ་ཆོས་སྡེ་ལྔ་བཅུ་ལྔ༔ ཤར་ཕྱོགས་དྭགས་ཡུལ་རི་བོ་མཐོན་པོའི་སྤོར༔ པདྨའི་ཞྭ་འདྲའི་བྲག་ལ་སྦས་བྱས་ན༔ ང་སྤྲུལ་ལྷ་རྗེའི་མིང་གིས་བཏོན་ཀྱང་སྲིད༔ གལ་ཏེ་དེ་ཡིས་བཏང་སྙོམས་བཞག་གྱུར་ཚེ༔ མུ་ནེས་བྱིན་བརླབས་ཅོག་རོའི་སྤྲུལ་པས་འདོན༔ རེ་ཞིག་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ འབྲིང་པོ་ཉེར་ལྔ་ཟང་ཡག་བྲག་ཏུ་སྦོས༔ མུ་ཏིག་སྐྱེ་མཐའ་འཁྲུལ་ཞིག་གུ་རུས་རྙེད༔ རཏྣའི་མིང་ཅན་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་འབྱུང་༔ འགྲོ་དོན་གློག་གི་ཟེར་མ་ཙམ་ཞིག་སྣང་༔ བསྡུས་པ་རྒྱུད་ལུང་རིན་ཆེན་བདུན་ལྡན་བཅུད༔ དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་སྐོར་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔ གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་གླང་མ་བྲག་ཏུ་སྤོས༔ རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལེགས་བཞིར་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ གཉལ་གྱི་སྟོད་ནས་ལས་ལྡན་སྔགས་པས་རྙེད༔ གསང་ཞིང་སྤྱད་ནས་རང་དོན་རྫོགས་པར་བྱེད༔ སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བའི་སྐོར༔ མང་ཡུལ་བྱམས་སྤྲིན་འཕགས་པའི་གནས་སུ་སྟིམས༔ ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་འགོས་བློན་རྡོ་རྗེ་འབར༔ ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པ་སཱུརྻ་སིཾ་ཧས་རྙེད༔ རྟེན་འབྲེལ་དབང་གིས་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་ན༔ ཡང་གཏེར་སྦོས་ལ་དམ་ཚིག་བཀའ་རྒྱས་ཐོབ༔ ནམ་ཞིག་རྩོད་ལྡན་སུམ་ཅུའི་དམར་ཐག་ལ༔ ཡུལ་དབུས་དཔོན་པོ་ཤར་ཕྱོགས་མཐའ་ནས་ཡོང་༔ དེ་ཡང་མི་གནས་སྣོད་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔ མངའ་བདག་མེས་དབོན་ཐུགས་བསྐྱེད་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ༔ ཟབ་གཏེར་གདམས་པ་ཀུན་གྱི་བཅུད་འདྲིལ་བ༔ བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་རིག་རྩལ་ཐོད་རྒལ་འཆར༔ མདོ་ཁམས་བར་ནས་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ༔ པདྨའི་ཐུགས་སྲས་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འབྱུང་༔ དེ་ལ་ཞིང་སྐྱེས་དབང་གི་ཙཎྜི་ཀས༔ མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡི་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་སྤྲོད༔ དེས་ཀྱང་རིང་དུ་གསང་བའི་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ དུས་བབས་ལུང་བསྟན་སྐུལ་བྱང་བྱུང་བའི་ཚེ༔ པདྨ་བདག་ཉིད་སྙིང་གི་དབུས་སུ་སྒོམས༔ གསོལ་བ་ཐོབ་ལ་ཐུགས་ཡིད་གཉིས་མེད་སྲེས༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་༔ བརྡ་ལས་གང་ཤར་འཕྲི་བསྣན་མེད་པར་བྲིས༔ རང་ཉིད་ཉམས་ལོངས་སྣོད་ལྡན་གང་ཟག་ལ༔ རིམ་གྱིས་སྤེལ་ན་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བྱེད༔ ཁྱད་པར་ད་ལྟའི་བཻ་རོ་རྒྱལ་མཆོག་དབྱངས༔ ཛྙཱ་ན་ནམ་སྙིང་བདུད་འཇོམས་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་༔ ལྷ་སྲས་ལྕམ་དྲལ་ཉང་བན་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ལ་སོགས་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ མ་ངེས་རིག་འཛིན་དུ་མའི་དོན་བྱེད་འགྱུར༔ བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ༔ གཏེར་གྱི་གཉེར་འཛིན་དབང་གི་མ་མོ་ལ༔ གཉེར་རོ་གཏད་དོ་མ་གཡེལ་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིས་སྤྱོད་ནས་ཀྱང་༔ སྙིང་པོའི་བཤད་སྒྲུབ་ཡུན་དུ་བསྲིང་བ་དང་༔ འབྲེལ་ཚད་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་པའི་བྱིན་རླབས་གྱིས༔ གྲོལ་བ་མཐར་ཕྱིན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཅེས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་གཏེར་གནས་སོ་སོར་མི་འཇིག་པའི་རྒྱས་བཏབ་ནས་གཏེར་བདག་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
  • Treasure colophon Page 486: de ltar na byin rlabs kyi rtsa ba bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen po'i thugs sgrub bye ba phrag brgya'i snying po'i mdor bstan:__dngos grub kyi rtsa ba yi dam thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa'i bsnyen sgrub las gsum gyi rgyas bshad:__phrin las kyi rtsa ba ye shes mkha' 'gro 'bum phrag yangs pa'i snying gi yang tig 'od gsal rdzogs pa chen po sems nyid rang byung gi ye shes cer mthong du ston pa'i gnad kun bsdus don du 'dril ba:__tshig bzung bde ba:__don go sla ba:__thos pas byin rlabs 'jug pa:__bsams pas sgro 'dogs chod pa:__bsgoms pas nyams rtogs kyi ye shes rtsol med du 'char ba:__lag tu blangs pa tsam gyis mchog dang thun mong gi dngos grub lhun gyis grub par 'byung ba'i yid bzhin nor bu lta bu'i chos sde:__mthong ba tsam kyis nyon mongs pa rang sar grol ba'i man ngag:__gang zag cig 'tshang rgya ba'i lam gyi gzhung dang yan lag thams cad ma tshang bar med par bstan pa 'di nyid ni:__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi mkhyen pa'i ye shes mngon sum du snang ba:__brtse ba'i thugs rje mkha' khyab tu brdal ba:__nus pa'i phrin las thogs med du 'jug pa chos sku rdo rje 'chang chen mgon po 'od dpag tu med pa dang dbyer mi phyed pa o rgyan gyi slob dpon rig 'dzin chen po pad+ma saM b+ha bas mchims phu dpal gyi yang dben:__gzho stong ti sgro brag dkar:__zab lung bde bar gshegs pa thams cad 'dus pa'i pho brang rnams su:__bdag cag rje 'bangs mched lcam rnams gtso bor gyur pa'i mi dang mi ma yin gyi skal ldan 'dus pa rgya mtsho'i tshogs la rgyas 'bring bsdus pa snying por dril ba'i tshul gyis smin grol chig rdzogs su stsal:__ye shes kyi byin chen phab:__gdams pa'i bka' babs so sor gtad:__smon lam lung bstan gyis mtshams sbyar nas kun bzang chos sku'i rgyal srid chen po la 'god par mdzad do:__de'i tshe de'i dus na:__bdag bud med ye shes mtsho rgyal la thugs kyis lhag par dgongs pas mi brjed pa'i gzungs su stsal:__lag len dmar byang du bstan:__bka'i sdud pa por bskos:__dpe rgyud mkha' 'gro'i brda'i yi ger bri bar rjes su gnang ba ltar:__rgyas 'bring bsdus pa snying po dang bcas gu ru rin po che'i bka' gtsang zol med pa kho na ma 'ongs gdul bya'i dbang po dang 'tshams par shin tu gsal ba'i lag len dmar byang gi tshul du so sor bkod nas phyag tu phul ba na:__gu ru rin po che nyid dar cig dgongs pa la bzhugs te ting nge 'dzin de las bzhengs pa na 'di skad ces bka' stsal to:__e ma 'gro 'dul rdo rje thod phreng bdag:__chos sku 'od dpag med dang dbyer med kyang :__lnga ldan longs sku pad+ma'i rgyal por snang :__sprul pa'i skur bzhengs mtsho skyes he ru ka:__lha sngags ye shes rnam pa thams cad pa'i:__dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag chen por grub:__de phyir zab rgyas rgyud lung man ngag bcud:__bla rdzogs thugs gsum gcig tu 'dril pa'i lam:__ma byung mi 'byung 'byung bar dka' ba rnams:__da lta'i snod ldan 'dus pa rgya mtsho la:__smin grol dbang bskur bka' babs so sor gtad:__snying phyung lag pa'i mthil du byin pas na:__yal bar ma dor rtse gcig nyams su longs:__rang don nyams myongs grub pa'i rtags mtshan phyungs:__gzhan don skal ldan zab mo'i lam la sbyor:__nam zhig bdag nyid srin yul gshegs pa'i rjes:__dus babs lung bstan nges par stsal ba na:__brda yi yi ge bsgrubs pa'i dam rdzas sogs:__zab mo'i gter du mi 'jig phyag rgyas thob:__de yang rgyas pa chos sde lnga bcu lnga:__shar phyogs dwags yul ri bo mthon po'i spor:__pad+ma'i zhwa 'dra'i brag la sbas byas na:__nga sprul lha rje'i ming gis bton kyang srid:__gal te de yis btang snyoms bzhag gyur tshe:__mu nes byin brlabs cog ro'i sprul pas 'don:__re zhig 'gro 'dul phrin las rgyas par 'gyur:__'bring po nyer lnga zang yag brag tu sbos:__mu tig skye mtha' 'khrul zhig gu rus rnyed:__rat+na'i ming can chos kyi bdag por 'byung :__'gro don glog gi zer ma tsam zhig snang :__bsdus pa rgyud lung rin chen bdun ldan bcud:__don gsal sgron me'i skor dang lhan cig tu:__gu ru'i sgrub gnas glang ma brag tu spos:__rin chen bzang po legs bzhir skye ba'i mtha':__gnyal gyi stod nas las ldan sngags pas rnyed:__gsang zhing spyad nas rang don rdzogs par byed:__snying po'i yang bcud gcig tu 'dril ba'i skor:__mang yul byams sprin 'phags pa'i gnas su stims:__lha sras mchog grub 'gos blon rdo rje 'bar:__zung 'jug sprul pa sUr+Ya siM has rnyed:__rten 'brel dbang gis gtan la ma phebs na:__yang gter sbos la dam tshig bka' rgyas thob:__nam zhig rtsod ldan sum cu'i dmar thag la:__yul dbus dpon po shar phyogs mtha' nas yong :__de yang mi gnas snod bcud nyams pa'i tshe:__mnga' bdag mes dbon thugs bskyed sgyu ma'i 'phrul:__zab gter gdams pa kun gyi bcud 'dril ba:__bka' babs bdun ldan rig rtsal thod rgal 'char:__mdo khams bar nas lcags pho 'brug gi lo:__pad+ma'i thugs sras mdo sngags gling pa 'byung :__de la zhing skyes dbang gi tsaN+Di kas:__mkha' 'gro'i brda yi gter dpe dngos su sprod:__des kyang ring du gsang ba'i phyag rgyas thob:__dus babs lung bstan skul byang byung ba'i tshe:__pad+ma bdag nyid snying gi dbus su sgoms:__gsol ba thob la thugs yid gnyis med sres:__ma bcos ma bslad rig stong rjen pa'i ngang :__brda las gang shar 'phri bsnan med par bris:__rang nyid nyams longs snod ldan gang zag la:__rim gyis spel na bstan pa'i btsas su byed:__khyad par da lta'i bai ro rgyal mchog dbyangs:__dz+nyA na nam snying bdud 'joms dkon mchog 'byung :__lha sras lcam dral nyang ban g.yu sgra snying :__dpal gyi seng ge la sogs skye ba'i mtha':__ma nges rig 'dzin du ma'i don byed 'gyur:__bka' yi srung ma rdo rje nag po che:__gter gyi gnyer 'dzin dbang gi ma mo la:__gnyer ro gtad do ma g.yel thub par srungs:__ma 'ongs skal ldan bu yis spyod nas kyang :__snying po'i bshad sgrub yun du bsring ba dang :__'brel tshad 'gro kun 'phags pa'i byin rlabs gyis:__grol ba mthar phyin don gnyis lhun grub shog:__ces rdo rje'i dbyangs kyis bka' stsal pa ltar gter gnas so sor mi 'jig pa'i rgyas btab nas gter bdag srung ma rnams la gnyer du gtad do:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__gtad rgya:__man+t+ra gu h+ya sa ma ya:
[edit]
༁ྃ༔ བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ༔ ༁ྃ༔ ཡ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་དང་༔ དབྱེར་མེད་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས༔ རྗེས་བཟུང་བུད་མེད་མཚོ་རྒྱལ་བློ་དམན་ཡང་༔ གུ་རུས་བྱིན་བརླབས་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བར་གནང་༔ མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་མ་འོངས་ཕྱི་མའི་དོན༔ བཀའ་གཙང་ཟོལ་མེད་བརྡ་ཡི་ཡི་གེར་བཏབ༔ དེ་དག་ནང་ནས་ཟབ་པ་ཁྱད་པར་ཆོས༔ པདྨའི་སྙིང་ཏིག་རྫོགས་ཆེན་མ་བུའི་སྐོར༔ བདག་ཅག་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་ཕྱི་མ་དང་༔ ཁྱད་པར་ལྷ་ཡི་སྲས་པོ་ལྕམ་དྲལ་རྣམས༔ སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་པའི་དོན་དུ་བཀའ་རྒྱས་གདམས༔ དེ་ཡི་སྙིང་པོ་ཐུགས་རྗེའི་མན་ངག་འདི༔ བླ་མའི་གསུང་བཞིན་ཡི་གེའི་རིས་སུ་བྲིས༔ མ་འོངས་ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ ན་མོ་གུ་རུ༔ རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོའི་དོན་སྒོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདི་ལ་བྱ་སྟེ༔ གནས་དབེན་པར་ཕྱི་ནང་གི་འབྲེལ་པ་བཅད༔ བདེ་བའི་གདན་ལ་འཁོད་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ༔ བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད༔ ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ༔ དེ་ནས་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ རང་རིག་སྟོང་གསལ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་ངག་ཏུ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཞེས་བརྗོད་པས་སྣོད་བཅུད་པདྨ་དབང་གི་ཞིང་ཁམས་དང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གསལ་བའི་དབུས་སུ༔ པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་བྱེ་རུའི་སྡོང་པོ་ལ་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་པར་ཉི་འོད་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ འཛུམ་ཞིང་ཆགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ཅན༔ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་པདྨ་རཱ་གའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྣམས་པ༔ གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ གཡོན་འོག་མས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་སྡོང་བུ་བསྣམས་པ༔ ཡུམ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར་མོ་ཌ་མ་རུ་དང་ཐོད་ཆང་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་ རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ༔ འཁོར་ལོ་ལྔའི་དབུས་སུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ དབང་པོ་བཞིའི་གཡས་གཡོན་དུ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་ཞིང་༔ དཔུང་པ་གཡས་སུ་སྲས་ནོར་བུ་འཛིན་པ༔ གཡོན་དུ་སྲས་མོ་གསང་སྔགས་འཛིན་མ༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་དྲུག་ཏུ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ཡན་ལག་བཞི་ལ་ཁྲོ་ཆེན་བཞི༔ བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐལ་བཟང་གི་སེམས་དཔའ་སྟོང་དང་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་ཤིགས་སེར་བཞུགས་པ༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་སྐྱ་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ༔ གདུང་བའི་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་མཚོ་གླིང་དུ༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རི་པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་དུར་ཁྲོད་ནས༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་པདྨ་རཱ་ཛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད༔ བྱིན་ཕེབས་པའི་རྟགས་བྱུང་བ་ན། བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་ཡས་དབུས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་པས་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བྱོན་ནས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འོད་དཔག་མེད་པས་དབུར་བརྒྱན༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲོས་ཏེ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་བྱེད་པར་བསམས་ལ༔ ན་མོ༔ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི༔ ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ཡིད་འོང་རྣམས༔ སྤྱན་ཤངས་ཐུགས་ཀ་སྐུ་ལུས་དང་༔ ཞལ་དང་སྙན་དུ་མཆོད་པ་འབུལ༔ པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྗེས་ཆགས་ཡེ་ཤེས་འབར༔ ཉག་གཅིག་ཞལ་དང་ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ཕྱག༔ ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེར་སྡོམ༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་འདྲེན༔ སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་རྒྱས་པ་འཆང་༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་གཉིས་མེད་སྦྱོར༔ སྣང་སྟོང་མཚན་དཔེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱིཿ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རང་བྱུང་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ མཛེས་པའི་གཟུགས་དང་སྙན་པའི་སྒྲ༔ དྲི་ཞིམ་རོ་བཅུད་འཇམ་འཁྲིལ་རེག༔ ཟག་མེད་ཆོས་ཀུན་འབྱུང་བའི་གནས༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་མཆོད་པར་འབུལ༔ རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤརྴེ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་རང་བྱུང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲས༔ བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ཕྱི་ནང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བ་བཞི༔ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན༔ ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས་སུ་བསྒྱུར༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་མཛད་པའི༔ གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཡིད་འཕྲོག་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་སྤྲུལ་ནས༔ སྙོམས་འཇུག་དགའ་བཞིའི་སྒྱུ་རྩལ་མཆོག༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་རྒྱས་ཕྱིར་འབུལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་གཉིས་དབྱིངས་སུ་སངས༔ ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟ་བུར་བརྩེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ལྷུན་གྲུབ་རྩོལ་མེད་ཕྲིན་ལས་མཁའ་དང་མཉམ༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་རང་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཁྱད་པར་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱིས་མཆོད༔ ཉོན་མོངས་བསྒྲལ་བའི་རཀྟས་མཆོད༔ བརྗིད་ལྡན་འདོད་ཡོན་གཏོར་མས་མཆོད༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཁྱབ་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཟང་མོ་གཉིས་མེད་སྦྱོར༔ རིགས་འདུས་བླ་མ་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཆང་༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ དྲན་པས་གདུང་སེལ་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་མཛོད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཉེས་བྱས་བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧོ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔ ཚོར་དང་མ་ཚོར་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔ འགྱོད་པས་བཤགས་སོ་བྱང་ཞིང་དག་པ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས༔ དད་དང་སྙིང་རྗེ་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་སྒོ༔ མངོན་ཤེས་རྗེས་དྲན་གཟུངས་དང་སྤོབས་པའི་གཏེར༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བ་དང་༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་ལྷ་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ནས་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པ་ལ༔ དང་པོ་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ནི༔ སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས༔ ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ༔ གུ་རུ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ བདག་ལ་རེ་ས་གཞན་ན་མེད༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་པས༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་རིམ་དང་གཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་༔ རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་དང་གཅིག་ཅར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ་བཟླས་བརྗོད་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བྱའོ༔

གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི༔ རང་གི་སྙིང་གར་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ ཞིང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་བདུན་བཟླའོ༔ གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི༔ སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གྱི་མཐར་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ མུན་ཁུང་དུ་སྒྲོན་མེ་བཏེགས་པ་བཞིན་གསལ་བར་བྱས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས༔ སྣང་གྲགས་འགྱུ་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ གང་ལ་གང་འདུལ་བའི་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ མ་མ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ལས་སྦྱོར་དང་༔ ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ༔ ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་པདྨ་རཱ་ཛཱ་ཡ༔ ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ༔ ཨརྷ་ཏེ་སཾ་མྱཀ་སཾ་བུདྡྷཱ་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ན་མོ་པདྨ་ཤཱ་རི་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨུཥྞཱི་ཥ་ཡ༔ པདྨ་ལོ་ཙ་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་མུ་ཁཱ་ཡ༔ པདྨ་ཧསྟཱ་ཡ༔ པདྨ་པ་ད་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་དྷ་རཱ་ཎཱ་ཡ༔ པདྨ་ཛྙཱ་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་པཱ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨཾ་ཀུ་ཤཱ་ཡ༔ པདྨ་ཤཱ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་བཛྲ་གརྦྷཱ་ཡ༔ པདྨ་སཾ་གྲ་ཧཱ་ཡ༔ པདྨ་སུ་ཁཱ་ཡ༔ པདྨ་ཕུལླཱ་ཡ༔ པདྨ་པྲ་བྷཱ་ཡ༔ པདྨ་ཏེ་ཛཱ་ཡ༔ པདྨ་པི་ཤྲནྷཱ་ཡ༔ པདྨ་སིཾ་ཧ་ནཱ་དཱ་ཡ༔ པདྨ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཁ་ཙརྻཱ་ཡ༔ པདྨ་ག་ག་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ༔ པདྨ་ཀྲཱི་ཏི་གརྦྷཱ་ཡ༔ པདྨ་བཱི་བྷ་ཡཱ་ཡ༔ པདྨ་ཙིནྟ་ཙཀྱཱ་ཡ༔ པདྨ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨ་མོ་གྷ་པཱ་ཤཱ་ཡ༔ པདྨ་ཙིནྟ་མ་ཎཱི་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ༔ མ་མ་སརྦ་སཏྭ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤོདྡྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ༔ བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ༔ སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན༔ ད་ཧ་ན་ད་ཧ་ན༔ སིཉྩ་ཡ་སིཉྩ་ཡ༔ སརྦ་མ་ལ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ལྟར་ལས་སྦྱོར་སྤྱི་དྲིལ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་འདི་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་བཟླས་པས་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་གྲངས་མེད་དུ་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པ་དང་༔ འདོད་རྒུ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱོར་པ་དང་༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར་བར་འགྱུར་རོ༔ ཐུན་མཚམས་སུ་ཅི་འབྱོར་པའི་གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ༔ གཏོར་མགྲོན་སྤྱན་དྲང་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་རྩོལ་རྟོག་མི་མངའ་ཡང་༔ བདག་ཅག་ཚོགས་བསག་མཆོད་པ་བཞེས་སླད་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་པས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པདྨ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ པདྨ་ཨཱ་ས་ན་ཏིཥྛནྟུ༔ ཞེས་པས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་པདྨ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་བྷུཉྫ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪནྟུ༔ ཞེས་ལན་བདུན་གྱིས་ཕུལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བདེ་བ་ཆེ༔ སྨན་རག་གཏོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་པདྨ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་སྟོན༔ བླ་མ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་རང་ལ་བསྟིམ༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ༔ རང་ཉིད་གཞི་ལུས་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་ཞིང་༔ དེའང་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿའི་བར་དུ་འདུས་ནས་འོད་གསལ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ སླར་ཡང་རང་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བླ་མ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་བཞུགས་པའི་སྐུར་ལམ་སྟེ་གྱུར་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵཱ་ཧཾ་ཞེས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཡིས་བདག་གཞན་འགྲོ༔ སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ས་དང་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའི་ཚོགས༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་བྱ༔ ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་བསག་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་འབད་པས་རབ་དངོས༔ འབྲིང་ཉམས༔ ཐ་མ་རྨི་ལམ་དུ་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་ཞལ་མཐོང་བ༔ གསུང་ཐོས་པ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་སོགས་རྟགས་མཐོང་ཞིང་༔ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་རེག་པར་འགྱུར་རོ༔ བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟ་བུའི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལ་བསླབ་པ་ནི༔ གནས་དབེན་པར་མཚམས་དམ་དུ་བཅད༔ མ་རྡལ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མཆོད་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བཤམ༔ སྐྱབས་སེམས་དང་བསག་སྦྱོང་ནན་ཏན་དུ་བྱ༔ དངོས་གཞིར་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲང་བ་སོགས་ལས་རིམ་གསལ་བར་བསྒོམ༔ དེ་ནས་ཐོག་མར་སྤྱི་བོའི་བླ་མའི་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་གཟུང་༔ འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་དབང་བཞི་བླང་༔ བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམ༔ རླུང་རོ་བསལ༔ ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་ནང་དུ་ཅུང་ཟད་འཛིན་པ་དང་བཅས་རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བ་ལ་བློ་བཞག༔ གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་ན་སེམས་དང་བསྲེས་ཏེ་དངས་གསལ་རྙོགས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་༔ སྐབས་སུ་ང་རྒྱལ་དྲག་ཏུ་བརྟན༔ མཐར་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་ཤར་བའི་དག་དྲན་ལ་བསླབ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པས་རྩ་བའི་ལྷ་སྐུ་ལ་གསལ་བརྟན་ཚད་དུ་ཕྱིན་པ་ན༔ ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་༔ མཐར་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་དང་༔ དེར་ཞེན་པ་དང་༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་དུ་རང་ཤར་ན་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྙོགས་པ་ཡིན་ནོ༔ དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ལ༔ བདག་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་པ་དང་༔ སྒྲུབ་པ་དང་༔ ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གྲངས་དང་རྟགས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་བསྙེན་པ་ལས་ཕྱེ་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མོ༔ དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱ་བར་འདོད་ན༔ དབེན་པར་ཕྱི་ནང་གི་མཚམས་བཅད༔ བཀྲ་ཤིས་པའི་ས་དམར་པོ་བླངས་ལ་མ་རྡལ་ཟླུམ་པོ་མདའ་གང་ཁྲུ་བཞི་པ་ངོས་སྙོམས་པའི་དབུས་སུ་བདུད་རྩིས་ཆག་ཆག་གདབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་རྫོགས་སམ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུའི་སྟེང་དུ་ཁྲིའུའི་ཁར་ཟངས་ཀྱི་བུམ་པ་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུས་གང་བའི་ཁར་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་དང་སིནྡྷུ་རའི་མེ་ལོང་རྩ་སྔགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྟེང་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་རྣམས་བཀོད༔ མཐར་ཕྱི་ཉེར་སྤྱོད༔ ནང་འདོད་ཡོན༔ གསང་བ་སྒེགས་སོགས་རིག་མའི་གཟུགས་བརྙན༔ རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྨན་རག་གཏོར་ཚོགས་རྣམས་ཕྱོགས་བཞིར་དགྲམ༔ སྤོས་དང་རོལ་མོར་བཅས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དབབ་པ་རྣམས་སྟ་གོན་དུ་བྱ་བའོ༔ དེ་ནས་དངོས་གཞིར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ༔ སེམས་བསྐྱེད་པ༔ ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ༔ ཚོགས་བསག་པ༔ བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་མཚམས་བཅད་པ༔ གནས་དང་ཡོ་བྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མདུན་རྟེན་སྟོང་པར་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ངག་ཏུ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཞེས་བརྗོད་པས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་སྟེགས་བུ་ལ་གནས་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གསལ་བརྟན་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ དེའི་དབུས་སུ་བྷྲཱུྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བཞིས་བརྒྱན་པ༔ ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཕྱི་ནང་སྒྲིབ་མེད་དྭང་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པ་ཟེའུ་འབྲུ་དང་བཅས་པའི་སྙིང་པོར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོས་མཚན་པ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་དམར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་འོད་འབར་བ་ཧྲཱིཿཡིག་གིས་མཚན་པ་ལས་གཞལ་དུ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཕགས་པ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད༔ འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་བྱེ་རུའི་སྡོང་པོ་ལ་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་པར་ཉི་འོད་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ འཛུམ་ཞིང་ཆགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་ཅན༔ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་པདྨ་རཱ་གའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྣམས་པ༔ གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ གཡོན་འོག་མས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་སྡོང་བུ་བསྣམས་པ༔ ཡུམ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར་མོ་ཌ་མ་རུ་དང་ཐོད་ཆང་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ༔ དེའི་སྤྱི་བོར་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་སྐྱ་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་རོལ་པ༔ གཙོ་བོའི་གཡས་སུ་སྲས་ནོར་བུ་འཛིན་པ༔ གཡོན་དུ་སྲས་མོ་གསང་སྔགས་འཛིན་མ༔ གཉིས་ཀའང་སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་གཞོན་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ༔ གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ གཡོན་འོག་མས་པདྨ་དམར་པོ་འཆང་བ༔ དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་སེམས་སྐྱིལ་གྱིས་གཙོ་བོ་ལ་འདུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ༔ པད་འདབ་བཞིའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་མདུན་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད༔ ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ༔ ལྷོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན༔ ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས༔ བྱང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་རྣམས་རང་རང་གི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་མུ་ཁྱུད་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཕྱི་ནང་གི་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དྲུག་འཁྲིལ་སྦྱོར་དུ་རོལ་པ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་བཞིར་པད་འདབ་སྟོང་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བསྐལ་བཟང་གི་སེམས་དཔའ་སྟོང་༔ ཁྱམས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་སྟེང་འོག་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ སྒོ་བཞིར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་མཐར་བྱེད་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་རྣམས་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང་༔ གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་བདེ་སྟོང་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་ཤིགས་སེར་བཞུགས་པའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ༔ སྤྱན་འདྲེན་ནས་བསྟོད་བཤགས་ཀྱི་བར་གོང་ལྟར་བྱའོ༔ དེ་ནས་བསྙེན་པའི་དམིགས་བཟླས་ཅུང་ཟད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་བཟླས་ནི༔ རང་གི་སྙིང་གར་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་དུ་འཁོད་པ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བར་མ་ཆད་པར་བྱུང་བ་ཞལ་ནས་ཐོན༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ ཞིང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ་ཡི་གེ་བདུན་པ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་མམ༔ གཉིས་སམ༔ གཅིག་གིས་མཐའ་བརྟེན་པ་བཟླའོ༔

ལས་སྦྱོར་ལ་ཐུན་མོང་དང་༔ ཁྱད་པར་གཉིས་ལས༔ དང་པོ་ནི༔ སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གྱི་མཐར་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཐིམ༔ གསལ་བརྟན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས༔ སྣང་གྲགས་འགྱུ་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ གང་ལ་གང་འདུལ་བའི་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམས་ལ་གཟུངས་སྔགས་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་བཟླའོ༔ གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་ལས་སྦྱོར་ནི༔ དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པས་གཞན་དོན་ལས་སྦྱོར་དྲུག་བྱ་བ་སྟེ༔ དང་པོ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་མཐོང་གྲོལ་ནི༔ ས་གའམ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཟུང་༔ རས་འདུལ་ལེགས་པར་བྱས་པའི་གཞི་ལ་མྱང་གྲོལ་རྫས་ཀྱིས་བྱུགས༔ ལྷ་བཟོ་དམ་ཚིག་ལྡན་པས་གཙོ་བོ་རིགས་བདག་དང་བཅས་པའི་སྐུ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་བྲིས་པའི་གཤམ་དུ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་གཟུངས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་བྲི༔ ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཉི་མ་འཆར་ཁར་སྤྱན་དབྱེ་རབ་གནས་ལེགས་པར་བྱས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་དགྲམ༔ མཆོད་ཚོགས་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་བཤམ༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བྲིས་སྐུ་བསང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་གཙོ་བོ་རིགས་བདག་ལུས་དཀྱིལ་དང་བཅས་པ་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་གསལ་གདབ་ཅིང་བསྟོད་བཤགས་པར་བྱ༔ བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན༔ རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་གཙོ་བོ་རིགས་བདག་ལུས་དཀྱིལ་དང་བཅས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་སྐུ་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ གསུང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་པོ་བསྒྲག༔ ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ འཕགས་པ་རྣམས་མཆོད༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད༔ འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་མདུན་བསྐྱེད་ལ་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་ཅི་རིགས་དང་༔ གཙོ་བོར་ལས་སྦྱོར་གྱི་གཟུངས་ཁོ་ན་བཟླ༔ ཐུན་མཚམས་མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་འབུལ་བ་སོགས་བྱ༔ རྟེན་འདི་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཀུན༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་ཞི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག༔ ཅེས་ཁྱད་པར་གྱི་སྨོན་ལམ་མང་དུ་གདབ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་བསྒྲུབ༔ བྲིས་སྐུ་ལས་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་བྱུང་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་དང་དབྱེར་མེད་པར་འགྱུར་རོ༔ གང་ལྟར་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་དུས་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་ལ་གཙུག་ལག་གི་སྒོ་ཁང་ངམ༔ ལམ་སྲང་གི་གཞི་མདོ་ལྟ་བུ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བའི་སར་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ འཆོས་དང་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པར་བྱ༔ སྨོན་ལམ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་གདབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ཆེར་བྱས་ལ་དགེ་འདུན་བསྙེན་བཀུར་གྱི་དགའ་སྟོན་དང་༔ འདུས་པ་རྣམས་སྦྱིན་པས་ཚིམ་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་རྟེན་མཐོང་ཞིང་མོས་གུས་སྐྱེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐར་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཞི༔ ལེགས་ཚོགས་རྒྱས༔ ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ༔

གཉིས་པ་གསུང་ཐོས་པས་གྲོལ་བ་ནི༔ ཚོང་དུས་སོགས་སྐྱེ་བོ་མང་དུ་ཚོགས་པའི་སར་རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པས༔ བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན༔ རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རིགས་བདག་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་ཡུལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བའི་འདོམས་རྩ་ནས་ཞུགས༔ སྙིང་གི་དབུས་སུ་ཐིམ༔ འབྱུང་བའི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་གྲགས་པ་གང་གིས་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས༔ ཐར་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་ཐེབས༔ ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས་ཏེ་ལས་སྦྱོར་གྱི་གཟུངས་གསལ་དག་སྙན་པས་སྐད་གསང་མཐོན་པོར་སྒྲོགས༔ གཟུངས་སྔགས་ཐོས་པའི་ཡིད་ཅན་ཀུན༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་ཞི༔ ཞེས་སོགས་སྨོན་ལམ་གདབ༔ དེས་ཐར་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་གོང་ལྟར་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ གསུམ་པ་ཐུགས་དགོངས་པས་གྲོལ་བ་ནི༔ ཡང་སྐྱེ་བོ་མང་དུ་འཚོགས་པའི་སར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པས་དམིགས་བཟླས་ཅུང་ཟད་མཐར༔ ལུས་བསྲང་༔ རླུང་བསལ༔ མིག་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཆེ་རེ་བལྟ༔ ཡིད་ཀྱིས་རང་དང་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དང་སྔགས་སྒྲར་གསལ་བཏབ་པའི་མཐར༔ སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ལ་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་ངང་དུ་ཡུན་རིང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཡིད་ཅན་ཀུན༔ ཞེས་སོགས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་ཕན་ཡོན་གོང་ལྟར་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རེག་པས་གྲོལ་བ་ནི༔ གྲོ་གའམ་ཤོག་བུ་གཙང་མར་གུར་གུམ་གི་ཝཾ་རྒྱ་མཚལ་རྣམས་བསྲེས་པས་འཁོར་ལོ་མུ་ཁྱུད་ལྔ་ལྡན་དུ་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུའམ་ས་བོན་ཧྲཱི༔ མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལ་བསྙེན་པའི་སྔགས་མཐར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་རིག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་འཆང་བ་དང་རེག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ གཉིས་པ་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་སོགས་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར༔ གསུམ་པར་ལས་སྦྱོར་གྱི་གཟུངས་དང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་རིག་པ་སོགས་དང་༔ རིག་པ་འདི་ཉིད་འཆང་བ་ཀུན་སོགས་སྨོན་ལམ་སྤེལ༔ བཞི་པར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་སྤེལ་ཚིག་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ ལྔ་པར་རྡོ་རྗེའི་རྭ་བ་དང་འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་བསྐོར༔ མྱང་གྲོལ་རྫས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བྱུག༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བཞག་ལ་བདག་མདུན་སྒྲུབ་མཆོད་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱ་བ་སོགས་བྲིས་སྐུའི་སྐབས་ལྟར་ལ་མཇུག་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་རྣམས་སྔགས་དང་༔ གཞལ་ཡས་ཁང་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཞལ་བསྒྱུར་ཞིང་སྨོན་ལམ་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པ་དར་སྣ་ལྔ་ཡིས་དྲིལ་ཏེ་གཙུག་གམ་མགུལ་དུ་བཅངས་པས་གོང་གི་ཕན་ཡོན་རྣམས་འབྱུང་ཞིང་༔ འཆང་བ་པོ་དེས་རེག་པའི་འགྲོ་བའང་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ས་བོན་ཐེབས་པར་འགྱུར་རོ༔ ལྔ་པ་ཕྲིན་ལས་ཚོར་བས་གྲོལ་བ་ནི༔ རྒྱ་ཤུག༔ ཙནྡན་དཀར་དམར༔ ཨ་ག་རུ༔ སིཧླ༔ སྤོས་དཀར༔ སྤང་སྤོས་སོགས་དྲིའི་རྫས་ཀྱི་ཕུར་མ་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་གཟུངས་བུམ་གྱི་ཆུ་དང་སྐྱེ་བདུན་སྦྱར་བས་སྤོལ་ལ་མདུན་དུ་བཞག༔ བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དང་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ དྲིའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་གང་གིས་དྲི་ཚོར་བ་ཙམ་གྱིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམས་ལ༔ ལས་སྦྱོར་གྱི་གཟུངས་གཙོ་བོར་བཟླ༔ བཟླས་པ་ཁྲི་ལ་སོགས་པས་ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ༔ སྣོད་བཟང་པོར་བཅད༔ མང་དུ་ཚོགས་པའམ་དབང་བསྐུར་སོགས་ཀྱི་ཚེ་བསང་ཤིང་གི་དུད་པ་དང་སྦྱར་ནས་བདུགས་པས་དྲི་ཚོར་བ་ཙམ་གྱིས་གོང་གི་ཕན་ཡོན་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ༔ དྲུག་པ་ཡོངས་རྫོགས་མྱང་བས་གྲོལ་བ་ནི༔ འཕགས་པ་གསུམ་གྱི་རིང་བསྲེལ་དང་གདུང་༔ ཡུལ་དག་པའི་བདུད་རྩི་དང་ཤ༔ ཁྱད་པར་སྐྱེ་བདུན་གྱི་སྐུ་ཤ་རྣམས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་སྨན་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་འབྲུ་སྣའི་ཕྱེ་མ་དང་བཅས་གཟུངས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུས་རིལ་བུ་སྲན་ཆུང་ཙམ་དུ་དྲིལ༔ རང་བྱུང་གི་ལི་ཁྲིས་ན་བཟའ་གསོལ༔ རིན་པོ་ཆེའམ་རྫའི་བུམ་པར་བསྩལ་ལ་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀྱི་དབུས་སུ་བཞག༔ བདག་མདུན་སྒྲུབ་མཆོད་ཚུལ་བཞིན་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་ཅི་རིགས་པའི་མཐར༔ མྱོང་གྲོལ་གྱི་བུམ་པ་ལ་དམིགས་ཏེ༔ མྱོང་གྲོལ་གྱི་སྣོད་རང་བྱུང་དབྱིངས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར༔ རིལ་བུ་རྣམས་རིག་པ་རང་སྣང་གི་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ༔ སྤྱན་འདྲེན་ནས་བསྟོད་བཤགས་བར་བྱ༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་ཐག་པའི་ལམ་ལས་བརྒྱུད་དེ་རིལ་བུ་ལྷར་གསལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྣང་བས་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད༔ འོད་ཟེར་སླར་འདུས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོ་འདུལ་བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ༔ སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་རིལ་བུའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་འོད་ལྷག་པར་འབར༔ གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་འཛབ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྒྲོགས་པར་བསམས་ལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ཅི་རིགས་དང་ལས་སྦྱོར་གྱི་གཟུངས་གཙོ་བོར་བཟླ༔ ཁྱད་པར་གྱི་སྔགས་ཡི་གེ་བདུན་པའི་མཐར༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཱ་ས་ཡ་ན་ཧྲཱི་ད་ཡཱ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཛ༔ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཨཱཿ ཞེས་བཟླས༔ འོད་དང་སྒྲ་སོགས་རྟགས་མཐོང་བའམ༔ ཁྱད་པར་གྱི་རིག་པ་ཁྲི་ཕྲག་ཏུ་ཐེམས་པར་བཟླའོ༔ དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ རིལ་བུ་ལྷར་གསལ་བ་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔ ནོངས་པ་བཤགས༔ སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ ཧྲཱི༔ བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ཐེམ་ལགས་ན༔ མྱོང་གྲོལ་རྫས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སིདྡྷི་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱི༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་གནས་བཞིར་རེག༔ མཐར་རིལ་བུ་ལྷར་གསལ་བ་རང་གི་ཁ་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿདང་དབྱེར་མེད་པར་བཞུགས་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ་མོ༔ གཞན་ལ་སྦྱིན་ན༔ རིལ་བུ་ལྷར་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་༔ ཧྲཱིཿ རིན་ཆེན་བུམ་པ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་དབུས༔ བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་ཤོག༔ སྔགས་གོང་ལྟར་བརྗོད་ལ་གནས་བཞིར་རེག་ཅིང་སྦྱིན་ནོ༔ དེ་ལྟར་བགྱིས་པས་ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབས་པ་སོགས་ཇི་སྐད་སྨོས་པའི་ཕན་ཡོན་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ ཁྱད་པར་གྱི་ལས་སྦྱོར་འདི་ལའང་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཚང་སྟེ༔ བྲིས་སྐུ་བཞེངས་པ་རབ་གནས་སོགས་སྟ་གོན་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བསྙེན་པ༔ དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྣམས་སྒྲུབ་པ༔ རྗེས་རང་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་པ་ལས་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་ལོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྐྱེད་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟར་བསྐྱེད་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དང་རྗེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ༔ དང་པོ་སྦྱོར་བ་སྔོན་འགྲོའི་ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ༔ ན་མོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ མར་གྱུར་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་ཏུ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པས༔ གཞན་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ གསུམ་པ་ཚད་མེད་བསྒོམ་པ་ནི༔ འགྲོ་ཀུན་བདེ་དང་ལྡན་པ་དང་༔ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུར་བཅས་ཀུན་དང་བྲལ༔ བདེ་ལས་རྟག་ཏུ་མི་ཉམས་ཤིང་༔ བཏང་སྙོམས་མཆོག་ལ་འགོད་པར་བགྱི༔ ཞེས་བློ་སྦྱང་༔ བཞི་པ་ཚོགས་བསག་པ་ནི༔ ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་ལྟུང་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བཤགས༔ དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས༔ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བཞུགས་པར་གསོལ༔ བསོད་ནམས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལྔ་པ་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནི༔ ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ བདག་གིས་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་གྱི༔ སྡོམ་པ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ན༔ ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་དམ་བཅའ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ༔ དྲུག་པ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ ང་ནི་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་བདག་ཉིད་དེ༔ བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀུན་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དྲག་སྔགས་བཅས་བསྐྲད༔ བདུན་པ་མཚམས་བཅད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གུར༔ མི་ཕྱེད་འབར་བའི་འོད་ཟེར་འཁྲིགས༔ བར་ཆད་འབྱུང་པོ་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཏིཥྛ་བྷྲུྃ༔ བརྒྱད་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི༔ སྤོས་བསྲེག་རོལ་མོའི་དབྱངས་དང་བཅས་པས༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་ལྷ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ གནས་འདིར་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བསྐུལ༔ དགུ་པ་ཡོ་བྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྣོད་བཅུད་གཟུང་འཛིན་རྣམ་དག་ངང་༔ པདྨ་དགྱེས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་གཏིབས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐཱ༔ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ༔ དེ་ནས་དངོས་གཞི་ལ༔ དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ༔ ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ༔ དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ༔ ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་བྱ་བ༔ ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ༔ བསྙེན་པ༔ སྒྲུབ་པ༔ ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ༔ ཐུན་མཐར་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱའོ༔ རྗེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ༔ དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཚོགས་རྫས་བདུད་རྩིས་བསང་ཞིང་སྦྱང་༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་མེ་རླུང་ཆུས༔ ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས༔ པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་ཡངས་པར༔ འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི༔ ཧྲཱི༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་ཚུལ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ ཚོགས་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟཾ༔ ཕུད་དང་པོ་མཆོད་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཚོགས་རྫས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ལྡན༔ འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བར་པ་བཤགས་པ་ནི༔ ཧོཿ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ མི་ཤེས་ཉོན་མོངས་བག་མེད་པས༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་ཅི་མཆིས་པ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི༔ བདག་ཉིད་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་དགུག་ཅིང་བསྟིམ༔ མཚན་མའི་རྫས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ ཕུར་པ་དཔལ་ཆེན་ཀཱི་ལ་ཡ༔ རྣོ་དཔལ་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་ཡིས༔ གདུག་ཅིང་གཏུམ་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ རྡུལ་དུ་བྱས་ནས་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱཾ་སཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་དབུལ་ལོ༔ དེ་ནས་དམ་ཚིག་གི་རྫས་ལོངས་སྤྱད་པས་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བས་ཚིམ་པར་མོས་ལ་རོལ༔ ལྷག་མ་བསྡུས་ཏེ་བདུད་རྩིས་བྲན༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འཁོར་ན༔ མུ་རན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ཀུན༔ ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧཱི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་འབུལ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ༔

གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་སྐུ་བཞེངས་ལ༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆག་དབྱིངས་སུ་སྦྱོངས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་སྤོར༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་དབང་དུ་སྡུས༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐུལ༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་གྲོལ་བར་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་ལོ༔ གསུམ་པ་སྲུང་མ་ལ་ཐ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གྱིས༔ ཐ་ཚིག་གཉེར་གཏད་ཆོས་སྲུང་ཚོགས༔ སྨན་རག་ཕུད་ཀྱི་ཨརྒྷཾ་དང་༔ འདོད་འབྱུང་གཏོར་མའི་ལོངས་སྤྱོད་བཞེས༔ བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཚེ་སྲིངས་དཔལ་སྐྱེད་འབྱོར་པ་སྤེལ༔ བསྟན་དང་དེར་འཛིན་བུ་བཞིན་སྐྱོངས༔ བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་༔ ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་དགྲ་དང་བགེགས༔ མིང་ཙམ་མེད་པར་རྡུལ་དུ་རློག༔ འགྲོ་ཀུན་བདེ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཧི༔ བཞི་པ་བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་མཆོད་པ་ནི༔ ཞིང་སྐྱེས་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་མོ༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་པདྨའི་ལྕམ༔ བདུད་དང་གནོད་སྦྱིན་སྨན་མོའི་རིགས༔ བརྟན་སྐྱོང་ཡ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ཚུར་གཤེགས་བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་བཞེས༔ དཔལ་གྱི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔ གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་བདེ་བ་དང་༔ བསྟན་པ་དར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ལྔ་པ་རྟ་བྲོ་བྱ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་སུ༔ བདུད་དང་དམ་སྲི་དཔུང་བཅས་མནན༔ རྟ་སྐད་རྔམས་བཞད་རྡོ་རྗེའི་བྲོས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཧྲཱི༔ ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་སརྦ་དུཥྟཱན་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ལཾ༔ དྲུག་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྒྲུབ་རྟེན་ལྷར་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཏེག་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལ་རྩོལ་རྟོག་མི་མངའ་ཡང་༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ འགྲོ་འདུལ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་སྔགས་མཐར༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱི༔ ཞེས་གནས་བཞིར་རེག་ཅིང་དམ་རྫས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རོལ༔ རྗེས་འབྲེལ་དུ་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི༔ བདག་གིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བགྱིས་པ་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་བྱས་ཅི་མཆིས་ཀུན༔ ཚེ་རབས་བསགས་པའི་སྡིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔ འགྱོད་པས་བཤགས་སོ་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླ༔ བདུན་པ་མཐའ་གཉིས་བསལ་བ་ནི༔ མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་༔ མེད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ བདག་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཐུགས་སྲོག་སྙིང་པོར་རོ་གཅིག་ཐིམ༔ དེ་ཡང་མི་དམིགས་སྟོང་གསལ་ངང་༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཧྲཱི༔ སླར་ཡང་མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ དམིགས་མེད་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ཤར༔ རྗེས་ཐོབ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྤྱོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་ཧཾ༔ བརྒྱད་པ་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི༔ ཧོ༔ བླ་མ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ པདྨ་ཞི་ཁྲོར་རོལ་པའི་ལྷ༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་འདིས་མཚོན་ཏེ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི༔ འགྲོ་དོན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ དགུ་པ་བཀྲ་ཤིས་གསོལ་བ་ནི༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཡི་དམ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོང་༔ ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཞི་ཡི་བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ལམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ འབྲས་བུའི་བཀྲ་ཤིས་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཕྲིན་ལས་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ༔ ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐུན་མོང་དང་བཅས་པའི་རྟོག་སྒྲིབ་བཤགས་པ༔ སྨན་རག་གཏོར་མ་མར་མེའི་སྐོང་བ་སྨོན་ལམ་བཅས་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྔོན་འགྲོ་དང་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་མོ༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟར་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསྟན་ནས༔ རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད་ལ་སྔོན་འགྲོ༔ དངོས་གཞི༔ རྗེས་སོ༔ དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ནི༔ གནས་དབེན་པར་ཕྱི་ནང་གི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལིང་གིས་བཏང་སྟེ༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་གདབ༔ དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རྟེན་རྙེད་དཀའ༔ ཕན་འདོགས་ཆེ༔ འཇིག་པར་སླ༔ ནམ་འཆི་བའི་ཚེ་ཅིས་ཀྱང་མི་སྟང་༔ ལས་ཁོ་ནའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་འཁོར་བ་གར་སྐྱེས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པས༔ འཁོར་བ་ལས་ཐར་པར་འདོད་པའི་ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་༔ སེམས་བསྐྱེད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ༔ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བྱའོ༔ དེ་ལ་དང་པོ་གསལ་གདབ་པ་ནི༔ རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླ་དང་བཅས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ༔ རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ཏེ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ༔ ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་བསྣམས་པ་འཁྲིལ་བ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའང་སྒེག་ཅིང་འཛུམ་ལ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན༔ དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་སྣང་སྟོང་འོད་ལྔ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་ཡིད་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་བཅས༔ ཕུང་པོ་ལྔ་རིགས་ལྔ༔ ཁམས་ལྔ་ཡུམ་ལྔ༔ ཚོགས་བརྒྱད་སེམས་དཔའ་བརྒྱད༔ ཡུལ་བརྒྱད་སེམས་མ་བརྒྱད༔ སྐུའི་གནས་དྲུག་དང་ཡན་ལག་ཐུབ་དྲུག་སྒོ་སྐྱོང་༔ དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པ་བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་སོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་བསམ༔ དེ་ནས་ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ༔ མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས༔ སྣོད་བཅུད་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་འདོད་ཡོན་རྒྱན༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྡོ་རྗེའི་མཎྜ་ལ༔ ཆོས་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྤྲིན༔ ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སྤྲུལ་ཏེ༔ སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་སྔགས་བཟླ་བ་ནི༔ བདག་ནི་མི་ཤེས་གཏི་མུག་མཐུས༔ ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉེས་བྱས་རྣམས༔ མགོན་པོའི་སྤྱན་སྔར་གནོང་འགྱོད་ཀྱི༔ གདུང་བ་དྲག་པོས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་བསྡམ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དགོངས་མཛོད་ལ༔ བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ ཞེས་གདུང་བ་དྲག་པོས་བཤགས་པས༔ བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་དཀར་པོ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བབས༔ ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུའི་ནང་གང་༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན༔ རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ གུ་རུ་པདྨ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡ༔ ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་རུ་པདྨ་ཧྲཱི་ད་ཡ་མཱ་མེ་མུཉྩ༔ གུ་རུ་པདྨ་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་བླ་མའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འབུམ་ཕྲག་སོགས་བཟླ༔ མཐར་བཤགས་བསྡོམ་དྲག་ཏུ་བྱ༔ ཁྱད་པར་བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སུ་འབེབས་པའི་སླད་དུ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་པདྨ་ལ༔ སྙིང་ནས་མོས་གདུང་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔ དབང་སྐུར་བྱིན་རློབས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་ཅི་ནུས་དང་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྙེན་པ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་མང་དུ་བཟླ༔ ཐུན་མཐར་དབང་བླང་ཞིང་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི༔ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས༔ བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ སྒྲིབ་བཞི་དག་ཅིང་ལམ་བཞི་འབྱོངས༔ སྐུ་བཞི་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔ བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས༔ རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ མཐར་བླ་མ་ཉིད་འོད་དུ་ཞུ༔ རང་ལ་ཐིམ༔ ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས༔ དབང་བཞི་པ་ཐོབ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སེམས་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་བཞག་གོ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ༔ རྒྱུད་ལས༔ སེམས་བྱུང་རྙོག་མ་རབ་ཞི་ནས༔ སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ༔ དབྱེར་མེད་གཉུག་མར་མཉམ་འཇོག་པ༔ ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་གདམས་པའོ༔ ཞེས་པས་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་མ་གདུལ་བ༔ སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བ༔ དབྱེར་མེད་གཉུག་མར་འཇོག་པའོ༔

དང་པོ་ནི༔ སྔོན་འགྲོའི་ཉམས་མྱོང་ཚད་ལྡན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན༔ གནས་དབེན་པར་འདུ་འཛི་དང་རྣམ་གཡེང་གི་འབྲེལ་ཐག་ཐམས་ཅད་རྦད་ཀྱིས་བཅད༔ ལིང་གིས་བོར༔ ལྟོས་མེད་དུ་འཇོག༔ རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་སྐྱེས་པར་སྒྲུབ་པའི་ས་རྡེ་འཛུགས་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོས༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་བསྲང་༔ དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག༔ སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླང་༔ བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམས་ནས་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་པའི་ངང་ཆད་པ་ངལ་བསོ་བ་བཞིན་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་ཅིའང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད༔ དབང་པོ་རབ་ལ་དེ་ཁོ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ༔ དབང་པོ་འབྲིང་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བར་མ་ནུས་ན༔ བསྐྱེད་བཟླས་ལ་སེམས་འཛིན་པར་བྱ་སྟེ༔ སྔོན་འགྲོ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ དངོས་གཞི་གསལ་འདེབས་པའི་ཚིག་བཤད་ནི༔ འདོན་སྒོམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས༔ ཧྲཱི༔ སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ འགག་མེད་ཧྲཱིཿཡི་སྒྲ་གདངས་ཀྱིས༔ སྣང་སྲིད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་ཡལ༔ དེ་ལས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཀུན༔ པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང་གི་གཞིར༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་༔ རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་དབུས༔ པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བདག་ཉིད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་དངོས༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་རྒྱལ༔ དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་དང་པོ་གཉིས༔ ཐལ་སྦྱར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྣམས༔ འོག་མ་ཕྲེང་བ་ཨུཏྤལ་འཆང་༔ པང་དུ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར༔ ཌ་རུ་ཐོད་ཆང་འཛིན་པས་འཁྲིལ༔ གཉིས་ཀ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་དང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཞི་ཆགས་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ སྣང་སྟོང་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འགྲོ་འདུལ་སྲས༔ ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་རིགས་ལྔ་ཡུམ༔ ཚོགས་ཡུལ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ ཉོན་མོངས་རང་གྲོལ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ལྟ་བ་དུས་བཞི་སྒོ་སྐྱོང་ཚོགས༔ དུས་གསུམ་རྟོག་ཚོགས་རྣམ་དག་པ༔ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ སྤྱི་བོར་པད་ཉི་ཟླ་སྟེང་དུ༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ་མདོག་དམར༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ ཀུན་ཀྱང་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་ནི༔ ཐོག་མར་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་གདབ༔ དབང་བཞི་ལེན་པའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་བསྙེན་སྔགས་ཅུང་ཟད་བཟླས་མཐར༔ བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ༔ བྱིན་བརླབས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ནས་ཡི་དམ་གྱི་བཟླས་པ་ནི༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ ཧྲཱི༔ ཡིག་དམར་གསལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ རབ་འབྱམས་བདེ་གཤེགས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་རྣམ་པ་རུ༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ༔ སྒྲིབ་དག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཞེས་བཟླ༔ ལས་སྦྱོར་ནི༔ སླར་ཡང་བདག་ཉིད་ལུས་དཀྱིལ་གྱི༔ ལྷ་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས༔ འཕགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃཾ༔ མ་མ་སརྦ་ས་ཏྭ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པའང་ཅི་རིགས་བཟླའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་བསྐྱེད་བཟླས་ཅུང་ཟད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ དངོས་གཞི་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ་ལ་ནང་དུ་བར་རླུང་ཙམ་བསྟེན༔ ཡིད་ཀྱིས་ལྷ་སྐུའི་གསལ་ཆ་འདོན༔ གསལ་སྣང་ཐོན་པ་དང་༔ རང་སེམས་དང་ལྷ་སྐུ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག༔ དེའི་ངང་ལ་རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་ཐོལ་སྐྱེས་རྦད་ཀྱིས་བཅད་ལ་སེམས་གཟུང་༔ རེས་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་གསལ་བཏབ་ལ་དེ་དང་སེམས་བསྲེས་ཏེ་འཇོག༔ མཐར་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་ཁོ་ན་ལ་རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ༔ ཐུན་འཇོག་པ་ན༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ ཧྲཱིཿཡིག་ལ་ཐིམ་འོད་གསལ་དང་༔ སླར་ཡང་མ་བཅོས་རྩ་བའི་ལྷ༔ མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཤར༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་གཞན་ཀུན༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ནས༔ སྲིད་ན་འགའ་ཡང་མི་གནས་པར༔ ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་མང་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསླབས་པས་ལྷ་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་སྣང་གི་ངང་དུ་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཤིན་སྦྱངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ གལ་ཏེ་དབང་པོ་ཐ་མ་དེས་ཀྱང་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བར་མ་ནུས་ན༔ མཚན་མའི་རྟེན་ལ་སེམས་འཛིན་པར་བྱ་སྟེ༔ རང་གི་མདུན་ཉེ་རིང་འཚམས་པར༔ སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཤིང་བུ་རྡེའུ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྟན་པར་བཞག༔ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན༔ བླ་མ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ངང་ལ་ཅུང་ཟད་ངལ་བསོ༔ དེ་ནས་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ མིག་ཟིམ་བུས་དམིགས་པའི་རྟེན་ལ་བལྟ་ཤེས་པ་ཙམ་བྱས་ཏེ་རླུང་ཕྱིར་འཛིན་དང་བཅས་ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་དང་དམིགས་རྟེན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ལ་འཇོག༔ དེའི་ངང་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལང་ལོང་དུ་གཡོ་བ་ངོས་ཟིན་པར་བྱས་ཏེ་ཐོལ་གྱིས་ཤར༔ ཧྲིག་གིས་རིག༔ རྦད་ཀྱིས་བཅད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཁོ་ན་ལམ་དུ་བསླང་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་སྐྱེ་བ་མི་སྲིད་དོ༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་ལ་མངོན་པར་མི་སྤྲོ་བའི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར༔ ངོ་བོ་རྩོལ་བ་དང་༔ ཁྱད་པར་འདུན་པ་དང་༔ རྒྱུ་དད་པ་དང་༔ འབྲས་བུ་ཤིན་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ༔ གདམས་ངག་བརྗེད་པའི་གཉེན་པོར་དམིགས་པ་མ་བརྗེད་པའི་དྲན་ཤེས་བསྟེན༔ ལྷག་པར་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གཉེན་པོ་བྱིང་ན་ལྟ་སྟངས་མཐོ་སར་གཏོད༔ རླུང་དྲག་ཏུ་བསལ༔ ཤེས་པ་ཧུར་ཕྱུང་༔ སྤྱོད་ལམ་བསིལ་བར་བྱ༔ རྒོད་ན་ལྟ་སྟངས་སྨད༔ རླུང་དལ་བུར་འགྲོ་འོང་བྱ༔ ལུས་སེམས་ཁོང་ཀློད༔ སྤྱོད་ལམ་དྲོ་བར་བྱ༔ བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གཉེན་པོ་འདུ་མི་བྱེད་པ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་དྲན་ཤེས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྟེན༔ འདུ་བྱེད་རྩོལ་སེམས་ཆེ་བས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་གཉེན་པོར་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ༔ དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཉེས་པ་བསལ་བའི་གཉེན་པོ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པས་སེམས་ནང་དུ་རྩེ་གཅིག་པར་འཇོག་པ་དང་༔ རྣམ་རྟོག་གི་དབང་དུ་མི་བཏང་བར་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་དང་༔ དམིགས་པ་གཞན་དུ་བློ་འཕྲོ་ན་རྩ་བའི་དམིགས་པ་ལ་གླན་ཏེ་འཇོག་པ་དང་༔ དེའི་ངང་དུ་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྲིམས་ཏེ་གནས་པ་བརྟན་པོ་ལ་ཉེ་བར་འཇོག་པ་དང་༔ དེ་ལས་ཀྱང་འཕྲོ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སྤྲོ་བས་སེམས་འདུལ་བ་དང་༔ འདོད་པའི་ཉེས་དམིགས་ལ་བསམས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་དུ་སེམས་ཞི་བར་བྱེད་པ་དང་༔ དབང་མེད་དུ་བྱིང་རྒོད་སྐྱེས་ན་ཐབས་དུ་མས་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་པ་དང་༔ དམིགས་པ་ལ་སེམས་གཏོད་པ་ཙམ་གྱིས་ངང་གིས་བསམ་གཏན་ལ་འཇུག་པ་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་དང་༔ དེ་ལ་གོམས་པས་ཇི་ཙམ་འདོད་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་པ་ཞི་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་རྣམས་རིམ་མམ་ཐོད་བརྒལ་ལ་སོགས་པས་གྲུབ་ནས༔ ལུས་སེམས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བས་ཁྱབ༔ དེའི་ངང་དུ་སེམས་མི་གཡོ་བར་ཟིན༔ གང་འདོད་དུ་བཀོལ་བཏུབ༔ ཇི་ཙམ་འདོད་ཀྱི་བར་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་ནུས༔ སེམས་ཟིན་པས་རླུང་ངང་གིས་ཟིན་ཏེ་དྲོད་དང་༔ བདེ་བ་དང་༔ མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར༔ སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་ཀྱང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ གཉིས་པ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་རང་ཞལ་བལྟ་བ་ལ༔ དབང་པོ་རབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མོས་གུས་ཁོ་ན་ལ་རྩལ་དུ་བཏོན་པས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ མོས་གུས་ཀྱི་འུར་ལངས༔ ཤེས་པ་ཀླུངས་སུ་ཕེབ༔ སེམས་ཀྱི་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེད༔ དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པས་མ་བཅིངས༔ གཟུང་བས་མ་གོས༔ འཛིན་པས་མ་བསླད་པའི་ད་ལྟར་གྱི་རིག་པ་སྐད་ཅིག་མ་བློ་འདས་ཡིད་དཔྱོད་དང་བྲལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་ལས་མི་འདའ་བའི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ༔ དབང་པོ་འབྲིང་དེ་ལྟར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན༔ ཚོགས་བསག་སྒྲིབ་སྦྱོང་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱ༔ ཁྱད་པར་བླ་མ་ལ་མོས་གདུང་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ནས་སྣང་བ་སེམས༔ སེམས་སྟོང་པ༔ སྟོང་པ་རིག་པ༔ རིག་པ་བློ་འདས་སྤྲོས་བྲལ་དུ་ངོ་འཕྲོད་པར་འགྱུར་ཏེ༔

དང་པོ་ནི༔ ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་དུ་གང་ཤར་བའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པའི་དབང་གིས་མེད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པའོ༔ གཉིས་པ་ནི༔ སེམས་དེའང་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་དུ་མར་མི་གནས༔ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གི་གཟུགས་སུ་མེད༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སྟོང་པ་ཆེན་པོར་རྗེན་ཅེར་ཏེ་ངོ་འཕྲོད་པའོ༔ གསུམ་པ་ནི༔ སྟོང་པ་དེའང་བེམ་པོའི་སྟོང་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མེད་པའང་མ་ཡིན་པར་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའོ༔ བཞི་པ་ནི༔ དེ་ལྟ་བུའི་མྱོང་བ་དེའང་གཞོན་ནུའི་བདེ་བ་བཞིན་དུ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་ཀྱང་སྨྲ་མི་བཏུབ་པ༔ བདེ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ༔ གསལ་ལ་མི་རྟོག་པ༔ སྟོང་མི་སྟོང་ལ་སོགས་བློའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་རང་རིག་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་གདིང་ཐོབ་པར་གྱུར་པའོ༔ དབང་པོ་ཐ་མ་བག་ཆགས་ཀྱི་རྟོག་པ་རགས་པས་དེ་ལྟར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་ངེས་པས་བཙལ་བར་བྱ་སྟེ༔ དེའང་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་ལ༔ དེ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་དགོས་ཀྱང་༔ གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པ་བཞིན་བདག་ཀྱང་དེ་ལྟར་་བྱེད་པར་འགྱུར་ལ༔ དུ་མར་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་པའི་རྫས་སུ་ཡོད་དགོས་ཀྱང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་༔ གཞན་ཡང་རྟག་པར་མི་རུང་སྟེ་སྐད་ཅིག་གིས་སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཕྱིར་དང་༔ གཅིག་པུར་མི་རུང་སྟེ་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་དུ་མར་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་༔ རང་དབང་ཅན་དུ་མི་རུང་སྟེ་ཕུང་པོ་སོགས་བདག་ལ་རང་དབང་མེད་པར་འདོར་ཞིང་འཇིག་པའི་ཕྱིར༔ དེས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཚོགས་པ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་མ་རིག་པས་མངོན་པར་ཞེན་པས་བདག་དང་བདག་གི་ཞེས་བཏགས་པའི་འཁྲུལ་པ་ལས་དོན་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་ངེས་ཤེས་རྙེད་པར་བྱའོ༔ ཆོས་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དེ༔ དེ་ལ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བདག་གོ༔ དེ་ཉིད་བདེན་པར་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་ནི༔ བེམ་པོའི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་རགས་པ་ཐམས་ཅད་རིམ་པར་བསིལ་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་བར་དུ་འགྱུར་ལ༔ དེའང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་དུ་ཐིམ་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་ཐག་བཅད༔ ཤེས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ནི་འདས་པ་འགགས༔ མ་འོངས་པ་མ་སྐྱེས༔ ད་ལྟར་བའི་སྐད་ཅིག་མ་དེའང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སུ་མེད༔ ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གང་དུའང་མི་དམིགས༔ དབང་པོ་དང་ཡུལ་གང་ལའང་མི་གནས༔ ཆུ་ནང་གི་ཟླ་གཟུགས་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་༔ གནས་པ་དང་༔ འགགས་པ་ལྟར་སྣང་བའི་དུས་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པ་དང་༔ བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་འཛིན་གྱི་ཁུངས་སྟོང་༔ གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་བསླད༔ འཛིན་པའི་སེམས་ཀྱིས་མ་བཅིངས༔ གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཆོས་སྐུ་བློ་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་རང་ངོ་འཕྲོད་པར་འགྱུར་རོ༔

གསུམ་པ་དབྱེར་མེད་གཉུག་མར་འཇོག་པ་ནི༔ རབ་ཀྱིས་དྲན་པས་ཟིན་ཙམ་ནས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་༔ རིག་པའི་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པར་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྟོག་ཚོགས་ཕན་མེད་གནོད་མེད་རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་ཁད་དེ་གནས་པར་འགྱུར༔ འབྲིང་གིས་གནས་པ་ཤས་ཆེ་ན་གསལ་བའི་ངར་བསྐྱེད༔ གསལ་བ་ཤས་ཆེ་ན་གནས་པས་གཞི་བཟུང་སྟེ༔ དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱངས་པས་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལ་རླབས་བཞིན་ཤར་གྲོལ་རྗེས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ས་བཟུང་༔ ཐ་མས་བདག་མེད་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཉིད་གཉུག་མར་གཏན་ལ་དབབ༔ ངོ་བོ་མཐོང་བ་ན་དེའི་ངང་དུ་རྩེ་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག་པས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྔར་འདྲིས་ཀྱི་མི་དང་འཕྲད་པ་ལྟར་རང་སར་གྲོལ་ནས་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལེན་འདི་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་བཞིའི་སྙིང་པོ་མཐར་ཐུག་པ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་ལས༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བུམ་དབང་ལམ༔ རླུང་སེམས་རྩེ་གཅིག་གསང་དབང་ལམ༔ ཆོས་ཉིད་དོན་མཐོང་ཤེར་དབང་ལམ༔ དབྱེར་མེད་ངང་གནས་བཞི་པའི་ལམ༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ༔ དེའང་ཟབ་མོ་ནང་གི་བསྐྱེད་རིམ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཟིན་པས་བུམ་དབང་གི་ལམ་རྫོགས༔ སེམས་གནས་པས་རླུང་ཟིན་ཏེ་དེས་དྲོད་དང་བདེ་བ་སོགས་སྐྱེ་ཞིང་རྩ་རླུང་རང་བཞིན་གྱིས་འབྱོངས་པས་གསང་དབང་གི་ལམ་རྫོགས༔ སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པར་བྱས་པས་གསུམ་པའི་ལམ་རྫོགས༔ དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱངས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངོ་ཤེས༔ རྩལ་རྫོགས༔ བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་དབང་བཞི་པའི་ལམ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་ལ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཟབ་ལམ་སྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་གྱི་རྗེས་སུ་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ༔ ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་དགེ་བ་རྩད་ནས་སྤང་༔ ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ལས་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ སྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་དང་༔ ཡི་གེ་འབྲི་མཆོད་སོགས་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་དང་༔ ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཞལ་ནས༔ རྟེན་གསུམ་བཞེངས་དང་སྲོག་འདོན་ཟམ་པ་འཛུགས༔ མཆོད་སྦྱིན་ཁྲུས་དང་བསྐོར་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བརྩོན་པ་ང་ཡི་སྲས༔ ལུས་དེ་བོར་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚུལ་གྱིས་འབད་པར་བྱ་སྟེ༔ དེ་ལ་ཕྱིའི་རྟེན་གསུམ་བཞེངས་པ་ནི༔ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་རིས་སུ་བྲི་བའམ༔ འབུར་དུ་བཏོད་པ༔ ལུགས་སུ་བླུག་པ༔ གསུང་རབ་ཀྱི་གླེགས་བམ་འདྲི་བ༔ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའམ་སཱཙྪ་གདབ་པ་སོགས་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས༔ གཟུགས་སྣང་སྟོང་༔ སྒྲ་གྲགས་སྟོང་༔ ཡིད་རིག་སྟོང་དོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་རང་ཤར་དུ་འབྱུང་བ་ལ་བསླབ་བོ༔ སྲོག་འདོན་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་མི་དང་དུད་འགྲོ་སོགས་ཀྱི་སྲོག་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྐྱབས་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་འཕགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྐྱེད་ལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་པས་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་ལས་ཐར་པར་བསམ༔ ཚེ་གཟུངས་བཟླ༔ ཚེ་རིང་བའི་སྨོན་ལམ་གདབ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ལ་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་བསྐྱང་༔ ཟམ་པ་འཛུགས་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་བླ་མ་དགེ་འདུན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་དང་སྲོག་ཆགས་རྒྱུ་བའི་ཆུ་ཆེན་པོ་དང་༔ ལམ་འཕྲང་སོགས་ལ་ཟམ་པ་བརྟན་པོར་བཙུག༔ སྨོན་ལམ་གདབ༔ ནང་ལྟར་ན་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་གཉུག་མ་ངང་བཞག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཟམ་མ་ཆད་པར་བསྐྱང་༔ མཆོད་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན༔ དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་གསུམ་དང་༔ བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་སྡིག་དང་མ་འདྲེས་པར་ཅི་ནུས་སུ་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཆོད་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྦྱིན་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན༔ ཕ་མ་དང་དབུལ་ཕོངས་ནད་པ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་སོགས་ལ་ལོག་པའི་འཚོ་བར་མི་འགྱུར་བའི་སྦྱིན་པ་སྙོམས་པར་བཏང་༔ ནང་ལྟར་ན་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་གདིང་བསྐྱེད་ལ་རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྤར༔ ཕུང་པོ་གཟན་དུ་བསྐྱུར༔ ཤ་ཁྲག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་ནས་བྲམ་ཟེས་སྟོན་མོ་འགྱེད་པ་ལྟར་རིགས་དྲུག་དང་གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་ཀུན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་སྦྱིན༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཉིད་གཅིག་པུའི་ཀློང་དུ་དགོངས་པའི་གདིངས་འཆའ༔ ཁྲུས་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་འཕགས་པའི་གཟུངས་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་བུམ་ཆུ་རང་གཞན་ལ་དངོས་སུ་ཁྲུས་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་རང་འཕགས་པར་གསལ་བའི་སྐུ་དང་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བབས་པར་བསམས་ལ་དྲི་ཆུ་བར་པས་བཀྲུ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་རིག་པ་གཅེར་བུ་དྲི་མེད་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱང་༔ བསྐོར་བ་ལ༔ ཕྱི་ལྟར་ན༔ ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་སོགས་ཀྱི་དུས་སུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་རྟེན་ལ་ལུས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བྱ༔ ངག་ཏུ་གཟུངས་བཟླ༔ ཡིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སྙེད་ལ་རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བར་བསམ༔ ནང་ལྟར་ན་འགྲོ་འདུག་ཐམས་ཅད་བསྐོར་བར་ཤེས་པའི་དྲན་པས་ཟིན་པར་བྱ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་རང་བྱུང་སེམས་ཉིད་འགྲོ་འོང་དང་བྲལ་བའི་དབྱིངས་སུ་ལ་བཟླའོ༔

ཚུལ་ཁྲིམས་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་དུས་བཟང་པོ་སོགས་སུ་འཕགས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་གསོ་སྦྱོང་བླང་ཞིང་༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྡོམ་པ་དང་ཟས་སྐོམ་སྨྱུང་བར་གནས་པས་གཟུངས་སྔགས་བཟླ༔ ནང་ལྟར་ན་སྒོ་གསུམ་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་གཙང་བར་བྱ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངང་དུ་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་པ་ལྟ་བུའི་ངང་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་རྣམས་ཀྱང་ལས་དང་པོ་པ་སྔོན་འགྲོ་བསག་སྦྱོང་དང་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྤྱོད་གཙོ་བོར་བྱ༔ སེམས་བྱུང་གདུལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ནང་གི་ཆོས་སྤྱོད་ཅི་རིགས་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ ཟུང་འཇུག་རྣལ་མའི་ཉམས་ལེན་མཉམ་གཞག་ལ་སེམས་བརྟན་པའི་སྐབས་སུ་གསང་བའི་ཆོས་སྤྱོད་ཁོ་ནའི་ངང་དུ་བཟླའོ༔ གཞན་ཡང་བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩིར་བརླབས་ནས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཚོགས་སུ་ཕུལ་བའམ༔ ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་པའམ༔ ཆོས་ཉིད་གསལ་ཁྱབ་ཀྱི་ངང་དུ་རོལ༔ གོས་རྒྱན་སོགས་འདོད་ཡོན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས་ལྷ་མཆོད་པའམ༔ ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་པའམ༔ སྒོ་ལྔ་རང་གྲོལ་ཆོས་ཉིད་གསལ་ཁྱབ་ཆེན་པོར་ལོངས་སྤྱད༔ ཉལ་བའི་ཚེ་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་སེམས་བཟུང་ནས་རྣམ་རྟོག་གི་རྙོག་མ་གདུལ་བའམ༔ དེའང་མི་དམིགས་པའི་ཟུང་འཇུག་རང་རིག་པ་སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་བལྟས་ལ་ངང་བསྐྱངས་ཏེ་གཉིད་ཀྱི་འོད་གསལ་གཟུང་༔ རྨི་ལམ་གྱི་རྩལ་སྦྱང་༔ ལྡང་བའི་ཚེ་ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཆུ་ལས་རླབས་བཞིན་དུ་ལྡང་༔ ཚེ་འདིར་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན༔ འཆི་ཁར་འཚང་རྒྱ་བ་འཕོ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་ནི༔ ནམ་འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་མཛའ་བཤེས་སོགས་ལ་ཆགས་སྡང་གདུང་སེམས་ཀྱི་འཁྲི་བ་རྦད་ཀྱིས་བཅད༔ དག་པའི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་སྤྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག༔ ཙོག་པུའམ་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད་ལ༔ ཕྱི་ལྟར་ན་རང་ལུས་སྣང་སྟོང་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གསལ་བའི་དབུས་དྲང་པོར་རྩ་དབུ་མ་ཡར་སྣ་ཚངས་པའི་བུུ་གར་ཐ་ལེར་ཟུག་པ༔ མར་སྣ་ལྟེ་འོག་གཉེར་པོ་ཆེའི་ཐད་དུ་ཁ་ཟུམ་པ༔ སྙིང་གར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་རླུང་སེམས་མི་འགྱུར་བའི་ངོ་བོ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་གསལ་ལམ་པ༔ འཕར་ལིང་ལིང་བྱེད་པར་བསམ༔ སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་གསལ་གདབ༔ འོད་དཔག་མེད་མགོན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རླུང་སེམས་མི་འགྱུར་དྭངས་མ་ཐིག་ལེའི་གཟུགས༔ བདེ་བ་ཅན་དུ་འཕོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་འོག་རླུང་དྲངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཟླ་གདན་འདར་ཤིགས་སེར་སོང་༔ ཧིཀ་ཅེས་བརྗོད་པས་ཧྲཱིཿཡིག་ཐིག་ལེ་དམར་པོའི་རྣམ་པས་སྐར་མདའ་རྒྱུག་པ་ལྟར་དབུ་མའི་ལམ་ནས་སོང་༔ སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ༔ ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ངང་བསྐྱངས་རྗེས་བར་དོ་མེད་པར་བདེ་བ་ཅན་སོགས་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེའང་ད་ལྟ་ནས་རྟགས་ཐོན་པ་གཅེས་པས་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་གསལ་གདབ༔ ཐུགས་ཡིད་འདྲེས་པའི་ངང་བསྐྱངས་རྗེས་ཐིག་ལེ་སྔར་བཞིན་བྱུང་བ་མར་བབ༔ སྙིང་གར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་རྣམ་པར་བསམ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་སྦྱང་༔ མཐར་བླ་མ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་ཞུ་བ་ཚངས་བུག་བརྒྱུད༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ༔ ཚངས་བུག་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་སྲ་ཞིང་འཐས་པས་བཀག་པར་བསམ་མོ༔ ནང་ལྟར་ན་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་དུ་རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་བཟུང་བས་བར་དོ་རྒྱལ་བ་ལོངས་སྐུ་རང་ཤར་དུ་འབྱུང་༔ གསང་བ་ལྟར་ན་རང་བྱུང་སེམས་ཉིད་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱངས་ཏེ༔ རིག་པ་མིག་ལ་གཏད༔ མིག་བར་སྣང་ལ་གཏད༔ གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་གདིང་བཟུང་བས་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ གཞན་ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་རྟག་དང་ངེས་འབྱུང་གི་ལྕག་གིས་བསྐུལ༔ བླ་མའི་མོས་གུས་ལམ་གྱི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་པས་རྨི་ལམ་ལྟར་འཁྲུལ་པ་ལ་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཡིན་པའི་ངེས་པས་མཚམས་སྦྱར་ནས་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད༔ རང་གི་བདེ་བ་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ལྟོས་མེད་དུ་བཏང་༔ གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཐམས་ཅད་དོགས་པ་མེད་པར་བླང་༔ རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགའ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེད༔ དེ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀློང་ཆེན་དགོངས་པའི་ངང་ལས་མི་འདའ་བར་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱིས་གནད་ནས་བཟུང་༔ ལམ་དུ་བསླང་༔ རྒྱུན་དུ་ཁྱེར་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་རྟགས་དང་༔ དྲོད་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བའི་ཚུལ༔ བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྩོན་པས༔ རབ་དངོས༔ འབྲིང་ཉམས༔ ཐ་མས་རྨི་ལམ་དུ་བླ་མ་ཡི་དམ་གྱི་ཞལ་མཐོང་༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐོས༔ ཏིང་འཛིན་དང་མངོན་ཤེས་འཆར༔ སྒྲུབ་ཁང་བག་དྲོ་ཟིལ་ཆེ༔ སྒྲུབ་རྫས་འཕེལ་ཞིང་འོད་འབར་བ་སོགས་འབྱུང་༔ ཁྱད་པར་བདེ་རླུང་ལྷ་སྐུ་ལ་སེམས་ཟིན་པས་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཆར་ཞིང་བློ་བཀོལ་ཏུ་བཏུབ༔ ཉམས་དགའ༔ བག་ཕེབས༔ འདོད་བློ་ཞིག་པ་ནི་མཆོག་གི་རྟགས་སོ༔ དེ་ནས་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་མ་གདུལ་བས༔ དང་པོ་རྟོག་པ་མང་བ་སྙམ་བྱེད༔ དེ་ནས་རེས་ཟིན༔ བར་དུ་སེམས་སེམས་བྱུང་མཉམ༔ མཐར་གནས་པ་ཤས་ཆེ༔ ཚད་ཕྱིན་པ་ན་གནས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ངང་དུ་ལུས་དང་སེམས་ལ་ཤིན་སྦྱངས་ཀྱི་བདེ་བས་ཁྱབ༔ ལུས་ཡོད་དུ་མི་ཚོར༔ དབུགས་ཀྱི་འགྱུ་བ་དལ༔ གཞན་གྱིས་སེམས་ཤེས་པ་སོགས་གསལ་སྣང་སྐྱེའོ༔ ལྷག་པར་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ངོ་འཕྲོད་ནས་བསྐྱངས་པས་ཀ་དག་སྣང་བ་བཞིའི་རྩལ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་ལས༔ སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང་༔ ཟུང་འབྲེལ་ཉམས་མྱོང་གོང་དུ་འཕེལ༔ སྣང་ཤེས་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབ༔ ཆོས་ཅན་འཁྲུལ་པ་དབྱིངས་སུ་ཟད༔ ཅེས་པས་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཚིག་དང་དཔེ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་སོ་སོར་རང་རིག་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ༔ དེ་ལྟར་མཐོང་བའི་དོན་ཟུང་འཇུག་བློ་བྲལ་གྱི་ངང་བསྐྱངས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ནར་ཐག་ཆོད་ཅིང་མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་རྩལ་རྫོགས་པ་ནི་ཉམས་གོང་འཕེལ༔ སྣང་ཤེས་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ནི་རིག་པ་ཚད་ཕེབས༔ བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་གཉིས་སྣང་གི་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་ཟད་ནས་གནས་ལུགས་མཐར་ཕྱིན་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཟད་པ་སྟེ༔ དེའི་ཚེ་ལུས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་དེངས༔ སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུར་གྲོལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ཁ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་བས་གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ལག་ཁྲིད་གབ་པ་མངོན་དུ་ཕྱུང་བའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་པ་ལ༔ སྔོན་དུ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པས་གཞི་བཟུང་དགོས་པས་ན་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྫོགས་ཤིང་སྔགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ས་བཞི་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ་བ་དང་༔ ལྷག་པར་གནས་བས་གཞི་བཅའ་བ་དང་༔ བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབས་པས་ནུས་ལྡན་དུ་བྱ་བ་དང་༔ འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བས་སྨིན་པར་བྱའོ༔ དང་པོ་ནི༔ རྒྱུད་དང་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་པར་བརྟགས་པས་ས་ཕྱོགས་རུང་བར་ཤེས་ནས་སྣང་བ་ལ་རིན་གྱིས་བཅལ་ནས་ཉེ་འཁོན་མེད་པར་བྱ༔ མི་སྣང་བ་གནས་དང་གཞིའི་བདག་པོ་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་ནས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ༔ ཁྱད་པར་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་མཆོད་པ་བཅས་བཤམས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ས་འོག་ནས་སའི་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས༔ དགྱེས་ཤིང་འཛུམ་པའི་མདངས་ཕྱུང་སྟེ་འཁོད་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པྲྀ་ཐཱི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་བྷཱུཉྫ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་གཏོར་མ་འབུལ༔ ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་མཆོད༔ འཇིག་རྟེན་ས་ལ་མངའ་མཛད་པ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ ས་ཡི་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལྟར༔ བདག་ཀྱང་གནས་འདིར་བདུད་ཀྱི་སྡེ༔ བཅོམ་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་བགྱིད་འཚལ་ན༔ ས་འདི་བདག་ལ་སྩལ་བར་མཛོད༔ ཅེས་བརྗོད་པས་དགྱེས་བཞིན་དུ་གནང་བ་བྱིན་ནས༔ འོད་ཟེར་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་རྣམ་པས་སའི་གཞི་དེར་ཐིམ་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ༔ སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་འབར་བ་དང་བཅས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སའི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ ས་གཞི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ་གི་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་བྷུ་ཁཾ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དབང་མཆོག་གི་ཕུར་བུ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བ་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་དྲ་བས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པས་ས་གཞི་དབང་དུ་བྱས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིའི་ནུབ་བྱང་དུ་གདབ༔ ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་བགེགས་རིགས་ལ་གཏོར་མ་བྱིན་ནས་བསྐྲད༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བརྟན་པར་བསྒོམ་མོ༔ གཉིས་པ་ལྷག་པར་གནས་པ་ལ་གཉིས༔ མཚམས་བཅད་པ་དང་༔ ལྷག་གནས་དངོས་སོ༔ དང་པོ་ཐོག་མར་ཕྱི་མཚམས་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་བཅོལ་བ་ནི༔ སྒྲུབ་པའི་ཁང་པ་ལས་ཕྱོགས་བཞིར་ཅུང་ཟད་དཔགས་པའི་སར་ཐོ་བརྟན་པོར་བཙུག༔ སྐུ་དང་སྔགས་བྱང་མཆོད་གཏོར་སོགས་བཤམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་པར་བཞུགས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ངྷྲྀཥྟ་རཱཥྟཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་དང་༔ སྔགས་མཐར་གཏོར་སྔགས་བཏགས་པས་གཏོར་མ་དང་ཉེར་སྤྱོད་ཕུལ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་སྐྱོང་མཛད་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ དྲི་ཟའི་དཔུང་དང་བཅས་རྣམས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ སྲུང་བ་མཚམས་ཀྱི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཏིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ བཀྲ་ཤིས་བརྗོད༔ དེ་བཞིན་ཕྱོགས་སོ་སོར་ལྷ་སྔགས་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་བྱའོ༔ བར་མཚམས་ནི་བགེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་ཅིང་མནན་པའི་ཕྱིར༔ སྒོ་དྲུང་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་གཏིང་ཟབ་པར་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་དུག་ཤོག་ལ་བྲིས་པ་དང་ཐོད་ངན་སོགས་འདུ་བྱས་ལ་གསེར་སྐྱེམས་གཏང་༔ དགུག་གཞུག་དྲག་ཏུ་བྱ༔ ཐོད་ངན་དུ་ཐུན་རྫས་བཅས་རྒྱས་གདབ༔ རེ་ཚལ་གྱིས་དྲིལ་བ་མནན༔ མེ་ཆུ་རླུང་གི་རྒྱས་གདབ་ཅིང་རོ་གཡམ་ལ་གླིང་བཞི་དང་རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པས་ཁ་བཅད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ མ་རིག་གཏི་མུག་རྒྱུ་ལས་བྱུང་༔ ཆགས་སྡང་ཉོན་མོངས་དྲག་པོའི་གཟུགས༔ དམ་སྲི་བྱ་བའི་ལས་ངན་ཁྱོད༔ སྔོན་ཡང་སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་བཅད༔ ད་ཡང་གནོད་པ་རྩོམ་ལ་འདུན༔ དེ་ཕྱིར་སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་དགུག༔ ཐར་མེད་ཨེ་ཡི་དབྱིངས་སུ་མནན༔ མེ་ཆུ་རླུང་གི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ རྡོ་རྗེའི་གར་གྱི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་སེམས་མ་བསྐྱེད་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡམ་དམ་སྲི་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ལྃ་ནན༔ ཞེས་དང་སུམ་བྷ་བརྗོད་ཅིང་བྲོ་བརྡུང་༔ སྒོའི་ཡ་ཐེམས་སུ་རྟ་མགྲིན་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུ་གསོལ་བྱང་དང་བཅས་བྲིས་པ་གདགས༔ མཆོད་གཏོར་བཤམས་ཤིང་བརླབ༔ ཧྲཱིཿ དབང་ཆེན་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དམ་ཚིག་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ལ༔ རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ཧི་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཞེས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པ་ལ་གཏོར་མཆོད་ཕུལ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་ཞི་བ་པདྨའི་རྒྱལ༔ གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་རྔམས་པའི་གཟུགས༔ རྡོ་རྗེ་རྟ་ཡི་གདོང་པ་ཅན༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས༔ གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ནང་གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར་མ་གཏོང་༔ ཕྱི་ཡི་བགེགས་ཚོགས་རྒྱུན་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་གསོལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛནྟུ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་དགྱེས་བཞིན་དུ་རྟེན་ལ་བཞུགས་ནས་ནང་གི་མཚམས་བཅད་པར་བསམ༔

གསང་མཚམས་ཁྲོ་བཅུ་རོལ་པའི་ཕུར་གདབ་ནི༔ ཕུར་བུ་བཅུ་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་འདུ་བྱས་ལ༔ རང་ཉིད་རྟ་མཆོག་དཔལ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་བཅུའི་རང་བཞིན་ཧཱུྃ་འབར་བ་དང་བཅས་སྤྲོས༔ ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་སྟོད་ཁྲོ་བོ་ལ་སྨད་ཕུར་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་བཅུར་གདབ༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི༔ དབང་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཁྲོ་བོ་བཅུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱོགས་བཅུར་བཞགས་ནས་ཀྱང་༔ གསང་བ་མཚམས་ཀྱི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བགེགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུའི་སྙིང་གར་ཕུར་པའི་དབལ་གྱིས་གཟིར་ཏེ་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉས་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་བསམ༔ གཉིས་པ་ལྷག་གནས་ལ༔ དང་པོ་ལྷ་ལ་སྙན་གསན་དབབ་པའི་ཕྱིར་སྟེགས་བུ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྩིགས་པའི་ངོས་འཇམ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཐིག་གདབ་ཅིང་ལྷ་གནས་སུ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དགོད༔ བདག་ཉིད་ལྷའི་སྙེམས་པ་དང་བཅས་མདུན་བསྐྱེད་ཇི་ལྟ་བར་བསྒྲུབ་ཅིང་བསྟོད་བཤགས་བར་བྱ༔ སྤོས་དང་མེ་ཏོག་ཐོགས་ཏེ༔ ཨོཾ༔ པདྨ་གསང་བ་དམ་པའི་བདག༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ ཁྱེད་རྣམས་མཆོད་དང་སེམས་ཅན་ལ༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཕན་གདགས་ཕྱིར༔ འདིར་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བར་བྱ༔ ཐུགས་རྗེའི་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བ་དང་༔ བདག་ཅག་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམ་གསོལ་བས་གནང་བ་བྱིན་ཏེ་འོད་ཟེར་དམར་པོ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ས་གཞི་དང་བདག་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ༔ བུམ་པ་ལྷག་གནས་ནི༔ མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལས་ཀྱི་བུམ་པ་ཆས་སུ་བཅུག༔ མེ་ཏོག་དང་ཀུ་ཤའི་གདན་ལ་བཞག་ཅིང་བསང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་ལས་ཀྱི་བུམ་པ༔ ཕྱི་རིན་པོ་ཆེའི་ཀ་ལ་ཤ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པར་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་དྭངས་གསལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ལྟེ་བར་གདན་དང་ཆོ་ག་གསུམ་ལས་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནས་བསྟོད་བཤགས་བར་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་བྱ༔ གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཟུངས་ཐག་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་ནས་བརྒྱུད༔ བུམ་པའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་སྦྱོར་མཚམས་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་ཆར་བཞིན་དུ་སྤྲོས་པས་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་བསམས་ལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ལས་སྦྱོར་དང་བཅས་པའི་སྔགས་མཐར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་དབང་གི་ཛབ¿་བཏགས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་མཐར་མཆོད༔ བདུད་རྩི་ཕུལ་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་བས་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་བཅུད་དང་དབྱེར་མདེ་དུ་བསམ༔ ལས་ཀྱི་བུམ་པར་པད་ཉིའི་གདན་ལ་ཧྲཱིཿལས་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དམར་ནག་ཐོད་དབྱུག་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ༔ སྤྱི་བོར་རྟ་གདོང་རྔམས་ཤིང་འཚེར་བ༔ དུར་ཁྲོད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་འདོར་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས་ན་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དྲག་ཏུ་བབས་པས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླས་མཐར༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་ཞི་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཡལ་གམ་ཅན༔ པདྨ་མཐར་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀས༔ བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་གསོལ་བས་འདོད་པའི་དོན་ལ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསམ༔

སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པ་ནི༔ རྒྱུད་དག་པའི་སློབ་མའི་ཚོགས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ བགེགས་བསལ་ཞིང་མཚམས་བཅད༔ མཎྜལ་ཕུལ་ཞིང་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ༔ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་བདག་ལ་དགོངས༔ བདག་ཅག་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར༔ ལྷག་པར་གནས་པ་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་དུ་གསོལ་བ་ལ༔ སློབ་དཔོན་གྱིས༔ ཁྱོད་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ཆེན་པོ༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིགས་ཅན་ཏེ༔ བླ་ན་མེད་པའི་ལམ་འདི་ལས༔ དུས་གསུམ་གཤེགས་ཤིང་བཞུགས་པ་ཡི༔ འཕགས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་ཏེ༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ དེ་ཕྱིར་སྤྲོ་བས་རྗེས་སུ་ཞུགས༔ ཟབ་མོའི་བློ་གྲོས་མཆོག་ཏུ་ཟུངས༔ ཞེས་གདམས་ནས༔ སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསག་སྡོམ་པ་བཟུང་༔ སློབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་གསུང་རྡོ་རྗེ་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་ཅིང་རང་འོད་ཀྱི་རིག་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ༔ གནས་གསུམ་དྲིའི་ཐིག་ལེ་བཀོད་པས༔ དེའི་དཔྲལ་བར་ཟླ་བ་ལ་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་པདྨ་ལ་ཨཱཿ སྙིང་གར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པའི་འོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལ་མེ་ཏོག་དང་དྲི་ལ་སོགས་པས་མཆོད༔ དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་བརྟག་པའི་ཕྱིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སོ་ཤིང་བྱིན་ལ༔ ཧྲཱི༔ བྱང་ཆུབ་ལྗོན་པའི་སོ་ཤིང་འདི༔ དངོས་གྲུབ་བརྟག་པའི་ནུས་པ་རྫོགས༔ དེང་འདིར་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ འདབ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་དོར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛི་ཧཱ་སཾ་ཤོདྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བྱིན་པ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱ་དརྴ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སོ་ཤིང་ར་བར་དོར་ནས་ལྟས་བརྟག་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ དངོས་གྲུབ་མཚན་མ་བརྟག་བྱ་སྟེ༔ སྟེང་དང་ཕྱོགས་བལྟ་རབ་དང་འབྲིང་༔ འོག་ཏུ་ས་འོག་སྤྱོད་འགྱུར་ཞིང་༔ མཚམས་བཞི་ཕྲ་མོར་ཤེས་པར་བྱ༔ ཞེས་སོ༔ རྨི་ལམ་གསལ་བའི་ཕྱིར་དྲིའི་ཁྱོར་ཆུས་འཐོར་འཐུང་ཁ་བཤལ་ལ༔ ཧྲཱི༔ རྣམ་པར་དག་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཆུ༔ འཐོར་འཐུང་ཁྲུས་སུ་བགྱིས་པ་ཡིས༔ ངག་གི་དྲི་མ་བསལ་བ་དང་༔ རྨི་ལམ་གཟུགས་བརྙན་གསལ་མཐོང་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧྲཱི་བི་ཤུདྡྷ་སྭཱ་ཧཱ༔ བར་ཆད་བསྲུང་ཕྱིར་སྔགས་མདུད་བཅིངས་ལ༔ ཧྲཱི༔ དབང་གི་སྲད་བུ་དམར་པོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་མདུད་པར་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ༔ འཕོ་བའི་རྩ་ཁམས་བཅིངས་པ་ལས༔ བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵཱ་ཧཾ༔ སྔས་སྟན་གྱི་ཆེད་དུ་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་གཏད་ལ༔ ཧྲཱི༔ ཀུ་ཤ་འདི་ནི་གཙང་ཞིང་དགེ༔ སྔས་དང་སྟན་ཏུ་བྱིན་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་གདན་དུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ རྩ་རླུང་འཁྲུགས་པ་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལཾ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སླར་ཡང་ཆོས་བཤད་པ་ནི༔ ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བས་ཟད་འགྱུར་ན༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྣམ་དག་པས༔ སྔགས་ཚུལ་སྤྱོད་ན་སྨོས་ཅི་དགོས༔ དེ་བས་སྐལ་བཟང་རིགས་ཅན་རྣམས༔ དྭང་ཞིང་སྤྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སུ༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལ་གནས་པར་གྱིས༔ ཞེས་དང་༔ བུ་ཀྱེ་ཀུ་ཤའི་སྔས་གདན་ལ༔ གཙང་ཞིང་དགེ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཉོལ༔ ནངས་པར་རྨི་ལམ་གར་བྱུང་བ༔ གསལ་བར་སྨྲོས་ཤིག་ལུང་སྟོན་འགྱུར༔ ཞེས་གདམས་ལ་སློབ་བུས་ཀྱང་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྟག༔ བཟང་ན་གཟེངས་བསྟོད༔ ངན་ན་མེ་དང་༔ སྔགས་དང་༔ ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བས་ཞི་བར་བྱའོ༔ ཡོ་བྱད་ལྷག་པར་གནས་པ་ནི༔ སྒྲུབ་པའི་སྟེགས་བུར་སླར་ཡང་བ་བྱུང་དང་བདུད་རྩིས་ཆག་ཆག་གདབ་ཅིང་ལས་སྦྱོར་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་བཟླ༔ ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ཐིག་ཞིབ་མོར་ཆ་དབྱེ་ལ་མདུན་བསྐྱེད་དང་མཐུན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི༔ ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་སྐུའམ་ས་བོན་ནམ་ཐིག་ལེས་མཚན་པར་བྱ༔ དེ་ལྟ་བུུ་མ་གྲུབ་ན་རས་བྲིས་ཚད་དང་ལྡན་པ་དགྲམ༔ དེའི་སྟེང་དུ་ལྡིང་ཁྲིའི་ཁར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྟེན་རྫས་དང་༔ ཅོད་པན་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་དགོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་མཆོད་པ༔ གདུགས་འཕན་རྒྱལ་མཚན་བླ་རེ་ཡོལ་བ་ཕུར་པ་མདའ་དར་ཚོན་སྐུད་ཀྱི་དྲྭ་བ་སོགས་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བཤམ༔ སྒྲུབ་པ་པོ་གཞན་ཡང་ཡོད་ན་གནས་སུ་འཁོད་ཅིང་ལྷའི་སྙེམས་པ་དང་བཅས་ལངས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྣ་དྲངས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ལངས་ཏེ༔ རང་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་མིག་འབྲས་གཉིས་སུ་མ་དང་ཨ་ལས་ཉི་ཟླ༔ རྐང་མཐིལ་གཉིས་སུ་ཧཱུྃ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་རེ་རེ་བསམ་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་བཅོམ་ལྡན་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་རབ་སྦྱོར་བས༔ ཁམས་གསུམ་དབྱིངས་སུ་མཐར་བྱེད་ན༔ ལོག་འདྲེན་བགེགས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ སོང་ཞིག་ལྷ་མིན་ལྷ་ཡང་རུང་༔ སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཀུན༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ ཞེས་དང་ཧཱུྃ་གི་གླུ་བླང་༔ ཐུན་གྱིས་བྲབ༔ གུ་གུལ་གྱིས་བདུག༔ རྡོ་རྗེའི་ལྟ་བ་དང་བཅས་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་ཀྱིས་ལན་གསུམ་དུ་བསྐོར་བས་སྒྲུབ་རྫས་ཀྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ༔ སླར་ཡང་ཤར་སྒོར་འཁོད་ནས་གནས་དང་ཡོ་བྱད་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་བཅས་པ་ལ་བྱིན་ཕབ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་གྲལ་དུ་འཁོད་དོ༔ གསུམ་པ་སྒྲུབ་ཅིང་བཟླས་པས་ནུས་ལྡན་དུ་བྱ་བ་ནི༔ ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བདག་མདུན་གྱི་ལས་གཞུང་བསྲངས་ལ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་མཆོད་པའི་མདངས་མ་ཡལ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུན་མ་ཆད༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་མ་ཉམས་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླང་༔ དེའང་བསྙེན་པ་སྦྱོར་བ༔ སྒྲུབ་པ་དངོས་གཞི༔ ལས་སྦྱོར་མཇུག་གི་ཚུལ་དུ་བཟླ་བ་དང་༔ མྱང་གྲོལ་གྱི་ལས་སྦྱོར་ཀྱང་བྱ༔ ཐུན་མཚམས་སུ་བར་ཆད་བསལ་བའི་ཕྱིར༔ དམ་སྲི་ཉམས་ལེན་འབྱུང་པོའི་རཱུ་པ་དུག་ཤོག་ལ་བྲིས་པ་འབྲུབ་ཁུང་དུ་དགོད༔ དགུག་གཞུག་དྲག་ཏུ་བྱ༔ ཕུར་པ་དབང་ཆེན་ཀཱི་ལ་ཡར་གསལ་བ་འདྲིལ་ཞིང་༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ སྟོད་ནི་རྟ་གདོང་རྔམས་བཞད་འཚེར༔ སྲིད་པ་གསུམ་པོ་འདར་ཞིང་གཡོ༔ སྨད་ནི་ཕུར་བུ་འབར་བ་ཡིས༔ དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་སྙིང་ལ་གཟིར༔ སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་སརྦ་དུཥྟན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བསྐོར་ཞིང་གདབ༔ སྒྲུབ་པ་ཐོན་པའི་ཚེ་རཱུ་པ་དྲག་པོའི་མེས་སྦྱང་ངོ་༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དབབ་པའི་ཕྱིར༔ སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཞྭ་གོས་རྒྱན་ཆས་བཀླུབས༔ སྦྱར་བའི་སྤོས་བསྲེག༔ སྨན་རག་གི་ཕུད་སྦྲེང་༔ དར་གྱི་གཡབ་འདོར༔ དབྱངས་དང་རོལ་མོའི་འགྱུར་བ་དང་བཅས་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་ཚིག་གྱེར་ཞིང་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་སྐོང་བཤགས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བྱའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་རྟགས་དང་དུས་ཀྱི་གྲངས་རྫོགས་ནས་ཐོག་མར་བདག་དོན་དུ་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཆོ་ག་བྱ་སྟེ༔ ནངས་པར་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་དོ་ནུབ་ནས་མཆོད་གཏོར་གསར་པ་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ཅི་རིགས་པ་བཤམ༔ ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པའི་འཇུག་ཏུ༔ སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་གྲངས་མེད་པ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་སུ་དགོངས་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔའི་རྣམ་པས་བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམས་ལ༔ ལས་སྦྱོར་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ཤམ་བུར་ཀཱ་ཡ་ཝ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ༔ ནངས་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་བསྲངས་ལ་སྐྱ་རེངས་འཆར་ཀའི་ཚེ༔ གཏོར་ཚོགས་རྒྱས་པར་དབུལ༔ བགེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་དབབ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྒྲུབ་རྟེན་སྤྱི་དང་༔ ཁྱད་པར་མྱང་གྲོལ་ལས་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་རྣམས་ལ་རོལ་པས་རྩ་ཁམས་བདུད་རྩིས་གང་༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་འབར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམས་ལ་ཛབ྄་དབྱངས་རྒྱ་ཆེར་བྱའོ༔

བཞི་པ་སློབ་མ་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བས་སྨིན་པར་བྱ་བ་ནི༔ སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དབང་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བླང་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ ལྷག་པར་གནས་པའི་སློབ་བུ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་དུ་ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ ནང་དུ་འཇུག་པ་ན་ཕྱི་བཞིན་དུ་འབྲངས་པའི་བགེགས་བསྐྲད༔ གྲལ་ལ་འཁོད་པ་དང་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་ཕྱོགས་མཚམས་བཅིང་༔ མཎྜལ་ཕུལ༔ མིག་དར་དགབ༔ མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་གཏད་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས༔ ཁྱབ་བདག་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ལ་འདུད༔ བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ༔ བླ་མེད་གསང་བ་དམ་པ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག་ཏུ་འཇུག་མཛད་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ བུ་ཁྱོད་གང་གི་རིགས་སུ་སྐྱེས༔ འདོད་པའི་འབྲས་བུ་ཅི་ཞིག་གཉེར༔ ཞེས་དྲིས་པ་ལ༔ བདག་ནི་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་རིགས༔ གཞན་དོན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་འདོད་དོ༔ ཞེས་ལན་བཏབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ དེ་ལྟར་ཡིན་ན་བླ་མ་དང་༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་གིས་ཁྱོད་ཉིད་འཇུག་པར་བྱ༔ རྒྱུད་སྦྱོངས་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་ཟུངས༔ ཞེས་གདམས་ནས་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསག་བྱ༔ སྡོམ་པ་དབོག༔ ཁྱད་པར་ནང་གི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ༔ བུ་རྣམས་སྙིང་གར་ཟླ་བ་ལ༔ གནས་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྒོམ༔ བདེན་པ་གཉིས་པོ་དབྱེར་མེད་པར༔ ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིག༔ ཅེས་གདམས་པ་ལ༔ སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་པ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ལ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཞེས་བརྗོད༔ དེ་ནི་ཕྱི་ལྟར་འཇུག་པའོ༔ ནང་ལྟར་འཇུག་པའི་སླད༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ཕྱེ༔ སློབ་མ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྒོ་སོ་སོར་ཞུགས་ཤིང་ཕྱག་བྱ་སྟེ༔ ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱར་ལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་པྲ་ཎ་མྱ་བྷནྡྷ་ནཾ་ཀ་རོ་མི༔ ཞེས་ཕྱག་བྱས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞི་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣོད་རུང་དུ་བསྒྲུབས་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་འཁོད་པ་ལ༔ དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་བྱིན་ལ༔ འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་གསང་བ་ཡི༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ནན་ཏེ༔ མ་བསྲུངས་དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀས་སྲེག༔ བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་རྩེ་གཅིག་ཡིད་བརྟན་པས༔ དམ་སྲུངས་རྡོ་རྗེའི་བྲཽ་བོར་ཞིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ༔ ཞེས་བྱིན་པ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨི་དནྟི་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་ནས་བཏུང་༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་ཕྱིར་སློབ་མ་རྣམས་ལུས་བསྲངས༔ རླུང་རོ་བསལ༔ བདུད་རྩི་ཁར་བཟུང་༔ དྲན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་དམིགས་པ་བསྒོམས་ཏེ༔ ད་ལྟར་གྱི་སློབ་དཔོན་ལ་བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པའི་མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བྱས་པ་དང་༔ ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སློབ་མའི་ལུས་སོགས་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་པ་ལྟར་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་གཞལ་མེད་ཁང་གཞི་ལུས་རིགས་བདག་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པར་མོས༔ སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས་པས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ༔ སྦྱར་བའི་སྤོས་བསྲེག༔ རོལ་མོ་དང་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲས་བསྐུལ་ཏེ་སྔགས་ཚིག་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ༔ ཧཱུྃ་གི་སྒྲས་བྱིན་བསྡུ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ༔ ཏིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཞེས་བརྟན་པར་བྱ༔ དེ་ནས་རིགས་བརྟག་པའི་ཕྱིར་མེ་ཏོག་ཐོགས་ལ༔ ཧོཿ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འབུལ༔ སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ལྷག་པའི་ལྷས༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ པུཥྤེ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཞེས་དོར་བས་རིགས་ངེས་པར་བྱས་ཏེ༔ སླར་ཡང་མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྷག་པའི་ལྷ་བསྟིམས་ལ༔ ཧོཿ མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ལྷག་པའི་ལྷ༔ དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུར་གསལ་བ༔ སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་དབུས་ཐིམ༔ མི་འབྲལ་བྱིན་བརླབས་དབང་བསྐུར་རོ༔ པུཥྤེ་དེ་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་དང་༔ མེ་ཏོག་དབུས་སུ་བབས་ན་པདྨ་རྒྱལ་པོ་རྩལ༔ ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་བཞད་པ་རྩལ༔ ལྷོར་རིན་ཆེན་རོལ་པ་རྩལ༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་དགྱེས་པ་རྩལ༔ བྱང་དུ་ཀརྨ་དགའ་བ་རྩལ་ཞེས་སོགས་གསང་བའི་མིང་གིས་ཀྱང་དབང་བསྐུར་རོ༔ དེ་ནས་མིག་ཐུར་ཐོགས་ལ༔ ཧོཿ སྔོན་གྱི་མིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ ལིང་ཏོག་རབ་རིབ་བསལ་བ་ལྟར༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུར་མ་ཡིས༔ མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་རབ་རིབ་བསལ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་མིག་དར་བསལ༔ ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཁྱོད་ནི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ཐོབ་པས༔ སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་ལྟོས༔ ཟབ་མོའི་ལམ་མཆོག་བརྩོན་པར་གྱིས༔ ཧེ་མཎྜ་ལ་པཱ་ཤྱ་ཧོ༔ ཞེས་བལྟ་བར་བསྐུལ་ནས་ལྷག་པ་གཟུགས་བརྙན་གྱིས་མཚོན་པའི་ཏིང་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་ངོ་སྤྲད༔ དེ་ཉིད་ནང་ལྟར་རང་རང་གི་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ གསང་བ་ལྟར་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་འཆར་བར་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དོ༔ དེ་ནི་ནང་ལྟར་འཇུག་པའི་རིམ་པའོ༔ ཞུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དངོས་ལ་མཎྜལ་ཕུལ༔

གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་ཆེན་པོས༔ རང་གི་སྲས་རྣམས་སྨིན་མཛད་ལྟར༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་ཆེས༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་དང་པོ་ཕན་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བའི་སླད་དུ༔ དབང་ལྷ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་སློབ་མ་མི་བསྐྱོད་པར་གསལ་བ་ལ་ཆུའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ཐོགས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ མི་བསྐྱོད་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ བདུད་རྩི་ཆུ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྣམ་ཤེས་ཞེ་སྡང་རང་སར་གྲོལ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སློབ་མ་རིན་འབྱུང་དུ་གསལ་བ་ལ་དབུ་རྒྱན་བསྐོན་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ འདོད་འབྱུང་དབུ་རྒྱན་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོར་བ་ང་རྒྱལ་རང་སར་གྲོལ༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་རཏྣ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ སློབ་མ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སུ་གསལ་བའི་ལག་གཡས་སུ་རྡོ་རྗེ་གཏད་དེ༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་ཤེས་འདོད་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ སློབ་མ་དོན་གྲུབ་ཏུ་གསལ་བའི་ལག་གཡོན་དུ་དྲིལ་བུ་གཏད་དེ༔ ཧཱུྃ༔ དོན་ཡོད་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ གྲགས་སྟོང་དྲིལ་བུས་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་བྱེད་ཕྲག་དོག་རང་སར་གྲོལ༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གཎྜེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སློབ་མ་རྣམ་སྣང་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་རྡོར་དྲིལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཁྲོལ་ཞིང་མིང་གདགས་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ སྣང་མཛད་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ རྡོ་རྗེ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུགས་ཕུང་གཏི་མུག་རང་སར་གྲོལ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནཱ་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ མཐར་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ཕན་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བས་ཕུང་པོ་ལྔ་གནས་གྱུར༔ ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་རྣམ་པར་དག༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་གྱུར༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རིགས་ལྔའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ༔ གཉིས་པ་ནུས་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ༔ ཐོག་མར་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ༔ སློབ་དཔོན་གྱི་སྐུ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ལས་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་བྱུང་༔ སློབ་མའི་ལུས་ཀྱི་ལྷ་སོ་སོ་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་པདྨའི་རྒྱལ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཅས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཆོས་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་རཱ་ཛ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ༔ ཐབས་ཤེས་སྲས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་ནས༔ སྣང་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་ས་ཏྭ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་བདེ་གཤེགས་ལྔ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཅས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་རང་གྲོལ་ནས༔ ལྔ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པཉྩ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ༔ བྱང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོགས་ཡུལ་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞིའི་འགྲོ་འདུལ་སྲས༔ ཐུབ་ཆེན་དྲུག་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ ཕྱིན་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་མུ་ནི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ སྒོ་སྐྱོང་མཐར་བྱེད་ཁྲོ་བོ་ཡབ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཅས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྟ་བ་དུས་བཞི་རང་གྲོལ་ནས༔ ཚད་མེད་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་འགྱུར་རང་བཞིན་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ༔ ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་གཉིས་རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་ནས༔ རིག་རྩལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དབང་བསྐུར་བས༔ གཉིས་སྣང་རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་ནས༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེའི་དབྱིངས་ལས་རང་ཤར་བ༔ སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དུས་གསུམ་རྟཽག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ འོ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས༔ དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་རང་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོར་གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ༔ ཡིད་ཆོས་ཀྱི་རྟོག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་གཙོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ༔ གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པ་འགྲོ་འདུལ་ལྕམ་དྲལ༔ ཕུང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ༔ ཚོགས་ཡུལ་རྣམ་པར་དག་པ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ༔ ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ལྟ་བ་དང་དུས་བཞི་རྣམ་པར་དག་པ་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ༔ རྟོག་ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས༔ གཉིས་སྣང་རྣམ་པར་དག་པ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ༔ དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྟོང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཤེས་པས་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག༔ ཅེས་ངོ་སྤྲད་དོ༔ གསུང་བཟླས་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་གཉིས་པ་འཕྲོས༔ སློབ་མའི་ཁ་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ སྙིང་གར་ཉི་ཟླའི་གཱའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་འཁོད་པ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་དང་བཅས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་བྱིན༔ སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་ལ༔ ཨཱཿ རང་བྱུང་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲར་སྣང་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་ནས༔ གྲགས་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་སྒྲར་གྲགས་ཐམས་ཅད་གསུང་དུ་རྟོགས་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་རང་གཞན་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་སྔགས་སུ་ཤེས་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་བརྗོད་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག༔ ཐུགས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ ལྷ་དང་སྔགས་སུ་སྣང་བ་སོགས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་མ་གཡོས་པར་ཤེས་པས་བློ་འདས་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་འཇོག་ཏུ་བཅུག་ལ༔ མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ གསལ་བ་མི་རྟོག་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷ་སྔགས་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་ནས༔ རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་རྟོགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་དག་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་མཚན་མའི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤེས་པས་ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དགོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག༔ ཡོན་ཏན་མྱོང་གྲོལ་རྫས་ཀྱི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར༔ རིལ་བུ་སྦྱིན༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་མྱོང་གྲོལ་རྫས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་མྱོང་གྲོལ་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོལ་བ་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག༔

ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གཏད་ལ༔ ཧོ༔ གང་འདུལ་མཛད་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ༔ ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་དབང་བསྐུར་བས༔ བྱེད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ཀརྨ་བི་ཤྭ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་དབང་བསྐུར་བས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་གང་འདུལ་གྱི་མཛད་པས་འཕགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ལྟར་ནང་ནུས་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་བཀའ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་དེ་ལ་དབང་ལྷ་བསྟིམ༔ རབ་ཏུ་གནས༔ མཆོད་པ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མངའ་དབུལ་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ན་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཕན་དང་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་དག༔ ལམ་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་དང་བཟླས་བརྗོད་སྔགས་སོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ༔ གསུམ་པ་གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་ལ་གསུམ་ལས༔ དང་པོ་གསང་དབང་ནི༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རོལ་པའི་བྱང་སེམས་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་བ་ཧྲཱིཿའི་རྣམ་པར་སློབ་མའི་ལྕེ་ལ་བཞག་ཅིང་༔ ཨཱཿ ཞུ་བདེའི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཧྲཱིཿཡིག་བཅུད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དུག་གསུམ་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བྱིན་པ་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་རླུང་ཟིན༔ སེམས་བྱུང་གི་རྟོག་པ་དབྱིངས་སུ་འགགས༔ གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མོས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་སེམས་བྱུང་གི་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ནས་ཤིན་སྦྱངས་བདེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་རླུང་སེམས་རྟོག་པའི་རྙོག་མ་རང་སར་ཞི་བའི་བསམ་གཏན་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག༔ དེས་ཞུ་བདེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ༔ རླུང་དང་རྟོག་པའི་དྲི་མ་དག༔ ལམ་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ༔ གཉིས་པ་ཤེར་དབང་ནི༔ སིནྡྷུ་རའི་མཎྜལ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཐིག་ལེ་སྙིང་གར་བཀོད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་མཚོན་པའི་ཡུམ༔ རྟགས་ཀྱི་ཐིག་ལེས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉམས་མྱོང་འཛིན་ཞེན་རང་གྲོལ་ནས༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བདེ་བས་ཐབས་བྱས་པའི་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཚོན་པར་མོས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་བདེ་བས་ཐབས་བྱས་པའི་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཚོན་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་བྱུང་ཚོར་གནས་ཉམས་ཀྱི་སྤྲོས་པས་མ་བཅིངས་པ་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྣལ་མར་མཚོན་པའི་ཤེས་རབ་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག༔ དེས་བདེ་བ་མཆོག་གི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ སྲེད་ལེན་ཉམས་ཀྱི་དྲི་མ་དག༔ ལམ་ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་པའི་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ༔ གསུམ་པ་དབང་བཞི་པ་ལ༔ ཐོག་མར་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་སྤྱི་བོར་བཟུང་ལ༔ གཏོར་སྣོད་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་གདལ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལྟར་གསལ་གདབ༔ དེ་ཉིད་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོ་དུང་དུང་པ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གནས་གསུམ་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས༔ སློབ་མའི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དོན་རྟོགས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས༔ ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་བྱིན་ཕབ་ལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མཁའ་ཁྱབ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ དད་མོས་ཅན་གྱི་སྤྱི་བོར་མངོན་སུམ་བྱོན༔ ནམ་མཁའ་ཆུ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་སློབ་མའི་གནས་གསུམ་ཐིམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས༔ སྨིན་གྲོལ་ཟུང་འཇུག་དོན་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གནས་གསུམ་དུ་རེག༔ སླར་སྤྱི་བོར་བཟུང་ལ་སྔགས་མཐར་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་པས་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བདེ་སྟོང་གི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ༔ སློབ་མ་ལ་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ༔ ཉམས་མྱོང་བསྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ༔ དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀ་སྒོ་གསུམ་རྣལ་དུ་དབབ༔ མིག་ནམ་མཁར་གཏད༔ སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་བསྐྱངས་པས་ཟུང་འཇུག་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་མཛུབ་མོ་ནམ་མཁར་གཏོད་ཅིང་༔ ཨ༔ རྟོག་ཚོགས་རང་ཞི་ངོ་བོ་མཐོང་༔ ཟུང་འཇུག་མཉམ་ཉིད་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བས་ཤེས་པའི་འཛིན་ཞེན་ཕྲ་མོ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་དག་སྟེ༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཡིད་དཔྱོད་མཚན་མའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཉིད་ཀ་དག་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག༔ དེས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱི་དབང་བཞི་པ་ཐོབ༔ ཡིད་དཔྱོད་མཚན་མའི་དྲི་མ་དག༔ ལམ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཀ་དག་གི་དགོངས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ༔

དེས་དབང་གི་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས་དབང་རྟེན་དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི༔ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཁྱེད་རྣམས་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་གྱུར༔ དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་སྨིན་ནས༔ དམ་ཚིག་དག་པས་འཛིན་པར་བྱོས༔ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་ཀྱི༔ ཐུན་མོང་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་བཅས་པ་ཡི༔ ཁྱད་པར་ནང་གི་དམ་ཚིག་དང་༔ གསང་བར་འོས་དང་གཉེར་གཏད་སོགས༔ སྒྲུབ་པ་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ སྲོག་ལྟར་བཙའ་བས་བསྲུང་བར་བྱ༔ དེ་ཡིས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར༔ ཅེས་གདམས་པ་ལ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁས་བླང་༔ གཏང་རག་འབུལ་བ་སོགས་བྱ༔ དབང་རྣོན་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་འོས་པ་ལ་གདམས་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པའང་གདབ་བོ༔ དེ་རྣམས་དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་བ་ཡིན་ལ༔ དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྣོད་རུང་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱེད་ན༔ མཎྜལ་དང་དབང་གི་ཆེད་དུ་གསོལ་འདེབས༔ རྒྱུད་སྦྱོང་སྡོམ་གཟུང་༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་བརྟན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ རྣམ་བུམ་སྤྱི་བོརབཞག་ལ༔ ཨོཾཿ བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་ན༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་ལྷ་ཚོགས་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་སྟོང་སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བདུད་རྩིའི་བྷནྡྷ་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་བྱིན་ལ༔ ཨཱཿ རྩ་རླུང་ཕུང་པོ་སྣོད་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་མིག་ལམ་དུ་བསྟན་ལ༔ ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་དྭངས་པ་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ གཟུགས་བརྙན་མ་འགགས་གསལ་སྟོང་ཉམས་སུ་མྱོང་༔ གཉིས་མེད་བློ་ལས་འདས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ རིག་སྟོང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དག༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་འདི་ལྟར་ཤར་བའི་སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་པར་ཤེས་པས་ཉམས་ལེན་ཆུ་བོ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཅེས་གདམས༔ སྤྲོ་ན་མཐའ་རྟེན་མྱང་གྲོལ་རྫས་དང་༔ བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར༔ དེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བསྒོམ་ཞིང་བསྒྲུབ་པའི་སྣོད་དུ་འགྱུར་ཞིང་དོན་གྱི་དབང་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་ལྷག་མ་གཏོང་བ་སོགས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་གཏོར་མ་བསྐྱང་༔ རྟ་བྲོ་བརྡུང་༔ གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་ཏེ་ནོངས་པ་བཤགས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་བདག་ལ་བསྟིམ༔ བདག་བསྐྱེད་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡངས་ལ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་ཤེས་པས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་དབུས་སུ་དྲིལ༔ ཧཱུྃ་གི་སྒྲས་ཕུར་བུ་དབྱུང་༔ ཕུར་ཁུང་དུ་འབྲུ་གསུམ་བརྗོད་པས་བདུད་རྩི་གཏོར་ལ་བགེགས་རྣམས་གསོས་ཏེ་རང་གནས་སུ་བཏང་༔ ཕྱི་ནང་གི་མཚམས་དགྲོལ༔ ལས་ཀྱི་རྗེས་མི་མངོན་པར་བྱས་ལ༔ སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ཆ་གསུམ་དུ་བགོས་ཏེ༔ ཆ་གཅིག་མཎྜལ་གྱི་གཞི་སོགས་སུ་གཏེར་དུ་སྦ༔ ཆ་གཅིག་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྟེན་དུ་བཟུང་༔ ཆ་གཅིག་རྒྱ་མཚོར་འབབས་པའི་ཆུ་ཀླུང་དུ་གཤེགས༔ སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་འཁོད་པའི་མཐར་སྒྲུབ་གྲོགས་དང་སློབ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ སྤོས་དང་སྣང་གསལ་ཐོགས་ལ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས༔ ཧོ༔ ཁྱབ་བདག་བླ་མ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་དགེ་བའི་ཚོགས༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་རྣམ་གྲོལ་མཆོག་གི་བར༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྒྲུབ་པའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ མི་འབྲལ་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་གིས༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ གསང་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བགྲོད༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཆོས་དབྱིངས་ཀོང་བུར་བསམ་གཏན་མར་ཁུས་གཏམས༔ སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གསལ་བའི་མེ་སྦར་བས༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་མུན་པ་དབྱིངས་སུ་སངས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བས་རྟག་ཏུ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔ ནམ་ཞིག་འཆི་འཕོའི་རྟོག་པ་ཤར་བའི་ཚེ༔ རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་དྲུང་ཕྱུང་སྟེ༔ འཆི་སྲིད་ཆོས་སྐུ་བར་དོ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ སྐྱེ་སྲིད་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཡིས༔ པདྨ་ཅན་གྱི་ས་ལ་ཤུལ་མཚོན་ཅིང་༔ འཁོར་ལོའི་ཚོགས་ཆེན་འབྲས་བུར་དབུགས་ཕྱུང་སྟེ༔ ཕྱམས་གཅིག་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཞབས་བརྟན་ཅིང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་ཏུ་བསྐོར་བ་དང་༔ བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པར་ཤོག༔ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་ཞི༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་ལས་ལ་སྤྱོད༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ཅེས་དང་གཞན་ཡང་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གདབ་ཅིང་༔ བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་འདི་བསྐུར་བ་ཙམ་གྱིས༔ བརྩོན་འགྲུས་དང་དབང་པོའི་ཁྱད་པར་ལས་རབ་ཚེ་འདི༔ འབྲིང་འཆི་ཁ༔ ཐ་མ་བར་དོར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་བྱེད༔ ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རྩོལ་མེད་དུ་འབྱུང་༔ ལམ་ལ་བརྩོན་པ་མེད་ཀྱང་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ་ཁོ་ནས་སྐྱེ་བ་བདུན་ན་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་ལས༔ ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཐབས་ཆེན་པོ༔ སྒྲུབ་པའི་དབང་འདིར་འབྲེལ་ཚད་ཀུན༔ འདིའམ་འཆི་ཁ་བར་དོའམ༔ སྐྱེ་བ་བདུན་ནས་མངོན་འཚང་རྒྱ༔ ཞེས་དང་༔ གཞན་ཡང་༔ སྒྲུབ་ཆེན་འདི་ཡི་མིང་ཙམ་སུ་འཛིན་པ༔ ཨོ་རྒྱན་ང་དང་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་བསམ་རྒུ་ཀུན་འགྲུབ་ཅིང་༔ གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་དུ་འཆར༔ ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ༔ གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་དབང་རྒྱས་པར་མ་གྲུབ་ན༔ སའི་ཆོ་ག་དང་སྟ་གོན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་དབང་བསྐུར་ཡང་རུང་བ་ཡིན་ནོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་གྱི་ལས་རིམ་མོ༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སུ་རུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པས་རང་གཞན་ལ་འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་ལས་གྱི་ཚོགས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉེར་བརྒྱད་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་སོའི་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་༔ ཐུན་མོང་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ལས་ཚོགས་ཉེར་གཅིག་དང་༔ ལས་ཕྲན་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ༔ སྤྱིར་འབྱུང་བ་ས་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་ཚོགས་ནི་སཱཙྪ་གདབ་པ་སྟེ༔ རྒྱུད་ལས༔ ས་འདི་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཏེ༔ ཁམས་ལྔ་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིས༔ སྐུ་གདུང་ཆེན་པོ་རྒྱུན་དུ་གདབ༔ གང་འདོད་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཅེས་པས་ཐོག་མར་ཞི་བའི་སྦྱོར་བས་ས་བླངས་ཏེ། འཇམ་ཞིང་ཤིས་པའི་ས་ཕྱོགས་ནས་ཁམས་ལེགས་པ་ཡོད་སར་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་གཏོང་༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྤྱན་མའི་སྔགས་ཀྱིས་ཁ་ཤར་དུ་བལྟས་ནས་བརྐོ་ཞིང་བླང་༔ ཤུལ་དུ་སྔགས་དེ་ཉིད་དང་འོ་ཆབ་ཀླུ་སྨན་དང་སྦྱར་བས་གཏོར་ཏེ་ཤིས་པར་བྱའོ༔ དྲག་པོའི་སྦྱོར་བས་བཏུལ་བ་ནི༔ གཏན་གཏུན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བསམས་ལ༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་བཏུལ་བའི་མོས་པས༔ ཨོཾ་བཛྲ་མུཏྒ་ར་ཨཱ་ཀོཊྚཱ་ཡ་ཨཱ་ཀོཊྚཱ་ཡ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སའི་རོ་བསལ་ནས་བརྡུང་ངོ་༔ རྒྱས་པའི་སྦྱོར་བས་སྙིང་པོ་བྱ་བ་ནི༔ རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་བརྡར་ཞིང་༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་རིན་པོ་ཆེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་བསམ༔ རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཕབ་པས་བརླན་པར་བསམས་ལ་ཆུ་སྣ་སྦྲེང་ཞིང་བརྫིས་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་བྃ་མཱ་མ་ཀཱི་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརླབ༔ འཇིམ་པ་དུམ་བུར་བཅད་པར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱས་རེག་སྟེ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ན་པྲ་བྷ་རཱ་ཛ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་འོག་མིན་ནས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བྱུང་༔ འཇིམ་པ་ལ་ཐིམ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ འབི་འབི་བཅོས་ཏེ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་གརྦྷ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ་མོ༔ དབང་གི་སྦྱོར་བས་མངོན་དུ་བྱ་བ་ནི༔ བརྐོས་ཕོར་ལ་སྣུམ་གྱིས་བྱུགས་ཤིང་༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ར་ཛེ་བི་ར་ཛེ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་བསམ༔ རྒྱར་གཞུག་ཅིང་བརྡུངས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཤཱ་རི་རཾ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་སྔགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་སོགས་རིང་བསྲེལ་དང་༔ ལས་གང་བྱེད་ཀྱི་རིག་པ་སྲོག་ཤིང་དང་བཅས་པ་བཅུག་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་གུ་ཧྱ་སཱ་ར་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྲོག་དང་ལྡན་པར་བསམ༔ དེ་ནས་ཕྱིར་འདོན་ཞིང་མེ་ཏོག་སིལ་མའི་མཎྜ་ལར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་ཎི་གརྦྷ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་པར་བསམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཀྱང་ཕུལ་བས་རབ་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་རྣམས་ནི་སྤྱིར་བྱ་བའི་རིམ་པ་སྟེ༔ དེ་ལྟ་བུའི་སྦྱོར་བས་སཱཙྪ་གཅིག་བཏབ་པས་བྱེ་བ་སྙེད་བཏབ་པའི་ཕན་ཡོན་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནས་ལས་སོ་སོར་བསྒྲུབ་པ་ནི༔ ཞི་བ་ལ་འཇིམ་པའི་རྒྱུར་འོ་མ་དང་༔ སྨན་ལྔ༔ ཆུ་ཤེལ༔ ཙནྡན་དཀར་པོ༔ སྤོས་དཀར༔ རུ་རྟ༔ ཨ་རུ་ར༔ ཅོང་ཞི༔ བྲག་ཞུན༔ ཤུ་དག་དཀར་པོ་རྣམས་བསྲེ༔ ནང་དུ་སྤྱི་དྲིལ་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྔགས་མཐར༔ ནད་ཞི་བར་འདོད་ན༔ སརྦ་རོ་གེ་བྷྱཿཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་དུ་གདོན་བགེགས་ཞི་བར་འདོད་ན༔ སརྦ་དུཥྟཱན་བྷྱཿསོགས་དང་༔ དགྲ་ཞི་བར་འདོད་ན༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བྷྱ༔ འབྱུང་བ་བཞི་དང་སད་སེར་བཙའ་ཐན་སོགས་ཀྱི་ཉེར་འཚེ་ཞི་བར་འདོད་ན༔ སརྦ་ཨུ་པ་དྲ་བེ་བྷྱ༔ ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་འདོད་ན༔ སརྦ་བྷ་ཡེ་བྷྱ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བར་འདོད་ན༔ སརྦ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤེ་བྷྱ༔ ཞེས་སྤེལ་ཚིག་སོ་སོར་སྦྱར་བ་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་བཅུག༔ མཆོད་རྟེན་ཁ་དོག་དཀར་པོར་བསྒྱུར༔ ཞི་བའི་ལས་དཀྱིལ་དཀར་ཟླུམ་གྱི་དབུས་སུ་མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་སིལ་མར་བཀྲམ་པ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ མཆོད་གཏོར་ཚུལ་བཞིན་བཤམ༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དང་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ མདུན་རྟེན་གྱི་བགེགས་སྦྱང་༔ ཁྲུས་གསོལ༔ བསང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ངག་ཏུ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཞེས་བརྗོད་པས་འོག་གཞི་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ༔ དེའི་དབུས་སེང་གེས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་རྟེན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དཀར་ཞིང་འོད་འཕྲོ་བ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་གསལ་གདབ༔ གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་རེག་བྱ་ཅན་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བས་ཞི་བའི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་བསམ༔ གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་ནས་བསྟོད་བཤགས་བར་གཞུང་བསྲང་༔ བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཛབ¿་དགོངས་གསལ་བཏབ་ནས་སྔགས་ཅི་རིགས་བཟླས་མཐར༔

ལས་སྦྱོར་ནི༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་མདོག་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག༔ ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ བདག་དང་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བསམས་ལ༔ ལས་སྔགས་སྤེལ་ཚིག་བཅས་གཙོ་བོར་བཟླ༔ མཇུག་ཏུ་གཟུངས་རིང་ལ་སྤེལ་ཚིག་བཏགས་པའང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་བཟླས་མཐར༔ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བཟླས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བསྐྱེད་པའི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ བདག་དང་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཎྜལ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལན་མང་དུ་བསྐྱར༔ གཏོར་མ་ཕུལ༔ ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྗེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དང་༔ ནོངས་བཤགས་ཀྱི་རྗེས་སུའང་བརྟན་བཞུགས་གོང་ལྟར་བྱའོ༔ དེ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པའི་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་༔ འཇིམ་པར་དྲི་སེར་པོའི་ཆུ་དང་༔ རིན་པོ་ཆེ་ལྔ༔ འབྲུ་ལྔ༔ སྙིང་པོ་ལྔ༔ བདུད་རྩི་ལྔ༔ གི་ཝཾ༔ སྦུར་ལེན༔ དཱུརྺ༔ རྒྱ་སྤོས༔ ག་པུར་སོགས་བསྲེ༔ ལས་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་སྤེལ་ཚིག༔ ཚེ་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ ཨཱ་ཡུར་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ བསོད་ནམས་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ པུཎྱེ༔ དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏི༔ སྙན་གྲགས་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ མ་ཧཱ་ཀཱིརྟི༔ འབྲུ་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ དྷཱ་ནཾ༔ ནོར་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ བཱ་སུ༔ ཆོས་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ དྷརྨཱ༔ ཤེས་རབ་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ པྲཛྙཱ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ ཛྙཱ་ན༔ དགེ་འདུན་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ སཾ་གྷ་སེ་ནཱ་སོགས་གང་འདོད་སྦྱར་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རེ་བཅུག༔ ཁ་དོག་སེར་པོར་བསྒྱུར༔ ལས་དཀྱིལ་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་མེ་ཏོག་སེར་པོ་སིལ་མར་བཀྲམ་པ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་སོགས་སྦྱོར་བ་གོང་ལྟར་ལ༔ མདུན་བསྐྱེད་སྐབས༔ ཏྲཱྃ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་རྟེན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གསེར་མདོག་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་འོད་ཅན་གྱི་བུམ་པར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་གདབ༔ གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྒེག་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཉམས་ཅན་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བས་རྒྱས་པའི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་བསམ་པ་སོགས་གོང་ལྟར་ལ༔ ལས་སྦྱོར་ནི༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག༔ ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སེར་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ བདག་དང་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འདོད་རྒུའི་ལེགས་ཚོགས་ཡིད་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་བསམས་ལ་ལས་སྔགས་བཟླས་མཐར༔ ཨོཾཿ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བསྐྱེད་པའི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ བདག་དང་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ འདོད་རྒུའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་སྔགས་དང་བཅས་བརྟན་བཞུགས་འདོད་གསོལ་བྱ༔ གཏོར་མ་འབུལ་བ་སོགས་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ༔ འཇིམ་པར་རྒྱ་སྐྱེགས་ཆང་དང་སྦྱར་བའི་ཆུ༔ དྲི་ལྔ༔ པདྨ་རཱ་ག༔ རྡོ་ཁབ་ལེན༔ ཙནྡན་དམར་པོ༔ སིཧླ༔ གླ་རྩི༔ ལན་ཚྭ༔ བུ་རམ༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག་དམར་པོ་སོགས་སྦྱར༔ ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས༔ རྒྱལ་པོ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་འདོད་ན༔ མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ དེ་བཞིན་དུ་བཙུན་མོར་མ་ཧཱ་སྟྲཱི༔ བློན་པོར༔ མ་ཧཱ་ཏཱ༔ སྐྱེ་འགྲོ་མང་པོར༔ སརྦ་ལོ་ཀ༔ ནོར་དང་འབྲུ་ལ༔ བཱ་སུ་དྷ་ནཾ༔ བཟའ་བཏུང་ལ༔ ན་ན་ཥི་དྷ༔ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་འདོད་ན༔ སརྦ་སཾ་གྷ་སེ་ ནཱ༔ ཞེས་སོགས་སྤེལ་བ་ལྔ་བཅུ་རེ་བཅུག༔ ཁ་དོག་དམར་པོར་བསྒྱུར༔ ལས་དཀྱིལ་ཟླ་གམ་དམར་པོ་མེ་ཏོག་དམར་པོ་སིལ་མར་བཀྲམ་པ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་སོགས་བྱ༔ མདུན་བསྐྱེད་སྐབས༔ ཧྲཱིཿལས་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དང་༔ དམར་གསལ་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་པདྨ་རཱ་གའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོ་བ༔ གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པའི་ཉམས་ཅན་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་འོད་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བས་དབང་གི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་བསམ༔

ལས་སྦྱོར་ནི༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རྗེས་ཆགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དམར་གསལ་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག༔ ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་དམར་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དེར་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་ཁབ་ལེན་གྱི་རྡོས་ལྕགས་ཕྱེ་བསྡུ་བ་ལྟར་རང་དབང་མེད་པར་དབང་དུ་འདུས་པར་བསམས་ལ་བཟླས་མཐར༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བསྐྱེད་པའི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ བདག་གི་ཡིད་ལ་འདོད་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཀུན༔ འབད་མེད་དབང་དུ་འདུ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་སྔགས་དང་བཅས་བརྟན་བཞུགས་འདོད་གསོལ་སོགས་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ དྲག་པོའི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ༔ འཇིམ་པར་ཤུ་དག་ནག་པོའི་དྲི་དང་སྦྱར་བའི་ཆང་༔ ཐུན་རྫས་ལྔ༔ སེང་ལྡེང་༔ གུ་གུལ་ནག་པོ༔ མུ་ཟི་ནག་པོ་སོགས་སྦྱར༔ ལས་སྒྲུབ་སྔགས༔ དགྲ་ཚར་བཅད་པར་འདོད་ན༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ བགེགས་ལ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན༔ ལྕགས་ཕྱེ་ཟངས་ཕྱེ་ཀེ་ཤངས་ཡུངས་ཀར༔ བར་ཆད་ལ༔ སརྦ་མཱ་ར་སེ་ན༔ གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔ སརྦ་ཨ་པ་ཀ་ར༔ སྡེ་བརྒྱད་སོ་སོར་གཟིར་ན་སོ་སོའི་སྲོག་སྔགས་ལ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་བཏགས་པ་སོགས་སྤེལ་བ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་རེ་བཅུག༔ ཁ་དོག་མཐིང་ནག་ཏུ་བསྒྱུར༔ དྲག་པོའི་ལས་དཀྱིལ་མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་མེ་འབར་བ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་མེ་ཏོག་ནག་པོ་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པར་བཞུགས༔ མདུན་བསྐྱེད་སྐབས༔ ཧཱ་ལས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དང་༔ མཐིང་ནག་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པའི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྔམས་ཤིང་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་འོད་ཟེར་མཐིང་ནག་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་རྡོ་རྗེ་མེའི་ཆར་དྲག་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོ་བས་མི་མཐུན་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པའི་དྲག་པོའི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་བསམ༔ ལས་སྦྱོར་སྐབས༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག༔ ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་མཐིང་ནག་འབར་བའི་མེ་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་བསམས་ལ་བཟླས་མཐར༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བསྐྱེད་པའི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ ཞི་བའི་ཐབས་ཀྱིས་མི་འདུལ་གདུག་པ་ཅན༔ ཚར་བཅད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་སྔགས་དང་བཅས་བརྟན་བཞུགས་འདོད་དོན་གསོལ་བ་སོགས་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ དེ་ལྟར་ལས་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་༔ རྟེན་ལས་འོད་དང་༔ སྒྲ་སོགས་རྟགས་དངོས་སུ་བྱུང་ན་རབ༔ དེ་ལྟར་མིན་ཀྱང་རྨི་ལམ་གྱི་མཚན་མར་ལས་གྲུབ་པའི་རྟགས་བྱུང་བའམ༔ ལས་སྔགས་ཁྲི་སོགས་ཐེམ་པའི་ཚེ་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པ་དང་༔ བརྟན་བཞུགས་གསོལ་གདབ་ནན་ཏན་དུ་བྱས་ཏེ༔ ཞི་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་གམ༔ སྒོའི་ཡ་ཐེམས་སོགས་སུ་མི་འཇིག་པའི་སྣོད་དང་ཆས་བཅས་སྦ༔ བརྟན་བཞུགས་འདོད་གསོལ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད༔ དེ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པ་ཁྱིམ་མམ་མཛོད་ཀྱི་ཕུག༔ དབང་གང་བསྡུ་བར་འདོད་པའི་ཕྱོགས༔ དྲག་པོ་ལ་གནོད་པའི་ཕྱོགས་སམ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོང་གི་ཟད་མཐར་སྦས་ན་ལས་འཕྲལ་དུ་འགྲུབ་ཅིང་གྲུབ་པ་བརྟན་པར་འགྱུར་རོ༔ ཆུ་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་ནི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྟེ༔ རྒྱུད་ལས༔ ཆུ་ནི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་སྟེ༔ སྔགས་ཅན་ཆུ་ཡིས་ཁྲུས་བྱས་པས༔ ལུས་ཅན་སྡིག་པ་འདག་པ་སོགས༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་བྱེད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར༔ མདུན་རྟེན་ལས་དཀྱིལ་གྱི་དབུས་སུ་བུམ་པ་ལས་མཐུན་དར་གྱི་མགུལ་ཆིངས་སྤྲས་པ་སོགས་ཆས་སུ་བཅུག༔ ནང་དུ་གོང་གི་འཇིམ་ལ་སྦྱར་བའི་རྫས་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་དང་བཅས་པའི་ཆུས་དགང་༔ གཏོར་མཆོད་བཤམ༔ སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་དང་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཚུལ་བཞིན་འདུ་བྱ༔ སྒྲུབ་པའི་བུམ་པ་བསང་སྦྱང་༔ ལྷག་གནས་ཀྱི་སྐབས་ལྟར་བསྐྱེད་ཅིང་༔ ཁྱད་པར་ལས་སོ་སོར་སྐུའི་ཉམས་དང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་སོགས་གོང་ལྟར་གསལ༔ གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་ནས་བཟུང་བསྟོད་བཤགས་བར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་༔ གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཟུངས་ཐག་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་ནས་བརྒྱུད༔ བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་བསམས་ནས༔ ཞི་བའི་དམིགས་བསལ༔ སྦྱོར་མཚམས་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཀུན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་མདོག་ཅན་དཀར་ཞིང་བསིལ་བའི་རྣམ་པ་ཞི་བའི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཆར་བཞིན་དུ་བབས་པས་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་བསམས་ལ༔ བསྙེན་པ་དང་༔ སྒྲུབ་པ་དང་༔ ལས་སྦྱོར་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་རྣམས་སྦྲེལ་བའི་མཇུག་ཏུ་ལས་གང་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་སྔགས་ཤམ་གོང་ལྟར་བཏགས་པ་བཟླ༔ སྡིག་ལྟུང་ཞི་བ་གཙོ་བོར་བྱེད་ན་གཟུངས་རིང་ཁོ་ན་བཟླའོ༔ རྒྱས་པའི་དམིགས་བསལ༔ སྦྱོར་མཚམས་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཀུན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་གསེར་ཞུན་མའི་མདོག་ཅན་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་འོད་འབར་བས་རྒྱས་པའི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་༔ སྔགས་གང་འདོད་རྒྱས་པའི་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར་བ༔ དབང་ལ༔ སྦྱོར་མཚམས་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཀུན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་པདྨ་རཱ་གའི་མདོག་ཅན་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་ཞིང་དབང་གི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་༔ སྔགས་གང་འདོད་དབང་གི་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར་བ༔ དྲག་པོ་ལ༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མཐིང་ནག་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་འབར་བའི་མེ་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དྲག་པོའི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཅན་དང་༔ སྔགས་མཐར་དྲག་པོའི་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར་བ་བཟླ༔ ཐུན་མཐར་ཞི་བ་ལ༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ རྒྱས་པ་ལ༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

དབང་ལ༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ འབད་མེད་དབང་དུ་འདུ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་༔ དྲག་པོ་ལ༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ཞི་བའི་ཐབས་ཀྱིས་མི་ཐུལ་གདུག་པ་ཅན༔ ཚར་བཅད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ༔ གཏོར་མ་དང་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་ནས་ནོངས་བཤགས་བར་བྱ༔ བདུད་རྩི་ཕུལ་བ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་བས་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་བཅུད་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འཁྱིལ་བས་སོ་སོའི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ༔ བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་སོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་དབྱུང་༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་རྟགས་མཐོང་བའམ༔ ལས་སྔགས་ཁྲི་ཕྲག་ལ་སོགས་པས་ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་བུམ་ཆུ་ཞི་བ་ལ་རང་གཞན་གྱི་སྡིག་ལྟུང་དང་སྦྱང་བ་དང་༔ ནད་གདོན་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྤྱི་ལྟར་ལས་ལ་སྦྱར་ཞིང་༔ འཐོར་འཐུང་ཉེ་རེག་སོགས་བྱ༔ སེམས་ཅན་ཤི་བའི་རོའམ༔ རུས་པའམ༔ མཆད་པ་སོགས་ལ་གཏོར༔ དྲིའི་རྫས་དང་སྦྱར་ཏེ་བདུག༔ སྨན་གྱི་རིགས་དང་སྦྱར་ཏེ་བྱུགས་བདུག་ཁོང་དུ་གཏོང་བ་སོགས་བྱའོ༔ རྒྱས་པ་ལ་རང་ངམ་བསྒྲུབ་བྱས་འཐོར་འཐུང་ཉེ་རེག་བྱ༔ ཐབ་དང་བང་མཛོད་འབྲུ་ནོར་ཞིང་ས་ལྷས་མལ་སོགས་སུ་འཐོར༔ རྒྱས་པའི་རྫས་དང་སྦྱར་ལ་རིལ་བུར་དྲིལ་བས་རིན་པོ་ཆེའམ་རྫའི་བུམ་པ་བཀང་ལ་མཛོད་ཕུག་སོགས་སུ་སྦ༔ དབང་ལ་གང་བསྡུ་བར་འདོད་པ་ལ་འཐོར་འཐུང་ཉེ་རེག་བྱ་བའམ༔ ཆང་སོགས་དང་སྦྱར་ཏེ་ཁོང་དུ་གཏོང་༔ དབང་དང་དྲིའི་རྫས་སྦྱར་བས་སྦོལ་ཏེ་དུད་པས་བདུག༔ དྲག་པོ་ལ་གནོད་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཐོར༔ རཱུ་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བཀུག་ཅིང་བསྟིམས་པར་བྲན་ལ་དྲག་པོའི་མེས་སྦྱང་༔ ཐོག་དང་སེར་བ་དམག་དཔུང་སོགས་ལྷགས་ན་གདོང་དུ་འཐོར་བ་སོགས་བྱས་པས་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ཅིང་ཚར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ༔ མེ་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་ནི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་བ་སྟེ༔ རྒྱུད་ལས༔ མེ་ནི་ལྷ་ཡི་ཞལ་ཡིན་ཏེ༔ ལས་བཞིའི་མཆོད་པ་རབ་ཏུ་དབུལ༔ འབར་བས་ལྷ་རྣམས་ཚིམ་འགྱུར་ཏེ༔ ཚིམ་པས་ལས་ཀུན་མྱུར་དུ་བྱེད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བྱ་བ་སྟེ༔ ཐབ་ནི་ཞི་བ་ལ༔ ཤིས་པའི་ས་དཀར་ཞིང་འཇམ་པ་ལས་སྟེགས་བུ་བྱ༔ ལྟེ་བ་ཁ་ཕྱེར་མུ་རན་དང་བཅས་པ་ཟླུམ་པོ་འཁོར་ལོས་མཚན་ལ༔ དབུས་སུ་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་རྫོགས་སམ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུས་མཚོན་པར་བྱ༔ ཁ་དོག་དཀར་པོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར༔ རྒྱས་པ་ལ༔ རྒྱལ་པོའི་མཛོད་ཀྱི་འོག་དང་ཞིང་བཟང་པོའི་ས་སོགས་དཔལ་ཅན་གྱི་ས་ལས་སྟེགས་བུ་བྱ༔ ལྟེ་བ་སོགས་གྲུ་བཞི་སེར་པོ་རིན་པོ་ཆེས་མཚན་པ་དང་ལྷ་མཚན་སོགས་སེར་པོར་བསྒྱུར༔ དབང་ལ༔ སྨད་འཚོང་མས་ཉལ་པོ་བྱས་པའི་མལ་འོག་གི་ས་སོགས་ལས་སྟེགས་བུ་བྱ༔ ལྟེ་བ་སོགས་ཟླ་གམ་དམར་པོ་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པ་དང་ལྷ་མཚན་སོགས་དམར་པོར་བསྒྱུར༔ དྲག་པོ་ལ༔ ཕུང་ཤུལ་ལམ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ས་སོགས་ལས་སྟེགས་བུ་བྱ༔ ལྟེ་བ་སོགས་ཟུར་གསུམ་འབར་བ་མཚོན་ཆའི་ཕྲེང་བས་མཚན་པ་ལྷ་མཚན་སོགས་རོ་སོལ་གྱིས་ནག་པོར་བསྒྱུར༔ དེ་སྟེང་ཁ་ཁྱེར་དང་འཚམས་པར་བུད་ཤིང་གི་རྒྱུ་ལས་བསྲེག་ཁང་ལས་སོ་སོའི་དབྱིབས་ལྟར་བརྩིག་གོ༔ བུད་ཤིང་ནི༔ ཞི་བ་ལ་འོ་མ་ཅན༔ རྒྱས་པ་ལ་དྲི་དང་འབྲས་བུར་ལྡན་པ༔ དབང་ལ་རོ་སྐྱུར་ཞིང་མདོག་དམར་བ༔ དྲག་པོ་ལ་དུག་དང་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་ལས་བྱ༔ ཡམ་ཤིང་ཡང་རྒྱུ་དེ་ལས་ཞི་བ་ལ་སོར་བརྒྱད༔ རྒྱས་པ་ལ་བཅུ་དྲུག༔ དབང་ལ་བཅུ༔ དྲག་པོ་ལ་བརྒྱད་དུ་གཏུབས༔ སྲེག་རྫས་ནི༔ མར་ཁུ་དང་༔ ཡམ་ཤིང་༔ བྱེ་བྲག་ཞི་བ་ལ༔ ཏིལ༔ ཀུ་ཤ༔ འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་ཤིང་ཏོག་སོགས་ཁ་དོག་དཀར་ཞིང་འཇམ་པའི་རིགས༔ རྒྱས་པ་ལ༔ ཟས་མཆོག༔ ངཱུརྺ༔ འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་ཤིང་ཏོག་སོགས་སེར་ཞིང་ཚེ་དང་ལུས་ཀྱི་བཅུད་ལེན་རིགས༔ དབང་ལ༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག་དམར་པོ་དང་ལན་ཚཱ༔ འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་ཤིང་ཏོག་སོགས་ཁ་དོག་དམར་ཞིང་རོ་སྐྱུར་བ་ཡིད་སྒྱུར་བའི་རིགས༔ དྲག་པོ་ལ༔ ཡུངས་ཀར༔ འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་ཤིང་ཏོག་སོགས་ཁ་དོག་ནག་ཅིང་ཚལ་རྩུབ་པ་དང་དུག་གི་རིགས་སོགས་བསག༔ དུས་ནི་ཞི་བ་ཐོ་རངས༔ རྒྱས་པ་ཉི་ཤར༔ དབང་དགོང་མོ༔ དྲག་པོ་སྲོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོར་བྱ༔ ཁ་ཕྱོགས་ནི༔ ཞི་བ་ལ་ཤར༔ རྒྱས་པ་ལ་བྱང་༔ དབང་ལ་ནུབ༔ དྲག་པོ་ལ་ལྷོར་བལྟ༔ རྒྱན་གོས་ནི༔ ཞི་བ་ལ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དཀར་པོ༔ རྒྱས་པ་ལ་སེར་པོ༔ དབང་ལ་དམར་པོ་དང་པདྨའི་ཕྲེང་བ༔ དྲག་པོ་ལ་སྔོ་ནག་དང་རུ་རཀྵའི་ཕྲེང་བ༔ འདུག་སྟངས་ནི༔ ཞི་བ་ལ་སེམས་སྐྱིལ༔ རྒྱས་པ་ལ་བཟང་པོའི་འདུག་སྟངས༔ དབང་ལ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་༔ དྲག་པོ་ལ་རུ་སྦལ་རྔམས་པའི་འདུག་སྟངས༔ སྟངས་སེམས་ནི༔ ཞི་བ་ལ་དྭང་ཞིང་དུལ་བ༔ རྒྱས་པ་ལ་དགྱེས་ཤིང་སྒེག་པ༔ དབང་ལ་ཆགས་ཤིང་འདུན་པ༔ དྲག་པོ་ལ་གདུག་ཅིང་གཏུམ་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པས་བྱ༔ ཆས་གོས་སྤྱོད་ལམ་འདི་རྣམས་ལས་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་བྱུང་ན་ལེགས༔ ཁྱད་པར་སྟངས་ཀྱི་སེམས་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྦྱོར་བའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་མཆོད་སྲེག་གི་རྫས་རྣམས་གཡས་གཡོན་དང་༔ མདུན་དུ་ཐབ་ཁུང་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་དགང་བླུགས་བསང་ཆུ་མེ་དར་སོགས་བཤམས་ལ༔

ཆོ་ག་ནི༔ སྤྱིར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ལས་དགུ་དང་༔ དངོས་གཞི་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ལ་བཟླས་བརྗོད་དང་བཅས་ནུས་ལྡན་དུ་བྱས་ཏེ་དམ་ཚིག་གསུམ་བཟུང་བ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་ཞིང་དཀུར་བསྟེན་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་གཎྜེ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿ རྡོ་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་འཁྱུད་རྒྱ་བྱས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་མུ་དྲ་ས་མ་ཡ་ཨོཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་བདག་ཉིད་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སྙེམས་པ་བཟུང་༔ མཆོད་སྲེག་གི་རྫས་རྣམས་བསང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཆོད་སྲེག་རྫས༔ སོ་སོའི་ས་བོན་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ ལྷ་ཚོགས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པ་དང་༔ ལས་རྣམས་གྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་གྱུར༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཞེས་པས་མཆོད་རྫས་དང་༔ བསྲེག་རྫས་ཞི་བ་ལ༔ ཨོཾ་ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཧྲཱི་ཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ མཆན། རྒྱས་པར༔ ཨོཾ་ཏྲཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ དབང་ལ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ དྲག་པོ་ལ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་བརླབ༔ ཐབ་བསང་ཆུས་བྲན་ལ༔ པྃ༔ རྡོ་རྗེ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རང་བཞིན༔ བདུད་རྩི་ཆུ་ཡི་བསང་གཏོར་གྱིས༔ འབག་དང་མི་གཙང་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ དག་ཅིང་དྲི་མ་མེད་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བྃ་མཱ་མ་ཀཱི་སརྦ་སཾ་ཤོ་དྷཱ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ལྃ༔ ལྃ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ༔ རྡོ་རྗེ་སྤྱན་མའི་རང་བཞིན་ཐབ༔ ལས་དང་རྗེས་མཐུན་འོད་ཟེར་འབར༔ དྭང་ཞིང་སྒྲིབ་མེད་གསལ་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ལཱྃ་བུདྡྷ་ལོ་ཙ་ན་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལས་མཐུན་གྱི་མེ༔ ཞི་བ་ལ་རྒྱུན་བཞག་གམ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བ་དང་༔ རྒྱས་པ་ལ་དགེ་འདུན་ནམ་རྒྱལ་པོའི་ཚང་ཁང་༔ དབང་ལ་སྨད་འཚོང་མ༔ དྲག་པོ་ལ་གདོལ་བཤན་གྱི་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བའི་མེ་སྤར་ཞིང་༔ པཱྃ༔ རྡོ་རྗེ་གོས་དཀར་རང་བཞིན་གྱི༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་ཡིས༔ མི་མཐུན་ཚོགས་རྣམས་བསྲེག་པ་དང་༔ ལས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་རྫོགས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་པཱྃ་པཎྜ་ར་ཝཱ་སི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལས་མཐུན་གྱི་ཁ་དོག་ཅན་གྱི་མེ་དར་གྱིས་རླུང་གཡོབ་ཅིང་༔ ཏཱྃ༔ རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་རང་བཞིན་གྱི༔ སྟོབས་ལྡན་རླུང་གི་ཤུགས་གཡོ་བས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་རབ་འཁྱིལ་ཞིང་༔ འབར་བའི་ནུས་པ་སྣང་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཏྭྃ་ས་མ་ཡ་ཏཱ་རཱ་བཱ་ཡུ་བེ་ག་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ལྟར་ཐབ་ཀྱི་ཆོས་རྫོགས་ནས༔ སྦྱོར་བ་འཇིག་རྟེན་པའི་མེ་ལྷ་མཆོད་པ་ནི༔ ཞི་བ་ལ༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཐབ་ཁུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་འབར་ཞིང་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ་པད་ཉི་དང་ར་སྐྱེས་ལ་གནས་པའི་ཞི་བའི་མེ་ལྷ་སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན༔ ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་དང་གུནྡྷེ་བསྣམས་པ་དྲང་སྲོང་གི་ཆ་བྱད་ཅན་གྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཤར་ལྷོ་མཚམས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ༔ དབྱུ་གུ་རྩེ་གསུམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣ་བའི་དྲུང་དུ་གཡོབ་ཅིང་༔ ཨོཾྃ༔ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ བསྲེག་བླུགས་ཞལ་ཟས་བཞེས་པ་དང་༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་མཛད་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང་༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ༔ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ་གྱིས་གདན་དབུལ༔ དགང་བླུགས་ཐོགས་ལ༔ ཧཱུྃཿ ཐབས་ཤེས་གཟར་བུ་རྃ་གྱིས་མཚན༔ ལྷ་རྣམས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས༔ བྱུང་བའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཡིས༔ བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་དྲངས༔ མཉེས་ཚིམ་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་བཀང་བའི་དགང་གཟར་འབུལ་ཞིང་༔ ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་འདྲ་སླར་ཡང་ལན་གཉིས་ཏེ་ཉེར་གཅིག་བྱོན་སྐྱེམས་སུ་ཕུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དངོས་བཤམ་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ལྷ་རྫས་རྨད་བྱུང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ མེ་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨགྣེ་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་མཆོད༔ ཨོཾ༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་མེ་ཡི་ལྷ༔ འབར་བའི་ཕྲེང་བ་རབ་སྤྲོ་བས༔ ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད༔ དེ་ནས་ཡམ་ཤིང་ཐོགས་ལ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་བྲྀཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉེར་གཅིག་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་མཐར་ལས་གང་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་སོ་སོའི་སྔགས་སམ༔ ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་གདགས༔ མར་ཁུ་གོང་ལྟར་འབུལ༔ ཞི་བའི་རྫས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་བརྒྱ་རྩ་སོགས༔ ཨོཾ་ཨགྣེ་དེ་བ་རཱ་ཛ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཕུལ༔ མཚམས་རྣམས་སུ༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་འཁོར་དང་བཅས་པས་བདག་ཅག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ༔ མཐར་མར་བླུགས་གཟར་གང་བླུགས་ལ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཛྭ་ལ་རྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་མེ་ལྷ་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསམ་མོ༔ དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་མེ་ལྷ་མཆོད་པའི་ལས་རིམ་མོ༔ དངོས་གཞི་འདས་པའི་མེ་ལྷ་མཆོད་པ་ནི༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐབ་ཁུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འོད་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུུ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་ནས་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་པར་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་བྱ༔ ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དྭང་ཞིང་བསིལ་བ་སྤྲོ་བ་དང་བསྡུ་བས་ཞི་བའི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་གསལ་ལ༔ དམིགས་པ་གསལ་བས་མར་ཁུ་དགང་བླུགས་ཉེར་གཅིག་གི་བྱོན་སྐྱེམས་ཕུལ༔ ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་བཤགས་རྣམས་བྱས་རྗེས་ཡམ་ཤིང་ཐོགས་ལ༔ ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་འཁྱིལ་བའི་ཐབ་ཁུང་དུ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ མཉེས་བྱེད་རྫས་ཀྱི་མཆོད་པ་དམ་པ་འབུལ༔ རབ་འབྱམས་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཅེས་གསོལ༔ ཐོག་མར་བསྙེན་སྔགས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་པྲྀཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་རྫས་སྔགས་དང་༔ ཞི་བའི་ལས་གང་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་སྔགས་སམ༔ སྤྱིར་བཏང་དུ༔ ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པའི་ལས་སྔགས་རྣམས་སྤྲེལ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་འབུལ༔ བཅུ་རེའི་མཚམས་སུ༔ བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ༔ དེ་ནས་སྒྲུབ་སྔགས་ལ་རྫས་དང་ལས་སྔགས་བཏགས་པས་གཙོ་བོ་ལ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཕུལ༔ ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སོགས་འདོད་གསོལ་སྤེལ༔ ལས་སྒྲུབ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་ལ་རྫས་སྔགས་སོགས་བཏགས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་༔ པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སོགས་སྤེལ༔ མར་ཁུའང་རིམ་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕུལ་ཏེ༔ རྫས་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པའོ༔ དེ་ནས་ཏིལ་དང་ཀུ་ཤ་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཞི་རྫས་རྣམས་ཕུལ་ཏེ༔ རྫས་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཀ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པའོ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཉེས་ཚིམས་མཆོག་གི་འོད་ཟེར་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་ཞིང་བསིལ་བ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས་པས་རང་དང་དམིགས་ཡུལ་གྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་༔ ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་བསམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ་རྣོ་ལ་ངར་གྱིས་བཏགས་པ་ལྟ་བུའོ༔ དེའང་གྲངས་གསོག་ན་བརྒྱ་ཕྲག་རེའི་མཚམས་སུ་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་དང་༔ འདོད་དོན་གསོལ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་སྟོང་ཕྲག་སོགས་ཅི་ནུས་སུ་འབུལ་ལོ༔

དེ་ནི་དངོས་གཞི་འདས་པའི་མེ་ལྷ་མཆོད་པའི་ལས་རིམ་མོ༔ རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི༔ མེ་ཁ་གསོས་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ༔ ཚོགས་མཆོད་བྱ༔ བསྲེག་རྫས་ལྷག་མ་རྣམས་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་འབུལ༔ གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ འདོད་དོན་གསོལ༔ ནོངས་པ་བཤགས༔ ཨོཾ༔ ལྷ་རྫས་དམ་པའི་ན་བཟའ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་སོ་རྩི་ཕུལ་བ་ཡིས༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ལ༔ རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཝསྟྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱས་ལས་མཐུན་གྱི་གོས་ཟུང་དང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཏམྦུ་ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱས་སོ་རྩི་དབུལ༔ གཤེགས་སྐྱེམས་ཀྱི་མར་ཁུ་ཉེར་གཅིག་ཕུལ་བའི་མཐར༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་བཛྲ་མུཿས་ཐབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་མར་བླུགས་གཟར་གང་ཐབ་ཏུ་བླུགས་ཤིང་༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཛྭ་ལ་རྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་འབར་བའི་ཀློང་ལས་མེ་ལྷ་འཁོར་བཅས་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པར་བཞེངས་པར་བསམས་ལ༔ བསྲེག་རྫས་ཀྱི་ལྷག་མ་ཉེར་གཅིག་རེ་ཕུལ༔ གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བརླབ༔ ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་བྷུཉྫ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪནྟུ༔ ཞེས་ལན་བདུན་གྱིས་ཕུལ༔ མཆོད་བསྟོད་བྱ༔ འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་མཛོད༔ ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ༔ ནོངས་པ་བཤགས༔ གཤེགས་སྐྱེམས་ཕུལ་ལ༔ ཨོཾ་ཨགྣེ་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪཿས་མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསམ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བ་བསྡུ་ཞིང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་སྐུར་ལྡང་༔ བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ཆེར་བྱའོ༔ དེ་རྣམས་ནི་མེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་བའི་ལས་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཆོ་ག་གཞིར་བཞག་ནས་རྒྱས་པའི་ལས་སྒྲུབ་པར་འདོད་ན༔ རྒྱས་པའི་མེ་ལྷ་གསེར་བཙོ་མའི་མདོག་ཅན་སྒེག་ཅིང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་འོད་འཕྲོ་བ༔ ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་གུནྡྷེ་བསྣམས་པ༔ དྲང་སྲོང་གི་ཆ་བྱད་ཅན་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སོགས་གསལ༔ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ཁ་བསྒྱུར༔ གང་རྒྱས་པར་འདོད་པའི་ལས་སྔགས་སམ་སྤྱིར་བཏང་དུ༔ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་ཝ་ར་ཛ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་གདགས༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་འཁོར་དང་བཅས་པས་བདག་ཅག་གི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྙན་པ་དང་གྲགས་པ་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་འདོད་དོན་བསྒྱུར༔ དངོས་གཞིའི་སྐབས༔ ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྒེག་ཅིང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཉམས་ཅན་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བྱིན་འབར་བ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བས་རྒྱས་པའི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་གསལ༔ ཏྲཱྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་སོགས་དང་༔ རབ་འབྱམས་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཅེས་དང་༔ བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྙན་པ་དང་གྲགས་པ་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་འདོད་དོན་བསྒྱུར༔ ལས་དང་རྫས་སྔགས༔ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་དང་༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་པྲ་སྥུ་ཊ་ཀ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྦྱར༔ བསྲེག་རྫས་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྣ་ཟས་མཆོག་དཱུརྦ་གཙོ་བོར་བྱས་པ་གྲངས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རེ་ཕུལ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཉེས་ཚིམ་མཆོག་གི་འོད་ཟེར་གསེར་གཙོ་མའི་མདོག་ཅན་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བྱིན་འབར་བ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས་པས་རང་དང་དམིགས་ཡུལ་གྱིས་གང་འདོད་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས༔ རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་བསམ༔ དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་པར༔ དབང་གི་མེ་ལྷ་པདྨ་རཱ་གའི་མདོག་ཅན་དགྱེས་ཤིང་ཆགས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོ་བ༔ པདྨའི་ཕྲེང་བ་དང་གུནྡྷེ་བསྣམས་པ༔ དྲང་སྲོང་གི་ཆ་བྱད་ཅན་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ་གསལ༔ དབང་གི་ཕྲིན་ལས་སོགས་ཚིག་ཁ་བསྒྱུར༔ གང་དབང་དུ་འདོད་པའི་ལས་སྔགས་སམ་སྤྱིར་བཏང་དུ༔ ཧྲཱིཿཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་གདགས༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་འཁོར་དང་བཅས་པས་བདག་ཅག་གི་དབང་དུ་སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འདུ་བ་དང་༔ དབང་གི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་དུ་གསོལ༔ དངོས་གཞིའི་སྐབས༔ ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགྱེས་ཤིང་རབ་ཏུ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བྱིན་ཅན་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བས་དབང་གི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་གསལ༔ ཧྲཱི༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་སོགས་ནས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཅེས་དང་༔ བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དབང་དུ་སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འདུ་བ་དང་༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ལས་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་༔ ཧྲཱིཿ ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་ཝ་ཤཾ་མ་ན་ཀ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སོ་སོར་བསྒྱུར༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཆང་དང་ལན་ཚྭས་སྦགས་པ༔ རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་དམར་པོ༔ རྡོ་ཁབ་ལེན་སོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དབང་གི་རྫས་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རེ་ཕུལ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཉེས་ཚིམ་མཆོག་གི་འོད་ཟེར་རྗེས་ཆགས་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ཅན་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བྱིན་འབར་བ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས༔ ཁྱད་པར་དམིགས་པའི་ཡུལ་ལ་རེག་པས་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པར་མེར་གྱིས་ཞུ་ནས་བདག་ལ་ཐིམ༔ དབང་གི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་བསམ༔ དྲག་པོའི་ལས་སྒྲུབ་པར༔ དྲག་པོའི་མེ་ལྷ་མཐིང་ནག་ཁྲོ་གཏུམ་འབར་བའི་ཉམས་ཅན་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པའི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོ་བ༔ དྲག་པོའི་ཕྲེང་བ་དང་གུནྡྷེ་བསྣམས་པ༔ དྲང་སྲོང་གི་ཆ་བྱད་ཅན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པར་གསལ༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སོགས་ཚིག་ཁ་བསྒྱུར༔ ལས་སྔགས་དམིགས་བསལ་ལམ་སྤྱིར་བཏང་དུ༔ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་གདགས༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་འཁོར་དང་བཅས་པས་བདག་ཅག་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པ་དང་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་འདོད་དོན་བསྒྱུར༔ དངོས་གཞིའི་སྐབས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པའི་ཉམས་ཅན་འོད་ཟེར་མཐིང་ནག་མེ་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བས་དྲག་པོའི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་གསལ༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་སོགས་ནས༔ རབ་འབྱམས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གྱི་བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པ་དང་༔ རབ་འབྱམས་དྲག་པོའི་ལས་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་༔ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་པྲ་མརྡྷ་ན་མཱ་རཾ་ཀ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བསྒྱུར༔ ཐུན་རྫས་དང་ཤ་ཁྲག་དུག་སྣ་འབྲུ་ནག་སོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསྲེག་རྫས་རྣམས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིར་འབུལ༔ དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཉེས་ཚིམ་མཆོག་གི་འོད་ཟེར་མཐིང་ནག་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་རང་བཞིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དང་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཆེན་པོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས་པས་མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད༔ དྲག་ཤུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་བསམ་མོ༔

དེ་ལྟ་བུའི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་རྫོགས་ནས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་གསུམ་གྱི་མེ་རང་ཞིར་འཇོག་པའམ༔ འོ་མ་དང་དྲི་མའི་ཆབ་ལ་སོགས་པས་དལ་བུས་བརྟུལ༔ དྲག་པོའི་མེ་དུག་ཁྲག་གི་ཆུས་གཅིག་ཅར་དུ་གཞི་ལ༔ ཞི་བའི་ཐལ་བ་རི་རྩེ་མཐོན་པོར་མཐུན་པའི་རླུང་ལ་བསྐུར་བའམ༔ རྒྱ་མཚོར་འབབས་པའི་ཆུ་བོར་བསྐྱལ༔ རྒྱས་པ་མཛོད་དམ་ཁྱིམ་ཕུག་ཏུ་སྦ་ཞིང་ཁང་པ་ཞིང་ས་ལྷས་མལ་སོགས་ལ་གཏོར༔ དབང་གང་དུ་བསྡུ་བར་འདོད་པའི་ཕྱོགས་སུ་མཐུན་པའི་རླུང་ལ་བསྐུར་བའམ༔ ཆུ་བོར་བསྐྱལ༔ དྲག་པོ་རྦ་ཀློང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ཆུར་དོར་བའམ༔ དུར་ཁྲོད་སོགས་སུ་མནན་ནས་ལས་ཀྱི་རྗེས་མི་མངོན་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་ལས་གང་བརྩམས་པ་ཡིད་ལྟར་མྱུར་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ༔ གཞན་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཤི་བའི་རོའམ་རུས་པ་དག༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་མེས་སྦྱངས་པས༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྲེག་པ་དང་༔ ཐར་ལམ་སྣང་བ་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ཅེས་པ་ནི་ཞི་བའི་སྲེག་བླུགས་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་སྟེ༔ རང་ཉིད་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སོགས་ཡུལ་མཆོག་ནི་སྐུ་གདུང་ཆས་སུ་བཅུག་སྟེ་སྲེག་ཁང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེག་རྫས་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་དབུལ༔ ཕལ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བགེགས་སྦྱང་ཞིང་ཁྲུས་བྱ༔ མྱང་གྲོལ་རྫས་ཀྱིས་བྱུགས༔ བཏགས་གྲོལ་འཁོར་ལོ་གདགས༔ ཇི་ལྟར་འོས་པའི་ཆས་སུ་བཅུག་ལ་པུར་ཁང་དུ་བཞག༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་སྦར་བས་ཕུང་པོ་མཆོད་རྫས་སུ་གྱུར་པར་བསམ༔ ཞི་བའི་སྲེག་བླུགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱ༔ ཞི་བའི་རྫས་སྤྱིར་ཕུལ་བའི་རྗེས་བྱེ་བྲག་ཏུ༔ ཨོཾ༔ དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཆེ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཚེ་འདས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དང་༔ ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ༔ སྣང་སྟོང་ཐབས་ཤེས་ཡིད་དང་ཆོས༔ ཕུང་ཁམས་དབང་ཡུལ་རྟོག་ཚོགས་ཀུན༔ ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོར་བཞེས༔ དམིགས་ཡུལ་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསྲེགས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་འབར་བས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་མཛད་གསོལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱི་དྲིལ་ལས་སྔགས་མཐར༔ ཚེ་ལས་འདས་པའི་སྡིག་ལྟུང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སརྦ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ད་ཧ་ན་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཏིལ་ནག་པོ་སོགས་ཞི་རྫས་ཀྱིས་མཚོན་བྱེད་དུ་བྱས་ནས་བརྒྱ་ཕྲག་འབུལ༔ མཚམས་སུ༔ ཚེ་ལས་འདས་པའི་སྡིག་ལྟུང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་༔ ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་འདོད་དོན་ཞུ༔ རྗེས་མེ་ཞི་བ་ན་རུས་བུ་རྡོ་རྗེ་བསྡུ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ བཛྲ་སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་ཞེས་པས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་བསྡུ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བའི་བུམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཆུས་དག་པར་བཀྲུ་ཞིང་གཟུངས་སྔགས་དང་ལས་སྔགས་བཟླ༔ ཞིབ་མོར་བཏུལ་ལ་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་མྱོང་གྲོལ་སོགས་དང་བསྲེས་ཏེ་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བའི་སཱཙྪ་བཏབ་ཅིང་བསྒྲུབས་ནས་ཆུ་ཀླུང་དུ་དྲངས་པའམ་དབེན་པའི་བྲག་སྐྱིབས་སོགས་སུ་འཇོག་པ་ནི་སྡིག་པ་སྦྱོང་བའི་སྒོ་བླ་ན་མེད་པའོ༔ རླུང་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་ནི་སྟོབས་ལྡན་རླུང་གི་ཙཀྲ་བསྐོར་བ་སྟེ༔ རྒྱུད་ལས༔ རླུང་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཀུན་བྱེད༔ ཕྱི་དང་ནང་དུ་ཁྱབ་པར་གཡོ༔ རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཀྱི་ལས་བཅོལ་བས༔ ཤུགས་དྲག་སྟོབས་ལྡན་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ ཅེས་པས་གྲོ་གའམ་ཤོག་བུ་ལས་སོ་སོའི་རྫས་དང་སྣག་ཚ་སྦྱར་བས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་སྤྱི་དྲིལ་མཐར་གང་འདོད་སྔགས་ཤམ་སྤེལ་བའི་འཁོར་ལོ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཞེངས༔ མཆོག་སྒྲུབ་གཙོར་གྱུར་ལ་གཟུངས་ཡོངས་རྫོགས་བྲི་བ་གཅེས་སོ༔ དེ་ནས་སོ་སོའི་རྫས་ཀྱིས་བྱུགས་ལ་རབ་གནས་ལེགས་པར་བྱ༔ ལས་མཐུན་གྱི་ན་བཟས་གཡོགས༔ བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མདུན་བསྐྱེད་ལྷར་བསྐྱེད་ཅིང་༔ བཟླས་པའི་སྐབས་སཱཙྪ་བསྒྲུབ་པ་ལྟར་ལས་སོ་སོའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་ལས་སྔགས་གཙོ་བོར་བཟླ༔ རྗེས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་མཐར་བསྐྱེད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་འཁོར་ལོའི་དབྱིབས་དང་༔ ལྷ་རྣམས་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སླར་ཡང་བརྟན་བཞུགས་བྱ༔ ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི༔ ལས་དང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སུ་རླུང་སྒྲོམ་ཁང་བུ་དང་བཅས་ལེགས་པར་བཅོས༔ གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་གཏོང་༔ རླུང་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་བགེགས་སྦྱང་ཞིང་ཁྲུས་གསོལ༔ རབ་གནས་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱ༔ སྲན་ཆེན་དང་མེ་ཏོག་སྔོན་པོ་དྲི་དང་བཅས་པའི་གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་བརླབ༔ རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ནུབ་བྱང་མཚམས་ནས་རླུང་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཝཱ་ཡ་ཝེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་སོགས་ལན་བདུན་གྱིས་གཏོར་མ་དང་༔ མཆོད་པ་ཕུལ༔ ཨོཾ༔ འབྱུང་པོ་སྡུད་དང་འཛིན་པ་དང་༔ གཡོ་ཞིང་འཇིག་པའི་ལས་ཀུན་བྱེད༔ སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ རླུང་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཐུ༔ ཤུགས་དྲག་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པ་ཡིས༔ ལས་ཀུན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་དང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཝཱ་ཡ་ཝེ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བཟླས་མཐར༔ འཁོར་ལོ་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས་དང་༔ སྔགས་རྣམས་དྲག་ཏུ་བཟླ་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར་བ་དང་བཅས་མཐུན་པའི་རླུང་གིས་འཁོར་བར་བྱའོ༔ དེའི་ཚེ་རླུང་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རླུང་གི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྐོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་༔ སྒྲ་དང་༔ འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ འབྱུང་བ་ཆེན་པོའི་རླུང་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པས་གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་གཡོས༔ གང་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་བསམས་ལ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱའོ༔

དེས་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ཅིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ༔ ནམ་མཁའ་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་ནི་ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་སྟེ༔ རྒྱུད་ལས༔ ནམ་མཁའ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་སྟེ༔ ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་རྗེས་ཞུགས་པས༔ ལས་རྣམས་མི་འགྱུར་ལྷག་པར་འགྲུབ༔ རྩོལ་མེད་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱེད༔ ཅེས་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་ཐོབ་པས་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་འབྱུང་བའི་ལས་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ལས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པ་སྟེ༔ ཕྱི་རོལ་གྱི་ནམ་མཁའ་རྒྱ་ཆེ་མཐོང་བའི་སར་བྱའམ༔ སྒྲུབ་པའི་ཁང་པར་ཡང་རུང་སྟེ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་པས་འཁོད༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལྷག་པར་གསལ༔ མདུན་གྱི་གནས་སུ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ཅིང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་པའི་བར་བྱ༔ ལས་སྦྱོར་ལ་བབས་པ་ན༔ ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མདུང་ཚུགས་སུ་གཏད་དེ༔ སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟར་རྣམ་པར་དག་པའི་ངང་བསྐྱངས་བཞིན་པར་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྔགས་གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་བཟླས་པས་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ལས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ ཁམས་གསུམ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་འབྱུང་བ་བཞིའི་ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་འདོད་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམ༔ མཐར་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔ དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ ནོངས་པ་བཤགས༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྣང་བརྙན་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ནམ་མཁའ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ལས་རབ་འབྱམས་རྩོལ་མེད་དུ་རང་ཤར་བར་བསམས་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ༔ བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཇུག་གི་བྱ་བ་སོགས་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ དེས་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་རྟག་ཅིང་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་འབྱུང་བ་བཞིའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བས་སོ་སོར་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་ཕུབ་པས་གཞུང་བསྲང་བའམ༔ ཡང་ན་སྒྲུབ་ཆེན་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་སོ་སོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱས་ལ་ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་སོ་སོས་བསྒྲུབས་ཀྱང་རུང་ངོ་༔ གཞན་ཡང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱུད་ལས༔ རྒྱས་དང་ཞི་བའི་བུམ་པ་ལ༔ བསྟེན་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་༔ གནས་ནས་དྲང་པའི་ཆོ་ག་ཡིས༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཕན་བདེ་སྟེར༔ ཞེས་པས་དང་པོ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྤྱི་ལ་ཕན་པ་བླ་ན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ནི་རྒྱས་པའི་ལས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སྟེ༔ ར་བ་བཞིའི་ཡར་ངོ་སོགས་ཤིས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན༔ རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མདུན་དུ་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཞེངས༔ རྒྱས་པའི་སྒྲུབ་བུམ་ཆས་སུ་བཅུག༔ གཡས་སུ་ཁྲུས་ཀྱི་བུམ་པ་དང་༔ གཡོན་དུ་གཟུངས་ཀྱི་བུམ་པ་མངའ་དབུལ་བའི་ཡོ་བྱད་སོགས་མཛེས་པར་བསྟར༔ བདག་མདུན་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་༔ དབང་གི་ཆེད་དུ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་བུམ་པ་བསྒྲུབ༔ ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆེད་དུ་གཟུངས་ཀྱི་བུམ་པ་བསང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཟུངས་ཀྱི་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་གཟུངས་སྔགས་གསེར་ལྟར་འཚེར་བའི་མདངས་ཅན་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐུ་བྱིན་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་སེར་པོའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས༔ སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ༔ དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་དང་༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨདྷིཥྛ་ན་ཨདྷིཥྛི་ཏེ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་གཟུངས་མང་དུ་བཟླས་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་ཟླ་བའི་གདན་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་ཞུ༔ བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པས་ལྷག་པར་གནས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ༔ ཁྲུས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁྲུས་བུམ་བསང་སྦྱང་བསྐྱེད་ལ༔ དབུས་སུ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་ལས་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་ཐལ་སྦྱོར་ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་དང་སྡིགས་མཛུབ་བསྒྲེངས་པ༔ ཁྲོ་བོའི་ཆ་བྱད་ཅན་དུ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་དག་བྱེད་ཁྲུས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཆར་བཞིན་དུ་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་མ་ལ་བི་ཤོ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ༔ མཐར་སྒྲུབ་པ་དང་ཁྲུས་བུམ་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔ ནོངས་པ་བཤགས༔ བདུད་རྩི་ཕུལ་ལ་འོད་དུ་བཞུ༔ བདག་ཉིད་སྨིན་པའི་ཆོ་གའང་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱའོ༔

དེ་ནི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའོ༔ དངོས་གཞི་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་དུས་སུ་བགེགས་ཀྱི་གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབ་བསྔོས་ལ་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བཅིང་༔ ཁྲུས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་སྤྱི་ལྟར་དང་༔ ལྷག་པར༔ ཨོཾ༔ རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་རྟེན་མཆོག་ལ༔ ཉེས་སྐྱོན་དྲི་མ་མི་མངའ་ཡང་༔ མཚན་འཛིན་རྟོག་པ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ བདུད་རྩི་ཆུ་ཡིས་ཁྲུས་གསོལ་ལོ༔ ཞེས་དང་ཁྲུས་སྔགས་མང་དུ་བཟླས་ལ་འོས་པ་རྣམས་དངོས་སུ་བཀྲུ༔ གཞན་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བ་བཀྲུ་ཞིང་༔ སྐུ་ཕྱི་བ༔ དྲི་དང་གོས་དང་རྒྱན་དབུལ༔ ཤིས་པ་བརྗོད༔ དེ་ནས་རྟེན་རྣམས་བསང་སྦྱང་ནས་མདུན་བསྐྱེད་ཇི་ལྟ་བར་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲང་བཞུགས་གསོལ་བར་བྱ༔ མི་འགྱུར་བར་རྒྱས་གདབ་པའི་སླད་དུ༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཟླ་བ་ལ་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ མགྲིན་པར་པདྨ་ལ་ཨཱཿདམར་པོ༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོས་མཚན་པ༔ རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཀྱི་རོལ་པ་ཆེན་པོས་མཁའ་ཁྱབ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས༔ ཡི་གེ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་རྒྱས་བཏབ་པར་བསམས་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་རྟེན་གྱི་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ཅིང་༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བདག༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ༔ སླར་ཡང་རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔ རང་དང་ནམ་མཁའི་དབང་ལྷ་ལྷན་ཅིག་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ཏེ༔ སྒྲུབ་པའི་བུམ་པ་དཔྲལ་བར་བཟུང་ལ༔ ཨོཾ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་བཟུང་ནས་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བུམ་ཆུ་འཐོར༔ སྒྲུབ་པའི་སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཟུང་ལ༔ ཨཱཿ བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་སྒོ༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་ཡང་དག་རྫོགས༔ མི་ཤིགས་ནཱ་དའི་དབྱངས་ཆེན་པོས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་དམར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་གཏོད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་གཟིགས་པའི་སྒོ༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན༔ ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ གཟུང་འཛིན་མཚན་མའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཆུ་ལྷག་མ་གཙུག་ཏོར་དུ་བརྟན་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམ༔ ཡེ་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་སླད་དུ་སྤྱན་དབྱེ་བ་ནི༔ མིག་ཐུར་མིག་སྨན་དང་བཅས་པ་ཐོགས་ལ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཡིས༔ རྒྱལ་བའི་སྤྱན་མཆོག་རབ་དབྱེ་བས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རྗེས་ཆགས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་སྣང་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛི་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་ཕྱག་དང་མཆོད་བསྟོད་ཀྱིས་མངའ་དབུལ༔ རྟེན་ཞིང་ཁམས་གྱིས་མངའ་དབུལ་བའི་ཕྱིར་མཎྜལ་རི་གླིང་གི་བཀོད་པ་ཅན་བཏེག་སྟེ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་དང་༔ རི་རབ་གླིང་མཆོག་བཀོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་པས༔ འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སྦྱང་ཕྱིར༔ མཁའ་ཁྱབ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བརྟེན་པ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་སྤྲོས་ལ༔ ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས་བྱུང་བའི༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་གང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ འགྲོ་ཀུན་འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ མཁའ་ཁྱབ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ བྱེ་བྲག་སྔགས་ཀྱི་བཤོས་བཟང་པོ་བཏེག་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ༔ ཨོཾ༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་རྨད་བྱུང་བའི༔ སྭ་སྟི་ཀ་སོགས་ཞལ་ཟས་རྣམ་མང་པོས༔ འགྲོ་ཀུན་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ མཁའ་ཁྱབ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དཱི་བྱེ་ནནྟ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སྔགས་ཀྱིས་མངའ་དབུལ་བའི་ཕྱིར་དྲི་ཞིམ་པོ་དང་སྦྱར་བའི་མེ་ཏོག་ལ་གཟུངས་བུམ་གྱི་ཆུས་བྲན་ཏེ་སྔགས་མང་དུ་བཟླས་ལ་སྦོལ༔ རྟེན་ལ་གཟུངས་ཐག་བཏགས་པའི་སྣེ་ནས་བཟུང་སྟེ༔ རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རྟེན་རྣམས་ལྷར་གསལ་བ་ལ་ཐིམ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་གནས་པའི་ནུས་བྱིན་འབར་བར་བསམས་ལ་གཟུངས་སྔགས་མང་དུ་བཟླས་མཐར༔ སྒྲུབ་པའི་མེ་ཏོག་ཐོགས་ཏེ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི༔ བསྒྲུབས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་མངའ་དབུལ་མཐུས༔ ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་རྟེན་ལ་རྟག་བཞུགས་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་གཟུངས་བཟླ་ཞིང་མེ་ཏོག་ཕུལ༔ དེ་ནས་རྟེན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་དུ་འཆར་བར་བྱས་ལ་རྡོ་རྗེས་རེག་ཅིང་སེ་གོལ་གྱི་སྒྲས་བསྐུལ་ཏེ༔ ཨོཾ༔ མཁའ་ལྟར་རབ་ཞིའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཤར༔ རྟེན་གྱི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཡིས༔ གང་འདུལ་འགྲོ་དོན་རྒྱས་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཎྜ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྲ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨཱཏྨ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་བསྐྱེད་པའི་ཕོ་བྲང་ལྷའི་གཞལ་མེད་ཁང་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་བསྒྲུབས་པའི་མེ་ཏོག་ཐོགས་ཏེ༔ ཨོཾ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན༔ ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གདོད་ནས་གནས༔ ཆོས་ཅན་རང་བཞིན་མཚན་མའི་ཕྱག་རྒྱར་སྣང་༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་བྱིན་བརླབས་པས༔ འགྲོ་འདུལ་མཐུ་རྩལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར༔ ཇི་སྲིད་འབྱུང་བཞིའི་དབྱིངས་སུ་མ་ཐིམ་པར༔ ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་རྟེན་ལ་རྟག་བཞུགས་ནས༔ ས་ཕྱོགས་དགེ་ཞིང་ཕན་བདེའི་འབྱོར་པ་རྒྱས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་འགྲོ་ཀུན་གྲོལ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་དང་གཟུངས་བཟླ་ཞིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ༔ རོལ་མོའི་སྒྲ་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ ལན་མང་དུ་བསྐྱར༔ བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཀྱང་མངའ་དབུལ་ལོ༔ འགྲོ་འདུལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་མངའ་དབུལ་བ་ནི༔ དངོས་བཤམ་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་དང་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་སྤྲུལ་ལ༔ ཨོཾ༔ བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་ཀུན༔ འགྲོ་འདུལ་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་ཡིད་དུ་འོང་༔ གདུགས་འཕན་རྒྱལ་མཚན་བླ་བྲེ་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ༔ ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་གདན་ཁྲི་བརྗིད༔ གང་འདུལ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་འཇུག་པ་ཅན༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔ མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་མང་པོ་དང་༔ རྒྱན་གྱི་ཁྱད་པར་རྨད་བྱུང་དུ་མའི་ཚོགས༔ དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་སྤྲིན་བཅས་མངའ་གསོལ་བས༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་དགྱེས་པར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བཅུའི་འབྱོར་པ་རྒྱས༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ལས་ལ་སྤྱོད༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ཡུན་དུ་གནས༔ བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་བསྐལ་པར་འཚོ་ཞིང་གཞེས༔ ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་མི་འཆད༔ དགེ་འདུན་སྡེ་འཕེལ་བཤད་སྒྲུབ་མངའ་ཐང་རྒྱས༔ ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་རབ་ཏུ་བརྟན༔ མཐར་ཐུག་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ཨཱ་ལཾ་ཀ་ར་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་དབུལ༔ གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཆོད་ཅིང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་བསྟོད་པ་བྱ༔ དེ་རྣམས་ནི་དངོས་གཞིའི་རིམ་པའོ༔

རྗེས་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་ཕྱི་ནང་གི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་དང་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད༔ ཆོས་སྲུང་ལ་རྟེན་གྱི་གཉེར་གཏད༔ སྦྱིན་བདག་ལ་མཆོད་པར་གདམས་ཤིང་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མངའ་གསོལ༔ ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གདབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཇུག་གི་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱང་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་བགྱིས་པས་རྟེན་གསུམ་རྣམས་བྱིན་ཆེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས༔ གང་དུ་བཞུགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་རྒུད་པ་ཞི༔ ལེགས་ཚོགས་རྒྱས༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ༔ གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་གཤིན་པོ་ལ་ཕན་གདགས་པ་གནས་ནས་དྲང་པའི་ལུང་ནི༔ སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཤམས་པའི་སྟེང་དུ་སྟེགས་བུའི་ཁར༔ ཞི་བའི་ལས་ཀྱི་བུམ་པ་ཆས་སུ་བཅུག་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་རྫས་སོགས་བཤམ༔ གཏོར་མཆོད་དང་སྐོང་རྫས་སོགས་བག་དྲོ་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བྱ༔ བདག་མདུན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་གཞུང་བསྲང་༔ ཁྱད་པར་བུམ་པ་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བའི་ཆོ་གས་བསྒྲུབ༔ གཟུངས་རིང་མང་དུ་བཟླ༔ མཐར་མཆོད་བསྟོད་འོད་ཞུ་བྱ༔ གཏོར་མ་དང་ཚོགས་མཆོད་བཤགས་སྐོང་གི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བྱ༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཚེ་འདས་ཀྱི་རོའམ་རུས་པ༔ དེ་ལྟར་མེད་ན་གཟུགས་བརྙན་དྲི་རྟེན་མིང་བྱང་དང་བཅས་བཤམས་པ་བསང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ནྲྀ་ལས་ཚེ་འདས་ལྷའི་བུའི་རྣམ་པ་གཞོན་ཚུལ་གོས་རྒྱན་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་པུས་བཙུགས་གུས་པའི་ཚུལ་དང་བཅས་ཏེ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བསམས་ལ༔ ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང་བཅས༔ ན་མོ༔ བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ པདྨ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཚེ་ལས་འདས་པ་ཡི༔ རྣམ་ཤེས་རྟེན་འདིར་གཉིས་མེད་མཆིས་གྱུར་ཅིག༔ ནྲྀ་བཛྲ་ཨྃ་ཀུ་ཤཱ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཞེས་དགུག༔ བགེགས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་ཞིང་སྲུང་བས་མཚམས་བཅད༔ ཆོས་བཤད་པ་ནི༔ ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་ཚེ་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ༔ འབྱུང་བ་འདུས་པའི་ཕུང་པོའི་རྟེན་གནས་ཞིག༔ རྣམ་པར་ཤེས་པ་མིང་བཞི་ཚོགས་པའི་ལུས༔ བར་དོའི་གནས་སུ་འཁྲུལ་སྣང་སྤྱོད་པས་ན༔ གནས་ཡུལ་ལོངས་སྤྱོད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་ལྟོས༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་ལས་ངེས་འབྱུང་སྐྱེད༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་དུ་སྙེགས་པར་གྱིས༔ ཞེས་གདམས་པས་རྩེ་གཅིག་གུས་པའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསམས་ལ༔ ལས་ཀྱི་བུམ་པར་སྒྲུབ་པའི་བུམ་ཆུས་བྲན༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྟེན་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ་སླར་ཡང་བུམ་པར་བླུགས་པས་ཁྲུས་བྱ་ཞིང་༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡི་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ ཚེ་འདས་ཁྱོད་ལ་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་ཤོག༔ ལས་སྔགས་དང་གཟུངས་ཀྱི་མཐར༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཨཱཿ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བུམ་པ་རུ༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ ཚེ་འདས་ཁྱོད་ལ་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ ངག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་ཤོག༔ ལས་སྔགས་དང་གཟུངས་ཀྱི་མཐར༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བུམ་པ་རུ༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ ཚེ་འདས་ཁྱོད་ལ་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ ཡིད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་ཤོག༔ ལས་སྔགས་དང་གཟུངས་ཀྱི་མཐར༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཀྲུ༔ འབྱུང་བ་བཞིའི་དུག་འབྱུང་བཞིའི་ཆོས་ཉིད་ལ་བྱབས་པའི་སླད་རྫས་སོ་སོར་ཀུ་ཤས་བྱབས་པའི་ཚུལ་བྱ་ཞིང་༔ ཧཱུྃ༔ འབྱུང་བཞིའི་ཉེར་ལེན་རྐྱེན་ལ་བརྟེན༔ ཉོན་མོངས་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ དུས་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀུན༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འབྱུང་བཞིའི་ཆོས་ཉིད་ངང་དུ་ཐིམ༔ ཚེ་འདས་ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་བྲལ༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྡྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྡྷིཥྛི་ཏེ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཨ་པ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྔགས་བཟླས་པའི་བྱེ་མས་བྲབས་པས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རླུང་གིས་སྡིག་ལྟུང་སྦྱངས་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་ཤུགས་ཆེན་པོས༔ ཚེ་འདས་སྡིག་ལྟུང་བག་ཆགས་གཏོར༔ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་བྱང་གྱུར་ཅིག༔ གཟུངས་སྔགས་བཟླ༔ དེ་ནས་རྟེན་དམྱལ་བའི་མཎྜལ་དུ་བཞག༔

གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་བསྔོ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་ཁྱབ་འདོད་འབྱུང་གཏོར་མའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི༔ ཚེ་འདས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི༔ དམྱལ་་་་་་་ཡི་དྭགས་སོགས་ཚིག་བསྒྱུར་ བའི་ལན་ཆགས་བུ་ལོན་སྦྱང་ཕྱིར་བསྔོ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་མཆོག་གིས་ཚིམ་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་ན་ར་ཀ་་་་་་ཡི་དྭགས་སོགས་ལ་རིམ་པར་པྲེ་ཏ་ཀ་ཏིརྻ་ཀ་ཨ་སུ་ར་སུ་ར་ནྲྀ་ཞེས་བསྒྱུར་མཆན་ ག་ཏེ་བྷྱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་བསྲེག་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་ཉུངས་ཀར་གྱིས་གཏོར་ཞིང་༔ ཧཱུྃ༔ སློབ་དཔོན་ཐུབ་ཆེན་ཆོས་་་་་་་་་་་་ཁ་འབར་དེ་བ་ཡི། སེང་གེ་རབ་བརྟན་གྱི། ཐག་བཟང་རིས་མཆོག་གི །དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི། ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཡི། །ཞེས་བསྒྱུར། མཆན། ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི༔ ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀྱིས༔ ཚེ་འདས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་ལས་ཉོན་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་ལྷག་མེད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ སརྦ་ན་ར་ཀ་་་་་་་་་་་་་པྲེ་ཏ་ཀ་སོགས་བསྒྱུར། ག་ཏི་བྷསྨི་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རླུང་གིས་གཏོར་བར་མོས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་སྟོང་གསལ་མཐའ་དབུས་བྲལ་བ་ལས༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཤུགས་ཕྱུང་བས༔ གཉིས་མེད་ཀློང་ཡངས་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་གྱུར་ཅིག༔ ལས་སྔགས་དང་༔ ཨོཾ་ད་ཧ་ད་ཧ་སརྦ་ན་ར་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་བྱེ་མས་བྲབ༔ སོ་སོར་རྟོག་པའི། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི། བྱ་བ་གྲུབ་པའི། མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི། རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཞེས་བསྒྱུར། མཆན། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས་བཀྲུས་པར་མོས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རུ༔ བཟོད་པའི། སྦྱིན་པའི། ཤེས་རབ། ཚུལ་ཁྲིམས། བསམ་གཏན། བརྩོན་འགྲུས་ཞེས་བསྒྱུར། མཆན། རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ ཚེ་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་་་་་་སེར་སྣའི་གཏི་མུག །ཁྲོང་ཁྲོའི། རྣམ་གཡེང༌། ལེ་ལོའི་ཞེས་བསྒྱུར། མཆན། རྒྱུ་འབྲས་དག་པར་ཤོག༔ ལས་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་བཀྲུ༔ དེ་ལྟར་སྒྲིབ་པ་དག་པར་བྱས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐལ་བ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ བདག་མདུན་གྱི་ལྷ་ལས་དམྱལ་བའི་ཐུབ་པ་གཉིས་པ་སྤྲོས་ཏེ་བསྟིམ་ཞིང་སྣང་བརྙན་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ ཚེ་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚ་གྲང་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་་་་་བཀྲེས་སྐོམ་ཡི་དྭགས། བཀོལ་སྤྱོད་དུད་འགྲོའི། འཐབ་ཙོད་ལྷ་མིན། འཕོ་ལྟུང་ལྷ་ཡི། འཕོ་འགྱུར་མི་ཡི། ཞེས་བསྒྱུར། མཆན། གྲོལ་ནས། ཁ་འབར་དེ་བ་ཡིས། སོགས་བསྒྱུར། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནི་་་་་་་་པྲེཾ། ཧཱུྃ། ཀྵྃ། སྲུྃ། ཡེ་ཞེས་བསྒྱུར། མཆན། ཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དམིགས་རྟེན་ཡི་དྭགས་ཀྱི་གནས་སུ་དྲང་༔ རྡོ་རྗེས་ཕྱིར་ལམ་བཅད་པའི་ཚུལ་དང་བཅས་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ ས་འདི་མན་ཆད་སྡུག་བསྔལ་དམྱལ་་་་་ཡི་དྭགས། དུད་འགྲོའི་སོགས་བསྒྱུར། བའི་ཡུལ༔ འབར་བ་མེ་ཡི་འོབས་བཞིན་ཤེས་བྱས་ནས༔ ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུང་དུ་སྙེགས༔ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ན་ར་ཀ་ག་ཏི་ཧཱུྃ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བརྗོད་དོ༔ དེ་ལྟ་བུས་རིམ་བཞིན་དུ་ཚིག་དང་དམིགས་པ་སྔགས་སོགས་ཁ་བསྒྱུར་ལ༔ ཡི་དྭགས༔ དུད་འགྲོ༔ ལྷ་མིན༔ ལྷ༔ མིའི་གནས་ནས་དྲང་༔ པྲེ་ཏ་ཀ་སོགས་བསྒྱུར། བྲབ་པའི་སྔགས་ཡི་དྭགས་སོགས་ལ་རིམ་པར་ཨོཾ་པ་ཙ་པ་ཙ་སརྦ་པྲེ་ཏ་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་མ་ཐ་མ་ཐ་སརྦ་ཏིརྻ་ཀ་ག་ཏེ་ཏུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཏྲ་ཊ་ཏྲ་ཊ་སརྦ་ཨ་སུ་ར་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བྷྲྀ་ཏ་བྷྲྀ་ཏ་སརྦ་སུ་ར་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཙྪིནྡ་ཙྪིནྡ་སརྦ་ནྲྀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བསྒྱུར་རོ༔ མཐར་མིའི་གནས་ནས་རིག་འཛིན་གྱི་གྲལ་དུ་འགོད་པའི་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་སློབ་དཔོན་གྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་འཚལ་བར་མོས་ལ༔ ཉེ་དྲུང་སོགས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་བཅས༔ ན་མོ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ མཆོག་གསུམ་བླ་མ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ ཚེ་འདས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གདུང་བས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ མགོན་མེད་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔ སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་གནས་ལས་དྲངས་ནས་ཀྱང་༔ གཞན་དོན་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྨིན་གྲོལ་དབང་བསྐུར་ལམ་མཆོག་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཞེས་མོས་གདུང་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཚེ་འདས་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་དབང་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཞག༔ སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསག་སྡོམ་པ་སྦྱིན༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར༔ བཟའ་བཏུང་སོགས་འདོད་ཡོན་མྱོང་བ་དང་ཚོར་བས་གྲོལ་བའི་རྫས་བཅས་སྦྱར་བའི་དྲི་བསུར་བསང་སྦྱང་༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འདོད་འབྱུང་སྒྱུ་མའི་ཕུང་པོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཆར་བར་བསམས་ལ༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་ཞེས་པས་སྤེལ༔ ཨོཾ༔ ཆོས་ཉིད་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་བདེན་པ་དང་༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བྱིན་རླབས་མཐུས༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་ལ་སོགས༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་རྫོགས་འདོད་ཡོན་སྤྲིན༔ མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་སྤེལ་བའི་མཐུས༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ ཟག་མེད་བདེ་བའི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བ་མཆོག་གི་རོལ་པ་ཡིས༔ བླ་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་ཚེ་འདས་ལྷར་གསལ་བ་ལ་ཕུལ་བས་དེས་ཀྱང་བདག་གིར་གཟུང་སྟེ༔ ཕུད་ཀྱིས་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་ལྷག་མ་རོལ་པས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བསམ༔

ལམ་བསྟན་སྦྱོང་ནི༔ སྣང་གསལ་མར་མེའི་བརྡས་མཚོན་པར་བྱས་ཏེ༔ ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་ཚེ་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ༔ སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་གནས་ལ་མ་ཆགས་པར༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་༔ སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་སྐྱེད༔ འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཞིང་ཁམས་ཁྱད་འཕགས་ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན༔ མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ པདྨའི་སྙིང་པོར་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་༔ ཚོགས་གཉིས་བསགས་ཤིང་སེམས་ཅན་སྨིན་གྲོལ་འགོད༔ སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བར་གྱིས༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཀྱི་མཐུས༔ ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འབྱོངས༔ མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པའི་ས་ཐོབ་ནས༔ སྤྲུལ་པ་དུ་མས་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་སུ་ཁ་བ་ཏཱི་པདྨ་ཨུཏྦྷ་ཝ་བྷ་ཝནྟུ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ་པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད༔ གནས་སྤོར་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ ཚེ་འདས་རྣམ་ཤེས་དྭང་མ་ཧྲཱི་དམར་པོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱི༔ ལྕགས་ཀྱུས་དྲངས་ཏེ་བདེ་ཅན་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་པས་ཚེ་འདས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྟར་སྣང་བའི་དྭང་མ་རྡུལ་བྲལ་ཧྲཱིཿདམར་པོའི་རྣམ་པར་གནས་པ་བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་སྐར་མདའ་འཕངས་བ་བཞིན་དྲངས་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ༔ རོའམ་རུས་པ་སོགས་ཞི་བའི་སྲེག་བླུགས་ཀྱིས་སྦྱང་༔ མིང་བྱང་ཡིན་ན༔ མར་མེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེར་འབར་བའི་ཀློང་དུ་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྐད་ཅིག་གིས་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་གྱུར་པ་ལ༔ སྙིགས་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བར་མོས་ལ་རོ་སྲེག་གི་སྐབས་ལྟར་བསྲེག༔ ཐལ་བ་ལས་སཱཙྪ་བཏབ་ཅིང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱའོ༔ སླར་ཡང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གདབ་ཅིང་ལས་རིམ་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ དེ་ལྟར་བགྱིས་པས༔ ཚེ་འདས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་དང་༔ དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ་ཡིན་ན་ངེས་པར་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་ཞིང་༔ མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་ལྟ་བུའང་ངན་སོང་ལས་ཐར་ནས་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཞན་དོན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་རང་དང་གཞན་དོན་བརྩོན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་ནི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ༔ བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ༔ ཚེ་རྟེན་བཅའ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ༔ བཟླས་པས་བསྐུལ་ཞིང་ཚེ་བཅུད་དགུག༔ བསྟིམ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་དང་༔ གྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའོ༔ ཞེས་

བདུན་ལས༔ དང་པོ་ཚེ་རྟེན་བཅའ་བ་ནི༔ གངས་རི་རྒྱུན་ཆགས་དང་གཡུ་མཚོ་གཏན་འཁྱིལ་བྲག་རི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱོགས༔ ཆུ་བོ་དབང་གི་ཕྱོགས་ནས་འབབས་པ༔ ཉི་མ་ཚེ་རིང་བ༔ མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་ཤིང་རྒྱས་པ༔ དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ནི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་ཤིས་སོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སུ་སྒྲུབ་པ་པོའི་སྲོག་གཟའ་དར་བའི་སྐབས༔ བཀྲ་ཤིས་པའི་ས་དམར་པོ་ལས་སྟེགས་བུ་བཅའ༔ ངོས་སྙོམས་པར་འདུད་རྩིས་བྲན་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་རྫོགས་ལྷ་མཚན་དང་བཅས་པའམ༔ མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཚོམ་བུ་དགོད༔ དེའི་སྟེང་དུ་ཁྲིའུའི་ཁར་དབུས་སུ་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པ་ཚེ་རྫས་དང་རྒྱུན་འབབ་ཀྱི་ཆུས་བཀང་ཞིང་ཆས་སུ་བཅུག༔ གཡས་སུ་བཅུད་ལེན་གྱི་རིལ་བུ༔ གཡོན་དུ་ཚེའི་མ་ད་ན༔ མདུན་དུ་སྙིང་པོ་ལྔའི་འབྲང་རྒྱས༔ རྒྱབ་ཏུ་ཚེའི་མདའ་དར་དམར་པོ་གཡུ་དང་མེ་ལོང་གིས་བརྒྱན་པ་རྣམས་དགོད་ཅིང་གཟུངས་ཐག་གིས་སྦྲེལ༔ མཐར་གཏོར་མཆོད་སོགས་བག་དྲོ་བརྗིད་ལྡན་དུ་བཤམ༔ སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱའོ༔ གཉིས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བ་ནི༔ བདག་དང་མདུན་རྟེན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྒོམ་པ་སྟེ༔ ཧྲཱི༔ མ་བཅོས་ཀ་དག་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གཤིས༔ ཡེ་ཤེས་རང་གདངས་རྡོ་རྗེ་ཧྲཱི༔ཡི་སྒྲས༔ བདག་མདུན་གཟུང་འཛིན་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང་༔ ཆུ་ལས་རླབས་བཞིན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས༔ པདྨ་ཚེ་ཡི་བདག་པོའི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྲུང་འཁོར་དབུས༔ འོད་དམར་འཁྲུགས་པའི་བདེ་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ མཚན་ཉིད་ཀུན་རྫོགས་གསལ་བརྟན་འབར་བའི་ཀློང་༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱི༔དམར་ལས༔ འོད་སྣང་འཕྲོས་འདུས་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་འདྲིལ༔ དེ་ལས་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཚེ་ཡི་བདག༔ དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས༔ རཱ་གའི་ཚེ་བུམ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བསྣམས༔ ལྷག་མ་གཡས་གཡོན་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་བསྒྲེངས༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་རབ་དམར་རྗེས་ཆགས་ཉམས༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཚེ་བུམ་འཛིན་པས་ཡབ་ལ་སྦྱོར༔ གཉིས་ཀ་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་༔ ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་དོ་ཤལ་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ༔ ཞི་འཛུམ་ཆགས་ཉམས་བདེ་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་རོལ་པས་བཞུགས༔ ཐབས་ཀྱི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔའི་ཚེ་བདག་ཡབ༔ ཤེས་རབ་གནས་ལྔར་ཚེ་ཡི་བདག་་་་་་་་་་་་ཡབ་ཡུམ་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་གུ་གཡས་རང་རྟགས་ཕྱག་མཚན་གྱིས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་ཚེ་མདའ་དང༌། གཡོན་རིགས་ཀྱི་མཚན་མ་ཅན་གྱི་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པའོ། མཆན། མོ་ཡུམ༔ སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ བྱེ་རུའི་མདོག་ཅན་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ རང་འོད་ཚེ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ཙཎྜ་ལཱི༔ མདའ་དར་བུམ་པ་འཛིན་ཅིང་འཁྲིལ་སྦྱོར་རོལ༔ གཡས་གཡོན་འགྲོ་འདུལ་གསང་སྔགས་ནོར་འཛིན་སྲས༔ ཕྱི་རོལ་འདབ་བརྒྱད་མུ་ཁྱུད་ཁྱམས་དང་སྒོར༔ སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་གཤེགས་ཐུབ་པ་དྲུག༔ སྒོ་སྐྱོང་མཐར་བྱེད་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ སྟེང་གི་ནམ་མཁར་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ཀུན༔ ཉི་དང་ཟེར་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ སྒྲུབ་ལ་འཆི་མེད་སྩོལ་བའི་ཐུགས་དམ་ཅན༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་གནས་གསུམ་དུ༔ འབྲུ་གསུམ་རྒྱས་གདབ་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཆེའི༔ ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཞེས་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསྒོམས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི༔ ཧྲཱི༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྷ༔ འགྲོ་འདུལ་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་ལ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཛ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་མཎྜལ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་གཤེགས་བཞུགས་ལས་འདས་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སྣང་དྲི་མ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་ཕོ་བྲང་ཉམས་དགའ་བར༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔

དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི༔ ཧྲཱི༔ སླར་ཡང་མཁའ་ཁྱབ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་གང་སྒྲིབ་དག་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ལྷས༔ དབུ་བརྒྱན་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཔཉྩ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཕྱག་བྱ་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་བཞེངས༔ འཆི་མེད་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བརྡ་དང་གར་གྱིས་མཚོན་ནས་ཕྱག་བགྱིའོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་ཡུམ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་རྨད་བྱུང་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿགུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཛ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷཻ་ནེ་བིདྱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱའ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བསྟོད་པ་ནི༔ ཧྲཱི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུར་སྣང་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་གདངས་ཅན༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་རྩལ་འཆང་བ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧོཿ བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གི༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པར་མཛད་ནས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ དེ་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་འཛིན་ཅིང་ཐ་མལ་སྣོད་བཅུད་སྣང་ཞེན་སྦྱངས་ནས་གསལ་བརྟན་ཚད་དུ་ཐོན་པར་བྱའོ༔ གསུམ་པ་བཟླས་བརྗོད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གྱི་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ༔ རང་དང་མདུན་རྟེན་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ མི་བསྐྱོད་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ལྟེ་བ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཧྲཱིཿནྲྀ་ཨ་ཡིག་མཚན༔ དེ་ལ་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བདག་གི་ཐུགས་ནས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་༔ གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ གཉིས་ཀའི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་བཅས་པ་ལས༔ འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཀུན་ཀྱང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ བླ་སྲོག་དབང་ཐང་ཉམས་ཡར་འཐོར་བ་དང་༔ འབྱུང་ལྔའི་སྙིང་པོ་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་སྟོབས༔ ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀུག༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ གློ་བུར་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་དབྱིངས་སུ་དག༔ མི་འགྱུར་རྟག་པའི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་ཏིང་འཛིན་འགྲུབ་པར་གྱུར༔ ཅེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཐུན་རེར་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཟླ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ བཞི་པ་ཚེ་བཅུད་དགུག་པའི་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི༔ ཐུན་གྱི་མཐར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔ སྤོས་བསྲེག༔ རོལ་མོ་འཁྲོལ༔ ཚེ་མདའ་ཕྱོགས་བཅུར་གཡོབ་ལ༔ ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་པདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ནས༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ འོད་ཟེར་ཕོ་ཉ་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ བརྐུས་དང་འཕྲོགས་དང་བཞོམས་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཕྱི་ནང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཡི༔ འབྱུང་ལྔའི་དྭང་མ་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི༔ གཟི་བརྗིད་སྟོབས་དང་ནུས་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ སྙིང་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཚེ་ཡི་རྟེན་ལ་དྲོངས༔ བྱམས་པའི་ཞགས་པས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་ཆིངས༔ དགའ་བའི་སྒྲོག་གིས་མི་ཕྱེད་ཕྱག་རྒྱར་སྡོམས༔ བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་འགྱུར་མེད་བརྟན་པར་སྒྲུབས༔ བླ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་དྭང་མའི་ཡི་གེར་སྟིམས༔ སྲོག་གི་འགྲོ་འོང་གཞོམ་མེད་གསུང་དུ་སྒྱུར༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་ཁོངས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ གཡུ་བྷྲཱུྃ༔ གཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་གཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་མང་དུ་བཟླ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ དེ་ལྟར་བསྐུལ་བས་བདག་མདུན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕྲོས་པའི་རྩེ་ལས་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མ་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ༔ ཞགས་པ༔ ལྕགས་སྒྲོག༔ དྲིལ་བུ༔ གཡོན་རྣམས་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འཕྲོས༔ བླ་ཚེ་བརྐུས་ཕྲོགས་བཞོམས་པ་དང་༔ སྣོད་བཅུད་འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭང་མ་ཐམས་ཅད་ཚེའི་བདུད་རྩི་ལྔ་ལྡན་གྱི་མདངས་སུ་བསྡུས༔ ཕྱག་གི་བུམ་པར་བསྐྱིལ༔ དེ་ཉིད་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལུས་མི་འགྱུར༔ ངག་མི་ཤིགས༔ ཡིད་གཞོམ་དུ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྲོག་འགྲུབ༔ ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་རྣམས་ལའང་བསྟིམས་པས་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ༔ ལྔ་པ་ཚེ་བཅིང་པ་ནི༔ ཚེའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མུ་དྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་པས་སྙིང་གའི་ཉི་ཟླ་ཁ་བྱེ༔ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་བདུད་རྩིའི་དྭང་མ་དངུལ་ཆུ་ལྟ་བུ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་འུབ་ཀྱིས་འདུས་ཏེ་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ཧྲཱིཿནྲྀ་ཨ་གསུམ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ༔ བཛྲ་མུ་དྲ་བྷནྡྷ་བྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་སྲུབ་མེད་པར་བསྡམས༔ འོག་གི་རྡོ་རྗེའི་རྭ་སྟེང་དུ་འདུད་པའི་རྩེ་མོར་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་ཏོག་གིས་བཅིངས་པའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱི༔་དམར་པོ་ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་རྒྱས་བཏབ༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དམར་པོ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱིས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས་པས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ་པར་བསམས་ལ་སྙིང་གར་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་གདབ་པའི་ཚུལ་དང་བཅས་ཏེ༔ ཧྲཱི༔ སྲིད་ཞིའི་དྭང་བཅུད་ཚེ་ཡི་རྟེན་ལ་ཐིམ༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅིངས༔ ནམ་ཡང་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གཟེར་བཏབ་པས༔ མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏུ་གྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་གསལ་གདབ་པ་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཧྲཱིཿཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་བྷནྡྷ་བཱྃ༔ ཏིཥྛ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མང་དུ་བཟླའོ༔

དྲུག་པ་ཚེ་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནི༔ སླར་ཡང་གནས་ལྔའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་འཕྲོས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་གཞོམ་དུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་འབྱོར༔ སྤྱི་བོའི་ཚེ་དཔག་མེད་ལས་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཕྲོས༔ ལུས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་ཞུ་བླུགས་སུ་གཡོགས༔ མཐར་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འདུས་མ་བྱས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་འགྱུར་མེད་གཉུག་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ༔ ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཀོད་པའི་ཚུལ་དང་བཅས་ཏེ༔ ཧྲཱི༔ ཤེས་རབ་སྲོག་རྟེན་མི་འགྱུར་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཚེ་ལ་རྒྱས་བཏབ་པས༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ངང་༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རབ་ཏུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་དང་༔ སྔགས་མཐར༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་རཀྵ་ཧཾ༔ ཛྙཱ་ན་ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་བྷྲཱུྃ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བཟླའོ༔ དེ་ནས་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་འབུལ་བ༔ ཚོགས་མཆོད་སོགས་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ༔ བདུན་པ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་རྟེན་ལྗིད་དང་ལྡན་པ༔ འོད་འབར་བ༔ འཕེལ་ཞིང་དྲི་བཟང་པོ་འཐུལ་བ༔ དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་ལྷ་ཞལ་མཐོང་ཞིང་སྔགས་སྒྲ་ཐོས་པ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཉམས་འབར་བ༔ ཉི་ཟླ་ཤར་བ༔ འབབ་ཆུ་རྩི་སྨན་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ་སོགས་རྟགས་མཐོང་བའམ༔ སྔགས་ཀྱི་གྲངས་ཐེམ་པ་ན༔ ཉི་མ་འཆར་ཁའི་ཚེ་མདུན་དཀྱིལ་བླ་མ་དང་ཚེའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱེར་མེད་དུ་མོས་པ་ལ་མཆོད་བསྟོད་ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ༔ ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་གསོལ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ དངོས་གཞི་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཚུལ་དུ་བླང་བར་བྱ་སྟེ༔ ཁྲུས་བྱ༔ བགེགས་བསལ༔ སྲུང་འཁོར་བསྒོམ༔ མཎྜལ་ཕུལ་ནས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་བདག༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ བདག་ལ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསག་སྡོམ་པ་བཟུང་༔ རང་ལྷར་གསལ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་བརྟན་བྱ༔ ཚེ་འགུགས་བསྐུལ༔ དེ་ནས་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་དབྱེར་མེད་པས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསམས་ལ༔ སྒྲུབ་པའི་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བླངས་ཏེ༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ ཚེ་བདག་ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡི་ལུས་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བུམ་བཅུད་མྱང་༔ བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་བླངས་ལ༔ ཨཱཿ མཚན་ལྡན་བྷནྡྷར་བྱང་སེམས་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ ཚེ་བདག་ཞི་ཁྲོའི་གསུང་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡི་ངག་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགག་མེད་གསུང་གི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མྱང་༔ བཅུད་ལེན་རིལ་བུ་སྙིང་གར་བླངས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ སྲིད་ཞིའི་བཅུད་འདུས་འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྫས༔ ཚེ་བདག་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡི་ཡིད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རོལ༔ ཚེ་གཏོར་སྤྱི་བོར་བཟུང་ལ༔ ཧྲཱི༔ མི་འགྱུར་རྟག་པ་འོད་ལྔའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ པདྨ་ཞི་ཁྲོ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་ཕབ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བརྟན་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱི༔ ཞེས་བརྗོད༔ དེ་ལྟར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླངས་བས་ཚེའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བར་བསམས་ལ་ཚེ་བཅིངས་ཤིང་བརྟན་པར་བྱ༔ བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད༔ ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སོགས་ལ་ལོངས་སྤྱད༔ དབང་དང་ལས་ཀྱི་རྗེས་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཚེའི་བར་ཆད་ཞི༔ ཚེ་དང་ལུས་ཀྱི་བཅུད་ལེན་རྒྱས༔ མཐར་ཐུག་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་རིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ༔ སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་གཞན་ལའང་འདི་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར་བ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བགྱིས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི༔ ཚེ་ཡི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས༔ བཅུ་ཐུབ་པ་ཡང་བརྒྱར་འགྱུར་ཏེ༔ བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་སོགས་གོང་དུ་འཕེལ༔ བར་ཆད་གེགས་ཞི་ཚེ་བསོད་རྒྱས༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པས་མཚོན་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་བཟློག་པར་བྱ་སྟེ༔ མཚན་མའི་རྟེན་དུ་ལྕགས་སམ་དྲག་པོའི་ཤིང་ལས་བྱས་པའི་ཕུར་བུ་སོར་བརྒྱད་པ་ཁྲོ་ཞལ་རྟ་གདོང་གིས་མཚན་པའི་མགུལ་དུ་སྔགས་བྱང་དང་ཉུངས་ཀར་གྱི་ཐུམ་བུ་དར་ནག་པོའི་ཅོད་པན་དང་བཅས་པ་གདགས༔ སྒྲུབ་པའི་དུས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ཤར་དང་༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཨེ་གདན་ཟུར་གསུམ་པར་བྱུགས་བདུག་བྲབ་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ལ་གཟུག༔ བླ་མ་ཡི་དམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་ཉམས་སུ་བླང་༔ སྒོས་སུ་སྒྲུབ་ན་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསག་འཚམས་བཅད་པ་སོགས་ལས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱའོ༔ དེ་ནས་དང་པོ་སྐུ་བསྐྱེད་པ་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ནི༔ སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་སྒྲ་གདངས་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་གྲགས་པས་བདག་དང་རྟེན་གྱི་གཟུང་འཛིན་མི་དམིགས་པ་སྟོང་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ༔ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་བདག་མདུན་གཉིས་ཀའང་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྟ་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་བ༔ སྟོད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་པས་རི་རབ་ཕུར་བུ་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་འདྲིལ་ཞིང་འདེབས་པ༔ སྨད་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་བུ་དམར་མཐིང་ཟུར་གསུམ་མེའི་ཚྭ་ཚཱ་འཕྲོ་བས་གནོད་བྱེད་བདུད་བཞིའི་སྙིང་ལ་གཟིར་བ༔ རྡོ་རྗེའི་གཤོག་རྒྱང་ནམ་མཁར་གདེངས་ཤིང་ཐོད་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པ་དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད་པ༔ སྤྱི་གཙུགས་ནས་རྟ་གདོང་ལྗང་ཞུར་རྔོག་མ་དམར་པོ་མེ་འབར་བ་ཅན་ནམ་མཁར་འཚེར་བས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཤིགས་ཤིག་ཡམ་ཡམ་འགུལ་བ༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་དྲག་ཤུལ་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཟུར་གསུམ་མེ་འབར་བའི་ཀློང་ན་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བྱེ་བ་ཐེར་འབུམ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བ་དང་བཅས་པས་སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་རྒྱས་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ སླར་ཡང་སྙིང་གའི་འོད་ཀྱི་རོལ་པ་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་རྣམ་པར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལས༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་རྫོགས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ཚོགས་བཅས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བར་ཆད་འདུལ་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཧྲིཾ་ཧྲིཾཿཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ༔ དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་བརྟན་པར་བཞུགས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་མཆོད་པ་འབུལ༔ དྲག་པོ་སྟོབས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ སྒེག་པ་དཔའ་བ་འཇིགས་རུང་གཟི་བརྗིད་འབར༔ རྒོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་གད་རྒྱངས་གསུམ་གཡོ༔ སྙིང་རྗེ་རྔམས་ཞི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་ལས་ཀྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བསྲངས་ནས༔ ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པ་རགས་པ་དང་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང་ང་རྒྱལ་དྲག་ཏུ་བརྟན༔ གསལ་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་ཤར་བ་ན༔ བདག་དང་མདུན་གྱི་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོང་དམར་པོའི་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུའི་ལྟེ་བར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་བྱིན་རླབས་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མི་ཚིག་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླས་པས་ནུས་པ་ཐོན་པར་འགྱུར་རོ༔ གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་བརྗོད་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི༔ སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གྱི་མཐར་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འབར་བའི་འོད་ཟེར་མེ་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དམ་ཅན་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས་རྣམས་ལས་ལ་གཟིར༔ མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་གསལ་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བཟླས་པས་ནུས་པ་བརྟན་པར་འགྱུར་རོ༔

གསུམ་པ་ཐུགས་དགོངས་པ་བསྐུལ་བའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་ནི༔ སྒྲུབ་པའི་ཕུར་བུའི་མདུན་དུ་ཐུན་གཏོར་ཟོར་རྫས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང་༔ རང་གི་མདུན་དུ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རཱུ་པ་ཆུང་ངུ་དང་༔ གདབ་ཕུར་སོགས་འདུ་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཚུལ༔ གསང་ཆེན་རོལ་པ་ཨེ་ཡི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ ཅེས་དང་དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལ༔ བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་སྲོག་གི་མཐར་དྲག་པོའི་སྔགས་ཕྲེང་མེ་འབར་བས་བསྐོར་བ༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འབར་བ་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དེ་ལས་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་འབར་བའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས༔ དམ་ཅན་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་གཟིར༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པ་གྲངས་མེད་པས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་ཐབས་རྣམ་པ་དུ་མས་མིང་གི་ལྷག་མེད་དུ་བཅོམ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་ཁྲི་ཁྲག་གཅིག་བཟླས་པས་ལས་ཚར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ༔ བཟླས་ཐུན་གྱི་སྐབས་གུ་གུལ་ནག་པོ༔ མུ་ཟི་ནག་པོ༔ ཤུ་དག་ནག་པོ༔ མཁན་པ་ནག་པོ༔ སྤྲུ་བ་ནག་པོ༔ ཏོང་ཀུན་ནག་པོ༔ ཨ་བྱག་ནག་པོ༔ གླ་རྩི༔ ཤིང་ཀུན༔ སྒོག་གཅིག༔ བ་བླ༔ ལྡོང་རོས༔ ཡུང་བ༔ ཐལ་ཆེན༔ ཚིལ་ཆེན༔ ཡུངས་ཀར་རྣམས་དུག་ཁྲག་གིས་སྦགས་པའི་ཁྲོལ་བུའམ་རིལ་བུའི་བདུག་རྫས་དང་༔ ཐུན་རྫས་ལྔ་སོགས་ལ་བཏབ་ཅིང་སྔགས་ཀྱིས་ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པའང་བྱའོ༔ སླར་ཡང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་དྲག་སྔགས་བཟླས་པས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་རང་འདྲ་གཉིས་པ་ཞིག་ཆད༔ ལས་ཕུར་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམས་ལ་སྔགས་ཅི་རིགས་བཟླས་པས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ རཱུ་པ་དགྲ་བགེགས་བར་ཆད་དངོས་སུ་གསལ་བར་དགུག་གཞུག་དྲག་ཏུ་བྱ༔ ཚེ་ཁྲུས་གནས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པས་ཚོགས་ཐ་མ་ལྟར་བསྒྲལ༔ དུམ་བུར་གཏུབས་པ་ཤ་ཁྲག་དང་བཅས་ཟོར་དུ་བསྟབ༔ ཐུན་གཏོར་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་གཏི་མུག་ཤའི་རི་བོ༔ འདོད་ཆགས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ༔ ང་རྒྱལ་རུས་པའི་གྲམ་བུར་བརྡལ་བ་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བས་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་ཞལ་དུ་བཞེས་པར་བསམས་ལ་ཕྲིན་ལས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་ཨེ་ཀློང་ནས༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་རྫོགས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ གདུག་པ་འདུལ་པའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ༔ ལོག་པར་ལྟ་ཞིང་གནོད་ཅིང་འཚེ་བྱེད་པའི༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་བདུད་བཞིའི་དཔུང་ཚོགས་ཟློག༔ འཐབ་ཅིང་རྩོད་པའི་དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་ཟློག༔ ཚེ་ལ་རྐུ་བའི་ཐེའུ་རང་དམ་སྲི་ཟློག༔ སྲོག་ལ་རྔམས་པའི་གཤིན་རྗེའི་ཁྲོམ་ཁ་ཟློག༔ ལུས་སྲོག་འབྲལ་བའི་མེ་ཆུ་དུག་མཚོན་ཟློག༔ གནས་ནས་གཡོ་བའི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ་ཟློག༔ དངོས་གྲུབ་འཕྲོག་པའི་འབྱུང་པོའི་ཉམས་ལེན་ཟློག༔ བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་མི་བཟད་འཇིགས་པ་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ཡམས་དལ་ཁ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཚོགས་ཟློག༔ ལོ་ཟླ་ཞག་དང་དུས་ཀྱི་ཀེག་སྲི་ཟློག༔ མདོར་ན་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་མཐུན་ཕྱོགས༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་དུ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དུག་ཁྲག་ཐུན་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པས་སྒྱུར༔ ཟློག་སྒྱུར་སྟོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་དང་དྲག་སྔགས་མཐར༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མ་ཧཱ་ཤཱ་རི་རི་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་ཐལ་མོ་དང་དུལ་མོ་བརྡབ་བོ༔ དེ་ལྟ་བུ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་སོགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བསྐྱར་ལ་མཐར་ཐུན་གཏོར་ཟོར་དུ་འཕང་བ་ནི༔ གཏོར་མ་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱིས་བཞེས་པའི་ལྷག་མ་དུག་མཚོན་ནད་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཐོག་ལྟར་བབས༔ རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མེད་དུ་བཅོམ་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དྲག་པོ་ཨེ་ཡི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ ཤ་ཁྲག་དུག་མཚོན་ཐུན་གཏོར་བཤམས༔ དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས༔ དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་དུ་འཕེན༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལས་ལ་ཆོས༔ དགྲ་དཔུང་བདུན་བརྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད༔ བགེགས་དཔུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་རློག༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་ཐུན་གཏོར་གནོད་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཕང་༔ ཐུན་གཏོར༔ ཕུར་པ་འདྲིལ༔ རོལ་མོའི་སྒྲ་དྲག་ཏུ་བྱའོ༔ མདུན་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔ ནོངས་པ་བཤགས༔ དངོས་གྲུབ་བླང་༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་ཐིམ༔ དམ་ཚིག་པ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་རྣམ་པར་བསམ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་སྣང་བ་སྟོང་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་ལས་སླར་ཡང་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ནས་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱའོ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཉམས་དང་རྨི་ལྟས་རྩུབ་པ་སོགས་བར་ཆད་ཀྱི་རྟགས་བྱུང་ན༔ ལྷའི་ང་རྒྱལ་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ལ་རྫས་ཀྱིས་བདུག༔ ཐུན་གྱིས་བྲབ༔ ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་གཟིར༔ ཕུར་པ་འདྲིལ་ཞིང་སྔགས་བཟླས་པས་འཕྲལ་དུ་ཞི་བར་འགྱུར་ངེས་སོ༔ དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་བར་ཆད་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས༔ དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ༔ བཀྲ་ཤིས་ལ་བྱིན་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ་སྔོན་དུ་བྱིན་རླབས་དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱ་དགོས་པས༔ མཎྜལ་མཐིང་ནག་ཟུར་གསུམ་པའི་སྟེང་དུ་དབང་རྫས་མཆོད་གཏོར་སོགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཤམ༔ བདག་མདུན་སྒྲུབ་མཆོད་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པའི་བར་ནུས་ལྡན་དུ་བྱ༔ དམ་ཚིག་སྲུང་ངེས་པའི་སློབ་མ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ བགེགས་བསལ༔ མཚོན་ཆ་སོགས་དྲག་པོའི་རྫས་ཀྱི་མཎྜལ་ཕུལ་ལ༔ གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས༔ ལམ་གྱི་བར་ཆད་བསལ་བ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ དྲག་པོ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ཞེས་ཞུ༔ རྒྱུད་སྦྱང་༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་བརྟན་བྱ༔ དེ་ནས་དཔལ་གཏོར་ལྷར་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་༔ ཨོཾ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡིས་བྱིན་བརླབས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ སྣང་སྟོང་སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་གྲུབ་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ མཐར་གཏོར་མའི་ལྷ་སློབ་མ་ལ་བསྟིམ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་བཟླས་ལུང་བྱིན་ལ་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ༔ ཨཱཿ ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་པདྨཱ་ཀཱི་ལ་ཡའི༔ ནུས་རྩལ་གསུང་གིས་བྱིན་བརླབས་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་ཝཱ་ཀ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཕུར་པ་འདྲིལ་ཞིང་སྙིང་གར་གཏད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་པདྨཱ་ཀཱི་ལ་ཡའི༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ རིག་སྟོང་དོན་གྱི་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་ཙིཏྟ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྱིར་ཤིས་བརྗོད་སོགས་རྗེས་རིམ་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ༔ དེས་ནི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གྱི་སྣོད་དུ་རུང་ཞིང་མྱུར་དུ་དྲོད་རྟགས་ཐོན་པར་འགྱུར་རོ༔ པདྨ་ཕུར་བུའི་གདམས་ཟབ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ལ་གསང་བའི་ཡི་དམ་དུ་གདམས་པ་གུ་རུའི་བཀའ་བཞིན་མཚོ་རྒྱལ་བདག་གིས་སྐབས་འདིར་ཡན་ལག་ཏུ་སྙིང་པོར་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པའོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྒྲུབ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟར་ན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོའི་མདོར་བསྟན༔ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྒྱས་བཤད༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་སྙིང་གི་ཡང་ཏིག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཅེར་མཐོང་དུ་སྟོན་པའི་གནད་ཀུན་བསྡུས་དོན་དུ་འདྲིལ་བ༔ ཚིག་བཟུང་བདེ་བ༔ དོན་གོ་སླ་བ༔ ཐོས་པས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ༔ བསམས་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ༔ བསྒོམས་པས་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར་བ༔ ལག་ཏུ་བླངས་པ་ཙམ་གྱིས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྡེ༔ མཐོང་བ་ཙམ་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་རང་སར་གྲོལ་བའི་མན་ངག༔ གང་ཟག་ཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གྱི་གཞུང་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བར་མེད་པར་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ནི༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ༔ བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བརྡལ་བ༔ ནུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་འཇུག་པ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བས་མཆིམས་ཕུ་དཔལ་གྱི་ཡང་དབེན༔ གཞོ་སྟོང་ཏི་སྒྲོ་བྲག་དཀར༔ ཟབ་ལུང་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་རྣམས་སུ༔ བདག་ཅག་རྗེ་འབངས་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་སྐལ་ལྡན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕབ༔ གདམས་པའི་བཀའ་བབས་སོ་སོར་གཏད༔ སྨོན་ལམ་ལུང་བསྟན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ལ་འགོད་པར་མཛད་དོ༔ དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན༔ བདག་བུད་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་ཐུགས་ཀྱིས་ལྷག་པར་དགོངས་པས་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་སུ་སྩལ༔ ལག་ལེན་དམར་བྱང་དུ་བསྟན༔ བཀའི་སྡུད་པ་པོར་བསྐོས༔ དཔེ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོའི་བརྡའི་ཡི་གེར་བྲི་བར་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར༔ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོ་དང་བཅས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་གཙང་ཟོལ་མེད་པ་ཁོ་ན་མ་འོངས་གདུལ་བྱའི་དབང་པོ་དང་འཚམས་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ལག་ལེན་དམར་བྱང་གི་ཚུལ་དུ་སོ་སོར་བཀོད་ནས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་ན༔ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་དར་ཅིག་དགོངས་པ་ལ་བཞུགས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་པ་ན་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ༔ ཨེ་མ་འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་བདག༔ ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱང་༔ ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྐུ་པདྨའི་རྒྱལ་པོར་སྣང་༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་མཚོ་སྐྱེས་ཧེ་རུ་ཀ༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་ཟབ་རྒྱས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་བཅུད༔ བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་པའི་ལམ༔ མ་བྱུང་མི་འབྱུང་འབྱུང་བར་དཀའ་བ་རྣམས༔ ད་ལྟའི་སྣོད་ལྡན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ སྨིན་གྲོལ་དབང་བསྐུར་བཀའ་བབས་སོ་སོར་གཏད༔ སྙིང་ཕྱུང་ལག་པའི་མཐིལ་དུ་བྱིན་པས་ན༔ ཡལ་བར་མ་དོར་རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལོངས༔ རང་དོན་ཉམས་མྱོངས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཕྱུངས༔ གཞན་དོན་སྐལ་ལྡན་ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་སྦྱོར༔ ནམ་ཞིག་བདག་ཉིད་སྲིན་ཡུལ་གཤེགས་པའི་རྗེས༔ དུས་བབས་ལུང་བསྟན་ངེས་པར་སྩལ་བ་ན༔ བརྡ་ཡི་ཡི་གེ་བསྒྲུབས་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་མི་འཇིག་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ དེ་ཡང་རྒྱས་པ་ཆོས་སྡེ་ལྔ་བཅུ་ལྔ༔ ཤར་ཕྱོགས་དྭགས་ཡུལ་རི་བོ་མཐོན་པོའི་སྤོར༔ པདྨའི་ཞྭ་འདྲའི་བྲག་ལ་སྦས་བྱས་ན༔ ང་སྤྲུལ་ལྷ་རྗེའི་མིང་གིས་བཏོན་ཀྱང་སྲིད༔ གལ་ཏེ་དེ་ཡིས་བཏང་སྙོམས་བཞག་གྱུར་ཚེ༔ མུ་ནེས་བྱིན་བརླབས་ཅོག་རོའི་སྤྲུལ་པས་འདོན༔ རེ་ཞིག་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ འབྲིང་པོ་ཉེར་ལྔ་ཟང་ཡག་བྲག་ཏུ་སྦོས༔ མུ་ཏིག་སྐྱེ་མཐའ་འཁྲུལ་ཞིག་གུ་རུས་རྙེད༔ རཏྣའི་མིང་ཅན་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་འབྱུང་༔ འགྲོ་དོན་གློག་གི་ཟེར་མ་ཙམ་ཞིག་སྣང་༔ བསྡུས་པ་རྒྱུད་ལུང་རིན་ཆེན་བདུན་ལྡན་བཅུད༔ དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་སྐོར་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔ གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་གླང་མ་བྲག་ཏུ་སྤོས༔ རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལེགས་བཞིར་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ གཉལ་གྱི་སྟོད་ནས་ལས་ལྡན་སྔགས་པས་རྙེད༔ གསང་ཞིང་སྤྱད་ནས་རང་དོན་རྫོགས་པར་བྱེད༔ སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བའི་སྐོར༔ མང་ཡུལ་བྱམས་སྤྲིན་འཕགས་པའི་གནས་སུ་སྟིམས༔ ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་འགོས་བློན་རྡོ་རྗེ་འབར༔ ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པ་སཱུརྻ་སིཾ་ཧས་རྙེད༔ རྟེན་འབྲེལ་དབང་གིས་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་ན༔ ཡང་གཏེར་སྦོས་ལ་དམ་ཚིག་བཀའ་རྒྱས་ཐོབ༔ ནམ་ཞིག་རྩོད་ལྡན་སུམ་ཅུའི་དམར་ཐག་ལ༔ ཡུལ་དབུས་དཔོན་པོ་ཤར་ཕྱོགས་མཐའ་ནས་ཡོང་༔ དེ་ཡང་མི་གནས་སྣོད་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔ མངའ་བདག་མེས་དབོན་ཐུགས་བསྐྱེད་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ༔ ཟབ་གཏེར་གདམས་པ་ཀུན་གྱི་བཅུད་འདྲིལ་བ༔ བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་རིག་རྩལ་ཐོད་རྒལ་འཆར༔ མདོ་ཁམས་བར་ནས་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ༔ པདྨའི་ཐུགས་སྲས་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འབྱུང་༔ དེ་ལ་ཞིང་སྐྱེས་དབང་གི་ཙཎྜི་ཀས༔ མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡི་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་སྤྲོད༔ དེས་ཀྱང་རིང་དུ་གསང་བའི་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ དུས་བབས་ལུང་བསྟན་སྐུལ་བྱང་བྱུང་བའི་ཚེ༔ པདྨ་བདག་ཉིད་སྙིང་གི་དབུས་སུ་སྒོམས༔ གསོལ་བ་ཐོབ་ལ་ཐུགས་ཡིད་གཉིས་མེད་སྲེས༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་༔ བརྡ་ལས་གང་ཤར་འཕྲི་བསྣན་མེད་པར་བྲིས༔ རང་ཉིད་ཉམས་ལོངས་སྣོད་ལྡན་གང་ཟག་ལ༔ རིམ་གྱིས་སྤེལ་ན་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བྱེད༔ ཁྱད་པར་ད་ལྟའི་བཻ་རོ་རྒྱལ་མཆོག་དབྱངས༔ ཛྙཱ་ན་ནམ་སྙིང་བདུད་འཇོམས་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་༔ ལྷ་སྲས་ལྕམ་དྲལ་ཉང་བན་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ལ་སོགས་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ མ་ངེས་རིག་འཛིན་དུ་མའི་དོན་བྱེད་འགྱུར༔ བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ༔ གཏེར་གྱི་གཉེར་འཛིན་དབང་གི་མ་མོ་ལ༔ གཉེར་རོ་གཏད་དོ་མ་གཡེལ་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིས་སྤྱོད་ནས་ཀྱང་༔ སྙིང་པོའི་བཤད་སྒྲུབ་ཡུན་དུ་བསྲིང་བ་དང་༔ འབྲེལ་ཚད་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་པའི་བྱིན་རླབས་གྱིས༔ གྲོལ་བ་མཐར་ཕྱིན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཅེས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་གཏེར་གནས་སོ་སོར་མི་འཇིག་པའི་རྒྱས་བཏབ་ནས་གཏེར་བདག་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔

[edit]

\u0f01\u0f83:__bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol bzhugs so:__\u0f01\u0f83:__ya:__thugs rje chen po la phyag 'tshal lo:__thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po dang :__dbyer med bla ma o rgyan rin po ches:__rjes bzung bud med mtsho rgyal blo dman yang :__gu rus byin brlabs bka' yi bsdu bar gnang :__mi brjed gzungs thob ma 'ongs phyi ma'i don:__bka' gtsang zol med brda yi yi ger btab:__de dag nang nas zab pa khyad par chos:__pad+ma'i snying tig rdzogs chen ma bu'i skor:__bdag cag rje 'bangs 'dus pa phyi ma dang :___khyad par lha yi sras po lcam dral rnams:__skye ba brgyud pa'i don du bka' rgyas gdams:__de yi snying po thugs rje'i man ngag 'di:__bla ma'i gsung bzhin yi ge'i ris su bris:__ma 'ongs las 'phro can dang 'phrad par shog:__sa ma ya:__na mo gu ru:__rdzogs chen snying po'i don sgom pa rnams kyis bla ma yi dam dbyer med thugs rje chen po pad+ma rgyal po kun 'dril yid bzhin nor bu 'di la bya ste:__gnas dben par phyi nang gi 'brel pa bcad:__bde ba'i gdan la 'khod nas dkon mchog gsum la skyabs su 'gro:__byang chub tu sems bskyed:__tshad med bzhi bsgom:__de nas lha'i ting nge 'dzin bsgom pa ni:__oM ma hA shu n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haM:__rang rig stong gsal chen po'i ngang las ngag tu hrI hrI zhes brjod pas snod bcud pad+ma dbang gi zhing khams dang rdo rje srung ba'i 'khor lo yangs shing rgya che bar gsal ba'i dbus su:__pad+ma dang nyi zla'i gdan la rang nyid skad cig gis thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po sku mdog bye ru'i sdong po la til mar gyis byugs par nyi 'od khyab pa lta bu:__zhal gcig phyag bzhi pa:__'dzum zhing chags la cung zad khro ba'i nyams can:__phyag dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba'i bar du pad+ma rA ga'i rdo rje rtse lnga pa bsnams pa:__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang :__g.yon 'og mas ut+pal dmar po'i sdong bu bsnams pa:__yum yi ge drug ma gsang ba ye shes dmar mo Da ma ru dang thod chang bsnams pas 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin chen rus pa dang me tog gi _rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis thugs rje'i 'od zer dmar po 'phro ba'i klong na bzhugs pa:__'khor lo lnga'i dbus su rigs lnga yab yum dang :__dbang po bzhi'i g.yas g.yon du sems dpa' yab yum mnyam par sbyor zhing :__dpung pa g.yas su sras nor bu 'dzin pa:__g.yon du sras mo gsang sngags 'dzin ma:__spyi bo la sogs pa'i gnas drug tu thub pa drug:__yan lag bzhi la khro chen bzhi:__ba spu'i bu ga thams cad du bskal bzang gi sems dpa' stong dang khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad sogs rtsa gsum rgyal ba rab 'byams til gyi gong bu kha bye ba ltar shigs ser bzhugs pa:__spyi bo'i gtsug tu pad+ma dang nyi zla'i gdan la drin can rtsa ba'i bla ma o rgyan pad+ma rdo rje 'chang gi rnam pa sku mdog dmar po rdo rje dang dril bu 'dzin pas yum bde ba'i dbang phyug ma dmar skya pad+ma dril bu 'dzin pa 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis 'ja' 'od thig le rig 'dzin dpa' bo mkha' 'gro'i sprin phung 'phro ba'i klong na bzhugs pa'i gtso 'khor thams cad kyi gnas gsum yig 'bru gsum las 'od zer 'phros:__ye shes kyi dkyil 'khor nam mkha' gang ba spyan drangs par bsams la:__gdung ba'i dbyangs dang bcas te thugs dam bskul ba ni:__hU~M hrI:__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__d+ha na ko Sha'i mtsho gling du:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__ri po ta la'i pho brang nas:__thugs rje chen po gshegs su gsol:__nub phyogs o rgyan dur khrod nas:__gsang ba ye shes gshegs su gsol:__gzhan yang phyogs bcu'i zhing khams nas:__rtsa gsum rgya mtsho gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he wa d+hA ki nI lo ke shwa ra pad+ma rA dza badz+ra sa ma ya dzaHdzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes yang yang brjod:_byin phebs pa'i rtags byung ba na/__bzhugs su gsol ba ni:__hU~M hrI:__rang byung lhun grub gzhal yas dbus:__pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs rnams:__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__sa ma ya dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhan:__zhes pas dam tshig dang ye shes dbyer med du bzhugs par bsam:__slar yang dbang gi lha nam mkha' gang bar byon nas bdud rtsi'i dbang bskur bas byin gyis brlabs:__chu lhag ma spyi bor 'khyil pa las rigs kyi bdag po 'od dpag med pas dbur brgyan:__rang gi thugs ka nas mchod pa'i lha mo'i tshogs bsam gyis mi khyab pa spros te phyag mchod bstod pa byed par bsams la:__na mo:__skye 'gag 'gyur med phrin las rdzogs:__rang byung thugs rjes 'gro rnams sgrol:__yid bzhin dngos grub char 'bebs pa'i:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__na mo pu ru sha ya ho:__hrI:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__phyi yi mchod pa 'bul ba ni:__me tog bdug spos mar me dri:__zhal zas rol mo yid 'ong rnams:__spyan shangs thugs ka sku lus dang :__zhal dang snyan du mchod pa 'bul:__puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da pU dza ho:__hU~M hrIH__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__sku mdog dmar po rjes chags ye shes 'bar:__nyag gcig zhal dang tshad med bzhi yi phyag:__chos sku'i rang bzhin 'od gsal rdo rjer sdom:__longs spyod yongs rdzogs rin chen phreng ba 'dren:__sprul pa'i rnam 'phrul pad+ma rgyas pa 'chang :__gsang ba ye shes bde chen gnyis med sbyor:__snang stong mtshan dpe'i sku la phyag 'tshal bstod:__hrIH__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__rang byung nang mchod 'bul ba ni:__mdzes pa'i gzugs dang snyan pa'i sgra:__dri zhim ro bcud 'jam 'khril reg:__zag med chos kun 'byung ba'i gnas:__ye shes dbyings su mchod par 'bul:__rU pa shap+da gan+d+he ra sa spar+she d+harma d+hA tu pU dza ho:__hU~M hrI:__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__A li kA li rang byung sngags kyi sgras:__brgyad khri bzhi stong chos kyi char chen 'bebs:__phyi nang sa chu me rlung 'byung ba bzhi:__'gro ba rigs drug so so'i sgra skad kun:__yi ge drug pa'i sngags kyi dbyangs su bsgyur:__khams gsum 'khor ba dong nas sprugs mdzad pa'i:__grags stong rdo rje'i gsung la phyag 'tshal bstod:__hrI:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__gsang ba'i mchod pa 'bul ba ni:__yid 'phrog rdo rje'i lha mo'i tshogs:__nam mkha' gang bar rab sprul nas:__snyoms 'jug dga' bzhi'i sgyu rtsal mchog:__zag med bde chen rgyas phyir 'bul:__ma hA su kha ga Na gu h+ya pU dza ho:__hU~M hrIH__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__nyon mongs shes bya'i sgrib gnyis dbyings su sangs:__ji lta ji snyed mkhyen pa'i ye shes rgyas:__'gro ba kun la bu gcig lta bur brtse:__sangs rgyas kun dang dbyer med bcom ldan 'das:__lhun grub rtsol med phrin las mkha' dang mnyam:__gdod nas rnam dag rang byung chos kyi sku:__rig stong 'od gsal thugs la phyag 'tshal bstod:__hrI:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__khyad par mchod pa 'bul ba ni:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyis mchod:__nyon mongs bsgral ba'i rak+tas mchod:__brjid ldan 'dod yon gtor mas mchod:__thugs dam bskang phyir bzhes su gsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__ma hA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M hrIH__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__gar gyi dbang phyug khyab bdag kun tu bzang :__gsang ba ye shes bzang mo gnyis med sbyor:__rigs 'dus bla ma gtsug gi rgyan du 'chang :__phung khams skye mched rtog tshogs thams cad kun:__zhi khro rab 'byams rtsa gsum 'khor lor rdzogs:__dran pas gdung sel dngos grub gter gyi mdzod:__dkyil 'khor yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__nyes byas bshags shing dngos grub gsol ba ni:__ho:__'gro 'dul thugs rje'i lha tshogs dgongs su gsol:__bdag cag nyon mongs 'khrul pa'i gzhan dbang gis:__thog med dus nas da lta yan chad du:__tshor dang ma tshor sdig ltung nyams chag kun:__'gyod pas bshags so byang zhing dag pa dang :__rdo rje'i tshe dang g.yung drung lta bu'i lus:__dad dang snying rje shes rab ting 'dzin sgo:__mngon shes rjes dran gzungs dang spobs pa'i gter:__tshar gcod rjes 'dzin phrin las rnam pa bzhi:__sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub mchog:__lha sngags ye shes dkyil 'khor la brten nas:__thugs rje yul la 'jug pa'i phrin las kyis:__da lta nyid du bdag la stsal nas kyang :__mthong thos dran reg smin cing grol ba dang :__'khor ba dong nas sprugs par byin gyis rlobs:__zhes gsol ba btab cing lha sku bde ba chen po'i ye shes sgyu ma lta bu'i ngang du mnyam par bzhag go:__de nas bzlas pa sngags kyi ting nge 'dzin la 'jug pa la:__dang po bsnyen pa'i rim pa ni:__spyi bo'i bla ma la mos gus rtse gcig pas:__kye kye bla ma rin po che:__gu ru pad+ma rdo rje 'chang :__bdag la re sa gzhan na med:__ye shes thugs rjes dgongs su gsol:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__lus ngag yid la dbang bzhi skur:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__zhes bzlas pas:__gnas gsum 'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa rim dang gcig car du byung :__rang gi gnas gsum du rim dang gcig car du zhugs shing thim pas dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par bsams la bzlas brjod 'bum phrag bzhi bya'o:__gnyis pa sgrub pa ni:__rang gi snying gar thugs rdo rje mi bskyod pa'i thugs ka'i dbus su nyi zla'i gwa'u kha sbyor gyi lte bar hrIHyig dmar po mar me ltar 'bar ba'i mthar sngags kyi phreng ba rang sgra sgrogs bzhin du 'khor ba las 'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:__zhing rab 'byams kyi rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho la thugs mnyes pa'i mchod pa phul:__sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad sku dang yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs nas rang la thim pas sgo gsum rdo rje gsum gyi rang bzhin du byin gyis brlabs par bsams la:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__zhes 'bum phrag bdun bzla'o:__gsum pa las sbyor ni:__slar yang thugs srog sa bon gyi mthar gzungs sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer 'phros:__lus dkyil gyi lha thams cad la khyab:__mun khung du sgron me btegs pa bzhin gsal bar byas:__bde ba chen po'i ye shes mchog tu 'bar ba'i 'od kyis rigs drug gi sems can la phog:__de thams cad kyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa sbyangs:__snang grags 'gyu gsum thugs rje chen po'i dkyil 'khor rab 'byams kyi sku gsung thugs su byin gyis brlabs:__gang la gang 'dul ba'i mchog dang thun mong gi phrin las thams cad lhun gyis grub par bsams la:__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M d+hu ma g+ha ye na ma swA hA:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__ma ma sarba pA paM kle sha shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes spyi dril gyi las sbyor dang :__na mo rat+na tra yA ya:__na mo b+ha ga wa te sarba ta thA ga ta lo ke shwa ra pad+ma rA dzA ya:__ta thA ga tA ya:__ar+ha te saM myaka saM bud+d+hA ya:__tad+ya thA:__oM na mo pad+ma shA ri rA ya:__pad+ma uSh+NI Sha ya:__pad+ma lo tsa nA ya:__pad+ma mu khA ya:__pad+ma hastA ya:__pad+ma pa da nA ya:__pad+ma d+ha rA NA ya:__pad+ma dz+nyA nA ya:__pad+ma pA rA ya:__pad+ma aM ku shA ya:__pad+ma shA rA ya:__pad+ma badz+ra gar+b+hA ya:__pad+ma saM gra hA ya:__pad+ma su khA ya:__pad+ma phul+lA ya:__pad+ma pra b+hA ya:__pad+ma te dzA ya:__pad+ma pi shran+hA ya:__pad+ma siM ha nA dA ya:__pad+ma lo ke shwa rA ya:__pad+ma kha tsar+YA ya:__pad+ma ga ga na rA dzA ya:__pad+ma krI ti gar+b+hA ya:__pad+ma bI b+ha yA ya:__pad+ma tsin+ta tsakyA ya:__pad+ma ma hA kA ru Ni kA ya:__pad+ma a mo g+ha pA shA ya:__pad+ma tsin+ta ma NI ya:__tad+ya thA:__oM sarba ta thA ga ta a wa lo ki te:__ma ma sarba satwa pA paM kle sha shod+d+ha ya sho d+ha ya:__bi sho d+ha ya bi sho d+ha ya:__sarba karma A ba ra Na bi sho d+ha ya:__ha na ha na:__pra ti ha na pra ti ha na:__da ha na da ha na:__siny+tsa ya siny+tsa ya:__sarba ma la bi sho d+ha na ye swA hA:__de ltar las sbyor spyi dril gzungs sngags dang bcas pa 'di khri phrag gcig bzlas pas tshe rabs 'khor ba grangs med du bsags pa'i sdig sgrib thams cad byang zhing dag pa dang :__'dod rgu thams cad yid bzhin du 'byor pa dang :__'khor ba dong nas sprugs pa'i phrin las la dbang 'byor bar 'gyur ro:__thun mtshams su ci 'byor pa'i gtor ma bsang sbyang byin gyis brlabs la:__gtor mgron spyan drang ba ni:__hrI:__bla ma yi dam thugs rje'i lha tshogs rnams:__chos kyi dbyings la rtsol rtog mi mnga' yang :__bdag cag tshogs bsag mchod pa bzhes slad du:__ye shes sgyu ma'i rol pas gnas 'dir gshegs:__oM gu ru sarba ta thA ga ta pad+ma rA dza sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M ho:__pad+ma A sa na tiSh+Than+tu:__zhes pas mdun gyi nam mkhar bzhugs pa la gtor ma 'bul ba ni:__oM gu ru sarba ta thA ga ta ma hA kA ru Ni ka pad+ma rA dza sa pa ri wA ra i daM ba liM b+huny+dza kha kha khA hi khA hi:__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tshan+tu:__zhes lan bdun gyis phul:__mchod cing bstod la phrin las gsol ba ni:__hrI:__nyer spyod 'dod yon bde ba che:__sman rag gtor tshogs bsam mi khyab:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i phyag rgya chen por rol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta ma hA kA ru Ni ka pad+ma rA dza sa pa ri wA ra ma hA sarba pU dza ho:__hrI:__mkha' khyab rdo rje'i sku gsung thugs:__yon tan phrin las kun tu ston:__bla ma thugs rje'i lha tshogs la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal bstod:__'dod yon gtor ma 'di bzhes la:__byang chub lam gyi bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__'khor ba dong sprugs phrin las mdzod:__nongs pa bshags shing ye shes lha tshogs rang la bstim:__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas khams gsum snod bcud thams cad bde ba chen po'i ngo bor 'od du zhu:__rang nyid gzhi lus lha dang bcas pa la thim zhing :__de'ang thugs srog hrIH'i bar du 'dus nas 'od gsal spros pa dang bral ba'i ngang du gyur par bsams la mnyam par bzhag:__slar yang rang skad cig gis thugs rje chen po bla ma rigs kyi bdag por bzhugs pa'i skur lam ste gyur par bsam:__oM AHhU~M badz+ra kA wA tsi rak+ShA haM zhes sgo gsum rdo rje'i rang bzhin du byin gyis brlab:__dge ba'i rtsa ba 'di yis bdag gzhan 'gro:__sgrib gnyis byang zhing tshogs gnyis yongs su rdzogs:__sa dang lam gyi bgrod pa mthar phyin nas:__'gro 'dul 'phags pa'i go 'phang myur thob shog:__byin rlabs sprin phung bla ma rdo rje 'chang :__dngos grub char 'bebs yi dam thugs rje'i gter:__'khor ba dong sprugs bde gshegs sems dpa'i tshogs:__rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i bkra shis shog:__ces bsngo smon bkra shis bya:__thun mtshams thams cad du stong nyid snying rje'i snying po can gyi bsag sbyong la brtson par bya'o:__de ltar 'bad pas rab dngos:__'bring nyams:__tha ma rmi lam du bla ma dang yi dam gyi zhal mthong ba:__gsung thos pa:__ye shes rgyud la skye ba sogs rtags mthong zhing :__phyir mi ldog pa'i sa la reg par 'gyur ro:__bla ma dang yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i bsnyen sgrub rgyun gyi rnal 'byor ro:__sa ma ya:__de lta bu'i bla ma dang yi dam gyi rnal 'byor bskyed pa'i rim pa la bslab pa ni:__gnas dben par mtshams dam du bcad:__ma rdal dang sku gsung thugs kyi rten mchod tshogs dang bcas pa bsham:__skyabs sems dang bsag sbyong nan tan du bya:__dngos gzhir dam tshig gi dkyil 'khor gsal btab nas ye shes pa spyan drang ba sogs las rim gsal bar bsgom:__de nas thog mar spyi bo'i bla ma'i sku'i gsal snang la sems gzung :__'od zer 'phros 'dus dbang bzhi blang :__bla ma rang la bstim:__rlung ro bsal:__lus gnad bsrang :__rlung nang du cung zad 'dzin pa dang bcas rang thugs rje chen por gsal ba la blo bzhag:__gsal snang skyes pa na sems dang bsres te dngas gsal rnyogs med kyi ngang du rtse gcig sems bzung :__skabs su nga rgyal drag tu brtan:__mthar chos nyid gnyug ma'i ye shes zhi ba chos kyi sku'i yon tan gzugs kyi skur shar ba'i dag dran la bslab:__de lta bu yang nas yang du goms pas rtsa ba'i lha sku la gsal brtan tshad du phyin pa na:__lus dkyil gyi lha dang :__mthar snang srid dag pa rab 'byams su lam du khyer bas tha mal gyi snang ba dang :__der zhen pa dang :__de dang rjes su 'brel ba'i rtog tshogs thams cad sku dang ye shes sgyu ma'i tshul du rang shar na bskyed rim gyi grub mtha' snyogs pa yin no:__de'i yan lag tu bzlas brjod kyi sgo nas bsnyen cing sgrub pa la:__bdag bskyed la brten nas bsnyen pa dang :__sgrub pa dang :__las la sbyar ba ni gong du bshad pa ltar grangs dang rtags mthar phyin par bya'o:__de ni bsnyen pa las phye ba'i bsnyen sgrub las gsum mo:__de nas mdun bskyed la brten nas sgrub pa bya bar 'dod na:__dben par phyi nang gi mtshams bcad:__bkra shis pa'i sa dmar po blangs la ma rdal zlum po mda' gang khru bzhi pa ngos snyoms pa'i dbus su bdud rtsis chag chag gdab:__dkyil 'khor sgo rdzogs sam me tog gi tshom bu'i steng du khri'u'i khar zangs kyi bum pa myong grol ril bus gang ba'i khar bdud rtsi'i thod pa dang sin+d+hu ra'i me long rtsa sngags kyis brgyan pa'i steng bla ma'i gtor chen rnams bkod:__mthar phyi nyer spyod:__nang 'dod yon:__gsang ba sgegs sogs rig ma'i gzugs brnyan:__rmad du byung ba sman rag gtor tshogs rnams phyogs bzhir dgram:__spos dang rol mor bcas ye shes kyi gzi byin dbab pa rnams sta gon du bya ba'o:__de nas dngos gzhir skyabs su 'gro ba:__sems bskyed pa:__tshad med bzhi bsgom pa:__tshogs bsag pa:__bgegs bskrad cing mtshams bcad pa:__gnas dang yo byad byin gyis brlab pa rnams spyi ltar byas la:__bdag gi rnal 'byor bzlas brjod dang bcas pa sngon du 'gro bas mdun rten stong par sbyang :__stong pa'i ngang las ngag tu hrI hrI zhes brjod pas mdun bskyed kyi dkyil 'khor 'byung bzhi rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du sna tshogs rdo rje'i stegs bu la gnas pa'i rdo rje'i srung 'khor yangs shing rgya che ba gsal brtan 'od zer rab tu 'bar ba:__de'i dbus su b+h+rU~M las ye shes rang snang gi gzhal med khang gru bzhi sgo bzhi rta babs bzhis brgyan pa:__tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa phyi nang sgrib med dwang gsal 'od kyi rang bzhin can gyi lte bar sna tshogs pad+ma 'dab ma bzhi pa ze'u 'bru dang bcas pa'i snying por zla ba'i dkyil 'khor hrIHyig dmar pos mtshan pa:__de las 'od zer 'phros 'dus yongs su gyur pa las pad+ma rA ga las grub pa'i rdo rje dmar po rtse lnga pa 'od 'bar ba hrIHyig gis mtshan pa las gzhal du med pa'i 'od zer 'phros:__'phags pa rnams mchod cing thugs dam bskul:__sems can thams cad kyi sgrib pa sbyangs te 'jig rten dbang phyug gi go 'phang la bkod:__'od zer tshur 'dus yongs su gyur pa las thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po sku mdog bye ru'i sdong po la til mar gyis byugs par nyi 'od khyab pa lta bu:__zhal gcig phyag bzhi pa:__'dzum zhing chags la cung zad khro bo'i nyams can:__phyag dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba'i bar du pad+ma rA ga'i rdo rje rtse lnga pa bsnams pa:__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang :__g.yon 'og mas ut+pal dmar po'i sdong bu bsnams pa:__yum yi ge drug ma gsang ba ye shes dmar mo Da ma ru dang thod chang bsnams pas 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin chen rus pa dang me tog gi rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis thugs rje'i 'od zer dmar po 'phro ba'i klong na bzhugs pa:__de'i spyi bor pad+ma dang nyi zla'i gdan la drin can rtsa ba'i bla ma o rgyan pad+ma rdo rje 'chang gi rnam pa sku mdog dmar po rdo rje dang dril bu 'dzin pas yum bde ba'i dbang phyug ma dmar skya pad+ma dril bu 'dzin pa 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis 'ja' 'od thig le rig 'dzin dpa' bo mkha' 'gro'i sprin phung 'phro ba'i klong na rol pa:__gtso bo'i g.yas su sras nor bu 'dzin pa:__g.yon du sras mo gsang sngags 'dzin ma:__gnyis ka'ang sku mdog dmar gsal gzhon zhing 'dzum pa'i nyams can:__zhal gcig phyag bzhi'i dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba:__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang :__g.yon 'og mas pad+ma dmar po 'chang ba:__dar dang rin po che dang me tog gi phreng bas brgyan cing zhabs sems skyil gyis gtso bo la 'dud pa'i tshul gyis pad zla'i gdan la bzhugs pa:__pad 'dab bzhi'i lte bar zla ba'i gdan la mdun du rnam par snang mdzad:__shar du rdo rje sems dpa':__lhor rin chen 'byung ldan:__nub tu snang ba mtha' yas:__byang du don yod grub pa rnams rang rang gi rigs kyi yum dang mnyam par sbyor ba:__de'i phyi rol mu khyud sna tshogs pad+ma 'dab ma brgyad la zla ba'i steng du phyi nang gi sems dpa' yab yum bcu drug 'khril sbyor du rol pa:__de'i phyi rol tu mu khyud rim pa bzhir pad 'dab stong dang zla ba'i gdan la bskal bzang gi sems dpa' stong :__khyams kyi phyogs bzhi steng 'og rnams su sprul sku thub pa drug:__sgo bzhir nyi ma la gnas pa'i mthar byed sgo ba yab yum brgyad rnams sku mdog phyag mtshan rgyan cha lugs ma 'dres yongs rdzogs chen por gsal ba'i steng gi nam mkhar khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad dang :__gzhan yang rtsa gsum rgyal ba rab 'byams thams cad til gyi gong bu kha bye ba ltar bde stong 'od kyi phung por shigs ser bzhugs pa'i gtso 'khor thams cad kyi gnas gsum yig 'bru gsum las 'od zer 'phros:__'jig rten dbang phyug zhi khro rab 'byams rgyal ba'i dkyil 'khor thams cad mkha' khyab tu spyan drangs par bsams la:__spyan 'dren nas bstod bshags kyi bar gong ltar bya'o:__de nas bsnyen pa'i dmigs bzlas cung zad sngon du 'gro bas:__gtso bor sgrub pa'i dmigs bzlas ni:__rang gi snying gar thugs rdo rje mi bskyod pa'i thugs ka'i dbus su nyi zla'i gwa'u kha sbyor gyi lte bar hrIHyig dmar po mar me ltar 'bar ba'i mthar sngags kyi phreng ba rang sgra sgrogs bzhin du 'khod pa las sngags kyi phreng ba lu gu rgyud du bar ma chad par byung ba zhal nas thon:__mdun bskyed kyi thugs srog sngags phreng dang bcas pa la thim pas dkyil 'khor lha tshogs thams cad kyi thugs rgyud bskul:__de las 'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:__zhing rab 'byams kyi rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho la thugs mnyes pa'i mchod pa phul:__sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad sku dang yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs nas rang la thim pas sgo gsum rdo rje gsum gyi rang bzhin du byin gyis brlabs par bsams la yi ge bdun pa 'bum phrag gsum mam:__gnyis sam:__gcig gis mtha' brten pa bzla'o:__las sbyor la thun mong dang :__khyad par gnyis las:__dang po ni:__slar yang rang gi thugs srog sa bon gyi mthar gzungs sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi lha tshogs rnams la thim:__gsal brtan bde ba chen po'i ye shes mchog tu 'bar ba'i 'od kyis rigs drug gi sems can la phog:__de thams cad kyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa sbyangs:__snang grags 'gyu gsum thugs rje chen po'i dkyil 'khor rab 'byams kyi sku gsung thugs su byin gyis brlabs:__gang la gang 'dul ba'i mchog dang thun mong gi phrin las thams cad lhun gyis grub par bsams la gzungs sngags khri phrag gcig bzla'o:__gnyis pa khyad par gyi las sbyor ni:__de lta bu'i sgrub pa'i bsnyen sgrub las gsum mthar phyin pas gzhan don las sbyor drug bya ba ste:__dang po sku phyag rgya mthong grol ni:__sa ga'am cho 'phrul zla ba'i tshes gcig nas bzung :__ras 'dul legs par byas pa'i gzhi la myang grol rdzas kyis byugs:__lha bzo dam tshig ldan pas gtso bo rigs bdag dang bcas pa'i sku mtshan nyid dang ldan par bris pa'i gsham du:__bsnyen sgrub las sbyor gyi gzungs smon lam dang bcas bri:__tshes brgyad kyi nyi ma 'char khar spyan dbye rab gnas legs par byas la dkyil 'khor gyi dbus su dgram:__mchod tshogs ji ltar 'byor pa bsham:__bdag gi rnal 'byor sngon du 'gro bas bris sku bsang sbyang :__stong pa'i ngang las gtso bo rigs bdag lus dkyil dang bcas pa bdag bskyed ltar gsal gdab cing bstod bshags par bya:__bzlas pa'i skabs su babs pa na:__rang thugs rje chen por gsal ba'i thugs srog sngags phreng dang bcas pa las bde ba chen po'i 'od zer 'phros:__mdun bskyed gtso bo rigs bdag lus dkyil dang bcas pa'i lha tshogs rnams kyi thugs rgyud bskul:__de rnams sku dgyes pa'i gzi byin bskyed:__gsung sngags kyi sgra chen po bsgrag:__thugs ka nas ye shes kyi 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros:__'phags pa rnams mchod:__sems can thams cad thugs rje chen po'i go 'phang la bkod:__'od zer tshur 'dus pa dang lhan cig tu rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rje'i byin rlabs thams cad lha sngags 'od zer gyi rnam pas mdun bskyed la thim:__byin rlabs kyi gzi byin mchog tu 'bar:__mthong thos dran reg thams cad grol ba'i bdag nyid chen por gyur par bsams la bsnyen sgrub kyi sngags ci rigs dang :__gtso bor las sbyor gyi gzungs kho na bzla:__thun mtshams mchod bstod gtor ma 'bul ba sogs bya:__rten 'di mthong thos dran reg kun:__nad gdon sdig sgrib bar chad zhi:__tshe bsod dpal 'byor ye shes rgyas:__bde ba can du skye bar shog:__ces khyad par gyi smon lam mang du gdab:__de lta bu'i rim pas tshes bco lnga'i bar du bsgrub:__bris sku las sgra dang 'od zer 'phro ba byung na thugs rje chen po'i ye shes kyi sku dngos dang dbyer med par 'gyur ro:__gang ltar yar tshes bco lnga'i nyi ma 'char ka'i dus mchod pa rgya cher byas la gtsug lag gi sgo khang ngam:__lam srang gi gzhi mdo lta bu kun gyis mthong ba'i sar brtan par bzhugs su gsol:__'chos dang brtan bzhugs rgyas par bya:__smon lam brgya rtsa brgyad gdab cing bkra shis rgya cher byas la dge 'dun bsnyen bkur gyi dga' ston dang :__'dus pa rnams sbyin pas tshim par bya'o:__de ltar byas pas rten mthong zhing mos gus skyes pa tsam gyis thar pa'i sa bon rgyud la bzhag:__sdig sgrib zhi:__legs tshogs rgyas:__phyi ma bde ba can du skye ba sogs phan yon bsam gyis mi khyab bo:__gnyis pa gsung thos pas grol ba ni:__tshong dus sogs skye bo mang du tshogs pa'i sar rang nyid thugs rje chen po'i rnal 'byor la gnas pas:__bzlas pa'i skabs su bab pa na:__rang thugs rje chen po rigs bdag lus dkyil gyi lha dang bcas pa'i zhal nas sngags kyi sgra dang thugs rje'i 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros:__sems can thams cad dang khyad par yul mngon du gyur pa rnams kyi rna ba'i 'doms rtsa nas zhugs:__snying gi dbus su thim:__'byung ba'i sgra thams cad kyang sngags kyi rang sgrar grags pa gang gis thos pa tsam gyis nad gdon sdig sgrib bag chags dang bcas pa byang zhing dag:__tshe bsod dpal 'byor ye shes thams cad 'phel zhing rgyas:__thar pa'i sa bon rgyud la thebs:__tshe 'phos ma thag bde ba can du skye ba'i skal ba can du gyur par bsams la bsnyen sgrub sngags kyis thog drangs te las sbyor gyi gzungs gsal dag snyan pas skad gsang mthon por sgrogs:__gzungs sngags thos pa'i yid can kun:__nad gdon sdig sgrib bar chad zhi:__zhes sogs smon lam gdab:__des thar pa'i sa bon rgyud la bzhag pa sogs phan yon gong ltar 'thob par 'gyur ro:__gsum pa thugs dgongs pas grol ba ni:__yang skye bo mang du 'tshogs pa'i sar bdag gi rnal 'byor la gnas pas dmigs bzlas cung zad mthar:__lus bsrang :__rlung bsal:__mig yul rnams la che re blta:__yid kyis rang dang yul snang thams cad thugs rje chen po'i sku dang sngags sgrar gsal btab pa'i mthar:__snang sems ro gcig tu bsres la dgongs pa mi 'gyur ba'i ngang du yun ring du mnyam par bzhag:__snang sems ro gcig yid can kun:__zhes sogs smon lam btab pas phan yon gong ltar 'thob par 'gyur ro:__bzhi pa yon tan reg pas grol ba ni:__gro ga'am shog bu gtsang mar gur gum gi waM rgya mtshal rnams bsres pas 'khor lo mu khyud lnga ldan du bskor ba'i lte bar thugs rje chen po'i sku'am sa bon hrI:__mu khyud dang po la bsnyen pa'i sngags mthar bla ma rdo rje 'chang chen pos rig pa chen po 'di nyid 'chang ba dang reg pa thams cad rnam par grol bar mdzad du gsol:__gnyis pa 'dab ma brgyad la re re bzhin du:__sgrub sngags kyi mthar yi dam thugs rje chen pos sogs spel tshig sbyar:__gsum par las sbyor gyi gzungs dang :__thugs rje chen po rtsa gsum zhi khro rab 'byams kyis rig pa sogs dang :__rig pa 'di nyid 'chang ba kun sogs smon lam spel:__bzhi par dbyangs gsal rten snying spel tshig smon lam bkra shis kyis brgyan:__lnga par rdo rje'i rwa ba dang 'od lnga'i mu khyud kyis bskor:__myang grol rdzas kyis khyab par byug:__dkyil 'khor gyi dbus su bzhag la bdag mdun sgrub mchod tshul bzhin du bya ba sogs bris sku'i skabs ltar la mjug tu bskyed pa'i lha rnams sngags dang :__gzhal yas khang mu khyud kyi rnam par zhal bsgyur zhing smon lam brtan bzhugs rgyas par bya'o:__de ltar tshul bzhin du bsgrubs pa dar sna lnga yis dril te gtsug gam mgul du bcangs pas gong gi phan yon rnams 'byung zhing :__'chang ba po des reg pa'i 'gro ba'ang rnam par grol ba'i sa bon thebs par 'gyur ro:__lnga pa phrin las tshor bas grol ba ni:__rgya shug:__tsan+dan dkar dmar:__a ga ru:__sih+la:__spos dkar:__spang spos sogs dri'i rdzas kyi phur ma tshul bzhin bsgrubs pa'i gzungs bum gyi chu dang skye bdun sbyar bas spol la mdun du bzhag:__bdag mdun dkyil 'khor sgrub mchod sngon du 'gro bas:__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros:__mdun bskyed lha tshogs rnams kyi thugs rgyud bskul:__de rnams kyi zhal dang thugs ka nas sngags kyi sgra dang 'od zer gyi tshogs bsam gyis mi khyab pa 'phros:__dri'i rdzas la thim pas gang gis dri tshor ba tsam gyis rnam par grol ba la sogs pa'i ye shes dang yon tan rgyud la skye ba'i nus pa dang ldan par bsams la:__las sbyor gyi gzungs gtso bor bzla:__bzlas pa khri la sogs pas nus ldan du bsgrub:__snod bzang por bcad:__mang du tshogs pa'am dbang bskur sogs kyi tshe bsang shing gi dud pa dang sbyar nas bdugs pas dri tshor ba tsam gyis gong gi phan yon rnams 'byung bar 'gyur ro:__drug pa yongs rdzogs myang bas grol ba ni:__'phags pa gsum gyi ring bsrel dang gdung :__yul dag pa'i bdud rtsi dang sha:__khyad par skye bdun gyi sku sha rnams rtsa ba dang yan lag gi sman ji ltar rnyed pa 'bru sna'i phye ma dang bcas gzungs sgrub kyi chus ril bu sran chung tsam du dril:__rang byung gi li khris na bza' gsol:__rin po che'am rdza'i bum par bstsal la sgrub pa'i dkyil 'khor kyi dbus su bzhag:__bdag mdun sgrub mchod tshul bzhin bzlas pa dang bcas pa ci rigs pa'i mthar:__myong grol gyi bum pa la dmigs te:__myong grol gyi snod rang byung dbyings kyi gzhal med khang chen por:__ril bu rnams rig pa rang snang gi ye shes bla ma thugs rje chen po rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi lha tshogs til gyi gong bu kha bye ba ltar gnas gsum 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros:__ye shes kyi 'khor lo mkha' khyab tu spyan drangs par bsams la:__spyan 'dren nas bstod bshags bar bya:__rang gi thugs ka nas lha dang sngags kyi 'od zer rdo rje gzungs kyi thag pa'i lam las brgyud de ril bu lhar gsal ba rnams kyi thugs kar phog:__ye shes kyi gzi byin bskyed:__sngags kyi sgra dang 'od zer mkha' khyab tu snang bas 'phags pa rnams la thugs mnyes pa'i mchod pa phul:__sems can thams cad thugs rje chen po'i go 'phang la bkod:__'od zer slar 'dus pa dang lhan cig tu 'gro 'dul bde gshegs rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub:__snod bcud kyi dwangs ma thams cad lha sngags 'od zer gyi rnam par bsdus te ril bu'i lha'i thugs kar thim:__byin rlabs kyi gzi 'od lhag par 'bar:__grags stong rdo rje'i 'dzab rgyun mi chad pa nam mkha' gang bar sgrogs par bsams la:__bsnyen sgrub sngags ci rigs dang las sbyor gyi gzungs gtso bor bzla:__khyad par gyi sngags yi ge bdun pa'i mthar:__sarba ta thA ga ta dz+nyA na a mr-i ta rA sa ya na hrI da yA hrIM hrIM pheM pheM dza:hU~M ba~M hoHAH__zhes bzlas:__'od dang sgra sogs rtags mthong ba'am:__khyad par gyi rig pa khri phrag tu thems par bzla'o:__dngos grub blang ba ni:__ril bu lhar gsal ba la mchod cing bstod:__nongs pa bshags:__spyi bor spyan drangs la:__hrI:__bla ma thugs rje chen po'i lha tshogs rnams:__rtse gcig bsgrub pa'i dam bca' them lags na:__myong grol rdzas kyi ye shes la brten nas:__sku gsung thugs kyi sid+d+hi stsal du gsol:__sngags mthar kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__sarba sid+d+hi hrI:__zhes brjod la gnas bzhir reg:__mthar ril bu lhar gsal ba rang gi kha sgo nas zhugs:__snying ga'i hrIHdang dbyer med par bzhugs nas byang chub bar du mi 'bral bar byin gyis brlabs:__mthong thos dran reg thams cad grol ba'i nus pa dang ldan par bsam mo:__gzhan la sbyin na:__ril bu lhar gsal ba spyi bor bzhag cing :__hrIH__rin chen bum pa 'od kyi gzhal yas dbus:__bla ma thugs rje chen po'i lha tshogs bzhugs:__sku gsung thugs dang ye shes dbang bskur bas:__mthong thos dran reg smin cing grol bar shog:__sngags gong ltar brjod la gnas bzhir reg cing sbyin no:__de ltar bgyis pas thar pa'i sa bon thebs pa sogs ji skad smos pa'i phan yon 'thob par 'gyur ro:__khyad par gyi las sbyor 'di la'ang bsnyen sgrub las gsum tshang ste:__bris sku bzhengs pa rab gnas sogs sta gon gyi bya ba thams cad bsnyen pa:__dngos gzhi'i chos rnams sgrub pa:__rjes rang gzhan la phan gdags pa las sbyor gyi tshul lo:__bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i bskyed rim yan lag dang bcas pa'i rnal 'byor ro:__sa ma ya:__de ltar bskyed rim yan lag dang bcas pa'i bsnyen sgrub kyi sbyor ba dang rjes kyi phrin las la:__dang po sbyor ba sngon 'gro'i thog mar skyabs su 'gro ba ni:__mdun gyi nam mkhar bla ma dang thugs rje chen po bde gshegs zhi khro rtsa gsum rgyal ba rab 'byams mngon sum du bzhugs par mos la:__na mo:__bla ma yi dam thugs rje che:__zhi khro rgyal ba'i dkyil 'khor lha:__skyabs gnas rgya mtsho'i bdag nyid la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__gnyis pa sems bskyed pa ni:__mar gyur 'gro ba kun don tu:__bla ma zhi khro bsgrubs nas ni:__stong nyid snying rje dbyer med pas:__gzhan don byed par sems bskyed do:__gsum pa tshad med bsgom pa ni:__'gro kun bde dang ldan pa dang :__sdug bsngal rgyur bcas kun dang bral:__bde las rtag tu mi nyams shing :__btang snyoms mchog la 'god par bgyi:__zhes blo sbyang :__bzhi pa tshogs bsag pa ni:__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig ltung gnong 'gyod drag pos bshags:__dge tshogs kun la yi rang ngo :__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas rnams:__chos 'khor bskor bzhin bzhugs par gsol:__bsod nams byang chub chen por bsngo:__lnga pa sdom pa bzung ba ni:__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs dgongs:__bdag gis 'gro ba kun don du:__so thar byang sems rig 'dzin gyi:__sdom pa ma lus yongs su bzung :__byang chub bar du mi btang na:__thugs rjes byin gyis brlab tu gsol:__zhes dam bca':__dzaHhU~M ba~M hoHsa tshogs zhing rnams rang la thim par bsam:__drug pa bgegs la bka' bsgo ba ni:__hrIHhU~M:__nga ni dbang chen rta mgrin rgyal:__rdo rje gsang ba'i bdag nyid de:__bgegs kyi tshogs kun phyir dengs shig:__'das na brlag par gdon mi za:__drag sngags bcas bskrad:__bdun pa mtshams bcad pa ni:__hU~M:__phyogs mtshams steng 'og thams cad kun:__stong nyid ye shes rdo rje'i gur:__mi phyed 'bar ba'i 'od zer 'khrigs:__bar chad 'byung po mtshams bcad do:__badz+ra dz+nyA na rak+Sha dz+wa la ra~M tiSh+Tha b+h+ru~M:__brgyad pa byin dbab pa ni:__spos bsreg rol mo'i dbyangs dang bcas pas:__hU~M hrIH__sku gsum rab 'byams zhing khams nas:__bla ma rig 'dzin yi dam lha:__zhi khro rgyal ba rgya mtsho'i tshogs:__thugs rje thugs dam dus la bab:__gnas 'dir ye shes byin chen phob:__rnal 'byor rgyud la dbang mchog skur:__sgrub pa'i rdzas kyi gzi byin skyed:__rtags dang mtshan ma myur du ston:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na A be sha ya a AH__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes bskul:__dgu pa yo byad byin gyis brlabs pa ni:__ra~M ya~M kha~M:__snod bcud gzung 'dzin rnam dag ngang :__pad+ma dgyes pa'i zhing khams su:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i sprin chen gtibs par gyur:__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da pany+tsa kA ma gu Na ma hA su kha AHhU~M:__sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrIHthA:__zhes byin gyis brlabs la rgya cher spel:__de nas dngos gzhi la:__dam tshig pa bskyed pa:__ye shes pa spyan drangs shing bzhugs su gsol ba:__dbang bskur zhing rgyas gdab pa:__phyag mchod bstod pa bya ba:__nongs pa bshags shing dngos grub bskul ba:__bsnyen pa:__sgrub pa:__las sbyor gyi bzlas pa:__thun mthar gtor ma 'bul ba'i las kyi rim pa rnams tshul bzhin du bya'o:__rjes kyi phrin las la:__dang po tshogs kyi mchod pa ni:__tshogs rdzas bdud rtsis bsang zhing sbyang :__hU~M:__ye shes rig rtsal me rlung chus:__tshogs rdzas dngos 'dzin bsreg gtor bkrus:__pad+ma b+hany+dza'i snod yangs par:__'dod yon bdud rtsi'i bcud du 'khyil:__raM yaM khaM:__oM AHhU~M:__zhes byin gyis brlab:__tshogs zhing spyan 'dren pa ni:__hrI:__dmigs med mkha' ltar dag pa las:__ye shes sgyu 'phrul dra ba'i tshul:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams lha:__tshogs mchog dkyil 'khor gshegs su gsol:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki ni maN+Da la sa pa ri wA ra e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya staM:__phud dang po mchod pa ni:__oM AHhU~M:__tshogs rdzas bdud rtsi'i rgya mtsho che:__kha dog dri ro nus bcud ldan:__'dod yon rnam pa thams cad pas:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__ma hA ga Na tsa kra pU dza ho:__bar pa bshags pa ni:__hoH__thog med dus nas da lta'i bar:__mi shes nyon mongs bag med pas:__sdig ltung nyams chag ci mchis pa:__tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__yi ge brgya pa brjod:__tha ma bsgral bstab ni:__bdag nyid rta mchog he ru ka'i:__thugs las sprul pa'i pho nya spros:__dgra bgegs 'byung po dgug cing bstim:__mtshan ma'i rdzas dang dbyer med gyur:__e nr-i tri dzaHhU~M ba~M hoH__hU~M:__phur pa dpal chen kI la ya:__rno dpal 'bar ba'i mtshon cha yis:__gdug cing gtum pa'i tshogs rnams kun:__rdul du byas nas tshogs la 'bul:__oM pad+ma kI li kI lA ya sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mAM sak+ta kiM ni ri ti ga Na tsakra kha kha khA hi khA hi:__zhes dbul lo:__de nas dam tshig gi rdzas longs spyad pas lus dkyil gyi lha rnams zag pa med pa'i bde bas tshim par mos la rol:__lhag ma bsdus te bdud rtsis bran:__oM AHhU~M ha ho hrI:__hU~M:__thugs rje chen po'i bka' 'khor na:__mu ran skyong ba'i srung ma kun:__lhag ma'i dam tshig 'di bzhes la:__rnam bzhi'i phrin las 'grub par mdzod:__uts+tshiSh+ta ba liM ta kha kha khA hI khA hi:__zhes 'bul zhing smon lam gdab:__gnyis pa ye shes lha tshogs thugs dam bskul ba ni:__hrI:__chos kyi dbyings kyi pho brang nas:__'gro 'dul bla ma yi dam lha:__bde gshegs zhi khro rab 'byams tshogs:__thugs rje'i dbang gis sku bzhengs la:__thugs dam dbang gis phrin las mdzod:__sdig sgrib nyams chag dbyings su sbyongs:__ye shes rig pa'i rtsal chen spor:__gzung 'dzin rtog tshogs dbang du sdus:__gnyis snang 'khrul pa'i dgra bgegs thul:__khams gsum 'gro kun grol bar mdzod:__ces bskul lo:__gsum pa srung ma la tha tshig bsgrag pa ni:__hU~M:__dgongs brda snyan brgyud rig 'dzin gyis:__tha tshig gnyer gtad chos srung tshogs:__sman rag phud kyi ar+g+haM dang :__'dod 'byung gtor ma'i longs spyod bzhes:__bdag cag byang chub sgrub pa yi:__lam gyi bar chad zhi bar mdzod:__tshe srings dpal skyed 'byor pa spel:__bstan dang der 'dzin bu bzhin skyongs:__bshad sgrub phrin las rgyas pa dang :__nyams pa bdun ldan dgra dang bgegs:__ming tsam med par rdul du rlog:__'gro kun bde ba'i phrin las mdzod:__sarba d+harma pA la pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha hi:__bzhi pa bshal chus brtan ma mchod pa ni:__zhing skyes las kyi pho nya mo:__bde gshegs rdo rje pad+ma'i lcam:__bdud dang gnod sbyin sman mo'i rigs:__brtan skyong ya ma'i tshogs dang bcas:__tshur gshegs bshal chu'i bdud rtsi bzhes:__dpal gyi dam tshig rjes dgongs la:___gangs can mtha' dbus bde ba dang :__bstan pa dar ba'i phrin las mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__lnga pa rta bro bya ba ni:__hrIHhU~M:__thar med las kyi e dbyings su:__bdud dang dam sri dpung bcas mnan:__rta skad rngams bzhad rdo rje'i bros:__byang chub bar du rgyas gdab bo:__hrI:__ha ya grI wa sarba duSh+tAn s+t+waM b+ha ya laM:__drug pa dngos grub blang ba'i phyir gtang rag gi mchod bstod sngon du 'gro bas sgrub rten lhar gsal ba spyi bor bteg la:__oM AHhU~M:__rigs kun khyab bdag bla ma rdo rje 'chang :__pad+ma zhi khro rnam par rol pa'i lha:__rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs rnams kun:__ye shes dbyings la rtsol rtog mi mnga' yang :__mos shing gdung bas rtse gcig gsol 'debs na:__sngon gyi thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:__phrin las bzhi dang grub pa chen po brgyad:__'gro 'dul ye shes dngos grub stsal du gsol:__sgrub sngags mthar:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__sarba sid+d+hi hrI:__zhes gnas bzhir reg cing dam rdzas dngos grub kyi tshul du rol:__rjes 'brel du nongs pa bshags pa ni:__bdag gis bsnyen sgrub phrin las bgyis pa la:__lhag chad 'gal 'khrul nyes byas ci mchis kun:__tshe rabs bsags pa'i sdig dang lhan cig tu:__'gyod pas bshags so tshangs par stsal du gsol:__A li kA li dang yi ge brgya pa bzla:__bdun pa mtha' gnyis bsal ba ni:__mdun bskyed rten yod na brtan bzhugs dang :__med na ye shes pa gshegs:__dam tshig pa rang la thim par bsam:__hU~M:__bdag dang snang ba thams cad kun:__thugs srog snying por ro gcig thim:__de yang mi dmigs stong gsal ngang :__rdzogs pa chen po'i dbyings su bzhag:__a a a:__hrI:__slar yang mkha' las 'ja' tshon ltar:__dmigs med stong nyid snying rje'i rtsal:__rdo rje'i sku gsung thugs su shar:__rjes thob 'gro ba'i don la spyod:__oM AHhU~M badz+ra rak+Sha haM:__brgyad pa bsngo smon gyis rgyas gdab pa ni:__ho:__bla ma 'phags mchog thugs rje'i gter:__pad+ma zhi khror rol pa'i lha:__bdag la brtse bas nyer dgongs nas:__rtag tu byin gyis brlab mdzad gsol:__bsnyen sgrub zab mo 'dis mtshon te:__dus gsum bsags pa'i dge tshogs kun:__byang chub snying por bsngo bar bgyi:__'gro don sangs rgyas myur thob shog:__dgu pa bkra shis gsol ba ni:__rigs kun khyab bdag bla ma rdo rje 'chang :__brgyud gsum rig 'dzin rgya mtsho'i bkra shis shog:__thugs rje'i gter chen yi dam pad+ma'i rgyal:__zhi khro rnam par rol pa'i bkra shis shog:__legs nyes stangs 'dzin sgrub mchog bu bzhin skyong :__phyi nang mkha' 'gro chos srung bkra shis shog:__mkha' khyab 'gro kun mchog dang thun mong gi:__dngos grub dpal la spyod pa'i bkra shis shog:__gzhi yi bkra shis 'od gsal dbyings kyi ngang :__lam gyi bkra shis ye shes snang ba rgyas:__'bras bu'i bkra shis zung 'jug mngon du gyur:__phrin las mdzad pa mtha' yas bkra shis shog:__ces brjod cing me tog gi char dbab:__tshogs mchod kyi skabs su rgyas par spro na:__lus ngag yid gsum thun mong dang bcas pa'i rtog sgrib bshags pa:__sman rag gtor ma mar me'i skong ba smon lam bcas zhi khro bka' brgyad sogs spyi ltar bya'o:__bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i bskyed rim sngon 'gro dang rjes kyi las rim mo:__sa ma ya:__de ltar rim pa dang po'i rnal 'byor yan lag dang bcas pa bstan nas:__rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khrid la sngon 'gro:__dngos gzhi:__rjes so:__dang po sngon 'gro ni:__gnas dben par phyi nang gi bya ba thams cad ling gis btang ste:__bde ba'i stan la lus bsrang :__rlung ro bsal:__bla ma dang dkon mchog la gsol ba gdab:__dal 'byor gyi lus rten rnyed dka':__phan 'dogs che:__'jig par sla:__nam 'chi ba'i tshe cis kyang mi stang :__las kho na'i rjes su 'brangs te 'khor ba gar skyes sdug bsngal gyi rang bzhin las bde ba'i go skabs cung zad tsam yang med pas:__'khor ba las thar par 'dod pa'i nges 'byung drag pos rgyud bskul te skyabs su 'gro ba dang :__sems bskyed pas mtshams sbyar te:__bla ma'i rnal 'byor la gnad du bsnun par bya'o:__de la dang po gsal gdab pa ni:__rang gi mdun gyi nam mkhar seng khri pad+ma nyi zla dang bcas pa'i gdan gyi steng du:__rtsa ba'i bla ma o rgyan rdo rje 'chang sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis kyis rdo rje dang dril bu thugs kar bsnol te 'dzin pas yum la 'khyud pa:__yum bde ba'i dbang phyug ma dmar mo gri gug dang thod pa bsnams pa 'khril ba:__yab yum gnyis ka'ang sgeg cing 'dzum la chags pa'i nyams can:__dar dang rin po che dang rus pa dang me tog dmar po'i phreng bas brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis snang stong 'od lnga 'khrugs pa'i klong na bzhugs pa'i yid chos rnam par dag pa 'jig rten dbang phyug pad+ma'i rgyal po yab yum sras bcas:__phung po lnga rigs lnga:__khams lnga yum lnga:__tshogs brgyad sems dpa' brgyad:__yul brgyad sems ma brgyad:__sku'i gnas drug dang yan lag thub drug sgo skyong :__dus gsum gyi rtog tshogs thams cad rnam par dag pa bde gshegs sems dpa' khrag 'thung khro bo rab 'byams sogs rtsa gsum rgya mtsho'i ngo bo skyabs gnas kun 'dus kyi bdag nyid chen por mngon sum du bzhugs par bsam:__de nas tshogs bsag pa'i slad du phyag 'tshal zhing yan lag bdun pa bya:__maN+Dal 'bul ba ni:__oM AHhU~M:__bdag lus longs spyod dus gsum dge tshogs bcas:__snod bcud bkod pa lhun grub 'dod yon rgyan:__phung khams skye mched rdo rje'i maN+Da la:__chos dbyings dkyil 'khor ye shes sgyu ma'i sprin:__nam mkha' khyab par yid kyis mngon sprul te:__sku gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__thugs rjes 'gro ba'i don du bzhes nas kyang :__thun mong mchog gi dngos grub stsal du gsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta maN+Da la pU dza ho:__sdig sgrib sbyang ba'i phyir sngags bzla ba ni:__bdag ni mi shes gti mug mthus:__tshe rabs 'khor ba thog med nas:__bsags pa'i sdig ltung nyes byas rnams:__mgon po'i spyan sngar gnong 'gyod kyi:__gdung ba drag pos mthol lo bshags:__phyin chad bsdam par dam bca' na:__thugs rje chen pos dgongs mdzod la:__byang zhing dag par byin brlab gsol:__zhes gdung ba drag pos bshags pas:__bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen po'i thugs kar zla ba la gnas pa'i hU~M dkar po las bdud rtsi'i chu rgyun dpag tu med pa babs:__yab yum gyi sku'i nang gang :__sbyor mtshams nas thon:__rang gi spyi bo nas zhugs:__lus kyi nang thams cad gang :__sdig sgrib nyes ltung thams cad byang zhing dag par bsams la:__oM gu ru pad+ma sa twa sa ma ya:__ma nu pA la ya:__gu ru pad+ma sa twa twe no pa tiSh+Tha:_dr-i D+ho me b+ha wa:_su to Sh+yo me b+ha wa:_su po Sh+yo me b+ha wa:__a nu rak+to me b+ha wa:__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha:__sarba karma su tsa me:_tsit+taM shre ya:__ku ru hU~M ha ha ha ha ho:__b+ha ga wAn sarba ta thA ga ta gu ru pad+ma hrI da ya mA me muny+tsa:__gu ru pad+ma b+ha wa ma hA sa ma ya sa twa AH__zhes bla ma'i yi ge brgya pa 'bum phrag sogs bzla:__mthar bshags bsdom drag tu bya:__khyad par byin rlabs btsan thabs su 'bebs pa'i slad du mos gus gdung shugs drag pos:__sku gsung thugs kyi bdag nyid rdo rje 'chang :__skyabs gnas kun 'dus gu ru pad+ma la:__snying nas mos gdung drag pos gsol ba 'debs:__dbang skur byin rlobs mchog thun dngos grub stsol:__ces ci nus dang gsol 'debs kyi bsnyen pa:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__zhes 'bum phrag mang du bzla:__thun mthar dbang blang zhing mnyam par bzhag pa ni:__dpal ldan bla ma rin po ches:__bdag la dbang bzhi bskur du gsol:__sgrib bzhi dag cing lam bzhi 'byongs:__sku bzhi thob par byin gyis rlobs:__zhes gsol ba btab pas:__bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros:__rang gi gnas gsum du thim pas bum gsang shes rab ye shes kyi dbang thob:__mthar bla ma nyid 'od du zhu:__rang la thim:__thugs yid dbyer med du 'dres:__dbang bzhi pa thob:__de kho na nyid kyi ye shes mngon du gyur par bsams la sems ma bcos pa'i ngang du bzhag go:__gnyis pa dngos gzhi la:__rgyud las:__sems byung rnyog ma rab zhi nas:__sems kyi chos nyid gtan la phab:__dbyer med gnyug mar mnyam 'jog pa:__nges don snying po'i gdams pa'o:__zhes pas sems byung gi rnyog ma gdul ba:__sems kyi chos nyid lta ba:__dbyer med gnyug mar 'jog pa'o:__dang po ni:__sngon 'gro'i nyams myong tshad ldan rgyud la skyes pa na:__gnas dben par 'du 'dzi dang rnam g.yeng gi 'brel thag thams cad rbad kyis bcad:__ling gis bor:__ltos med du 'jog:__rtogs pa khyad par can ma skyes par sgrub pa'i sa rde 'dzugs pa'i dam bca' brtan pos:__bde ba'i stan la lus gnad bsrang :__dran pa mngon du bzhag:__skyabs 'gro nas bla ma'i rnal 'byor bar rtse gcig tu nyams su blang :__bla ma rang la bstims nas thugs yid bsres pa'i ngang chad pa ngal bso ba bzhin dus gsum gyi rtog pa ci'ang yid la mi byed par lhod kyis klod:__dbang po rab la de kho nas rang bzhin gyis bsam gtan la gnas par 'gyur ro:__dbang po 'bring de ting nge 'dzin skye bar ma nus na:__bskyed bzlas la sems 'dzin par bya ste:__sngon 'gro ji ltar rigs pas rgyud sbyangs nas:__dngos gzhi gsal 'debs pa'i tshig bshad ni:__'don sgom zung du 'jug pas:__hrI:__sems nyid ma bcos gnyug ma'i ngang :__'gag med hrIHyi sgra gdangs kyis:__snang srid dngos 'dzin dbyings su yal:__de las snod kyi 'jig rten kun:__pad+ma drwa ba'i zhing gi gzhir:__rdo rje srung ba'i 'khor lo dang :__rin chen gzhal med khang bzang dbus:__pad nyi zla ba'i gdan gyi steng :__bdag nyid bde gshegs kun gyi dngos:__'jig rten dbang phyug pad+ma'i rgyal:__dmar gsal pad+ma rA ga'i mdangs:__zhal gcig phyag bzhi dang po gnyis:__thal sbyar rdo rje rtse lnga bsnams:__'og ma phreng ba ut+pal 'chang :__pang du gsang ba ye shes dmar:__Da ru thod chang 'dzin pas 'khril:__gnyis ka me tog phreng ba dang :__dar dang rin chen rus pas brgyan:__zhi chags cung zad khros pa'i nyams:__rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__snang stong 'od lnga'i klong na bzhugs:__thabs dang shes rab 'gro 'dul sras:__phung po 'byung ba rigs lnga yum:__tshogs yul sems dpa' lcam dral dang :__nyon mongs rang grol thub pa drug:__lta ba dus bzhi sgo skyong tshogs:__dus gsum rtog tshogs rnam dag pa:__bde gshegs khrag 'thung rab 'byams lha:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__ma bskyed ye rdzogs lhun gyis grub:__spyi bor pad nyi zla steng du:__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__pad+ma 'byung gnas sku mdog dmar:__rdo rje dril 'dzin yum dang 'khril:__brgyud gsum bla ma'i sprin phung 'phro:__kun kyang chu zla 'ja' tshon ltar:__snang la rang bzhin ma grub pa:__dam tshig ye shes dbyer med gyur:__ces gsal btab la bzlas pa'i dmigs pa ni:__thog mar spyi bo'i bla ma la mos gus rtse gcig pas gsol ba gdab:__dbang bzhi len pa'i dmigs pa dang bcas bsnyen sngags cung zad bzlas mthar:__bla ma o rgyan rdo rje 'chang :__dgyes pa chen pos rang la thim:__byin brlabs thugs yid gcig tu 'dres:__ye shes rgyud la skyes par gyur:__ces brjod cing mnyam par bzhag:__de nas yi dam gyi bzlas pa ni:__thugs kar nyi zla kha sbyor dbus:__hrI:__yig dmar gsal sngags kyis bskor:__'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:__rab 'byams bde gshegs dgyes pa bskyed:__sku gsung thugs kyi ye shes dbyig:__lha sngags phyag mtshan rnam pa ru:__char ltar babs te bdag la thim:__sgrib dag byin gyis brlabs par gyur:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__zhes bzla:__las sbyor ni:__slar yang bdag nyid lus dkyil gyi:__lha las 'od zer mkha' khyab 'phros:__khams gsum 'khor ba dong nas sprugs:__'phags pa'i sku gsung thugs su gyur:__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M d+hU ma g+ha ye na ma swA hA:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~MM:__ma ma sarba sa twa pA paM kle sha shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes pa'ang ci rigs bzla'o:__de lta bu'i bskyed bzlas cung zad sngon du 'gro bas:__dngos gzhi lus gnad bsrang :__rlung ro bsal la nang du bar rlung tsam bsten:__yid kyis lha sku'i gsal cha 'don:__gsal snang thon pa dang :__rang sems dang lha sku dbyer med du bsres la rtse gcig tu 'jog:__de'i ngang la rnam rtog gang skyes thol skyes rbad kyis bcad la sems gzung :__res thugs ka'i sngags phreng gsal btab la de dang sems bsres te 'jog:__mthar thugs srog hrIHyig kho na la rlung sems bsdus te mnyam par 'jog pa ni ting nge 'dzin gyi gtso bo yin no:__thun 'jog pa na:__snod bcud phung khams skye mched kun:__hrIHyig la thim 'od gsal dang :__slar yang ma bcos rtsa ba'i lha:__mkha' las 'ja' tshon bzhin du shar:__dge ba 'di yis bdag gzhan kun:__khams gsum 'khor ba dong sprugs nas:__srid na 'ga' yang mi gnas par:__thams cad byang chub myur thob shog:__ces bya'o:__de ltar thun chung la grangs mang ba'i tshul gyis bslabs pas lha sku bde ba chen po'i gsal snang gi ngang du sems byung gi rnyog pa thams cad zhi ba'i shin sbyangs kyi ye shes brtan po thob par 'gyur ro:__gal te dbang po tha ma des kyang ting nge 'dzin skye bar ma nus na:__mtshan ma'i rten la sems 'dzin par bya ste:__rang gi mdun nye ring 'tshams par:__sku dang yig 'bru shing bu rde'u sogs ji ltar rigs pa brtan par bzhag:__bla ma'i rnal 'byor la gnad du bsnun:__bla ma dang rang sems dbyer med du 'dres pa'i ngang la cung zad ngal bso:__de nas lus gnad bsrang :__rlung ro bsal:__mig zim bus dmigs pa'i rten la blta shes pa tsam byas te rlung phyir 'dzin dang bcas yid mig rlung gsum dang dmigs rten dbyer med du bsres la 'jog:__de'i ngang las rnam par rtog pa lang long du g.yo ba ngos zin par byas te thol gyis shar:__hrig gis rig:__rbad kyis bcad la mnyam par 'jog pa kho na lam du bslang bar bya'o:__de ltar yang nas yang du goms pas ting nge 'dzin mi skye ba mi srid do:__de thams cad kyi skabs su bsam gtan la mngon par mi spro ba'i le lo'i gnyen por:__ngo bo rtsol ba dang :__khyad par 'dun pa dang :__rgyu dad pa dang :__'bras bu shin sbyangs mthar phyin pa la bslab:__gdams ngag brjed pa'i gnyen por dmigs pa ma brjed pa'i dran shes bsten:__lhag par bying rgod kyi gnyen po bying na lta stangs mtho sar gtod:__rlung drag tu bsal:__shes pa hur phyung :__spyod lam bsil bar bya:__rgod na lta stangs smad:__rlung dal bur 'gro 'ong bya:__lus sems khong klod:__spyod lam dro bar bya:__bying rgod kyi gnyen po 'du mi byed pa la mngon par 'du byed pa'i dran shes shugs drag tu bsten:__'du byed rtsol sems che bas rnal du mi gnas pa'i gnyen por btang snyoms kyis rgyas gdab:__de ltar ting nge 'dzin gyi nyes pa bsal ba'i gnyen po tshul bzhin du bsten pas sems nang du rtse gcig par 'jog pa dang :__rnam rtog gi dbang du mi btang bar rgyun du 'jog pa dang :__dmigs pa gzhan du blo 'phro na rtsa ba'i dmigs pa la glan te 'jog pa dang :__de'i ngang du dran shes kyis bsgrims te gnas pa brtan po la nye bar 'jog pa dang :__de las kyang 'phro na ting nge 'dzin gyi yon tan la spro bas sems 'dul ba dang :__'dod pa'i nyes dmigs la bsams te ting nge 'dzin gyi ngang du sems zhi bar byed pa dang :__dbang med du bying rgod skyes na thabs du mas nye bar zhi bar byed pa dang :__dmigs pa la sems gtod pa tsam gyis ngang gis bsam gtan la 'jug pa rgyud gcig tu byed pa dang :__de la goms pas ji tsam 'dod kyi bar du sems byung gi rnyog pa zhi ba'i ngang du mnyam par 'jog pa rnams rim mam thod brgal la sogs pas grub nas:__lus sems la shin tu sbyangs pa'i bde bas khyab:__de'i ngang du sems mi g.yo bar zin:__gang 'dod du bkol btub:__ji tsam 'dod kyi bar du mnyam par 'jog nus:__sems zin pas rlung ngang gis zin te drod dang :__bde ba dang :__mi rtog pa'i ting nge 'dzin rtsol med du 'char:__spyan dang mngon shes sogs kyang 'grub par 'gyur ro:__gnyis pa sems nyid kyi rang zhal blta ba la:__dbang po rab bla ma'i rnal 'byor mos gus kho na la rtsal du bton pas byin rlabs 'pho ba'i stobs kyis thugs yid gcig tu 'dres:__mos gus kyi 'ur langs:__shes pa klungs su pheb:__sems kyi dwangs snyigs phyed:__dus gsum gyi spros pas ma bcings:__gzung bas ma gos:__'dzin pas ma bslad pa'i da ltar gyi rig pa skad cig ma blo 'das yid dpyod dang bral bar khong du chud:__'khor 'das kyi chos thams cad de kho na nyid kyi klong las mi 'da' ba'i rang bzhin rdzogs pa chen po'i dgongs pa mngon du 'gyur ro:__dbang po 'bring de ltar mngon du ma gyur na:__tshogs bsag sgrib sbyong la nan tan du bya:__khyad par bla ma la mos gdung drag pos mtshams sbyar nas snang ba sems:__sems stong pa:__stong pa rig pa:__rig pa blo 'das spros bral du ngo 'phrod par 'gyur te:__dang po ni:__tshogs drug gi yul du gang shar ba'i snang ba thams cad sems la bag chags bzhag pa'i dbang gis med bzhin du snang ba rmi lam dang sgyu ma lta bur shes pa'o:__gnyis pa ni:__sems de'ang legs par brtags na phung po dang gcig dang du mar mi gnas:__dbyibs dang kha dog gi gzugs su med:__gzung 'dzin gyi chos thams cad las 'das pa'i stong pa chen por rjen cer te ngo 'phrod pa'o:__gsum pa ni:__stong pa de'ang bem po'i stong pa lta bu mtha' gcig tu med pa'ang ma yin par so so rang rig pa'i bdag nyid can du nyams su myong ba'o:__bzhi pa ni:__de lta bu'i myong ba de'ang gzhon nu'i bde ba bzhin du nyams myong yod kyang smra mi btub pa:__bde la zhen pa med pa:__gsal la mi rtog pa:__stong mi stong la sogs blo'i yul thams cad las 'das pa rang rig 'od gsal gyi dgongs pa mngon du gyur pas gding thob par gyur pa'o:__dbang po tha ma bag chags kyi rtog pa rags pas de ltar mngon du ma gyur na bdag med gnyis kyi nges pas btsal bar bya ste:__de'ang phung po la dmigs nas bdag dang bdag gir lta ba ni gang zag gi bdag yin la:__de bden par grub na phung po dang gcig dang du ma gang yang rung ba'i tshul du grub dgos kyang :__gcig tu grub na phung po skye 'jig byed pa bzhin bdag kyang de ltar byed par 'gyur la:__du mar grub na phung po las gzhan pa'i rdzas su yod dgos kyang ma dmigs pa'i phyir dang :__gzhan yang rtag par mi rung ste skad cig gis skye zhing 'jig pa'i phyir dang :__gcig pur mi rung ste gdags gzhi'i phung po du mar snang ba'i phyir dang :__rang dbang can du mi rung ste phung po sogs bdag la rang dbang med par 'dor zhing 'jig pa'i phyir:__des na phung po lnga sgyu ma lta bur tshogs pa tsam la dmigs nas ma rig pas mngon par zhen pas bdag dang bdag gi zhes btags pa'i 'khrul pa las don du rang bzhin gyis grub pa med par nges shes rnyed par bya'o:__chos ni phung khams skye mched la sogs pa'i dngos po thams cad de:__de la bden grub tu yod par 'dzin pa ni chos kyi bdag go:__de nyid bden par ma dmigs pa'i tshul ni:__bem po'i gzugs su snang ba rags pa thams cad rim par bsil na rdul phra rab kyi bar du 'gyur la:__de'ang rdul phra rab cha med du thim pas ngo bo nyid kyis grub pa cung zad kyang med par thag bcad:__shes pa gzugs can ma yin pa'i sems dang sems byung ni 'das pa 'gags:__ma 'ongs pa ma skyes:__da ltar ba'i skad cig ma de'ang kha dog dang dbyibs su med:__lus kyi phyi nang gang du'ang mi dmigs:__dbang po dang yul gang la'ang mi gnas:__chu nang gi zla gzugs ltar skye ba dang :__gnas pa dang :__'gags pa ltar snang ba'i dus nyid nas rang bzhin gyis stong pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i gzugs brnyan tsam du shes par bya:__de ltar yang nas yang du goms pa dang :__bla ma'i byin rlabs la brten nas bdag 'dzin gyi khungs stong :__gzung ba'i yul gyis ma bslad:__'dzin pa'i sems kyis ma bcings:__gdod ma nas rang bzhin gyis rnam par dag pa'i kun byed rgyal po sems kyi gnas lugs chos sku blo 'das kyi dgongs pa rang ngo 'phrod par 'gyur ro:__gsum pa dbyer med gnyug mar 'jog pa ni:__rab kyis dran pas zin tsam nas rang bzhin lhun gyis grub pa'i bsam gtan dang :__rig pa'i ngo bo dbyer med par lhums su zhugs te rtog tshogs phan med gnod med rang grol gnyug ma'i ngang du mnyam khad de gnas par 'gyur:__'bring gis gnas pa shas che na gsal ba'i ngar bskyed:__gsal ba shas che na gnas pas gzhi bzung ste:__de gnyis dbyer med gnyug ma'i ngang bskyangs pas rnam rtog thams cad chu la rlabs bzhin shar grol rjes med kyi ngang du gnas lugs kyi rang sa bzung :__tha mas bdag med gnyis la brten nas sems nyid gnyug mar gtan la dbab:__ngo bo mthong ba na de'i ngang du rtse gcig mnyam par bzhag pas rtog tshogs thams cad sngar 'dris kyi mi dang 'phrad pa ltar rang sar grol nas gsal stong zung 'jug gi don la brtan pa thob par bya'o:__de lta bu'i nyams len 'di la rdo rje theg pa'i dbang bzhi'i snying po mthar thug pa rdzogs pa'i tshul rgyud las:__snang stong zung 'jug bum dbang lam:__rlung sems rtse gcig gsang dbang lam:__chos nyid don mthong sher dbang lam:__dbyer med ngang gnas bzhi pa'i lam:__zhes gsungs te:__de'ang zab mo nang gi bskyed rim snang stong zung 'jug gi ting nge 'dzin la rtse gcig tu sems zin pas bum dbang gi lam rdzogs:__sems gnas pas rlung zin te des drod dang bde ba sogs skye zhing rtsa rlung rang bzhin gyis 'byongs pas gsang dbang gi lam rdzogs:__sems nyid gdod ma nas rnam par dag pa'i zag med kyi bde bas shes rab rang byung gi ye shes mtshon par byas pas gsum pa'i lam rdzogs:__dbyer med zung 'jug gnyug ma'i ngang bskyangs pas de kho na nyid ngo shes:__rtsal rdzogs:__brtan pa thob nas dbang bzhi pa'i lam rdzogs pa yin no:__gsum pa rjes kyi khrid la:__de lta bu'i zab lam sgom pa thams cad kyi thun gyi rjes su dge ba bsngo zhing smon lam gyis rgyas gdab:__thun mtshams thams cad du mi dge ba rtsad nas spang :__lung ma bstan gyi las zil gyis mnan:__spyin pa la sogs pa'i phar phyin bcu dang :__yi ge 'bri mchod sogs thun mong gi chos spyod bcu dang :__khyad par du 'phags pa'i zhal nas:__rten gsum bzhengs dang srog 'don zam pa 'dzugs:__mchod sbyin khrus dang bskor ba tshul khrims rnams:__'gro ba'i don du brtson pa nga yi sras:__lus de bor nas bde ba can du skye:__zhes gsungs pa'i thun mong ma yin pa'i chos spyod bcu la phyi nang gsang ba'i tshul gyis 'bad par bya ste:__de la phyi'i rten gsum bzhengs pa ni:__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bla ma dang yi dam gyi lha la sogs pa'i sku ris su bri ba'am:__'bur du btod pa:__lugs su blug pa:__gsung rab kyi glegs bam 'dri ba:__mchod rten bzhengs pa'am sAts+tsha gdab pa sogs bya:__nang ltar na snang grags rtog tshogs thams cad sku gsung thugs kyi rdo rjer lam du khyer:__gsang ba ltar na sems nyid gnyug ma ma bcos pa'i ngang du mnyam par bzhag pas:__gzugs snang stong :__sgra grags stong :__yid rig stong don gyi rdo rje gsum rang shar du 'byung ba la bslab bo:__srog 'don pa ni:__phyi ltar na mi dang dud 'gro sogs kyi srog la mi 'jigs pa'i skyabs bya:__nang ltar na srog chags rnams kyi spyi bor 'phags pa tshe dpag med kyi rnam par bskyed la bdud rtsi'i rgyun bab pas dus min gyi 'chi ba las thar par bsam:__tshe gzungs bzla:__tshe ring ba'i smon lam gdab:__gsang ba ltar na snang sems ro gcig tu bsres la 'chi med gnyug ma'i rang zhal bskyang :__zam pa 'dzugs pa ni:__phyi ltar na bla ma dge 'dun gtso bor gyur pa'i mi dang srog chags rgyu ba'i chu chen po dang :__lam 'phrang sogs la zam pa brtan por btsug:__smon lam gdab:__nang ltar na stong nyid snying rje'i snying po can gyi rnal 'byor dang :__gsang ba ltar na sems nyid ma bcos gnyug ma ngang bzhag gi rnal 'byor chu bo'i rgyun bzhin zam ma chad par bskyang :__mchod pa ni:__phyi ltar na:__dkon mchog gi rten gsum dang :__bla ma dge ba'i bshes gnyen 'dus pa'i tshogs la mchod pa dang bsnyen bkur sdig dang ma 'dres par ci nus su bya:__nang ltar na ting nge 'dzin gyi mchod pa mkha' khyab tu spro:__gsang ba ltar na 'khor gsum rnam par mi rtog pa'i ngang du mnyam par bzhag:__sbyin pa ni:__phyi ltar na:__pha ma dang dbul phongs nad pa dka' thub can sogs la log pa'i 'tsho bar mi 'gyur ba'i sbyin pa snyoms par btang :__nang ltar na stong nyid snying rje'i gding bskyed la rnam shes dbyings su spar:__phung po gzan du bskyur:__sha khrag gcal du bkram nas bram zes ston mo 'gyed pa ltar rigs drug dang gdon bgegs lan chags kun la ltos med du sbyin:__gsang ba ltar na sbyin pa'i yul yul can dngos po thams cad rang gi sems nyid gcig pu'i klong du dgongs pa'i gdings 'cha':__khrus ni:__phyi ltar na 'phags pa'i gzungs sgrub tshul bzhin du byas pa'i bum chu rang gzhan la dngos su khrus bya:__nang ltar na rang 'phags par gsal ba'i sku dang lus dkyil gyi lha las ye shes kyi bdud rtsi babs par bsams la dri chu bar pas bkru:__gsang ba ltar na sems nyid rig pa gcer bu dri med gnyug ma'i ngang bskyang :__bskor ba la:__phyi ltar na:__nya stong brgyad gsum sogs kyi dus su bde bar gshegs pa'i ring bsrel gyi snying po can gyi rten la lus kyis bskor ba bya:__ngag tu gzungs bzla:__yid kyis sangs rgyas kyi zhing rdul phra rab snyed la rang dang sems can thams cad kyis bskor bar bsam:__nang ltar na 'gro 'dug thams cad bskor bar shes pa'i dran pas zin par bya:__gsang ba ltar na rang byung sems nyid 'gro 'ong dang bral ba'i dbyings su la bzla'o:__tshul khrims ni:__phyi ltar na dus bzang po sogs su 'phags pa'i spyan sngar nyin zhag gcig pa'i gso sbyong blang zhing :__yan lag brgyad pa'i sdom pa dang zas skom smyung bar gnas pas gzungs sngags bzla:__nang ltar na sgo gsum sdom pa gsum dang ldan pas gtsang bar bya:__gsang ba ltar na zag pa med pa'i ye shes rang rig byang chub sems kyi ngang du nyon mongs dang rnam par rtog pa thams cad nam mkha' la sprin dengs pa lta bu'i ngang bskyang ngo :__de rnams kyang las dang po pa sngon 'gro bsag sbyong dang bskyed bzlas kyi skabs su phyi ltar gyi chos spyod gtso bor bya:__sems byung gdul ba dang ye shes bskyed pa'i skabs su nang gi chos spyod ci rigs pa lam du khyer:__zung 'jug rnal ma'i nyams len mnyam gzhag la sems brtan pa'i skabs su gsang ba'i chos spyod kho na'i ngang du bzla'o:__gzhan yang bza' btung bdud rtsir brlabs nas phung khams skye mched kyi lha la tshogs su phul ba'am:__lha la lha thim pa'am:__chos nyid gsal khyab kyi ngang du rol:__gos rgyan sogs 'dod yon thams cad kyang bde ba'i yo byad rnam pa thams cad pas lha mchod pa'am:__lha la lha thim pa'am:__sgo lnga rang grol chos nyid gsal khyab chen por longs spyad:__nyal ba'i tshe snying ga'i hrIHla sems bzung nas rnam rtog gi rnyog ma gdul ba'am:__de'ang mi dmigs pa'i zung 'jug rang rig pa sems nyid gnyug ma'i rang zhal bltas la ngang bskyangs te gnyid kyi 'od gsal gzung :__rmi lam gyi rtsal sbyang :__ldang ba'i tshe lha dang ye shes kyi rol par chu las rlabs bzhin du ldang :__tshe 'dir chos sku'i dgongs pa mngon du ma gyur na:__'chi khar 'tshang rgya ba 'pho ba'i mtshams sbyor ni:__nam 'chi ba'i dus la bab pa na lus longs spyod mdza' bshes sogs la chags sdang gdung sems kyi 'khri ba rbad kyis bcad:__dag pa'i zhing du 'gro ba la spro ba'i yid kyis dran pa mngon du bzhag:__tsog pu'am seng ge'i nyal stabs kyis 'khod la:__phyi ltar na rang lus snang stong 'od kyi rang bzhin can du gsal ba'i dbus drang por rtsa dbu ma yar sna tshangs pa'i bu+u gar tha ler zug pa:__mar sna lte 'og gnyer po che'i thad du kha zum pa:__snying gar zla ba'i steng du rlung sems mi 'gyur ba'i ngo bo hrIHdmar po mar me ltar gsal lam pa:__'phar ling ling byed par bsam:__spyi bor rigs bdag bla ma o rgyan rdo rje 'chang chen po'i rnam pa gsal gdab:__'od dpag med mgon bla ma rdo rje 'chang :__o rgyan rin po che la gsol ba 'debs:__rlung sems mi 'gyur dwangs ma thig le'i gzugs:__bde ba can du 'pho bar byin gyis rlobs:__zhes rtse gcig tu gsol ba btab nas 'og rlung drangs pa'i rkyen gyis zla gdan 'dar shigs ser song :__hika ces brjod pas hrIHyig thig le dmar po'i rnam pas skar mda' rgyug pa ltar dbu ma'i lam nas song :__spyi bo'i bla ma yab yum gyi sbyor mtshams nas zhugs:__thugs kar thim par bsam:__thugs yid dbyer med du 'dres pa'i ngang bskyangs rjes bar do med par bde ba can sogs dag pa'i zhing du skye bar 'gyur ro:__de'ang da lta nas rtags thon pa gces pas thun mtshams rnams su dmigs pa yang yang gsal gdab:__thugs yid 'dres pa'i ngang bskyangs rjes thig le sngar bzhin byung ba mar bab:__snying gar hrIHyig gi rnam par bsam:__de lta bu yang yang sbyang :__mthar bla ma 'chi med bdud rtsi'i rang bzhin du zhu ba tshangs bug brgyud:__snying ga'i hrIHla thim:__rdo rje'i srog grub:__tshangs bug sna tshogs rdo rjes sra zhing 'thas pas bkag par bsam mo:__nang ltar na bskyed rdzogs zung 'jug gi ting nge 'dzin gyi ngang du rlung sems bsdus te bzung bas bar do rgyal ba longs sku rang shar du 'byung :__gsang ba ltar na rang byung sems nyid zung 'jug gnyug ma'i ngang bskyangs te:__rig pa mig la gtad:__mig bar snang la gtad:__gang yang yid la mi byed pa'i dgongs pa zang thal gyi gding bzung bas 'chi ba 'od gsal chos kyi skur mngon par byang chub par 'gyur ba yin no:__gzhan yang rnam pa kun tu mi rtag dang nges 'byung gi lcag gis bskul:__bla ma'i mos gus lam gyi srog tu bzung :__sems can thams cad gnas lugs ma rtogs pas rmi lam ltar 'khrul pa la pha ma drin can yin pa'i nges pas mtshams sbyar nas rmi lam dang sgyu ma lta bus byams pa dang snying rje drag tu bskyed:__rang gi bde ba dang dge ba'i rtsa ba thams cad ltos med du btang :__gzhan gyi sdug bsngal dang kun 'byung thams cad dogs pa med par blang :__rjes su yi rang ba'i dga' ba khyad par can bskyed:__de thams cad rang rig byang chub kyi sems klong chen dgongs pa'i ngang las mi 'da' bar stong nyid snying rje'i snying po can gyis gnad nas bzung :__lam du bslang :__rgyun du khyer bar bya'o:__de ltar nyams su blangs pa las rtags dang :__drod dang :__ye shes rgyud la 'char ba'i tshul:__bskyed bzlas kyi bsnyen sgrub tshul bzhin du brtson pas:__rab dngos:__'bring nyams:__tha mas rmi lam du bla ma yi dam gyi zhal mthong :__sngags kyi sgra thos:__ting 'dzin dang mngon shes 'char:_sgrub khang bag dro zil che:__sgrub rdzas 'phel zhing 'od 'bar ba sogs 'byung :__khyad par bde rlung lha sku la sems zin pas rtogs pa khyad par can 'char zhing blo bkol tu btub:__nyams dga':__bag phebs:__'dod blo zhig pa ni mchog gi rtags so:__de nas sems byung gi rnyog ma gdul bas:__dang po rtog pa mang ba snyam byed:__de nas res zin:__bar du sems sems byung mnyam:__mthar gnas pa shas che:__tshad phyin pa na gnas pa 'ba' zhig gi ngang du lus dang sems la shin sbyangs kyi bde bas khyab:__lus yod du mi tshor:__dbugs kyi 'gyu ba dal:__gzhan gyis sems shes pa sogs gsal snang skye'o:__lhag par sems nyid gnyug ma rang byung gi ye shes ngo 'phrod nas bskyangs pas ka dag snang ba bzhi'i rtsal rdzogs pa'i tshul rgyud las:__sems kyi chos nyid mngon sum mthong :__zung 'brel nyams myong gong du 'phel:__snang shes rig pa tshad la pheb:__chos can 'khrul pa dbyings su zad:__ces pas sems nyid gnyug ma rang byung gi ye shes tshig dang dpe las 'das pa'i chos nyid so sor rang rig pas mngon sum du mthong zhing rang ngo rang gis shes pa ni chos nyid mngon sum:__de ltar mthong ba'i don zung 'jug blo bral gyi ngang bskyangs pas 'khor 'das kyi rtog tshogs thams cad de kho nar thag chod cing mnyam rjes dbyer med du rtogs pa'i rtsal rdzogs pa ni nyams gong 'phel:__snang shes ro gcig tu 'dres te 'gyur med kyi brtan pa thob pa ni rig pa tshad phebs:__bsgom bya sgom byed la sogs pa'i gnyis snang gi chos can thams cad chos nyid gnyug ma'i dbyings su zad nas gnas lugs mthar phyin pa ni chos nyid zad pa ste:__de'i tshe lus rdul phran du dengs:__sems nyid chos skur grol:__ye shes kyi rtsal kha phyogs med du shar bas gzhan don rgyun mi 'chad pa'i mthar thug gi 'bras bu mngon du 'gyur ba yin no:__bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi lag khrid gab pa mngon du phyung ba'i rim pa'o:__sa ma ya:__de lta bu'i lam zab mo nyams su len par byed pa la:__sngon du dbang gis rgyud smin cing dam tshig rnam par dag pas gzhi bzung dgos pas na dbang bskur ba'i cho ga bshad par bya ste:__bsnyen sgrub rdzogs shing sngags kyi lag len la dbang 'byor ba'i rdo rje slob dpon gyis sa bzhi las su rung bar bya ba dang :__lhag par gnas bas gzhi bca' ba dang :__bsnyen cing bsgrubs pas nus ldan du bya ba dang :__'jug cing dbang bskur bas smin par bya'o:__dang po ni:__rgyud dang man ngag las 'byung ba ltar legs par brtags pas sa phyogs rung bar shes nas snang ba la rin gyis bcal nas nye 'khon med par bya:__mi snang ba gnas dang gzhi'i bdag po la gtor ma sbyin nas phrin las bcol:__khyad par maN+Dal tshom bu mchod pa bcas bshams nas byin gyis brlab:__rang thugs rje chen por gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros:__sa 'og nas sa'i lha mo 'khor dang bcas pa spyan drangs:__dgyes shing 'dzum pa'i mdangs phyung ste 'khod par bsams la:__oM pr-i thI de wI sa pa ri wA ra i daM ba liM b+hUny+dza kha kha khA hi khA hi:__zhes gtor ma 'bul:__nyer spyod kyis mchod:__'jig rten sa la mnga' mdzad pa:__byang chub sems ma rdzu 'phrul can:__sa yi lha mo 'khor bcas la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__bde gshegs rnams kyi spyod pa ltar:__bdag kyang gnas 'dir bdud kyi sde:__bcom zhing dkyil 'khor bgyid 'tshal na:__sa 'di bdag la stsal bar mdzod:__ces brjod pas dgyes bzhin du gnang ba byin nas:__'od zer rin po che 'bar ba'i rnam pas sa'i gzhi der thim pas bkra shis pa'i gzi byin 'bar bar bsam:__slar yang rang gi thugs ka nas hU~M 'bar ba dang bcas pa'i 'od zer gyis sa'i nyes skyon thams cad sbyangs:__sa gzhi gnyis su med pa'i ye shes nam mkha'i rang bzhin du gyur par bsams la:__hU~M gi glu blangs shing :__dz+nyA na badz+ra b+hu khaM a AH__zhes brjod cing mnyam par bzhag go:__dbang mchog gi phur bu rta mgrin du gsal ba 'od zer dmar po'i dra bas phyogs kun khyab pas sa gzhi dbang du byas par bsams la:__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI wa ha ha hi hi hU~M hU~M phaT:__ces dbang gi dkyil 'khor gyi gzhi'i nub byang du gdab:__nag phyogs kyi bgegs rigs la gtor ma byin nas bskrad:__srung ba'i 'khor lo brtan par bsgom mo:__gnyis pa lhag par gnas pa la gnyis:__mtshams bcad pa dang :__lhag gnas dngos so:__dang po thog mar phyi mtshams rgyal chen bzhi la bcol ba ni:__sgrub pa'i khang pa las phyogs bzhir cung zad dpags pa'i sar tho brtan por btsug:__sku dang sngags byang mchod gtor sogs bshams la byin gyis brlab:__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor dang bcas pa spyan drangs te rten dang dbyer med par bzhugs par bsams la:__oM ng+hr-iSh+ta rASh+tA ya swA hA:__sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M ho:__sa ma ya s+t+waM:__zhes dang :__sngags mthar gtor sngags btags pas gtor ma dang nyer spyod phul:__hU~M:__shar phyogs skyong mdzad yul 'khor srung :__dri za'i dpung dang bcas rnams la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__srung ba mtshams kyi las mdzod cig:__sngags kyi mthar tiSh+Tha badz+ra sa ma ya s+t+waM zhes brjod cing me tog 'thor ba dang bcas brtan par bzhugs:__bkra shis brjod:__de bzhin phyogs so sor lha sngags kha bsgyur te bya'o:__bar mtshams ni bgegs la phur bus gdab cing mnan pa'i phyir:__sgo drung du dong gru gsum gting zab par dam sri'i ling+ga dug shog la bris pa dang thod ngan sogs 'du byas la gser skyems gtang :__dgug gzhug drag tu bya:__thod ngan du thun rdzas bcas rgyas gdab:__re tshal gyis dril ba mnan:__me chu rlung gi rgyas gdab cing ro g.yam la gling bzhi dang rgya gram bris pas kha bcad la:__hU~M:__ma rig gti mug rgyu las byung :__chags sdang nyon mongs drag po'i gzugs:__dam sri bya ba'i las ngan khyod:__sngon yang sgrub la bar du bcad:__da yang gnod pa rtsom la 'dun:__de phyir snying rje khros pa yi:__ye shes rdo rje'i lcags kyus dgug:__thar med e yi dbyings su mnan:__me chu rlung gi phyag rgyas btab:__rdo rje'i gar gyi bro brdungs pas:__byang chub mchog sems ma bskyed bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hU~M phaT:__yam dam sri sgrub pa la bar du gcod pa thams cad s+t+wa~M b+ha ya la~M nan:__zhes dang sum b+ha brjod cing bro brdung :__sgo'i ya thems su rta mgrin phyag rgya gcig pa'i sku gsol byang dang bcas bris pa gdags:__mchod gtor bshams shing brlab:__hrIH__dbang chen rol pa'i dur khrod nas:__bcom ldan khro rgyal rta mchog dpal:__dam tshig dbang gis 'dir gshegs la:__rten dang dbyer med brtan par bzhugs:__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI wa sa pa ri wA ra e h+ye hi hi hi:__badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__zhes rten dang dbyer med du bzhugs pa la gtor mchod phul:__hU~M:__chos nyid zhi ba pad+ma'i rgyal:__gdug pa 'dul phyir rngams pa'i gzugs:__rdo rje rta yi gdong pa can:__he ru ka la phyag 'tshal bstod:__rten dang dbyer med brtan par bzhugs:__gsang chen sgrub pa'i dkyil 'khor 'dir:__nang gi dngos grub phyir ma gtong :__phyi yi bgegs tshogs rgyun chod cig:__ces bstod cing phrin las gsol:__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI wa sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__sa ma ya tiSh+Than+tu:__zhes brjod pas dgyes bzhin du rten la bzhugs nas nang gi mtshams bcad par bsam:__gsang mtshams khro bcu rol pa'i phur gdab ni:__phur bu bcu rgyan dang ldan pa 'du byas la:__rang nyid rta mchog dpal du gsal ba'i thugs ka nas ye shes bcu'i rang bzhin hU~M 'bar ba dang bcas spros:__phur bu rnams la thim pas stod khro bo la smad phur bu'i rnam pa can dam tshig dang ye shes dbyer med du gyur par bsams la dkyil 'khor gyi phyogs bcur gdab:__hU~M:__dbang chen kun la dbang bsgyur ba'i:__dbang bcu'i bdag nyid khro bo bcu:__dkyil 'khor phyogs bcur bzhags nas kyang :__gsang ba mtshams kyi las mdzod cig:__hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M badz+ra kro d+ha sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M hU~M phaT:__bgegs kyi gtso bo phyogs skyong bcu'i snying gar phur pa'i dbal gyis gzir te sku dang 'od zer sprul pa'i pho nyas bar du gcod pa thams cad tshar bcad par bsam:__gnyis pa lhag gnas la:__dang po lha la snyan gsan dbab pa'i phyir stegs bu ji ltar rigs pa brtsigs pa'i ngos 'jam par byin gyis brlabs pa'i thig gdab cing lha gnas su me tog gi tshom bu ji ltar rigs pa dgod:__bdag nyid lha'i snyems pa dang bcas mdun bskyed ji lta bar bsgrub cing bstod bshags bar bya:__spos dang me tog thogs te:__oM:__pad+ma gsang ba dam pa'i bdag:__bla ma zhi khro'i lha tshogs dgongs:__khyed rnams mchod dang sems can la:__snying rje chen pos phan gdags phyir:__'dir ni dkyil 'khor bri bar bya:__thugs rje'i brtse bas nyer dgongs nas:__rjes su gnang ba stsal ba dang :__bdag cag byin gyis brlab mdzad gsol:__lan gsum gsol bas gnang ba byin te 'od zer dmar po rjes su chags pa'i bde ba chen po'i rang bzhin du gyur pa sa gzhi dang bdag la thim pas ye shes kyi gzi byin 'bar bar bsam:__bum pa lhag gnas ni:__mtshan nyid dang ldan pa'i sgrub pa dang las kyi bum pa chas su bcug:__me tog dang ku sha'i gdan la bzhag cing bsang sbyang :__stong pa'i ngang las pad+ma dang zla ba'i gdan la sgrub pa dang las kyi bum pa:__phyi rin po che'i ka la sha mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa bdud rtsi'i bcud kyis gang ba'i sgrub pa'i bum par nang gzhal yas khang dwangs gsal sgrib pa med pa ye shes kyi 'od zer 'bar zhing 'khrugs pa'i lte bar gdan dang cho ga gsum las lha bskyed pa nas bstod bshags bar mdun bskyed ltar bya:__gzungs thag blangs la:__rang gi thugs ka nas sngags kyi phreng ba gzungs thag 'od kyi sbu gu can nas brgyud:__bum pa'i lha'i thugs kar zhugs pas thugs rgyud bskul:__bde ba chen po'i ye shes mchog tu 'bar ba'i sbyor mtshams dang ba spu'i khung bu nas byang chub sems kyi chu rgyun char bzhin du spros pas bum pa yongs su gang bar bsams la:__bsnyen sgrub spyi dril gyi las sbyor dang bcas pa'i sngags mthar:__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na a mr-i ta kuN+Da lI hU~M AH__zhes dbang gi dzab[¿] btags pa brgya rtsa brgyad bzlas mthar mchod:__bdud rtsi phul la:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha hU~M hU~M:__zhes bskul bas rjes chags kyi mes 'od du zhu nas bum bcud dang dbyer mde du bsam:__las kyi bum par pad nyi'i gdan la hrIHlas dbang chen he ru ka dmar nag thod dbyug dang zhags pa 'dzin pa:__spyi bor rta gdong rngams shing 'tsher ba:__dur khrod kyis brgyan cing zhabs 'dor stabs kyis ye shes me phung 'bar ba'i dbus na dam tshig dang ye shes dbyer med du bzhugs pa'i sku las bdud rtsi'i rgyun drag tu babs pas bum chu dang dbyer med du gyur par bsams la:__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI wa hU~M phaT:__ces bzlas mthar:__hU~M:__thugs rje zhi ba'i ngang nyid las:__'bar ba chen po'i yal gam can:__pad+ma mthar byed he ru kas:___bgegs kyi sbyor ba tshar chod cig:__hU~M hU~M hU~M zhes gsol bas 'dod pa'i don la zhal gyis bzhes te 'od du zhu ba bum chu dang dbyer med du bsam:__slob ma lhag par gnas pa ni:__rgyud dag pa'i slob ma'i tshogs khrus nas dbyung :__bgegs bsal zhing mtshams bcad:__maN+Dal phul zhing thal mo sbyar te:__dpal ldan bla ma rdo rje 'chang :__thugs rje'i gter chen bdag la dgongs:__bdag cag yongs su smin bya'i phyir:__lhag par gnas pa mdzad du gsol:__zhes lan gsum du gsol ba la:__slob dpon gyis:__khyod ni sngags kyi tshul chen po:__rdo rje theg pa'i rigs can te:__bla na med pa'i lam 'di las:__dus gsum gshegs shing bzhugs pa yi:__'phags rnams byang chub mchog brnyes te:__rang gzhan don gnyis mthar phyin mdzad:__de phyir spro bas rjes su zhugs:__zab mo'i blo gros mchog tu zungs:__zhes gdams nas:__skyabs sems tshogs bsag sdom pa bzung :__slob ma skad cig gis gsung rdo rje pad+ma'i rigs kyi thugs rje chen po pad+ma dang dril bu 'dzin cing rang 'od kyi rig ma dang mnyam par sbyor ba:__gnas gsum dri'i thig le bkod pas:__de'i dpral bar zla ba la oM:__mgrin par pad+ma la AH___snying gar nyi ma la hU~M gis mtshan pa'i 'od kyis de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi ye shes 'od zer gyi rnam par spyan drangs shing thim pas rdo rje gsum gyi bdag nyid du gyur pa la me tog dang dri la sogs pas mchod:__de nas dngos grub brtag pa'i phyir byin gyis brlabs pa'i so shing byin la:__hrI:__byang chub ljon pa'i so shing 'di:__dngos grub brtag pa'i nus pa rdzogs:__deng 'dir khyod la sbyin par bya:__'dab brgyad dkyil 'khor dbus su dor:__oM badz+ra dzi hA saM shod+ha na swA hA:__zhes byin pa:__oM AHhU~M swA hA sarba sid+d+hi A dar+sha ku ru ho:__zhes brjod cing so shing ra bar dor nas ltas brtag pa ni:__rgyud las:__dngos grub mtshan ma brtag bya ste:__steng dang phyogs blta rab dang 'bring :__'og tu sa 'og spyod 'gyur zhing :__mtshams bzhi phra mor shes par bya:__zhes so:__rmi lam gsal ba'i phyir dri'i khyor chus 'thor 'thung kha bshal la:__hrI:__rnam par dag pa'i sngags kyi chu:__'thor 'thung khrus su bgyis pa yis:__ngag gi dri ma bsal ba dang :__rmi lam gzugs brnyan gsal mthong shog:__oM hrI bi shud+d+ha swA hA:__bar chad bsrung phyir sngags mdud bcings la:__hrI:__dbang gi srad bu dmar po yi:__rdo rje'i mdud par sngags kyis btab:__'pho ba'i rtsa khams bcings pa las:__bar chad thams cad srung gyur cig:__oM badz+ra rak+ShA haM:__sngas stan gyi ched du ku sha'i chun po gtad la:__hrI:__ku sha 'di ni gtsang zhing dge:__sngas dang stan tu byin pa yis:__rdo rje'i gdan du byin brlabs shing :__rtsa rlung 'khrugs pa zhi bar shog:__oM mang+ga laM a pra ti ha ta badz+rA ya swA hA:__slar yang chos bshad pa ni:__tshe rabs thog ma med pa nas:__bsags pa'i sdig ltung ji snyed kun:__dkyil 'khor mthong bas zad 'gyur na:__dam tshig sdom pa rnam dag pas:__sngags tshul spyod na smos ci dgos:__de bas skal bzang rigs can rnams:__dwang zhing spro ba'i yid kyis su:__rdo rje'i lam la gnas par gyis:__zhes dang :__bu kye ku sha'i sngas gdan la:__gtsang zhing dge ba'i yid kyis nyol:__nangs par rmi lam gar byung ba:__gsal bar smros shig lung ston 'gyur:__zhes gdams la slob bus kyang tshul bzhin du brtag:__bzang na gzengs bstod:__ngan na me dang :__sngags dang :__phyag rgya la sogs pa'i sbyor bas zhi bar bya'o:__yo byad lhag par gnas pa ni:__sgrub pa'i stegs bur slar yang ba byung dang bdud rtsis chag chag gdab cing las sbyor spyi dril gyi sngags bzla:__ye shes dang las thig zhib mor cha dbye la mdun bskyed dang mthun pa'i dkyil 'khor bri:__lha gnas rnams su sku'am sa bon nam thig les mtshan par bya:__de lta bu+u ma grub na ras bris tshad dang ldan pa dgram:__de'i steng du lding khri'i khar sgrub pa'i skabs su ji skad bshad pa'i rten rdzas dang :__cod pan dang sku gsung thugs kyi phyag rgya sogs go rim ma 'chol bar dgod:__phyi nang gsang ba rmad byung gi mchod pa:__gdugs 'phan rgyal mtshan bla re yol ba phur pa mda' dar tshon skud kyi drwa ba sogs brjid dang ldan par bsham:__sgrub pa po gzhan yang yod na gnas su 'khod cing lha'i snyems pa dang bcas langs la slob dpon gyis sna drangs te dkyil 'khor gyi shar phyogs su langs te:__rang skad cig gis dpal rta mchog he ru kar gsal ba'i mig 'bras gnyis su ma dang a las nyi zla:__rkang mthil gnyis su hU~M las sna tshogs rdo rje 'bar ba re re bsam la:__hU~M:__nga ni bcom ldan rta mchog dpal:__bka' yi 'khor lo rab sbyor bas:__khams gsum dbyings su mthar byed na:__log 'dren bgegs la smos ci dgos:__song zhig lha min lha yang rung :__sgrub la bar du gcod pa kun:__gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:__'das na rdul du brlag par 'gyur:__zhes dang hU~M gi glu blang :__thun gyis brab:__gu gul gyis bdug:__rdo rje'i lta ba dang bcas rdo rje'i 'gros kyis lan gsum du bskor bas sgrub rdzas kyi bar chad thams cad bsal:__slar yang shar sgor 'khod nas gnas dang yo byad sgrub pa po dang bcas pa la byin phab pas ye shes kyi rang bzhin du gyur par bsams la gral du 'khod do:__gsum pa sgrub cing bzlas pas nus ldan du bya ba ni:__nyin mtshan thun drug tu bdag mdun gyi las gzhung bsrangs la khor yug tu mchod pa'i mdangs ma yal:__ting nge 'dzin rgyun ma chad:__sngags kyi sgra ma nyams par rtse gcig tu nyams su blang :__de'ang bsnyen pa sbyor ba:__sgrub pa dngos gzhi:__las sbyor mjug gi tshul du bzla ba dang :__myang grol gyi las sbyor kyang bya:__thun mtshams su bar chad bsal ba'i phyir:__dam sri nyams len 'byung po'i rU pa dug shog la bris pa 'brub khung du dgod:__dgug gzhug drag tu bya:__phur pa dbang chen kI la yar gsal ba 'dril zhing :__hrIHhU~M:__dbang gi rgyal po kI la ya:__stod ni rta gdong rngams bzhad 'tsher:__srid pa gsum po 'dar zhing g.yo:__smad ni phur bu 'bar ba yis:__dam sri 'byung po'i snying la gzir:__sgrub pa'i bar chad rdul du rlog:__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI wa badz+ra kI li kI lA ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M sarba duSh+tan mA ra ya hU~M phaT:__ces bskor zhing gdab:__sgrub pa thon pa'i tshe rU pa drag po'i mes sbyang ngo :__ye shes kyi gzi byin dbab pa'i phyir:__sgrub pa po rnams zhwa gos rgyan chas bklubs:__sbyar ba'i spos bsreg:__sman rag gi phud sbreng :__dar gyi g.yab 'dor:__dbyangs dang rol mo'i 'gyur ba dang bcas ye shes dbab pa'i tshig gyer zhing brtul zhugs bskyed la dkyil 'khor bskor:__tshogs kyi mchod pa dang skong bshags sogs rgya cher bya'o:__de lta bu'i rim pas rtags dang dus kyi grangs rdzogs nas thog mar bdag don du dngos grub blang ba'i cho ga bya ste:__nangs par dngos grub blang ba'i do nub nas mchod gtor gsar pa dang dngos grub kyi rdzas ci rigs pa bsham:__las sbyor gyi bzlas pa'i 'jug tu:__slar yang rang gi thugs ka nas 'od zer dmar po lcags kyu lta bu grangs med pa 'phros:__mdun bskyed kyi lha tshogs rnams kyi thugs kar phog pas sngon gyi thugs dam rjes su dgongs te sku gsung thugs yon tan phrin las kyi dngos grub thams cad 'od zer sna lnga'i rnam pas bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim pas ye shes mchog gi gzi byin 'bar bar bsams la:__las sbyor spyi dril gyi sham bur kA ya wa ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M:__zhes bzla:__nangs par sgrub pa'i gzhung bsrangs la skya rengs 'char ka'i tshe:__gtor tshogs rgyas par dbul:__bgegs la phur bus gdab:__ye shes kyi byin dbab:__dam tshig nyams chag bshags:__mchod cing bstod pa sngon du 'gro bas sgrub rten spyi dang :__khyad par myang grol las dngos grub blang :__dngos grub kyi rdzas rnams la rol pas rtsa khams bdud rtsis gang :__ye shes kyi nyams 'bar:__mchog dang thun mong gi dngos grub thams cad thob par bsams la dzaba? dbyangs rgya cher bya'o:__bzhi pa slob ma 'jug cing dbang bskur bas smin par bya ba ni:__slob dpon rang nyid nus pa dang ldan pa'i phyir dbang rgyas bsdus ji ltar rigs pa blang ba sngon du 'gro bas:__lhag par gnas pa'i slob bu rnams phyi rol du las kyi slob dpon gyis khrus nas dbyung :__nang du 'jug pa na phyi bzhin du 'brangs pa'i bgegs bskrad:__gral la 'khod pa dang srung ba'i 'khor los phyogs mtshams bcing :__maN+Dal phul:__mig dar dgab:__me tog gi phreng ba gtad la thal mo sbyar bas:__khyab bdag gtso bo khyod la 'dud:__byang chub chen po bdag 'dod de:__bla med gsang ba dam pa yi:__dkyil 'khor mchog tu 'jug mdzad gsol:__ces gsol ba btab pa la slob dpon gyis:__bu khyod gang gi rigs su skyes:__'dod pa'i 'bras bu ci zhig gnyer:__zhes dris pa la:__bdag ni skal bzang rdo rje'i rigs:__gzhan don dngos grub mchog 'dod do:__zhes lan btab pa la slob dpon gyis:__de ltar yin na bla ma dang :__yi dam zhi khro'i dkyil 'khor du:__bdag gis khyod nyid 'jug par bya:__rgyud sbyongs dam tshig tshul bzhin zungs:__zhes gdams nas skyabs sems tshogs bsag bya:__sdom pa dbog:__khyad par nang gi sems bskyed pa'i slad du:__bu rnams snying gar zla ba la:__gnas pa'i rdo rje rtse lnga bsgom:__bden pa gnyis po dbyer med par:__lhag pa'i byang chub sems bskyed cig:__ces gdams pa la:__slob ma rnams kyi snying gar rdo rje rtse gcig pa'i phyag rgya bcas:__oM bo d+hi tsit+ta dz+nyA na sa ma ya ho:__zhes sems bskyed pa brtan par bya ba'i phyir rdo rje snying gar bzhag la:__oM bo d+hi tsit+ta dz+nyA na sa ma ya s+t+wa~M zhes brjod:__de ni phyi ltar 'jug pa'o:__nang ltar 'jug pa'i slad:__slob dpon gyis dz+nyA na sa ma ya pra we sha ya phaT:__ces pas dkyil 'khor gyi sgo phye:__slob ma rnams dkyil 'khor gyi shar sgo nas brtsams te sgo so sor zhugs shing phyag bya ste:__thal mo gnas gsum du sbyar la:__oM gu ru sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta pra Na mya b+han+d+ha naM ka ro mi:__zhes phyag byas pas dkyil 'khor pa rnams kyi gnas bzhi nas 'od zer 'phros:__slob ma rnams kyi gnas bzhir thim pas sku gsung thugs dbyer med pa'i ye shes kyi snod rung du bsgrubs par bsam:__slar yang dkyil 'khor gyi shar sgor 'khod pa la:__dam tshig gi bdud rtsi byin la:__'di ni rdo rje gsang ba yi:__dam tshig bdud rtsi'i chu nan te:__ma bsrungs dmyal me bzod dkas sreg:__bsrungs na dngos grub myur du 'grub:__de phyir rtse gcig yid brtan pas:__dam srungs rdo rje'i brau bor zhig:__oM badz+ra a mr-i ta u da ka Tha:__zhes byin pa:__badz+ra sa ma ya i dan+ti na ra kan:__zhes rdo rje'i bro bor nas btung :__ye shes dbab pa'i phyir slob ma rnams lus bsrangs:__rlung ro bsal:__bdud rtsi khar bzung :__dran pa rtse gcig pas dmigs pa bsgoms te:__da ltar gyi slob dpon la bla ma yi dam dbyer med pa'i mos gus drag tu byas pa dang :__hrI hrI zhes rdo rje'i sngags kyi sgra bsgrags pa'i rkyen gyis slob ma'i lus sogs gzung 'dzin gyi snang ba thams cad nam mkha' la sprin dengs pa ltar stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las srung ba'i 'khor lo gzhal med khang gzhi lus rigs bdag lus dkyil gyi lha dang bcas par gsal ba'i gnas gsum 'bru gsum gyis mtshan par mos:__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i ye shes kyi 'od zer mkha' khyab tu 'phros pas:__bla ma yi dam zhi khro rab 'byams kyi thugs rgyud bskul:__gsang ba gsum gyi ye shes lha sngags phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs te slob ma rnams la thim pas rgyud byin gyis brlabs par mos la:__sbyar ba'i spos bsreg:__rol mo dang dbyangs kyi sgras bskul te sngags tshig drag tu brjod pas byin dbab:__hU~M gi sgras byin bsdu:__dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim:__tiSh+Tha badz+ra sa ma ya s+t+waM zhes brtan par bya:__de nas rigs brtag pa'i phyir me tog thogs la:__hoH__bla ma zhi khro'i dkyil 'khor la:__ye shes rig pa'i me tog 'bul:__sngon nas 'brel ba'i lhag pa'i lhas:__thugs rjes dgongs te bzhes su gsol:__puSh+pe pU dza pra tIts+tsha hoH__zhes dor bas rigs nges par byas te:__slar yang me tog spyi bor bcings pa dang lhan cig tu lhag pa'i lha bstims la:__hoH__me tog phreng ba lhag pa'i lha:__dbyer med ye shes skur gsal ba:__spyi bo nas zhugs snying dbus thim:__mi 'bral byin brlabs dbang bskur ro:__puSh+pe de ba a b+hi Shiny+tsa sa ma ya s+t+waM:__zhes dang :__me tog dbus su babs na pad+ma rgyal po rtsal:__shar du rdo rje bzhad pa rtsal:__lhor rin chen rol pa rtsal:__nub tu pad+ma dgyes pa rtsal:__byang du karma dga' ba rtsal zhes sogs gsang ba'i ming gis kyang dbang bskur ro:__de nas mig thur thogs la:__hoH__sngon gyi mig mkhan rgyal po yis:__ling tog rab rib bsal ba ltar:__rig pa ye shes thur ma yis:__ma rig 'khrul pa'i rab rib bsal:__badz+ra dz+nyA na tsak+Shu pra we sha ya phaT:__ces mig dar bsal:__e ma skal ldan rigs kyi bu:__khyod ni ye shes spyan thob pas:__snying po'i dkyil 'khor 'di la ltos:__zab mo'i lam mchog brtson par gyis:__he maN+Da la pA sh+ya ho:__zhes blta bar bskul nas lhag pa gzugs brnyan gyis mtshon pa'i ting 'dzin sprul pa'i dkyil 'khor mdun bskyed ltar ngo sprad:__de nyid nang ltar rang rang gi rdo rje lus kyi dkyil 'khor dang :__gsang ba ltar sems nyid rang byung gi ye shes kyi rtsal ma 'gags cir yang 'char bar nges shes bskyed do:__de ni nang ltar 'jug pa'i rim pa'o:__zhugs pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba dngos la maN+Dal phul:__gsol ba gdab pa ni:__khyab bdag rdo rje 'dzin chen pos:__rang gi sras rnams smin mdzad ltar:__dkyil 'khor gtso bo slob dpon ches:__ye shes dbang bskur stsal du gsol:__zhes gsol ba btab pa la dang po phan pa'i dbang lnga bskur ba'i slad du:__dbang lha mkha' khyab tu spyan drangs pa dang slob dpon lhan cig pas slob ma mi bskyod par gsal ba la chu'i dbang bskur ba ni:__rnam rgyal bum pa thogs la:__hU~M:__mi bskyod rgyal po de bzhin gshegs:__bdud rtsi chu yi dbang bskur bas:__rnam shes zhe sdang rang sar grol:__me long ye shes mngon gyur shog:__oM badz+ra u da ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__slob ma rin 'byung du gsal ba la dbu rgyan bskon te:__hU~M:__rin chen rgyal po de bzhin gshegs:__'dod 'byung dbu rgyan dbang bskur bas:__tshor ba nga rgyal rang sar grol:__mnyam nyid ye shes mngon gyur shog:__oM rat+na mu ku Ta a b+hi Shiny+tsa trA~M:__slob ma snang ba mtha' yas su gsal ba'i lag g.yas su rdo rje gtad de:__hU~M:__pad+ma rgyal po de bzhin gshegs:__snang stong rdo rje'i dbang bskur bas:__'du shes 'dod chags rang sar grol:__sor rtog ye shes mngon gyur shog:__oM badz+ra d+harma a b+hi Shiny+tsa hrI:__slob ma don grub tu gsal ba'i lag g.yon du dril bu gtad de:__hU~M:__don yod rgyal po de bzhin gshegs:__grags stong dril bus dbang bskur bas:__'du byed phrag dog rang sar grol:__bya grub ye shes mngon gyur shog:__oM badz+ra gaN+De a b+hi Shiny+tsa AH__slob ma rnam snang du gsal ba'i spyi bor rdor dril lhan cig tu 'khrol zhing ming gdags te:__hU~M:__snang mdzad rgyal po de bzhin gshegs:__rdo rje ming gi dbang bskur bas:__gzugs phung gti mug rang sar grol:__chos dbyings ye shes mngon gyur shog:__oM badz+ra nA ma a b+hi Shiny+tsa oM:__mthar me tog 'thor zhing :__skal ldan rigs kyi bu rnams la phyi phan pa'i dbang lnga bskur bas phung po lnga gnas gyur:__nyon mongs pa lnga rnam par dag:__ye shes lnga mngon du gyur:__'jig rten dbang phyug rigs lnga'i go 'phang thob pa'i skal ba dang ldan par gyur cig:__ces smon lam gdab bo:__gnyis pa nus pa'i dbang bskur ba la:__thog mar sku phyag rgya'i dbang bskur ba'i slad du:__slob dpon gyi sku dang dkyil 'khor pa rnams las rang 'dra ba'i ye shes kyi sku gnyis pa byung :__slob ma'i lus kyi lha so so la thim pas ye shes kyi gzi byin mchog tu 'bar bar bsams la:__hU~M:__dkyil 'khor gtso bo pad+ma'i rgyal:__rigs kyi yum bcas dbang bskur bas:__yid chos rtog pa rang grol nas:__mi gnas ye shes mngon gyur shog:__oM pad+ma rA dza kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad pa:__thabs shes sras kyi dbang bskur bas:__gzung 'dzin rtog tshogs rang grol nas:__snang stong ye shes mngon gyur shog:__oM pad+ma sa twa kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__rdo rje rgyal po bde gshegs lnga:__rigs kyi yum bcas dbang bskur bas:__phung po 'byung ba rang grol nas:__lnga ldan ye shes mngon gyur shog:__oM pany+tsa ta thA ga ta kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__rgyal ba'i gdung 'tshob sems dpa'i tshul:__byang chub lcam dral dbang bskur bas:__tshogs yul rtog pa rang grol nas:__'od gsal ye shes mngon gyur shog:__oM sarba bo d+hi sa twa kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__steng 'og phyogs bzhi'i 'gro 'dul sras:__thub chen drug gi dbang bskur bas:__nyon mongs rtog pa rang grol nas:__phyin drug ye shes mngon gyur shog:__oM sarba mu ni kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__sgo skyong mthar byed khro bo yab:__rigs kyi yum bcas dbang bskur bas:__lta ba dus bzhi rang grol nas:__tshad med ye shes mngon gyur shog:__oM sarba kro d+ha kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__gnas 'gyur rang bzhin khro bo'i tshul:__khrag 'thung rab 'byams dbang bskur bas:__sgrib gnyis rtog tshogs rang grol nas:__rig rtsal ye shes mngon gyur shog:__oM shrI he ru ka sarba kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__rigs kun khyab bdag rdo rje 'chang :__pad+ma thod phreng dbang bskur bas:__gnyis snang rtog tshogs rang grol nas:__gnyis med ye shes mngon gyur shog:__oM gu ru pad+ma badz+ra kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M.oM:__hU~M:__thugs rje'i dbyings las rang shar ba:__sangs rgyas stong gis dbang bskur bas:__dus gsum rtaug pa rang grol nas:__mkha' khyab ye shes mngon gyur shog:__oM sarba bud+d+ha kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__skal ldan rigs kyi bu rnams la lha sku phyag rgya'i dbang bskur bas 'di ltar snang ba'i chos thams cad bla ma thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa'i dkyil 'khor chen por lhun gyis grub pa'i dbang dam pa thob par gyur cig:__'o skal ldan rigs kyi bu rnams:__de lta bu'i lha tshogs rnams kyang rang rang gi sems nyid shin tu rnam par dag pa'i ngo bor gdod ma nas rang bzhin gyis bzhugs pa yin te:__yid chos kyi rtog pa rnam par dag pa gtso bo thugs rje chen po yab yum:__gzung 'dzin rnam par dag pa 'gro 'dul lcam dral:__phung khams rnam par dag pa rigs lnga yab yum:__tshogs yul rnam par dag pa sems dpa' sems ma:__nyon mongs rnam par dag pa thub pa drug:__lta ba dang dus bzhi rnam par dag pa sgo ba yab yum:__rtog tshogs rnam par dag pa khrag 'thung rab 'byams:__gnyis snang rnam par dag pa bla ma rdo rje 'chang yab yum:__dus gsum gyi rtog pa thams cad rnam par dag pa bde bar gshegs pa stong gi bdag nyid du shes pas snang srid gzhir bzhengs dag pa rab 'byams kyi ye shes lam du slong bar gyis shig:__ces ngo sprad do:__gsung bzlas pa'i dbang bskur ba ni:__slob dpon gyi thugs ka'i nyi zla kha sbyor gyi lte bar hrIHyig gi mthar sngags phreng gis bskor ba las gnyis pa 'phros:__slob ma'i kha sgo nas zhugs:__snying gar nyi zla'i gA'u kha sbyor gyi lte bar hrIHyig gi mthar 'khod pa bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer spro bsdu dang bcas bsnyen sgrub las sngags kyi rjes zlos byin:__sngags phreng mgrin par bzhag la:__AH__rang byung rig pa'i ngo bo nyid:__sngags kyi phreng bas dbang bskur bas:__sgrar snang gzung 'dzin rang grol nas:__grags stong ye shes mngon gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta gu ru maN+Da la wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__skal ldan rigs kyi bu rnams la snying po sngags kyi dbang bskur bas sgrar grags thams cad gsung du rtogs pa'i dbang dam pa thob par gyur cig:__deng phyin chad rang gzhan brtan g.yo'i sgra skad thams cad sngags su shes pas bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas brjod dang ting nge 'dzin lam du slong bar gyis shig:__thugs ngo sprod kyi dbang bskur ba ni:__lha dang sngags su snang ba sogs rtog tshogs thams cad sems nyid rang byung gi ye shes las ma g.yos par shes pas blo 'das ka dag gi dbyings su mnyam par 'jog tu bcug la:__me long snying gar bzhag:__hU~M:__me long nang gi gzugs brnyan ltar:__gsal ba mi rtog dbang bskur bas:__lha sngags gzung 'dzin rang grol nas:__rig stong ye shes mngon gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta gu ru maN+Da la tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams la dgongs pa ngo sprod kyi dbang bskur bas rtogs tshogs thams cad chos skur dag pa'i dbang dam pa thob par gyur cig:__deng phyin chad mtshan ma'i rtog pa thams cad rang grol rig pa'i ye shes su shes pas chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i dgongs pa lam du slong bar gyis shig:__yon tan myong grol rdzas kyi bum pas dbang bskur:__ril bu sbyin:__skal ldan rigs kyi bu rnams la yon tan yongs rdzogs myong grol rdzas kyis dbang bskur bas 'gro 'dul 'phags pa'i yon tan thams cad yongs su smin pa'i dbang dam pa thob par gyur cig:__deng phyin chad myong grol rdzas kyi sbyor ba la brten nas grol ba drug ldan gyi ye shes lam du slong bar gyis shig:__phrin las sna tshogs kyi dbang bskur ba ni:__rdo rje rgya gram gtad la:__ho:__gang 'dul mdzad pa 'byung ba'i rgyu:__las kyi rdo rjes dbang bskur bas:__byed spyod thams cad rang grol nas:__'gro 'dul ye shes mngon gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta gu ru maN+Da la karma bi shwa a b+hi Shiny+tsa ho:__skal ldan rigs kyi bu rnams la phrin las sna tshogs rdo rjes dbang bskur bas mchog dang thun mong gi phrin las rab 'byams la brten nas 'gro ba 'dul ba'i dbang dam pa thob par gyur cig:__deng phyin chad mtha' yas pa'i sems can thams cad la snying rje chen pos gang 'dul gyi mdzad pas 'phags pa'i phrin las kyi ye shes lam du slong bar gyis shig:__de ltar nang nus pa'i dbang lnga bskur bas dkyil 'khor gyi lha'i sku gsung thugs yon tan phrin las dang dbyer mi phyed pa rdo rje rgyal po bka' rab 'byams kyi dbang bskur ba thob pa de la dbang lha bstim:__rab tu gnas:__mchod pa dang bkra shis kyis mnga' dbul bar bya'o:__de ltar na phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du phan dang nus pa'i bdag nyid can gyi bum pa'i dbang thob:__tha mal snang zhen gyi dri ma dag:__lam bskyed rim lha dang bzlas brjod sngags sogs kyi rnal 'byor bsgom pa la dbang :__'bras bu sprul sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no:__gsum pa gsang ba zab mo'i dbang la gsum las:__dang po gsang dbang ni:__bla ma yab yum pad+ma rgyal po'i lha sngags ye shes kyis rol pa'i byang sems thod pa'i bdud rtsi dang sbyar ba hrIH'i rnam par slob ma'i lce la bzhag cing :__AH__zhu bde'i rang bzhin byang chub sems:__hrIHyig bcud kyis dbang bskur bas:__dug gsum rtog pa rang grol nas:__gsal stong ye shes mngon gyur shog:__oM bo d+hi tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__zhes byin pa snying ga'i hrIHla thim pas rlung zin:__sems byung gi rtog pa dbyings su 'gags:___gsal stong zung 'jug gi ye shes nyams su myong bar mos:__skal ldan rigs kyi bu rnams la gsang ba'i dbang bskur bas sems byung gi rtog tshogs dbyings su thim nas shin sbyangs bde ba'i ting nge 'dzin khyad par can mngon du byed nus par gyur cig:__deng phyin chad rlung sems rtog pa'i rnyog ma rang sar zhi ba'i bsam gtan lam du slong bar gyis shig:__des zhu bde byang chub sems kyi rdzas la brten nas gsang ba'i dbang thob:__rlung dang rtog pa'i dri ma dag:__lam rlung sems shin tu sbyangs pa'i bde ba bsgom pa la dbang :__'bras bu longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no:__gnyis pa sher dbang ni:__sin+d+hu ra'i maN+Dal rigs kyi yum dang dbyer med pa lag tu gtad:__thig le snying gar bkod la:__hU~M:__lhan cig skyes dga' mtshon pa'i yum:__rtags kyi thig les dbang bskur bas:__nyams myong 'dzin zhen rang grol nas:__bde stong ye shes mngon gyur shog:__oM pra dz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bde bas thabs byas pa'i sems nyid rang byung gi ye shes mngon du mtshon par mos:__skal ldan rigs kyi bu rnams la shes rab ye shes kyi dbang bskur bas bde bas thabs byas pa'i sems nyid rang byung gi ye shes mngon du mtshon pa'i skal ba dang ldan par gyur cig:__deng phyin chad byung tshor gnas nyams kyi spros pas ma bcings pa sems nyid rang byung gi ye shes de kho na nyid rnal mar mtshon pa'i shes rab lam du slong bar gyis shig:__des bde ba mchog gi thabs la brten nas shes rab ye shes kyi dbang thob:__sred len nyams kyi dri ma dag:__lam lhan skyes mtshon pa'i ting 'dzin bsgrub pa la dbang :__'bras bu chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no:__gsum pa dbang bzhi pa la:__thog mar byin rlabs 'pho ba'i stobs kyis dbang bskur ba ni:__bla ma'i gtor chen spyi bor bzung la:__gtor snod chos dbyings khyab gdal 'ja' zer thig ler 'khyil ba'i klong du:__seng khri pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng du bla ma'i rnal 'byor ltar gsal gdab:__de nyid la mos gus drag po dung dung pa byas pa'i rkyen gyis gnas gsum nas 'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros:__slob ma'i gnas gsum du thim pas bum gsang shes rab ye shes kyi dbang don rtogs pa gong nas gong du 'phel zhing brtan par byas pa'i mos pa dang bcas:__tshig bdun gsol 'debs kyis byin phab la:__hU~M hrI:__mkha' khyab chos sku'i dbyings las ma g.yos kyang :__longs spyod rdzogs sku pad+ma thod phreng rtsal:__rtsa ba'i bla ma o rgyan sprul pa'i sku:__dad mos can gyi spyi bor mngon sum byon:__nam mkha' chu la 'ja' tshon shar ba ltar:_ye shes 'od zer slob ma'i gnas gsum thim:__sku gsung thugs kyi byin rlabs rgyud la zhugs:__smin grol zung 'jug don gyi dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes gnas gsum du reg:__slar spyi bor bzung la sngags mthar dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a AH__zhes brjod pas bla ma yab yum dgyes pa chen pos bde stong gi ngo bor 'od du zhu:__slob ma la thim pas dbang bzhi pa'i ye shes rgyud la skyes par bsam:__nyams myong bsgom pa'i stobs kyis dbang bskur ba'i slad du:__dpon slob gnyis ka sgo gsum rnal du dbab:__mig nam mkhar gtad:__sems nyid ma bcos spro bsdu bral ba'i ngang bskyangs pas zung 'jug don gyi ye shes mngon du gyur par mos la:__slob dpon gyis mdzub mo nam mkhar gtod cing :__a:__rtog tshogs rang zhi ngo bo mthong :__zung 'jug mnyam nyid dbang bskur bas:__shes bya'i sgrib pa rang grol nas:__rig stong ye shes mngon gyur shog:__oM d+harma d+hA tu dz+nyA na a AH__zhes brjod:__skal ldan rigs kyi bu rnams la dbang bzhi pa bskur bas shes pa'i 'dzin zhen phra mo thams cad dbyings su dag ste:__zung 'jug shin tu rnam par dag pa'i ye shes mngon du byed pa'i skal ba dang ldan par gyur cig:__deng phyin chad yid dpyod mtshan ma'i yul las 'das pa'i sems nyid ka dag don gyi ye shes lam du slong bar gyis shig:__des byin rlabs 'pho ba'i thabs la brten nas don gyi dbang bzhi pa thob:__yid dpyod mtshan ma'i dri ma dag:__lam rig stong zung 'jug ka dag gi dgongs pa nyams su len pa la dbang :__'bras bu bde ba chen po'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no:__des dbang gi dngos gzhi grub nas dbang rten dam tshig bsgrag pa ni:__de ring phyin chad rigs kyi bu:__khyed rnams rgyal ba'i sras su gyur:__dbang gi ye shes rgyud smin nas:__dam tshig dag pas 'dzin par byos:__so thar byang sems gsang sngags kyi:__thun mong spyi yi dam tshig dang :__rtsa ba yan lag bcas pa yi:__khyad par nang gi dam tshig dang :__gsang bar 'os dang gnyer gtad sogs:__sgrub pa mchog gi dam tshig rnams:__srog ltar btsa' bas bsrung bar bya:__de yis dngos grub mchog tu 'gyur:__ces gdams pa la slob ma rnams kyis kyang khas blang :__gtang rag 'bul ba sogs bya:__dbang rnon smin grol chig rdzogs 'os pa la gdams ngag khrid kyi rim pa'ang gdab bo:__de rnams dbang rgyas par bskur ba yin la:__don gyi smin byed snod rung mdor bsdus su byed na:__maN+Dal dang dbang gi ched du gsol 'debs:__rgyud sbyong sdom gzung :__ye shes dbab brtan sngon du 'gro bas:__rnam bum spyi borabazhag la:__oMH__bkra shis 'od gsal dbyings kyi bum pa na:__ye shes rig pa'i lha tshogs bdud rtsir 'khyil:__gnyis med byang chub sems kyi dbang bskur bas:__snang stong sku yi dbang mchog thob par shog:__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__bdud rtsi'i b+han+d+ha mgrin par bzhag cing byin la:__AH__rtsa rlung phung po snod kyi b+han+d+ha ru:__nus pa sngags kyi ye shes bcud du 'khyil:__gnyis med bde ba chen pos dbang bskur bas:__grags stong gsung gi dbang mchog thob par shog:__bo d+hi tsit+ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__me long snying gar bzhag cing mig lam du bstan la:__hU~M:__me long dwangs pa rtog tshogs dbyings su zhi:__gzugs brnyan ma 'gags gsal stong nyams su myong :__gnyis med blo las 'das pa'i dbang bskur bas:__rig stong thugs kyi dbang mchog thob par shog:__d+harma d+hA tu tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams la bla ma thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi sku gsung thugs kyi dbang bskur bas:__lus ngag yid gsum gyi dri ma bag chags dang bcas pa thams cad dag:__rdo rje gsum gyi ye shes mngon du byed pa'i skal ba dang ldan par gyur cig:__deng phyin chad 'di ltar shar ba'i snang grags rtog pa'i chos thams cad pad+ma zhi khro rnam par rol pa'i sku gsung thugs dang dbyer med par shes pas nyams len chu bo rgyun gyi rnal 'byor la brtson par gyis shig:__ces gdams:__spro na mtha' rten myang grol rdzas dang :__byin rlabs gtor ma'i dbang bskur:__des sku gsung thugs bsgom zhing bsgrub pa'i snod du 'gyur zhing don gyi dbang rdzogs pa yin no:__de nas tshogs kyi dga' ston la longs spyod cing lhag ma gtong ba sogs las kyi rim pa thugs dam bskul zhing gtor ma bskyang :__rta bro brdung :__gtang rag gi mchod bstod rgyas par spros te nongs pa bshags:__mdun bskyed kyi ye shes pa gshegs:__dam tshig pa bdag la bstim:__bdag bskyed 'od gsal du bsdu zhing thun mtshams kyi lhar ldangs la:__chos thams cad skye med du shes pas rdul tshon gyi dkyil 'khor byang shar nas brtsams te dbus su dril:__hU~M gi sgras phur bu dbyung :__phur khung du 'bru gsum brjod pas bdud rtsi gtor la bgegs rnams gsos te rang gnas su btang :__phyi nang gi mtshams dgrol:__las kyi rjes mi mngon par byas la:__sgrub rdzas rnams cha gsum du bgos te:__cha gcig maN+Dal gyi gzhi sogs su gter du sba:__cha gcig 'dus pa rnams kyi dngos grub kyi rten du bzung :__cha gcig rgya mtshor 'babs pa'i chu klung du gshegs:__stegs bu'i dbus su rdo rje rgyal po 'khod pa'i mthar sgrub grogs dang slob ma'i tshogs kyis bskor:__spos dang snang gsal thogs la smon lam gdab pa ni 'dun pa rtse gcig pas:__ho:__khyab bdag bla ma 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__zhi khro rnam par rol pa'i dkyil 'khor du:__bsnyen sgrub phrin las mthar phyin dge ba'i tshogs:__bla med byang chub snying por bsngo bar bgyi:__deng nas bzung ste rnam grol mchog gi bar:__rdo rje slob dpon sgrub pa'i mched lcam rnams:__mi 'bral 'grogs pa'i ting 'dzin rtse gcig gis:__rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par shog:__gsang ba chen po'i myur lam la brten nas:__phyi nang gsang ba'i bar chad kun zhi zhing :__sa bcu lam lnga skad cig nyid la bgrod:__'gro 'dul 'phags pa'i go 'phang thob par shog:__chos dbyings kong bur bsam gtan mar khus gtams:__sems nyid rang byung gsal ba'i me sbar bas:__gzung 'dzin 'khrul pa'i mun pa dbyings su sangs:__ye shes snang bas rtag tu khyab par shog:__nam zhig 'chi 'pho'i rtog pa shar ba'i tshe:__rigs drug 'khor ba'i bag chags drung phyung ste:__'chi srid chos sku bar do longs spyod rdzogs:__skye srid sprul pas 'gro don lhun grub shog:__mthar thug kun tu 'od kyi snang ba yis:__pad+ma can gyi sa la shul mtshon cing :__'khor lo'i tshogs chen 'bras bur dbugs phyung ste:__phyams gcig gdod ma'i dbyings su grol bar shog:__bka' drin can gyi rdo rje slob dpon dang :__rig 'dzin 'dus pa'i tshogs rnams zhabs brtan cing :__chos kyi 'khor lo rtag tu bskor ba dang :__bshad sgrub phrin las phyogs bcur khyab par shog:__rgyal ba'i bstan pa rin chen 'phel zhing rgyas:__'jig rten khams su nad mug mtshon 'khrugs zhi:__sems can thams cad dge ba'i las la spyod:__rtag tu dpal gnas bkra shis bde legs shog:__ces dang gzhan yang bsngo ba smon lam rgya cher gdab cing :__bkra shis pa'i tshigs su bcad pa'i dbyangs kyis dge legs su bya'o:__de lta bu'i sgrub pa dang 'brel ba'i dbang 'di bskur ba tsam gyis:__brtson 'grus dang dbang po'i khyad par las rab tshe 'di:__'bring 'chi kha:__tha ma bar dor mchog gi dngos grub mngon du byed:__thun mong gi dngos grub rtsol med du 'byung :__lam la brtson pa med kyang dam tshig ma nyams pa kho nas skye ba bdun na 'bras bu 'grub pa'i tshul rgyud las:__e ma ngo mtshar thabs chen po:__sgrub pa'i dbang 'dir 'brel tshad kun:__'di'am 'chi kha bar do'am:__skye ba bdun nas mngon 'tshang rgya:__zhes dang :__gzhan yang :__sgrub chen 'di yi ming tsam su 'dzin pa:__o rgyan nga dang thugs yid gcig tu 'dres:__tshe ring nad med bsam rgu kun 'grub cing :__gnyis med rtogs pa'i ye shes myur du 'char:__zhes sogs rgya cher gsungs so:__gal te sgrub pa'i dbang rgyas par ma grub na:__sa'i cho ga dang sta gon gsum sngon du 'gro bas sgrub cing mchod pa dang dbang bskur yang rung ba yin no:__bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i smin byed dbang bskur gyi las rim mo:__sa ma ya:__de lta bu'i dbang bskur ba thob cing dam tshig dang sdom pa rnam par dag pa:__bsnyen sgrub las su rung ba'i rnal 'byor pas rang gzhan la 'phral dang yun du phan gdags pa'i phyir las gyi tshogs bsgrub par bya ste:__thugs rje chen po'i mtshan nyer brgyad la brten nas so so'i las sgrub pa dang :__thun mong 'gro ba 'dul ba'i las tshogs nyer gcig dang :__las phran brgya rtsa la sogs pa rgya cher gzhan du shes par bya'o:__spyir 'byung ba sa la brten pa'i las tshogs ni sAts+tsha gdab pa ste:__rgyud las:__sa 'di rin chen 'byung gnas te:__khams lnga bcud kyi snying po yis:__sku gdung chen po rgyun du gdab:__gang 'dod las kun 'grub par 'gyur:__ces pas thog mar zhi ba'i sbyor bas sa blangs te/__'jam zhing shis pa'i sa phyogs nas khams legs pa yod sar gtor ma dang gser skyems gtong :__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha ni swA hA:__zhes spyan ma'i sngags kyis kha shar du bltas nas brko zhing blang :__shul du sngags de nyid dang 'o chab klu sman dang sbyar bas gtor te shis par bya'o:__drag po'i sbyor bas btul ba ni:__gtan gtun thabs shes kyi rang bzhin du bsams la:__gzung 'dzin gyi rtog pa btul ba'i mos pas:_oM badz+ra mut+ga ra A koT+TA ya A koT+TA ya ha na ha na hU~M phaT:__ces sa'i ro bsal nas brdung ngo :__rgyas pa'i sbyor bas snying po bya ba ni:__rin po che sna tshogs brdar zhing :__oM sarba ta thA ga ta rat+na ke tu rA dzA ya a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__zhes brjod pas rin po che'i rdul phra rab tu bsam:__rig pa'i lha mo rnams kyis bdud rtsi'i char phab pas brlan par bsams la chu sna sbreng zhing brdzis te/__oM sarba ta thA ga ta badz+ra u da ka ba~M mA ma kI a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__zhes brlab:__'jim pa dum bur bcad par byang chub mchog gi phyag rgyas reg ste:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra bai ro tsa na pra b+ha rA dza a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__zhes brjod pas 'og min nas rnam par snang mdzad 'od kyi rgyal po'i thugs rgyud bskul:__thugs ka nas ye shes kyi 'od zer byung :__'jim pa la thim pas de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes su byin gyis brlab:__'bi 'bi bcos te:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra gar+b+ha a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__zhes brjod pas de bzhin gshegs pa thams cad kyi chos kyi sku rdo rje snying po'i rang bzhin du byin gyis brlabs par bsam mo:__dbang gi sbyor bas mngon du bya ba ni:__brkos phor la snum gyis byugs shing :__oM sarba ta thA ga ta a ra dze bi ra dze a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__zhes pas thugs rje chen pos rjes su chags par bsam:__rgyar gzhug cing brdungs la:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra shA ri raM a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__zhes brjod pas longs spyod rdzogs skur lhun gyis grub par bsam:__bsnyen sgrub las kyi sngags dang rten 'brel snying po sogs ring bsrel dang :__las gang byed kyi rig pa srog shing dang bcas pa bcug la:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra dz+nyA na gu h+ya sA ra a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__zhes brjod pas ye shes kyi srog dang ldan par bsam:__de nas phyir 'don zhing me tog sil ma'i maN+Da lar bzhugs su gsol te:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra ma Ni gar+b+ha a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__zhes brjod pas sprul pa'i snang brnyan 'gro ba'i don du brtan par bzhugs par bsams la brtan bzhugs kyi me tog kyang phul bas rab tu gnas par 'gyur ro:__de rnams ni spyir bya ba'i rim pa ste:__de lta bu'i sbyor bas sAts+tsha gcig btab pas bye ba snyed btab pa'i phan yon 'thob par 'gyur ro:__de nas las so sor bsgrub pa ni:__zhi ba la 'jim pa'i rgyur 'o ma dang :__sman lnga:__chu shel:__tsan+dan dkar po:__spos dkar:__ru rta:__a ru ra:__cong zhi:__brag zhun:__shu dag dkar po rnams bsre:__nang du spyi dril las sbyor gyi sngags mthar:__nad zhi bar 'dod na:__sarba ro ge b+h+yaHshAn+tiM ku ru swA hA:__de bzhin du gdon bgegs zhi bar 'dod na:__sarba duSh+tAn b+h+yaHsogs dang :__dgra zhi bar 'dod na:__sarba sha trUn b+h+ya:__'byung ba bzhi dang sad ser btsa' than sogs kyi nyer 'tshe zhi bar 'dod na:__sarba u pa dra be b+h+ya:__pha rol gyi dmag tshogs sogs kyi 'jigs pa thams cad zhi bar 'dod na:__sarba b+ha ye b+h+ya:__sdig sgrib zhi bar 'dod na:__sarba pA paM kle she b+h+ya:__zhes spel tshig so sor sbyar ba brgya phrag re bcug:__mchod rten kha dog dkar por bsgyur:__zhi ba'i las dkyil dkar zlum gyi dbus su me tog dkar po'i sil mar bkram pa la bzhugs su gsol:__mchod gtor tshul bzhin bsham:__phrin las kyi sbyor ba dang bdag gi rnal 'byor sngon du 'gro bas:__mdun rten gyi bgegs sbyang :__khrus gsol:__bsang sbyang :__stong pa'i ngang las ngag tu hrI hrI zhes brjod pas 'og gzhi srung 'khor dang bcas pa:__de'i dbus seng ges bteg pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du oM yongs su gyur pa las byang chub chen po gtso bor gyur pa'i chos sku'i mchod rten yangs shing rgya che ba dkar zhing 'od 'phro ba mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i bum pa'i nang du b+h+rU~M las gzhal yas khang sogs rten dang brten par bcas pa mdun bskyed ltar gsal gdab:__gtso 'khor thams cad kyang zhi zhing 'dzum pa'i nyams can 'od zer dkar po zla ba chu shel gyi reg bya can spro zhing bsdu bas zhi ba'i las rab 'byams mdzad par bsam:__gnas gsum byin rlabs nas bstod bshags bar gzhung bsrang :__bzlas pa'i skabs su bab pa na:__bsnyen sgrub kyi dzab[¿] dgongs gsal btab nas sngags ci rigs bzlas mthar:__las sbyor ni:__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer zla ba chu shel gyi mdog can dpag tu med pa 'phros:__mdun bskyed kyi lha rnams la phog:__thugs dam gyi rgyud bskul:__ye shes kyi gzi byin mchog tu 'bar:__sngags kyi rang sgra dang 'od zer dkar po bsam gyis mi khyab pa 'phros:__bdag dang dmigs yul rnams la thim pas mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi bar bsams la:__las sngags spel tshig bcas gtso bor bzla:__mjug tu gzungs ring la spel tshig btags pa'ang brgya rtsa sogs bzlas mthar:__rten 'brel snying po bzlas pa'i me tog 'thor zhing :__oM:__bla ma yi dam zhi khro'i lha tshogs rnams:__bskyed pa'i rten dang dbyer med bzhugs nas kyang :__bdag dang mkha' khyab sems can thams cad kyi:__mi mthun phyogs kun zhi bar mdzad du gsol:__oM sarba ta thA ga ta maN+Dal su pra tiSh+Tha badz+rA ye swA hA:__zhes lan mang du bskyar:__gtor ma phul:__tshogs mchod sogs rjes kyi phrin las rnams tshul bzhin dang :__nongs bshags kyi rjes su'ang brtan bzhugs gong ltar bya'o:__de bzhin du rgyas pa'i las sgrub pa dang :__'jim par dri ser po'i chu dang :__rin po che lnga:__'bru lnga:__snying po lnga:__bdud rtsi lnga:__gi waM:__sbur len:__dUr+Wa:__rgya spos:__ga pur sogs bsre:__las sgrub sngags kyi spel tshig:__tshe rgyas par 'dod na:__A yur puSh+tiM ku ru oM:__bsod nams rgyas par 'dod na:__puN+ye:__dpal 'byor rgyas par 'dod na:__shrI b+hU ti:__snyan grags rgyas par 'dod na:__ma hA kIrti:__'bru rgyas par 'dod na:__d+hA naM:__nor rgyas par 'dod na:__bA su:__chos rgyas par 'dod na:__d+harmA:__shes rab rgyas par 'dod na:__pradz+nyA:__ye shes rgyas par 'dod na:__dz+nyA na:__dge 'dun rgyas par 'dod na:__saM g+ha se nA sogs gang 'dod sbyar ba brgya rtsa brgyad re bcug:__kha dog ser por bsgyur:__las dkyil ser po gru bzhi me tog ser po sil mar bkram pa la bzhugs su gsol ba sogs sbyor ba gong ltar la:__mdun bskyed skabs:__trA~M yongs su gyur pa las rnam par rgyal ba gtso bor gyur pa'i chos sku'i mchod rten yangs shing rgya che ba gser mdog nyi ma bye ba'i gzi 'od can gyi bum par rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor gsal gdab:__gtso 'khor thams cad kyang sgeg cing rgyas pa'i nyams can 'od zer ser po nyi ma bye ba'i gzi brjid can spro zhing bsdu bas rgyas pa'i las rab 'byams mdzad par bsam pa sogs gong ltar la:__las sbyor ni:__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer ser po nyi ma bye ba'i gzi brjid can dpag tu med pa 'phros:__mdun bskyed kyi lha rnams la phog:__thugs dam gyi rgyud bskul:__ye shes kyi gzi byin mchog tu 'bar:__sngags kyi rang sgra dang ye shes kyi 'od zer ser po bsam gyis mi khyab pa 'phros:__bdag dang dmigs yul rnams la thim pas 'dod rgu'i legs tshogs yid bzhin du rgyas par bsams la las sngags bzlas mthar:__oMH__bla ma yi dam zhi khro'i lha tshogs rnams:__bskyed pa'i rten dang dbyer med bzhugs nas kyang :__bdag dang mkha' khyab sems can thams cad kyi:__'dod rgu'i legs tshogs rgyas par mdzad du gsol:__ces sngags dang bcas brtan bzhugs 'dod gsol bya:__gtor ma 'bul ba sogs mthar dbyung ngo :__dbang gi las sgrub pa la:__'jim par rgya skyegs chang dang sbyar ba'i chu:__dri lnga:__pad+ma rA ga:__rdo khab len:__tsan+dan dmar po:__sih+la:__gla rtsi:__lan tshwa:__bu ram:__lcags kyu can gyi me tog dmar po sogs sbyar:__las sgrub kyi sngags:__rgyal po dbang du bsdu bar 'dod na:__ma hA rA dza wA shaM ku ru ho:__de bzhin du btsun mor ma hA s+t+rI:__blon por:__ma hA tA:__skye 'gro mang por:__sarba lo ka:__nor dang 'bru la:__bA su d+ha naM:__bza' btung la:__na na Shi d+ha:__dge 'dun gyi sde dbang du bsdu bar 'dod na:__sarba saM g+ha se _nA:__zhes sogs spel ba lnga bcu re bcug:__kha dog dmar por bsgyur:__las dkyil zla gam dmar po me tog dmar po sil mar bkram pa la bzhugs su gsol ba sogs bya:__mdun bskyed skabs:__hrIHlas chos 'khor chen po gtso bor gyur pa dang :__dmar gsal rjes chags kyi 'od zer pad+ma rA ga'i gzi brjid can phyogs bcur spro ba:__gtso 'khor thams cad kyang chags shing zhen pa'i nyams can pad+ma rA ga'i mdangs 'od nyi ma bye ba'i gzi brjid can phyogs bcur spro zhing bsdu bas dbang gi las rab 'byams mdzad par bsam:__las sbyor ni:__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer rjes chags bde ba chen po'i rang bzhin dmar gsal nyi ma bye ba'i gzi brjid can dpag tu med pa 'phros:__mdun bskyed kyi lha rnams la phog:__thugs dam gyi rgyud bskul:__ye shes kyi gzi byin mchog tu 'bar:__sngags kyi rang sgra dang 'od zer dmar po bsam gyis mi khyab pa 'phros:__gang la dmigs pa'i yul der reg pa tsam gyis khab len gyi rdos lcags phye bsdu ba ltar rang dbang med par dbang du 'dus par bsams la bzlas mthar:__oM:__bla ma yi dam zhi khro'i lha tshogs rnams:__bskyed pa'i rten dang dbyer med bzhugs nas kyang :__bdag gi yid la 'dod pa'i legs tshogs kun:__'bad med dbang du 'du bar mdzad du gsol:__ces sngags dang bcas brtan bzhugs 'dod gsol sogs mthar dbyung ngo :__drag po'i las sgrub pa la:__'jim par shu dag nag po'i dri dang sbyar ba'i chang :__thun rdzas lnga:__seng ldeng :__gu gul nag po:__mu zi nag po sogs sbyar:__las sgrub sngags:__dgra tshar bcad par 'dod na:__sarba sha trUn mA ra ya phaT:__bgegs la:__sarba big+h+nAn:__lcags phye zangs phye ke shangs yungs kar:__bar chad la:__sarba mA ra se na:__gnod pa thams cad la:__sarba a pa ka ra:__sde brgyad so sor gzir na so so'i srog sngags la mA ra ya phaT btags pa sogs spel ba drug cu rtsa bzhi re bcug:__kha dog mthing nag tu bsgyur:__drag po'i las dkyil mthing nag gru gsum me 'bar ba bris pa'i dbus su me tog nag po gcal du bkram par bzhugs:__mdun bskyed skabs:__hA las cho 'phrul chen po gtso bor gyur pa dang :__mthing nag tsha zhing rtsub pa'i 'od zer rab tu 'bar ba:__gtso 'khor thams cad kyang rngams shing khro ba'i nyams dang ldan pa 'od zer mthing nag tsha zhing rtsub pa rdo rje me'i char drag po phyogs bcur spro bas mi mthun pa'i gdug pa can thams cad tshar bcad pa'i drag po'i las rab 'byams mdzad par bsam:__las sbyor skabs:__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer tsha zhing rtsub pa'i rnam pa can dpag tu med pa 'phros:__mdun bskyed kyi lha rnams la phog:__thugs dam gyi rgyud bskul:__ye shes kyi gzi byin mchog tu 'bar:__sngags kyi sgra dang 'od zer mthing nag 'bar ba'i me dang mtshon cha la sogs pa'i rnam pa can bsam gyis mi khyab pa 'phros:__ma rungs pa'i gdug pa can thams cad tshar bcad par bsams la bzlas mthar:__oM:__bla ma yi dam zhi khro'i lha tshogs rnams:__bskyed pa'i rten dang dbyer med bzhugs nas kyang :__zhi ba'i thabs kyis mi 'dul gdug pa can:__tshar bcad drag po'i phrin las mdzad du gsol:__zhes sngags dang bcas brtan bzhugs 'dod don gsol ba sogs mthar dbyung ngo :__de ltar las gang bsgrubs kyang :__rten las 'od dang :__sgra sogs rtags dngos su byung na rab:__de ltar min kyang rmi lam gyi mtshan mar las grub pa'i rtags byung ba'am:__las sngags khri sogs them pa'i tshe gtang rag gi mchod bstod rgyas pa dang :__brtan bzhugs gsol gdab nan tan du byas te:__zhi ba rgyal mtshan gyi tog gam:__sgo'i ya thems sogs su mi 'jig pa'i snod dang chas bcas sba:__brtan bzhugs 'dod gsol bkra shis rgyas par brjod:__de bzhin du rgyas pa khyim mam mdzod kyi phug:__dbang gang bsdu bar 'dod pa'i phyogs:__drag po la gnod pa'i phyogs sam lho phyogs kyi grong gi zad mthar sbas na las 'phral du 'grub cing grub pa brtan par 'gyur ro:__chu la brten pa'i las ni khrus kyi cho ga ste:__rgyud las:__chu ni rjes su 'jug pa ste:__sngags can chu yis khrus byas pas:__lus can sdig pa 'dag pa sogs:__las rnams thams cad rab sgrub byed:__ces gsungs pa ltar:__mdun rten las dkyil gyi dbus su bum pa las mthun dar gyi mgul chings spras pa sogs chas su bcug:__nang du gong gi 'jim la sbyar ba'i rdzas ji ltar 'byor pa dang bcas pa'i chus dgang :__gtor mchod bsham:__sngon 'gro'i las rim dang bdag gi rnal 'byor tshul bzhin 'du bya:__sgrub pa'i bum pa bsang sbyang :__lhag gnas kyi skabs ltar bskyed cing :__khyad par las so sor sku'i nyams dang 'od zer spro bsdu sogs gong ltar gsal:__gnas gsum byin rlabs nas bzung bstod bshags bar phrin las kyi gzhung bsrang :__gzungs thag blangs la:__rang gi thugs ka nas sngags kyi phreng ba gzungs thag 'od kyi sbu gu can nas brgyud:__bum pa'i lha rnams kyi thugs kar phog pas thugs rgyud bskul:__ye shes kyi gzi byin mchog tu 'bar bar bsams nas:__zhi ba'i dmigs bsal:__sbyor mtshams dang ba spu'i khung bu kun nas byang chub sems kyi bdud rtsi zla ba chu shel gyi mdog can dkar zhing bsil ba'i rnam pa zhi ba'i las rab 'byams sgrub pa'i nus pa dang ldan pa dpag tu med pa char bzhin du babs pas bum pa yongs su gang bar bsams la:__bsnyen pa dang :__sgrub pa dang :__las sbyor spyi dril gyi sngags rnams sbrel ba'i mjug tu las gang sgrub par 'dod pa'i sngags sham gong ltar btags pa bzla:__sdig ltung zhi ba gtso bor byed na gzungs ring kho na bzla'o:__rgyas pa'i dmigs bsal:__sbyor mtshams dang ba spu'i khung bu kun nas byang chub sems kyi bdud rtsi gser zhun ma'i mdog can nyi ma bye ba'i gzi 'od 'bar bas rgyas pa'i las rab 'byams sgrub pa'i nus pa dang ldan pa dpag tu med pa dang :__sngags gang 'dod rgyas pa'i spel tshig sbyar ba:__dbang la:__sbyor mtshams dang ba spu'i khung bu kun nas byang chub sems kyi bdud rtsi pad+ma rA ga'i mdog can rjes su chags pa'i ye shes kyi gzi byin mchog tu 'bar zhing dbang gi las rab 'byams sgrub pa'i nus pa dang ldan pa dang :__sngags gang 'dod dbang gi spel tshig sbyar ba:__drag po la:__sbyor mtshams nas byang chub sems kyi bdud rtsi mthing nag tsha zhing rtsub pa 'bar ba'i me dang mtshon cha la sogs pa'i rnam pa can drag po'i las rab 'byams sgrub pa'i nus pa can dang :__sngags mthar drag po'i spel tshig sbyar ba bzla:__thun mthar zhi ba la:__oM:__bla ma yi dam zhi khro rab 'byams tshogs:__sngon gyi thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:__bdag dang mtha' yas sems can thams cad kyi:__mi mthun phyogs kun zhi bar mdzad du gsol:__rgyas pa la:__oM:__bla ma yi dam zhi khro rab 'byams tshogs:__sngon gyi thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:__bdag dang mtha' yas sems can thams cad kyi:__mthun rkyen yid bzhin rgyas par mdzad du gsol:__dbang la:__oM:__bla ma yi dam zhi khro rab 'byams tshogs:__sngon gyi thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:__gang la dmigs pa'i yul rnams thams cad kun:__'bad med dbang du 'du bar mdzad du gsol:__zhes dang :__drag po la:__oM:__bla ma yi dam zhi khro rab 'byams tshogs:__sngon gyi thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:__zhi ba'i thabs kyis mi thul gdug pa can:__tshar bcad drag po'i phrin las mdzad du gsol:__zhes 'dod don gsol:__gtor ma dang tshogs kyis mchod pa nas nongs bshags bar bya:__bdud rtsi phul ba:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha hU~M hU~M:__zhes bskul bas rjes chags kyi mes 'od du zhu nas bum bcud dang dbyer med du 'khyil bas so so'i las rab 'byams sgrub pa'i nus pa dang ldan par bsam:__bdag bskyed bsdu ldang sogs phrin las mthar dbyung :__de lta bu'i rim pas rtags mthong ba'am:__las sngags khri phrag la sogs pas nus ldan du bsgrub pa'i bum chu zhi ba la rang gzhan gyi sdig ltung dang sbyang ba dang :__nad gdon nyer 'tshe zhi ba sogs kyi ched du khrus kyi cho ga spyi ltar las la sbyar zhing :__'thor 'thung nye reg sogs bya:__sems can shi ba'i ro'am:__rus pa'am:__mchad pa sogs la gtor:__dri'i rdzas dang sbyar te bdug:__sman gyi rigs dang sbyar te byugs bdug khong du gtong ba sogs bya'o:__rgyas pa la rang ngam bsgrub byas 'thor 'thung nye reg bya:__thab dang bang mdzod 'bru nor zhing sa lhas mal sogs su 'thor:__rgyas pa'i rdzas dang sbyar la ril bur dril bas rin po che'am rdza'i bum pa bkang la mdzod phug sogs su sba:__dbang la gang bsdu bar 'dod pa la 'thor 'thung nye reg bya ba'am:__chang sogs dang sbyar te khong du gtong :__dbang dang dri'i rdzas sbyar bas sbol te dud pas bdug:__drag po la gnod pa'i phyogs su 'thor:__rU pa la gnod byed bkug cing bstims par bran la drag po'i mes sbyang :__thog dang ser ba dmag dpung sogs lhags na gdong du 'thor ba sogs byas pas las myur du 'grub cing tshar phyin par 'gyur ro:__me la brten pa'i las ni sbyin sreg bya ba ste:__rgyud las:__me ni lha yi zhal yin te:__las bzhi'i mchod pa rab tu dbul:__'bar bas lha rnams tshim 'gyur te:__tshim pas las kun myur du byed:__ces gsungs pa ltar las dang rjes su mthun par bya ba ste:__thab ni zhi ba la:__shis pa'i sa dkar zhing 'jam pa las stegs bu bya:__lte ba kha phyer mu ran dang bcas pa zlum po 'khor los mtshan la:__dbus su mdun bskyed kyi dkyil 'khor sgo rdzogs sam pad+ma 'dab brgyad la me tog gi tshom bus mtshon par bya:__kha dog dkar po 'ba' zhig tu bsgyur:__rgyas pa la:__rgyal po'i mdzod kyi 'og dang zhing bzang po'i sa sogs dpal can gyi sa las stegs bu bya:__lte ba sogs gru bzhi ser po rin po ches mtshan pa dang lha mtshan sogs ser por bsgyur:__dbang la:__smad 'tshong mas nyal po byas pa'i mal 'og gi sa sogs las stegs bu bya:__lte ba sogs zla gam dmar po pad+ma'i lcags kyus mtshan pa dang lha mtshan sogs dmar por bsgyur:__drag po la:__phung shul lam dur khrod kyi sa sogs las stegs bu bya:__lte ba sogs zur gsum 'bar ba mtshon cha'i phreng bas mtshan pa lha mtshan sogs ro sol gyis nag por bsgyur:__de steng kha khyer dang 'tshams par bud shing gi rgyu las bsreg khang las so so'i dbyibs ltar brtsig go:__bud shing ni:__zhi ba la 'o ma can:__rgyas pa la dri dang 'bras bur ldan pa:__dbang la ro skyur zhing mdog dmar ba:__drag po la dug dang tsher ma can gyi shing las bya:__yam shing yang rgyu de las zhi ba la sor brgyad:__rgyas pa la bcu drug:__dbang la bcu:__drag po la brgyad du gtubs:__sreg rdzas ni:__mar khu dang :__yam shing :__bye brag zhi ba la:__til:__ku sha:__'bru sman dar zab rin po che dang me tog shing tog sogs kha dog dkar zhing 'jam pa'i rigs:__rgyas pa la:__zas mchog:__ngUr+Wa:__'bru sman dar zab rin po che dang me tog shing tog sogs ser zhing tshe dang lus kyi bcud len rigs:__dbang la:__lcags kyu can gyi me tog dmar po dang lan tshA:__'bru sman dar zab rin po che dang me tog shing tog sogs kha dog dmar zhing ro skyur ba yid sgyur ba'i rigs:__drag po la:__yungs kar:__'bru sman dar zab rin po che dang me tog shing tog sogs kha dog nag cing tshal rtsub pa dang dug gi rigs sogs bsag:__dus ni zhi ba tho rangs:__rgyas pa nyi shar:__dbang dgong mo:__drag po srod kyi skabs su gtso bor bya:___kha phyogs ni:__zhi ba la shar:__rgyas pa la byang :__dbang la nub:__drag po la lhor blta:__rgyan gos ni:__zhi ba la dar dang rin po che'i rgyan dkar po:__rgyas pa la ser po:__dbang la dmar po dang pad+ma'i phreng ba:__drag po la sngo nag dang ru rak+Sha'i phreng ba:__'dug stangs ni:__zhi ba la sems skyil:__rgyas pa la bzang po'i 'dug stangs:_dbang la pad+ma'i skyil krung :__drag po la ru sbal rngams pa'i 'dug stangs:__stangs sems ni:__zhi ba la dwang zhing dul ba:__rgyas pa la dgyes shing sgeg pa:__dbang la chags shing 'dun pa:__drag po la gdug cing gtum pa'i sems dang ldan pas bya:__chas gos spyod lam 'di rnams las gang bsgrubs kyang byung na legs:__khyad par stangs kyi sems ni med du mi rung ba'i sbyor ba'o:__de lta bu'i mchod sreg gi rdzas rnams g.yas g.yon dang :__mdun du thab khung rdo rje dril bu dgang blugs bsang chu me dar sogs bshams la:__cho ga ni:__spyir phrin las kyi sngon 'gro las dgu dang :__dngos gzhi bdag gi rnal 'byor phrin las kyi gzhung bsrangs la bzlas brjod dang bcas nus ldan du byas te dam tshig gsum bzung ba ni:__rdo rje thugs kar gtod la:__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta badz+ra sa ma ya hU~M:__dril bu 'khrol zhing dkur bsten la:__oM sarba ta thA ga ta wA ka gaN+De sa ma ya AH__rdo dril thugs kar 'khyud rgya byas la:__oM sarba ta thA ga ta dz+nyA na kA ya mu dra sa ma ya oM:__zhes brjod cing de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs gsung sku'i bdag nyid las kyi 'khor los sgyur ba'i snyems pa bzung :__mchod sreg gi rdzas rnams bsang sbyang :__stong pa'i ngang las mchod sreg rdzas:__so so'i sa bon yongs gyur las:__lha tshogs mnyes shing tshim pa dang :__las rnams grub pa'i nus ldan gyur:__oM sarba pU dza AHhU~M:__badz+ra s+pha ra Na khaM:__zhes pas mchod rdzas dang :__bsreg rdzas zhi ba la:__oM oM swA hA:__oM hrI hrIHhU~M:__mchan/__rgyas par:__oM trA~M swA hA:__dbang la:__oM hrIHswA hA:__drag po la:__oM hU~M swA hA:__zhes pas brlab:__thab bsang chus bran la:__pa~M:__rdo rje mA ma kI'i rang bzhin:__bdud rtsi chu yi bsang gtor gyis:__'bag dang mi gtsang kun sbyangs nas:__dag cing dri ma med gyur cig:__oM ba~M mA ma kI sarba saM sho d+hA na swA hA:__la~M:__la~M gyi ye shes las byung ba:__rdo rje spyan ma'i rang bzhin thab:__las dang rjes mthun 'od zer 'bar:__dwang zhing sgrib med gsal gyur cig:__oM lA~M bud+d+ha lo tsa na dz+wa la maN+Da la sa ma ya swA hA:__las mthun gyi me:__zhi ba la rgyun bzhag gam bkra shis pa'i khyim nas byung ba dang :__rgyas pa la dge 'dun nam rgyal po'i tshang khang :__dbang la smad 'tshong ma:__drag po la gdol bshan gyi khyim nas byung ba'i me spar zhing :__pA~M:__rdo rje gos dkar rang bzhin gyi:__'bar ba chen po'i snang ba yis:__mi mthun tshogs rnams bsreg pa dang :__las kyi gzi byin rdzogs gyur cig:__oM pA~M paN+Da ra wA si nI dz+nyA na dz+wa la ra~M swA hA:__las mthun gyi kha dog can gyi me dar gyis rlung g.yob cing :___tA~M:___rdo rje sgrol ma'i rang bzhin gyi:___stobs ldan rlung gi shugs g.yo bas:__ye shes me lce rab 'khyil zhing :__'bar ba'i nus pa snang gyur cig:__oM twa~M sa ma ya tA rA bA yu be ga swA hA:__de ltar thab kyi chos rdzogs nas:__sbyor ba 'jig rten pa'i me lha mchod pa ni:__zhi ba la:__mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i thab khung ye shes kyi me phung 'bar zhing 'khyil ba'i klong du pad nyi dang ra skyes la gnas pa'i zhi ba'i me lha sku mdog dkar gsal zhi zhing 'dzum pa'i nyams can:__chu shel gyi phreng ba dang gun+d+he bsnams pa drang srong gi cha byad can gyi gnas gsum du oM AHhU~M:__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas shar lho mtshams nas ye shes kyi me lha spyan drangs par bsams la:__dbyu gu rtse gsum pa'i phyag rgya rna ba'i drung du g.yob cing :__oM~M:__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__bsreg blugs zhal zas bzhes pa dang :__zhi ba'i las kun sgrub mdzad phyir:__dam tshig dbang gis gshegs su gsol:__oM ag+na ye sa pa ri wA ra e h+ye hi:__zhes pas spyan drang :__dzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med du bstim:__pad+ma ka ma lA ya s+t+waM gyis gdan dbul:__dgang blugs thogs la:__hU~MH__thabs shes gzar bu ra~M gyis mtshan:__lha rnams ljags steng hU~M yig las:__byung ba'i 'od kyi sbu gu yis:__bsreg rdzas bdud rtsi'i rnam par drangs:__mnyes tshim 'bar ba'i 'od zer gyis:__las kyi dngos grub stsal bar gyur:__oM ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis mar khus bkang ba'i dgang gzar 'bul zhing :__oM shAn+tiM ku ru swA hA:__de 'dra slar yang lan gnyis te nyer gcig byon skyems su phul:__oM AHhU~M:__dngos bsham yid las byung ba yi:__lha rdzas rmad byung mchod pa'i tshogs:__me lha 'khor dang bcas la 'bul:__zhi ba'i phrin las 'grub par mdzod:__oM ag+ne de ba sa pa ri wA ra sarba pU dza ho:_zhes mchod:__oM:__gzi brjid chen po me yi lha:__'bar ba'i phreng ba rab spro bas:__las kyi dngos grub mchog stsol mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__ces bstod:__de nas yam shing thogs la:__oM dz+nyA na dz+wa la br-ik+Sha ya swA hA:__nyer gcig sogs ji ltar rigs pa'i mthar las gang bsgrub par 'dod pa so so'i sngags sam:__oM shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes gdags:__mar khu gong ltar 'bul:__zhi ba'i rdzas phyogs gcig tu byas pa brgya rtsa sogs:__oM ag+ne de ba rA dza shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes phul:__mtshams rnams su:__me lha drang srong 'khor dang bcas pas bdag cag gi nad gdon sdig sgrib mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol:__ces phrin las gsol:__mthar mar blugs gzar gang blugs la:__oM ag+na ye dz+wa la ra~M:__zhes brjod pas me lha 'bar ba'i rnam par bsam mo:__de ni 'jig rten pa'i me lha mchod pa'i las rim mo:__dngos gzhi 'das pa'i me lha mchod pa ni:__mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i rdo rje'i thab khung ye shes kyi me 'od rab tu 'bar zhing 'khyil ba'i dbus su+u b+h+rU~M las gzhal yas khang bskyed pa nas dbang bskur rgyas gdab par mdun bskyed ltar bya:__lha thams cad kyang 'od zer dkar po dwang zhing bsil ba spro ba dang bsdu bas zhi ba'i las rab 'byams mdzad par gsal la:__dmigs pa gsal bas mar khu dgang blugs nyer gcig gi byon skyems phul:__phyag mchod bstod bshags rnams byas rjes yam shing thogs la:__oM:__ye shes klong yangs 'khyil ba'i thab khung du:__bla ma yi dam zhi khro'i lha tshogs la:__mnyes byed rdzas kyi mchod pa dam pa 'bul:__rab 'byams zhi ba'i phrin las yongs rdzogs mdzod:__ces gsol:__thog mar bsnyen sngags kyi mjug tu:__oM dz+nyA na dz+wa la pr-ik+Sha ya swA hA:__zhes rdzas sngags dang :__zhi ba'i las gang sgrub par 'dod pa'i sngags sam:__spyir btang du:__oM shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes pa'i las sngags rnams sprel ba'i sngags kyis brgya phrag gcig 'bul:__bcu re'i mtshams su:__bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen pos rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i nad gdon sdig sgrib dam tshig nyams chag 'gal rkyen bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol:__ces 'dod don gsol:__de nas sgrub sngags la rdzas dang las sngags btags pas gtso bo la brgya phrag gcig phul:__yi dam thugs rje chen po sogs 'dod gsol spel:__las sgrub spyi dril gyi sngags la rdzas sngags sogs btags pas dkyil 'khor yongs rdzogs la brgya phrag dang :__pad+ma zhi khro rnam par rol pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyis sogs spel:__mar khu'ang rim pa de bzhin du phul te:__rdzas sngags ni:__oM dz+nyA na dz+wa la ag+na ye swA hA:__zhes pa'o:__de nas til dang ku sha me tog dkar po gtso bor gyur pa'i zhi rdzas rnams phul te:__rdzas sngags ni:__oM dz+nyA na dz+wa la pra sha ma na ka rA ya swA hA:__zhes pa'o:__ting nge 'dzin ni:__de ltar phul bas bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs thams cad mnyes tshims mchog gi 'od zer zla ba ltar dkar zhing bsil ba bdud rtsi'i rang bzhin can mkha' khyab tu spros pas rang dang dmigs yul gyi mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi zhing :__zhi ba'i phrin las rab 'byams mdzad par bsam pa ni shin tu gal che ste rno la ngar gyis btags pa lta bu'o:__de'ang grangs gsog na brgya phrag re'i mtshams su mchod bstod mdor bsdus dang :__'dod don gsol:__de lta bu'i rim pas stong phrag sogs ci nus su 'bul lo:__de ni dngos gzhi 'das pa'i me lha mchod pa'i las rim mo:__rjes kyi cho ga ni:__me kha gsos la gtor ma phul:__tshogs mchod bya:__bsreg rdzas lhag ma rnams nyer gcig sogs ji ltar 'byor pa 'bul:__gtang rag gi mchod bstod dang dngos grub blang :__'dod don gsol:__nongs pa bshags:__oM:__lha rdzas dam pa'i na bza' dang :__rdo rje'i so rtsi phul ba yis:__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas la:__rtag tu thugs rjes dgongs mdzad gsol:__oM badz+ra was+t+ra ya swA hAs las mthun gyi gos zung dang :__oM badz+ra tam+bu lA ya swA hAs so rtsi dbul:__gshegs skyems kyi mar khu nyer gcig phul ba'i mthar:__oM sarba dz+nyA na maN+Da la badz+ra muHsa thab kyi ye shes pa gshegs:__dam tshig pa rang la thim par bsam:__slar yang mar blugs gzar gang thab tu blugs shing :__oM ag+na ye dz+wa la ra~M:__zhes brjod pas 'bar ba'i klong las me lha 'khor bcas zhal phyag gi rnam par bzhengs par bsams la:__bsreg rdzas kyi lhag ma nyer gcig re phul:__gtor ma bsang sbyang 'bru gsum gyis brlab:__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra i daM ba liM b+huny+dza kha kha khA hi khA hi:__sarba sid+d+hi m+me pra ya ts+tshan+tu:__zhes lan bdun gyis phul:__mchod bstod bya:__'bar ba me yi lha tshogs rnams:__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__las kyi 'bras bu mthar phyin mdzod:__ces phrin las gsol:__nongs pa bshags:__gshegs skyems phul la:__oM ag+ne de ba sa pa ri wA ra gats+tshaHsa me lha ye shes pa gshegs:__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par bsam:__bdag nyid lhar gsal ba bsdu zhing thun mtshams kyi skur ldang :__bsngo ba smon lam bkra shis rgya cher bya'o:__de rnams ni me la brten nas zhi ba'i las sgrub pa'i rim pa'o:__de lta bu'i cho ga gzhir bzhag nas rgyas pa'i las sgrub par 'dod na:__rgyas pa'i me lha gser btso ma'i mdog can sgeg cing rab tu rgyas pa'i nyams dang ldan pa nyi ma bye ba'i gzi 'od 'phro ba:__nor bu'i phreng ba dang gun+d+he bsnams pa:__drang srong gi cha byad can dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa'i gnas gsum oM AHhU~M sogs gsal:__rgyas pa'i las kun sogs kyi tshig kha bsgyur:__gang rgyas par 'dod pa'i las sngags sam spyir btang du:__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oM:__oM ag+ni de wa ra dza puSh+tiM ku ru oM:__zhes gdags:__me lha drang srong 'khor dang bcas pas bdag cag gi tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan snyan pa dang grags pa sogs mthun rkyen legs tshogs thams cad 'phel zhing rgyas pa'i phrin las mdzad du gsol:__zhes 'dod don bsgyur:__dngos gzhi'i skabs:__lha thams cad kyang sgeg cing rab tu rgyas pa'i nyams can 'od zer ser po nyi ma bye ba'i gzi byin 'bar ba spro zhing bsdu bas rgyas pa'i las rab 'byams mdzad par gsal:__trA~M:__ye shes klong yangs sogs dang :__rab 'byams rgyas pa'i phrin las yongs rdzogs mdzod:__ces dang :__bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen pos rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan snyan pa dang grags pa sogs mthun rkyen smon pa'i legs tshogs thams cad gong nas gong du 'phel zhing rgyas pa'i phrin las mdzad du gsol:__ces 'dod don bsgyur:__las dang rdzas sngags:__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oM:__zhes dang :__oM dz+nyA na dz+wa la pra s+phu Ta ka rA ya swA hA:__zhes sbyar:__bsreg rdzas rin chen 'bru sna zas mchog dUrba gtso bor byas pa grangs brgya rtsa brgyad re phul:___ting nge 'dzin ni:__de ltar phul bas bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs thams cad mnyes tshim mchog gi 'od zer gser gtso ma'i mdog can nyi ma bye ba'i gzi byin 'bar ba mkha' khyab tu spros pas rang dang dmigs yul gyis gang 'dod pa'i legs tshogs thams cad 'phel zhing rgyas:__rgyas pa'i phrin las rab 'byams mdzad par bsam:__dbang gi las sgrub par:__dbang gi me lha pad+ma rA ga'i mdog can dgyes shing chags pa'i nyams dang ldan pa 'od zer dmar po 'phro ba:__pad+ma'i phreng ba dang gun+d+he bsnams pa:__drang srong gi cha byad can me tog dmar po'i phreng bas brgyan pa gsal:__dbang gi phrin las sogs tshig kha bsgyur:__gang dbang du 'dod pa'i las sngags sam spyir btang du:__hrIHwa shaM ku ru ho:__zhes gdags:__me lha drang srong 'khor dang bcas pas bdag cag gi dbang du srid zhi'i legs tshogs thams cad 'du ba dang :__dbang gi phrin las thams cad mdzad du gsol:__dngos gzhi'i skabs:__lha thams cad kyang dgyes shing rab tu chags pa'i nyams can 'od zer dmar po nyi ma bye ba'i gzi byin can spro zhing bsdu bas dbang gi las rab 'byams mdzad par gsal:__hrI:__ye shes klong yangs sogs nas:__rab 'byams dbang gi phrin las yongs rdzogs mdzod:__ces dang :__bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen pos rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i dbang du srid zhi'i legs tshogs thams cad 'du ba dang :__rab 'byams dbang gi las thams cad 'bad med du 'grub pa'i phrin las mdzad du gsol:__zhes dang :__hrIH__wa shaM ku ru ho:__oM dz+nyA na dz+wa la wa shaM ma na ka rA ya swA hA:__zhes so sor bsgyur:__lcags kyu can gyi me tog dmar po chang dang lan tshwas sbags pa:__rin po che'i rigs dmar po:__rdo khab len sogs gtso bor gyur pa'i dbang gi rdzas grangs lnga bcu re phul:__ting nge 'dzin ni:__de ltar phul bas bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs thams cad mnyes tshim mchog gi 'od zer rjes chags pad+ma rA ga'i mdangs can nyi ma bye ba'i gzi byin 'bar ba mkha' khyab tu 'phros pas snod bcud srid zhi'i legs tshogs thams cad dbang du 'dus:__khyad par dmigs pa'i yul la reg pas 'od dmar po'i rnam par mer gyis zhu nas bdag la thim:__dbang gi phrin las rab 'byams mdzad par bsam:__drag po'i las sgrub par:__drag po'i me lha mthing nag khro gtum 'bar ba'i nyams can tsha zhing rtsub pa'i 'od zer rab tu 'phro ba:__drag po'i phreng ba dang gun+d+he bsnams pa:__drang srong gi cha byad can rus pa'i rgyan gyis brgyan par gsal:__drag po'i phrin las sogs tshig kha bsgyur:__las sngags dmigs bsal lam spyir btang du:__hU~M mA ra ya phaT:__ces gdags:__me lha drang srong 'khor dang bcas pas bdag cag gi mi mthun pa'i phyogs thams cad tshar bcad pa dang drag po'i phrin las thams cad mdzad du gsol:__zhes 'dod don bsgyur:__dngos gzhi'i skabs lha thams cad kyang khro zhing gtum pa'i nyams can 'od zer mthing nag me dang mtshon cha la sogs pa'i rnam par spro zhing bsdu bas drag po'i las rab 'byams mdzad par gsal:__hU~M:__ye shes klong yangs sogs nas:__rab 'byams drag po'i phrin las yongs rdzogs mdzod:__bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen pos rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i byang chub sgrub pa'i lam gyi bar chad dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad tshar bcad pa dang :__rab 'byams drag po'i las thams cad 'bad med du 'grub par mdzad du gsol:__zhes dang :__hU~M mA ra ya phaT:__oM dz+nyA na dz+wa la pra mar+d+ha na mA raM ka rA ya swA hA:__zhes bsgyur:__thun rdzas dang sha khrag dug sna 'bru nag sogs gtso bor gyur pa'i bsreg rdzas rnams drug cu rtsa bzhir 'bul:__de ltar phul bas bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs thams cad mnyes tshim mchog gi 'od zer mthing nag khros 'khrugs rngams pa'i rang bzhin las ye shes kyi me dang mtshon cha'i char chen po mkha' khyab tu spros pas ma rungs pa'i gdug pa can thams cad tshar bcad:__drag shul gyi phrin las rab 'byams mdzad par bsam mo:__de lta bu'i las bzhi'i sbyin sreg gi cho ga rdzogs nas:__zhi rgyas dbang gsum gyi me rang zhir 'jog pa'am:__'o ma dang dri ma'i chab la sogs pas dal bus brtul:__drag po'i me dug khrag gi chus gcig car du gzhi la:__zhi ba'i thal ba ri rtse mthon por mthun pa'i rlung la bskur ba'am:__rgya mtshor 'babs pa'i chu bor bskyal:__rgyas pa mdzod dam khyim phug tu sba zhing khang pa zhing sa lhas mal sogs la gtor:__dbang gang du bsdu bar 'dod pa'i phyogs su mthun pa'i rlung la bskur ba'am:__chu bor bskyal:__drag po rba klong rab tu 'khrugs pa'i chur dor ba'am:__dur khrod sogs su mnan nas las kyi rjes mi mngon par bya'o:__de ltar byas pas las gang brtsams pa yid ltar myur ba'i shugs kyis grub cing rdzogs par 'gyur ro:__gzhan yang rgyud las:__shi ba'i ro'am rus pa dag:__ye shes dkyil 'khor mes sbyangs pas:__sdig sgrib thams cad sreg pa dang :__thar lam snang ba rgyas par 'gyur:__ces pa ni zhi ba'i sreg blugs dang rjes su 'brel ba ste:__rang nyid la byin gyis rlob pa'i rdo rje 'dzin pa sogs yul mchog ni sku gdung chas su bcug ste sreg khang du spyan drangs la dkyil 'khor gyi gtso bo dang dbyer med du bsreg rdzas mchod pa'i tshul du dbul:__phal pa rnams kyi phung po bgegs sbyang zhing khrus bya:__myang grol rdzas kyis byugs:__btags grol 'khor lo gdags:__ji ltar 'os pa'i chas su bcug la pur khang du bzhag:__ye shes kyi me sbar bas phung po mchod rdzas su gyur par bsam:__zhi ba'i sreg blugs tshul bzhin du bya:__zhi ba'i rdzas spyir phul ba'i rjes bye brag tu:__oM:__dmigs med snying rje'i bdag nyid che:__bla ma zhi khro'i lha tshogs la:__tshe 'das phung khams skye mched dang :__sha khrag rus pa'i tshogs mchod 'bul:__snang stong thabs shes yid dang chos:__phung khams dbang yul rtog tshogs kun:__yul dang dbang po gnyis med pa'i:__rdo rje'i dam tshig chen por bzhes:__dmigs yul gzung 'dzin 'khrul pa dang :__sdig sgrib bag chags thams cad bsregs:__ye shes snang ba rab 'bar bas:__byang chub mchog la 'god mdzad gsol:__bsnyen sgrub spyi dril las sngags mthar:__tshe las 'das pa'i sdig ltung bag chags dang bcas pa thams cad sarba pA paM kle sha da ha na shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes til nag po sogs zhi rdzas kyis mtshon byed du byas nas brgya phrag 'bul:__mtshams su:__tshe las 'das pa'i sdig ltung bag chags dang bcas pa thams cad zhi zhing :__yang dag pa'i ye shes kyi snang ba rgyas pa'i phrin las mdzad du gsol:__zhes 'dod don zhu:__rjes me zhi ba na rus bu rdo rje bsdu ba'i phyag rgya dang :__badz+ra saM ha ra Na hU~M zhes pas rin po che'i snod du bsdu:__sdig sgrib zhi ba'i bum pa tshul bzhin du bsgrubs pa'i chus dag par bkru zhing gzungs sngags dang las sngags bzla:__zhib mor btul la rin chen 'bru sman myong grol sogs dang bsres te sdig sgrib zhi ba'i sAts+tsha btab cing bsgrubs nas chu klung du drangs pa'am dben pa'i brag skyibs sogs su 'jog pa ni sdig pa sbyong ba'i sgo bla na med pa'o:__rlung la brten pa'i las ni stobs ldan rlung gi tsakra bskor ba ste:__rgyud las:__rlung zhes bya ba las kun byed:__phyi dang nang du khyab par g.yo:__rdo rje sngags kyi las bcol bas:__shugs drag stobs ldan myur du 'grub:__ces pas gro ga'am shog bu las so so'i rdzas dang snag tsha sbyar bas bsnyen sgrub las sbyor spyi dril mthar gang 'dod sngags sham spel ba'i 'khor lo tshul bzhin du bzhengs:__mchog sgrub gtsor gyur la gzungs yongs rdzogs bri ba gces so:__de nas so so'i rdzas kyis byugs la rab gnas legs par bya:__las mthun gyi na bzas g.yogs:__bdag bskyed sngon du 'gro bas mdun bskyed lhar bskyed cing :__bzlas pa'i skabs sAts+tsha bsgrub pa ltar las so so'i dmigs pa dang bcas las sngags gtso bor bzla:__rjes brtan bzhugs kyi mthar bskyed pa'i gzhal yas khang 'khor lo'i dbyibs dang :__lha rnams yi ge'i gzugs su gyur par bsams la slar yang brtan bzhugs bya:__las la sbyar ba ni:__las dang mthun pa'i phyogs su rlung sgrom khang bu dang bcas legs par bcos:__gtor ma dang gser skyems gtong :__rlung 'khor rten dang brten par bcas pa'i bgegs sbyang zhing khrus gsol:__rab gnas dang shis brjod bya:__sran chen dang me tog sngon po dri dang bcas pa'i gtor ma bsang sbyang brlab:__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas nub byang mtshams nas rlung lha'i rgyal po 'khor dang bcas pa spyan drangs par bsams la:__oM badz+ra wA ya we sa pa ri wA ra i daM ba liM sogs lan bdun gyis gtor ma dang :__mchod pa phul:__oM:__'byung po sdud dang 'dzin pa dang :__g.yo zhing 'jig pa'i las kun byed:__stobs ldan rgyal po 'khor bcas la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__rlung lha'i rgyal po 'khor bcas kyis:__rdo rje sngags kyi 'khor lo'i mthu:__shugs drag phyogs kun khyab pa yis:__las kun myur du 'grub mdzad gsol:__zhes dang :__oM badz+ra wA ya we sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__sarba karma ku ru ku ru swA hA:__zhes brgya rtsa bzlas mthar:__'khor lo la 'dod don gsol 'debs dang :__sngags rnams drag tu bzla zhing rol mo'i sgra sbyar ba dang bcas mthun pa'i rlung gis 'khor bar bya'o:__de'i tshe rlung lha 'khor dang bcas pa rlung gi rnam par gyur te las kyi 'khor lo rgyun mi 'chad par bskor ba la brten nas sngags kyi yi ge dang :__sgra dang :__'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros:__'jig rten gyi khams thams cad khyab:__'byung ba chen po'i rlung dang dbyer med du gyur pas grags stong rdo rje'i sngags sgras khams gsum thams cad g.yos:__gang 'dod pa'i phrin las 'bad med du 'grub par bsams la bsngo smon shis brjod rgyas par bya'o:__des ni las thams cad myur du 'grub cing stobs dang ldan par 'gyur ro:__nam mkha' la brten pa'i las ni ting 'dzin yid kyi dkyil 'khor bsgrub pa ste:__rgyud las:__nam mkha' kun la khyab pa ste:__ting 'dzin yid kyi rjes zhugs pas:__las rnams mi 'gyur lhag par 'grub:__rtsol med rab tu gnas par byed:__ces dang :__rnal 'byor pa ting nge 'dzin la dbang thob pas ni phyi rol gyi 'byung ba'i las gzhan la ma ltos par rdo rje nam mkha'i ting nge 'dzin gyis las thams cad bsgrub pa ste:__phyi rol gyi nam mkha' rgya che mthong ba'i sar bya'am:__sgrub pa'i khang par yang rung ste bde ba'i stan la bsam gtan gyi spyod pas 'khod:__bdag gi rnal 'byor lhag par gsal:__mdun gyi gnas su 'byung ba chen po nam mkha'i rang bzhin las dang rjes su mthun pa'i ting 'dzin yid kyi dkyil 'khor gsal btab cing bsnyen sgrub kyi bzlas pa'i bar bya:__las sbyor la babs pa na:__lus gnad bsrang :__rlung ro bsal:__yid mig rlung gsum nam mkha'i dkyil 'khor la mdung tshugs su gtad de:__sems nyid gnyug ma rdo rje nam mkha'i dkyil ltar rnam par dag pa'i ngang bskyangs bzhin par las sbyor gyi sngags grags stong dbyer med kyi ngang nas bzlas pas nam mkha'i dkyil 'khor las las dang rjes su mthun pa'i 'od zer mkha' khyab tu 'phros:__khams gsum rten dang brten par bcas pa'i 'byung ba bzhi'i chos nyid nam mkha'i khams dang dbyer med du gyur te 'dod pa'i las thams cad rtag pa rgyun du lhun gyis grub par bsam:__mthar nam mkha'i dkyil 'khor la mchod cing bstod:__dngos grub gsol:__nongs pa bshags:__rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor ye shes sgyu ma'i snang brnyan mkha' khyab kyi nam mkha' dang ro gcig tu gyur nas ji ltar 'dod pa'i las rab 'byams rtsol med du rang shar bar bsams la rdo rje'i ye shes kyis rgyas gdab:__bdag bskyed kyi mjug gi bya ba sogs mthar dbyung ngo :__des ni las thams cad mkha' khyab tu rtag cing lhun gyis 'grub par 'gyur ro:__mtshan ma dang bcas pa'i 'byung ba bzhi'i las rnams sgrub pa chen po dang 'brel na mchog tu 'gyur bas so sor sgrub pa'i khog phub pas gzhung bsrang ba'am:__yang na sgrub chen rtsa ba'i dkyil 'khor gyi phyogs bzhir so so'i dkyil 'khor 'du byas la las kyi slob dpon so sos bsgrubs kyang rung ngo :__gzhan yang spyi dang bye brag la phan gdags pa'i phrin las kyi gtso bo ni rgyud las:__rgyas dang zhi ba'i bum pa la:__bsten nas rab tu gnas pa dang :__gnas nas drang pa'i cho ga yis:__spyi dang khyad par phan bde ster:__zhes pas dang po 'jig rten gyi khams spyi la phan pa bla na med par sgrub pa rab tu gnas pa'i cho ga ni rgyas pa'i las gtso bor gyur pa ste:__ra ba bzhi'i yar ngo sogs shis pa'i dus la bab pa na:__rten gyi bya ba yongs su rdzogs pa'i mdun du sgrub pa'i dkyil 'khor tshul bzhin du bzhengs:__rgyas pa'i sgrub bum chas su bcug:__g.yas su khrus kyi bum pa dang :__g.yon du gzungs kyi bum pa mnga' dbul ba'i yo byad sogs mdzes par bstar:__bdag mdun sgrub mchod kyi gzhung bsrang :__dbang gi ched du ye shes rgyas pa'i bum pa bsgrub:__lhag par gnas pa'i ched du gzungs kyi bum pa bsang sbyang :__stong pa'i ngang las pad zla'i gdan gyi steng du b+h+rU~M las gzungs kyi bum pa mtshan nyid yongs rdzogs bdud rtsi'i bcud kyis gang ba'i dbus su zla ba'i gdan la rten 'brel snying po'i gzungs sngags gser ltar 'tsher ba'i mdangs can sngags kyi rang sgra sgrogs bzhin pa las 'od zer 'phros:__mkha' khyab rgyal ba sras bcas dang rtsa gsum zhi khro rab 'byams kyi sku gsung thugs rdo rje mi 'gyur ba'i ye shes kyi mthu byin thams cad 'od zer ser po'i rnam par spyan drangs:__sngags phreng la thim:__de las bdud rtsi'i rgyun dpag tu med pa babs pas bum pa gang bar bsams la rten 'brel snying po dang :__oM sarba ta thA ga ta ad+hiSh+Tha na ad+hiSh+Thi te kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na su pra tiSh+Tha badz+rA ya swA hA:__zhes rab tu gnas pa'i gzungs mang du bzlas mthar:__sngags phreng zla ba'i gdan dang bcas pa rdo rje bdud rtsi'i rang bzhin du zhu:__bum chu dang dbyer med du 'dres pas lhag par gnas pa'i nus pa dang ldan par bsam:__khrus kyi ched du khrus bum bsang sbyang bskyed la:__dbus su pad nyi'i gdan la hU~M las khro bo bdud rtsi thal sbyor ljang nag rgya gram dang sdigs mdzub bsgrengs pa:__khro bo'i cha byad can du gsal ba'i sku las dag byed khrus kyi bdud rtsi char bzhin du babs pas bum pa gang bar bsams la:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI ha na ha na hU~M phaT:__sarba ma la bi sho d+ha na swA hA:__zhes bzla:__mthar sgrub pa dang khrus bum gyi lha la mchod cing bstod:__nongs pa bshags:__bdud rtsi phul la 'od du bzhu:__bdag nyid smin pa'i cho ga'ang ji ltar rigs pa bya'o:__de ni sngon du 'gro ba'o:__dngos gzhi nyi ma 'char kha'i dus su bgegs kyi gtor ma bsang sbyang byin brlab bsngos la rgyang ring du bskrad:__srung ba'i 'khor los bcing :__khrus kyi sbyor ba spyi ltar dang :__lhag par:__oM:__rgyal ba'i gsang gsum rten mchog la:__nyes skyon dri ma mi mnga' yang :__mtshan 'dzin rtog pa sbyang ba'i phyir:__bdud rtsi chu yis khrus gsol lo:__zhes dang khrus sngags mang du bzlas la 'os pa rnams dngos su bkru:__gzhan gzugs brnyan 'char ba bkru zhing :__sku phyi ba:__dri dang gos dang rgyan dbul:__shis pa brjod:__de nas rten rnams bsang sbyang nas mdun bskyed ji lta bar bskyed cing spyan drang bzhugs gsol bar bya:__mi 'gyur bar rgyas gdab pa'i slad du:__lha tshogs rnams kyi spyi bor zla ba la oM dkar po:__mgrin par pad+ma la AHdmar po:__thugs kar nyi ma la hU~M sngon pos mtshan pa:__rang gi snying ga'i 'od kyi rol pa chen pos mkha' khyab rtsa gsum rgyal ba'i gsang ba gsum gyi byin rlabs thams cad sku gsung thugs rdo rje'i rnam par spyan drangs:__yi ge gsum la thim pas dam tshig dang ye shes dbyer mi phyed pa rdo rje gsum gyi bdag nyid chen por rgyas btab par bsams la:__rdo rje'i phyag rgyas rten gyi gnas gsum du reg cing :__oM AHhU~M:__mi phyed rdo rje gsum gyi bdag:__dam tshig ye shes dbyer med pa:__mkha' khyab rgyal ba sras bcas kyi:__sku gsung thugs su rgyas gdab bo:__oM sarba ta thA ga ta ma hA kA ya wA ka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__dbang bskur ba'i slad du:__slar yang rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas dbang gi lha nam mkha' gang bar spyan drangs par bsams la mchod cing bstod nas gsol ba btab pas:__rang dang nam mkha'i dbang lha lhan cig pas sku gsung thugs rdo rje'i bdag nyid du dbang bskur bar bsams te:__sgrub pa'i bum pa dpral bar bzung la:__oM:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bdud rtsi'i bum pa bzung nas ni:__ye shes chen po'i rol pa yis:__rdo rje'i sku ru dbang bskur ro:__oM sarba ta thA ga ta kA ya badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes brjod cing bum chu 'thor:__sgrub pa'i sngags byang mgrin par bzung la:__AH__brgyad khri bzhi stong chos kyi sgo:__sngags kyi phreng bar yang dag rdzogs:__mi shigs nA da'i dbyangs chen pos:__rdo rje'i gsung du dbang bskur ro:__oM sarba ta thA ga ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__phyag mtshan rdo rje dmar po rtse lnga pa thugs kar gtod la:__hU~M:__ji lta ji snyed gzigs pa'i sgo:__mi phyed rdo rje'i bdag nyid can:__zab gsal gnyis med ye shes kyis:__rdo rje'i thugs su dbang bskur ro:__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes sku gsung thugs rdo rje'i ye shes kyi bdud rtsis spyi bo nas dbang bskur bas:__sku lus kyi nang thams cad gang :__gzung 'dzin mtshan ma'i dri ma thams cad sbyangs:__dbang bzhi'i ye shes mngon du gyur:__chu lhag ma gtsug tor du brtan pa las rigs kyi bdag pos dbur brgyan par bsam:__ye shes yul la 'jug pa'i slad du spyan dbye ba ni:__mig thur mig sman dang bcas pa thogs la:__oM:__rdo rje gser gyi thur ma yis:__rgyal ba'i spyan mchog rab dbye bas:__sems can kun la rjes chags pa'i:__ye shes gzigs pa snang gyur cig:__oM sarba ta thA ga ta a d+hiSh+Thi na a d+hiSh+Thi te dz+nyA na tsak+Shu pra be sha ya bi sho d+ha nA ya swA hA:__ye shes kyi gzi byin rgyas pa'i phyir phyag dang mchod bstod kyis mnga' dbul:__rten zhing khams gyis mnga' dbul ba'i phyir maN+Dal ri gling gi bkod pa can bteg ste:__oM:__rdo rje'i sa gzhi lcags ri mu khyud dang :__ri rab gling mchog bkod pa yongs rdzogs pas:__'gro kun sangs rgyas zhing khams yongs sbyang phyir:__mkha' khyab dkyil 'khor lha tshogs mchod par bgyi:__oM sarba ta thA ga ta rat+na maN+Dal pU dza hoH__brten pa kun bzang mchod pa'i sprin spros la:__oM:__kun tu bzang po'i smon lam las byung ba'i:__snod bcud yongs gang mchod pa'i sprin chen pos:__'gro kun 'dod rgu'i 'byor pa rgyas pa'i phyir:__mkha' khyab dkyil 'khor lha tshogs mchod par bgyi:__oM sarba ta thA ga ta ma hA pU dza pra tIts+tsha ho:__bye brag sngags kyi bshos bzang po bteg cing byin gyis brlabs la:__oM:__kha dog dri ro nus bcud rmad byung ba'i:__swa sti ka sogs zhal zas rnam mang pos:__'gro kun zag med ye shes rgyas pa'i phyir:__mkha' khyab dkyil 'khor lha tshogs mchod par bgyi:__oM sarba ta thA ga ta dI bye nan+ta pU dza ho:__sngags kyis mnga' dbul ba'i phyir dri zhim po dang sbyar ba'i me tog la gzungs bum gyi chus bran te sngags mang du bzlas la sbol:__rten la gzungs thag btags pa'i sne nas bzung ste:__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros:__phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa rtsa gsum zhi khro rab 'byams thams cad sgrub pa'i dkyil 'khor pa'i rnam par spyan drangs te rten rnams lhar gsal ba la thim pas sangs rgyas kyi ye shes lhag par gnas pa'i nus byin 'bar bar bsams la gzungs sngags mang du bzlas mthar:__sgrub pa'i me tog thogs te:__oM:__rdo rje gzungs kyi nus pa yongs rdzogs pa'i:__bsgrubs pa'i me tog phreng bas mnga' dbul mthus:__lha tshogs ye shes rten la rtag bzhugs nas:__'gro 'dul phrin las rdzogs par mdzad du gsol:__zhes dang gzungs bzla zhing me tog phul:__de nas rten gyi gzugs brnyan me long du 'char bar byas la rdo rjes reg cing se gol gyi sgras bskul te:__oM:__mkha' ltar rab zhi'i ye shes ni:__dkyil 'khor chen po'i rnam par shar:__rten gyi gzugs su snang ba yis:__gang 'dul 'gro don rgyas mdzad gsol:__oM sarba ta thA ga ta maN+Da la kA ya wA kra tsit+ta badz+ra At+ma ka hU~M hU~M hU~M:__zhes brjod pas bskyed pa'i pho brang lha'i gzhal med khang dang dbyer med du gyur pa'i dbus su dkyil 'khor pa rnams sku gsung thugs rten gyi rnam pa byin rlabs kyi gzi byin 'bar bar gyur par bsam:__slar yang bsgrubs pa'i me tog thogs te:__oM:__bde bar gshegs pa'i sku gsung thugs kyi rten:__chos nyid ngo bo nyid du gdod nas gnas:__chos can rang bzhin mtshan ma'i phyag rgyar snang :__dam tshig ye shes dbyer med byin brlabs pas:__'gro 'dul mthu rtsal yongs su rdzogs pa'i phyir:__ji srid 'byung bzhi'i dbyings su ma thim par:__thugs rje'i gzi byin rten la rtag bzhugs nas:__sa phyogs dge zhing phan bde'i 'byor pa rgyas:__mthong thos dran reg 'gro kun grol mdzad gsol:__zhes dang gzungs bzla zhing me tog gi char dbab:__rol mo'i sgra rgya cher bya:__lan mang du bskyar:__bkra shis pa'i tshigs su bcad pas kyang mnga' dbul lo:__'gro 'dul gyi ye shes lhag par rgyas pa'i phyir mkho ba'i yo byad kyis mnga' dbul ba ni:__dngos bsham ji ltar 'byor pa dang yid kyis kyang rgya cher sprul la:__oM:__bde gshegs sku gsung thugs kyi rten rnams kun:__'gro 'dul ye shes lhag par rgyas pa'i phyir:__rin chen gzhal med khang bzang yid du 'ong :__gdugs 'phan rgyal mtshan bla bre lhab lhub g.yo:__che ba'i yon tan yongs rdzogs gdan khri brjid:__gang 'dul thabs la mkhas pa'i 'jug pa can:__kun tu bzang po'i mchod pa'i char 'bebs shing :__mkho ba'i yo byad rnam pa mang po dang :__rgyan gyi khyad par rmad byung du ma'i tshogs:__dbyangs snyan rol mo'i sprin bcas mnga' gsol bas:__ye shes thugs rjes dgyes par bzhes nas kyang :__snod kyi 'jig rten dge bcu'i 'byor pa rgyas:_bcud kyi sems can bsod nams las la spyod:__tshe ring nad med 'dod rgu'i dpal 'byor 'phel:__sangs rgyas bstan pa'i rgyal thabs yun du gnas:__bstan 'dzin mchog rnams bskal par 'tsho zhing gzhes:__zab cing rgya che'i chos 'khor rgyun mi 'chad:__dge 'dun sde 'phel bshad sgrub mnga' thang rgyas:__chos ldan rgyal po'i chab srid rab tu brtan:__mthar thug rdo rje'i gdan la byang chub pa'i:__'gro 'dul phrin las rdzogs par mdzad du gsol:__oM sarba ta thA ga ta sa pa ri wA ra ma hA A laM ka ra pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ya AHhU~M:__zhes dbul:__gzhan yang mchod pa'i tshogs ji ltar rigs pas mchod cing :__sku gsung thugs rten gyi bstod pa bya:__de rnams ni dngos gzhi'i rim pa'o:__rjes ni:__dkyil 'khor pa dang phyi nang gi mkha' 'gro rnams la gtor ma dang tshogs kyis mchod:__chos srung la rten gyi gnyer gtad:__sbyin bdag la mchod par gdams shing shis brjod kyis mnga' gsol:__yongs su bsngo ba dang smon lam rgya cher gdab:__dkyil 'khor gyi mjug gi bya ba rnams kyang tshul bzhin du bya'o:__de ltar bgyis pas rten gsum rnams byin che zhing bkra shis:__gang du bzhugs pa'i 'jig rten gyi khams thams cad du gnas skabs dang mthar thug gi rgud pa zhi:__legs tshogs rgyas:__'brel tshad don ldan gyi phrin las can du 'gyur ro:__gnyis pa bye brag gshin po la phan gdags pa gnas nas drang pa'i lung ni:__sgrub pa'i dkyil 'khor tshul bzhin du bshams pa'i steng du stegs bu'i khar:__zhi ba'i las kyi bum pa chas su bcug pa dang :__sku gsung thugs kyi dbang rdzas sogs bsham:__gtor mchod dang skong rdzas sogs bag dro brjid dang ldan par bya:__bdag mdun gyi sgrub mchod gzhung bsrang :__khyad par bum pa sdig sgrib zhi ba'i cho gas bsgrub:__gzungs ring mang du bzla:__mthar mchod bstod 'od zhu bya:__gtor ma dang tshogs mchod bshags skong gi cho ga rgyas par bya:__de nas dkyil 'khor gyi lho phyogs su tshe 'das kyi ro'am rus pa:__de ltar med na gzugs brnyan dri rten ming byang dang bcas bshams pa bsang sbyang :__stong pa'i ngang las pad zla'i gdan gyi steng du nr-i las tshe 'das lha'i bu'i rnam pa gzhon tshul gos rgyan yid du 'ong zhing pus btsugs gus pa'i tshul dang bcas te me tog gi phreng ba 'dzin pa mngon sum bzhin du gsal bar bsams la:__lcags kyu'i rgya dang bcas:__na mo:__bla ma mchog gsum yi dam zhi khro'i lha:__pad+ma rnam par rol pa'i dkyil 'khor gyi:__bden pa'i stobs kyis tshe las 'das pa yi:__rnam shes rten 'dir gnyis med mchis gyur cig:__nr-i badz+ra a~M ku shA ya dza dza:__zhes dgug:__bgegs la gtor ma sbyin zhing srung bas mtshams bcad:__chos bshad pa ni:__kye ma nyon cig tshe 'das rigs kyi bu:__'byung ba 'dus pa'i phung po'i rten gnas zhig:__rnam par shes pa ming bzhi tshogs pa'i lus:__bar do'i gnas su 'khrul snang spyod pas na:__gnas yul longs spyod rmi lam lta bur ltos:__khams gsum 'khor ba'i gnas las nges 'byung skyed:__bla ma dkyil 'khor lha la skyabs su song :__thar pa chen po'i grong du snyegs par gyis:__zhes gdams pas rtse gcig gus pa'i 'du shes skyes par bsams la:__las kyi bum par sgrub pa'i bum chus bran:__dkyil 'khor gyi rten la sku khrus gsol ba slar yang bum par blugs pas khrus bya zhing :__oM:__bkra shis dge ba'i bum pa ru:__ye shes sku yi bdud rtsis gtams:__tshe 'das khyod la khrus bgyis pas:__lus kyi sdig sgrib dag par shog:__las sngags dang gzungs kyi mthar:__oM sarba ta thA ga ta ka ya a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M:__AH__bkra shis dge ba'i bum pa ru:__nus pa sngags kyi bdud rtsis gtams:__tshe 'das khyod la khrus bgyis pas:__ngag gi sdig sgrib dag par shog:__las sngags dang gzungs kyi mthar:__oM sarba ta thA ga ta wA ka a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M:__hU~M:__bkra shis dge ba'i bum pa ru:__'od gsal thugs kyi bdud rtsis gtams:__tshe 'das khyod la khrus bgyis pas:__yid kyi sdig sgrib dag par shog:__las sngags dang gzungs kyi mthar:__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M:__zhes bkru:__'byung ba bzhi'i dug 'byung bzhi'i chos nyid la byabs pa'i slad rdzas so sor ku shas byabs pa'i tshul bya zhing :__hU~M:__'byung bzhi'i nyer len rkyen la brten:__nyon mongs rgyu las byung ba yi:__dus gsum 'khrul pa'i rgyu 'bras kun:__dkon mchog gsum gyi bden pa dang :__dkyil 'khor lha tshogs byin rlabs kyis:__'byung bzhi'i chos nyid ngang du thim:__tshe 'das nyon mongs sdug bsngal bral:__zag med bde ba rgyas par shog:__oM sarba ta thA ga ta a d+d+hiSh+ThA na a d+d+hiSh+Thi te sarba pA paM a pa nA ya swA hA:__sngags bzlas pa'i bye mas brabs pas chos nyid kyi rlung gis sdig ltung sbyangs par bsams la:__hU~M:__nus pa sngags kyi ye shes kyi:__'od zer rdo rje'i shugs chen pos:__tshe 'das sdig ltung bag chags gtor:__sdug bsngal rgyu 'bras byang gyur cig:__gzungs sngags bzla:__de nas rten dmyal ba'i maN+Dal du bzhag:__gtor ma bsang sbyang byin gyis brlabs la bsngo ba ni:__hU~M:__mkha' khyab 'dod 'byung gtor ma'i longs spyod 'di:__tshe 'das 'khor ba thog med nas bsags pa'i:__dmyal yi dwags sogs tshig bsgyur _ba'i lan chags bu lon sbyang phyir bsngo:__zag med bde chen mchog gis tshim gyur cig:__sarba na ra ka yi dwags sogs la rim par pre ta ka tir+Ya ka a su ra su ra nr-i zhes bsgyur mchan _ga te b+h+ya ba liM ta khA hi khA hi:__ye shes kyi mes bsreg pa'i mtshon byed du nyungs kar gyis gtor zhing :__hU~M:__slob dpon thub chen chos kha 'bar de ba yi/__seng ge rab brtan gyi/__thag bzang ris mchog gi__/dbang po brgya byin gyi/__shAkya seng ge yi/__/zhes bsgyur/__mchan/__kyi rgyal po yi:__thugs srog las byung ye shes me 'od kyis:__tshe 'das dmyal bar skye ba'i las nyon dang :__sdig sgrib bag chags lhag med bsregs shing sbyangs:__sarba na ra ka pre ta ka sogs bsgyur/_ga ti b+hasmi ku ru swA hA:__chos nyid kyi rlung gis gtor bar mos la:__hU~M:__chos nyid stong gsal mtha' dbus bral ba las:__me long lta bu'i ye shes shugs phyung bas:__gnyis med klong yangs chen po'i ngang nyid du:__rtog sgrib bag chags thams cad byang gyur cig:__las sngags dang :__oM da ha da ha sarba na ra ka ga te he tuM hU~M phaT:__ces bzla zhing bye mas brab:__so sor rtog pa'i/__chos kyi dbyings kyi/__bya ba grub pa'i/__mnyam pa nyid kyi/__rang bzhin 'od gsal zhes bsgyur/__mchan/__byang chub sems kyi chus bkrus par mos la:__hU~M:__bkra shis 'od gsal dbyings kyi bum pa ru:__bzod pa'i/__sbyin pa'i/__shes rab/__tshul khrims/__bsam gtan/__brtson 'grus zhes bsgyur/__mchan/__rang bzhin ye shes bdud rtsis gtams:__tshe 'das rigs kyi bu la khrus bgyis pas:__nyon mongs zhe sdang ser sna'i gti mug__/khrong khro'i/__rnam g.yeng*/__le lo'i zhes bsgyur/__mchan/__rgyu 'bras dag par shog:__las sngags brjod cing bkru:__de ltar sgrib pa dag par byas nas:__ye shes kyi skal ba 'jog pa'i phyir dbang bskur ba ni:__bdag mdun gyi lha las dmyal ba'i thub pa gnyis pa spros te bstim zhing snang brnyan spyi bor bzhag la:__hU~M:__'gro 'dul thub chen chos kyi rgyal po yis:__tshe 'das rigs kyi bu la dbang bskur bas:__tsha grang dmyal ba'i sdug bsngal las bkres skom yi dwags/__bkol spyod dud 'gro'i/__'thab tsod lha min/__'pho ltung lha yi/__'pho 'gyur mi yi/__zhes bsgyur/__mchan/__grol nas/__kha 'bar de ba yis/__sogs bsgyur/__me long lta bu'i ye shes mngon gyur shog:__oM mu ni preM/__hU~M/__k+Sha~M/__sru~M/__ye zhes bsgyur/__mchan/__hU~M kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__dmigs rten yi dwags kyi gnas su drang :__rdo rjes phyir lam bcad pa'i tshul dang bcas te:__hU~M:__sa 'di man chad sdug bsngal dmyal yi dwags/__dud 'gro'i sogs bsgyur/__ba'i yul:__'bar ba me yi 'obs bzhin shes byas nas:__nges 'byung drag pos dkyil 'khor drung du snyegs:__phyir mi ldog pa'i ye shes mchog thob shog:__oM sarba na ra ka ga ti hU~M a a:__zhes brjod do:__de lta bus rim bzhin du tshig dang dmigs pa sngags sogs kha bsgyur la:__yi dwags:__dud 'gro:__lha min:__lha:__mi'i gnas nas drang :__pre ta ka sogs bsgyur/__brab pa'i sngags yi dwags sogs la rim par oM pa tsa pa tsa sarba pre ta ka ga te he tu~M hU~M phaT:__oM ma tha ma tha sarba tir+Ya ka ga te tu~M hU~M phaT:__oM tra Ta tra Ta sarba a su ra ga te he tu~M hU~M phaT:__oM b+hr-i ta b+hr-i ta sarba su ra ga te he tuM phaT:__oM ts+tshin+da ts+tshin+da sarba nr-i ga te he tuM hU~M phaT:__ces bsgyur ro:__mthar mi'i gnas nas rig 'dzin gyi gral du 'god pa'i phyir dkyil 'khor gyi mdun slob dpon gyi spyan sngar phyag 'tshal bar mos la:__nye drung sogs kyis phyag 'tshal ba dang bcas:__na mo:__sku dang ye shes phrin las bsam mi khyab:__mchog gsum bla ma 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__zhi khro rnam par rol pa'i dkyil 'khor lhar:__tshe 'das sgo gsum gus pas phyag 'tshal zhing :__mi phyed snying nas gdung bas skyabs su mchi:__mgon med bdag la thugs rje'i spyan gyis gzigs:__sdug bsngal 'khor ba'i gnas las drangs nas kyang :__gzhan don rdzogs pa'i byang chub myur thob phyir:__bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__smin grol dbang bskur lam mchog bstan du gsol:__zhes mos gdung drag pos gsol ba btab pas bla ma dkyil 'khor gyi lha las 'od zer 'phros:__tshe 'das la phog pas sdig sgrib bag chags dang bcas pa dag nas dbang bskur ba'i snod du gyur par bsams la dbang stegs kyi steng du bzhag:__skyabs sems tshogs bsag sdom pa sbyin:__ye shes dbab cing brtan par byas la sku gsung thugs kyi dbang bskur:__bza' btung sogs 'dod yon myong ba dang tshor bas grol ba'i rdzas bcas sbyar ba'i dri bsur bsang sbyang :__nam mkha' mdzod kyi sngags dang phyag rgyas zag pa med pa'i ye shes 'dod 'byung sgyu ma'i phung po mkha' khyab tu 'char bar bsams la:__badz+ra s+pha ra Na khaM zhes pas spel:__oM:__chos nyid bsam mi khyab pa'i bden pa dang :___bla ma dkyil 'khor lha tshogs byin rlabs mthus:__nam mkha' mdzod kyi ting 'dzin las byung ba'i:__gzugs sgra dri ro reg bya chos la sogs:__pha rol phyin pa drug rdzogs 'dod yon sprin:__mi zad rgyan gyi 'khor lor spel ba'i mthus:__deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar:___zag med bde ba'i yul la longs spyod cing :__kha sbyor bde ba mchog gi rol pa yis:___bla med chos kyi rgyal srid thob par shog:__oM badz+ra ma hA su kha pany+tsa kA ma gu Na pra tIts+tsha AHhU~M:__zhes tshe 'das lhar gsal ba la phul bas des kyang bdag gir gzung ste:__phud kyis bla ma dang dkyil 'khor la mchod pa phul nas lhag ma rol pas zag pa med pa'i bde bas rgyud yongs su tshim par bsam:__lam bstan sbyong ni:__snang gsal mar me'i brdas mtshon par byas te:__kye ma nyon cig tshe 'das rigs kyi bu:__sdug bsngal 'khor ba'i gnas la ma chags par:__bla ma dkyil 'khor lha la skyabs su song :__smon dang 'jug pa'i byang chub sems mchog skyed:__'gro kun don du sangs rgyas thob bya'i phyir:__zhing khams khyad 'phags nub phyogs bde ba can:__mgon po 'od dpag med kyi spyan snga ru:__pad+ma'i snying por brdzus te skyes nas kyang :__tshogs gnyis bsags shing sems can smin grol 'god:__sangs rgyas zhing khams yongs su sbyang bar gyis:__thabs shes zung 'jug rdo rje sngags kyi mthus:__lam lnga sa bcu skad cig nyid la 'byongs:__mi gnas mya ngan 'das pa'i sa thob nas:__sprul pa du mas 'gro don lhun grub shog:__oM pad+ma su kha ba tI pad+ma ut+b+ha wa b+ha wan+tu:__tad+ya thA:__oM ga te ga te pA ra ga te pA ra saM ga te bo d+hi swA hA:__zhes brjod:__gnas spor ba ni:__hrI:__tshe 'das rnam shes dwang ma hrI dmar po:__bla ma yi dam thugs rje'i 'od zer gyi:__lcags kyus drangs te bde can zhing khams su:__snang ba mtha' yas thugs dang dbyer med shog:__oM sarba ta thA ga ta a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te hrIHdz+nyA na s+pha ra Na phaT:__ces brjod pas tshe 'das kyi phung khams skye mched ltar snang ba'i dwang ma rdul bral hrIHdmar po'i rnam par gnas pa bdag mdun dkyil 'khor gyi thugs ka nas ye shes kyi 'od zer lcags kyu lta bus reg pa tsam gyis skar mda' 'phangs ba bzhin drangs te bde ba can gyi zhing du sangs rgyas snang ba mtha' yas kyi thugs kar thim pas dbyer med du gyur par bsam:__ro'am rus pa sogs zhi ba'i sreg blugs kyis sbyang :__ming byang yin na:__mar me ye shes kyi mer 'bar ba'i klong du bla ma thugs rje chen po zhi khro rnam par rol pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs skad cig gis bkra lam gyis gsal bar gyur pa la:__snyigs ma'i phung khams skye mched mchod pa'i tshul du phul bar mos la ro sreg gi skabs ltar bsreg:__thal ba las sAts+tsha btab cing rab tu gnas par bya'o:__slar yang smon lam rgya cher gdab cing las rim mthar dbyung ngo :__de ltar bgyis pas:__tshe 'das bla ma dkon mchog la dad pa dang :__dbang thob cing dam tshig ma nyams pa yin na nges par bde ba can du skye zhing :__mtshams med pa lnga byas pa lta bu'ang ngan song las thar nas mtho ris su skye ba dang :__thams cad kyang mthar thug byang chub mchog gi skal ba dang ldan par 'gyur ro:__bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i gzhan don las tshogs kyi rim pa'o:__sa ma ya:__de ltar rang dang gzhan don brtson pa'i rnal 'byor pas rdo rje'i tshe sgrub pa ni dngos grub thams cad kyi rtsa ba yin te:__bla ma thugs rje chen po'i tshe sgrub kyi cho ga la:__tshe rten bca' dang dkyil 'khor gsal:__bzlas pas bskul zhing tshe bcud dgug:___bstim zhing brtan par bya ba dang :__grub nas dngos grub blang ba'o:__zhes bdun las:__dang po tshe rten bca' ba ni:__gangs ri rgyun chags dang g.yu mtsho gtan 'khyil brag ri dpal dang ldan pa'i phyogs:__chu bo dbang gi phyogs nas 'babs pa:__nyi ma tshe ring ba:__me tog dang 'bras bu can gyi shing rgyas pa:__de lta bu'i gnas ni tshe sgrub pa la mchog tu shis so:__de lta bu'i gnas su sgrub pa po'i srog gza' dar ba'i skabs:__bkra shis pa'i sa dmar po las stegs bu bca':__ngos snyoms par 'dud rtsis bran la dkyil 'khor sgo rdzogs lha mtshan dang bcas pa'am:__me tog dmar po'i tshom bu dgod:__de'i steng du khri'u'i khar dbus su sgrub pa'i bum pa tshe rdzas dang rgyun 'bab kyi chus bkang zhing chas su bcug:__g.yas su bcud len gyi ril bu:__g.yon du tshe'i ma da na:__mdun du snying po lnga'i 'brang rgyas:__rgyab tu tshe'i mda' dar dmar po g.yu dang me long gis brgyan pa rnams dgod cing gzungs thag gis sbrel:__mthar gtor mchod sogs bag dro brjid ldan du bsham:__sngon 'gro'i las rim rnams tshul bzhin du bya'o:__gnyis pa dkyil 'khor gsal ba ni:__bdag dang mdun rten dbyer med kyi tshul du bsgom pa ste:__hrI:__ma bcos ka dag 'chi med gnyug ma'i gshis:__ye shes rang gdangs rdo rje hrI:yi sgras:__bdag mdun gzung 'dzin mi dmigs 'od gsal ngang :__chu las rlabs bzhin rten dang brten par bcas:__pad+ma tshe yi bdag po'i phyag rgyar shar:__'byung ba rim brtsegs ri rab srung 'khor dbus:__'od dmar 'khrugs pa'i bde chen gzhal med khang :__mtshan nyid kun rdzogs gsal brtan 'bar ba'i klong :__pad+ma nyi zla'i steng du hrI:dmar las:__'od snang 'phros 'dus 'khor 'das tshe bcud 'dril:__de las pad+ma rgyal po tshe yi bdag:__dmar gsal zhal gcig phyag bzhi'i dang po gnyis:__rA ga'i tshe bum bdud rtsis bkang ba bsnams:__lhag ma g.yas g.yon lcags kyu zhags pa bsgrengs:__gsang ba ye shes rab dmar rjes chags nyams:__lcags kyu tshe bum 'dzin pas yab la sbyor:__gnyis ka dar dang rin chen rus pa dang :__ut+pal dmar po'i do shal lhab lhub g.yo:__zhi 'dzum chags nyams bde stong gzi byin 'bar:__rdo rje pad+ma'i skyil krung rol pas bzhugs:__thabs kyi gnas lngar rigs lnga'i tshe bdag yab:__shes rab gnas lngar tshe yi bdag yab yum dkar dmar mthing ser ljang gu g.yas rang rtags phyag mtshan gyis yu ba byas pa'i tshe mda' dang*/__g.yon rigs kyi mtshan ma can gyi tshe bum bsnams pa'o/__mchan/__mo yum:__spyi bor rigs bdag pad+ma tshe dpag med:__bye ru'i mdog can mnyam bzhag tshe bum bsnams:__rang 'od tshe yi phyag rgya tsaN+Da lI:__mda' dar bum pa 'dzin cing 'khril sbyor rol:__g.yas g.yon 'gro 'dul gsang sngags nor 'dzin sras:__phyi rol 'dab brgyad mu khyud khyams dang sgor:__sems dpa' yab yum bde gshegs thub pa drug:__sgo skyong mthar byed khro bo yab yum dang :__steng gi nam mkhar khrag 'thung rab 'byams lha:__gzhan yang rtsa gsum tshe yi lha tshogs kun:__nyi dang zer bzhin sprul pa'i 'khor lor rdzogs:__sgrub la 'chi med stsol ba'i thugs dam can:__snang stong zung 'jug chen po'i gnas gsum du:__'bru gsum rgyas gdab rdo rje'i bdag nyid che'i:__thugs srog las byung 'od zer lcags kyu yis:__ye shes lha tshogs badz+ra sa mA dza:__zhes dag pa rab 'byams chen po'i bskyed rim gsal zhing brtan par bsgoms nas spyan 'dren pa ni:__hrI:__so sor kun rtog pad+ma rigs kyi lha:__'gro 'dul tshe yi dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:__sgrub la 'chi med dngos grub mchog stsol phyir:__dam tshig gsang ba'i gnas 'dir gshegs su gsol:__oM gu ru pad+ma rA dza a pa ri mi ta A yur+dz+nyA na sarba maN+Dal e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__bzhugs su gsol ba ni:__hrI:__don dam dbyings la gshegs bzhugs las 'das kyang :__kun rdzob gnyis snang dri ma sbyang ba'i phyir:__bkra shis tshe yi pho brang nyams dga' bar:__dam tshig ye shes dbyer med brtan par bzhugs:__dz+nyA na sa ma ya tiSh+Tha lhan:__dbang bskur zhing rgyas gdab pa ni:__hrI:__slar yang mkha' khyab dbang gi lha tshogs kyis:__byang chub sems kyi bdud rtsis dbang bskur bas:__sku gang sgrib dag pad+ma'i rigs kyi lhas:__dbu brgyan ye shes rigs lnga'i thig ler 'khyil:__hrIHhU~M trA~M oM AHpany+tsa dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa mi:__phyag bya ba ni:__hrI:__chos sku'i dbyings las bde chen longs spyod rdzogs:__gang 'dul thabs kyis sprul pa'i 'khor lor bzhengs:__'chi med pad+ma zhi khro'i lha tshogs la:__brda dang gar gyis mtshon nas phyag bgyi'o:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__mchod pa 'bul ba ni:__hrI:__nyer spyod 'dod yon bde chen gsang ba'i yum:__sman gtor rak+ta rmad byung mchod pa'i sprin:__'chi med tshe yi dkyil 'khor lha la 'bul:__bzhes nas tshe dang ye shes dngos grub stsol:__oM hrIHgu ru pad+ma rA dza a pa ri mi ta A yur+dz+nyA na maN+Da la sa pa ri wA ra puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+hai ne bid+ya shab+da pany+tsa kA ma gu Na ma hA su kha pU dza ho:__sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA' hi khA hi:__bstod pa ni:__hrI:__rdo rje'i skur snang ye shes sgra gdangs can:__'od gsal dbyings las yon tan phrin las kyis:__mi zad rgyan gyi 'khor lo'i rtsal 'chang ba:__'chi med tshe yi dkyil 'khor lha la bstod:__bshags shing dngos grub gsol ba ni:__hoH__bdag cag ma rig 'khrul pa'i gzhan dbang gi:__sdig ltung nyams chag thams cad mthol bshags na:__tshangs par mdzad nas tshe dang ye shes kyi:__dngos grub snang ba rgyas par mdzad du gsol:__de nas rten dang brten par bcas pa'i lha sku'i gsal snang la sems 'dzin cing tha mal snod bcud snang zhen sbyangs nas gsal brtan tshad du thon par bya'o:__gsum pa bzlas brjod kyis thugs dam bskul ba ni:___sgrub pa'i rten gyi gzungs thag blangs la:__rang dang mdun rten gtso bo'i thugs ka ru:__mi bskyod tshe dpag med pa'i thugs ka'i dbus:__sna tshogs rdo rje rgya gram lte ba ru:__nyi zla kha sbyor hrIHnr-i a yig mtshan:__de la snying po sngags kyi phreng bas bskor:__bdag gi thugs nas rdo rje'i sngags kyi phreng :__gzungs thag la 'khril mdun bskyed thugs kar zhugs:__gnyis ka'i thugs srog sngags phreng bcas pa las:__'bar ba'i 'od kyis dkyil 'khor thugs rgyud bskul:__kun kyang bde ba chen po'i gzi byin 'bar:__ye shes 'od zer mkha' khyab kun tu 'phros:__bla srog dbang thang nyams yar 'thor ba dang :__'byung lnga'i snying po 'khor 'das tshe bcud stobs:__kha dog lnga ldan bdud rtsi'i rnam par bkug:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim pa yis:__glo bur 'pho ba'i bag chags dbyings su dag:__mi 'gyur rtag pa'i tshe dang ye shes kyi:__dngos grub mchog gi ting 'dzin 'grub par gyur:__ces rtse gcig tu dmigs la:__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M d+hU ma g+ha ye na ma swA hA:__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__zhes thun rer ji ltar nus pa bzla:__'bum phrag bzhi bzlas pas tshe dang ye shes kyi dngos grub 'grub par 'gyur ro:__bzhi pa tshe bcud dgug pa'i phrin las gsol ba ni:__thun gyi mthar mchod cing bstod:__spos bsreg:__rol mo 'khrol:__tshe mda' phyogs bcur g.yob la:__hrI:__'chi med pad+ma dbang gi gzhal yas nas:__bla ma zhi khro tshe yi lha tshogs rnams:__thugs dam bskul lo ye shes gzi byin skyed:__'od zer pho nya mkha' khyab kun tu spros:__phyogs skyong sde brgyad 'byung po'i tshogs rnams kyis:__brkus dang 'phrogs dang bzhoms pa'i tshe khug cig:__phyi nang sa chu me rlung nam mkha' yi:__'byung lnga'i dwang ma bcud kyi tshe khug cig:__khams gsum 'gro ba'i lus ngag yid gsum gyi:__gzi brjid stobs dang nus pa'i tshe khug cig:__sangs rgyas byang sems rtsa gsum rig 'dzin gyi:__ye shes rtag pa rgyun gyi tshe khug cig:__snying rje'i lcags kyus tshe yi rten la drongs:__byams pa'i zhags pas rten dang dbyer med chings:__dga' ba'i sgrog gis mi phyed phyag rgyar sdoms:__btang snyoms dril bus 'gyur med brtan par sgrubs:__bla yi gzugs brnyan dwang ma'i yi ger stims:__srog gi 'gro 'ong gzhom med gsung du sgyur:__tshe yi rdzing bu bdud rtsi'i bcud kyis khongs:__mi 'gyur mi shigs rdo rje'i dngos grub stsol:__sngags kyi mthar:__tshe b+h+rU~M:__g.yu b+h+rU~M:__g.yu tshe b+h+rU~M:__A yur+dz+nyA na g.yu tshe b+h+rU~M:__zhes mang du bzla:__ting nge 'dzin ni:__de ltar bskul bas bdag mdun lha tshogs rnams kyi thugs ka nas 'od zer nam mkha' gang bar 'phros pa'i rtse las lha mo mgyogs ma g.yas lcags kyu:__zhags pa:__lcags sgrog:__dril bu:___g.yon rnams tshe'i bum pa bsnams pa dpag tu med par 'phros:__bla tshe brkus phrogs bzhoms pa dang :__snod bcud 'khor 'das kyi dwang ma thams cad tshe'i bdud rtsi lnga ldan gyi mdangs su bsdus:__phyag gi bum par bskyil:__de nyid snying ga'i tshe rten la sib sib thim pas lus mi 'gyur:__ngag mi shigs:__yid gzhom du med pa'i rdo rje'i tshe srog 'grub:__tshe'i dngos grub kyi rdzas rnams la'ang bstims pas nus pa mchog tu gyur par bsam mo:__lnga pa tshe bcing pa ni:__tshe'i bdud rtsis lus kyi nang thams cad gang bas dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa thams cad bsal:__tshe dang ye shes kyi dngos grub thob:__oM badz+ra mu dra pra be sha ya phaT:__ces brjod pas snying ga'i nyi zla kha bye:__A yur+dz+nyA na A be sha ya a a:__zhes brjod pas bdud rtsi'i dwang ma dngul chu lta bu 'od zer kha dog lnga dang ldan pa thams cad 'ub kyis 'dus te snying ga'i tshe rten hrIHnr-i a gsum la sib sib thim:__badz+ra mu dra b+han+d+ha ba~M:__zhes brjod pas nyi zla'i gwa'u srub med par bsdams:__'og gi rdo rje'i rwa steng du 'dud pa'i rtse mor rdo rje phyed pa'i tog gis bcings pa'i lte bar hrI: dmar po khro rgyal rta mgrin gyi rang bzhin can gyis rgyas btab:__sngags kyi phreng ba dmar po lu gu rgyud kyis rgya gram du bcings pas mi 'gyur rdo rje'i srog grub par bsams la snying gar rdo rjes rgyas gdab pa'i tshul dang bcas te:__hrI:__srid zhi'i dwang bcud tshe yi rten la thim:__sngags kyi phreng bas lu gu rgyud du bcings:__nam yang gzhom med rdo rje'i gzer btab pas:__mi 'gyur ye shes srog tu grub gyur cig:__ces gsal gdab pa dang :__sngags kyi mthar:__hrIHA yur+dz+nyA na b+han+d+ha bA~M:__tiSh+Tha hU~M:__zhes mang du bzla'o:__drug pa tshe brtan par bya ba ni:__slar yang gnas lnga'i tshe dpag med yab yum las 'od zer kha dog lnga ldan du 'phros:__lus kyi nang gang :__rtsa rlung thig le sems dang bcas pa la thim pas gzhom du med pa'i ye shes la dbang 'byor:__spyi bo'i tshe dpag med las 'od zer rdo rje'i lu gu rgyud du 'phros:__lus kyi phyi rol thams cad rdo rje'i go chas zhu blugs su g.yogs:__mthar rang byung ye shes 'dus ma byas pa'i ngang du mnyam par bzhag pas 'gyur med gnyug ma chos kyi sku'i bdag nyid can du byin gyis brlabs par bsams la:__tshe mda' spyi bor rgya gram du bkod pa'i tshul dang bcas te:__hrI:__shes rab srog rten mi 'gyur phyag rgya yis:__thabs kyi rang bzhin tshe la rgyas btab pas:__zung 'jug ye shes 'chi med gnyug ma'i ngang :__mi 'gyur mi shigs rab tu brtan gyur cig:__ces dang :__sngags mthar:__badz+ra A yu She rak+Sha haM:__dz+nyA na tiSh+Tha sa ma ya b+h+rU~M a a:__zhes bzla'o:__de nas gtang rag gi mchod bstod gtor ma 'bul ba:__tshogs mchod sogs phrin las mtha' rgyas su bya:__bdun pa tshe'i dngos grub blang ba ni:__de lta bu'i rim pas rtse gcig tu nyams su blangs ba la brten nas tshe rten ljid dang ldan pa:__'od 'bar ba:__'phel zhing dri bzang po 'thul ba:__dngos nyams rmi lam du lha zhal mthong zhing sngags sgra thos pa:__ting nge 'dzin gyi nyams 'bar ba:__nyi zla shar ba:__'bab chu rtsi sman me tog rgyas pa sogs rtags mthong ba'am:__sngags kyi grangs them pa na:__nyi ma 'char kha'i tshe mdun dkyil bla ma dang tshe'i lha tshogs dbyer med du mos pa la mchod bstod tshogs mchod rgyas par bya:__nongs pa bshags shing dngos grub spyir gsol ba sngon du 'gro bas:__dngos gzhi bdag nyid 'jug pa'i tshul du blang bar bya ste:__khrus bya:__bgegs bsal:__srung 'khor bsgom:__maN+Dal phul nas:__mi 'gyur mi shigs rdo rje'i bdag:__bla ma dkyil 'khor lha tshogs dgongs:__bdag la tshe dang ye shes kyi:__dngos grub dbang bskur stsal du gsol:__skyabs sems tshogs bsag sdom pa bzung :__rang lhar gsal nas ye shes pa dbab brtan bya:__tshe 'gugs bskul:__de nas bla ma dkyil 'khor gyi bdag po dbyer med pas 'chi med rdo rje gsum gyi dbang bskur bas sku gsung thugs kyi tshe dang ye shes kyi dbang dang dngos grub ma lus pa stsal zhing brtan par bsams la:__sgrub pa'i bum pa spyi bor blangs te:__oM:__bkra shis bum pa 'chi med bdud rtsis gtams:__tshe bdag zhi khro'i sku dang gnyis su med:__skal ldan bu yi lus la dbang bskur bas:__'gyur med sku yi tshe dbang thob par shog:__sngags mthar kA ya sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes brjod cing bum bcud myang :__bdud rtsi mgrin par blangs la:__AH__mtshan ldan b+han+d+har byang sems bcud du 'khyil:__tshe bdag zhi khro'i gsung dang gnyis su med:__skal ldan bu yi ngag la dbang bskur bas:__'gag med gsung gi tshe dbang thob par shog:__sngags mthar wA ka sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa AH__zhes brjod cing myang :___bcud len ril bu snying gar blangs la:__hU~M:__srid zhi'i bcud 'dus 'chi med sgrub pa'i rdzas:__tshe bdag zhi khro'i thugs dang gnyis su med:__skal ldan bu yi yid la dbang bskur bas:__'od gsal thugs kyi tshe dbang thob par shog:__sngags mthar tsit+ta sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes brjod cing rol:__tshe gtor spyi bor bzung la:__hrI:__mi 'gyur rtag pa 'od lnga'i pho brang du:__pad+ma zhi khro tshe yi lha tshogs bzhugs:__sku gsung thugs las bdud rtsi'i char chen phab:__dbang dang byin rlabs dngos grub brtan par shog:__sngags mthar sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hrI hrI hrI:__zhes brjod:__de ltar dbang dang dngos grub blangs bas tshe'i bdud rtsis lus thams cad gang bar bsams la tshe bcings shing brtan par bya:__bkra shis rgya cher brjod:__tshogs kyi dga' ston sogs la longs spyad:__dbang dang las kyi rjes mthar dbyung ngo :__de ltar byas pas tshe'i bar chad zhi:__tshe dang lus kyi bcud len rgyas:__mthar thug rdo rje tshe'i rig pa 'dzin par 'gyur ro:___skal ba dang ldan pa gzhan la'ang 'di lta bu'i dbang bskur ba tshul bzhin du bgyis pa'i phan yon ni:__tshe yi dbang dang dngos grub kyis:__bcu thub pa yang brgyar 'gyur te:__brgya phrag stong sogs gong du 'phel:__bar chad gegs zhi tshe bsod rgyas:__'chi med rig 'dzin 'grub par 'gyur:__zhes gsungs so:__de lta bu'i rdo rje'i tshe sgrub pas mtshon dngos grub sgrub pa la bar du gcod pa thams cad pad+ma kI la ya phyag rgya gcig pa'i rnal 'byor gyis bzlog par bya ste:__mtshan ma'i rten du lcags sam drag po'i shing las byas pa'i phur bu sor brgyad pa khro zhal rta gdong gis mtshan pa'i mgul du sngags byang dang nyungs kar gyi thum bu dar nag po'i cod pan dang bcas pa gdags:__sgrub pa'i dus dkyil 'khor gyi byang shar dang :__rgyun gyi rnal 'byor la rang nyid kyi mdun du e gdan zur gsum par byugs bdug brab gsum gyis gzi byin bskyed la gzug:__bla ma yi dam gyi bsnyen sgrub skabs thun mtshams rnams su nyams su blang :__sgos su sgrub na skyabs sems tshogs bsag 'tshams bcad pa sogs las kyi sngon 'gro ji ltar rigs pa bya'o:__de nas dang po sku bskyed pa bsnyen pa'i rim pa ni:__sems nyid ma bcos pa'i sgra gdangs hU~M hU~M zhes grags pas bdag dang rten gyi gzung 'dzin mi dmigs pa stong nyid 'od gsal gyi ngang du thim:__de las skad cig gis bdag mdun gnyis ka'ang dpal chen po pad+ma rta mchog kI la ya sku mdog dmar nag dus mtha'i me ltar 'bar ba:__stod khro bo chen po zhal gcig phyag gnyis pa'i rnam pas ri rab phur bu dgra dang bgegs la 'dril zhing 'debs pa:__smad gnam lcags kyi phur bu dmar mthing zur gsum me'i tshwa tshA 'phro bas gnod byed bdud bzhi'i snying la gzir ba:__rdo rje'i gshog rgyang nam mkhar gdengs shing thod sbrul la sogs pa dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid pa:__spyi gtsugs nas rta gdong ljang zhur rngog ma dmar po me 'bar ba can nam mkhar 'tsher bas 'jig rten thams cad shigs shig yam yam 'gul ba:__shin tu mi bzad drag shul srin po khros pa'i nyams can gnam lcags kyi pho brang zur gsum me 'bar ba'i klong na sprul pa'i khro tshogs bye ba ther 'bum spro zhing bsdu ba dang bcas pas srid zhi kun gyi spyi dpal chen por bzhugs pa'i gnas gsum du rdo rje gsum gyi yi ges rgyas btab pas de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje'i bdag nyid du gyur:__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__slar yang snying ga'i 'od kyi rol pa chen pos phyogs bcu dus bzhi'i khrag 'thung khro bo rab 'byams thams cad dpal chen po pad+ma kI la ya'i rnam par badz+ra sa mA dza:__hU~M:__dmigs med mkha' khyab ye shes sgyu ma las:__drag shul stobs rdzogs pad+ma kI la ya:__khrag 'thung rab 'byams tshogs bcas dbyings nas bzhengs:__bar chad 'dul phyir gnas 'dir gshegs su gsol:__oM pad+mAn+ta kr-i ta badz+ra kI li kI la ya sa pa ri wA ra e h+ye hi:__hriM hriMHpheM pheM:__hU~M:__dam ye dbyer med ro gcig brtan par bzhugs:__sgo gsum gus pa'i brda yis phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba rmad byung mchod pa 'bul:__drag po stobs kyi dngos grub stsal du gsol:__oM shri pad+ma he ru ka sa pa ri wA ra puSh+pe d+hU pe a lo ke gan+d+he nai bid+ya shap+da pany+tsa kA ma gu Na ma hA su kha pU dza ho:__sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__sgeg pa dpa' ba 'jigs rung gzi brjid 'bar:__rgod gshe drag shul gad rgyangs gsum g.yo:__snying rje rngams zhi ye shes thig ler 'khyil:__khrag 'thung rol pa'i lha la phyag 'tshal bstod:__ces las kyi rim pa'i gzhung bsrangs nas:__lha sku'i rnam pa rags pa dang phra ba la sems bzung zhing nga rgyal drag tu brtan:__gsal snang khyad par can shar ba na:__bdag dang mdun gyi lha'i thugs kar tsit+ta rin po che mchong dmar po'i gur phub pa lta bu'i lte bar nyi ma la hU~M yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho dang khrag 'thung khro bo rab 'byams gyi thugs rgyud bskul:__de rnams kyi mthu stobs byin rlabs nus pa thams cad lha sngags 'od zer gyi rnam pas rang la thim pas ye shes kyi gzi byin 'bar bar bsams la:__oM pad+ma kI li kI lA ya hU~M:__zhes mi tshig gis bar ma chod par 'bum phrag gcig bzlas pas nus pa thon par 'gyur ro:__gnyis pa gsung bzlas brjod sgrub pa'i rim pa ni:__slar yang thugs srog sa bon gyi mthar sgrub pa'i sngags kyi phreng bas bskor ba bzlas pa'i rkyen gyis 'bar ba'i 'od zer me dang mtshon cha la sogs pa'i rnam pa phyogs bcur 'phros:__khrag 'thung khro bo rab 'byams kyi thugs dam bskul:__dam can sde brgyad tshogs rnams las la gzir:__ma rungs pa'i gdug pa can thams cad tshar bcad:__snang srid thams cad pad+ma kI la ya'i lha sngags ye shes kyi rol par gsal bar bsams la:__oM pad+mAn+ta kr-ita badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nan ba~M hU~M phaT:__'bum phrag gsum bzlas pas nus pa brtan par 'gyur ro:__gsum pa thugs dgongs pa bskul ba'i las sbyor gyi rim pa ni:__sgrub pa'i phur bu'i mdun du thun gtor zor rdzas kyis brgyan pa dang :__rang gi mdun du dgra bgegs kyi rU pa chung ngu dang :__gdab phur sogs 'du bya:__hU~M:__chos kyi dbyings las 'bar ba chen po'i tshul:__gsang chen rol pa e yi gzhal yas nas:__khro rgyal stobs 'dus pad+ma kI la ya:__mngon spyod drag po'i phrin las dus la bab:__ces dang drag sngags bzla zhing rol mo dang bcas pas thugs dam bskul la:__bdag mdun gyi thugs srog gi mthar drag po'i sngags phreng me 'bar bas bskor ba:__bdag gi thugs ka nas 'bar ba sngags kyi 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs dam bskul:__de las sku dang sngags phreng phyag mtshan 'bar ba'i 'od zer mkha' khyab tu spros:__dam can dregs pa can thams cad las la gzir:__khros 'khrugs rngams pa'i shugs bskyed nas sprul pa yang sprul mtshon cha thogs pa grangs med pas srid pa gsum gyi dgra bgegs 'byung po dngos grub la bar du gcod pa thams cad drag shul gyi las thabs rnam pa du mas ming gi lhag med du bcom par bsams la:__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI ba badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT:__ces khri khrag gcig bzlas pas las tshar phyin par 'gyur ro:__bzlas thun gyi skabs gu gul nag po:___mu zi nag po:__shu dag nag po:___mkhan pa nag po:__spru ba nag po:__tong kun nag po:__a byag nag po:__gla rtsi:__shing kun:__sgog gcig:__ba bla:__ldong ros:__yung ba:__thal chen:__tshil chen:__yungs kar rnams dug khrag gis sbags pa'i khrol bu'am ril bu'i bdug rdzas dang :__thun rdzas lnga sogs la btab cing sngags kyis nus ldan du bsgrub pa'ang bya'o:__slar yang thugs dam bskul zhing drag sngags bzlas pas mdun bskyed kyi sku las rang 'dra gnyis pa zhig chad:__las phur dang dbyer med du bzhugs par bsams la sngags ci rigs bzlas pas gzi byin bskyed:__rU pa dgra bgegs bar chad dngos su gsal bar dgug gzhug drag tu bya:__tshe khrus gnas kyi dgongs pa dang ldan pas tshogs tha ma ltar bsgral:__dum bur gtubs pa sha khrag dang bcas zor du bstab:__thun gtor dgra bgegs bsgral ba'i gti mug sha'i ri bo:__'dod chags khrag gi rgya mtsho:__nga rgyal rus pa'i gram bur brdal ba dpal chen po pad+ma kI la ya khrag 'thung khro bo rab 'byams kyi sprin phung 'phro bas khros 'khrugs rngams pa'i zhal du bzhes par bsams la phrin las bskul ba ni:__hU~M b+h+yo:__khrag 'thung khro bo rol pa'i e klong nas:__drag shul stobs rdzogs pad+ma kI la ya:__dgra bgegs sha khrag rus pa'i gtor ma bzhes:__gdug pa 'dul pa'i phrin las dus la bab:__hU~M b+h+yo:__rnal 'byor bdag cag byang chub sgrub pa la:__log par lta zhing gnod cing 'tshe byed pa'i:__steng 'og phyogs mtshams bdud bzhi'i dpung tshogs zlog:__'thab cing rtsod pa'i dgra bgegs byad ma zlog:__tshe la rku ba'i the'u rang dam sri zlog:_srog la rngams pa'i gshin rje'i khrom kha zlog:__lus srog 'bral ba'i me chu dug mtshon zlog:__gnas nas g.yo ba'i mkha' 'gro'i sun ma zlog:__dngos grub 'phrog pa'i 'byung po'i nyams len zlog:__brgyad dang bcu drug mi bzad 'jigs pa zlog:__bzhi brgya rtsa bzhi'i nad yams dal kha zlog:__stong phrag brgyad cu'i log 'dren bgegs tshogs zlog:__lo zla zhag dang dus kyi keg sri zlog:__mdor na 'gal rkyen bar chad mi mthun phyogs:__gnod byed dgra bgegs byad ma'i steng du zlog:__bzlog go dug khrag thun gyi gtor mas zlog:__bsgyur ro drag po sngags kyi nus pas sgyur:__zlog sgyur stobs kyi phrin las 'grub par mdzod:__ces dang drag sngags mthar:__sarba duSh+tAn ma hA shA ri ri b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__ces bzla zhing thal mo dang dul mo brdab bo:__de lta bu drug cu rtsa bzhi sogs kyi grangs su bskyar la mthar thun gtor zor du 'phang ba ni:__gtor ma mdun bskyed kyis bzhes pa'i lhag ma dug mtshon nad kyi char chen por gyur te dgra bgegs kyi steng du thog ltar babs:__rjes shul lhag med du bcom par bsams la:__hU~M b+h+yo:__drag po e yi snod mchog tu:__sha khrag dug mtshon thun gtor bshams:__dbang chen rngams pa'i brtul zhugs kyis:__dgra bgegs byad ma'i steng du 'phen:__lha srin sde brgyad las la chos:__dgra dpung bdun brgyud rtsad nas chod:__bgegs dpung thal ba'i rdul bzhin rlog:__mngon spyod phrin las yongs rdzogs mdzod:__drag sngags bzla zhing thun gtor gnod pa'i phyogs su 'phang :__thun gtor:__phur pa 'dril:__rol mo'i sgra drag tu bya'o:__mdun bskyed la mchod cing bstod:__nongs pa bshags:__dngos grub blang :__mdun bskyed kyi ye shes pa rang la thim:__dam tshig pa 'bar zhing 'khrugs pa'i rdzas kyi phur bu'i rnam par bsam:__bdag nyid lhar snang ba stong gsal gnyug ma'i ngang las slar yang pad+ma kI la ya'i skur gyur par mos nas bsngo smon bkra shis ji ltar rigs pa bya'o:__bsnyen sgrub la sogs pa'i skabs su nyams dang rmi ltas rtsub pa sogs bar chad kyi rtags byung na:__lha'i nga rgyal drag tu bskyed la rdzas kyis bdug:__thun gyis brab:__lta stangs kyis gzir:__phur pa 'dril zhing sngags bzlas pas 'phral du zhi bar 'gyur nges so:__de ltar brtson pas lam la gnas pa'i rnal 'byor pa rnams la bar chad gang gis kyang mi tshugs:__dngos grub myur du 'thob:__bkra shis la byin che bar 'gyur ro:__de lta bu nyams su blang ba la sngon du byin rlabs dbang gis smin par bya dgos pas:__maN+Dal mthing nag zur gsum pa'i steng du dbang rdzas mchod gtor sogs tshul bzhin du bsham:__bdag mdun sgrub mchod las sbyor gyi bzlas pa'i bar nus ldan du bya:__dam tshig srung nges pa'i slob ma khrus nas dbyung :__bgegs bsal:__mtshon cha sogs drag po'i rdzas kyi maN+Dal phul la:__gsol ba gdab pa ni:__khyab bdag rdo rje slob dpon dgongs:__lam gyi bar chad bsal ba dang :__rnal 'byor dngos grub mchog thob phyir:__drag po stobs kyi dbang bskur stsol:__zhes zhu:__rgyud sbyang :__ye shes dbab brtan bya:__de nas dpal gtor lhar gsal ba spyi bor bzhag cing :__oM:__khro rgyal stobs 'dus pad+ma kI la ya'i:__rdo rje'i sku yis byin brlabs dbang bskur bas:__lus kyi 'gal rkyen bar chad kun zhi zhing :__snang stong sku yi phyag rgya grub par shog:__sngags mthar kA ya a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te a b+hi Shiny+tsa oM:__mthar gtor ma'i lha slob ma la bstim:__bsnyen sgrub las kyi bzlas lung byin la sngags phreng mgrin par bzhag ste:__AH__khro rgyal stobs 'dus pad+mA kI la ya'i:__nus rtsal gsung gis byin brlabs dbang bskur bas:__ngag gi 'gal rkyen bar chad kun zhi zhing :__grags stong gsung gi ye shes grub par shog:__sngags mthar wA ka a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te a b+hi Shiny+tsa AH__phur pa 'dril zhing snying gar gtad la:__hU~M:__khro rgyal stobs 'dus pad+mA kI la ya'i:__'od gsal thugs kyis byin brlabs dbang bskur bas:__yid kyi 'gal rkyen bar chad kun zhi zhing :__rig stong don gyi dgongs pa mngon gyur shog:__sngags mthar tsit+ta a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bdud las rnam par rgyal ba'i phyir shis brjod sogs rjes rim spyi ltar bya'o:__des ni bsnyen sgrub las gyi snod du rung zhing myur du drod rtags thon par 'gyur ro:__pad+ma phur bu'i gdams zab khyad par can 'di ni slob dpon chen pos lo tsA ba rgyal ba mchog dbyangs la gsang ba'i yi dam du gdams pa gu ru'i bka' bzhin mtsho rgyal bdag gis skabs 'dir yan lag tu snying por bsdus te bkod pa'o:__bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i rdo rje tshe'i sgrub pa yan lag dang bcas pa'i rim pa'o:__sa maya:__de ltar na byin rlabs kyi rtsa ba bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen po'i thugs sgrub bye ba phrag brgya'i snying po'i mdor bstan:__dngos grub kyi rtsa ba yi dam thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa'i bsnyen sgrub las gsum gyi rgyas bshad:__phrin las kyi rtsa ba ye shes mkha' 'gro 'bum phrag yangs pa'i snying gi yang tig 'od gsal rdzogs pa chen po sems nyid rang byung gi ye shes cer mthong du ston pa'i gnad kun bsdus don du 'dril ba:__tshig bzung bde ba:__don go sla ba:__thos pas byin rlabs 'jug pa:__bsams pas sgro 'dogs chod pa:__bsgoms pas nyams rtogs kyi ye shes rtsol med du 'char ba:__lag tu blangs pa tsam gyis mchog dang thun mong gi dngos grub lhun gyis grub par 'byung ba'i yid bzhin nor bu lta bu'i chos sde:__mthong ba tsam kyis nyon mongs pa rang sar grol ba'i man ngag:__gang zag cig 'tshang rgya ba'i lam gyi gzhung dang yan lag thams cad ma tshang bar med par bstan pa 'di nyid ni:__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi mkhyen pa'i ye shes mngon sum du snang ba:__brtse ba'i thugs rje mkha' khyab tu brdal ba:__nus pa'i phrin las thogs med du 'jug pa chos sku rdo rje 'chang chen mgon po 'od dpag tu med pa dang dbyer mi phyed pa o rgyan gyi slob dpon rig 'dzin chen po pad+ma saM b+ha bas mchims phu dpal gyi yang dben:__gzho stong ti sgro brag dkar:__zab lung bde bar gshegs pa thams cad 'dus pa'i pho brang rnams su:__bdag cag rje 'bangs mched lcam rnams gtso bor gyur pa'i mi dang mi ma yin gyi skal ldan 'dus pa rgya mtsho'i tshogs la rgyas 'bring bsdus pa snying por dril ba'i tshul gyis smin grol chig rdzogs su stsal:__ye shes kyi byin chen phab:__gdams pa'i bka' babs so sor gtad:__smon lam lung bstan gyis mtshams sbyar nas kun bzang chos sku'i rgyal srid chen po la 'god par mdzad do:__de'i tshe de'i dus na:__bdag bud med ye shes mtsho rgyal la thugs kyis lhag par dgongs pas mi brjed pa'i gzungs su stsal:__lag len dmar byang du bstan:__bka'i sdud pa por bskos:__dpe rgyud mkha' 'gro'i brda'i yi ger bri bar rjes su gnang ba ltar:__rgyas 'bring bsdus pa snying po dang bcas gu ru rin po che'i bka' gtsang zol med pa kho na ma 'ongs gdul bya'i dbang po dang 'tshams par shin tu gsal ba'i lag len dmar byang gi tshul du so sor bkod nas phyag tu phul ba na:__gu ru rin po che nyid dar cig dgongs pa la bzhugs te ting nge 'dzin de las bzhengs pa na 'di skad ces bka' stsal to:__e ma 'gro 'dul rdo rje thod phreng bdag:__chos sku 'od dpag med dang dbyer med kyang :__lnga ldan longs sku pad+ma'i rgyal por snang :__sprul pa'i skur bzhengs mtsho skyes he ru ka:__lha sngags ye shes rnam pa thams cad pa'i:__dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag chen por grub:__de phyir zab rgyas rgyud lung man ngag bcud:__bla rdzogs thugs gsum gcig tu 'dril pa'i lam:__ma byung mi 'byung 'byung bar dka' ba rnams:__da lta'i snod ldan 'dus pa rgya mtsho la:__smin grol dbang bskur bka' babs so sor gtad:__snying phyung lag pa'i mthil du byin pas na:__yal bar ma dor rtse gcig nyams su longs:__rang don nyams myongs grub pa'i rtags mtshan phyungs:__gzhan don skal ldan zab mo'i lam la sbyor:__nam zhig bdag nyid srin yul gshegs pa'i rjes:__dus babs lung bstan nges par stsal ba na:__brda yi yi ge bsgrubs pa'i dam rdzas sogs:__zab mo'i gter du mi 'jig phyag rgyas thob:__de yang rgyas pa chos sde lnga bcu lnga:__shar phyogs dwags yul ri bo mthon po'i spor:__pad+ma'i zhwa 'dra'i brag la sbas byas na:__nga sprul lha rje'i ming gis bton kyang srid:__gal te de yis btang snyoms bzhag gyur tshe:__mu nes byin brlabs cog ro'i sprul pas 'don:__re zhig 'gro 'dul phrin las rgyas par 'gyur:__'bring po nyer lnga zang yag brag tu sbos:__mu tig skye mtha' 'khrul zhig gu rus rnyed:__rat+na'i ming can chos kyi bdag por 'byung :__'gro don glog gi zer ma tsam zhig snang :__bsdus pa rgyud lung rin chen bdun ldan bcud:__don gsal sgron me'i skor dang lhan cig tu:__gu ru'i sgrub gnas glang ma brag tu spos:__rin chen bzang po legs bzhir skye ba'i mtha':__gnyal gyi stod nas las ldan sngags pas rnyed:__gsang zhing spyad nas rang don rdzogs par byed:__snying po'i yang bcud gcig tu 'dril ba'i skor:__mang yul byams sprin 'phags pa'i gnas su stims:__lha sras mchog grub 'gos blon rdo rje 'bar:__zung 'jug sprul pa sUr+Ya siM has rnyed:__rten 'brel dbang gis gtan la ma phebs na:__yang gter sbos la dam tshig bka' rgyas thob:__nam zhig rtsod ldan sum cu'i dmar thag la:__yul dbus dpon po shar phyogs mtha' nas yong :__de yang mi gnas snod bcud nyams pa'i tshe:__mnga' bdag mes dbon thugs bskyed sgyu ma'i 'phrul:__zab gter gdams pa kun gyi bcud 'dril ba:__bka' babs bdun ldan rig rtsal thod rgal 'char:__mdo khams bar nas lcags pho 'brug gi lo:__pad+ma'i thugs sras mdo sngags gling pa 'byung :__de la zhing skyes dbang gi tsaN+Di kas:__mkha' 'gro'i brda yi gter dpe dngos su sprod:__des kyang ring du gsang ba'i phyag rgyas thob:__dus babs lung bstan skul byang byung ba'i tshe:__pad+ma bdag nyid snying gi dbus su sgoms:__gsol ba thob la thugs yid gnyis med sres:__ma bcos ma bslad rig stong rjen pa'i ngang :__brda las gang shar 'phri bsnan med par bris:__rang nyid nyams longs snod ldan gang zag la:__rim gyis spel na bstan pa'i btsas su byed:__khyad par da lta'i bai ro rgyal mchog dbyangs:__dz+nyA na nam snying bdud 'joms dkon mchog 'byung :__lha sras lcam dral nyang ban g.yu sgra snying :__dpal gyi seng ge la sogs skye ba'i mtha':__ma nges rig 'dzin du ma'i don byed 'gyur:__bka' yi srung ma rdo rje nag po che:__gter gyi gnyer 'dzin dbang gi ma mo la:__gnyer ro gtad do ma g.yel thub par srungs:__ma 'ongs skal ldan bu yis spyod nas kyang :__snying po'i bshad sgrub yun du bsring ba dang :__'brel tshad 'gro kun 'phags pa'i byin rlabs gyis:__grol ba mthar phyin don gnyis lhun grub shog:__ces rdo rje'i dbyangs kyis bka' stsal pa ltar gter gnas so sor mi 'jig pa'i rgyas btab nas gter bdag srung ma rnams la gnyer du gtad do:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__gtad rgya:__man+t+ra gu h+ya sa ma ya:___________

Footnotes

Other Information