དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་དབང་དང་བྱིན་རླབས་རིག་གཏད་ཀྱི་ལག་ལེན་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས་མཚན་ཐོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dag snang rgya can phrin las sgrub dbang dang byin rlabs rig gtad kyi lag len nor bu dbang gi rgyal po'i bang mdzod gsar bsgrigs mtshan tho
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 43, Pages (Folios 1a to )
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Dag snang rgya can phrin las sgrub dbang dang byin rlabs rig gtad kyi lag len nor bu dbang gi rgyal po'i bang mdzod gsar bsgrigs mtshan tho. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: -. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre
Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Notes This list doesn't appear in the pecha.
[edit]
༄༅། དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་དབང་དང་བྱིན་རླབས་རིག་གཏད་ཀྱི་ལག་ལེན་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས་མཚན་ཐོ་ནི།


 1. ༡ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྗགས་བསྒྲིགས་ཡོད། ༽
 2. ༢ ལྡེ་མིག་རྒྱ་ཅན་ལས། བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་འདྲིལ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་རོལ་གྱི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར།
 3. ༣ བཀའ་བརྒྱད་དཔལ་དགུ་གཙོ་འཁོར་གྱི་སྒོས་བཀའ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོགས་ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་ལས་བྱང་གི་ཁོབ་དབུག་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང༌།
 4. ༤ སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཁ་སྒྱུར་ཟུར་བཀོལ།
 5. ༥ དཔལ་དགུ་སོ་སོའི་སྔགས་བྱང༌།
 6. ༦ རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་སྦྱིན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྗགས་བསྒྲིགས་ཡོད། ༽
 7. ༧ བཀའ་བརྒྱད་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་རོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་མཆོག་སྦྱིན།
 8. ༨ དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།
 9. ༩ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་གི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟིལ་གནོན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
 10. ༡༠ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
 11. ༡༡ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་འབར་བའི་ཐོག་གཟེར།
 12. ༡༢ མ་མོ་མངོན་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱའི་དགའ་སྟོན།
 13. ༡༣ རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒོས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
 14. ༡༤ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུའི་མཆོད་ཕྲིན་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྲོག་བཅུད།
 15. ༡༥ དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་དབང་གི་ཆོ་ག་དྲག་རྩལ་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་གཟེར།
 16. ༡༦ རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན་ལས་ཚེ་དཔག་མེད་གསང་སྒྲུབ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།
 17. ༡༧ མཚོ་སྐྱེས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཕྲིན་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་དཀར།
 18. ༡༨ གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྗགས་བསྒྲིགས་ཡོད། ༽
 19. ༡༩ བུམ་པའི་རྒྱ་ཅན་ལས་རྟ་མགྲིན་དམ་སྲི་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་གི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྣང་བ།
 20. ༢༠ བླ་མ་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་མཚོ་སྐྱེས་དགྱེས་པའི་སྣང་བ།
 21. ༢༡ འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་ལྔ་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྗགས་བསྒྲིགས་ཡོད། ༽
 22. ༢༢ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་བདེ་ཆེན་ངལ་བསོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྗགས་བསྒྲིགས། ༽
 23. ༢༣ ནོར་བུའི་རྒྱ་ཅན་ཐུགས་ཆེན་རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་དགྱེས་པའི་ཟླ་སྣང༌།
 24. ༢༤ སྡིག་པའི་རྒྱ་ཅན་གུ་རུ་དྲག་པོ་བགེགས་དཔུང་ཀུན་འཇོམས་་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཅས་པ་དབང་དྲག་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ།
 25. ༢༥ དྷཱུ་ཏིའི་རྒྱ་ཅན་ལས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་འདོད་འཇོ།
 26. ༢༦ འཆི་མེད་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་སྙིང༌།
 27. ༢༧ ཇོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཟུང་འཇུག་རྣལ་འབྱོར་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྗགས་བསྒྲིགས། ༽
 28. ༢༨ ཉི་ཟླའི་རྒྱ་ཅན་ལས། གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ཆར་འབེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གཏེར་བུམ།
 29. ༢༩ རིག་གསུམ་རྒྱ་ཅན་ལས། ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་བདུད་སྡེ་ཕྱེར་འཐག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།
 30. ༣༠ ལྷ་ལྕམ་མནྡ་ར་བའི་ཕྲིན་ལས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་བཅུད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྟེར།
 31. ༣༡ རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་དུག་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་ནད་སེལ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ།
 32. ༣༢ ཀླུ་གཤེད་གསང་བདག་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་མི་བསྲུན་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆ།
 33. ༣༣ གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཕོ་ཉ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ་བགེགས་དཔུང་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆ།
 34. ༣༤ ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་རབ་འཁྲུག་གི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་བདུད་སྡེ་མཐར་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མེ་གཟེར།
 35. ༣༥ རྟ་མགྲིན་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
 36. ༣༦ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་བྱིན་རླབས་སྲོག་གི་དཔལ་སྟེར།
 37. ༣༧ ལམ་བྱང༌། རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང༌།
 38. ༣༨ ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་བཅས་སོ།
[edit]

@#/_dag snang rgya can phrin las sgrub dbang dang byin rlabs rig gtad kyi lag len nor bu dbang gi rgyal po'i bang mdzod gsar bsgrigs mtshan tho ni/__


1________'jig rten dbang phyug lha dgu 'jam dbyangs mkhyen brtse'i ljags bsgrigs yod/_) 2________lde mig rgya can las/_bka' brgyad spyi 'dril zhi khro rnam rol gyi las byang dngos grub 'dod dgu'i dpal ster/_ 3________bka' brgyad dpal dgu gtso 'khor gyi sgos bka' so sor sgrub pa rig 'dzin zhal lung sogs khro bo spyi'i las byang gi khob dbug khrigs su bkod pa mchog thun dngos grub kun 'byung*/ 4________sgos bka' so so'i mngon rtogs kha sgyur zur bkol/_ 5________dpal dgu so so'i sngags byang*/_ 6________rta zhal yid bzhin rgya can las rje btsun sgrol dkar tshe sbyin yid bzhin 'khor lo'i sgrub thabs dbang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i ljags bsgrigs yod/_) 7________bka' brgyad zhi khro rnam rol gyi smin byed bklag chog tu bkod pa rdo rje bzhi yi mchog sbyin/_ 8________dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/_yang dag he ru ka'i phrin las dbang chog dang bcas pa bde chen mchog gi myur lam/_ 9________'jam dpal gshin rje tshe bdag gi dbang bskur bklag chog tu bkod pa zil gnon thugs kyi thig le/_ 10________dbang chen rta mchog rol pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i nying khu/_ 11________rdo rje phur pa'i sgrub thabs dang dbang gi cho ga bdud 'dul phrin las 'bar ba'i thog gzer/_ 12________ma mo mngon rdzogs kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bde chen phyag rgya'i dga' ston/_ 13________rig 'dzin bla ma'i sgos sgrub kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i snang ba/_ 14________dregs pa'i sde dpon sum cu'i mchod phrin dbang bskur dang bcas pa'i yi ge rgyud gsum dregs pa'i srog bcud/_ 15________dmod pa drag sngags kyi dkyil 'khor du sgrub cing dbang gi cho ga drag rtsal rdo rje'i thog gzer/_ 16________rdo rje'i rgya can las tshe dpag med gsang sgrub 'chi bdag bdud 'joms kyi las byang dbang chog dang bcas pa 'chi med rdo rje'i go cha/_ 17________mtsho skyes 'chi med rdo rje'i sgrub phrin dbang chog dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i 'dzum dkar/_ 18________gu ru'i thugs sgrub yang snying kun 'dus mkhyen brtse'i ljags bsgrigs yod/_) 19________bum pa'i rgya can las rta mgrin dam sri zil gnon gyi sgrub thabs dang dbang gi cho ga dbang chen dgyes pa'i snang ba/_ 20________bla ma bde chen dbang phyug pad+ma tshe dbang rtsal gyi phrin las dbang bskur dang bcas pa mtsho skyes dgyes pa'i snang ba/_ 21________'chi med dpal ster dang 'brel ba'i rigs lnga 'chi med mchog sbyin mkhyen brtse'i ljags bsgrigs yod/_) 22________thugs rje chen po sems nyid bde chen ngal bso mkhyen brtse'i ljags bsgrigs/_) 23________nor bu'i rgya can thugs chen rtsa gsum 'dus pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa snying rje'i dbang phyug dgyes pa'i zla snang*/_ 24________sdig pa'i rgya can gu ru drag po bgegs dpung kun 'joms sgrub thabs dbang bskur bcas pa dbang drag dgyes pa'i rol mtsho/_ 25________d+hU ti'i rgya can las bla ma sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i sgrub thabs dang bcas pa ye shes bdud rtsi'i 'dod 'jo/_ 26________'chi med ga'u kha sbyor gyi sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i bcud snying*/_ 27________jo mo ye shes mtsho rgyal gyi byin rlabs zung 'jug rnal 'byor mkhyen brtse'i ljags bsgrigs/_) 28________nyi zla'i rgya can las/_gu ru zhi drag gi thugs sgrub yid bzhin char 'bebs kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa dngos grub 'dod dgu'i gter bum/_ 29________rig gsum rgya can las/_phyag rdor dregs 'dul bdud sde phyer 'thag gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i yi ge mthu stobs rdo rje'i go cha/_ 30________lha lcam man+da ra ba'i phrin las byin rlabs dang bcas pa mkha' 'gro'i snying bcud bklag chog tu bkod pa 'chi med bdud rtsi'i mchog ster/_ 31________rta zhal yid bzhin rgya can las/_bcom ldan 'das sman gyi bla ma'i byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa dug gsum rgyu 'bras nad sel bdud rtsi'i bum pa/_ 32________klu gshed gsang bdag gtum po'i sgrub thabs dbang chog dang bcas pa mi bsrun mthar byed rdo rje'i mtshon cha/_ 33________gu ru drag po'i pho nya yak+sha me dbal gyi sgrub thabs dbang dang bcas pa bgegs dpung mthar byed rdo rje'i mtshon cha/_ 34________lcags sdig me rlung rab 'khrug gi byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa bdud sde mthar byed ye shes me gzer/_ 35________rta mgrin khams gsum zil gnon lha bcu bdun ma'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa dbang chen dgyes pa'i dbyangs snyan/_ 36________mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi myong grol bdud rtsi'i byin rlabs srog gi dpal ster/37________lam byang*/_rje bde bar gshegs pa'i gsung*/ 38________chos tshan dkar chag bcas so/

Footnotes

Other Information