གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las/ sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khu DKR-KABUM-07-JA-014.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 14, Pages 99-117 (Folios 1a to 19a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation Khyentse, Dilgo. Grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khu. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 99-117. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity bla ma zhi ba
Colophon

།སྤྱིར་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཐམས་ཅད་དངོས་མཚན་དང་བྱིན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང༌། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལུང་རྩོད་པ་མེད་པ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བའི་དགོངས་དོན་རྒྱུད་ལས་ལུང་དུ་བསྡེབས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ཞེས་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་གི་ཟབ་ཆོས། པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གཅེས་སྤྲས་སུ་མཛད་པའི་ཕ་ནོར། མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཕྱིར་འདི་ལ་དབང་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས། ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་གལ་ཆེ་བས་བྲིས་ཞེས་འཇམ་མགོན་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུའི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བསྩལ་ཞིང༌། རྗེ་གོང་མའི་ཕྱག་བསྣམས་ལི་ཡི་མཎྜལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་དམིགས་བསལ་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན། སྤྱི་བརྟོལ་བསྐྱེད་དེ་རང་བློས་གང་དཔོག་ཏུ་བྲིས་ནས་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་པ་དགྱེས་པས་བཞེས་ཏེ་བྲི་བསྣན་གང་འོས་མཛད་ཟིན་ཀྱང༌། རྩོད་དུས་ཀྱིས་འགྱུར་བས་དཔེ་ཡང་གྲོན་པ་ལ། བལ་ཡུལ་རང་བྱུང་གི་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོའི་དྲུང་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་འདུས་སྡེ་གསར་བསྐྲུན་སྐབས་མཐོང་གྲོལ་གུ་རུ་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དུས་མཆོད་ཙམ་བཙུགས་པའི་ཉེར་མཁོ་རུ་དམིགས་ཏེ་སླར་ཡང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པས་འབྲེལ་ཚད་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་གཤེགས་སྨིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། གཏེར་མཛོད་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕབ་པ་རྣམས་ནས་རང་ནོར་གྱི་རིན་ཐང་རང་གིས་མཁྱེན་པར་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བའི་ཞུ་བསྐུལ་དུ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་སྔགས་བཙུན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྕགས་རྟ་སྨིན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཕེལ་ཚེས་བཅུ་ལ་ལྷོ་འབྲུག་སྤུངས་ཐང་བདེ་མཆོག་ཕོ་བྲང་དུ་བྲིས་པས་ཡི་གེ་གཉིས་པའི་མཐུན་འགྱུར་གྲུབ་སྲས་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོས་ཞུས་པ་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་སྔ་འགྱུར་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ།། །།མངྒ་ལཾ།།

/spyir o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i thugs sgrub bye ba phrag brgya thams cad dngos mtshan dang byin rlabs bsam gyis mi khyab kyang*/_slob dpon chen po'i zhal lung rtsod pa med pa gsang ba snying po'i shin tu gsang ba man ngag gi snying po lta ba'i phreng ba'i dgongs don rgyud las lung du bsdebs pa'i sgrub thabs snying po skor lnga zhes bka' gter zung 'jug gi zab chos/_pad+ma'i bka' srol 'dzin pa rnams kyi gces spras su mdzad pa'i pha nor/_mtshungs pa med pa yin phyir 'di la dbang dang*/_sgrub thabs/_khrid yig rnams gal che bas bris zhes 'jam mgon mkhas grub kyi dbang phyug 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi zhal snga nas zab gsang bdud rtsi'i nying khu'i smin grol yongs rdzogs zhib rgyas su bstsal zhing*/_rje gong ma'i phyag bsnams li yi maN+Dal rin po che'i tshom bu bkod pa dang*/_sku gsung thugs rten bcas dmigs bsal du bka' bstsal ba bzhin/_spyi brtol bskyed de rang blos gang dpog tu bris nas spyan bstar zhus pa dgyes pas bzhes te bri bsnan gang 'os mdzad zin kyang*/_rtsod dus kyis 'gyur bas dpe yang gron pa la/_bal yul rang byung gi chos sku'i mchod sdong chen po'i drung zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gi 'dus sde gsar bskrun skabs mthong grol gu ru rje 'bangs dang bcas pa'i gtsug lag khang du dus mchod tsam btsugs pa'i nyer mkho ru dmigs te slar yang chog khrigs su bsdebs pas 'brel tshad sku lnga lhun grub bde gshegs smin pa rgya mtsho'i ye shes kyi dbyings su byang chub pa dang*/_gter mdzod spyan lam du phab pa rnams nas rang nor gyi rin thang rang gis mkhyen par phrin las spel ba'i zhu bskul du snyigs dus kyi sangs rgyas rig 'dzin rtsal 'chang yab sras kyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad pa thob pa sngags btsun 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis lcags rta smin zla'i dkar phyogs kyi 'phel tshes bcu la lho 'brug spungs thang bde mchog pho brang du bris pas yi ge gnyis pa'i mthun 'gyur grub sras pad+ma chos skyid dbang mos zhus pa bka' gter zung 'jug snga 'gyur snying po'i bstan pa la bya ba byed par gyur cig_/dge'o//__//mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་བཞུགས།། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཁྱེན་བརྩེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པའི་ཆུ་ཤེལ་དབང༌། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་རི་དྭགས་བཀྲ། །ས་གསུམ་ཀུན་དགའི་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ཅན། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་ཡིད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་མཆོད། །རྒྱ་ཆེ་བཀའ་ཡི་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ཟབ་ཀློང༌། །ངོ་མཚར་ཟབ་གཏེར་གསེར་རིའི་མུ་ཁྱུད་མཛེས། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ལྷ་དབང་སྒྲོགས་བརྗིད་པའི། །ཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་འདི་རུ་འབྱེད། །དེ་ལ་འདིར་བཀའ་བབ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལུང་རྩོད་པ་མེད་པ་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བའི་དགོངས་པ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་ཞབས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་པཉྩའི་སྙིང་པོ། སླར་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཟབ་གསང་དགོངས་པའི་གསང་མཛོད་ཀློང་ལྔའི་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ། སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ། ཐོག་མར་ཡོ་བྱད་འདུ་བྱ་བ་ནི། ཡིད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་སུ་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་སོགས་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་སོགས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྤྱན་སྔར། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་སྨན་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རོལ་མོ་སོགས་དམ་ཚིག་གི་རྫས་རྣམས་བཟང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པ་མཐོང་རྒྱུན་བཞིན་བཤམས། རང་ཉིད་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་ནས་བདེ་བར་འདུག་ལ། གཉིས་པ་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་བདག་སྣང་མཐའ་ཡས། །རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །བདེ་ཆེན་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟ་མཆོག་དཔལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྐུ་ལྔ་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་པདྨ་འབྱུང༌། །གསང་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་རྒྱལ་མོ་མཁར་ཆེན་བཟའ། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེའི་ཤིང་རྟ་སྒྲོལ་བའི་མགོན། །ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་ཤ་མི་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ། །ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་སྤྱི་མེས་ཐང་སྟོང་རྒྱལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་སྲོག་འཛིན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དངོས། །འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བློ་མཐའ་ཡས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲུབ། །ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང༌། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཕན་ནུས་ཟབ་མོའི་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ཞིང༌། །ཟག་བཅས་ལམ་ལྔའི་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། །ཐབས་གྲོལ་ཟབ་མོའི་རིག་འཛིན་བཞི་མཐར་སོན། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྲུབ་ཤོག །གསུམ་པ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། བླ་མ་རིག་འཛིན་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ན་མོཿ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། བཞི་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧོཿ མ་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ལྔ་པ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི༔ ཧོཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། དྲུག་པ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར། བགེགས་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀུན་ཚིམས་བྱེད་པའི། །ཟག་མེད་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ སྠཱ་ན་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལཉྩ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱཿ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་དང་ཡུངས་ཐུན་འཐོར་གུ་གུལ་བདུག །བདུན་པ་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ། སེམས་ཉིད་སྟོང་ཆེན་གདོད་མའི་མཁར༔ སེམས་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་རབ་འབར་བས༔ གཉིས་སྣང་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ བརྒྱད་པ་སྒོ་དབྱེ་ཕྱག་བཤགས་ནི། ཧོཿ རིག་རྩལ་རོལ་པའི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ༔ གློ་བུར་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ སྤྲོ་ན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་དང༌། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། དགུ་པ་དམ་བཅའ་སྡོམ་བཟུང་ནི། ཧོཿ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་གསོལ༔ བཅུ་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུ་སོགས་རོལ་མོ་སྤོས་དང་གདུང་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྤོར༔ སྒྲུབ་གནས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཅུ་གཅིག་གནས་དང་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེར༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ལན་གསུམ་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ། དང་པོ་རྣམ་ཤེས་ལམ་བྱེད། དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨཿ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ རིག་པ་མཚན་མེད་སྙིང་རྗེར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྨོན་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿདཀར་པོའི༔ འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང༔ ཕུང་པོ་དག་པ་གཞལ་མེད་ཁང༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱིཿ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་པདྨ་འབྱུང༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་བྷནྡྷ་དང༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་བཟང་བསྣམས༔ གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟབ་བེར་གསོལ༔ དབུ་ལ་པདྨའི་སྙན་ཞུས་བརྗིད༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྤྱི་བོར་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས༔ ལོངས་སྐུ་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་རྒྱས༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་མཚན་དཔེར་འབར༔ དེ་སྤྱིར་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང༔ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་འཆང༔ མཐིང་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་རྒྱས༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་འཁྱུད་དར་གོས་དང༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཕྱི་རོལ་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང༔ མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་མཆོག་ལྔ༔ ཐོད་ཕྲེང་རིག་ལྔའི་རྣམ་པར་བཞེངས༔ དཀར་སེར་དམར་དང་ལྗང་བའི་མདངས༔ སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་བཙུན་མོར་བཅས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པར་བཞུགས༔ དེ་ཕྱིར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ༔ ཕྱི་ནང་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་དངོས༔ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཅས་གསལ༔ བར་ཁྱམས་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞི་རུ༔ ཡང་སྤྲུལ་གུ་རུ་རིགས་དྲུག་དང༔ སྒོ་བཞིར་མཐར་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད༔ ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ བྱིན་བརླབ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ནི། གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭྃ་ཨ་ཧཾ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་དང༔ རིག་འཛིན་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ གསུམ་པ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃཿ རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་མཎྜལ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བཞི་པ་གུས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ན་མོཿ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ། ཐོག་མར་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ནི། ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་ཅིར་ཡང་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁྃ་སྭཱ་ཧཱཿ གཉིས་པ་ཕྱག་ཞབས་བསིལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ དྲི་མེད་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་དམ་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ ཕྱག་དང་ཞབས་ནི་བསིལ་ནས་ཀྱང༔ རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ན་མསྶ་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ གསུམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་གར་མཆོད་ནི། ཨོཾ་ཧཱུྃ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བར༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཆོས་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དགྱེས་པའི་བྱིན་བསྐྱེད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ སརྦ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་གཱིརྟི་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཞི་པ་ཐུན་མོང་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ། སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན་ལྡིང་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ སྣང་གསལ་གཟི་འབར་དྲི་ཆབ་འཐོར་ཡབ་སྦྲེང༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཞལ་ཟས་ཚོགས་རྣམས་དང༔ སྙན་འགྱུར་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གནྡྷེ་གན༔ ནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿ ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ལྔ་པ་དང་པོ་སྨན་མཆོད་ནི། ཨོཾ༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་རྟགས་སུ་རིགས་ལྔར་སྣང༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྩ་བ་ཡན་ལག་རྫས༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་བཅུད༔ གཏི་མུག་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ བརྒྱུད་མཆོད་ནི། ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །རྗེ་འབང་གྲོགས་གསུམ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་ཞབས། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཀུན་གཟིགས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང༌། །འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་ཚོགས། །ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གཏེར་བསྲུང་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ གཏོར་མའི་མཆོད་པ་ནི། ཨཱཿ སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ༔ སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མར་བཤམས༔ རོ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་གཏེར༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ རཀྟའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃཿ ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ གཱི་ཏིའི་དབྱིངས་ལས་དྲངས་པའི་ཁྲག་གི་རྒྱུན༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་མཉམ་སྦྱར་བ༔ འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ དྲུག་པ་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧོཿ བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྦྱར་བས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཟུང་འཇུག་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་རྫོགས་པ་ཆེ༔ ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཏ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བདུན་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ། ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ གང་འདུལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རུ་ཤར༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱོང་མཛད་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨཱཿ ཡེ་ཤེས་འགག་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ མི་ཤིགས་ན་དཱའི་དབྱངས་སུ་སྒྲོགས༔ བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ མཁྱེན་བརྩེའི་རོལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྭཱ༔ ཡེ་ཤེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱན༔ བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ལྟར༔ གདུལ་བྱའི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱཿ ཡེ་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕན་འདོགས་པའི༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་ཉམས་བརྒྱ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧོཿ ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་སྟོན༔ གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་ལས་འདས༔ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་རྡོ་རྗེའི་གླུས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བསྟོད་པ་ཡི༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་པས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ སྐབས་འདིར་ལམ་ངེས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། བསྙེན་པ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ། ཉེ་བསྙེན་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་བ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ། གཞི་འབྲས་སྦྲེལ་བའི་དག་དྲན་ལ་བསླབ་པ་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་དྲོད་ཐོབ་ནས་བདག་མདུན་གྱི་དམིགས་བཟླས་དང༌། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་བཞིའི་ལམ་མཐར་དབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིད་ཡིག་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བརྒྱད་པ་ཡན་ལག་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དང་པོ་བསྙེན་པ་ནི། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་གི༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ གདན་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ མཐིང་གསལ་མཉམ་བཞག་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་སྦུབས༔ ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་དམར་མཐའ་བསྐོར་དུ༔ སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་པར༔ གཡས་བསྐོར་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བར་བསམ༔ དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་སེམས་བཟུང་ནས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གྲངས་ཚད་འབུམ་ཕྲག་བཞི། གཉིས་པ་ཉེ་བསྙེན་གྱི་དམིགས་བཟླས་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་གིས༔ བསྐོར་ལས་གཉིས་པ་བར་མེད་བྱུང༔ རང་གི་ཞལ་ནས་རང་འོད་ཀྱི༔ ཡུམ་གྱི་ཞལ་ཞུགས་གསང་བར་བརྒྱུད༔ མགལ་མེད་ལྟ་བུར་འཁོར་བ་ཡིས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་འབར༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན་དཀྱིལ་འཁོར་པའི༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ རང་རང་ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་བའི༔ སྔགས་ཕྲེང་མགལ་མེ་བཞིན་དུ་འཁོར༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་འབར་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ལྷག་པར་ཉེ་བ་ཡིས༔ རང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་དགོངས་པ་ནི། ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་བསྐུལ༔ གཙོ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་དཔལ་དུ་འབར༔ མཁའ་ཁྱབ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་མཆོད༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔ སླར་འཕྲོས་འགྲོ་ཀུན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ དྲེགས་པ་གཏུམ་པོ་ལས་ལ་བཀོལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་ཐུན་གྱི༔ གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ༔ སྐབས་སུ་སྔགས་ཤམ་ཅི་རིགས་སྤེལ༔ ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿ པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བཞི། བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ནི། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ ས་ཆུ་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀཱི༔ མེ་རླུང་གོས་དཀར་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ༔ སྲིད་གསུམ་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཞིང༔ གཉུག་མར་གནས་པ་མངོན་དུ་སད༔ ནང་བཅུད་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཆོས༔ གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ སྒྲ་གྲགས་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་འུར༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཁྱབ་གདལ་ཆེ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་རྡོ་རྗེ་གསུམ༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་ངང་ནས་བཟླས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ་བར་གསུངས་སོ། །དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་སྒྲུབ་སྔགས་གཙོ་བོར་བཟླ་བར་གསུང་ཞིང༌། དབང་སོགས་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་ན། སྐབས་འདིར་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་སྦྱོར་དགོས་པས། ཧྲཱིཿ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྤྱི་གཙུག་ཏུ༔ པད་སྡོང་ཉི་ཟླ་འོད་འབར་དབུས༔ འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས༔ ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱས་བུམ་པ་བཟང༔ བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་བསྐང་བ་བསྣམས༔ རང་འོད་བདེ་སྟེར་ཙཎྜ་ལཱི༔ མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང༔ ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་ཕུང་པོར་འབར༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ རིགས་བདག་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་ཙཎྜ་ལཱི༔ ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ ཚེ་སྒྲུབ་དམིགས་གསལ་དགོས་ན་བསྙེན་གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་གསུངས། དེ་ལྟར་བླ་མ་ཞི་དྲག་གི༔ སྒོམ་དང་བཟླས་པ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས༔ རབ་དངོས་འབྲིང་ཉམས་ཐ་མ་ནི༔ རྨི་ལམ་ཞལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་དང༔ ཕྱག་མཚན་རྙེད་དང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ སྒྲུབ་རྫས་བྱིན་ཆགས་འཕེལ་དང་ཁོལ༔ མར་མེ་རང་འབར་དྲི་བཟང་འཐུལ༔ ཁྱད་པར་ཞི་བའི་རྨི་རྟགས་ནི༔ ཉི་ཟླ་ཤར་དང་བདུད་རྩི་བཏུང༔ མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་ཚལ་དུ་ཕྱིན༔ སྐྱེ་བོ་མང་པོས་གུས་བསྟོད་དང༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་འབྱུང༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །ཐུན་མཐར་ཚེ་འགུགས་ནི། དད་དང་གདུང་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པ་དང་བཅས་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་རྩལ་ཕྱུངས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རང་སོར་ཚུད༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་སྡུས༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་སྟོབས༔ རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རབ་འབྱམས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ རྣལ་འབྱོར་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་སྒྲུབས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པ་དམ་པ་ཡི༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བཀུག་ཤིང་རྒྱས་གདབ་བྱ། ཨཿ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་འདུས༔ དེ་ཉིད་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་བཛྲ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ་ཨ་ཨཿ བཟླས་པའི་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་དང་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་དང༌། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། སྐབས་འདིར་གུར་མགོན་སྤྲིན་ཞགས་ཅན་དང༌། ལྕགས་ཟམ་མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་སོགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་བསྡུས་གང་དགོས་བཏང༌། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་གྱི་པགས་པའི་སྟེང་ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་གི་རྫས་བཀྲམ་ལ་སྐབས་འདིར་ལྕགས་ཟམ་མགོན་པོའི་བཤགས་སྐོང་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཉེར་སྤྱོད་སྨན་གཏོར་རཀྟ་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། བཤགས་སྐོང་ཟུར་བྱང་ལྟར་སྦྱར། དང་པོ་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནི། བདུད་རྩིའི་བསང་ཆུས་བྲན་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ གཉིས་པ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་འདིར་གཤེགས་ཤིག༔ མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ གསུམ་པ་ཚོགས་ཕུད་དང་པོ་འདོད་ཡོན་དུ་དམིགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་ཆར་འབེབས་པ༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཞི་པ་བཤགས་པ་བདུད་རྩི་དང་ཤ་ལྔར་དམིགས་ལ། ཧོཿ བདག་ཅག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ མ་རིག་ལས་ཉོན་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཅི་མཆིས་པ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ལྔ་པ་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། དམིགས་བྱའི་རཱུ་པའམ་ཚོགས་ཐ་མའི་རྟེན་ལ། ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་དགུག་བསྒྲལ་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ སརྦ་ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ ཀྱིས་བསྒྲལ། ཉམས་པའི་ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩི་བྲན་ལ། མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ ཞལ་དུ་བསྟབ། དྲུག་པ་བསྐང་བཤགས་ནི། སྐོང་རྫས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབ་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ཅིར་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདིས༔ དགོངས་པ་བརྡ་དང་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ དུས་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན༔ ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཉེ་རྒྱུའི་གྲོགས་མཛད་མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་བདག༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་པ༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་ཤར༔ འཁོར་འདས་མགྲོན་གྱུར་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་དམ་དགྱེས་པར་སྐོང་བའི་རྫས་མཆོག་ནི༔ མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་པ་དང༔ མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་སོགས༔ ལྷ་རྫས་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ གཟུགས་མཛེས་སྒྲ་སྙན་དྲི་ཞིམ་རོ་བདའ་དང༔ རེག་བྱ་འཇམ་འཁྲིལ་གསང་བ་ཕོ་ཉ་མོའི༔ འདོད་ཡོན་བདེ་ཆེན་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ རྨད་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ལྷ་མིའི་འབྱོར་བའི་ཕུལ༔ བཅུ་དྲུག་བདེ་སྟེར་རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་སོགས༔ ངོ་མཚར་རྣམ་མང་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་རྒྱུན་གཅོད་དམར་ཆེན་པོ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་ལོངས་སྤྱོད་གཏོར་མའི་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་གསང་བའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ རྩ་རླུང་བྱེད་རྩོལ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཐིག་ལེ་ཟག་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་སྦྱོར༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང༔ རྫས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་པའི་ཁྱད་པར་སོགས༔ བཞེད་དགུར་འཆར་བའི་དམ་ཚིག་རྨད་པོ་ཆེ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ བདག་ཅག་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔ ཐ་མ་ད་ལྟའི་ལུས་བླངས་ཡན་ཆད་དུ༔ བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཤགས་ཤིང་བསྡམ་པར་བགྱི༔ ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བསྐངས་ཤིང་བཤགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཉམས་ཆགས་རྟོགས་སྒྲིབ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ སྣང་སེམས་དབང་འདུས་གཟུང་འཛིན་དགྲ་དང་བགེགས༔ ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་དང་དགེ་འདུན་འདུས་པ་འཕེལ༔ སྣོད་བཅུད་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞིང་ཞིང༔ ཆོས་མཐུན་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་རྡོ་རྗེའི་མཁར་དུ་སྲུངས༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་དམོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཟློག༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསད་གཟིར་བསྐྲད་ནས་ཀྱང༔ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མཐར་ཐུག་སྣང་ཞེན་ལྷ་དང་སྔགས་སུ་དག༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྟོགས་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོག་དངོས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བླ་སྒྲུབ་སྒེར་བསྐང་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན་ཤར་བའི། །འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་འོག་མིན་པདྨ་འོད། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གདོད་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཀློང་བཞུགས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་རང་གི་རིག་པའི་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌། །ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་བདེ་མཆོག་གི །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྣང་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་ཤར་བའི་ཉེར་སྤྱོད་བདུན། །ཚོགས་དྲུག་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་འདོད་ཡོན་ལྔ། །ཅིར་སྣང་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་གར། །སྲིད་ཞིའི་རྒྱན་ཏུ་གྱུར་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཆོས་དོན་རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཞལ་སྐྱེམས་མཚོན། །ཕུང་ཁམས་གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་བ་ལིང་ཏ། །འཁྲུལ་པ་ཀ་ནས་དག་པའི་རུ་དྷི་ར། །རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཀ་དག་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ཡུམ་གྱི་མཁར། །འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྦྱོར་བ་ལས། །ཟག་མེད་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་དགའ་བ་བཞིའི། །ཡེ་གྲོལ་གནས་ལུགས་རྟོགས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དོན་དམ་མཆོད་དང་མཆོད་བྱ་མི་དམིགས་ཀྱང༌། །ཀུན་རྫོབ་ཟག་མེད་འབྱོར་བས་ལྷུན་རྫོགས་པས། །གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་དུ་མ་རོ་གཅིག་གིས། །གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་རྟོགས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ངོ་བོ་ཀ་དག་ཀུན་བཟང་འོད་མི་འགྱུར། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རྗེ་པད་དཀར་འཆང༌། །གཉིས་མེད་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་མཛོད། །སྐུ་གསུམ་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་སྤྲིན། །རིགས་བརྒྱའི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཡུལ་དུས་དབང་པོ་འཕགས་ལམ་བརྒྱད་དུ་དག །ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ། །གང་འདུལ་དེར་སྣང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྟག་ཆད་མཚན་མའི་འཁྲུལ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ། །ཚད་མེད་བསྡུ་བཞིས་སྐལ་ལྡན་རྗེས་སུ་བསྐྱངས། །ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲོ་མོའི་ཚུལ། །སྒོ་སྐྱོང་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཡེ་ཤེས་དགོངས་ཀློང་དག་པའི་མཁའ་དབྱིངས་ལས། །བརྡ་རྟགས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསང་སྒོ་འབྱེད། །སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་གྲོལ་སྒོ་འབྱེད་མཛད། །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དབང་བཞིའི་ནུས་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱིས་གསོ། །རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་ས་ལམ་མཐར་སོན་པས། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཕྲིན་ལས་བཞི་མཐར་ཕྱིན། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྡོ་རྗེ་གསང་མཆོག་ས་ལམ་ཕ་མཐར་སོན། །གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་མ་སྲིང་སྤུན་ལྟར་བརྩེ། །ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ། །ཉམས་དང་བཤགས་པར་བྱ་བ་མ་དམིགས་ཀྱང༌། །གློ་བུར་འཁྲུལ་རྟོག་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །བསལ་བཞག་སྤང་བླང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཤགས། །གདོད་ནས་ཡེ་རྫོགས་རིག་འཛིན་བླ་མ་ལྷར། །འདུ་འབྲལ་མེད་པ་མངའ་དབང་རྫོགས་པ་ཡིས། །མི་སློབ་ཟག་མེད་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཀློང༌། །མངོན་སུམ་བཙན་ས་ཟིན་པའི་མཆོག་སྩོལ་ཅིག །ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཅེས་པ་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པ་བསྐང༌། བདུན་པ་དམ་རྫས་ལ་བསམ་སྟེ་ནང་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གདན་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འབར་འཛག་གི་མཉེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཧོཿ ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཟི་འོད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་མེད་པ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ རྨད་བྱུང་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ གསང་བ་འཁོར་ལོ་ལྔའི་ལྷ་རྣམས་སྙོམས་འཇུག་གི་དགའ་བཞིས་མཉེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཧོཿ ཨེ་ཡི་ཆ་བྱད་བཟང་པོ་ཡི༔ དབུས་སུ་ཝཾ་གྱི་རྣམ་པར་བརྒྱན༔ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་མཉམ་སྦྱར་བས༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ སྟོང་པ་བཞི་ཡི་ཉམས་མྱོང་དྲངས༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་འོད་གསལ་བ༔ ཨ་ལ་ལ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འཁོར་གསུམ་རྟོག་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་མཉམ་པར་བཞག །བརྒྱད་པ་ལྷག་མ་ནི། ལྷག་མ་བསྡུས་ཏེ་ཕུད་ཅུང་ཟད་བསྣན་ལ། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ སློབ་དཔོན་གྱི་དམ་ཚིག་གི་ཁ་ཕྲུ་བཏབ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ལྷག་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་ལྷག་སྡུད་དང༔ ལས་ལས་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག་གིང༔ འདིར་གཤེགས་དམ་ཚིག་ལྷག་མའི་ཚོགས་ལ་རོལ༔ འཁོར་སྲུངས་རྐྱེན་ཟློག་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་སྲིན་མོའི་ཟ་ལམ་དུ་སྤུངས། རྗེས་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བྱ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་གྲོང་ན་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་འགགས་གནས་བྲལ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་གཱི་ཏི་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཌཱ་དྲིལ་རོལ་མོ་བཅས་བྱ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ གནས་སྐབས་གེགས་ཞི་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད། དགུ་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྲིད་ཞིར་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུང༔ ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཚོགས༔ མཐུ་རྩལ་མེ་ཡིས་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་མཛོད༔ གསང་བའི་དགྲ་སོད་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཐུལ༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བཅུ་པ་ཆད་ཐོ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་རྣམས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ བར་དུ་ལྷ་གནས་གསུམ་དང་ཛམ་གླིང་དུ༔ བརྡ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས༔ དམ་ལ་བཞག་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཚེ་དཔལ་ཉམས་རྟོགས་སྤེལ༔ ཐ་མ་འཕགས་བོད་རྡོ་རྗེའི་གནས་རྣམས་སུ༔ སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྡུས༔ ད་ལྟར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཁང་འདིར༔ བདེ་གཤེགས་གདུང་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ འགོ་ཞིང་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀིཾ་ཀ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཅུ་གཅིག་པ་བརྟན་མ་ནི། བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་བྲན་ལ། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པ་ལ༔ བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་ཌཱ་ཀི་ནི༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྐྱོང་མ་ཡ་མའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕམ་ཕབ་དམ་ཚིག་མགྲོན་དུ་གཤེགས༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས༔ གངས་ཅན་ཕྱོགས་བཞིའི་མཚམས་ཀྱི་སོ་ཁ་སྲུངས༔ མཐའ་དབུས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང༔ ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ བཅུ་གཉིས་པ་རྟ་བྲོ་ནི། གཏོར་གཞོང་ཁ་སྦུབས་པ་རི་རབ་ཏུ་གསལ་བས། ཞིང་བཅུའི་ལོག་འདྲེན་མནན་པར་བསམས་ལ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། ཧཱུྃ༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་ཚོགས༔ ཨེ་དབྱིངས་བཀུག་གཟིར་ལྷུན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྲིད་པ་སྤྱི་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་ལྡང་མནན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ཨེ་ལཾ་ནན༔ བཅུ་གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། བྱིན་རླབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་པ། །བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བཞེས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏ་ན་ག་ན་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧོཿ ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་སྟོན༔ གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་ལས་འདས༔ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧོཿ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབས༔ ཐ་མ་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ རྟག་རྒྱུན་ཤུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ༔ བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་འདེབས་མི་འཚལ་ཡང༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ མ་གཡེལ་དགོངས་པའི་རྩལ་སྐྱེད་ལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ བཅུ་བཞི་པ་ནོངས་བཤགས་ནི། ཧོཿ དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་བཤགས་བྱ་མ་དམིགས་ཀྱང༔ ཀུན་རྫོབ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པ་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་ཞིང་འཁྲུལ་སོགས་ནོངས་པའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་མཐོལ་བཤགས་ཚངས་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད་པས་བཤགས། བཅོ་ལྔ་པ་ཉེར་བསྡུ་ནི། ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ། ཨཿ འགག་མེད་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རིམ་གྱིས་བདག་ཐིམ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས༔ སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང༔ སྤང་བླང་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ བཅུ་དྲུག་པ་སྣང་ཆ་ལྷར་ལྡང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར༔ དབྱིངས་རིག་རང་ཤར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུ༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་ལྡན་པས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་སྤྱོད་ཡུལ་མཆོག་ལ་འཇུག༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་རཀྵ་ཧཾ༔ བཅུ་བདུན་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོཿ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཅོ་བརྒྱད་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ། སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས༔ རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྣང་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ རིག་པ་རང་ཤར་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེས་བཅུའི་དུས་མཆོད་དང༌། དབང་གི་ཆོ་ག་ལ་ཉེར་མཁོ་ཙམ་ཏེ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་སོགས་བྱ་བར་འདོད་ན་སྒྲུབ་ཁོག་ལོགས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་མཐོ་རིས་ཀླུང༌། །མཁས་གྲུབ་གདེངས་ཅན་བྱེ་བས་མཆོད་པ་ཡི། །སྨིན་གྲོལ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་རྒྱུན་བཟང་འདི། །ཆོས་སྤྱན་དྲི་མེད་མངའ་ལ་ཆོས་བྲིན་ཡང༌། །དེང་སང་ཆོས་བྱེད་ཆོས་བརྒྱད་རྦ་ལ་གཡེང༌། །གྲགས་པ་གླིང་བུའི་རྗེས་འགྲོ་རི་སྐྱེས་ལ། །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་རིན་ཐང་མི་ཤེས་པས། །ཉེས་བཤད་གྱེར་དབྱངས་ཙམ་ལ་རྙིང་མ་རློམས། །འོན་ཀྱང་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་མི་དམན་པས། །རྣམ་འདྲེན་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་རྗེས་དྲན་ཏེ། །སྒྲུབ་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆོས་གཏེར་འཛིན་རློམས་པས། །རྣམ་དཀར་ཆོས་དབྱིངས་དང་མཉམ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སྤྱིར་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཐམས་ཅད་དངོས་མཚན་དང་བྱིན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང༌། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལུང་རྩོད་པ་མེད་པ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བའི་དགོངས་དོན་རྒྱུད་ལས་ལུང་དུ་བསྡེབས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ཞེས་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་གི་ཟབ་ཆོས། པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གཅེས་སྤྲས་སུ་མཛད་པའི་ཕ་ནོར། མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཕྱིར་འདི་ལ་དབང་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས། ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་གལ་ཆེ་བས་བྲིས་ཞེས་འཇམ་མགོན་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུའི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བསྩལ་ཞིང༌། རྗེ་གོང་མའི་ཕྱག་བསྣམས་ལི་ཡི་མཎྜལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་དམིགས་བསལ་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན། སྤྱི་བརྟོལ་བསྐྱེད་དེ་རང་བློས་གང་དཔོག་ཏུ་བྲིས་ནས་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་པ་དགྱེས་པས་བཞེས་ཏེ་བྲི་བསྣན་གང་འོས་མཛད་ཟིན་ཀྱང༌། རྩོད་དུས་ཀྱིས་འགྱུར་བས་དཔེ་ཡང་གྲོན་པ་ལ། བལ་ཡུལ་རང་བྱུང་གི་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོའི་དྲུང་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་འདུས་སྡེ་གསར་བསྐྲུན་སྐབས་མཐོང་གྲོལ་གུ་རུ་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དུས་མཆོད་ཙམ་བཙུགས་པའི་ཉེར་མཁོ་རུ་དམིགས་ཏེ་སླར་ཡང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པས་འབྲེལ་ཚད་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་གཤེགས་སྨིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། གཏེར་མཛོད་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕབ་པ་རྣམས་ནས་རང་ནོར་གྱི་རིན་ཐང་རང་གིས་མཁྱེན་པར་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བའི་ཞུ་བསྐུལ་དུ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་སྔགས་བཙུན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྕགས་རྟ་སྨིན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཕེལ་ཚེས་བཅུ་ལ་ལྷོ་འབྲུག་སྤུངས་ཐང་བདེ་མཆོག་ཕོ་བྲང་དུ་བྲིས་པས་ཡི་གེ་གཉིས་པའི་མཐུན་འགྱུར་གྲུབ་སྲས་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོས་ཞུས་པ་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་སྔ་འགྱུར་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ།། །།མངྒ་ལཾ།།
[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs tig las/_sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khu bzhugs// dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo/_/mkhyen brtse'i dkyil 'khor rdzogs pa'i chu shel dbang*/_/phyogs dus rgyal ba'i rnam thar ri dwags bkra/_/sa gsum kun dga'i bdud rtsi'i snang ba can/_/mtsho skyes bla ma yid kyi rgya mtshor mchod/_/rgya che bka' yi rgya mtsho'i gting zab klong*/_/ngo mtshar zab gter gser ri'i mu khyud mdzes/_/rig 'dzin rnam bzhi'i lha dbang sgrogs brjid pa'i/_/phrin las shing rta'i lam srol 'di ru 'byed/_/de la 'dir bka' bab slob dpon chen po'i zhal lung rtsod pa med pa man ngag lta ba'i phreng ba'i dgongs pa/_grub thob chen po thang stong zhabs kyi zab gter pany+tsa'i snying po/_slar yang kun mkhyen bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje zab gsang dgongs pa'i gsang mdzod klong lnga'i dbyings kyi sgrom bu nas spyan drangs pa'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa la/_sbyor dngos mjug gsum las/_dang po/_thog mar yo byad 'du bya ba ni/_yid dang rjes su mthun pa'i gnas su yar mar gyi tshes bcu sogs dus khyad par can dang*/_gu ru'i sku tshab sogs rten khyad par can gyi spyan sngar/_phyi nang gi mchod pa sman gtor tshogs kyi yo byad rol mo sogs dam tshig gi rdzas rnams bzang zhing bkod pas mdzes pa mthong rgyun bzhin bshams/_rang nyid rten gyi dkyil 'khor la phyogs nas bde bar 'dug la/_gnyis pa brgyud 'debs ni/_sku dang ye shes khyab bdag snang mtha' yas/_/rnam snang longs spyod yongs rdzogs spyan ras gzigs/_/bde chen gar gyi dbang phyug rta mchog dpal/_/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/_/sku lnga rigs brgya'i khyab bdag pad+ma 'byung*/_/gsang 'dzin DA ki'i rgyal mo mkhar chen bza'/_/lo chen bai ro mnga' bdag khri srong la/_/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/_/gsang chen rgyud sde'i shing rta sgrol ba'i mgon/_/zab gter sgo 'byed sha mi rdo rje rgyal/_/zung 'jug sgrub pa'i spyi mes thang stong rgyal/_/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/_/thub bstan yongs rdzogs srog 'dzin 'jam pa'i dbyangs/_/khyab bdag 'od gsal sprul pa'i rdo rje dngos/_/'jam mgon chos kyi rgyal po blo mtha' yas/_/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/_/chos kyi rgya mtsho 'gyur med tshe dbang grub/_/kun gzigs 'jam dbyangs chos kyi blo gros dang*/_/rtsa brgyud bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs/_/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/_/phan nus zab mo'i dbang gis rgyud smin zhing*/_/zag bcas lam lnga'i bskyed pa'i rnal 'byor dang*/_/thabs grol zab mo'i rig 'dzin bzhi mthar son/_/sku lnga lhun grub rdo rje 'chang 'grub shog_/gsum pa skyabs 'gro ni/_bla ma rig 'dzin phyogs dus skyabs yul rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH_na moH_mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:_bla ma dkon mchog rtsa gsum la:_byang chub snying por mchis kyi bar:_rtse gcig gus pas skyabs su mchi:_lan gsum/_bzhi pa sems bskyed pa ni/_hoH_ma gyur rigs drug sems can la:_byams dang snying rje chen po'i blos:_byang chub mchog la 'god pa'i slad:_zab mo'i lam la 'jug bar bgyi:_lan gsum/_lnga pa tshogs bsags pa ni:_hoH_bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:_nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:_lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:_phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:_nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:_gsang sngags bsgrub la rjes yi rang:_smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:_mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:_snying po sems can don du bsngo:_yang dag rdo rje'i don rtogs shog:_lan gsum/_drug pa bgegs bskrad pa ni/_rang nyid skad cig gi dpal chen po pad+ma he ru ka zhal gcig phyag gnyis pa rdo rje dang dung khrag 'dzin pa'i skur gyur/_bgegs gtor/_ra~M ya~M kha~M gis bsregs gtor sbyangs/_oM AHhU~M ha ho hrIH_gnod byed bgegs kun tshims byed pa'i/_/zag med 'dod yon bdud rtsir gyur:_s+thA na k+She tra pA lany+tsa na maHsarba ta tha ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM utag te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hAH_lan gsum gyis gtor ma phul/_hU~M/_gsang sngags sgrub la bar gcod pa'i:_bgegs dang log 'dren 'byung po'i tshogs:_gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:_'das na brlag par gdon mi za:_hU~M bzhi'i sngags dang yungs thun 'thor gu gul bdug_/bdun pa mtshams bcad pa ni/_hU~M/_sems nyid stong chen gdod ma'i mkhar:_sems byung rdo rje srung ba'i gur:_ye shes me 'od rab 'bar bas:_gnyis snang bgegs tshogs mtshams bcad do:_oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la b+h+rU~M:_brgyad pa sgo dbye phyag bshags ni/_hoH_rig rtsal rol pa'i sgo dbye zhing:_gnyis med yid kyis mjal phyag 'tshal:_glo bur gzung 'dzin 'khrul pa'i sgrib:_mnyam nyid chos sku'i klong du bshags:_sa ma ya pra be sha ya phaTa?:_a la la hoH_a ti pU hoH_pra tIts+tsha hoH_spro na ye shes sku mchog dang*/_yig brgya brjod/_dgu pa dam bca' sdom bzung ni/_hoH_bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:_kun nas bdag la dgongs su gsol:_bdag gis dus 'di nas bzung ste:_byang chub snying por mchis kyi bar:_mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:_so sor thar pa'i sdom pa dang:_byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:_khyad par gsang ba sngags kyi srog:_rtsa ba yan lag dam tshig kun:_srog gi phyir yang mi gtong gzung:_bla ma yi dam dbyer med pa:_rtse gcig bsgrub par dam bca' na:_ye shes chen pos byin brlabs gsol:_bcu pa byin dbab pa ni/_cang te'u dril bu sogs rol mo spos dang gdung dbyangs kyis bskul te/_hU~M:_ngo bo chos sku'i pho brang nas:_rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:_gnas 'dir dbang bskur byin phob la:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_rang bzhin longs sku'i pho brang nas:_yi dam lha tshogs gshegs su gsol:_gnas 'dir dbang bskur byin phob la:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_thugs rje sprul sku'i zhing khams nas:_gnas gsum dpa' bo rnal 'byor mas:_gnas 'dir dbang bskur byin phob la:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_legs nyes stangs 'dzin pho brang nas:_chos srung dam can rgya mtsho yis:_gnas 'dir dbang bskur byin phob la:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_sgrub mchog rgyud la bde chen spor:_sgrub gnas rdo rje'i zhing du sgyur:_sgrub rdzas ye shes rol pa'i rgyan:_'dod yon rgya mtshor byin gyis rlobs:_oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI sarba sa ma ya badz+ra dz+nyA na a be sha ya a aH_hrIM hrIM phaiM phaiM:_hU~M hU~M hU~M:_bcu gcig gnas dang mchod pa byin rlabs ni/_raM yaM khaM/_gzung 'dzin chos kun rnam dag dbyings:_ye shes rol pa'i zhing khams cher:_phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:_mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:_badz+ra s+pha ra Na khaM:_oM badz+ra ar+g+haM pad+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+ya shab+da AHhU~M:_ma hA pany+tsa rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrIHThaH_lan gsum brjod do/__/gnyis pa dngos gzhi'i las rim/_dang po rnam shes lam byed/_dam tshig gi dkyil 'khor bskyed pa ni/_aH_dbyings nyid gdod nas stong pa che:_rig pa mtshan med snying rjer shar:_zung 'jug smon pa med pa'i rtsal:_rgyu yi ting 'dzin hrIHdkar po'i:_'od kyis gzung 'dzin stong par sbyangs:_stong pa'i ngang las skad cig gis:_snod bcud dag pa yum lnga'i mkha':_'byung ba rim brtsegs ri rab steng:_phung po dag pa gzhal med khang:_gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:_rdo rje srung ba'i 'khor los bskor:_ye shes zang thal chen po'i dbus:_sna tshogs pad+ma nyi zla'i steng:_sems nyid dag pa rgyu yi hrIH_yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:_zhal phyag skur bzhengs pad+ma 'byung:_dkar dmar mdangs ldan zhi khro'i nyams:_phyag g.yas rdo rje thugs kar gtod:_g.yon pas mnyam bzhag b+han+d+ha dang:_'chi med tshe yi bum bzang bsnams:_gsang phod chos gos zab ber gsol:_dbu la pad+ma'i snyan zhus brjid:_zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:_ye shes 'od lnga'i klong na rol:_spyi bor chu skyes nyi zla'i dbus:_longs sku pad+ma tshe dpag med:_dmar gsal mnyam gzhag tshe bum rgyas:_rang 'od yum 'khyud mtshan dper 'bar:_de spyir pad nyi zla ba'i steng:_chos sku mi 'gyur kun tu 'chang:_mthing gsal rdo rje dril bu'i rgyas:_dbyings phyug yum 'khyud dar gos dang:_rin chen rus pa'i rgyan gyis spras:_phyi rol pad+ma 'dab bzhi'i steng:_mdun dang phyogs bzhir rigs mchog lnga:_thod phreng rig lnga'i rnam par bzhengs:_dkar ser dmar dang ljang ba'i mdangs:_so so'i rigs kyi btsun mor bcas:_kha sbyor bde ba'i rol par bzhugs:_de phyir rin chen zur brgyad la:_phyi nang sems dpa' sems ma'i dngos:_sprul pa'i gu ru mtshan mchog brgyad:_rang rang rigs kyi yum bcas gsal:_bar khyams steng 'og phyogs bzhi ru:_yang sprul gu ru rigs drug dang:_sgo bzhir mthar byed yab yum brgyad:_zhi ba rdo rje dbyings kyi lha:_rig 'dzin bla ma'i 'khor lor rdzogs:_gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:_rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:_til gyi gong bu kha bye ltar:_snang stong zung 'jug chen por gsal:_byin brlab dbang bskur rgyas gdab ni/_gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:_yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:_nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:_bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:_phung po gnas gyur nyon mongs dag:_ye shes dbang bskur cod pan rdzogs:_oM AHhU~M badz+ra kA ya wAka tsit+ta sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+wa~M:_oM hU~M trA~M hrIHaH_a b+hi Shiny+tsa mi su ra tA s+t+wa~M a haM:_gnyis pa ye shes kyi 'khor lo spyan drangs pa ni/_hU~M:_o rgyan yul gyi nub byang mtshams:_pad+ma ge sar sdong po la:_ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:_pad+ma 'byung gnas zhes su grags:_'khor du mkha' 'gro mang po dang:_rig 'dzin bde gshegs zhi khros bskor:_khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:_byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:_gnas mchog 'di ru byin phob la:_sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:_bgegs dang log 'dren bar chad sol:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru de wa DA ki ni maN+Dal sa pa ri wA ra e h+ye hi:_sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+wa~MH_e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:_gsum pa dam ye dbyer med du bzhugs su gsol ba ni/_hU~MH_rang byung sprul pa'i dkyil 'khor 'dir:_dbyings nas spyan drangs ye shes pa:_dam tshig 'khor lor dbyer med bzhugs:_mchog thun dngos grub char ltar phob:_sarba sa ma ya maN+Dal dz+nyA na badz+ra dzaHhU~M ba~M hoH_tiSh+Tha sa ma ya s+t+wa~M:_bzhi pa gus phyag 'tshal ba ni/_na moH_skye med chos sku'i ngang nyid las:_bde chen longs spyod rdzogs skur bzhengs:_gang 'dul sprul pa'i sprin phung 'phro:_dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:_a ti pU hoH_pra tIts+tsha hoH_lnga pa mchod pa 'bul ba la/_thog mar kun bzang mchod sprin ni/_oM:_kun tu bzang po'i smon lam las:_ye shes rnam pa thams cad pa:_mchod pa'i sprin chen cir yang shar:_rdo rje'i longs spyod mchog tu rol:_oM na mas+sarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM utag te s+pha ra Na i maM ga ga na kha~M swA hAH_gnyis pa phyag zhabs bsil ba ni/_oM:_dri med yid du 'ong ba yi:_byang chub dam pa'i bdud rtsi'i chus:_phyag dang zhabs ni bsil nas kyang:_rdo rje'i gdan la dgyes par bzhugs:_na mas+sa man+ta bud+d+hA nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hAH_gsum pa phyag rgya gar mchod ni/_oM hU~M/_phyag rgya chen po'i dkyil 'khor bar:_dam tshig phyag rgya'i brdas mtshon te:_chos dang las kyi phyag rgya yis:_dgyes pa'i byin bskyed thugs dam bskul:_sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+wa~M:_sarba mu dra dz+nyA na gIrti pU dza hoH_bzhi pa thun mong nyer spyod kyi mchod pa ni/_oM/_spos kyi sprin lding me tog char chen 'bebs:_snang gsal gzi 'bar dri chab 'thor yab sbreng:_bza' bca' btung ba'i zhal zas tshogs rnams dang:_snyan 'gyur rol mo'i sgra yis kun tu mchod:_oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe hU~M:_puSh+pe trA~M:_A lo ke hrIH_gan+d+he gan:_nai wi d+ya AH_shab+da sarba pU dza ho:_lnga pa dang po sman mchod ni/_oM:_don gyi bdud rtsi rtags su rigs lngar snang:_sha lnga bdud rtsi rtsa ba yan lag rdzas:_chos kyi bdud rtsi sgrub pa'i byin rlabs bcud:_gti mug rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:_ma hA pany+tsa a mr-i ta kha ra~M khA hi:_brgyud mchod ni/_chos sku snang mtha' longs sku spyan ras gzigs/_/dbang chen rta mchog o rgyan rdo rje 'chang*/_/rje 'bang grogs gsum grub chen thang stong zhabs/_/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/_/ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/_kun gzigs 'od gsal sprul pa'i rdo rje dang*/_/'jam mgon bla ma rtsa brgyud rig 'dzin tshogs/_/yi dam DA ki dam can gter bsrung la/_/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/_/ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/_kA ya wAka tsit+ta a la la hoH_gtor ma'i mchod pa ni/_AH_snang ba snod kyi 'jig rten gtor gzhong du:_srid pa bcud kyi sems can gtor mar bshams:_ro bcud nus pa phun tshogs 'dod yon gter:_zhe sdang rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:_ma hA ba liM ta kha raM khA hiH_rak+ta'i mchod pa ni/_hU~MH_khams gsum bsgral ba'i rak+ta'i rgya mtshor bskyil:_gI ti'i dbyings las drangs pa'i khrag gi rgyun:_'khor 'das dbyer med chen por mnyam sbyar ba:_'dod chags rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:_ma hA rak+ta kha raM khA hiH_drug pa sbyor sgrol gyi mchod pa ni/_hoH_bde chen phyag rgya'i ye shes la sbyar bas:_gzung 'dzin rtog tshogs 'od gsal dbyings su bsgral:_zung 'jug dbyings rig dbyer med rdzogs pa che:_chos nyid don gyi mchod pa chen por bzhes:_ta na ga Na ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza hoH_bdun pa bstod pa ni/_oM/_ye shes rnam pa thams cad pa:_gang 'dul gzugs kyi sku ru shar:_tha mal snang zhen sbyong mdzad pa'i:_rdo rje'i sku la phyag 'tshal bstod:_AH_ye shes 'gag pa med pa'i rtsal:_mi shigs na dA'i dbyangs su sgrogs:_brtan g.yo'i sgra skad zil gyis mnan:_rdo rje'i gsung la phyag 'tshal bstod:_hU~M:_ye shes thig le gcig tu 'khyil:_mkhyen brtse'i rol pa bsam mi khyab:_gnyis snang rtog pa rang sar grol:_rdo rje'i thugs la phyag 'tshal bstod:_swA:_ye shes rmad du byung ba'i rgyan:_bum bzang dpag bsam ljon shing ltar:_gdul bya'i 'dod pa yid bzhin stsol:_yon tan rdo rjer phyag 'tshal bstod:_hAH_ye shes thogs pa med pa'i rtsal:_tshar gcod rjes 'dzin phan 'dogs pa'i:_sgyu 'phrul nyams brgya cir yang ston:_phrin las rdo rjer phyag 'tshal bstod:_hoH_ye shes kun gyi khyab bdag che:_sku gsung thugs yon phrin las ston:_gcig dang du ma'i mtha' las 'das:_'od gsal rdo rjer phyag 'tshal bstod:_ye shes drug gi rdo rje'i glus:_dkyil 'khor lha tshogs bstod pa yi:_bsod nams ye shes bla med pas:_dngos grub rnam gnyis thob gyur cig:_skabs 'dir lam nges rdzogs kyi dbang du byas te/_bsnyen pa phyag rgya gcig pa/_nye bsnyen phyag rgya spros bcas kyi rnam pa gsal ba/_nga rgyal brtan pa/_gzhi 'bras sbrel ba'i dag dran la bslab pa dang*/_bskyed rim gyi drod thob nas bdag mdun gyi dmigs bzlas dang*/_tshom bu tshogs sgrub sogs kyi rig 'dzin bzhi'i lam mthar dbyung ba'i tshul khrid yig ltar shes par bya'o/__/brgyad pa yan lag bzlas pa'i rnal 'byor gyi dang po bsnyen pa ni/_bdag nyid dkyil 'khor gtso mchog gi:_phung po khams dang skye mched kun:_gdan gsum sgyu 'phrul zhi khro yi:_dkyil 'khor chen po lhun rdzogs pa'i:_thugs kar pad+ma nyi zla'i steng:_ye shes sems dpa' kun tu bzang:_mthing gsal mnyam bzhag yum dang 'khril:_de yi thugs dbus nyi zla'i sbubs:_hrIHyig dkar dmar mtha' bskor du:_sngags phreng rang sgra sgrogs bzhin par:_g.yas bskor 'od zer 'phro bar bsam:_de nyid kho nar sems bzung nas:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:_grangs tshad 'bum phrag bzhi/_gnyis pa nye bsnyen gyi dmigs bzlas ni/_slar yang thugs srog sngags phreng gis:_bskor las gnyis pa bar med byung:_rang gi zhal nas rang 'od kyi:_yum gyi zhal zhugs gsang bar brgyud:_mgal med lta bur 'khor ba yis:_mchog tu mi 'gyur bde chen 'bar:_sbyor mtshams nas thon dkyil 'khor pa'i:_lha tshogs rnams kyi thugs kar zhugs:_rang rang thugs srog las byung ba'i:_sngags phreng mgal me bzhin du 'khor:_bde stong ye shes nyams 'bar nas:_thugs rje lhag par nye ba yis:_rang rgyud byin gyis brlabs par bsam:_oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:_gsum pa sgrub pa'i dgongs pa ni/_thugs srog sngags las 'od zer 'phros:_dkyil 'khor lha tshogs ye shes bskul:_gtso 'khor kun gyi thugs ka nas:_bde chen gzi byin dpal du 'bar:_mkha' khyab rtsa gsum rab 'byams mchod:_byin rlabs dngos grub rang la thim:_slar 'phros 'gro kun sdig sgrib sbyangs:_dregs pa gtum po las la bkol:_zhi rgyas dbang drag mchog thun gyi:_gang 'dul phrin las lhun grub bsam:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH_'bum phrag bzhi bzlas phrin las 'grub:_skabs su sngags sham ci rigs spel:_oM shAn+tiM ku ru swA hAH_puSh+TiM ku ru oM:_hrIHwA shaM ku ru hoH_hU~M mA ra ya phaTa?:_grangs 'bum phrag bzhi/_bzhi pa sgrub pa chen po'i dgongs pa ni/_slar yang 'od zer mkha' khyab 'phros:_sa chu spyan dang mA ma kI:_me rlung gos dkar dam tshig sgrol:_nam mkha' dbyings kyi dbang phyug ma:_srid gsum ye nas sangs rgyas zhing:_gnyug mar gnas pa mngon du sad:_nang bcud 'gro drug sems can kun:_rig 'dzin bla ma'i phyag rgyar shar:_phung po khams dang skye mched chos:_gdan gsum dkyil 'khor chen por rdzogs:_sgra grags sngags kyi rang sgra 'ur:_dran rtog 'od gsal khyab gdal che:_snang srid gzhir bzhengs rdo rje gsum:_dag pa rab 'byams ngang nas bzlas:_oM AHhU~M ma hA gu ru pad+ma badz+ra bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:_grangs 'bum phrag bzhi bzla bar gsungs so/__/dbang dang sgrub chen gyi skabs sgrub sngags gtso bor bzla bar gsung zhing*/_dbang sogs dgos pa dang 'brel na/_skabs 'dir tshe sgrub kyi dmigs bzlas sbyor dgos pas/_hrIH_dkyil 'khor gtso mchog spyi gtsug tu:_pad sdong nyi zla 'od 'bar dbus:_'chi med mgon po tshe dpag med:_dmar gsal pad+ma rA ga'i mdangs:_nyi ma bye ba'i gzi brjid can:_longs spyod yongs rdzogs rgyan gyis spras:_mnyam gzhag phyag rgyas bum pa bzang:_bdud rtsi'i bcud kyis bskang ba bsnams:_rang 'od bde ster tsaN+Da lI:_mda' dar tshe bum bsnams pas 'khril:_rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:_ye shes 'od zer 'phro ba'i klong:_zhi 'dzum mtshan dpe'i phung por 'bar:_dam tshig ye shes dbyer med pa:_rtsa gsum tshe lha'i sprin phung 'phro:_rigs bdag tshul du bzhugs par gyur:_hrIHhrIHhrIH_gdod ma'i mgon po bla ma tshe dpag med:_'chi med tshe yi yum mchog tsaN+Da lI:_tshe lha rnam gsum rgyal ba rab 'byams la:_gsol ba 'debs so phyi nang bar chad sol:_byin gyis rlobs shig tshe dbang dngos grub stsol:_oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hAH_tshe sgrub dmigs gsal dgos na bsnyen grangs 'bum phrag bzhi gsungs/_de ltar bla ma zhi drag gi:_sgom dang bzlas pa sgrub pa'i rtags:_rab dngos 'bring nyams tha ma ni:_rmi lam zhal mthong gsung thos dang:_phyag mtshan rnyed dang ye shes skye:_sgrub rdzas byin chags 'phel dang khol:_mar me rang 'bar dri bzang 'thul:_khyad par zhi ba'i rmi rtags ni:_nyi zla shar dang bdud rtsi btung:_me tog char 'bebs tshal du phyin:_skye bo mang pos gus bstod dang:_rig 'dzin mkha' 'gro'i 'du ba 'byung:_zhes gsungs so/__/thun mthar tshe 'gugs ni/_dad dang gdung shugs drag tu bskyed pa dang bcas mda' dar g.yab la/_hrIH_bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:_rtsa brgyud bla ma yi dam zhi khro'i lha:_mkha' 'gro chos skyong pho nya mgyogs ma'i tshogs:_thugs dam bskul lo thugs rje'i mthu rtsal phyungs:_rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:_bla tshe chad nyams yar ba rang sor tshud:_sa chu me rlung 'byung ba'i dwangs ma sdus:_'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal stobs:_rtsa gsum bde gshegs rab 'byams mkhyen brtse'i tshe:_ye shes bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:_bdag dang sgrub pa'i rdzas la dbyer med stims:_rnal 'byor sgo gsum rdo rje'i srog tu sgrubs:_mi 'gyur mi shigs rtag pa dam pa yi:_tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:_badz+ra A yur+dz+nyA na sa ma ya dza dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_zhes bkug shing rgyas gdab bya/_aH_'khor 'das tshe bcud rdo rje'i srog tu 'dus:_de nyid gnyug ma mi shigs dbyings su thim:_lus la rdo rje'i go chas rgyas btab pas:_rang byung ye shes chen po'i srog 'grub shog:_dz+nyA na A yu She badz+ra rak+Sha b+h+rU~M a aH_bzlas pa'i mthar dbyangs gsal rten snying dang mchod bstod mdor bsdus dang*/_yig brgya brjod/_skabs 'dir gur mgon sprin zhags can dang*/_lcags zam mgon po bdun rdzogs sogs bka' gter gyi srung ma'i gsol mchod rgyas bsdus gang dgos btang*/_gsum pa rjes kyi rim pa la/_zhing ngam gcan gzan gyi pags pa'i steng thabs shes bza' btung gi rdzas bkram la skabs 'dir lcags zam mgon po'i bshags skong rgyas par spro na/_nyer spyod sman gtor rak+ta sogs 'du byas la/_bshags skong zur byang ltar sbyar/_dang po tshogs byin rlabs ni/_bdud rtsi'i bsang chus bran la/_ra~M ya~M kha~M:_stong pa'i ngang las dbyings kyi b+han+d+ha ru:_rig pa ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil:_'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad pa'i:_tshogs kyi longs spyod mkha' khyab rgyan du gyur:_oM AHhU~M ha hoHhrIH_gnyis pa tshogs zhing spyan 'dren pa ni/_hU~M:_sku gsum dag pa'i zhing khams rab 'byams nas:_bla ma bde gshegs yi dam mkha' 'gro'i tshogs:_rdo rje'i dam tshig mchog la 'dir gshegs shig:_mi 'gyur bde chen ye shes byin chen phob:_badz+ra sa ma ya dzaH_gsum pa tshogs phud dang po 'dod yon du dmigs la/_hU~M:_bla med mchog gi tshogs kyi mchod pa ni:_ye shes lnga ldan bdud rtsi'i sprin chen po:_gzugs sgra dri ro reg bya'i char 'bebs pa:_dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:_ma hA ga Na tsakra pany+tsa kA ma gu Na pU dza hoH_bzhi pa bshags pa bdud rtsi dang sha lngar dmigs la/_hoH_bdag cag thog med dus nas da lta'i bar:_ma rig las nyon 'khrul pa'i gzhan dbang gis:_bsags pa'i sdig ltung nyams chags ci mchis pa:_zhal zas tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:_yi ge brgya pa brjod/_lnga pa bsgral bstab ni/_dmigs bya'i rU pa'am tshogs tha ma'i rten la/_nr-i tri badz+ra ang+ku sha dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_hU~M:_gzung 'dzin 'khrul ba'i dgra bgegs 'byung po'i tshogs:_dam tshig rdzas la dgug bsgral zhal du bstab:_kha sbyor bde chen rol pa'i gzi byin bskyed:_bla med mchog gi phrin las yongs rdzogs mdzod:_sarba nr-i tri sha trUn big+h+nAn dzaHhU~M ba~M hoH_mA ra ya phaTa?:_kyis bsgral/_nyams pa'i sha khrag bdud rtsi bran la/_ma hA mA~M sa rak+ta kiM ni ri ti ga Na tsakra pU dza khA hi:_zhal du bstab/_drug pa bskang bshags ni/_skong rdzas nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlab te/_hU~M:_cir snang dag pa rab 'byams zhing khams su:_'dod yon mi zad mchod pa'i phyag rgya che:_bde ba'i longs spyod rnam pa thams cad pa:_mi zad nam mkha' mdzod kyi 'khor lo 'dis:_dgongs pa brda dang snyan nas brgyud pa yi:_dus gsum rig 'dzin bla ma'i thugs dam bskang:_zhi khro rab 'byams sgyu 'phrul drwa ba'i sprin:_yi dam dkyil 'khor yongs kyi thugs dam bskang:_nye rgyu'i grogs mdzad mchog thun phrin las bdag:_gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang:_legs nyes stangs 'dzin sangs rgyas bstan pa srung:_rdo rje'i chos srung rgya mtsho'i thugs dam bskang:_'dod rgu'i char 'bebs dngos grub stsol mdzad pa:_gnod sbyin nor lha gter bdag thugs dam bskang:_snang srid gzhir bzhengs ye shes rol par shar:_'khor 'das mgron gyur kun gyi thugs dam bskang:_hU~M:_thugs dam dgyes par skong ba'i rdzas mchog ni:_mchod yon zhabs bsil me tog bdug pa dang:_mar me dri chab zhal zas rol mo sogs:_lha rdzas nyer spyod mchod pas thugs dam bskang:_gzugs mdzes sgra snyan dri zhim ro bda' dang:_reg bya 'jam 'khril gsang ba pho nya mo'i:_'dod yon bde chen gcig tu lhun rdzogs pa'i:_rmad byung nang gi mchod pas thugs dam bskang:_bkra shis rdzas rtags rgyal srid rin chen bdun:_gling bzhi ri rab lha mi'i 'byor ba'i phul:_bcu drug bde ster rdo rje'i rig ma sogs:_ngo mtshar rnam mang mchod pas thugs dam bskang:_rtsa brgyad yan lag stong sbyar a mr-i ta:_khams gsum 'khor ba rgyun gcod dmar chen po:_bza' bca' btung ba longs spyod gtor ma'i tshogs:_khyad par gsang ba'i mchod pas thugs dam bskang:_rtsa rlung byed rtsol dbu ma'i dbyings su bsgral:_thig le zag med lhan cig skyes par sbyor:_zung 'jug shin tu rnam dag rdzogs pa che:_bla med mchog gi mchod pas thugs dam bskang:_zhi rgyas dbang drag las kyi phyag rgya dang:_rdzas dang longs spyod 'byor pa'i khyad par sogs:_bzhed dgur 'char ba'i dam tshig rmad po che:_sgyu 'phrul rgyan gyi rol mos thugs dam bskang:_bdag cag 'khor ba thog ma med pa nas:_tha ma da lta'i lus blangs yan chad du:_bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs:_snying nas 'gyod pas bshags shing bsdam par bgyi:_hU~M:_de ltar bskangs shing bshags pa la brten nas:_dkyil 'khor lha tshogs dgyes pa'i gzi byin skyed:_rnal 'byor bdag la brtse bas nyer dgongs te:_mchog thun dngos grub rgya mtsho'i phrin las mdzod:_nyams chags rtogs sgrib mi mthun phyogs kun zhi:_tshe bsod dpal 'byor ye shes snang ba rgyas:_snang sems dbang 'dus gzung 'dzin dgra dang bgegs:_tshar gcod drag po'i phrin las 'grub par mdzod:_bstan 'dzin zhabs brtan thugs bzhed lhun gyis grub:_bshad sgrub bstan dang dge 'dun 'dus pa 'phel:_snod bcud dus kyi rgud pa kun zhing zhing:_chos mthun bde skyid 'phel ba'i phrin las mdzod:_'gal rkyen bar chad rdo rje'i mkhar du srungs:_byad phur rbod gtong dmod pa'i stobs kyis zlog:_gdug pa can rnams bsad gzir bskrad nas kyang:_phyogs las rnam par rgyal ba'i phrin las mdzod:_mthar thug snang zhen lha dang sngags su dag:_rtsa rlung thig le rtogs tshogs dbyings su thim:_sku dang ye shes phrin las rmad byung ba'i:_mchog dngos myur du 'grub pa'i phrin las mdzod:_bla sgrub sger bskang ni/_hU~M hrIH_rnam kun mchog ldan dbyings kyi rgyan shar ba'i/_/'od gsal sgyu 'phrul 'og min pad+ma 'od/_/phyogs dus rgyal ba dgyes pa'i dkyil 'khor 'dir/_/rab 'byams rtsa gsum rgyal ba gshegs su gsol/_/gdod nas 'du 'bral med pa'i klong bzhugs te/_/ye shes rang gi rig pa'i phyag 'tshal zhing*/_/yul dang dbang po gnyis med bde mchog gi_/kun tu bzang po'i mchod pas thugs dam bskang*/_/snang spyod bde chen shar ba'i nyer spyod bdun/_/tshogs drug ye shes dag pa'i 'dod yon lnga/_/cir snang mchog tu mi 'gyur bde ba'i gar/_/srid zhi'i rgyan tu gyur pas thugs dam bskang*/_/chos don rtags kyi bdud rtsi'i zhal skyems mtshon/_/phung khams gdan gsum dkyil 'khor ba ling ta/_/'khrul pa ka nas dag pa'i ru d+hi ra/_/rdo rje'i longs spyod tshogs kyis thugs dam bskang*/_/ka dag rnam thar sgo gsum yum gyi mkhar/_/'od gsal lhun grub rdo rje'i sbyor ba las/_/zag med sku dang zhing khams dga' ba bzhi'i/_/ye grol gnas lugs rtogs pas thugs dam bskang*/_/don dam mchod dang mchod bya mi dmigs kyang*/_/kun rdzob zag med 'byor bas lhun rdzogs pas/_/gzhi lam 'bras bu du ma ro gcig gis/_/gnas lugs mngon sum rtogs pas thugs dam bskang*/_/hU~M hrIH_ngo bo ka dag kun bzang 'od mi 'gyur/_/rang bzhin lhun grub thugs rje pad dkar 'chang*/_/gnyis med phyogs dus rgyal ba'i rnam thar mdzod/_/sku gsum khyab bdag bla ma'i thugs dam bskang*/_/ye shes rol pa mi zad rgyan gyi sprin/_/rigs brgya'i 'khor lo'i dbang phyug dkyil 'khor gtso/_/zhi rgyas dbang drag mchog gi phrin las can/_/gu ru thod phreng sde lnga'i thugs dam bskang*/_/yul dus dbang po 'phags lam brgyad du dag_/tshar gcod rjes 'dzin phrin las bsam mi khyab/_/gang 'dul der snang mchog gi sprul pa'i sku/_/gu ru mtshan mchog brgyad kyi thugs dam bskang*/_/rtag chad mtshan ma'i 'khrul rtog dbyings su bsgral/_/tshad med bsdu bzhis skal ldan rjes su bskyangs/_/ye shes rang snang dkyil 'khor khro mo'i tshul/_/sgo skyong yab yum rnams kyi thugs dam bskang*/_/ye shes dgongs klong dag pa'i mkha' dbyings las/_/brda rtags rgyud lung man ngag gsang sgo 'byed/_/snyan brgyud bdud rtsi'i rnam grol sgo 'byed mdzad/_/brgyud gsum rig 'dzin bla ma'i thugs dam bskang*/_/dbang bzhi'i nus pa bskyed rdzogs lam gyis gso/__/rdo rje'i rig 'dzin sa lam mthar son pas/_/sku bzhi'i go 'phang phrin las bzhi mthar phyin/_/yi dam zhi khro'i lha tshogs thugs dam bskang*/_/rdo rje gsang mchog sa lam pha mthar son/_/gsang sngags rnal 'byor ma sring spun ltar brtse/_/phrin las rmad byung mkha' 'gro rgya mtsho dang*/_/rdo rje chos skyong rnams kyi thugs dam bskang*/_/snod bcud rgyud gsum sku dang ye shes la/_/nyams dang bshags par bya ba ma dmigs kyang*/_/glo bur 'khrul rtog nongs pa ci mchis pa/_/bsal bzhag spang blang bral ba'i ngang du bshags/_/gdod nas ye rdzogs rig 'dzin bla ma lhar/_/'du 'bral med pa mnga' dbang rdzogs pa yis/_/mi slob zag med 'dus ma byas pa'i klong*/_/mngon sum btsan sa zin pa'i mchog stsol cig_/yig brgya brjod/_ces pa phyi yi tshogs kyis rtsa gsum dkyil 'khor gyi lha tshogs dgyes pa bskang*/_bdun pa dam rdzas la bsam ste nang rdo rje phung po'i gdan gsum gyi lha tshogs 'bar 'dzag gi mnyes par bya ba'i phyir/_hoH_lhun grub rdo rje phung po'i grong:_rtsa rlung thig le'i gzi 'od 'bar:_ye shes chen po'i lha tshogs rnams:_kha sbyor bde ba'i rol pa che:_rdo rje'i dam tshig bla med pa:_tshogs kyi mchod pa dgyes par bzhes:_rmad byung bsod nams tshogs rdzogs shing:_bde chen ye shes rgyas gyur cig:_a ho ma hA su kha ga Na tsakra a la la hoH_gsang ba 'khor lo lnga'i lha rnams snyoms 'jug gi dga' bzhis mnyes par bya ba'i phyir/_hoH_e yi cha byad bzang po yi:_dbus su waM gyi rnam par brgyan:_sangs rgyas rin chen za ma tog:_'du shes gsum gyis mnyam sbyar bas:_dga' ba bzhi yi ye shes bskyed:_stong pa bzhi yi nyams myong drangs:_bde stong dbyer med lhan cig skyes:_mchog tu mi 'gyur 'od gsal ba:_a la la:_de kho na nyid 'khor gsum rtog bral bde ba chen po'i klong du mnyam par bzhag__/brgyad pa lhag ma ni/_lhag ma bsdus te phud cung zad bsnan la/_pany+tsa a mr-i ta ga Na pU dza hU~M ha ho hrIH_slob dpon gyi dam tshig gi kha phru btab/_e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:_lhag mgron spyan drangs la/_hU~M:_ye shes rol pa dpal gyi lhag sdud dang:_las las grub pa'i mkha' 'gro dbang phyug ging:_'dir gshegs dam tshig lhag ma'i tshogs la rol:_'khor srungs rkyen zlog rnam bzhi'i phrin las mdzod:_oM uts+tshiSh+Ta ba liM ta khA hi:_zhes rol mo dang bcas pas srin mo'i za lam du spungs/_rjes 'brel rdo rje'i glu gar bya ba ni/_oM AHhU~M hoHa ho ma hA su kha a la la hoH_gsang ba mchog gi dgyes pa'i grong na gsang chen rol pa'i rnal 'byor pa:_lhan cig skyes dga'i bde ba'i thabs kyis stong pa'i 'od gsal mngon du gyur:_zung 'jug ye shes skye 'gags gnas bral rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu:_'khor 'das dbyer med srid zhi kun khyab thig le gcig tu lhun gyis grub:_ma hA su kha dz+nyA na gI ti a la la hoH_DA dril rol mo bcas bya/_oM:_bkra shis gang zhig tshogs kyi spyod pa la brten nas:_gnas skabs gegs zhi bsod nams ye shes phrin las 'phel:_mthar thug sa bcu lam lnga'i go 'phang myur du 'grub:_rtag tu dpal gnas dge legs snang bas khyab gyur cig:_ces shis pa brjod/_dgu pa thugs dam bskul ba ni/_hU~M:_nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:_srid zhir mi gnas ye shes sku brnyes pa'i:_longs spyod rdzogs dang sprul pa'i lha tshogs rnams:_thugs dam bskul lo thugs rje'i rtsal shugs phyung:_las nyon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun tshogs:_mthu rtsal me yis bsregs shing sbyang du gsol:_phrin las bzhi dang grub pa chen po'i phul:_ye shes chu yis bskyed cing 'phel bar mdzod:_gsang ba'i dgra sod 'jigs pa'i bdud bzhi thul:_bar chad 'phrang gsum dbyings kyi thig ler stims:_bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku che:_rang byung 'od gsal rtogs pa'i phrin las mdzod:_bcu pa chad tho ni/_hU~M:_sngon tshe 'og min chos dbyings pho brang du:_gdod ma'i mgon po bde gshegs sras bcas kyis:_byin gyis brlabs pa'i ye shes chos srung rnams:_mchod gtor 'di bzhes gzung 'dzin dbyings su sgrol:_bar du lha gnas gsum dang dzam gling du:_brda brgyud rig 'dzin grub pa che rnams kyis:_dam la bzhag pa'i mkha' 'gro chos skyong tshogs:_mchod gtor 'di bzhes tshe dpal nyams rtogs spel:_tha ma 'phags bod rdo rje'i gnas rnams su:_snyan brgyud tshul bzhin 'dzin pa'i rnal 'byor gyis:_thugs dam bskul ba'i las byed dregs pa'i sde:_mchod gtor 'di bzhes snang sems dbang du sdus:_da ltar bsnyen cing sgrub pa'i tshogs khang 'dir:_bde gshegs gdung 'dzin rnal 'byor bdag cag la:_'go zhing skyong ba'i dam can tshogs rnams kun:_mchod gtor 'di bzhes rnam bzhi'i phrin las mdzod:_sarba d+harma pA la kiM ka ra ma hA ba liM ta khA hi:_bcu gcig pa brtan ma ni/_bshal chu'i bdud rtsi bran la/_hU~M b+h+yoH_dus sbyor bcu gnyis gnas su dag pa la:_bden don bcu gnyis rdo rje'i DA ki ni:_brtan ma bcu gnyis skyong ma ya ma'i tshogs:_dkyil 'khor pham phab dam tshig mgron du gshegs:_sngon tshe slob dpon pad+ma thod phreng dang:_dpal gyi seng ge'i spyan sngar zhal bzhes ltar:_gtor ma'i bshal chu bdud rtsi 'di gsol la:_rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:_'gal rkyen kun sol mthun rkyen yid bzhin sgrubs:_gangs can phyogs bzhi'i mtshams kyi so kha srungs:_mtha' dbus 'gro kun bde zhing skyid pa dang:_thub bstan bshad sgrub 'phel ba'i phrin las mdzod:_ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hiH_bcu gnyis pa rta bro ni/_gtor gzhong kha sbubs pa ri rab tu gsal bas/_zhing bcu'i log 'dren mnan par bsams la rdo rje'i rgyas btab ste/_hU~M:_sgrub la 'tshe ba'i dam sri sgab 'dre'i tshogs:_e dbyings bkug gzir lhun po'i phyag rgyas gdab:_srid pa spyi gnon rdo rje'i rta bro yis:_byang chub bar du mi ldang mnan par bya:_oM badz+ra kro d+ha ha ya gr-I ba hi hi hi hU~M phaTa?:_ya ma dam sri s+t+wa~M b+ha ya e laM nan:_bcu gsum pa dngos grub blang ba ni/_byin rlabs sngon du 'gro bas/_gtang rag mchod bstod mdor bsdus ni/_hU~M:_bla med mchog gi mchod pa ni/_/ye shes lnga yi 'od zer 'phro/_/yul dang dbang po gnyis med pa/_/bde chen longs spyod chen por bzhes/_/oM AHhU~M badz+ra gu ru de wa DA ki ni sa pa ri wa ra ar+g+haM sogs nas/_shab+da ma hA pany+tsa rak+ta ba liM ta ta na ga na d+harma d+hA tu pU dza ho:_hoH_ye shes kun gyi khyab bdag che:_sku gsung thugs yon phrin las ston:_gcig dang du ma'i mtha' las 'das:_'od gsal rdo rjer phyag 'tshal bstod:_hoH_ye shes dkyil 'khor lha tshogs rnams:_dang por bsnyen cing bar du bsgrubs:_tha ma las kyi dngos grub che'i:_phrin las gsol ba'i dus lags na:_rtag rgyun shugs kyi thugs rje la:_bskul zhing gsol 'debs mi 'tshal yang:_gdul bya'i yul la 'jug pa'i phyir:_da lta thugs dam gnad nas bskul:_ma g.yel dgongs pa'i rtsal skyed la:_phrin las bzhi dang grub pa brgyad:_mchog tu mi 'gyur sku gsung thugs:_ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:_kA ya wAka tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la hoH_bcu bzhi pa nongs bshags ni/_hoH_don dam dbyings la bshags bya ma dmigs kyang:_kun rdzob bsnyen sgrub phrin las brtsams pa la:_lhag chad 'gal zhing 'khrul sogs nongs pa'i tshogs:_snying nas mthol bshags tshangs pa bstsal du gsol:_yi ge brgya pa brjod pas bshags/_bco lnga pa nyer bsdu ni/_ye shes pa rten la bzhugs su gsol/_dam tshig 'khor lo/_aH_'gag med rig rtsal rol pa'i dkyil 'khor pa:_rim gyis bdag thim 'od gsal stong nyid dbyings:_skye med spros bral ma bcos gnyug ma'i ngang:_spang blang spro bsdu bral ba'i ngang du bzhag:_a a a:_bcu drug pa snang cha lhar ldang ba ni/_oM AHhU~M:_slar yang chu las rlabs kyi phreng ba ltar:_dbyings rig rang shar phyag rgya gcig pa'i sku:_sgo gsum sku gsung thugs kyi srog ldan pas:_lha sngags chos sku'i spyod yul mchog la 'jug:_badz+ra ma hA mu dra kA ya wAka tsit+ta rak+Sha haM:_bcu bdun pa bsngo smon ni/_hoH_gnyis med byang chub sems kyi dkyil 'khor du:_dus gsum bsags pa'i dge tshogs ci mchis pa:_mkha' khyab 'gro ba'i don du bsngos pa'i mthus:_bdag gzhan mi gnas ye shes myur thob shog:_bco brgyad pa shis brjod ni/_oM/_spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:_zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos:_rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes:_'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog:_rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang:_sgyu 'phrul drwa ba'i skur snang yi dam lha:_rnal 'byor grogs mdzad gnas gsum mkha' 'gro yis:_dngos grub dpal 'byor rgyas pa'i bkra shis shog:_shin tu zhi ba chos sku'i dbyings nyid las:_rig pa rang shar bde chen longs spyod rdzogs:_gang 'dul 'gro ba'i don mdzad sprul pa'i sku:_dbyer med mngon par byang chub bkra shis shog:_ces brjod pa'i tshig gis dge legs su bya'o/__/de ltar las kyi phreng ba 'di la brten nas tshes bcu'i dus mchod dang*/_dbang gi cho ga la nyer mkho tsam te/_sgrub pa chen po'i tshogs sgrub sogs bya bar 'dod na sgrub khog logs su gsal ba ltar nyams su blang bar bya'o/__/brgyud gsum bla ma'i zhal lung mtho ris klung*/_/mkhas grub gdengs can bye bas mchod pa yi/_/smin grol rin chen dbyig gi rgyun bzang 'di/_/chos spyan dri med mnga' la chos brin yang*/_/deng sang chos byed chos brgyad rba la g.yeng*/_/grags pa gling bu'i rjes 'gro ri skyes la/_/dngos grub 'dod dgu'i rin thang mi shes pas/_/nyes bshad gyer dbyangs tsam la rnying ma rloms/_/'on kyang sngon gyi las 'phro mi dman pas/_/rnam 'dren mchog gi bka' bzhin rjes dran te/_/sgrub pa'i mchod sprin chos gter 'dzin rloms pas/_/rnam dkar chos dbyings dang mnyam rgyas gyur cig_/spyir o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i thugs sgrub bye ba phrag brgya thams cad dngos mtshan dang byin rlabs bsam gyis mi khyab kyang*/_slob dpon chen po'i zhal lung rtsod pa med pa gsang ba snying po'i shin tu gsang ba man ngag gi snying po lta ba'i phreng ba'i dgongs don rgyud las lung du bsdebs pa'i sgrub thabs snying po skor lnga zhes bka' gter zung 'jug gi zab chos/_pad+ma'i bka' srol 'dzin pa rnams kyi gces spras su mdzad pa'i pha nor/_mtshungs pa med pa yin phyir 'di la dbang dang*/_sgrub thabs/_khrid yig rnams gal che bas bris zhes 'jam mgon mkhas grub kyi dbang phyug 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi zhal snga nas zab gsang bdud rtsi'i nying khu'i smin grol yongs rdzogs zhib rgyas su bstsal zhing*/_rje gong ma'i phyag bsnams li yi maN+Dal rin po che'i tshom bu bkod pa dang*/_sku gsung thugs rten bcas dmigs bsal du bka' bstsal ba bzhin/_spyi brtol bskyed de rang blos gang dpog tu bris nas spyan bstar zhus pa dgyes pas bzhes te bri bsnan gang 'os mdzad zin kyang*/_rtsod dus kyis 'gyur bas dpe yang gron pa la/_bal yul rang byung gi chos sku'i mchod sdong chen po'i drung zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gi 'dus sde gsar bskrun skabs mthong grol gu ru rje 'bangs dang bcas pa'i gtsug lag khang du dus mchod tsam btsugs pa'i nyer mkho ru dmigs te slar yang chog khrigs su bsdebs pas 'brel tshad sku lnga lhun grub bde gshegs smin pa rgya mtsho'i ye shes kyi dbyings su byang chub pa dang*/_gter mdzod spyan lam du phab pa rnams nas rang nor gyi rin thang rang gis mkhyen par phrin las spel ba'i zhu bskul du snyigs dus kyi sangs rgyas rig 'dzin rtsal 'chang yab sras kyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad pa thob pa sngags btsun 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis lcags rta smin zla'i dkar phyogs kyi 'phel tshes bcu la lho 'brug spungs thang bde mchog pho brang du bris pas yi ge gnyis pa'i mthun 'gyur grub sras pad+ma chos skyid dbang mos zhus pa bka' gter zung 'jug snga 'gyur snying po'i bstan pa la bya ba byed par gyur cig_/dge'o//__//mang+ga laM//

Footnotes

Other Information