ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་ལས་བྱང་འབྲིང་བསྡུས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཁོག་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་སྣང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ནག་འགྲོས་སུ་འཇུག་བདེར་བཀྲལ་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title tshogs chen 'dus pa'i las byang 'bring bsdus kyi dgongs pa lo chen rin po che'i sgrub khog rin chen 'od kyi snang bar gsungs pa ltar nag 'gros su 'jug bder bkral ba DKR-KABUM-04-NGA-020.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 4, Text 20, Pages 320-325 (Folios 1a1 to 6a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. tshogs chen 'dus pa'i las byang 'bring bsdus kyi dgongs pa lo chen rin po che'i sgrub khog rin chen 'od kyi snang bar gsungs pa ltar nag 'gros su 'jug bder bkral ba. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 4: 320-325. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang
Colophon

།ཅེས་པའང་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པའི་མི་རྒན་རྒྱལ་ཁམས་པ། །འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །མཐའ་འདུལ་གཙུག་ལག་ཁང༌། ལྷོ་འབྲུག་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུར་གནས་པའི་སྐབས། །སུག་ལས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་བློ་གསལ་དད་མོས་དག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མེད་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཛད་པ་འདིས་ཀྱང༌། ངེས་གསང་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོས་སྨན་དུ་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang 'od gsal rdo rje snying po'i bstan zhabs su skyes pa'i mi rgan rgyal khams pa/_/'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis/_/mtha' 'dul gtsug lag khang*/_lho 'brug spa gro skyer chur gnas pa'i skabs/_/sug las kyi mthun 'gyur blo gsal dad mos dag pa'i sprul sku 'gyur med kun dga' bkra shis kyis mdzad pa 'dis kyang*/_nges gsang snying po'i bstan pa 'phel rgyas kyi gsos sman du gyur cig/

[edit]
།ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་ལས་བྱང་འབྲིང་བསྡུས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཁོག་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་སྣང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ནག་འགྲོས་སུ་འཇུག་བདེར་བཀྲལ་བ་ནི། སྒྲུབ་ཐབས་དབུ་ནས་བཟུང་བསྟོད་པའི་བར་བཏང་སྟེ། དྲུག་པ་ཛཔ་ལ། ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བ། ཛཔ་དངོས། སྐབས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དབྱེ་གཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ནས། བྷྲཱུཾ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཀ་པཱ་ལ་བྷྲཱུཾ་ཕཊ་ཛཿ ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾ་ཧཱ་ཕཊ་ཛཿ ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ་བྷྱོ་རཾ་ཕཊ་ཛཿ ཞེས་བརྗོད་པས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལོགས་སུ་ཕྱེ་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མེ་རི་འདབས་འབྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་མོས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ། ཐུན་མོང་དང༌། ཁྱད་པར་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བདག་མདུན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་རང་རང་གི་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་གྱིས་མཚན་པར་བཟླ་བྱའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བར་གསལ་བཏབ་ལ། སྔགས་བཟླས་པའི་ཚེ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་བདག་ལ་བསྩལ་ཞིང་ཐིམ་པར་དམིགས་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙིཏྟ་ཨོཾ། ཨ་ཨ་ཨ་བཛྲི་བྷ་དྲ་ས་མནྟ་ཨཿ ཧཱུྃ་བཛྲ་དྷྲྀཀ །མཱུཾ་དྷཱ་ཏྭི་ཤྭ་རི། ཨོཾ་ཛི་ན་ཛྀཀ །ལཱཾ་དྭེ་ཥ་ར་ཏི། སྭཱཾ་རཏྣ་དྷྲྀཀ །མཱཾ་མོ་ཧ་ར་ཏི། ཨཱཾ་ཨ་རོ་ལྀཀ །པཱཾ་རཱ་ག་ར་ཏི། ཧཱ་པྲཛྙཱ་དྷྲྀཀ །ཏཱཾ་བཛྲ་ར་ཏི། ཞེས་ཞི་བ་རིགས་དྲུག་དང༌། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ། ཞི་དཀྱིལ་སྤྱི། ཨོཾ་ཨ་ཀྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ། ཀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཆེ་མཆོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། དབང་མཆོག །ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རཏྣ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཀརྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་རཀྴ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ས་ནུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་ནུ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་གུ་ཧྱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཡཀྴ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཧེ་རུ་ཀ་དགུ་དང༌། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཁྲོ་བོ་སྤྱི། ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞི་ཁྲོ་ཐུན་མོང་དུ་བཟླའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཛཔ་ཁང་དབྱེ་འམ། མ་དབྱེ་ཡང་རུང་སྟེ། ལུས་ཀྱི་བསྒུལ་བསྐྱོད་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱར་ཤེས་པ་དང༌། ངག་གི་བཟླས་བརྗོད་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་སུ་འཆར་བ་དང༌། སེསམ་ཀྱི་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྟོགས་པ་སྟེ། སྣང་སྲིད་ཡེ་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བྲལ་བས། འཁོར་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཉིད་ལས། །སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོར་ཤར། །སྒྲ་སྐད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། །ཐམས་ཅད་བཟླས་བརྗོད་སྔགས་ཀྱི་ཚིག །ཅེས་རྟོགས་པར་བྱས་ནས། ཨོཾ་གུཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷིི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་རླུང་སྔགས་སེམས་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ངང་ནས་ཅི་ནུས་བཟླས་ལ། ཧཱུྃ། རྒྱུ་འབྲས་རྩོལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཅིར་སྣང་ཡང༌། །བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་ཛཔ་བསྙེན་བྱས་པའི་མཐུས། །ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དོན་རྟོགས་ནས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ན་མོ་ཧཱུྃ། ཞེས་པའོ། །སྤྲོ་ན་ཛཔ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་ཛཔ་བསྐོར་ཡང་བྱས་ལ། གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། བསྟོད་པ། བཤགས་པ། ཛཔ་ཁང་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པའམ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོའི་བསྟོད་པ་སྦྲེལ་བ་གང་བདེ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡེ་ནས་གཉིས་མེད་སོགས། བཟླས་པའི་ཉེས་བྱས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་བཤགས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་བཞིན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱེར་མེད་དུ་རྟོགས་པར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཉིས་མེད་དུ་བསྟིམ་ནས། གསལ་ཞིང་བརྟན་པའི་ཕྱིར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའང་བཟླའོ། །སླར་ཡང་ཕཊ་ཛཿས་བུམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལོགས་སུ་ཕྱེས་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ། གཟུངས་ཐག་གཏད་དེ། ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་པ་ཙམ་བཟླས་པས་ཀྱང་འགྲུབ་ཅིང༌། བཟླས་པ་རྫོགས་པའི་མཐར་གཙོ་བོའི་སྔགས་ཀྱིས་ཐོད་ཆུ་བུམ་ནང་དུ་ཕུལ་བས། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། ཚོགས་དབུལ། འབྲིང་པོའི་ལས་ཁྲིགས་སོ།། །། ༈ སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་ངུ་ནི། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བི་ཛ་ཡ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ནཱི་ལ་དཎྜ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་ཀྱིས་མཚམས་བཅད། ཡེ་ནས་གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུར་དག་པ་ལས། །མ་རིག་དབང་གིས་སྒྲོ་དང་བཀུར་བཏབ་ཏེ། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ངོ་བོར་སྨིན། །དེ་ལྡོག་དོན་ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་དམ་མནོས་ཏེ། །བདག་ཅག་མ་རིག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས། །བག་མེད་ཚུལ་གྱིས་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་པས། །རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དང་ཅི་འགལ་བ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་མངའ་ཁྱོད་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཞེས་བཤགས་པས། ཨོཾ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་བདག་གིས་སེམས་བསྐྱེད་བྱ། །དོན་དམ་དང་ནི་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེང་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བགྱི། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང༌། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་དང༌། །སྡོམ་པ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་བཟུང་བ་ལྟར། །དེང་ནས་བདག་ཀྱང་ལམ་ཆེན་དེར་ཞུགས་ཏེ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་དེ་དག་གཟུང་བར་བགྱི། །ཞེས་དམ་བཅའ། །ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝན་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་སྦྱར་ཞིང་བྱིན་དབབ། བདུད་རྩི། བྷྲཱུཾ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ། བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ། ཀ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་དྷརྨ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། གཏོར་མ། བྷྲཱུཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བི་ཤྭ་ཙཀྲ་བྷྲཱུཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛྭ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་དྱ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རཀྟ། བྷྲཱུཾ་བྷཉྫ་ཀ་པཱ་ལ་བྷྲཱུཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ། ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་དྷུ། པུཥྤེ་པུ། ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གནྡྷེ་གན། མཆོད་པ་རྣམས་སྔགས་ཀྱིས་བརླབ། ཨེ་ཡཾ་ར་སུཾ་ཀེཾ་རཾ། བྷྲཱུཾ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཀ་པཱ་ལ་བྷྲཱུཾ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙིཏྟ་ཨོཾ། ཨ་ཨ་ཨ་བཛྲི་བྷ་དྲ་ས་མནྟ་ཨཿ ཧཱུྃ་བཛྲ་དྷྲྀཀ །མཱུཾ་དྷཱ་ཏྭེ་ཤྭ་རཱི། ཨོཾ་ཛི་ན་ཛྀཀ །ལཱཾ་དཱེ་ཥ་ར་ཏི། སྭཱ་རཏྣ་དྷྲྀཀ །མཱཾ་མོ་ཧ་ར་ཏི། ཨཱཾ་ཨཱ་རོ་ལྀཀ །པཱཾ་རཱ་ག་ར་ཏི། ཧཱ་པྲཛྙཱ་དྷྲྀཀ །ཏཱཾ་བཛྲ་ར་ཏི། ཀྵིཾ་ཧི་ར་ཛ་ཡ། ཧཱུྃ་ལཱ་སྱེ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཏྲཾ་ཨཱ་གརྦྷ་ཡ། ཏྲཾ་མཱ་ལྱེ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཧྲཱིཾ་ཧ་ཧཱུྃ་པདྨ་པྲ་ད་མ། ཧྲཱིཾ་གཱིརྟི་རཱ་གོ་ཧཾ། ཛྲིཾ་ཀུ་རུ་པཱ་ཎི། ཨཾ་ནཱིརྟི་རཱ་ག་ཡ་མྱེ། མཻ་དྷཱ་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ། ཛཿདྷཱུ་པེ་པྲ་བེ་ཤ། ཐིཾལྷ་ནི་སྶ་རཾ་བྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ་པུཥྤེ་ཨ་བེ་ཤ། ཧཱུྃ་སྭ་རཱ་ཛ་སྭཱ་ཧཱ། བཾ་དཱི་པ་སུ་གི་རཱི། མུཾ་ཤྲཱི་ཨཾ་རཱ་གཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧོཿགནྡྷེ་ཙིཏྟ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙིཏྟ་ཨོཾ། ཨ་ཨ་ཨ་བཛྲི་བྷ་དྲ་ས་མནྟ་ཨ། ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྲེཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་ཧཱུྃ་ཏྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་སྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་བྲཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྵཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ་ཡ་མཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་དྷ་རོ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཛྭ་ལ་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་པྲཛྙཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཕཊ། ཨོཾ་རཏྣ་དྷ་རོ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཛྭ་ལ་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཕཊ། ཨོཾ་པདྨཱ་དྷ་རོ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཛྭ་ལ་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་བིགྷྣཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཕཊ། ཨོཾ་ཀརྨ་དྷ་རོ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཛྭ་ལ་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཞི་དཀྱིལ་དང༌། ཨོཾ་ཨ་ཀྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ། ཀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རཏྣ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཀརྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་རཀྴ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ས་ནུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་ནུ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་གུ་ཧྱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཡཀྴ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་གཽ་རཱི་ཧཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཽ་རཱི་ཧཿ ཨོཾ་བཛྲ་པྲ་མོ་ཧཱེ་ཧཿ ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་ཏ་ལཱི་ཧཿ ཨོཾ་བཛྲ་པུཀྐ་སཱི་ཧཿ ཨོཾ་བཛྲ་གྷསྨ་རཱི་ཧཿ ཨོཾ་བཛྲ་སྨེ་ཤ་ནཱི་ཧཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ལཱི་ཧཿ ཨོཾ་བཛྲ་སིངྷ་མུ་ཁཱི་ཧེཿ ཨོཾ་བཛྲ་བྱཱ་གྷྲྀ་མུ་ཁཱི་ཧེཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་གཱ་ལ་མུ་ཁཱི་ཧེཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཤྭ་ན་མུ་ཁཱི་ཧེཿ ཨོཾ་བཛྲ་གྲྀདྷ་མུ་ཁཱི་ཧེཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཀངྐ་མུ་ཁཱི་ཧེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཀ་མུ་ཁཱི་ཧེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨུ་ལཱུ་ཀཱ་མུ་ཁཱི་ཧེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱརྻ་ཏེ་ཛ་ཏེང་ཛཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མུ་ཁེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ལོ་ཀ་བཾ། ཨོཾ་བཛྲ་བྷསྨི་པ་ལ་ཡ་བ་ཏུ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཨཱརྻ་ནི་ཙ་ཏུར་ཏ་ར་ཕཊ་རཀྨོ་ཧཱུྃ། ལན་བརྒྱད། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མུངྒ་ར་མུ་ཁ་ཤྭ་ར་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ར་ག་མ་ཤྭ་ར་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཀ་པྲ་ཛྭ་ལ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་གྷཎྜེ་པྲ་ཛྭ་ལ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ མ་ནུ་རཀྴ་སཱི་བྷྱོ། བྲཧྨ་ཎི་བྷྱོ། རཽ་ཏྲཱི་བྷྱོ། བེཥྞ་བཻ་བྷྱོ། ཀུ་མཱ་རི་བྷྱོ། ཨིནྡྲ་ཎི་བྷྱོ། བཛྲ་སིངྒ་ལཾ་བྷྱོ། ཨ་མྲྀ་ཏཾ་བྷྱོ། སཽ་མ་བྷྱོ། དཎྜ་དཾ་བྷྱོ། རཀྴ་སཱི་བྷྱོ། བྷཀྵ་སཱི་བྷྱོ། ར་ཏི་བཛྲ་བྷྱོ། རུ་དྷི་ར་མཏྟཱ་བྷྱོ། ཨེ་ཀ་ཙ་རི་ཎཱི་བྷྱོ། མ་ནོ་ཧ་རཾ་བྷྱོ། སིདྡྷི་ཀཾ་བྷྱོ། བཱ་ཡ་བཱི་བྷྱོ། མ་ཧཱ་མཱ་ར་ཎ་བཛྲ་བྷྱོ། ཨགྣཱི་བྷྱོ། བཱ་ར་ཧཱི་བྷྱོ། ཙ་མུཎྚི་བྷྱོ། སུ་ཏ་ནཾ་བྷྱོ། ཝ་རུ་ཎི་བྷྱོ། བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་བྷྱོ། བཛྲ་ཙ་ཀཱ་ལ་བྷྱོ། བཛྲ་ཀུམྦྷ་ཀརྞ་བྷྱོ། བཛྲ་ལམྦོ་ད་ར་བྷྱོ། ཨེ་ཨཱ་ར་ལི་ཧཱུྃ། ལན་སོ་གཉིས། མ་མ་དྷཱ་ཏུ་ཧཱུྃ། ལན་བདུན། བཛྲ་དུནྟིཾ་བྷྱོ། ལན་བཞི། ཀིཾ་ཀ་ར་ཧ་ཧ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ལན་བཅོ་བརྒྱད། ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཧཱུྃ། ལན་སུམ་ཅུ། བྷ་ན་བྷ་ན་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ལན་དྲུག་ཅུ། ཧ་ལ་ཧ་ལ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ། ལན་དྲུག་ཅུ། གརྫ་གརྫ་སྥོ་ཊ་བཾ། ལན་དྲུག་ཅུ། པ་ཙ་པ་ཙ་གྷཎྜེ་ཧོཿ ལན་དྲུག་ཅུ། མ་མེ་ཤྭ་ར་ཧཱུྃ། ལན་དྲུག་ཅུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤ་རི་རཾ་གཱི་ལི་ཧཱུྃ། མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏཱ་ཐ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་སརྦ་བིདྱཱ་དྷ་ར་པཱུ་ཛི་ཏེ་ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་དྷུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་པུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་གནྡྷེ་གན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་ཧ་ཧེ་ཕཊ། རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ར་ས་ཡ་ན་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨི་དཾ་པུཥྤེ། དྷཱུ་པེ། བ་ལིཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོཿ ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་རུ་ཏི་ཏིཀྣ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ། ཙིཏྟ། བ་སུ་ཏ། གོ་རོ་ཙ་ན། ཏ་ཀི་ནི། ཡོ་གི་ནི་མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། བཟླས་ལ། བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་མི་གཡོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་གཙོ། །ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ཡི། །ཞི་ཁྲོ་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཞེས་བསྟོད། ཚོགས་ནི། ཨོཾ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤྭ་དྷ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང༌། རཾ་ཡཾ་ཁཾ་ཞེས་བརྗོད་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མེ་རླུང་བྱུང་བས་དངོས་འཛིན་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས་ཏེ་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཚོགས་གཞོང་བྷནྡྷ་འབར་བའི་སྣོད་དུ་ཚོགས་རྫས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། གཉིས་པ་སྤྱན་དྲང་བ་ནི། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཨེ་ཧྱེ་ཧི། རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཛཿཛཿ སྤྱིར་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སུ་ར་ཏོ་མ་ཧཱ་རཱ་ག་པ་ན་པེཾ་པེ་ནུ་སུ་ར་ཏོ། ཏི་པུ་པ་ར་མུ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷི་ཧུ། ས་མ་ཡོ་ཏ་མུཿ སརྦ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བྱེ་བྲག་ཏུ་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་དྷུ། དེ་བཞིན་དུ། པུཥྤེ་པུ། ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གནྡྷེ་གན། བཞི་བསྣོལ་དང༌། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ལཱ་སྱ་ཧཱུྃ། དེ་བཞིན་དུ། མཱ་ལེ་ཏྲཱཾ། གཱིརྟི་ཧྲཱིཿ ནཱིརྟི་ཨཱཿ ཞེས་དང༌། ཁྱད་པར་གྱི་མཆོད་པ་ནི། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་བཛྲ། ཨི་དཾ། དྷཱུ་པེ། པུཥྤེ། དཱི་པཾ། གནྡྷེ། བ་ལིཾ་ཏ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཤྲཱི་མཱཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། བཤགས་པ་ནི། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད་ཅིང༌། ནྲྀ་ཡཾ་ཛཿ ནྲྀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། སརྦ་དུཥྚན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཁཱ་ཧི་བཏགས་པས་སྟོབ་པ་བྱ་ཞིང༌། འདི་ནི་ཆུང་ངུའི་ལས་ཁྲིགས་ཏེ། ཚུལ་འདིའི་སྒྲུབ་ཆེན་བྱེད་པའི་སྐབས། ཐུན་དྲུག་གི །ཉིན་དགུང་དང་དགོང་མོ། མཚན་ཐུན་གསུམ་ལ་ཆོ་ག་འབྲིང་བསྡུས་ཀྱིས་ཐུན་དྲུག་གམ། མི་ནུས་ན་ཐུན་གཉིས་དོར་ནས་ཐུན་བཞིར་བསྡུ་ཞིང༌། ཕྱི་དྲོར་ཡང་ཆོག་ཁྲིགས་འབྲིང་པོ་དང༌། །ཐོ་རེངས་ཆུང་བ་བཏང་བའི་ལས་ཐོ། འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིའི་སྒྲུབ་ཁོག་གི་ཡིག་ཆུང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། བཀླག་ཆོག་ཏུ་བྲིས་པ་ལས་རང་བཟོས་གཟུ་ལུམ་མ་ཡིན་ནོ། །རྩོད་དུས་སྐྱེས་ཤིང་ལས་འཕྲོ་མི་དམན་པས། །ཟབ་ཆོས་འདི་འཕྲད་རང་གཞན་སྨན་པའི་ཕྱིར། །བློ་དམན་འཇུག་བདེ་བདག་འདྲའི་སྐལ་མཉམ་ལ། །ནོངས་པ་མེད་སྙམ་དོན་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པའི་མི་རྒན་རྒྱལ་ཁམས་པ། །འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །མཐའ་འདུལ་གཙུག་ལག་ཁང༌། ལྷོ་འབྲུག་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུར་གནས་པའི་སྐབས། །སུག་ལས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་བློ་གསལ་དད་མོས་དག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མེད་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཛད་པ་འདིས་ཀྱང༌། ངེས་གསང་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོས་སྨན་དུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]
tshogs chen 'dus pa'i las byang 'bring bsdus kyi dgongs pa lo chen rin po che'i sgrub khog rin chen 'od kyi snang bar gsungs pa ltar nag 'gros su 'jug bder bkral ba ni/_sgrub thabs dbu nas bzung bstod pa'i bar btang ste/_drug pa dzapa la/_dzapa khang dbye ba/_dzapa dngos/_skabs kyi mjug bsdu ba dang gsum las/_dang po ni/_dbye gzhi'i dkyil 'khor gsal btab nas/_b+h+rUM bi shwa bi shud+d+he ka pA la b+h+rUM phaT dzaH_hU~M oM swA AM hA phaT dzaH_hU~M ha he phaT b+h+yo raM phaT dzaH_zhes brjod pas/_ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor las rang bzhin gyi dkyil 'khor rten dang brten par bcas pa logs su phye nas mdun gyi nam mkhar me ri 'dabs 'byor gyi tshul du bzhugs par mos pa'o/_/gnyis pa la/_thun mong dang*/_khyad par ba gnyis las/_dang po ni/_bdag mdun gyi lha tshogs rnams kyi ye shes sems dpa'i thugs kar rang rang gi phyag mtshan sa bon gyis mtshan par bzla bya'i sngags kyis bskor bar gsal btab la/_sngags bzlas pa'i tshe/_bdag gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer mchod pa'i tshul du spros pas ye shes kyi lha tshogs rnams dgyes pa bskyed/_thugs dam gyi rgyud bskul/_sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad 'od dang 'od zer gyi rnam pas bdag la bstsal zhing thim par dmigs la/_hU~M hU~M hU~M badz+ra tsit+ta oM/_a a a badz+ri b+ha dra sa man+ta aH_hU~M badz+ra d+hr-ika_/mUM d+hA twi shwa ri/_oM dzi na dz-ika_/lAM dwe Sha ra ti/_swAM rat+na d+hr-ika_/mAM mo ha ra ti/_AM a ro l-ika_/pAM rA ga ra ti/_hA pradz+nyA d+hr-ika_/tAM badz+ra ra ti/_zhes zhi ba rigs drug dang*/_oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu a/_zhi dkyil spyi/_oM a kra ma hA shrI he ru ka hU~M/_ka ta ma hA kro d+hI shwa rI hU~M phaT/_che mchog_/oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka hU~M/_sarba ta thA ga ta kro d+hI shwa rI hU~M/_dbang mchog_/oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kro d+hI shwa rI hU~M/_oM bud+d+ha shrI he ru ka bud+d+ha kro d+hI shwa rI hU~M/_oM rat+na shrI he ru ka rat+na kro d+hI shwa rI hU~M/_oM pad+ma shrI he ru ka pad+ma kro d+hI shwa rI hU~M/_oM karma shrI he ru ka karma kro d+hI shwa rI hU~M/_oM rak+sha shrI he ru ka rak+sha kro d+hI shwa rI hU~M/_oM sa nu shrI he ru ka sa nu kro d+hI shwa rI hU~M/_oM gu h+ya shrI he ru ka gu h+ya kro d+hI shwa rI hU~M/_oM yak+sha shrI he ru ka yak+sha kro d+hI shwa rI hU~M/_he ru ka dgu dang*/_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_khro bo spyi/_oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M/_zhi khro thun mong du bzla'o/_/gnyis pa ni/_dzapa khang dbye 'am/_ma dbye yang rung ste/_lus kyi bsgul bskyod thams cad dam tshig gi phyag rgyar shes pa dang*/_ngag gi bzlas brjod thams cad chos nyid kyi sgra gdangs su 'char ba dang*/_sesam kyi dran rtog thams cad rtsa ba byang chub sems kyi ngo bo rtogs pa ste/_snang srid ye rdzogs dkyil 'khor gsum gyi nga rgyal dang ma bral bas/_'khor ba chos kyi dbyings nyid las/_/sems can sangs rgyas snying por shar/_/sgra skad bsam gyis mi khyab pa/_/thams cad bzlas brjod sngags kyi tshig_/ces rtogs par byas nas/_oM guh+ya dz+nyA na bo d+hi+i tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M/_zhes rlung sngags sems gsum dbyer mi phyed pa'i ngang nas ci nus bzlas la/_hU~M/_rgyu 'bras rtsol ba'i sdug bsngal cir snang yang*/_/bsnyen sgrub rnam bzhi dzapa bsnyen byas pa'i mthus/_/thams cad kun tu bzang po'i don rtogs nas/_/dngos grub rnam gsum lhun gyis grub par shog_/na mo hU~M/_zhes pa'o/_/spro na dzapa dbyangs dang bcas te dzapa bskor yang byas la/_gsum pa skabs kyi mjug bsdu ba la/_bstod pa/_bshags pa/_dzapa khang bsdu ba dang gsum las/_dang po ni/_sngar bshad pa'am/_sgyu 'phrul zhi khro'i bstod pa sbrel ba gang bde bya'o/_/gnyis pa ni/_ye nas gnyis med sogs/_bzlas pa'i nyes byas su gyur pa rnams bshags par bya'o/_/gsum pa ni/_rang bzhin dang ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor dbyer med du rtogs par byas la/_hU~M zhes brjod pas/_ye shes kyi dkyil 'khor dam tshig gi dkyil 'khor la gnyis med du bstim nas/_gsal zhing brtan pa'i phyir yi ge brgya pa'ang bzla'o/_/slar yang phaT dzaHsa bum pa'i dkyil 'khor logs su phyes nas mdun gyi nam mkhar bzhugs pa la/_gzungs thag gtad de/_oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M/_zhes pa tsam bzlas pas kyang 'grub cing*/_bzlas pa rdzogs pa'i mthar gtso bo'i sngags kyis thod chu bum nang du phul bas/_lha thams cad chags pa chen pos ye shes kyi bdud rtsir zhu ba bum chu dang ro gcig tu gyur par bsam zhing*/_tshogs dbul/_'bring po'i las khrigs so//_//_!_sgrub thabs chung ngu ni/_oM hU~M kA ra badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_oM bi dza ya badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_oM nI la daN+Da badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_oM ya mAn+ta ka badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_oM Ar+Ya a tsa la badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_oM ha ya gr-I wa badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_oM a pa rA dzi ta badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_oM a mr-i ta kuN+Da lI badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_oM trai lo kya bi dza ya badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_oM ma hA ba la badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_ces khro bcu'i sngags kyis mtshams bcad/_ye nas gnyis med chos skur dag pa las/_/ma rig dbang gis sgro dang bkur btab te/_/bde dang sdug bsngal sna tshogs ngo bor smin/_/de ldog don phyir rgyal ba'i dam mnos te/_/bdag cag ma rig lus dang ngag sems kyis/_/bag med tshul gyis dam las 'gal gyur pas/_/rgyal ba 'khor bcas thugs dang ci 'gal ba/_/thugs rje che mnga' khyod la bzod par gsol/_/zhes bshags pas/_oM/_kun tu bzang po bla na med pa yis/_/byang chub mchog tu bdag gis sems bskyed bya/_/don dam dang ni kun rdzob byang chub sems/_/deng nas tshul bzhin yongs su bzung bar bgyi/_/ji ltar sngon gyi rgyal ba sras bcas dang*/_/rig 'dzin mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs rnams kyi/_/phyi nang gsang ba mchog gi dam tshig dang*/_/sdom pa mtha' yas rgya mtsho bzung ba ltar/_/deng nas bdag kyang lam chen der zhugs te/_/'gro la phan phyir de dag gzung bar bgyi/_/zhes dam bca'/_/oM hU~M a la la hoH_b+ha ga wan sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+waM/_rol mo sna tshogs kyi sgra sbyar zhing byin dbab/_bdud rtsi/_b+h+rUM bi shwa bi shud+d+he/_badz+ra a mr-i ta oM AHhU~M hrIHThA/_ka ya sid+d+hi oM/_wA ka sid+d+hi AH_tsit+ta sid+d+hi hU~M/_oM d+harma a mr-i ta hU~M phaT/_oM bi shud+d+he a mr-i ta hU~M phaT/_oM badz+ra yak+sha kro d+ha ha na ha na hU~M phaT/_gtor ma/_b+h+rUM ba liM ta bi shwa tsakra b+h+rUM/_oM ma hA ba liM ta te dz+wa ba liM ta ba la ba d+ya gu h+ya sa ma ya hU~M phaT/_rak+ta/_b+h+rUM b+hany+dza ka pA la b+h+rUM/_oM ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M hrIHThA/_na maH_sa man+ta bud+d+ha nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hA/_oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe d+hu/_puSh+pe pu/_A lo ke hrIH_gan+d+he gan/_mchod pa rnams sngags kyis brlab/_e yaM ra suM keM raM/_b+h+rUM bi shwa bi shud+d+he ka pA la b+h+rUM/_hU~M hU~M hU~M badz+ra tsit+ta oM/_a a a badz+ri b+ha dra sa man+ta aH_hU~M badz+ra d+hr-ika_/mUM d+hA twe shwa rI/_oM dzi na dz-ika_/lAM dA+e Sha ra ti/_swA rat+na d+hr-ika_/mAM mo ha ra ti/_AM A ro l-ika_/pAM rA ga ra ti/_hA pradz+nyA d+hr-ika_/tAM badz+ra ra ti/_k+ShiM hi ra dza ya/_hU~M lA s+ye sa ma ya s+t+waM/_traM A gar+b+ha ya/_traM mA l+ye sa ma ya hoH_hrIM ha hU~M pad+ma pra da ma/_hrIM gIrti rA go haM/_dz+riM ku ru pA Ni/_aM nIrti rA ga ya mye/_mai d+hA ra Ni swA hA/_dzaHd+hU pe pra be sha/_thiMlha ni s+sa raM b+ha ya swA hA/_hU~M puSh+pe a be sha/_hU~M swa rA dza swA hA/_baM dI pa su gi rI/_muM shrI aM rA gA ya swA hA/_hoHgan+d+he tsit+ta/_hU~M hU~M hU~M badz+ra tsit+ta oM/_a a a badz+ri b+ha dra sa man+ta a/_oM mu ne kreM swA hA/_oM mu ne hU~M truM swA hA/_oM mu ne sruM swA hA/_oM mu ne braM swA hA/_oM mu ne k+ShaM swA hA/_oM mu ne ye swA hA/_hU~M ya mAn+ta kr-ita phaT/_oM badz+ra d+ha ro ma hA kro d+hI shwa rI dz+wa la nI hU~M phaT/_hU~M pradz+nyAn+ta kr-ita phaT/_oM rat+na d+ha ro ma hA kro d+hI shwa rI dz+wa la nI hU~M phaT/_hU~M pad+mAn+ta kr-ita phaT/_oM pad+mA d+ha ro ma hA kro d+hI shwa rI dz+wa la nI hU~M phaT/_hU~M big+h+nAn+ta kr-ita phaT/_oM karma d+ha ro ma hA kro d+hI shwa rI dz+wa la nI hU~M phaT/_de rnams kyis zhi dkyil dang*/_oM a kra ma hA shrI he ru ka hU~M/_ka ta ma hA kro d+hI shwa rI hU~M phaT/_oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka hUM/_sarba ta thA ga ta kro d+hI shwa rI hU~M/_oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kro d+hI shwa rI hU~M/_oM bud+d+ha shrI he ru ka bud+d+ha kro d+hI shwa rI hU~M/_oM rat+na shrI he ru ka rat+na kro d+hI shwa rI hU~M/_oM pad+ma shrI he ru ka pad+ma kro d+hI shwa rI hU~M/_oM karma shrI he ru ka karma kro d+hI shwa rI hU~M/_oM rak+sha shrI he ru ka rak+sha kro d+hI shwa rI hU~M/_oM sa nu shrI he ru ka sa nu kro d+hI shwa rI hU~M/_oM gu h+ya shrI he ru ka gu h+ya kro d+hI shwa rI hU~M/_oM yak+sha shrI he ru ka yak+sha kro d+hI shwa rI hU~M/_oM badz+ra gau rI haH_oM badz+ra tsau rI haH_oM badz+ra pra mo hA+e haH_oM badz+ra bai ta lI haH_oM badz+ra puk+ka sI haH_oM badz+ra g+hasma rI haH_oM badz+ra sme sha nI haH_oM badz+ra tsaN+Da lI haH_oM badz+ra sing+ha mu khI heH_oM badz+ra byA g+hr-i mu khI heH_oM badz+ra shrI gA la mu khI heH_oM badz+ra shwa na mu khI heH_oM badz+ra gr-id+ha mu khI heH_oM badz+ra kang+ka mu khI he/_oM badz+ra kA ka mu khI he/_oM badz+ra u lU kA mu khI he/_oM badz+ra Ar+Ya te dza teng dzaH_oM badz+ra a mu khe hU~M/_oM badz+ra lo ka baM/_oM badz+ra b+hasmi pa la ya ba tu hoH_oM badz+ra a pra ti ha Ar+Ya ni tsa tur ta ra phaT rak+mo hU~M/_lan brgyad/_oM shrI badz+ra mung+ga ra mu kha shwa ra yA ya na maH_oM shrI badz+ra ra ga ma shwa ra yA ya na maH_oM shrI badz+ra kha T+wAM ka pra dz+wa la yA ya na maH_oM shrI badz+ra g+haN+De pra dz+wa la yA ya na maH_ma nu rak+sha sI b+h+yo/_brah+ma Ni b+h+yo/_rau trI b+h+yo/_beSh+Na bai b+h+yo/_ku mA ri b+h+yo/_in+d+ra Ni b+h+yo/_badz+ra sing+ga laM b+h+yo/_a mr-i taM b+h+yo/_sau ma b+h+yo/_daN+Da daM b+h+yo/_rak+sha sI b+h+yo/_b+hak+Sha sI b+h+yo/_ra ti badz+ra b+h+yo/_ru d+hi ra mat+tA b+h+yo/_e ka tsa ri NI b+h+yo/_ma no ha raM b+h+yo/_sid+d+hi kaM b+h+yo/_bA ya bI b+h+yo/_ma hA mA ra Na badz+ra b+h+yo/_ag+nI b+h+yo/_bA ra hI b+h+yo/_tsa muN+Ti b+h+yo/_su ta naM b+h+yo/_wa ru Ni b+h+yo/_badz+ra ma hA kA li b+h+yo/_badz+ra tsa kA la b+h+yo/_badz+ra kum+b+ha kar+Na b+h+yo/_badz+ra lam+bo da ra b+h+yo/_e A ra li hU~M/_lan so gnyis/_ma ma d+hA tu hU~M/_lan bdun/_badz+ra dun+tiM b+h+yo/_lan bzhi/_kiM ka ra ha ha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_lan bco brgyad/_kro d+ha kro d+hI hU~M/_lan sum cu/_b+ha na b+ha na ang+ku sha dzaH_lan drug cu/_ha la ha la pA sha hU~M/_lan drug cu/_gardza gardza s+pho Ta baM/_lan drug cu/_pa tsa pa tsa g+haN+De hoH_lan drug cu/_ma me shwa ra hU~M/_lan drug cu/_oM ma hA gu ru sha ri raM gI li hU~M/_mchod pa ni/_oM na maHsarba tA tha ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaH_sarba thA khaM utag te s+pha ra Na hi maM ga ga na khaM swA hA/_oM A ha ra A ha ra sarba bid+yA d+ha ra pU dzi te na maHsa man+ta bud+d+ha nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hA/_oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe d+hu/_oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe pu/_oM shrI badz+ra rA ga A lo ke hrIH_oM shrI badz+ra rA ga gan+d+he gan/_oM sarba ta thA ga ta ma hA pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_oM shrI he ru ka ma hA kro d+hi shwa ri ha he phaT/_ru lu ru lu hU~M/_ma hA pany+tsa a mr-i ta ra sa ya na a la la hoH_i daM puSh+pe/_d+hU pe/_ba liM pra tI ts+tsha hoH_kha raM khA hi/_ma hA rak+ta ru ti tik+na pany+tsa a mr-i ta/_tsit+ta/_ba su ta/_go ro tsa na/_ta ki ni/_yo gi ni ma hA tsit+ta kha raM khA hi/_oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu a/_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M/_bzlas la/_brjod med shes rab mi g.yo chos kyi sku/_/bde chen longs spyod rdzogs sku rigs lnga'i gtso/_/thugs rje thabs mkhas rgya cher rol pa yi/_/zhi khro sprul pa'i lha la phyag 'tshal bstod/_/zhes bstod/_tshogs ni/_oM kro d+hI shwa rI sarba dra byaM shwa d+ha ni hU~M phaT kyis bsang*/_raM yaM khaM zhes brjod pas/_ye shes kyi 'od zer me rlung byung bas dngos 'dzin nyes skyon thams cad bsregs gtor sbyangs te stong par gyur/_stong pa'i ngang las tshogs gzhong b+han+d+ha 'bar ba'i snod du tshogs rdzas ye shes kyi bdud rtsi 'dod yon gyi rnam pa ma tshang ba med pa so so'i lha mo'i rol pa bsam gyis mi khyab pa'i sprin 'phro ba'i longs spyod kyi gter du gyur par bsam zhing*/_oM AHhU~M/_lan gsum brjod pas byin gyis brlab/_gnyis pa spyan drang ba ni/_dzaHhU~M baM hoHe h+ye hi/_ru lu ru lu hU~M b+h+yo dzaHdzaH_spyir mchod pa ni/_oM AHhU~M/_su ra to ma hA rA ga pa na peM pe nu su ra to/_ti pu pa ra mu/_sarba ta thA ga ta sid+d+hi hu/_sa ma yo ta muH_sarba ma hA su kha sid+d+hi hU~M/_oM AHhU~M/_bye brag tu mchod pa ni/_oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe d+hu/_de bzhin du/_puSh+pe pu/_A lo ke hrIH_gan+d+he gan/_bzhi bsnol dang*/_oM shrI badz+ra rA ga lA s+ya hU~M/_de bzhin du/_mA le trAM/_gIrti hrIH_nIrti AH_zhes dang*/_khyad par gyi mchod pa ni/_dzaHhU~M baM hoH_shrI he ru ka ma hA badz+ra/_i daM/_d+hU pe/_puSh+pe/_dI paM/_gan+d+he/_ba liM ta pra tIts+tsha hoH_shrI mAM kha kha khA hi khA hi/_bshags pa ni/_yi ge brgya pa brjod cing*/_nr-i yaM dzaH_nr-i badz+ra aM ku sha dzaH_tri yaM dzaH_tri badz+ra aM ku sha dzaH_dzaHhU~M baM hoH_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_sarba duSh+Tan mA ra ya hU~M phaT/_rtsa sngags kyi mthar khA hi btags pas stob pa bya zhing*/_'di ni chung ngu'i las khrigs te/_tshul 'di'i sgrub chen byed pa'i skabs/_thun drug gi_/nyin dgung dang dgong mo/_mtshan thun gsum la cho ga 'bring bsdus kyis thun drug gam/_mi nus na thun gnyis dor nas thun bzhir bsdu zhing*/_phyi dror yang chog khrigs 'bring po dang*/_/tho rengs chung ba btang ba'i las tho/_'jig rten mig gcig lo chen d+harma shrI'i sgrub khog gi yig chung du gsal ba bzhin/_bklag chog tu bris pa las rang bzos gzu lum ma yin no/_/rtsod dus skyes shing las 'phro mi dman pas/_/zab chos 'di 'phrad rang gzhan sman pa'i phyir/_/blo dman 'jug bde bdag 'dra'i skal mnyam la/_/nongs pa med snyam don dang ldan gyur cig_/ces pa'ang 'od gsal rdo rje snying po'i bstan zhabs su skyes pa'i mi rgan rgyal khams pa/_/'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis/_/mtha' 'dul gtsug lag khang*/_lho 'brug spa gro skyer chur gnas pa'i skabs/_/sug las kyi mthun 'gyur blo gsal dad mos dag pa'i sprul sku 'gyur med kun dga' bkra shis kyis mdzad pa 'dis kyang*/_nges gsang snying po'i bstan pa 'phel rgyas kyi gsos sman du gyur cig/_//

Footnotes

Other Information