DKR-KABUM-06-CHA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིམས་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་དཔའ་བོ་ཌཱཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་གར།
Wylie title tshogs kyi 'khor lo'i tshims pa drug ldan gyi smon lam dpa' bo DAki dgyes pa'i glu gar DKR-KABUM-06-CHA-023.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 23, Pages 225 (Folios 1a1 to 1b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Tshogs kyi 'khor lo'i tshims pa drug ldan gyi smon lam dpa' bo DAki dgyes pa'i glu gar. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 225. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo  ·  Prayers - smon lam
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Colophon

།ཅེས་པའང་གཞོན་ནུ་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ།།

/ces pa'ang gzhon nu mkhyen brtse'i ming can gyi blo mtsho las byung ba'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིམས་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་དཔའ་བོ་ཌཱཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་གར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཏིང་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡིས། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ངང་དུ་ཚིམས་པའི་མཐུས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་ཤོག །སྙིང་དབུས་པདྨའི་གེ་སར་བཞད་པའི་རྩེར། །རང་སེམས་བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་ཚིམས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཀུན་རྟོག་འཆིང་གྱུར་ཅིག །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །རྣམ་མང་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་འཕྲོ་བའི་དཔྱིད། །བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་གཏོར་མས་ཚིམས་པ་ལས། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་ཤོག །སྨིན་བྱེད་དབང་ཐོབ་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པའི། །རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཁྱད་པར་བཟའ་བ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ཚིམས་པ་ལས། །ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་རྟག་ཏུ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་དང༌། །བདེ་སྟོང་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡིས་ཉེར་ཚིམས་ནས། །གང་ཤར་སྣང་བ་ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དག་པའི་སྣང་བ་གཅིག་ཏུ་འཆར་བར་ཤོག །དངོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་རྟག་ཏུ་ཚིམས་པ་ལས། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་རུ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ནང་འཁོར་ལོ་ཀུན། །ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བས་མཉེས་པའི་མཐུས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གཞོན་ནུ་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ།། །།
[edit]

@#/_/tshogs kyi 'khor lo'i tshims pa drug ldan gyi smon lam dpa' bo DAki dgyes pa'i glu gar zhes bya ba bzhugs so/_ting 'dzin gyis sprul pa'i dkyil 'khor lha/_/phyi nang mchod pa'i sprin gyi phung po yis/_/zag med bde chen ngang du tshims pa'i mthus/_/bsod nams ye shes tshogs gnyis rdzogs par shog_/snying dbus pad+ma'i ge sar bzhad pa'i rtser/_/rang sems bla ma yi dam dbyer med pa/_/ye shes bdud rtsis tshims pa'i byin rlabs kyis/_/gnyis 'dzin 'khrul pa'i kun rtog 'ching gyur cig_/chos skyong srung ma'i tshogs rnams ji snyed pa/_/rnam mang 'dod yon rgya mtsho 'phro ba'i dpyid/_/bza' bca' btung ba'i gtor mas tshims pa las/_/bar chad kun sel phrin las 'grub par shog_/smin byed dbang thob sdom pa la gnas pa'i/_/rnal 'byor pa rnams khyad par bza' ba yi/_/ye shes tshogs kyi 'khor los tshims pa las/_/ting 'dzin zas la rtag tu spyod gyur cig_/skye mched lha rnams rdo rje'i glu gar dang*/_/bde stong rol mo'i sgra yis nyer tshims nas/_/gang shar snang ba lha dang ye shes kyi/_/dag pa'i snang ba gcig tu 'char bar shog_/dngos kun bde chen lhan cig skyes pa yi/_/ye shes mchog gis rtag tu tshims pa las/_/'khor 'das dbyer mi phyed pa'i thig le ru/_/phyag rgya chen po'i dngos grub brnyes gyur cig_/mdor na dkyil 'khor phyi nang 'khor lo kun/_/zag med tshogs kyi 'du bas mnyes pa'i mthus/_/'jig rten 'jig rten 'das pa'i dge legs kyi/_/bkra shis snang bas sa gsum khyab gyur cig_/ces pa'ang gzhon nu mkhyen brtse'i ming can gyi blo mtsho las byung ba'o//__//

Footnotes

Other Information