Category:Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Khyentse Lineage ProjectGenreContemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig

All pages tagged with the genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-10-THA-019རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད།Kangyur Rinpoche102580-92rdzogs pa chen po gsang ba snying thigDKR-KABUM-10-THA-019.pdf
DKR-KABUM-13-PA-011རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཅུང་ཟད་སྨོས་པ་ཟབ་ལམ་ཡོངས་རྫོགས།139142-146DKR-KABUM-13-PA-011.pdf
DKR-KABUM-13-PA-014ཐོད་རྒལ་གནད་ཀྱི་ལྡེའུ་མིག།1310182-186DKR-KABUM-13-PA-014.pdf
DKR-KABUM-14-PHA-001འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po142081-104bla sgrub byin rlabs snying poDKR-KABUM-14-PHA-001.pdf
DKR-KABUM-14-PHA-003གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། བཀའ་བབ་ལྔ་ལྡན་གྱི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཁྲིད་རིམ་བཅུད་བསྡུས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་མདུད་གྲོལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1488128-171grub thob chen po'i thugs tigDKR-KABUM-14-PHA-003.pdf
DKR-KABUM-14-PHA-006སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀའི་ཐུགས་ཏིག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
1446274-296rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigDKR-KABUM-14-PHA-006.pdf
DKR-KABUM-14-PHA-007རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་བཤད་ཁྲིད་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་དགོངས་དོན་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པ་ཞིབ་མོར་བཤད་པ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1466297-329lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigDKR-KABUM-14-PHA-007.pdf
DKR-KABUM-15-BA-003བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་རིམ་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་འདུས་གསལ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་།mchog gyur gling pa15113118-174bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-15-BA-003.pdf
DKR-KABUM-15-BA-004དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འདུས་གསལ་ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་མཛེས་རྒྱན་འོད་གསལ་གདོད་མའི་མྱུར་ལམ།mchog gyur gling pa15140175-244dam chos rdzogs pa chen po sde gsumDKR-KABUM-15-BA-004.pdf
DKR-KABUM-15-BA-005འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསེར་ཞུན་མ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག་གི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་གནད་འདུས་སུ་སྤེལ་བ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན།mchog gyur gling pa1543245-266zhi khro'od gsal rdzogs pa chen po gser zhun ma kun bzang thugs tigDKR-KABUM-15-BA-005.pdf
DKR-KABUM-15-BA-007ཚིག་བདུན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཉུང་བསྡུས་ཟབ་ལམ་བཅུད་དྲིལ།1523300-311DKR-KABUM-15-BA-007.pdf
DKR-KABUM-17-TSA-030རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་ལམ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམ་གྲོལ་སྒོ་འབྱེད།Khyentse, Dilgo1738228-246rang byung pad+ma snying thigDKR-KABUM-17-TSA-030.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-009རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན།Khyentse, Dilgo183433-49rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol gluDKR-KABUM-18-TSHA-009.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-017འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། རང་བྱུང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་པདྨ་དགྱེས་པའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།Khyentse, Dilgo1978243-281'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-017.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-018པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཀུན་དྲིལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་གནད་ཡིག་འཆི་མེད་པདྨའི་ཐུགས་ཐིག།Khyentse, Dilgo1916282-289tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-018.pdf
DKR-KABUM-20-WA-006སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག་གི་རྣམ་བཤད་གསང་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།Khyentse, Dilgo2071116-151rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-20-WA-006.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-001དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་གྲུབ་མཆོག་དགོངས་པའི་སྲོལ་འབྱེད།Khyentse, Dilgo221291-65rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-22-ZA-001.pdf
DKR-KABUM-23-'A-027བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བ་སྐུ་བཞི་སྒྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་མཁས་གྲུབ་དགོངས་རྒྱན།mchog gyur gling pa2380503-582bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-23-A-027.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-042མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཀྱི་མཇུག་མཐུད།thang stong rgyal po64665-668gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyudJKCL-KABUM-06-CHA-042.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-043མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། ཤེར་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུའི་ཁྲིད་ཡིག།thang stong rgyal po613669-681gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyudJKCL-KABUM-06-CHA-043.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-044མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཁྲིད།thang stong rgyal po610683-692gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyudJKCL-KABUM-06-CHA-044.pdf
JKCL-KABUM-08-NYA-002རང་རིག་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛོད་ཅིང་སོགས་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ཟིན་བྲིས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་རྒྱུན།'jigs med gling pa83923-61klong chen snying gi thig leJKCL-KABUM-08-NYA-002.pdf
JKCL-KABUM-08-NYA-003རྫོགས་ཆེན་གྱི་དོན་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་དང་གཞི་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ལ་སོགས།81363-75JKCL-KABUM-08-NYA-003.pdf
JKCL-KABUM-08-NYA-004ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འཇའ་ལུས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་དྲི་མེད་འོད་སྣང་།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje85277-128zab chos rig 'dzin thugs thigJKCL-KABUM-08-NYA-004.pdf
JKCL-KABUM-08-NYA-005རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་དགོངས་རྒྱན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po834129-162lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigJKCL-KABUM-08-NYA-005.pdf
JKCL-KABUM-08-NYA-006འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po845163-207'chi med 'phags ma'i snying thigJKCL-KABUM-08-NYA-006.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-033བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས་རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
425673-697thugs rje chen pothugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-033.pdf
JKW-KABAB-05-CA-021དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
519295-313dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-024JKW-KABAB-05-CA-021.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-035མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
651447-497rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-069JKW-KABAB-06-CHA-035.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-018ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
88459-466yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RI-028JKW-KABAB-08-NYA-018.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-031ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ།rgya ston pad+ma dbang phyug
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
859633-691bla ma bde mchog 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-042JKW-KABAB-08-NYA-031.pdf
JKW-KABAB-12-NA-007རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་འཆད་ཐབས་མདོར་བསྡུས།rdo rje gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
124213-216rdzogs chen snying po hUM skoryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-LI-025JKW-KABAB-12-NA-007.pdf
JKW-KABAB-12-NA-008རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་གི་སྐོར་ལས། རང་བྱུང་ཉམས་ལེན་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ།rdo rje gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1233217-249rdzogs chen snying po hUM skoryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-LI-026JKW-KABAB-12-NA-008.pdf
JKW-KABAB-12-NA-014རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་འཆིང་བ་ཀུན་གྲོལ།me ban rin chen gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1232463-494rdzogs chen a ti chig chod kun grol gyi chos sdeyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-SHI-003JKW-KABAB-12-NA-014.pdf
JKW-KABAB-12-NA-017ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཁྲིད་ཡིག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།dge slong ma dpal mo1247517-563thugs rje chen pothugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugsyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-12-NA-017.pdf
JKW-KABAB-13-PA-030འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1343331-373sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-13-PA-030.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-008འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po14180195-374bla sgrub byin rlabs snying podgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-008.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-014གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po144443-446grub thob chen po'i thugs tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DA-059JKW-KABAB-14-PHA-014.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-015གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། བཀའ་བབ་ལྔ་ལྡན་གྱི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཁྲིད་རིམ་བཅུད་བསྡུས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་མདུད་གྲོལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1477447-523grub thob chen po'i thugs tigdgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-015.pdf
JKW-KABAB-15-BA-009གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གདམས་པའི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1514247-260sgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureTerdzo-GA-044JKW-KABAB-15-BA-009.pdf
JKW-KABAB-15-BA-024ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1523673-695bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureTerdzo-MA-022JKW-KABAB-15-BA-024.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-011གསང་བ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབ་པ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po171499-112lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-011.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-017ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po172147-148lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-017.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-020རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཐིག་ལེ་གསང་རྫོགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1768229-296lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionTerdzo-LI-008JKW-KABAB-17-TSA-020.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-021རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བཱི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བཤད་ཁྲིད་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po17125297-421lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-021.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-022རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po17107423-529lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-022.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-023འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱིའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po17184531-714lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-023.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-024རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལས། ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་དགོངས་རྒྱན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1732715-746lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-024.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-025ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་ཟབ་ཁྲིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བསླད་མེད་ཡིད་ལ་གང་ཟིན་གྱི་ཟིན་ཐོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1749747-795lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionTerdzo-LI-012JKW-KABAB-17-TSA-025.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-028སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀའི་ཐུགས་ཏིག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
1941695-735rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-19-DZA-028.pdf
JKW-KABAB-20-WA-023རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་མན་ངག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2068365-432rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-20-WA-023.pdf
JKW-KABUM-07-JA-006བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་ས་བཅད་གྲུབ་པའི་གསུང་ཟེར།71991-109'khor lo bde mchogbde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-006.pdf
JKW-KABUM-07-JA-012དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་བོང་བུའི་ཞལ་ཅན་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།717257-273'khor lo bde mchogJKW-KABUM-07-JA-012.pdf
JKW-KABUM-07-JA-013དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ།714275-287'khor lo bde mchogbde mchog dril bu lugsJKW-KABUM-07-JA-013.pdf
JKW-KABUM-07-JA-014བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་མདོར་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།713289-301'khor lo bde mchogJKW-KABUM-07-JA-014.pdf
JKW-KABUM-07-JA-017ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།723515-537rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-017.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-002ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།82139-59thugs rje chen pophyag rgya chen po sems nyid ngal bsoJKW-KABUM-08-NYA-002.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-003-002འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཤིང་རྟ།8766-73thugs rje chen pomi tra lugs thugs chen dmar khrid snying po don gsumJKW-KABUM-08-NYA-003.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-004ཐུགས་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་ཉམས་ལེན།81177-87thugs rje chen pothugs chen rgyal po lugsJKW-KABUM-08-NYA-004.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-004-001ཐུགས་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།8477-80thugs rje chen pothugs chen rgyal po lugsTerdzo-ZHA-035JKW-KABUM-08-NYA-004.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-004-002ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།8880-87thugs rje chen pothugs chen rgyal po lugsJKW-KABUM-08-NYA-004.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-007-002གྲུབ་ཆེན་གཉན་ཚེམ་བུ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་སོགས།817111-127thugs rje chen pothugs chen dmar khrid tshem bu lugsJKW-KABUM-08-NYA-007.pdf
JKW-KABUM-09-TA-007-004གུར་གྱི་མགོན་པོའི་གསང་ཁྲིད་འཆད་ཚུལ།93338-340JKW-KABUM-09-TA-007.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-012གྲུབ་ཆེན་ཉི་མ་སྦས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་རྣལ་འབྱོར་ཉེར་མཁོ།107116-123sgrol ma nyer gcig
sgrol ma
nyi ma sbas pa'i lugs kyi sgrol ma nyer gcigJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-016འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།1012280-291'jam dpal dkar po'jam dpal shes rab 'khor loJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-008-001ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན།1032519-550JKW-KABUM-10-THA-008.pdf
JKW-KABUM-11-DA-001-002སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་གཞུང་ཁྲིད་ཡིག་དང་བཅས་པ།11318-20sum pa lo tsA ba'i blo sbyong snyan brgyudJKW-KABUM-11-DA-001.pdf
JKW-KABUM-11-DA-001-004སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་བློ་སྦྱོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།111822-39sum pa lo tsA ba'i blo sbyong snyan brgyudJKW-KABUM-11-DA-001.pdf
JKW-KABUM-11-DA-002བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན།113271-102JKW-KABUM-11-DA-002.pdf
JKW-KABUM-11-DA-003ཤིང་རྟ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།1124103-126JKW-KABUM-11-DA-003.pdf
JKW-KABUM-11-DA-004བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།1129127-155bo dong thub pa mdo gcodJKW-KABUM-11-DA-004.pdf
JKW-KABUM-11-DA-004-001ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་དཔལ་དེ་ཉིད་འདུས་ཆེན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།1112127-138bo dong thub pa mdo gcodJKW-KABUM-11-DA-004.pdf
JKW-KABUM-11-DA-005-003དཔལ་ལྡན་བོ་དོང་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཟབ་འཁྲིད་འཆད་ཚུལ་ཐོ་ཡིག།116181-186bo dong lugs phyag chen lhan skyesJKW-KABUM-11-DA-005.pdf
JKW-KABUM-11-DA-005-004ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།1133186-218bo dong lugs phyag chen lhan skyesJKW-KABUM-11-DA-005.pdf
JKW-KABUM-11-DA-005-005བོ་དོང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།1118218-235JKW-KABUM-11-DA-005.pdf
JKW-KABUM-13-PA-011ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན།grub chen dpal ldan rdo rje1335139-173tshe dpag medtshe khrid 'chi med rdo rje'i srog shingTerdzo-TSHI-051JKW-KABUM-13-PA-011.pdf
JKW-KABUM-13-PA-022-003འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མའི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།nyi zla sangs rgyas135416-420'od dpag medzab lam 'pho ba gdams pa 'jag tshugs maTerdzo-ZHA-028JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-029དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།mchog gyur gling pa1417463-479rdo rje sems dpa'dga' rab rdo rje'i snying tigTerdzo-SI-022JKW-KABUM-14-PHA-029.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-003བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།mchog gyur gling pa159141-149yang dag he ru karig 'dzin 'dzam gling rgyan mchog yang dag he ru kaTerdzo-SA-001JKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-006དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ལེགས་སོ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་ཀྱི་བསྡུས་དོན།mchog gyur gling pa154160-163sgrol madgongs gter sgrol ma'i zab tigJKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-007གཏེར་གསར་མི་གཡོ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོའི་ས་བཅད།mchog gyur gling pa158163-170mi g.yo bami g.yo ba bdud bzhi zil gnonJKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-010-005བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་བསྡུས་དོན།mchog gyur gling pa153233-235dpal he ru ka 'dus pa'i thugs tig bde mchog sangs rgyas mnyam sbyorJKW-KABUM-15-BA-010.pdf
JKW-KABUM-15-BA-014-009རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་ཁྲིད།152342-343JKW-KABUM-15-BA-014.pdf
JKW-KABUM-15-BA-023-003དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་དབང་ཁྲིད་ས་བཅད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po152428-429sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigJKW-KABUM-15-BA-023.pdf
JKW-KABUM-15-BA-023-004དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་ལྗང་ཟབ་ཏིག་སྐོར།mchog gyur gling pa152429-430sgrol ljangdgongs gter sgrol ma'i zab tigJKW-KABUM-15-BA-023.pdf
JKW-KABUM-15-BA-023-005རྡོར་གླིང་ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་དབང་ཁྲིད་ལུང་གི་ཐོ་བྱང་།rdo rje gling pa156430-435JKW-KABUM-15-BA-023.pdf
JKW-KABUM-15-BA-024-001རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།'jigs med gling pa1525439-463klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-15-BA-024.pdf
JKW-KABUM-15-BA-030-003ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།'jigs med gling pa152566-567klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-15-BA-030.pdf

Pages in category "Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig"

The following 89 pages are in this category, out of 89 total.

J


Debug data: