DKR-KABUM-10-THA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title bla phur thugs kyi thig le las brgyud pa'i gsol 'debs DKR-KABUM-10-THA-022.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 22, Pages 95 (Folios 1a1 to 1b1)
Author ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Kangyur Rinpoche)
Citation Kangyur Rinpoche. Bla phur thugs kyi thig le las brgyud pa'i gsol 'debs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 95. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ (bla phur thugs kyi thig le)
Colophon

།ཅེས་པའང་ཡང་ཟབ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ལག་ཏུ་བྷུ་སུ་ཀུ་པ་ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་བྲིས་པ་ཤུ་བྷཾ།།

/ces pa'ang yang zab rin po che 'di nyid kyi cha lag tu b+hu su ku pa klong chen ye shes rdo rjes spa gro stag tshang du bris pa shu b+haM//

[edit]
ཀ་དག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་རིགས་འདུས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དཔལ་ཆེན་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་འཁྲུགས་བཟློག །ལས་ཀྱི་དབང་མོ་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་ཞབས། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་རྒྱལ་དབང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །རྒྱལ་ཡུམ་མཚོ་རྒྱལ་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་གྲོགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་འཁྲུགས་བཟློག །སྨོན་ལམ་དབང་སྒྱུར་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱའི་ཞབས། །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་མཚན། །ལས་ཅན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་འཁྲུགས་བཟློག །གདུག་པ་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེས་རབ་ཁྲོས་པ། །དཔལ་ཆེན་ཡི་དམ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར། །ཌཱཀྐི་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་འཁྲུགས་བཟློག །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །གཉིས་འཛིན་བདུད་བཞིས་བསླད་པའི་སྣང་སྲིད་ཆོས། །ཕུར་བཞིའི་དགོངས་པའི་ཀ་དག་གདེངས་ཚད་བརྙེས། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་འཁྱོལ། །སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བཟང་བདེ་བླག་སྨིན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཡང་ཟབ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ལག་ཏུ་བྷུ་སུ་ཀུ་པ་ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་བྲིས་པ་ཤུ་བྷཾ།།
[edit]

ka dag gdod ma'i mgon po kun tu bzang*/_/longs sku rigs lnga rigs 'dus rdo rje sems/_/dpal chen gsang ba'i bdag po rdo rje chos/_/gsol ba 'debs so bdud bzhi'i g.yul 'khrugs bzlog_/las kyi dbang mo pra b+ha hasti'i zhabs/_/snang srid zil gnon rgyal dbang thod phreng rtsal/_/rgyal yum mtsho rgyal thugs sras rje 'bangs grogs/_/gsol ba 'debs so bdud bzhi'i g.yul 'khrugs bzlog_/smon lam dbang sgyur lang gro lo tsA'i zhabs/_/sprul pa'i gter chen bdud 'joms rdo rje'i mtshan/_/las can chos bdag brgyud par bcas rnams la/_/gsol ba 'debs so bdud bzhi'i g.yul 'khrugs bzlog_/gdug pa can la snying rjes rab khros pa/_/dpal chen yi dam badz+ra ku mA ra/_/DAk+ki chos skyong dam can gter srung la/_/gsol ba 'debs so bdud bzhi'i g.yul 'khrugs bzlog_/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/_/gnyis 'dzin bdud bzhis bslad pa'i snang srid chos/_/phur bzhi'i dgongs pa'i ka dag gdengs tshad brnyes/_/lhun grub snang bzhi'i chos nyid zad sar 'khyol/_/sku bzhi'i 'bras bzang bde blag smin gyur cig_/ces pa'ang yang zab rin po che 'di nyid kyi cha lag tu b+hu su ku pa klong chen ye shes rdo rjes spa gro stag tshang du bris pa shu b+haM//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: