DKR-KABUM-05-CA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་གསང་ལ་དམིགས་ཀྱི་གསལ་བ།
Wylie title yang gsang la dmigs kyi gsal ba DKR-KABUM-05-CA-007.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 7, Pages 45 (Folios 1a1 to 1b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Yang gsang la dmigs kyi gsal ba. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 45. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ (sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity yang gsang

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། ཡང་གསང་ལ་དམིགས་ཀྱི་གསལ་བས། རྒྱུ་ཡིག་དམར་པོ་གདན་སྟེང་བབས་པ་ལས། །པདྨ་དབང་ཆེན་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་དམར། །གཡས་དཀར་གཡོན་ལྗང་དབུས་དམར་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ། །སྤྱན་བགྲད་ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས། །སྨིན་མ་སྨ་ར་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་འབར། །དབུ་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཁུ་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས། །གཡས་སུ་པདྨ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་འཛིན། །གཡོན་དུ་ཐོད་ཁྲག་བེ་ཅོན་རལ་གྲི་བསྣམས། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱི་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་དོར་སྟབས་བགྲད། །པདྨ་གར་དབང་སྔོན་པོ་གཡས་ཙིཏྟ། །གཡོན་པ་ཐོད་པ་འཛིན་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད། །ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཆེན་སྐུ་མདོག་དཀར། །གཡས་པ་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པ་དབྱུག་ཐོ་འཛིན། །ལྷོ་རུ་རིན་ཆེན་དབང་ཆེན་སྐུ་མདོག་སྔོ། །གཡས་པ་རིན་ཆེན་གཡོན་པ་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན། །ནུབ་ཏུ་པདྨ་དབང་ཆེན་སྐུ་མདོག་དམར། །གཡས་པ་པདྨ་གཡོན་པ་ཞགས་པ་འཛིན། །བྱང་དུ་ལས་རབ་དབང་ཆེན་སྐུ་མདོག་ལྗང༌། །གཡས་པ་རལ་གྲི་གཡོན་པ་རྩེ་གསུམ་འཛིན། །བཞི་ཀའང་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཚུལ་གྱིས་འགྱིངས། །དུར་ཁྲོད་རུས་པའི་ཆས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །སྒོ་མ་བཞི་ཡང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མདོག །གཡས་པ་རང་རང་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་དང༌། །གཡོན་པ་གློ་སྙིང་འཛིན་ཅིང་ཁྲོ་མོའི་ཚུལ། །དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱན་ཀུན་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས།། །།
[edit]

@#/_yang gsang la dmigs kyi gsal bas/_rgyu yig dmar po gdan steng babs pa las/_/pad+ma dbang chen zhal gsum phyag drug dmar/_/g.yas dkar g.yon ljang dbus dmar khro zhing gtum/_/spyan bgrad zhal gdangs ljags 'dril mche ba gtsigs/_/smin ma sma ra dbu skra dmar ser 'bar/_/dbu gtsug rta mgo ljang khu sgra dbyangs sgrogs/_/g.yas su pad+ma lcags kyu zhags pa 'dzin/_/g.yon du thod khrag be con ral gri bsnams/_/dpal dang dur khrod chas kyi rnam par brgyan/_/zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang dor stabs bgrad/_/pad+ma gar dbang sngon po g.yas tsit+ta/_/g.yon pa thod pa 'dzin pas yab la 'khyud/_/shar du rdo rje dbang chen sku mdog dkar/_/g.yas pa rdo rje g.yon pa dbyug tho 'dzin/_/lho ru rin chen dbang chen sku mdog sngo/_/g.yas pa rin chen g.yon pa lcags kyu 'dzin/_/nub tu pad+ma dbang chen sku mdog dmar/_/g.yas pa pad+ma g.yon pa zhags pa 'dzin/_/byang du las rab dbang chen sku mdog ljang*/_/g.yas pa ral gri g.yon pa rtse gsum 'dzin/_/bzhi ka'ang g.yas bskum g.yon brkyang tshul gyis 'gyings/_/dur khrod rus pa'i chas kyis rnam par brgyan/_/sgo ma bzhi yang dkar ser dmar ljang mdog_/g.yas pa rang rang rtags kyi phyag mtshan dang*/_/g.yon pa glo snying 'dzin cing khro mo'i tshul/_/dur khrod chas brgyan kun kyang ye shes kyi/_/me dpung rab tu 'bar ba'i klong na bzhugs//_//

Footnotes

Other Information