sa bcad Section 3

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གསུམ་པ། གསར་རྙིང་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར།

A cycle of the sādhanas of the countless supreme deities from the Old and New schools.

287 Texts[edit]

ང་
13
199-213
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག་སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་སྦྱང་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ།
sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i mtshan nas brjod de gsol ba gdab cing mchod 'bul gyi cho ga sgrib gnyis kun sbyang phan bde'i mchog stsol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ང་
15
216-238
འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཞིང་དང་མཚན་གྱི་བཀོད་པ་ལ་བསྟེན་པའི་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རིམ་པ་ངོ་མཚར་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་།
'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i zhing dang mtshan gyi bkod pa la bsten pa'i mchod cing gsol ba 'debs pa'i rim pa ngo mtshar ye shes rgya mtsho'i rlabs phreng
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ང་
16
239-243
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་ཡི་སྙིང་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་བསོད་ནམས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་སེལ་ཕན་བདེའི་ཆར་འབེབས།
sems dpa' chen po sa yi snying po'i thugs rgyud bskul te bsod nams spel ba'i cho ga bstan 'gro'i rgud sel phan bde'i char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ང་
17
244-245
བདེ་གཤེགས་སོ་ལྔའི་མཆོད་ཆོག།
bde gshegs so lnga'i mchod chog
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ང་
18
246
འདུས་པ་མདོའི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས།
'dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ང་
19
247-319
འདུས་པ་མདོའི་སྤྲོས་བཅས་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁོག་དབུབ་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་སྣང་བའི་མཛེས་རྒྱན།
'dus pa mdo'i spros bcas tshogs sgrub kyi khog dbub 'jug bder bkod pa rin chen 'od kyi snang ba'i mdzes rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ང་
20
320-325
ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་ལས་བྱང་འབྲིང་བསྡུས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཁོག་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་སྣང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ནག་འགྲོས་སུ་འཇུག་བདེར་བཀྲལ་བ།
tshogs chen 'dus pa'i las byang 'bring bsdus kyi dgongs pa lo chen rin po che'i sgrub khog rin chen 'od kyi snang bar gsungs pa ltar nag 'gros su 'jug bder bkral ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
1
1-25
ལྡེ་མིག་རྒྱ་ཅན་ལས། བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དྲིལ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་རོལ་གྱི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར།
lde mig rgya can las/ bka' brgyad spyi dril zhi khro rnam rol gyi las byang bklag chog tu bkod pa dngos grub 'dod dgu'i dpal ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
2
26-40
ལྡེ་མིག་རྒྱ་ཅན་ལས། བཀའ་བརྒྱད་དཔལ་དགུ་གཙོ་འཁོར་གྱི་སྒོས་བཀའ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོགས་ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་ལས་བྱང་གི་ཁོག་དབུབ་ཆོག་བསྒྲིགས་སུ་བཀོད་པ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་།
lde mig rgya can las/ bka' brgyad dpal dgu gtso 'khor gyi sgos bka' so sor sgrub pa rig 'dzin zhal lung sogs khro bo spyi'i las byang gi khog dbub chog bsgrigs su bkod pa mchog thun dngos grub kun 'byung
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
3
41
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། དང་པོ་ཡང་དག་གི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ dang po yang dag gi mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
4
42
གཉིས་པ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག།
gnyis pa gshin rje tshe bdag
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
5
43
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། གཤིན་རྗེའི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ gshin rje'i mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
6
44
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། གསུམ་པ་རྟ་མགྲིན་གྱི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ gsum pa rta mgrin gyi mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
7
45
ཡང་གསང་ལ་དམིགས་ཀྱི་གསལ་བ།
yang gsang la dmigs kyi gsal ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
8
46
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། བཞི་པ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ bzhi pa phrin las phur pa'i mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
9
47
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། ལྔ་པ་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ lnga pa bla med he ru ka'i mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
10
48
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། དྲུག་པ་རིག་འཛིན་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ drug pa rig 'dzin mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
11
49
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། བདུན་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ bdun pa dregs pa kun 'dul gyi mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
12
50
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། བརྒྱད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ brgyad pa drag sngags kyi mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
13
50
བཀའ་བརྒྱད་དཔལ་དགུ་སོ་སོའི་སྔགས་བྱང༌།
bka' brgyad dpal dgu so so'i sngags byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
14
51-82
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་རོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་མཆོག་སྦྱིན།
dag snang bka' brgyad zhi khro rnam rol gyi smin byed bklag chog tu bkod pa rdo rje bzhi yi mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
15
83-88
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ yang dag he ru ka'i phrin las dbang chog dang bcas pa bde chen mchog gi myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
16
89-107
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་གི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟིལ་གནོན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ 'jam dpal gshin rje tshe bdag gi dbang bskur bklag chog tu bkod pa zil gnon thugs kyi thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
17
108-110
བཀའ་སྲུང་ལས་གཤིན་གྱི་གཏོར་ཆོག།
bka' srung las gshin gyi gtor chog
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
18
111-116
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ dbang chen rta mchog rol pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
19
117-125
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་འབར་བའི་ཐོག་གཟེར།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ rdo rje phur pa'i sgrub thabs dang dbang gi cho ga bdud 'dul phrin las 'bar ba'i thog gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
20
126-133
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། མ་མོ་མངོན་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་མཆོག་ཕྱག་རྒྱའི་དགའ་སྟོན།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ ma mo mngon rdzogs kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bde mchog phyag rgya'i dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
21
134-136
བཀའ་སྲུང་མ་མོ་གསུམ་གྱི་གཏོར་མ།
bka' srung ma mo gsum gyi gtor ma
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
22
137-146
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒོས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྟེར།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ rig 'dzin bla ma'i sgos sgrub kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i mchog ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
23
147-155
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུའི་མཆོད་ཕྲིན་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྲོག་བཅུད།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ dregs pa'i sde dpon sum cu'i mchod phrin dbang bskur dang bcas pa'i yi ge rgyud gsum dregs pa'i srog bcud
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
24
156-160
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་དབང་གི་ཆོ་ག་དྲག་རྩལ་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་གཟེར།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ dmod pa drag sngags kyi dkyil 'khor sgrub cing dbang gi cho ga drag rtsal rdo rje'i thog gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
25
161-169
རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། ཚེ་དཔག་མེད་གསང་སྒྲུབ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།
rdo rje'i rgya can las/ tshe dpag med gsang sgrub 'chi bdag bdud 'joms kyi las byang dbang chog dang bcas pa 'chi med rdo rje'i go cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
26
170-181
རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། མཚོ་སྐྱེས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཕྲིན་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་དཀར།
rdo rje'i rgya can las/ mtsho skyes 'chi med rdo rje'i sgrub phrin dbang chog dang bcas pa 'jug bder bkod pa byin rlabs bdud rtsi'i 'dzum dkar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
27
182-186
བུམ་པའི་རྒྱ་ཅན་ལས། རྟ་མགྲིན་དམ་སྲི་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྣང་བ།
bum pa'i rgya can las/ rta mgrin dam sri zil gnon gyi sgrub thabs dang dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa dbang chen dgyes pa'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
28
187-192
བླ་མ་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་མཚོ་སྐྱེས་དགྱེས་པའི་སྣང་བ།
bla ma bde chen dbang phyug pad+ma tshe dbang rtsal gyi phrin las dbang bskur dang bcas pa mtsho skyes dgyes pa'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
29
193-205
ནོར་བུའི་རྒྱ་ཅན་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་དགྱེས་པའི་ཟླ་སྣང་།
nor bu'i rgya can las/ thugs rje chen po rtsa gsum 'dus pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa snying rje'i dbang phyug dgyes pa'i zla snang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
30
206-210
སྡིག་པའི་རྒྱ་ཅན་ལས། གུ་རུ་དྲག་པོ་བགེགས་དཔུང་ཀུན་འཇོམས་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་དྲག་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ།
sdig pa'i rgya can las/ gu ru drag po bgegs dpung kun 'joms sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bklag chog tu bkod pa dbang drag dgyes pa'i rol mtsho
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
31
211-217
དྷཱུ་ཏིའི་རྒྱ་ཅན་ལས། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་འདོད་འཇོ།
d+hU ti'i rgya can las/ bla ma sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa ye shes bdud rtsi'i 'dod 'jo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
32
218-222
འཆི་མེད་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་སྙིང་།
'chi med gwa'u kha sbyor gyi sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i bcud snying
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
33
223-233
ཉི་ཟླའི་རྒྱ་ཅན་ལས། གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ཆར་འབེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གཏེར་བུམ།
nyi zla'i rgya can las/ gu ru zhi drag gi thugs sgrub yid bzhin char 'bebs kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa dngos grub 'dod dgu'i gter bum
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
34
234-239
རིགས་གསུམ་རྒྱ་ཅན་ལས། ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་བདུད་སྡེ་ཕྱེར་འཐག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།
rigs gsum rgya can las/ phyag rdor dregs 'dul bdud sde phyer 'thag gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i yi ge mthu stobs rdo rje'i go cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
35
240-250
ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བའི་ཕྲིན་ལས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་བཅུད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྟེར།
lha lcam man+dA ra ba'i phrin las byin rlabs dang bcas pa mkha' 'gro'i snying bcud bklag chog tu bkod pa 'chi med bdud rtsi'i mchog ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
36
251-258
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་དུག་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་ནད་སེལ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ bcom ldan 'das sman gyi bla ma'i byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa dug gsum rgyu 'bras nad sel bdud rtsi'i bum pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
37
259-268
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། ཀླུ་གཤེད་གསང་བདག་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་མི་སྲུན་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆ།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ klu gshed gsang bdag gtum po'i sgrub thabs dbang chog dang bcas pa mi srun mthar byed rdo rje'i mtshon cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
38
269-278
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཕོ་ཉ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ་བགེགས་དཔུང་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆེན།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ gu ru drag po'i pho nya yak+sha me dbal gyi sgrub thabs dbang dang bcas pa bgegs dpung mthar byed rdo rje'i mtshon chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
39
279-286
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་རབ་འཁྲུག་གི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་བདུད་སྡེ་མཐར་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མེ་གཟེར།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ lcags sdig me rlung rab 'khrug gi byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa bdud sde mthar byed ye shes me gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
40
287-314
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། རྟ་མགྲིན་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ rta mgrin khams gsum zil gnon lha bcu bdun ma'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa dbang chen dgyes pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
41
315-319
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་བྱིན་རླབས་འཆི་མེད་སྲོག་གི་དཔལ་སྟེར།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi myong grol bdud rtsi'i byin rlabs 'chi med srog gi dpal ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
42
320-321
ཟབ་གཉན་རྡོ་རྗེའི་གསང་བའི་སོགས། མཛད་བྱང་།
zab gnyan rdo rje'i gsang ba'i sogs/ mdzad byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
43
དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་དབང་དང་བྱིན་རླབས་རིག་གཏད་ཀྱི་ལག་ལེན་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས་མཚན་ཐོ།
dag snang rgya can phrin las sgrub dbang dang byin rlabs rig gtad kyi lag len nor bu dbang gi rgyal po'i bang mdzod gsar bsgrigs mtshan tho
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
1
1-5
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཟབ་ལམ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད།
rdzogs pa chen po zab lam mkha' 'gro snying thig gi sngon 'gro'i ngag 'don zab lam sgo 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
2
6-8
སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
sgrub chen bka' brgyad bde gshegs 'dus pa phyag rgya rgyas pa'i rgyun khyer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
3
9-12
ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ།
yang dag thugs kyi sgrub pa
Text page
View PDF
རཏྣ་གླིང་པ་ (rat+na gling pa)
ཆ་
4
13-15
ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ། ཕག་དཀར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས། ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ།
shes rab blo 'phel/ phag dkar gyi sgrub thabs/ shes rab gsal byed zhes bya ba rat+na gling pa'i gter ma'o/
Text page
View PDF
རཏྣ་གླིང་པ་ (rat+na gling pa)
ཆ་
5
16-17
ན་མོ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཡེ་སོགས། གུ་རུ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
na mo badz+ra kro d+ha rA dza ye sogs/ gu ru drag po'i rgyun khyer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
6
18-19
བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི། འཆི་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ།
bla ma drag po kI la ya'i/ 'chi med tshe sgrub zab mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
7
20-21
གུ་རུ་དྲག་པོའི་བཟློག་བྱང་ཉེར་མཁོ་ཕ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།
gu ru drag po'i bzlog byang nyer mkho pha lam rdo rje'i me char
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
8
22-48
ཟབ་ལམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཡུམ་བཀའ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།
zab lam thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi yum bka' gsang ba ye shes kyi sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
9
49
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་མཛེས།
rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs sprin mdzes
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
10
50-55
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བདག་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་འབེབས།
klong chen snying gi thig le las/ bla ma rig 'dzin 'dus pa'i bdag 'jug rdo rje'i byin 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
11
56-57
སྙིང་ཐིག་ཡུམ་བཀའི་མཁའ་འགྲོའི་བསུན་བཟློག་ལས། བརྟན་བཞུགས་དང་བསུན་བཟློག་འདོན་ཟིན།
snying thig yum bka'i mkha' 'gro'i bsun bzlog las/ brtan bzhugs dang bsun bzlog 'don zin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
12
58-59
སྒྲོལ་མ་དབྱངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།
sgrol ma dbyangs can ma'i sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
13
60-110
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པའི་ཁོག་ཕུབ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་རོལ་མཚོ།
klong chen snying gi thig le'i rtsa ba gsum gyi spros bcas sgrub mchod rgyas pa'i khog phub grub gnyis 'dod dgu'i rol mtsho
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
14
111-133
ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་རབ་བརྗིད་དཔལ་གྱི་རྔམས་སྒྲ།
thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i spros bcas sgrub chen gyi gtong thun rab brjid dpal gyi rngams sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
15
134-141
དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་གསང་བ་གྲུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན།
dpal chen 'dus pa'i sngags kyi rnam bshad gsang ba grub pa'i dgongs rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
16
142-143
བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་བསྟོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཐོལ་གླུ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ།
bla ma dpal chen po la rtsa sngags dang sbyar ba'i bstod cing rjes su dran pa'i thol glu mi shigs rdo rje dbyangs kyi rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
17
144-147
སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་སྒོ་གསུམ་སོགས། ངག་གི་བྱིན་རླབས་བཤད་པ།
so so'i skye bo'i sgo gsum sogs/ ngag gi byin rlabs bshad pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
18
148-151
གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཐུགས་རྗེའི་ཡང་ཞུན།
gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi rgyun khyer thugs rje'i yang zhun
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
19
152-174
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ཁོག་དབུབ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
klong chen snying gi thig le las/ thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen khog dbub gzhan phan bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
20
175-178
ཞིང་མཆོག་པོ་ཊ་ལ་རུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
zhing mchog po Ta la ru skye ba'i smon lam drang srong grub pa'i bden tshig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
21
179-205
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཤགས་སྐོང་དང་བདག་འཇུག་གི་རིམ་པ་འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན།
rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i yang gsang bla ma'i sgrub pa 'od gsal thig le'i rgya can gyi bshags skong dang bdag 'jug gi rim pa 'od gsal snang ba'i rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
22
206-224
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་མཛེས་རྒྱན།
klong chen snying gi thig le'i yang gsang bla ma'i sgrub pa 'od gsal thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin bklags chog tu bkod pa ye shes gsal ba'i mdzes rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
23
225
ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིམས་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་དཔའ་བོ་ཌཱཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་གར།
tshogs kyi 'khor lo'i tshims pa drug ldan gyi smon lam dpa' bo DAki dgyes pa'i glu gar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
24
226-234
ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་བདག་འཇུག་རྡོ་རྗེ་བཞི་བསྐྱེད།
zhi khro ngan song sbyong ba'i bdag 'jug rdo rje bzhi bskyed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
25
235-246
མ་མགོན་གཡུལ་མདོས་ཀྱི་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།
ma mgon g.yul mdos kyi 'don zin kun gsal me long
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
26
247-249
ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས། མ་མགོན་གཡུལ་མདོས་ཀྱི་སྐུ་ཙཀ་སྐོར།
na mo gu ru shrI ma hA he ru ka sogs/ ma mgon g.yul mdos kyi sku tsak skor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
27
250
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་བདེན་ཚིག།
rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi rtsa ba gsum gyi lam rim dang 'brel ba'i smon lam rig pa 'dzin pa'i bden tshig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
28
251-254
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ།
rtsa gsum 'od gsal snying thig las/ sngon 'gro zab lam sgo 'byed kyi bla ma'i rnal 'byor zab lam snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
29
255-256
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
rtsa gsum 'od gsal snying thig las/ phyi sgrub rdo rje thod phreng gi rgyun gyi rnal 'byor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
30
257-258
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ནང་སྒྲུབ་པདྨ་དྲྭ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
rtsa gsum 'od gsal snying thig las/ nang sgrub pad+ma drwa ba thugs rje chen po'i rgyun khyer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
31
259-260
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
rtsa gsum 'od gsal snying thig las/ yang gsang bla ma drag po'i rgyun khyer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
32
261-269
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་བཞུགས༔
rtsa gsum 'od gsal snying thig las: phur pa 'dus pa'i dril sgrub
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
33
270-273
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག༔
rtsa gsum 'od gsal snying thig las: phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang chog
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
34
274-284
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁ་སྐོང་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
rtsa gsum 'od gsal snying thig gi kha skong phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa rdo rje bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
35
285-287
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འོད་གསལ་སྣང་བ།
rtsa gsum 'od gsal snying thig las/ rdo rje rnam par 'joms pa'i rgyun khyer 'od gsal snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
36
288-292
བདེ་ཆེན་འོད་དཀར་སོགས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་དཀར་མོའི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་སྤེལ་བའི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་རིམ་པ།
bde chen 'od dkar sogs/ rdo rje phag mo bde chen dkar mo'i tshe dang ye shes spel ba'i byin rlabs dbang gi rim pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
37
293-295
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་སྲོག་དབང་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན༔
rtsa gsum 'od gsal snying thig las: bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i srog dbang rdo rje'i rgya can
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
38
296-300
ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་སོགས། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དབང་།
kun mkhyen ye shes me long sogs/ rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
39
301-306
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས།
rtsa gsum 'od gsal snying thig las/ bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i phrin las rgyas par spros pa rdo rje'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
40
307-308
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ཡི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་རྒྱན།
rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung spyi yi gsol mchod phrin las 'dod dgu'i rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
41
309-311
རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་ཟུར་འདེབས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།
rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi zur 'debs ye shes sgyu 'phrul drwa ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
1
1-7
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i sngon 'gro'i ngag 'don zung 'jug grub pa'i srol 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
2
8
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
bla ma bde mchog 'khor lo'i brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཇ་
3
9-19
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ༔
zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i las byang khol du phyung pa bde chen ye shes mthong grol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
4
20-34
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་མེ་ཏོག་སྤེལ་བའི་རྒྱན་ཕྲེང་།
bla ma bde mchog 'khor lo'i las byang gi mdzes rgyan nor bu'i me tog spel ba'i rgyan phreng
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
5
35
ན་མོ་གུ་རུ་པ་ར་སུ་ཁ་སོགས། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མ།
na mo gu ru pa ra su kha sogs/ bla ma bde mchog 'khor lo'i gtor ma
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
6
36
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བསྟོད་པའི་ལྷན་ཐབས།
bla ma bde mchog 'khor lo'i bstod pa'i lhan thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
7
37-39
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔགས་དོན།
bla ma bde mchog 'khor lo'i sngags don
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
8
40-45
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བདག་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མྱུར་འདྲེན།
bla ma bde mchog 'khor lo'i bdag 'jug ye shes snang ba myur 'dren
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
9
46-58
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ལས། མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ།
bla ma bde mchog 'khor lo las/ mchog gi las sbyor bdud rtsi sman gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde ba chen po'i myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
10
59-82
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གྲུབ་གཉིས་མཛོད་བརྒྱའི་ལྡེའུ་མིག།
bla ma bde mchog 'khor lo'i sgrub khog grub gnyis mdzod brgya'i lde'u mig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
11
83-92
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བསྐྱེད།
bla ma bde mchog 'khor lo'i mchog gi sbyin sreg lhan skyes ye shes dpal bskyed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
12
93-94
ཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
phyag bzhi pa'i gsol mchod mdor bsdus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
13
95-98
མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས།
ma gcig dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus phrin las yongs 'dus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
14
99-117
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
grub thob chen po'i thugs tig las/ sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
15
118-133
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།
grub thob chen po'i thug tig las/ sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i phrin las dbang drag rdo rje'i me char
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
16
134-147
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་འཇའ་ཟེར།
grub thob chen po'i thugs tig las/ sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam zhi ba 'gro 'dul 'phags pa'i sgrub thabs kun phan bdud rtsi'i 'ja' zer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
17
148-160
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
grub thob chen po'i thugs tig las/ sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam khro bo rta mchog rol pa'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa dbang chen thugs kyi thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
18
161-173
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ།
grub thob chen po'i thugs tig las/ sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi gseng lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
19
174-178
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར།
grub thob chen po'i thugs tig las/ khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun gyi rnal 'byor dngos grub dpal ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
20
179-182
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
grub thob chen po'i thugs tig las/ khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun gyi rnal 'byor khrag 'thung thugs kyi thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
21
183-186
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།
grub thob chen po'i thugs tig las/ yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i bskang bshags dpal chen dgyes pa'i bzhad sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
22
187-190
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
grub thob chen po'i thugs tig las/ yi dam bka' brgyad bde gshegs kun 'dus kyi rdo rje'i lam yongs su rdzogs pa'i smon lam mi shigs rdo rje'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
23
191
ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན།
chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub kyi brgyud 'debs ye shes bdud rtsi'i dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
24
192-197
འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ།
'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi rnal 'byor ye shes snang ba rgyas pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
25
198-201
འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན།
'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
26
202-211
འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར།
'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen gyi mtshams sbyor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
27
212-225
འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས༔
'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las: sems nyid ngal gso rtsa ba'i phrin las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
28
226-244
འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གཞན་ཕན་ཐུགས་རྗེའི་བཅུད་སྦྱིན།
'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las/ rtsa ba'i dbang bskur bklag chog tu bkod pa gzhan phan thugs rje'i bcud sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
29
245-294
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲ།
dpal rta mchog rol pa dregs pa kun sgrol gyi bsnyen sgrub las gsum gyi phrin las khrigs su bsdebs pa dbang chen rngams pa'i bzhad sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
1
1-15
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལས་རིགས་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
snyan brgyud phur pa'i gnad tig las/ bskyed rim srid pa phur bu'i phrin las khrigs su bsdebs pa las rigs grub pa'i srol 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
2
16-24
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན༔
snyan brgyud yang phur zab tig las: rgyun gyi rnal 'byor dngos grub mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
3
25-49
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། འགལ་རྐྱེན་ཟློག་བྱེད་དྲག་པོ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར།
snyan brgyud yang phur zab tig las/ 'gal rkyen zlog byed drag po gtor ma'i las rim mthu stobs rdo rje'i thog char
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
4
50-53
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས༔
snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཉ་
5
54-55
སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་རོལ་མོ།
snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
6
56-59
སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ལས། །རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
srid pa ma mo'i gnad tig las/ rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
7
60-63
སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་བསྐང་བ་མངོན་རྫོགས་དགྱེས་གླུ།
snyan brgyud ma mo'i bskang ba mngon rdzogs dgyes glu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
8
64-75
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ rdo rje phag mo'i rtsa ba'i phrin las 'bring po bde chen grub pa'i myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
9
76-88
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅའ་བཤམ་གྱི་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sgrub mchod bca' bsham gyi tho dang 'don zin kun gsal me long
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
10
89-98
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། །བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ /bdag nyid dkyil 'khor du 'jug pa'i cho ga bde chen bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
11
99-135
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ sgrub pa chen po'i khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
12
136-162
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs chags su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
13
163-176
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ las bzhi'i sbyin sreg rab 'byams phrin las snang ba'i nyin byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
14
177-188
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ gnas lung gi cho ga lhan skyes thugs rje'i pho nya
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
15
189
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ།
'chi med 'phags ma'i snying thig gi bla sgrub byin rlabs snying po'i brgyud 'debs byin rlabs snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
16
190-194
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དབང་ཟབ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བྱིན་རླབས་སྲོག་འཚོ།
'chi med 'phags ma'i snying thig las/ bla sgrub byin rlabs snying po'i rdo rje tshe'i dbang zab khol du phyung ba byin rlabs srog 'tsho
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
17
195-196
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་རྣམ་རྒྱལ་མ་རིགས་ལྔའི་སྟོང་མཆོད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན།
'chi med 'phags ma'i snying thig gi cha lag rnam rgyal ma rigs lnga'i stong mchod kyi brgyud 'debs 'chi med rtag pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
18
197-202
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་དང༌། འཆི་མེད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་ཆེད་དུ་བསྔགས་པ་ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
'chi med 'phags ma'i dkyil 'khor gyi 'khor lo la bstod pa dngos grub bdud rtsi'i zil mngar dang/ 'chi med 'phags ma yid bzhin 'khor lo la ched du bsngags pa tshangs sras dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
19
203-204
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་དམིགས།
'chi med 'phags ma'i snying thig gi bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas dmigs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
20
205-206
རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དོན་དབང་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ།
rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i sgrol ma'i don dbang snying po bsdus pa'i zin tho
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
21
207-226
རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྦྱིན།
rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bklag chog tu bkod pa grub gnyis 'dod dgu'i dpal sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
22
227-229
གུ་རུ་མཁའ་འགྲོ་བཞི་སྐོར་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་མེ་མཆོད་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་གྱི་མཆོག་སྦྱིན།
gu ru mkha' 'gro bzhi skor gyi thugs sgrub zab mo'i las thams cad pa'i me mchod dngos grub 'dod dgu'i dpal gyi mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
23
230
རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས།
rong zom pad+ma mkha' 'gro'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
24
231-237
པདྨ་གར་དབང་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྟོགས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་མན་ངག་གི་རྒྱུན་གྱི་བསྐྱེད་བཟླས་ཟབ་མོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
pad+ma gar dbang mkha' 'gro ma'i rtogs pa las phyung ba'i khams gsum dbang du byed pa'i man ngag gi rgyun gyi bskyed bzlas zab mo bde chen bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
25
238-241
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bskang ba bde chen sprin gyi rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
26
242
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ།
pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi tshe sgrub
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
27
243-259
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།
dpal rdo rje bdud rtsi'i snying thig las bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i gsol phrin 'khrugs skong mdos chog dang bcas pa dkyus gcig tu gsar bkod ma mo'i mkha' 'gro'i dgyes tsha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
28
260
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་ཆར་འབེབས་ཞལ་སྐོང་།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud 'debs grub gnyis char 'bebs zhal skong
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
29
261
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་འོད་གསལ་རང་གྲོལ།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i brgyud 'debs 'od gsal rang grol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
30
262-264
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་ངག་འདོན་འོད་གསལ་མཆོག་སྟེར།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i ngag 'don 'od gsal mchog ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
31
265
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ དབྱངས་ཅན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཆོས་དོན་རྣམ་འབྱེད་ཉིན་བྱེད་སྣང་བ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: dbyangs can ma'i brgyud 'debs chos don rnam 'byed nyin byed snang ba:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
32
266-274
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་འཕྲུལ་མཛོད༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: dbyangs can ma dmar mo'i gsang sgrub yid bzhin 'phrul mdzod:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
33
275-276
དགོངས་གཏེར་དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གཏོར་དཔེ།
dgongs gter dbyangs can dmar mo'i gtor dpe
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
34
277-280
དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་སྒོམ་བཟླས་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་གླུ་དབྱངས།
dbyangs can dmar mo'i sgom bzlas mtsho byung dgyes pa'i glu dbyangs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
35
281
དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཏམྦུ་རའི་སྒྲ་དབྱངས།
dbyangs can dmar mo'i rgyun khyer tam+bu ra'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
36
282-283
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་འཕྲུལ་མཛོད་ཀྱི་དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་དཔལ་འཛིན༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: dbyangs can dmar mo'i gsang sgrub yid bzhin 'phrul mdzod kyi dbang chog bde chen dpal 'dzin:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
37
284-290
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས། དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ། ཡིད་བཞིན་འཕྲུལ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་དཔལ་མཛེས།
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las/ dbyangs can dmar mo'i gsang sgrub/ yid bzhin 'phrul mdzod kyi phyi dbang gi mtshams sbyor bde chen dpal mdzes
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
38
291-293
ཡང་ཟབ་ཐབས་མཆོག་དཔའ་བོའི་ཞལ་ལུང་ལས༔ བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡའི་སྒྲུབ་པ་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ༔
yang zab thabs mchog dpa' bo'i zhal lung las: badz+ra kI la ya'i sgrub pa spros med rgyun gyi rnal 'byor snying por dril ba grub gnyis 'dod 'jo:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
39
294-295
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ སྨན་བཙུན་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གསོལ་མཆོད་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: sman btsun g.yu sgron ma'i gsol mchod bde chen rol mtsho:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
40
296
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ དཔལ་ལྡན་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: dpal ldan gter gyi bdag po Ar+Ya dzam+b+ha la'i phrin las dngos grub 'gugs pa'i lcags kyu:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
41
297-298
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ མེ་མཆོད་ཀྱི་ལས་ཁྲིགས་ཌཱ་ཀིའི་གསང་གཏམ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: me mchod kyi las khrigs DA ki'i gsang gtam grub gnyis 'dod 'jo:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
42
299
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་ཤུགས་ཅན་གྱི་མཆོད་བསྐང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: sngags kyi srung ma mi 'gyur nam mkha'i shugs can gyi mchod bskang phrin las lhun grub:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
43
300-301
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ སིནྡྷཱུ་རའི་སྒྲུབ་པ་སྲིད་ཞིའི་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: sin+d+hU ra'i sgrub pa srid zhi'i dngos grub 'gugs pa'i lcags kyu:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
44
302
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་ལས་ཚོགས་པི་ཝང་སྒྲུབ་ཕྲིན་གབ་དོན་མངོན་གསལ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: dbyangs can lha mo'i las tshogs pi wang sgrub phrin gab don mngon gsal:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
1
1-15
སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་དཀར་ཆག་གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་རིན་ཆེན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག།
sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa'i zab gter gyi dkar chag gsang ba rgya mtsho'i mdzod kyi sgo 'byed rin chen 'phrul gyi lde mig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
2
16-21
གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་མཚན་གྱི་སྒྲ་བཤད་རྒྱུད་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་འབེལ་གཏམ་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
gter chen mchog gyur gling pa'i mtshan gyi sgra bshad rgyud gsum dang sbyar ba'i 'bel gtam gzhom med rdo rje'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
3
22-28
གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ཚངས་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་།
gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i zab gter rnams kyi rdo rje'i dbyangs kyi rim pa gsal bar byed pa'i yi ge tshangs chen rdo rje'i rgyud mang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
4
29
འཇམ་དཔལ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་ཀྱི་གཏོར་ཟློག །འཆི་བསླུ། མགོ་གསུམ་བཅས་འདོན་ཟིན་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་དང༌། ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོའི་འཆམས་རྩ་ཁྲོ་ཆེན་འཆོལ་བའི་སྟངས་སྟབས།
'jam dpal pha rol rgol 'joms kyi gtor zlog /'chi bslu/ mgo gsum bcas 'don zin rab gsal nor bu'i me long dang/ kun thub rgyal mo'i 'chams rtsa khro chen 'chol ba'i stangs stabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
5
30-31
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་དངོས་ཤུག་སྦས་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་དང༌། གབ་བྱང་གི་མན་ངག།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi zhal gdams snying byang dngos shug sbas gsum gyi dgongs pa dang/ gab byang gi man ngag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
6
32-43
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཚེ་དཔག་མེད་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ chos sku snang ba mtha' yas tshe dpag med phyag rgya gcig pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa 'chi med bdud rtsi'i zil mngar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
7
44-50
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལིའི་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་གུད་དུ་སྦས་པ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་སྤེལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སྲོག་ཏིག།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ tshe yum tsaN+Da li'i byin rlabs zab mo gud du sbas pa bklags chog tu spel ba 'chi med grub pa'i srog tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
8
51
རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས།
rdor sems rgyun khyer mdor bsdus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
9
52
གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས།
gu ru skyes mchog tshul bzang gi nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs byin rlabs 'dod dgu'i char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
10
53-54
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཏེར་འབྱེད།
thugs sgrub bar chad kun sel las bla ma nor lha'i skong ba 'dod 'byung nor bu'i gter 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
11
55-59
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། གུ་རུ་དྲག་མཐིང་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་བླ་ཕུར་སྦྲགས་མའི་སྲུང་བཟློག་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་ཟབ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།
thugs sgrub bar chad kun sel las/ gu ru drag mthing bdud kyi gshed chen bla phur sbrags ma'i srung bzlog rgyun gyi nyams len yang zab rdo rje'i go cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
12
60-66
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ལས་ཚོགས་ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲགས་རྡོ་རྗེའི་རི་དབང་གི་ཟུར་རྒྱན་ངོ་མཚར་རྡོ་རྗེའི་འཕྲུལ་མིག།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ rig 'dzin khyad par 'phags pa'i las tshogs lha srin dam bsgrags rdo rje'i ri dbang gi zur rgyan ngo mtshar rdo rje'i 'phrul mig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
13
67-68
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་སྒྲུབ་ཐབས།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
14
69-70
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་དབང་དྲག་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
thugs sgrub bar chad kun sel las/ gu ru drag po rdo rje drag rtsal gyi rgyun khyer dbang drag thugs kyi thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
15
71-72
རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་ཁྲག་འཐུང་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་རྒྱལ་དབྱངས་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བི་ཛ་ཧ་རཾ།
rdo rje srin po khrag 'thung rak+sha thod phreng rtsal gyi rgyal dbyangs g.yul rgyal lha yi rnga chen zhes bya ba bi dza ha raM
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
16
73-76
ཁྲོ་རྒྱལ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པ་ཉམས་གྲིབ་ཀུན་སེལ་གྱི་གྲིབ་སེལ་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་བཀྲ་ཤིས་བདུད་རྩིའི་ཞུགས་ཕྲེང་།
khro rgyal sme ba brtsegs pa nyams grib kun sel gyi grib sel sbyin sreg mdor bsdus bkra shis bdud rtsi'i zhugs phreng
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
17
77-97
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཐུན་མིན་སྲོག་གཏད་དང༌། རྗེས་འབྲང་བརྟན་མ། གཏེར་སྲུང་ཁྱུང་བཙུན་མའི་བཀའ་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga'i thun min srog gtad dang/ rjes 'brang brtan ma/ gter srung khyung btsun ma'i bka' gtad kyi cho ga bkra shis don kun grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
18
98-116
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་པའི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་བཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga gtso 'khor yongs rdzogs la brten pa'i mkha' 'gro'i sun bzlog dang brtan bzhugs kyi cho ga bkra shis 'chi med bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
19
117-154
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། །བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བརྟན་མ་དང་བཅས་པའི་རྟེན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྦྱིན།
thugs sgrub bar chad kun sel las/ /bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga brtan ma dang bcas pa'i rten mdos kyi cho ga bkra shis phan bde'i dpal sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
20
155-159
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་ལས་བྱང་གི་ཐོག་མཐའི་སྤར་ཁབ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།
thugs sgrub yid bzhin nor bu las yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsum spyi la 'jug pa'i las byang gi thog mtha'i spar khab bsam don myur 'grub
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
21
160-181
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་ཧོར་སོག་དམག་བཟློག་ཆེ་མཆོག་དྲག་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཆེན།
thugs sgrub yid bzhin nor bu las/ gu ru hor sog dmag bzlog che mchog drag po'i khyad par gyi phrin las las tshogs dang bcas pa yid bzhin rdo rje'i rdzong chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
22
182-187
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་སྨན་གྱི་ནོར་བུ།
thugs sgrub yid bzhin nor bu las/ gu ru sman gyi bla ma'i khyad par gyi phrin las las tshogs dang bcas pa yid bzhin sman gyi nor bu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
23
188-200
ཟབ་བདུན་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དཀར་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏོང་ཐུན་འཆི་མེད་ཚངས་ཆེན་ལྷའི་རྔ་སྒྲ།
zab bdun sgyu 'phrul tshe dkar tshogs sgrub kyi gtong thun 'chi med tshangs chen lha'i rnga sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
24
201-207
རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། བདག་འཇུག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
rtsa gsum tshe'i zab pa las/ bdag 'jug 'chi med bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
25
208-228
རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ཟབ་པའི་ལྷ་སྔགས་ལ་བསྟེན་པའི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
rtsa gsum tshe yi zab pa'i lha sngags la bsten pa'i las bzhi'i sbyin sreg 'chi med bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
26
229-239
གཉིས་པ་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག།
gnyis pa rgyas pa'i sbyin sreg
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
27
240-249
གསུམ་པ་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག།
gsum pa dbang gi sbyin sreg
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
28
250-260
བཞི་པ་དྲག་པོའི་སྦྱིན་བསྲེག།
bzhi pa drag po'i sbyin bsreg
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
29
261
དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་སྤྱིའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཨུཏྤལ།
dgongs gter sgrol ma'i zab tig las/ phyi nang gsang sgrub spyi'i brgyud 'debs byin rlabs bdud rtsi'i ut+pal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
30
262
ཟབ་བདུན་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
zab bdun pad+ma mkha' 'gro'i rgyun khyer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
31
263-265
ཟབ་བདུན་ཆ་ལག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།
zab bdun cha lag las kyi mkha' 'gro rdo rje sder mo'i rgyun khyer rdo rje'i go cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
32
266-267
གསང་ཐིག་ཕུར་པའི་སྒོ་ནས་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས།
gsang thig phur pa'i sgo nas zhi ba'i sbyin sreg mdor bsdus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
33
268
སྡེ་གསུམ་བླ་སྒྲུབ་ལ་ཛཔ་བསྐུལ།
sde gsum bla sgrub la dzap bskul
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
34
269-270
སྡེ་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་ཡི་བསྐང་བཤགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ།
sde gsum rtsa gsum spyi yi bskang bshags ye shes rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
35
271-274
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྩ་གསུམ་ཀུན་བཟང་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་སྤྱིའི་བསྐང་བ་རིན་ཆེན་སྣང་བ་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན།
rdzogs pa chen po sde gsum gyi rtsa gsum kun bzang don gyi phrin las kyi byang bu spyi'i bskang ba rin chen snang ba bkod pa'i sprin chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
36
275-277
རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར།
rigs gsum snying thig las/ rgyud ma hA yo ga 'jam dpal rdo rje phyag rgya gcig pa ye shes mchog gi dpal ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
37
278
ཐུགས་སྒྲུབ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས། ལུས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན།
thugs sgrub zhal gdams snying byang las/ lus kyi mchod sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
38
279-310
ཆོས་སྐྱོང་ཟབ་མོ་སྐོར་དགུ་ལས། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གཙོ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དབང་དང་བཅས་པའི་ཟབ་དོན་ཚར་དུ་དངར་བ་འདོད་འབྱུང་བཻ་ཌཱུརྻའི་དོ་ཤལ།
chos skyong zab mo skor dgu las/ ye shes mgon po'i gtso 'khor gyi sgrub thabs las tshogs dbang dang bcas pa'i zab don tshar du dngar ba 'dod 'byung bai DUr+Ya'i do shal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
1
1
པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
pad+ma kI la ya'i brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
2
2-11
བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེའི་ཡང་ཟབ་བླ་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའི་འབྱུང་གནས།
bla sgrub dwangs ma'i thig le'i yang zab bla phur sbrags ma'i las byang khrigs su bkod pa dngos grub 'dod rgu'i 'byung gnas
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
3
12-15
བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་དྲག་པོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར༔
bla sgrub dwangs ma'i thig le'i yang gsang drag po'i rgyun gyi rnal 'byor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
4
16-20
བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་ལས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་གསང་དྲག་པོའི་བཟློག་བསྐུལ་མདོར་བསྡུས་གཏུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་གཟེར།
bla sgrub dwangs ma'i thig le las/ snyan brgyud yang gsang drag po'i bzlog bskul mdor bsdus gtum chen rdo rje'i thog gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
5
21-29
བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་སྨིན་བྱེད་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་གྲུབ་གཉིས་མཛེས་རྒྱན།
bla sgrub dwangs ma'i thig le las bla ma drag po pad+ma kI la ya'i smin byed pad+ma rA ga'i phreng ba grub gnyis mdzes rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
6
30
སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྐོར་ལས། གཏེར་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྒྱུན་ཁྱེར།
snyan brgyud zab mo'i chos skor las/ gter srung gsol mchod rgyun khyer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
7
31
མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་འབར།
mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i brgyud 'debs byin rlabs dpal 'bar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
8
32
ཕུར་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས༔
phur pa'i gsol 'debs dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
9
33-41
མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི།
mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
10
42-45
མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་དམ་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན༔
mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi thugs dam phur pa me yi spu gri'i dbang gi cho ga ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
11
46-48
མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་མཆོད་བྱང་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད༔
mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i bka' gter srung ma'i mchod byang phrin las thogs med
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
12
49
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
rdzogs chen gsang ba snying thig las brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Kangyur Rinpoche)
ཐ་
13
50-54
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་མདོར་བསྡུས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
rdzogs pa chen po gsang ba snying thig las/ tshig bdun bla sgrub mdor bsdus byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Kangyur Rinpoche)
ཐ་
14
55-62
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྒོ་འབྱེད།
rdzogs chen gsang ba snying thig gi tshig bdun bla sgrub byin rlabs char 'bebs bla ma mchod pa'i tshul du spros pa byin rlabs bdud rtsi'i sgo 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
15
63
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་འགུགས།
rdzogs pa chen po gsang ba snying thig tshig bdun bla sgrub kyi tshe 'gugs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
16
64-66
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད༔
rdzogs chen gsang ba snying thig las: bka' srung gsol mchod phrin las thogs med
Text page
View PDF
ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Kangyur Rinpoche)
ཐ་
17
67-70
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མ༔
rdzogs chen gsang ba snying thig las: dbang chog byin rlabs sgron ma
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
18
71-79
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
rdzogs pa chen po gsang ba snying thig las/ bla sgrub byin rlabs char 'bebs kyi dbang gi mtshams sbyor byin rlabs bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
19
80-92
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད།
rdzogs chen gsang ba snying thig gi bskyed rdzogs nyams su len tshul gyi khrid yig byin rlabs nyin byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
20
93
གསང་བདག་ཟབ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།
gsang bdag zab sgrub brgyud 'debs rdo rje'i byin rlabs mchog stsol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
21
94
དགོངས་གཏེར་གསང་བདག་པདྨ་ཐུགས་ཐིག་ལ་ཚོགས་མཆོད།
dgongs gter gsang bdag pad+ma thugs thig la tshogs mchod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
22
95
བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
bla phur thugs kyi thig le las brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Kangyur Rinpoche)
ཐ་
23
96-101
བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། །ཕྲིན་ལས་དཔལ་ཆེན་རང་རྫོགས།
bla phur thugs kyi thig le las/ /phrin las dpal chen rang rdzogs
Text page
View PDF
ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Kangyur Rinpoche)
ཐ་
24
102-113
བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་གླུ།
bla phur thugs kyi thig le las: phrin las rgyas pa dpal chen dgyes glu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
25
114-116
བླ་ཕུར་སྦྲགས་མའི་དབང་རྩ་བ།
bla phur sbrags ma'i dbang rtsa ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
26
117-119
སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རྩ་ཐོ། ན་མ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཡེ་སོགས།
smin byed kyi rtsa tho/ na ma shrI badz+ra ku mA ra ye sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
27
120-145
བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་གསང་བའི་བཅུད་བསྡུས།
bla phur thugs kyi thig le las/ smin byed kyi dbang bskur khrigs chags su bkod pa phrin las gsang ba'i bcud bsdus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
28
146-147
ཁྲོ་བཅུའི་དབང་གི་བཀོལ་བྱང་།
khro bcu'i dbang gi bkol byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
29
148-150
བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔ གབ་པ་གཟེར་ལྔ༔
bla phur thugs kyi thig le las: gab pa gzer lnga
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
30
151-153
འཇམ་དཔལ་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་སྣང་གཏེར།
'jam dpal sgrub thabs snying po ye shes snang gter
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
31
154
འཇམ་དབྱངས་སེར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གུས་པས་སོགས།
'jam dbyangs ser po'i sgrub thabs/ bla ma mchog gsum gus pas sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
32
155-158
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དཀར་པོའི་སྒོམ་བཟླས་མཚོ་བྱུང་བཞད་པའི་ཏམྦུ་ར།
rje btsun 'jam dpal dkar po'i sgom bzlas mtsho byung bzhad pa'i tam+bu ra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
33
159-161
དབྱངས་ཅན་འཕགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ།
dbyangs can 'phags ma'i sgrub thabs yid kyi mun sel
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
34
162-170
ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར།
shes rab blo 'phel gyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa ye shes 'dod dgu'i dpal ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
35
171-176
འཇམ་དཔལ་ཀུན་འབྱུང་ནོར་བུའི་ལས་ཚོགས་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་འཇམ་དཔལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས།
'jam dpal kun 'byung nor bu'i las tshogs las khol du phyung ba 'jam dpal yid bzhin nor bu'i sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
36
177-186
འཇམ་དཔལ་ཀུན་འབྱུང་ནོར་བུའི་ལས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར།
'jam dpal kun 'byung nor bu'i las tshogs la brten pa'i cho ga bkra shis 'dod dgu'i dpal ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
37
187-188
འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་བསྟོད་བསྐུལ་ཟིལ་གནོན་རྔམས་པའི་གད་རྒྱངས།
'chi bdag las kyi gshin rje'i bstod bskul zil gnon rngams pa'i gad rgyangs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
38
189-191
དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྟ་མགྲིན་ཁམས་གསུམ་རོལ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཐིག།
dpal chen bka' 'dus rgya mtsho las/ rta mgrin khams gsum rol pa'i rgyun khyer dbang chen thugs thig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
39
192
མི་ཁ་དགྲ་ཟློག།
mi kha dgra zlog
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
40
192
སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
sangs rgyas sman bla'i rgyun khyer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
41
193-196
བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན།
bka' gdams thig le bcu drug gi rgyun khyer 'brel tshad don ldan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
42
197-199
དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་གསང་སྙིང་པོ།
dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi bka' srol rgyud sde lha lnga gtso bsdus kyi rgyun khyer zab gsang snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
43
200-202
ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མནྡཱ་ར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
ye shes mkha' 'gro man+dA ra ba'i sgrub thabs 'chi med mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
44
203-204
ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་ཐིག་ལེ།
tshogs mchod ye shes grub pa'i thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
45
205-206
ཚོགས་མཆོད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར།
tshogs mchod bdud rtsi'i zil mngar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
46
207-224
ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་མཆོད་འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་རྫིང་བུའི་རྒྱུན་གྱི་གཏོར་ཆོག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།
chos skyong gi gsol mchod 'dod 'byung dpal gyi rdzing bu'i rgyun gyi gtor chog nye bar bsdus pa phrin las thogs med
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
47
225-275
ཆོས་སྐྱོང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དམ་ཅན་ཡོངས་འདུའི་དགའ་ཚལ།
chos skyong dgongs pa kun 'dus rtsa ba dang yan lag gi phrin las khrigs su bsdebs pa dam can yongs 'du'i dga' tshal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
48
276-279
སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལས་བྱོན་པའི་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་གི་གསོལ་མཆོད་འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་ཆར་འབེབས།
sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi ring lugs las byon pa'i rtsa gsum chos srung gi gsol mchod 'dod 'byung dpal gyi char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
49
280-286
གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་འདོད་དགུའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་སྟེར།
gter chen rdo rje gling pa'i bka' gter srung ma rnams kyi gsol mchod 'dod dgu'i phrin las myur ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
50
287-288
ལྷ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་གསོལ་མཆོད།
lha chen tshogs kyi bdag po'i gsol mchod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
51
289-293
ཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད། ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སོགས། བསྟན་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་གསོལ་མཆོད་ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་དགུའི་རོལ་མོ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་ལ་ཕྲིན་ལས་སུ་གསོལ་བ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་བསྐྱེད། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་སོགས། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་བཅས།
phyag bzhi pa'i gsol mchod/ hUM/ dpal ldan ye shes sogs/ bstan srung ye shes mgon po lcam dral 'khor dang bcas pa'i gsol mchod khrag 'thung dgyes dgu'i rol mo/ dpal rdo rje chos skyong ba'i tshogs la phrin las su gsol ba bstan 'gro'i dpal bskyed/ hUM/ rdo rje nag po chen po gur sogs/ dpal ye shes kyi mgon po'i gsol mchod khrag 'thung rol pa'i dga' ston bcas
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
52
294-297
དཔལ་མགོན་མ་ནིང་གི་གསོལ་བྱང་ཆེ་མཆོག་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་སོགས།
dpal mgon ma ning gi gsol byang che mchog dpal chen dgyes pa'i rol mo sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
53
298-304
དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞིའི་ཐུན་མོང་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་རོལ་མོ་སོགས། ཞལ་བཞི་པའི་སྐོར།
dpal mgon zhal bzhi'i thun mong gsol mchod phrin las 'dod dgu'i rol mo sogs/ zhal bzhi pa'i skor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
54
305-311
ལས་མགོན་སྲོག་བདུད་ནག་པོའི་གསོལ་ཕྲིན་མྱུར་མགྱོགས་སྤྲིན་གྱི་ཟློས་གར།
las mgon srog bdud nag po'i gsol phrin myur mgyogs sprin gyi zlos gar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
55
312-316
གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་ཐུན་མིན་གསོལ་ཕྲིན་ལས་བཞིའི་རོལ་རྩེད་སོགས། སྔགས་སྲུང་མའི་སྐོར།
gsang chen rdo rje snying po'i bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i thun min gsol phrin las bzhi'i rol rtsed sogs/ sngags srung ma'i skor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
56
317-320
ལྷ་ཆེན་གསོལ་མཆོད་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སོགས། ལྷ་ཆེན་སྐོར།
lha chen gsol mchod dbang gi rgyal po sogs/ lha chen skor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
57
321-322
བསྟན་སྲུང་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོའི་མངའ་གསོལ་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོ་དགྱེས་པའི་གད་རྒྱངས།
bstan srung khyab 'jug chen po'i mnga' gsol khrag 'thung dpa' bo dgyes pa'i gad rgyangs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
58
323-328
མ་གཅིག་གཉན་གྱི་ལྷ་མོའི་གསང་བའི་ཕྲིན་བཅོལ་རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་གདུང་བའི་སྨྲེ་སྔགས་གུ་ཧྱ་རྒྱ། དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་གསོལ་བསྐང་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས། བྷྱོཿ སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་སོགས། གནས་ཡུལ་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོའི་གསོལ་མཆོད། བྷྱོ། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་སོགས། རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཤིན་ཏུ་སོགས། བྷྱོ། མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི་སོགས།
ma gcig gnyan gyi lha mo'i gsang ba'i phrin bcol rdo rje'i rig 'dzin gdung ba'i smre sngags gu h+ya rgya/ dur khrod lha mo'i gsol bskang mdor bsdus phrin las myur mgyogs/ b+h+yoH stong chen dbyings sogs/ gnas yul DA ki'i gtso mo zhing skyong dbang mo'i gsol mchod/ b+h+yo/ bde chen rdo rje btsun mo sogs/ rdo rje btsun mo shin tu sogs/ b+h+yo/ ma gcig dpal ldan lha mo re ma ti sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
59
329-332
གཏོར་བསྔོས་རིག་འཛིན་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་བཏང་ཚུལ་རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
gtor bsngos rig 'dzin dga' ston rgyas par btang tshul rtsa gsum dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
1
1-16
ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག་རིགས་གསུམ་འདུས་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་མཆོད་ཕྲིན་རྒྱས་པ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུའི་དགའ་ཚལ།
zab mo rdzogs chen sde gsum gyi cha lag rigs gsum 'dus pa'i snying thig gi bka' srung ma gcig dud sol lha mo'i mchod phrin rgyas pa phrin las yongs 'du'i dga' tshal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
2
17-18
རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་སྤྱིའི་གསོལ་མཆོད་ཕྱོགས་སྡུས་ཕྲིན་ལས་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
rdzogs chen sde gsum bka' gter srung ma spyi'i gsol mchod phyogs sdus phrin las bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
3
19-24
ཁྱུང་བདུད་གསོལ་མཆོད་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས།
khyung bdud gsol mchod dge legs bkra shis char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
4
25
བེར་ནག་ཅན་མངའ་གསོལ། ཧཱུྃ། བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་སོགས།
ber nag can mnga' gsol/ hUM/ bde chen 'gyur med sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
5
26-29
བཙན་སྐོར་ལ། བཙན་རྒོད་ཤུ་བ་སྲོག་གཟན་གྱི་གསོལ་མཆོད་དབང་དྲག་གློག་གི་གར་མཁན། སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་གསོལ་མཆོད་དབང་དྲག་གློག་ཕྲེང༌། ཧྲཱིཿ དབང་དྲག་པདྨའི་བཀའ་ཉན་སོགས། ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་སོགས་བཅས།
btsan skor la/ btsan rgod shu ba srog gzan gyi gsol mchod dbang drag glog gi gar mkhan/ skyes bu lung btsan gsol mchod dbang drag glog phreng/ hrIH dbang drag pad+ma'i bka' nyan sogs/ hrIH bde chen 'bar ba sogs bcas/
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
6
30-34
དབང་དྲག་པདྨའི་བཀའ་སྡོད་རྫིང་བཙན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་མངའ་གསོལ་ལྷ་དབང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་སྙན།
dbang drag pad+ma'i bka' sdod rdzing btsan rdo rje dgra 'dul gyi mnga' gsol lha dbang g.yul las rgyal ba'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
7
35-37
ཀ་དག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དབྱིངས་སོགས། བཀའ་སྲུང་ཙཎྜི་ཀའི་གསོལ་མཆོད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་ཕྲིན་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས། སྨན་བཙུན་ཌཱ་ཀིའི་རྒྱལ་མོའི་བསྟོད་ཕྲིན་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་ཕྲེང་བཅས།
ka dag rdo rje btsun mo'i dbyings sogs/ bka' srung tsaN+Di ka'i gsol mchod bdud rtsi'i bcud len/ tshe ring mched lnga'i gsol phrin bkra shis char 'bebs/ sman btsun DA ki'i rgyal mo'i bstod phrin zla ba bdud rtsi'i 'dzum phreng bcas
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
8
38-42
གཏེར་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་དང་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོ་ལྕམ་དྲལ་གང་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་བའི་ཚོགས་མཆོད་བསྟན་སྲུང་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན།
gter mgon zhal bzhi pa dang dur khrod lha mo lcam dral gang la'ang sbyar du rung ba'i tshogs mchod bstan srung dgyes pa'i dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
9
43-45
དག་སྣང་ཆོས་སྐོར་ལས། སྐྱེས་བུ་གེ་སར་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་གསང་མདོས་དམ་ཅན་དགྱེས་སྐོང་རྩ་བ།
dag snang chos skor las/ skyes bu ge sar dgra lha'i rgyal po'i gsang mdos dam can dgyes skong rtsa ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
10
46-47
ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ། རླུང་རྟའི་ཀ་འཛུགས་སོགས།
oM swa sti shrI bi dza yan+tu/ rlung rta'i ka 'dzugs sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
11
48-71
དག་སྣང་གེ་སར་སྐྱེས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་བསང་མདོས་དང་རླུང་རྟ་ཀ་འཛུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་རྔ་སྒྲ།
dag snang ge sar skyes bu rdo rje tshe yi rgyal po'i bsang mdos dang rlung rta ka 'dzugs kyi cho ga zung 'brel phyogs las rnam rgyal lha yi rnga sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
12
72-77
སེང་ཆེན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད་འདོད་དགུའི་ཕྲིན་ལས་མཆོག་སྦྱིན།
seng chen dgra lha'i rgyal po'i gsol mchod 'dod dgu'i phrin las mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
13
78-84
སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན།
seng chen nor bu dgra 'dul gyi gsol mchod don kun lhun grub lha yi rnga chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
14
85
སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་སོགས།
sngon tshe rig 'dzin nor bu dgra 'dul sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
15
86-93
དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རྐྱང་རྒོད་ཕེར་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་རྟ་ལྷའི་གཡང་སྒྲུབ་དགེ་མཚན་འདོད་དགུའི་སྒོ་འབྱེད།
dbang chen rdo rje'i rkyang rgod pher po la brten pa'i rta lha'i g.yang sgrub dge mtshan 'dod dgu'i sgo 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
16
94
སྟག་ལྷ་ཁྲི་བཙན་མཆེད་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།
stag lha khri btsan mched brgyad kyi gsol mchod phrin las thogs med
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
17
95
ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། རིགས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སོགས།
hUM hUM/ rigs gsum rgyal ba'i sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
18
96-99
ངོ་མཚར་སྐྱེས་བུའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་གཏམ་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་རྔ་བོ་ཆེའི་དབྱངས་སྙན།
ngo mtshar skyes bu'i rtogs pa brjod pa'i gtam g.yul rgyal lha yi rnga bo che'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
19
100-103
དགེ་བསྙེན་སྨྱོ་ཁའི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་པེ་ཧར་གསེར་སྐྱེམས། ཕུན་ཚོགས་དགེ་བཅུའི་གཡང་སོགས།
dge bsnyen smyo kha'i gsol mchod phrin las lhun grub/ chos skyong rgyal po chen po pe har gser skyems/ phun tshogs dge bcu'i g.yang sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
20
104-106
རྩ་གསུམ་གསོལ་བསྡུས་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་ལ་ཕྲིན་ལས་སུ་བཅོལ་བ་ཆེ་མཆོག་བཞད་པའི་རྔམས་སྒྲ།
rtsa gsum gsol bsdus grub gnyis 'dod 'jo/ rdo rje'i chos skyong ba'i tshogs la phrin las su bcol ba che mchog bzhad pa'i rngams sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
21
107-110
སྲིད་པ་ཡེ་བརྫུའི་གསོལ་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་དབྱངས་སྙན།
srid pa ye brdzu'i gsol mchod bkra shis dge ba'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
22
111-117
གནས་བདག་མཆོད་ཐབས་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས།
gnas bdag mchod thabs bkra shis char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
23
118-142
མདོ་ཁམས་ཡུལ་ལྷ་སྤྱིའི་བསང་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་སོགས།
mdo khams yul lha spyi'i bsang mchod bkra shis lha yi rnga chen sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
24
143-152
ལྷོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་སྤྱི་ཡི་བསང་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་ཡི་གླུ་དབྱངས་སོགས།
lho 'brug rgyal khab kyi yul lha spyi yi bsang mchod bkra shis lha yi glu dbyangs sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
25
153-154
ཞི་བསང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
zhi bsang bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
26
155-157
འདོད་དོན་རྗེས་སུ་བསྐུལ་བའི་བདེན་ཚིག་ངོ་མཚར་བཀྲ་ཤིས་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ།
'dod don rjes su bskul ba'i bden tshig ngo mtshar bkra shis grub pa'i rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)

Debug data: