DKR-KABUM-07-JA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title bla ma bde mchog 'khor lo'i brgyud pa'i gsol 'debs DKR-KABUM-07-JA-002.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 2, Pages 8 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, rgya ston pad+ma dbang phyug)
Citation 'jam mgon kong sprul. Bla ma bde mchog 'khor lo'i brgyud pa'i gsol 'debs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 8. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-08-NYA-021
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHA-039
Colophon
  • Author colophon:།ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Contributor colophon: །རང་གི་ཐོབ་ཚུལ་ལྟར་མངྒ་ལས་ཁ་བསྐང་བའོ།།
  • Author colophon: ces pa'ang zab chos 'di'i thog ma'i snod ldan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes gus pas gsol ba btab pa dge legs 'phel/_/
  • Contributor colophon: rang gi thob tshul ltar mang+ga las kha bskang ba'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ཁྱབ་བདག་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །ལོངས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་བདེ་བའི་མཆོག །སྤྲུལ་སྐུ་ལྷན་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །འཆི་མེད་པདྨ་བཛྲ་ལྷ་ལྕམ་ཡུམ། །དབྱིངས་ཕྱུག་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །འཇམ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །རྣམ་སྣང་ལོ་ཙཱ་རྒྱལ་བ་མཆོག་གི་དབྱངས། །གཏེར་འབྱེད་རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་དང༌། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་གུ་ཎ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི། །དྷརྨ་ས་ར་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་རྒྱལ་བའི་ལྷ། །དཔའ་བོ་དྷཱ་ཀི་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས། །འཁོར་འདས་དྲྭ་བ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་ཤར། །རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པས་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ། །བདག་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཞི། །མངོན་ཤེས་དྲུག་གི་གསལ་སྣང་ཐོབ་པར་ཤོག །སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ། །ཛ་ལན་དྷཱ་རས་རྩ་ཁམས་འཇའ་སྐུར་སྨིན། །ནོར་བུ་འགེངས་པས་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་ལམ། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཤོག །མཐར་ཐུག་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་རྩལ། །བདག་གཞན་འགྲོ་བས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །རང་གི་ཐོབ་ཚུལ་ལྟར་མངྒ་ལས་ཁ་བསྐང་བའོ།།
[edit]

@#/_bla ma bde mchog 'khor lo'i brgyud pa'i gsol 'debs bzhugs so/_khyab bdag chos sku kun bzang rdo rje 'chang*/_/longs sku dpal ldan 'khor lo bde ba'i mchog_/sprul sku lhan skyes rdo rje rnal 'byor mar/_/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/_/'chi med pad+ma badz+ra lha lcam yum/_/dbyings phyug mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal ma/_/'jam mgon chos rgyal khri srong yab sras la/_/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/_/rnam snang lo tsA rgyal ba mchog gi dbyangs/_/gter 'byed rgya ston pad+ma dbang phyug dang*/_/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/_/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/_/he ru ka dngos gu Na shAkya shrI/_/d+harma sa ra 'phags mchog rdo rje 'dzin/_/khyab bdag pad+ma ye shes rdo rje la/_/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/_/brgyud gsum rig 'dzin yi dam rgyal ba'i lha/_/dpa' bo d+hA ki dam can chos skyong tshogs/_/'khor 'das drwa ba sdom pa'i dkyil 'khor la/_/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/_/tha mal snang zhen lha yi 'khor lor shar/_/rdo rje'i bzlas pas las dang dngos grub 'grub/_/bdag byin rlabs kyis gzung 'dzin rtog tshogs zhi/_/mngon shes drug gi gsal snang thob par shog_/sna tshogs rdo rjes rlung sems dbu mar thim/_/dza lan d+hA ras rtsa khams 'ja' skur smin/_/nor bu 'gengs pas phyag rgya bzhi yi lam/_/bde chen ye shes skyes brtan gong 'phel shog_/mthar thug bsam mi khyab pa'i rnal 'byor gyis/_/don gyi lhan skyes mngon du gyur nas kyang*/_/zung 'jug bde chen pad+ma badz+ra rtsal/_/bdag gzhan 'gro bas myur du 'grub par shog_/ces pa'ang zab chos 'di'i thog ma'i snod ldan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes gus pas gsol ba btab pa dge legs 'phel/_/rang gi thob tshul ltar mang+ga las kha bskang ba'o//

Footnotes

Other Information