Category:Detailed Explanation - rnam bshad

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Detailed Explanation - rnam bshad.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-06-CHA-017སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་སྒོ་གསུམ་སོགས། ངག་གི་བྱིན་རླབས་བཤད་པ།'jigs med gling pa67144-147klong chen snying gi thig leDKR-KABUM-06-CHA-017.pdf
DKR-KABUM-13-PA-012རྡོ་རྗེའི་གསང་བའི་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཛྲ་གུ་རུའི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེའི་གསང་མཛོད་ལས་ཅན་དད་བརྒྱའི་དགའ་སྟོན།1361147-177DKR-KABUM-13-PA-012.pdf
DKR-KABUM-13-PA-016སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དང་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྣམ་བཤད།139194-198DKR-KABUM-13-PA-016.pdf
DKR-KABUM-13-PA-018རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་བཀྲ་ཤིས་མི་འགྱུར་བའི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཀུན་མཁྱེན་དགོངས་པའི་སྲོལ་འབྱེད།1315205-212'jam dpal dbyangsDKR-KABUM-13-PA-018.pdf
DKR-KABUM-13-PA-021རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡི་དམ་ཐུགས་སྒྲུབ་བླ་མ་དྲག་མཐིང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ལས་བྱང་གི་དགོངས་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད་རིན་ཆེན་སྣང་བ།'jigs med gling pa13187230-323rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus paDKR-KABUM-13-PA-021.pdf
DKR-KABUM-13-PA-024ཚོགས་གླུ་ལས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྦས་དོན་རྣམ་པར་གསལ་བ་རིག་སྟོང་དགོངས་པའི་སྣང་བྱེད།'jigs med gling pa138349-352klong chen snying gi thig leDKR-KABUM-13-PA-024.pdf
DKR-KABUM-14-PHA-002རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་དགོངས་དོན་འདུས་གསལ་དུ་བཤད་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1446105-127rtsa gsum 'od gsal snying tigTerdzo-HUNG-012DKR-KABUM-14-PHA-002.pdf
DKR-KABUM-14-PHA-004སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po14125172-234'jam dpal gshin rje'jam dpal gshin rje'i thugs tigDKR-KABUM-14-PHA-004.pdf
DKR-KABUM-14-PHA-005སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1478235-273'jam dpal gshin rje'jam dpal gshin rje'i thugs tigDKR-KABUM-14-PHA-005.pdf
DKR-KABUM-14-PHA-011ཨེ་ཝཾ་གྱི་རྣམ་བཤད། ན་མཿ ཤྲཱི་བཛྲ་དྷཱ་ར་ཡེ་སོགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1414334-340DKR-KABUM-14-PHA-011.pdf
DKR-KABUM-15-BA-001བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་གི་འགྲེལ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་རྩེད།mchog gyur gling pa151781-89bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-15-BA-001.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-011དཔལ་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གསུང་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་བཤད་པ་སྣང་སྲིད་དབང་སྡུད།92399-121rta mgrinJKCL-KABUM-09-TA-011.pdf
JKW-KABAB-16-MA-023རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་དགོངས་དོན་འདུས་གསལ་དུ་བཤད་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1641779-819rtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-012JKW-KABAB-16-MA-023.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-008སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1911191-201'jam dpal gshin rje'jam dpal gshin rje'i thugs tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-19-DZA-008.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-026སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོའི་དགའ་ཚལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po19213475-687rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-19-DZA-026.pdf
JKW-KABAB-20-WA-033ཐེག་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཏམ་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར།20134531-664snyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-20-WA-033.pdf
JKW-KABAB-21-ZHA-004ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཉུང་གསལ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ།mchog gyur gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
2167571-637snyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHA-006JKW-KABAB-21-ZHA-004.pdf
JKW-KABAB-22-ZA-003དཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།22203529-731snyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-PHA-012JKW-KABAB-22-ZA-003.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-011ཨེ་ཝྃ་སྒྲ་བཤད།43166-168JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-002རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཉུང་ངུའི་ངག།59201-209'jam dpal dbyangsJKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-007སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཞལ་ལུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་འགའ་ཞིག་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།536317-352dpal gsang ba 'dus paJKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-008ཡང་དེས་མཛད་པའི་གྲོལ་བའི་ཐིག་ལེ་ལས་ལུང་ཟབ་གནད་འགའ་ཞིག་བཏུས་པ།523352-374dpal gsang ba 'dus paJKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-011ཤྲཱི་གུ་ཧྱས་མཱ་ཛའི་དེ་ཉིད་ཉེར་བསྡུས་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་འགའ་ཞིག་ཕྱུང་བ།541383-423dpal gsang ba 'dus paJKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-012ཨཱརྻ་དེ་ཝའི་སྤྱོད་བསྡུས་སྒྲོན་མ་ལས་ཟབ་གནད་གཅེས་བཏུས་སོགས་དང་།559423-481JKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-015སློབ་དཔོན་སྒྲ་དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་ཀྱི་མན་ངག་རྣམས་ལས་གཅེས་བཏུས།518492-509dpal gsang ba 'dus paJKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-016འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་ཅུང་ཟད་བཀྲལ་བ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།515509-523JKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-019ཨེ་ཝྃ་སྒྲ་སྒྲུབ་མཚན་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།53555-557JKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-004-001དཔལ་ཡང་དག་པའི་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་མན་ངག།55574-578yang dag he ru kaJKW-KABUM-05-CA-004.pdf
JKW-KABUM-05-CA-004-005བསླབ་བཏུས་ལེ་འགྲེལ།53594-596JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
JKW-KABUM-05-CA-004-006སྒོམ་རིམ་བར་པའི་ས་བཅད།54596-599JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
JKW-KABUM-05-CA-004-007ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་གྱི་མདོ་རྣམ་པར་བཤད་པ།57599-605JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
JKW-KABUM-05-CA-004-010རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་རྒྱུ་སྤངས་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ།54620-623JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-002བདེན་བཞི་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཚིག་གི་ས་བོན།6208133-340JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-002-003གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་རྒྱན།68158-165JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-002-004རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་བཤད།65165-169JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-002-019སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ་ཚན།612287-298JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-005གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་བདུད་རྩིའི་ཀླུང་ཆེན།681571-651JKW-KABUM-06-CHA-005.pdf