DKR-KABUM-10-THA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་དམ་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན༔
Wylie title mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi thugs dam phur pa me yi spu gri'i dbang gi cho ga ye shes mchog sbyin DKR-KABUM-10-THA-010.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 10, Pages 42-45 (Folios 1a to 4a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön རྒྱ་རོང་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ (rgya rong mkha' 'gro bde chen dbang mo)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation Khyentse, Dilgo. Mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi thugs dam phur pa me yi spu gri'i dbang gi cho ga ye shes mchog sbyin. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 42-45. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི་ (mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri)
Deity rdo rje phur pa
Colophon

ཞེས་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནི་ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་རང་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དྷརྨ་ཙནྡྲས་ཁྱུང་བྲག་རྡོ་རྗེའི་ཡང་རྫོང་གི་གཟའ་བདུད་ཕུག་པ་ནས་གདུག་པ་ཆུ་སྦྲུལ་ལོར་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་དང༌། ཕྲ་མེན་གཟའ་སྒྲོམ་ལས་ཕྱུང་པའི་མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་སྐོར་བཅས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདེ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཤིང་ལུག་ནག་ཟླའི་ཚེས་༢༨ལ་ཁོ་བོ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སྐལ་བཟང་གི་བཙས་སུ་ཆེད་དུ་བསྩལ་བ་ལས། སྔོན་ཆད་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནི་སྐུ་དངོས་ཀྱི་མདུན་ལས་ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་ཟབ་དབང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་ཅིང་དགོངས་པ་གཏད་པའི་མཐུས་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་ཉིང་འཁྲུལ་གྱི་སྣང་ཆར་ཕུར་པའི་དབང་གི་བརྡ་གྲོལ་འདི་ལྟར་མཛད་པ་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་བཀའ་ཡིས་གནང་བ་བསྩལ་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཆོས་འདིའི་གཏད་རྒྱ་འབུལ་བའི་སྐབས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གཟིགས་སྣང་ལའང་ཌཱ་ཀིའི་རྒྱལ་མོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཕུལ་བའི་གསལ་སྣང་བྱུང་བར་གསུངས་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཀ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་བར་ཆད་སེལ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་ཆེན་པོ་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གུ་ཧྱ་ྀཨཐི་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

zhes dz+nyA na DA ki ni lha lcam man+dA ra ba'i rnam 'phrul rang grol rdo rje'i rnal 'byor ma d+harma tsan+d+ras khyung brag rdo rje'i yang rdzong gi gza' bdud phug pa nas gdug pa chu sbrul lor 'khor lo'i mgon po yab yum dang lhan rgyas kyis spyan drangs pa'i gnam lcags kyi phur pa dang*/_phra men gza' sgrom las phyung pa'i mtsho rgyal snyan brgyud kyi phur pa'i sgrub skor bcas kyi byin rlabs bde chen he ru ka dngos pad+ma ye shes rdo rjes thun mong ma yin pa'i brtse ba chen pos shing lug nag zla'i tshes 28la kho bo pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa la skal bzang gi btsas su ched du bstsal ba las/_sngon chad dz+nyA na DA ki ni sku dngos kyi mdun las yum bka' bde chen rgyal mo'i zab dbang thun mong ma yin pa thob cing dgongs pa gtad pa'i mthus sku gshegs rjes nying 'khrul gyi snang char phur pa'i dbang gi brda grol 'di ltar mdzad pa rje btsun bla ma'i bka' yis gnang ba bstsal te gtan la phab nas chos 'di'i gtad rgya 'bul ba'i skabs 'jam mgon bla ma'i gzigs snang la'ang DA ki'i rgyal mo'i ye shes kyi sku dngos su byon nas phul ba'i gsal snang byung bar gsungs pas byin rlabs kyi tshan ka gzhan las khyad par du 'phags pa snyigs dus kyi bar chad sel byed rdo rje gsang ba'i tshig chen po u pa de sha thun mong ma yin pa gu h+ya \u0f80athi sa ma ya:_rgya rgya rgya:

[edit]
ཝྃ༔ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་དམ་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་བཞུགས༔

ཝྃ༔ བརྡ་ཡིག་༤༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ༔ གཡོ་ཟོལ་མེད་པའི་ཞབས་ཏོག་མཐར་སོན་པས༔ ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་འཛིན་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་མ་རུ༔ མངའ་གསོལ་མཁར་ཆེན་ཌཱ་ཀི་མཚོ་རྒྱལ་མས༔ ཟག་མེད་བདེ་སྟོང་དགའ་བཞིའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ དུས་ངན་སྙིགས་མའི་བར་ཆད་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གསང་བའི་གདམས་པ་ཞུས༔ དགྱེས་པས་བསྩལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་བླངས༔ དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པས་ནུས་མཐུའི་གདེང་ཚད་རྙེད༔ དེ་ཚེ་མ་འོངས་གདུལ་བྱར་སྙིང་བརྩེ་བས༔ བརྡ་ཡི་ཡི་གེ་ཤོག་སེར་བྱང་བུར་བཏབ༔ སྨོན་ལམ་གཏད་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦས༔ ཤིན་ཏུ་སྙིགས་མ་ལྔ་བརྒྱའི་དུས་ངན་སྐབས༔ སྤྲུལ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་རྙེད་ནས་ཀྱང༔ གཏན་ལ་ཕབ་པས་དོན་གཉིས་བཙས་སུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ སྡིག་ཅན་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུ་འགྲུལ་དབེན་པའི་སར༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལེགས་བཞེངས་སྒྲུབ་པའི་རྫས་རྣམས་བཀོད༔ བདག་མདུན་གཞུང་བསྲང་ཛཔ་བཟླས་བུམ་པ་བསྒྲུབ༔ ཚོགས་དང་གཏོར་མས་མཆོད་དེ་བདག་ཉིད་འཇུག༔ གནང་ཞུས་སྣོད་ལྡན་སློབ་མའི་ཚོགས་བོས་ཏེ༔ ཁྲུས་ནས་དབྱུང་ཞིང་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ༔ ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་ལ་ཡིད་ཆེས་དད་པ་བཅས༔ མཎྜལ་ཕུལ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཐུགས་རྗེའི་རོལ་པས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རུ༔ ཡང་དག་འཇུག་ཅིང་སྨིན་པའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ༔ ལན་གསུམ་སྐྱབས་སེམས་བསགས་སྦྱངས་སྡོམ་པ་བཟུང༔ སློབ་མའི་ཕུང་ཁམས་དངོས་འཛིན་འོད་དུ་ཞུ༔ ཐིག་ལེ་ཞལ་ཞུགས་གཙོ་བོ་སྙོམས་འཇུག་གི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་གསུམ་འདྲེས་པ་མཁའ་ནས་སྤྲོས༔ དབང་སྟེགས་སྟེང་བབ་སྐད་ཅིག་ལྷ་རུ་བསྐྱེད༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་ཕེབས་ན་བརྟན་པར་བྱ༔ དངོས་གཞི་དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་རང་བྱུང་བུམ་པའི་དབང༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཀྲག་གསལ་འབར༔ གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་སྦྱིན་ཞིང་སྤྱི་བོར་འཐོར་བ་ཡིས༔ ལུས་གང་སྒྲིབ་དག་སྐལ་པ་ལྡན་པར་བྱས༔ ཆུ་ལྷག་ཟེགས་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབུར་བརྒྱན་བསམ༔ གསང་བའི་དབང་ལ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་འཇུག་གི༔ བདུད་རྩིར་སེམས་ནས་སློབ་མའི་ལྕེར་བཞག་སྟེ༔ ཨཱཿ རང་བྱུང་བདེ་སྐྱོང་པདྨ་བྷཉྫའི་ནང༔ ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ༔ རྟོག་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷན་སྐྱེས་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ གུ་ཧྱ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ བྱང་སེམས་རོལ་པས་རྟོག་པའི་རྒྱུ་བ་བཅིངས༔ དེ་ཉིད་མཉམ་པའི་དགོངས་པ་བསྐྱང་དུ་གཞུག༔ ཤེས་རབ་པདྨའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་སྟོང་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲོད་དབང་སྦྱིན་པ༔ ཧྲཱིཿ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་ལྡན་ཤེས་རབ་མ༔ སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལྡན་པའི༔ གཉིས་མེད་མཉམ་སྦྱོར་རོལ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དགའ་བཞིའི་དེ་ཉིད་དབུ་མར་སྦྱོར་ནུས་ཤོག༔ ཀརྨ་མུ་དྲཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་ཡབ་ཡུམ་རོལ་པ་ཡིས༔ བརྟུལ་ཞུགས་དགའ་བཞིའི་དོན་ཀུན་རང་ངོ་སྤྲད༔ བཞི་པ་དེ་ཉིད་དབྱིངས་སུ་བསྐྱལ་བ་ཡི༔ ཚིག་དང་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་སྤྲད་བྱ༔ ཨ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད༔ རིག་པ་ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔ་རང་བྱུང་གསལ༔ ཟུང་འཇུག་ཐུགས་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཀུན་ཁྱབ་པའི༔ གནས་ལུགས་དོན་གྱི་ལྷ་ཡི་རང་ཞལ་ལྟོས༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཏི་ཧོཿ དུས་གསུམ་རྟོག་བྲལ་གཤིས་སུ་ཕེབས་པ་ན༔ གཉུག་མའི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མངོན་སུམ་མཇལ༔ བླ་མའི་མན་ངག་ཐབས་ཀྱིས་འདི་མཐོང་ན༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རང་ལས་རྙེད་པར་འགྱུར༔ མཐའ་རྟེན་གཏོར་མའི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ནི༔ ཧཱུྃ༔ མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་གཏོར་གཞོང་དུ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྲོག་དང་ལྡན༔ བྱིན་རླབས་མཐུ་རྩལ་ཐོགས་མེད་འགྲོ་བ་འདུལ༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་དམ་དགོངས་པའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བཞི་བྱིན་རླབས་ནུས་པའི་རྒྱུན་སྩོལ་ལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་ནད་གདོན་སོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩོལ༔ རྩ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལྷ་རྣམས་འོད་ཞུ་སློབ་མར་གཉིས་མེད་བསྟིམ༔ ཤིས་བརྗོད་མངའ་གསོལ་མཎྜལ་ཡོན་རྣམས་འབུལ༔ བསྔོ་སྨོན་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་མཐར་དབྱུང་བས༔ ལམ་གྱི་སྣོད་ལྡན་ངེས་པའི་སྐལ་བཟང་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཐོག་མར་གཅེས་པའི་རིམ་པ་དབང༔ ཟབ་འདྲིལ་བཀའ་ཉན་བྱིན་རླབས་ཆེ༔ ལས་དང་སྐལ་པ་ལྡན་པའི་བུར༔ བྱིན་པས་གནས་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་སེལ༔ མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞིའི་སྐལ་ལྡན་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཞེས་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནི་ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་རང་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དྷརྨ་ཙནྡྲས་ཁྱུང་བྲག་རྡོ་རྗེའི་ཡང་རྫོང་གི་གཟའ་བདུད་ཕུག་པ་ནས་གདུག་པ་ཆུ་སྦྲུལ་ལོར་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་དང༌། ཕྲ་མེན་གཟའ་སྒྲོམ་ལས་ཕྱུང་པའི་མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་སྐོར་བཅས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདེ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཤིང་ལུག་ནག་ཟླའི་ཚེས་༢༨ལ་ཁོ་བོ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སྐལ་བཟང་གི་བཙས་སུ་ཆེད་དུ་བསྩལ་བ་ལས། སྔོན་ཆད་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནི་སྐུ་དངོས་ཀྱི་མདུན་ལས་ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་ཟབ་དབང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་ཅིང་དགོངས་པ་གཏད་པའི་མཐུས་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་ཉིང་འཁྲུལ་གྱི་སྣང་ཆར་ཕུར་པའི་དབང་གི་བརྡ་གྲོལ་འདི་ལྟར་མཛད་པ་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་བཀའ་ཡིས་གནང་བ་བསྩལ་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཆོས་འདིའི་གཏད་རྒྱ་འབུལ་བའི་སྐབས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གཟིགས་སྣང་ལའང་ཌཱ་ཀིའི་རྒྱལ་མོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཕུལ་བའི་གསལ་སྣང་བྱུང་བར་གསུངས་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཀ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་བར་ཆད་སེལ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་ཆེན་པོ་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གུ་ཧྱ་ྀཨཐི་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
[edit]

wa~M:_mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi thugs dam phur pa me yi spu gri'i dbang gi cho ga ye shes mchog sbyin bzhugs: wa~M:__brda yig 4:_dpal chen he ru ka la phyag 'tshal lo:_rgyal kun spyi gzugs pad+ma thod phreng la:_g.yo zol med pa'i zhabs tog mthar son pas:_thugs kyi bcud 'dzin rdo rje'i gzungs ma ru:_mnga' gsol mkhar chen DA ki mtsho rgyal mas:_zag med bde stong dga' bzhi'i mchod pa phul:_dus ngan snyigs ma'i bar chad skyob pa'i phyir:_thugs kyi thig le gsang ba'i gdams pa zhus:_dgyes pas bstsal ba rtse gcig nyams su blangs:_dngos grub thob pas nus mthu'i gdeng tshad rnyed:_de tshe ma 'ongs gdul byar snying brtse bas:_brda yi yi ge shog ser byang bur btab:_smon lam gtad rgyas rin chen gter du sbas:_shin tu snyigs ma lnga brgya'i dus ngan skabs:_sprul pa sgyu ma lta bus rnyed nas kyang:_gtan la phab pas don gnyis btsas su 'gyur:_sa ma ya:_sdig can skye bo'i rgyu 'grul dben pa'i sar:_dkyil 'khor legs bzhengs sgrub pa'i rdzas rnams bkod:_bdag mdun gzhung bsrang dzapa bzlas bum pa bsgrub:_tshogs dang gtor mas mchod de bdag nyid 'jug:_gnang zhus snod ldan slob ma'i tshogs bos te:_khrus nas dbyung zhing bgegs bskrad srung 'khor bsgom:_lo rgyus brjod la yid ches dad pa bcas:_maN+Dal phul la gsol ba gdab pa ni:_dkyil 'khor kun bdag dpal chen he ru ka:_thugs rje'i rol pas bdag la dgongs su gsol:_rdo rje bzhi yi dkyil 'khor chen po ru:_yang dag 'jug cing smin pa'i bka' drin stsol:_lan gsum skyabs sems bsags sbyangs sdom pa bzung:_slob ma'i phung khams dngos 'dzin 'od du zhu:_thig le zhal zhugs gtso bo snyoms 'jug gi:_byang chub sems gsum 'dres pa mkha' nas spros:_dbang stegs steng bab skad cig lha ru bskyed:_ye shes spyan drangs phebs na brtan par bya:_dngos gzhi dang po bum pa'i dbang bskur ni:_hU~M:_snod bcud yongs rdzogs rang byung bum pa'i dbang:_rdo rje phur pa'i lha tshogs bkrag gsal 'bar:_gsang gsum byin rlabs ye shes bdud rtsi'i chus:_skal ldan rdo rje'i bu la dbang bskur ro:_oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M:_bdud rtsi sbyin zhing spyi bor 'thor ba yis:_lus gang sgrib dag skal pa ldan par byas:_chu lhag zegs ma spyi bor 'khyil ba las:_mi bskyod rdo rje sems dpas dbur brgyan bsam:_gsang ba'i dbang la yab yum snyoms 'jug gi:_bdud rtsir sems nas slob ma'i lcer bzhag ste:_AH_rang byung bde skyong pad+ma b+hany+dza'i nang:_lhag pa'i byang chub sems kyi bdud rtsi bskyil:_rtog bral bde ba chen po'i dbang bskur bas:_lhan skyes don gyi ye shes mngon gyur shog:_gu h+ya b+ho d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa AH_byang sems rol pas rtog pa'i rgyu ba bcings:_de nyid mnyam pa'i dgongs pa bskyang du gzhug:_shes rab pad+ma'i dkyil 'khor la brten nas:_bde stong dgongs pa ngo sprod dbang sbyin pa:_hrIH_rnam pa thams cad gzugs ldan shes rab ma:_sna tshogs thabs kyi sgyu rtsal dang ldan pa'i:_gnyis med mnyam sbyor rol pa'i dbang bskur bas:_dga' bzhi'i de nyid dbu mar sbyor nus shog:_karma mu drA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:_'du shes gsum gyis yab yum rol pa yis:_brtul zhugs dga' bzhi'i don kun rang ngo sprad:_bzhi pa de nyid dbyings su bskyal ba yi:_tshig dang brda la brten nas ngo sprad bya:_a:_dbyings kyi ngo bo gdod nas skye ba med:_rig pa lhun grub 'od lnga rang byung gsal:_zung 'jug thugs rje'i sgyu 'phrul kun khyab pa'i:_gnas lugs don gyi lha yi rang zhal ltos:_d+harma d+hA tu a ti hoH_dus gsum rtog bral gshis su phebs pa na:_gnyug ma'i he ru ka dang mngon sum mjal:_bla ma'i man ngag thabs kyis 'di mthong na:_dbang gi rgyal po rang las rnyed par 'gyur:_mtha' rten gtor ma'i byin rlabs dbang bskur ni:_hU~M:_mthing nag gru gsum 'bar ba'i gtor gzhong du:_dpal chen rdo rje phur pa'i lha tshogs bzhugs:_sku gsung thugs kyi ye shes srog dang ldan:_byin rlabs mthu rtsal thogs med 'gro ba 'dul:_ma g.yel thugs dam dgongs pa'i rtsal bskyed la:_skal ldan slob ma'i sgo gsum byin gyis rlobs:_dbang bzhi byin rlabs nus pa'i rgyun stsol la:_lus ngag yid kyi 'gal rkyen nad gdon sol:_phyi nang gsang ba'i bar chad dbyings su sgrol:_sku gsung thugs dang ye shes rdo rje yi:_dngos grub rnam gnyis da lta nyid du stsol:_rtsa sngags mthar/_kA ya wAka tsit+ta dz+nyA na sarba a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M swA hA:_lha rnams 'od zhu slob mar gnyis med bstim:_shis brjod mnga' gsol maN+Dal yon rnams 'bul:_bsngo smon rjes kyi las rim mthar dbyung bas:_lam gyi snod ldan nges pa'i skal bzang 'gyur:_sa ma ya:_thog mar gces pa'i rim pa dbang:_zab 'dril bka' nyan byin rlabs che:_las dang skal pa ldan pa'i bur:_byin pas gnas skabs 'gal rkyen sel:_mthar thug sku bzhi'i skal ldan 'gyur:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_zhes dz+nyA na DA ki ni lha lcam man+dA ra ba'i rnam 'phrul rang grol rdo rje'i rnal 'byor ma d+harma tsan+d+ras khyung brag rdo rje'i yang rdzong gi gza' bdud phug pa nas gdug pa chu sbrul lor 'khor lo'i mgon po yab yum dang lhan rgyas kyis spyan drangs pa'i gnam lcags kyi phur pa dang*/_phra men gza' sgrom las phyung pa'i mtsho rgyal snyan brgyud kyi phur pa'i sgrub skor bcas kyi byin rlabs bde chen he ru ka dngos pad+ma ye shes rdo rjes thun mong ma yin pa'i brtse ba chen pos shing lug nag zla'i tshes 28la kho bo pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa la skal bzang gi btsas su ched du bstsal ba las/_sngon chad dz+nyA na DA ki ni sku dngos kyi mdun las yum bka' bde chen rgyal mo'i zab dbang thun mong ma yin pa thob cing dgongs pa gtad pa'i mthus sku gshegs rjes nying 'khrul gyi snang char phur pa'i dbang gi brda grol 'di ltar mdzad pa rje btsun bla ma'i bka' yis gnang ba bstsal te gtan la phab nas chos 'di'i gtad rgya 'bul ba'i skabs 'jam mgon bla ma'i gzigs snang la'ang DA ki'i rgyal mo'i ye shes kyi sku dngos su byon nas phul ba'i gsal snang byung bar gsungs pas byin rlabs kyi tshan ka gzhan las khyad par du 'phags pa snyigs dus kyi bar chad sel byed rdo rje gsang ba'i tshig chen po u pa de sha thun mong ma yin pa gu h+ya \u0f80athi sa ma ya:_rgya rgya rgya:

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: