Category:Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
JKCL-KABUM-05-CA-002རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་ཕུབ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།sar ban phyogs med55145-95'jam dpal dbyangs'jam dpal rdzogs pa chen poJKCL-KABUM-05-CA-002.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-035དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po561451-511sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigTerdzo-CHI-026JKCL-KABUM-05-CA-035.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-010ཞི་ཁྲོ་ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཁོག་ཁྱུང་ལྡིང་གི་གསལ་བྱེད་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།'ja' tshon snying po642159-200zhi khrozhi khro nges don snying poJKCL-KABUM-06-CHA-010.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-020ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཁོག་གི་གསལ་བྱེད་འཆི་མེད་ཟིལ་ཐིག།69315-323JKCL-KABUM-06-CHA-020.pdf
JKW-KABAB-05-CA-026བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
546395-440dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-029JKW-KABAB-05-CA-026.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-041མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
660563-622mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-06-CHA-041.pdf
JKW-KABAB-07-JA-021དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
741631-671dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-A-006-1JKW-KABAB-07-JA-021.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-014ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
833369-401yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-033JKW-KABAB-08-NYA-014.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-032བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གྲུབ་གཉིས་མཛོད་བརྒྱའི་ལྡེའུ་མིག།rgya ston pad+ma dbang phyug
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
841693-733bla ma bde mchog 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-08-NYA-032.pdf
JKW-KABAB-13-PA-035དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1357421-477sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-026JKW-KABAB-13-PA-035.pdf
JKW-KABAB-15-BA-020གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1539503-541bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureTerdzo-MA-017JKW-KABAB-15-BA-020.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-002-004ཀུན་རིག་སྒྲུབ་མཆོད་རྡུལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་པའི་སྤྲོས་བཅས་སྐབས་སུ་ཡོ་བྱད་ཇི་ལྟར་དགོས་པའི་ཐོ་རགས་རིམ།215144-148JKW-KABUM-21-ZHA-002.pdf