DKR-KABUM-07-JA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲ།
Wylie title dpal rta mchog rol pa dregs pa kun sgrol gyi bsnyen sgrub las gsum gyi phrin las khrigs su bsdebs pa dbang chen rngams pa'i bzhad sgra DKR-KABUM-07-JA-029.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 29, Pages 245-294 (Folios 1a to 50a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, གྲུ་གུ་ཡང་དབང་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, gru gu yang dbang)
Citation Khyentse, Dilgo. Dpal rta mchog rol pa dregs pa kun sgrol gyi bsnyen sgrub las gsum gyi phrin las khrigs su bsdebs pa dbang chen rngams pa'i bzhad sgra. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 245-294. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Deity rta mgrin
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-11-DA-024
Colophon

།ཅེས་བཀའ་དྲིན་ཚད་མེད་འཇམ་མགོན་མཁས་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་བླ་མ་མཆོག་ལས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གསུང་མཆིད། རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ཞལ་ཁྲིད་བཅས་བཀའ་དྲིན་གྱི་དཔྱིད་དུ་ཐོབ་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་པ་མང་དུ་བགྱིས་པ་བཞིན་སྐལ་མཉམ་གཞན་ལའང་ཕན་འདོད་ཀྱིས་དུས་མཐའི་རྣལ་འབྱོར་ཙམ་པོ་པ་པདྨ་དབང་ཆེན་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དཔལ་ལམ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འབོད་པས་ལྷོ་འབྲུག་མོན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པར་གནས་པའི་སྐབས་འཇུག་བདེ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ཡི་གེའི་མཐུན་སྦྱོར་བློ་གསལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཨ་ནནྡ་མངྒ་ལས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་དཔལ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

/ces bka' drin tshad med 'jam mgon mkhas grub rgyal po bla ma mchog las smin grol gyi gsung mchid/_rgyud kyi lung zhal khrid bcas bka' drin gyi dpyid du thob pas bsnyen sgrub kyi 'brel pa mang du bgyis pa bzhin skal mnyam gzhan la'ang phan 'dod kyis dus mtha'i rnal 'byor tsam po pa pad+ma dbang chen gzi brjid rab tu dga' ba'i dpal lam 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan du 'bod pas lho 'brug mon gyi rgyal khab kyi sa yi thig le bum thang sku rjes rdo rje brtsegs par gnas pa'i skabs 'jug bde dkyus gcig tu bkod pa'i tshe yi ge'i mthun sbyor blo gsal sprul pa'i sku a nan+da mang+ga las bgyis pa 'dis kyang 'gro kun dpal pad+ma he ru ka'i gsang ba gsum dang dbyer med du 'grub pa'i rgyur gyur cig/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།


༄༅། །བདེ་ཆེན་འཆར་ཀའི་ཉིན་བྱེད་ཟེར་ཕྲེང་གིས། །ལོག་འདྲེན་མཐར་བྱེད་དངོས་གྲུབ་འདབ་བརྒྱའི་ཚལ། །བཞད་མཛད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །གཉིས་མེད་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་ཟབ་ལམ་ཕུལ། །སྔོན་མེད་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མཛོད། །བདག་གི་སྐལ་པར་ཐོབ་པ་བཞིན། །འཇུག་བདེའི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས། །འདི་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་འཇུག་པའི་ཆོས། དངོས་གཞི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས། རྗེས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། རྟེན་རྫས་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱ་བ་ལ། སྤྱིར་བསྙེན་པ་ལ་རྟེན་རྫས་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་མེད་ཀྱང་རུང་མོད། སྒྲུབ་པ་ལ་རྟེན་རྫས་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པ་གཞུང་བཞིན་དགོས་པས་བསྙེན་པ་ལ་འཇུག་པ་ནས་སྒྲུབ་དཀྱིལ་རྟེན་རྫས་སོགས་བཤམས་ན་ལེགས་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། སྒྲུབ་པའི་གནས་ཁང་རྒྱན་དང་བྱི་དོར་བྱ། གུང་དུ་གཞུང་མཐུན་གྱི་སྐུ་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་སྤྱི་འགྲེ་ལ་ལྟེ་བར་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ། དེའི་ཕྱི་རིམ་འཁོར་ལོ་སྔོན་པོ་རྩིབས་བཅུ་པ། རྩིབས་མཆན་དམར་བ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྟེ་བར་ཟླ་གམ་དམར་པོ། སྒོ་གཅིག་པ། ཐོད་སྐམ་གྱི་ཕྲེང་བས་མཚན་པ། ལྷ་སྣམ་ཕྱོགས་ཚོན། རྩིག་པ་སྒོ་རྟ་བབ་ཕྱི་རོལ་མེ་དཔུང་དང་བཅས་པ་སྤྱི་ལྟར་བྲིས་པ་བཤམས། དབུས་སུ་ལྕགས་སམ་ཙནྡན་གྱི་ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་རྟ་མགོས་མཚན་པ་དར་དམར་པོས་བརྒྱན་པ་བཙུགས། དྲག་པོའི་རྫས། གུ་གུལ་གླ་བ་ཤིང་ཀུན་དང༔ མི་ཁྲག་ཁྱི་ཁྲག་ར་རྒོད་ཁྲག༔ བཙན་དུག་ར་དུག་སྤྱང་དུག་པ༔ ཐལ་ཆེན་ཐོག་ལྕགས་རྨ་བྱའི་སྒྲོ༔ ཡུངས་ཀར་ཡུངས་ནག་ཀེ་ཤང་ཚེ༔ གཅན་གཟན་མཆེ་བ་སྡེར་མོ་དང༔ ཁྱད་པར་སྤྱང་ཀིའི་མཆེ་བ་དང༔ ཁྲ་ཡི་སྡེར་མོ་ཆུ་གླག་མཆུ༔ ཟངས་ཕྱེ་ལྕགས་ཕྱེ་རྦབ་རྡོ་སོགས༔ ཞེས་པའི་རྫས་རྣམས་ཁྲོལ་བུའམ་ཕྱེ་མ། མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་མུ་ཟི་ནག་པོ་དང་གླ་རྩི་གི་ཝཾ་རྣམས་སྦྱར་བ་དྲི་ཆུ་བར་པས་རིལ་བུར་དྲིལ་བ་གཡག་རྒོད་ཀྱི་རྭ་ཅོར་བླུགས། དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་ཕུར་གདན་གྲུ་གསུམ་དགྲ་བགེགས་བྱི་ཆིངས་སུ་བསྣོལ་བའི་གདན་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། མདུན་དུ་དཔལ་གྱི་རྒྱུན་གཏོར་དང༌། སྨན་རཀ །གཏོར་མ། ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐོར། བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་འབུལ་གཏོར་བཤམས་པ་སོགས་མཆོད་སྐོང་གི་ཡོ་བྱད་རྣམས་མཛེས་ཤིང་རྔམས་ལ་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བྱ། གཞན་ཡང་དཀར་བགེགས། ཚོགས་གཏོར། ཆད་བརྟན་སོགས་དང༌། སྒྲུབ་པ་པོའི་མདུན་དུ་ཌཱ་དྲིལ་སོགས་ཉེར་མཁོའི་རིགས་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐྱེད་པའི་ལས་རིམ་ལ། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་གྲུབ་སྟེར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དཀར་གཏོར་གཏེར་རྙིང་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱས་པ་ཞིག་སྦྱར་ན་ལེགས་པར་སྣང་བས་དགོངས་འདུས་ལུགས་ལྟ་བུའི་དཀར་གཏོར་བཏང༌། རྟེན་ཕུར་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པའི་ཡུངས་ཀར། གུ་གུལ། རཀྟབཅས་འདུ་བྱས་ལ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཅན། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་ཕྱར་ཞིང་གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ལས་མེ་ཞགས་འཕྲོ་བ། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་ན་འགྱིང་བར་གྱུར། རང་ཉིད་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་སྨུག་ནག་གཅིག་འཕྲོས་ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ་པས་ཕུར་བུ་སྐད་ཅིག་གིས་སྟོད་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་རྟ་གདོང་རྔམས་པའི་ཞལ་ཅན༔ སྨད་རྣོ་དབལ་ཕུར་བུ་འབར་བ༔ སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དབུ་རྒྱན་ལ་རིགས་ལྔའི་ས་བོན༔ ཕུར་ཕུའི་དབལ་ལ་ཧཱུྃ་གསུམ༔ ཟུར་གསུམ་ལ་ཕཊ྄་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར༔ སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས༔ གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ལྷ་དང་སྔགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་སྦྱངས༔ ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་པེ་ཏ་ལི་མཎྜ་ལ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་ཆུང་གི་གོ་ཆས་གཏམས་པས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་བསམ༔ གུ་གུལ་གྱིས་བདུག་ཅིང༌། ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་གུ་ཏ་ལ་པྲ་ཏ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་པས་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པར་བསམ༔ ཕུར་རྩེ་ལ་རཀྟས་བྱུགས་ཤིང༌། ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་གདུལ་བྱ་ལ་ཐུགས་རྗེས་ཆགས་པའི་མདངས་དང་ལྡན་པར་བསམ༔ ཕུར་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལ། ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ གར་དགུའི་ཉམས་དང་སྤྲུལ་པ་དང༔ སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་དང་བཅས་དགྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམ༔ བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་ཀྱི་དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་བྱིན་འབེབས་སྦྱར། ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བའི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ རྟ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༔ སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་བསལ་བ་དང༔ དྲེགས་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་དང༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཏིཥྛ་ལྷན༔ སྤོས་རོལ་དང་བཅས་བྱིན་དབབ། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ རྫས་རྣམས་ཀྱང་ཁྲོ་ཆུང་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པ་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་བཞིན་ཤིག་ཤིག་ཡོམ་ཡོམ་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ་སྔགས་དབྱངས་བྱ། གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། བགེགས་གཏོར་བྱིན་བརླབ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཡང་དག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ འདུ་བའི་ལྷ་ལ་མ་གཏོགས་པའི༔ མི་དང་མི་མིན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ རྒྱུད་དྲུག་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ སྔགས་དང་བཅས་པའི་སྦྱིན་གཏོར་གྱིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་རེ་བ་བསྐངས་ཟིན་གྱིས༔ འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཅི་སྟེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ་ཁྲོས་ནས་ནི༔ ཐོ་ཆེན་ལྕགས་ཀྱུ་འཁྲིགས་པ་དང༔ རལ་གྲི་མཚོན་ཆ་མང་པོ་ཡིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་སྲོག་མ་ལུས་ཀུན༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་རློག་པར་བྱེད༔ ཕཊ྄་ན་མསྶ་མནྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ནན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གཉིས་པ་ཡེ་མཚམས་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་རྡོ་རྗེའི་མེ༔ རྣམ་པར་འབར་ཞིང་འཕྲོས་པས་ནི༔ མ་རུངས་པ་ནི་ཚིག་པར་འགྱུར༔ བགེགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བྱེར༔ རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་ཨ་ན་ལཱརྐ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྔགས་འདི་ལན་གསུམ་བཟླས་པས༔ རང་དབང་ཆེན་དུ་གསལ་བའི་སྤྱན་གཡས་པ་ཉི་མ་ལས་མེ་བྱུང་བས་བསྲེགས༔ གཡོན་ཟླ་བ་ལས་ཆུ་བྱུང་བས་བཀྲུས༔ ཤངས་ནས་རླུང་བྱུང་བས་གཏོར་བར་བསམ༔ གསུམ་པ་ཁྲོ་བཅུའི་མཚམས་གཅོད་ནི། ཧཱུྃ༔ པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་པའི༔ དབང་གི་ལས་མཛད་ཁྲོ་བོ་བཅུ༔ ཕྱོགས་མཚམས་དྲེགས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་སོགས༔ སོ་སོའི་ལས་རྣམས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་མཚམས་གཅོད་པ༔ རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ དྲི་ཟ་ལ་སོགས་གདོན་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོ་ཆེན་འབར་བས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་མཚམས་གཅོད་པ༔ གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ གྲུལ་བུམ་ལ་སོགས་གདོན་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོ་ཆེན་འབར་བས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་མཚམས་གཅོད་པ༔ རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ ཀླུ་ལ་སོགས་པའི་གདོན་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོ་ཆེན་འབར་བས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་མཚམས་གཅོད་པ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ གནོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་གདོན་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོ་ཆེན་འབར་བས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོའི་མཚམས་ནས་མཚམས་གཅོད་པ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་དབྱུག་སྔོན་ཅན༔ མེ་ལྷ་འདུལ་མཛད་དབྱུག་པ་ཕྱར༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ དྲང་སྲོང་ལ་སོགས་གདོན་ཚོགས་རྣམས༔ མཚམས་ཀྱི་ཁྲོ་བོས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ནས་མཚམས་གཅོད་པ༔ མི་གཡོ་མགོན་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ སྲིན་པོ་འདུལ་མཛད་རལ་གྲི་ཕྱར༔ བདུད་འདུལ་ཆེན་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ སྲིན་པོ་ལ་སོགས་གདོན་ཚོགས་རྣམས༔ མཚམས་ཀྱི་ཁྲོ་བོས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་མཚམས་ནས་མཚམས་གཅོད་པ༔ ཁྲོ་བོ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ༔ རླུང་ལྷ་འདུལ་མཛད་ཐོ་བ་ཕྱར༔ རླུང་ལྷ་ལ་སོགས་གདོན་ཚོགས་རྣམས༔ མཚམས་ཀྱི་ཁྲོ་བོས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་མཚམས་ནས་མཚམས་གཅོད་པ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཁམས་གསུམ་རྒྱལ༔ འབྱུང་པོ་འདུལ་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཕྱར༔ དབང་ལྡན་ལ་སོགས་གདོན་ཚོགས་རྣམས༔ མཚམས་ཀྱི་ཁྲོ་བོས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ སྟེང་གི་ཕྱོགས་ནས་མཚམས་གཅོད་པ༔ ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་སྟེ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་རྣམས་འདུལ་མཛད་པ༔ གཟའ་སྐར་ལ་སོགས་གདོན་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོ་ཆེན་འབར་བས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ འོག་གི་ཕྱོགས་ནས་མཚམས་གཅོད་པ༔ སྟོབས་པོ་ཆེ་སྟེ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ འོག་ཕྱོགས་ས་བདག་འདུལ་མཛད་པ༔ ས་བདག་ལ་སོགས་གདོན་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོ་ཆེན་འབར་བས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུ་རྣམས་ཀྱང༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གདུག་པ་འདུལ༔ ཕྱག་ན་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་བསྣམས༔ མཚོན་ཆའི་རྩེ་ལས་མེ་རི་འབར༔ མེ་དཔུང་ཀློང་ན་མཚོན་ཕྲན་འཕྲོ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རལ་གྲི་དང༔ ཐོ་བ་དགྲ་སྟྭ་ཞགས་པ་དང༔ བིང་དང་འཁོར་ལོ་ཐོ་ལུམ་དང༔ ཏི་ལི་ཤག་ཏི་ཐོ་ལུམ་དང༔ མདའ་དང་གཏུན་ཤིང་ཁཊྭཱཾ་ག༔ དྲིལ་བུ་ལྕགས་ཀྱུ་རྡོ་རྗེ་དང༔ མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཕྲོས་པ་ཡིས༔ བགེགས་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ སྐུ་ཡི་བ་སྤུ་རེ་རེ་ལས༔ ཁྲོ་ཆུང་སྤྲུལ་པ་སྐར་ལྟར་འཕྲོ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཁྲོ་བོས་གཏམས༔ ཁྲོ་བོ་འབར་བའི་གུར་ཆེན་ལ༔ བགེགས་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཡང་མེད༔ ཐམས་ཅད་དབང་གི་ད་ལ་སྟེ༔ པདྨ་དབང་གི་མཚམས་ལས་མ་འདའ་ཞིག༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བཛྲ་པ་ཎི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྵ་ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཀྲོ་དྷ་ནི་བི་ཛ་ཡ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཀྲོ་དྷ་ནི་ནཱི་ལ་དཎྜ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུནྡྷ་ལི་ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ནི་ཀྲོ་དྷ་ནི་མ་ཧཱ་བཱ་ལ་སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པས་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཞི་པ་སྐྱབས་སེམས་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སོགས་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པ་ལ། བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པར་གྱུར། བདག་དང་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཡི་དམ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ནས་ཀྱང༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅིང་བསྐྱབ་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་ནི། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱས་ནས། བདག་ལ་གནོད་པར་བྱེད་ཅིང་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ལོག་རྟོག་བཅོམ་སྟེ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ས་ལ་འགོད་པར་བྱའོ། །ལན་གསུམ། ལྔ་པ་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་མཆོད་གཏོར་གྱི་བགེགས་བསངས་ཏེ། སྟོང་པའི་ངང་ལས༔ བྷྲཱུཾ་ལས་གནས་ཁང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོ་བྲང་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེར་བཀོད་པའི་དབུས་སུ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ལྷའི་ཞལ་ཟས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་གང་ཞིང་ཚོགས་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པས་ལོངས་སྤྱོད་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སོགས་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད། དྲུག་པ་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྲིད་གསུམ་གཞལ་ཡས་རང་བཞིན་ལ༔ ཕྱོགས་དང་རྒྱ་ཡང་མ་ཆད་པའི༔ མཉམ་སྦྱོར་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གནས༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ གསང་བའི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ དབང་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་ཕྱེས་ཤིག༔ ཧྲཱིཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེ་ནས་བརྡ་ཕྱག་བསྐུལ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ དབང་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གཙོ༔ བདེ་ཆེན་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་མཆོག༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་འཁོར་བཅས་ལ༔ མི་ཕྱེད་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདུན་པ་དམ་བཅའ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདུད་དང་སྲིན་པོ་མ་ལུས་འདུལ་བ་དང༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་བསྒྲལ་བ་དང༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བགྱི༔ ཧཱུྃ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ བརྒྱད་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། སྤོས་རོལ་གདུང་བའི་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧྲཱིཿ སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུས་འདུལ་བ་དང༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་བླང་བྱའི་ཕྱིར༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འཁོར་བཅས་དང༔ དབང་ཆེན་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རིག་འཛིན་རྣམས༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་དབང་ཞིག་བསྐུར༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨཿ དགུ་པ་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི། སྤྲོ་ན་བདེ་གཤེགས་སྤྱི་བཤགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ༔ སྐྱེས་མཆོག་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་འདྲ་ཀུན་ལ༔ བློ་ཆུང་བདག་འདྲས་སྤྲོས་པ་འདི་གསོལ་ནས༔ རྒྱུད་ལྔའི་སྐྱེ་བོས་འཕྱ་བ་རང་མོད་ཀྱང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་ད་གཟིགས་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཐུགས་རྗེའི་ངང་ཉིད་བསྐུལ་ཡང་མི་འཚལ་ཏེ༔ བློ་ཆུང་སྦྱང་ཕྱིར་དད་པས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ སྐྱོན་མེད་བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་འདིར་གཤེགས་ལ༔ བདག་རྟོག་སྐྱོན་ཀུན་ཀུན་ནས་བསལ་དུ་གསོལ༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་འགལ་གྱུར་པ༔ རྟ་མཆོག་འཁོར་བཅས་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ བཟོད་པར་བཞེས་ནས་ཚངས་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའང་བརྗོད་དོ༔ བཅུ་པ་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱ་སྟེ། ཐོག་མར་སྨན་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཐོད་པའི་སྣོད་དམ་རྫས་དང་བཅས་པ་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པར་བསམ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཀཾ་ལས་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་རྃ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟུར་གསུམ་པ༔ དེའི་འོག་ཏུ་ཡྃ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་བ་དན་བཞིས་མཚན་པ༔ སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཀ་པཱ་ལ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ༔ ཧཱུྃ་ལས་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ལས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུར་གྱུར༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡྃ་ལ་ཕོག༔ ཡྃ་ལས་རླུང་བྱུང༔ རླུང་གིས་མེ་སྦར༔ མེས་ཐོད་པ་དྲོས༔ དམ་རྫས་རྣམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་ཀློང་དུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་དམར་འདྲེས་པས་མེར་གྱིས་གང་ཞིང༔ སླར་ཡང་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཁ་དོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཁྱིལ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པའི་དང་པོའི་དུས་རྡོ་རྗེའི་རྩེ་མོས་བདུད་རྩི་དཀྲུགས༔ གཉིས་པས་ཕྱོགས་བཅུར་གཏོར་བས་བགེགས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད༔ གསུམ་པས་གནས་ཁང་ལ་གཏོར་བས་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་ཆུང་གིས་གོ་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་པར་བསམ་མོ༔ གཉིས་པ་རཀྟ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་རཀྟའི་རྫས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་དག་པར་བྱས༔ ཨཱཿལས་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལྕང་ལོ་དང་བཅས་པའི་ནང་དུ༔ ཧཱུྃ་ལས་ཁམས་གསུམ་གྱི་རཀྟ་དམར་ཆེན་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བར་ཞིང་གི་སྣས་འཕྱོ་བ༔ ལྦུ་ཕྲེང་ཐོལ་ཐོལ་དུ་གཡོ་བ་ལས་འདོད་པའི་ལྷ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་གཏོར་མ་བྱིན་བརླབ་ནི། ཨོཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཐོད་པའི་སྣོད་དམ་རྫས་དང་བཅས་པ་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པར་བསམ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཀཾ་ལས་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་རྃ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟུར་གསུམ་པ༔ དེའི་འོག་ཏུ་ཡྃ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་བ་དན་བཞིས་མཚན་པ༔ སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཀ་པཱ་ལ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ༔ ཧཱུྃ་ལས་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ལས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུར་གྱུར༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡྃ་ལ་ཕོག༔ ཡྃ་ལས་རླུང་བྱུང༔ རླུང་གིས་མེ་སྦར༔ མེས་ཐོད་པ་དྲོས༔ དམ་རྫས་རྣམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་ཀློང་དུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་དམར་འདྲེས་པས་མེར་གྱིས་གང་ཞིང༔ སླར་ཡང་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཁ་དོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་སྤྲིན་འཕྲོ་ཞིང༔ ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་སོགས་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཕུང་པོ་ཐང་མར་བརྡལ་ཞིང་འཁྱིལ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་ལན་བདུན་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །དེ་དག་ནི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ལེའུ་ཚན་དང་པོའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་གསུམ། རང་དོན་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་མངོན་རྟོགས། ལས་མཐའ་ཟློག་པའི་ལས་སྦྱོར་གསུམ་ལས། དང་པོ་རང་དོན་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་མན་ངག་གསལ་སྒྲོན་ལྟར་བྱ་བ་ལ། ནང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར་བསྐྱེད་པ་སྟེ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨཀོ྅ཧཾ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་དང་རིག་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས༔ རིག་རྩལ་འགག་མེད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་སྒྲ་བྷྲཱུཾ་བཛྲ་མཎྜ་ལ་ཞེས་ནམ་མཁའ་ནས་སྒྲ་བརྙན་ལྟར་གྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ཞིང་དང་གཞལ་མེད་ཁང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཇིགས་པར་བྱས་པའི་དབུས་སུ༔ པྃ་པདྨ་མཎྜ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ༔ ཨ་ཙནྡྲ་མཎྜ་ལ༔ པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར༔ རྃ་སཱུརྻ་མཎྜ་ལ༔ དེའི་སྟེང་དུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར༔ མ་ཧཱ་རུ་ཏྲ་མཎྜ་ལ༔ དེའི་དབུས་སུ་གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་བྱི་ཆིངས་སུ་བསྣོལ་བའི་གདན་དང་བཅས་པ་བསམ༔ ཧཱུྃ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་མཎྜ་ལ༔ ཞེས་བརྗོད་པས། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཆེན་པོའི་དོར་སྟབས་སུ་བགྲད་པ༔ སྐུ་དང་རྩ་ཞལ་དམར་ཞིང་སྨུག་པའི་མདངས་འོད་རབ་ཏུ་འཚེར་བ༔ གཡས་ཞལ་དཀར་ལ་གཡོན་ཞལ་དམར་བ༔ ཕྱག་གཡས་གསུམ་གྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་གདེངས་པ༔ གཡོན་གསུམ་གྱིས་སྡིགས་མཛུབ་སྒྲེང་བའི་རྩེ་ལས་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར་བ༔ དབུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་རྟ་མགོ་ལྗང་གུས་རྟ་སྐད་དྲག་ཏུ་འཚེར་བ༔ རྟ་མགོ་དབུས་མའི་རྩེར་གསུང་གི་ཁྱུང་དམར་པོ༔ གཡས་པའི་སྟེང་སྐུ་ཡི་ཁྱུང་དཀར་པོ༔ གཡོན་པའི་སྟེང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུང་མཐིང་ནག་རྔམས་ཤིང་བརྗིད་པས་མཚན་པ༔ རལ་པ་ཁམ་ནག་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་འབར་བ༔ སྤྱན་དགུ་སྡང་མིག་ཉི་ཟླ་ལྟར་འཁྱིལ་ཞིང༔ སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འོད་འཕྲོ་བས་ཁམས་གསུམ་གྱི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲེག་པར་མཛད་པ༔ སྐུའི་ཆ་རྣམས་སུ་ཁྲག་གི་ཐིག་ལེ༔ ཞག་གི་ཟོ་རིས༔ ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ༔ སྐུ་སྟོད་ལ་གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་རློན༔ སྐུ་སྨད་ལ་སྟག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་ཞིང་གི་སྐ་རགས་ཀྱིས་བཅིངས་པ༔ ཐོད་སྐམ་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན་ཅིང༔ ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུས་དོ་ཤལ་སེ་རལ་ཁ་ཐོགས་པ༔ སྦྲུལ་དཀར་པོས་སྐྲ་འཆིང༔ སེར་པོས་རྣ་ཆ༔ དམར་པོས་ཕྱག་གདུབ༔ ལྗང་གུས་མགུར་ཆུན༔ ནག་པོས་རྐང་གདུབ་དང་སྐེ་རགས་བཅིངས་པ༔ རུས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང༔ གཏུམ་ཞིང་རྔམས་ལ་འཇིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་པང་དུ་ཡུམ་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ་དམར་མོ་ཕྱག་གཡས་འཁོར་ལོ་འཛིན་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་ཅིང༔ གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཡབ་ལ་སྟོབ་པ༔ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ༔ སྐུའི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ མགྲིན་པར་པདྨ་རྟ་མགྲིན༔ ཐུགས་དབུས་སུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ༔ ལྟེ་བར་མགོན་པོ་ནག་པོ༔ གསང་གནས་སུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རྣམས་སོ་སོའི་ཡུམ་དང་བཅས་པ༔ སྐུའི་གནས་བཅུར་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུ༔ ཡན་ལག་བཞི་ལ་སྒོ་མ་བཞི༔ བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་བོ་དང་ཁྲོ་མོ་བཀའ་སྡོད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ༔ གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས༔ རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལྷ་མོ་བུམ་པ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་སྟེ༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུག་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་འདིས༔ རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཁྱོད་དབང་བསྐུར༔ ཨོཾ་བཛྲི་བྷཱ་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར༔ དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༔ རྟོག་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག༔ ལྷ་རྟོག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ བདུད་རྩིའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམ་ལ༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་པོ་སྙན་གསན་དབབ་པ་ནི། ཧོཿ དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས༔ སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང༔ རྣམ་པར་དག་པའི་ངང༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ སྤྲོས་པ་མེད་པའི་སྤྱོད་ཡུལ༔ ཀེང་རུས་ཆེན་པོ་རི་རབ་ཀྱི་སྟེང༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས༔ འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཉི་ཟླ་པདྨ་བརྩེགས་པའི་གདན༔ ཀླུ་བདུད་ཕོ་མོ་བརྩེགས་པའི་ཁྲི་སྟེང་དུ༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་བདག་ཉིད༔ དཔལ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོ༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ༔ ཡུམ་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ སྤྱི་བོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ལྡིང་བ༔ ཐུགས་ཀར་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ལྔ༔ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ནུབ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ༔ བྱང་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ དཔལ་མགོན་པོ་ནག་པོ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཞི༔ སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུ༔ བདུད་བཞིའི་སྒོ་གཅོད་སྒོ་མ་བཞི་ལ་སོགས་ཏེ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་གཤེགས་གསང་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ བསྟོད་པ་བགྱིད་ནོངས་པ་བཤགས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ན༔ ཐུགས་རྗེ་དང་ཐུགས་དམ་གྱི་དབང་གིས་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་བ་ནི། ཧྲཱིཿ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རླུང་ནག་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས༔ ཀླུ་གདོན་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་ན༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་ལ༔ ཞབས་བཞི་བརྐྱང་བསྐུམ་ཀླུ་བདུད་ཉི་སྟེང་བགྲད༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་འཕྲོ་འདུ་འབར༔ ཡུམ་ཆེན་གཟི་ལྡན་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ རལ་པ་དམར་འབར་སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་བགྲད༔ ཕྱག་གཉིས་འཁོར་ལོ་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་བསྣམས༔ སྤྱི་གཙུག་མཁའ་ལྡིང་ག་རུ་ཌ༔ ཐུགས་ཀར་གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང༔ འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་དང༔ རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ ཀླུ་གདོན་གདུག་པ་འདུལ་བའི་དོན་སླད་དུ༔ རྔམས་བརྗིད་འགྱིང་བའི་ཚུལ་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ དབང་གི་རྟ་སྐད་འཚེར་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བརྗོད་མེད་སྤྲོས་བྲལ་བདེ་ཆེན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔ སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་འབར་བའི་སྐུར་བསྟན་པ༔ དབང་དྲག་སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་འདུལ་བའི་ལྷ༔ བདག་དང་གཉིས་མེད་ངང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ རྟ་མགྲིན་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་ཀུན༔ རྔམས་བརྗིད་འགྱིང་བའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུ་ཀློང་ཡངས་བརྡལ་བ་ལས༔ དྲག་སྔགས་མཐུ་མངའ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ལྷ༔ མ་རུངས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེས་ཁྲོས་པའི་ཚུལ༔ པདྨ་གསུང་མཆོག་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དཔལ་ཆེན་ཀུན་འདུས་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ལྷ༔ དབང་གི་སྐུ་མདོག་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར༔ རྟ་གདོང་ལྗང་གུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ བརྐྱང་བསྐུམ་བརྗིད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨནྟ་ཀྲྀཏ་ན་མོ་ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབུས་མཐའ་མེད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཁའ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཤར༔ སྣང་སྲིད་མ་ལུས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱན༔ མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་སྤྲིན་ཚོགས་མཐའ་དག་དང༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་རྣམས༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་དོན་གྱིས་བདག་གིས་ནི༔ བླང་དོར་ཐ་དད་སྤངས་ཏེ་འབུལ་ལགས་ན༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བདག་གིས་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་ཚིམ་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་འཇིག་རྟེན་གང༔ ནང་མཆོད་སྦྱོར་སྒྲོལ་བདེ་ཆེན་རྨད་དུ་བྱུང༔ ཁྱད་པར་མཆོད་པ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ དམར་ཆེན་རཀྟ་ཚོགས་དང་གཏོར་མས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་དང༌། པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་མངའ་མཛད་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཆོས་སྐུ་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༔ གཟུགས་སྐུ་འབར་བ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ནས་བཞེངས༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པ་ལ་བསྙེན་པ་ཁོ་ན་ལའང་ནང་གསེས་སུ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལས། དང་པོ་བསྙེན་པའི་བཟླས་པ་ནི། ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དབུས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོས་མཚན་པའི་མཐར་སྔགས་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་མེའི་རང་བཞིན་གཡས་སུ་དམར་འཁྱིལ་གྱིས་འཁོར་བ༔ བདག་གིས་སྔགས་བཟླས་པས་ལུས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྔགས་སྒྲ་དི་རི་རི་བསྒྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས༔ ཟིལ་གྱིས་མནན༔ གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམ་ལ༔ བསྙེན་སྔགས་ནི། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ བཛྲཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྵ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ བསྙེན་ཚད་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕྲག་བཞི། ལས་རུང་ཙམ་ལ་འབུམ་གཅིག་གིས་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གིས་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་ལ་རྫོགས༔ གསལ་ཞིང་བརྟན་པའི་གཟི་བརྗིད་དང༔ སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔ འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ལོག་རྟོག་སྦྱངས༔ ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་འུར༔ ཡང་དག་བསྐྱེད་རིམ་བརྟན་པོའི་ངང༔ ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཀྱིས་སྒྲ་བརྗོད་པས༔ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༔ འདར་ཞིང་བདག་ལ་འདུད་པར་བསམ༔ སྣང་སྲིད་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཤར༔ སྔགས་རྣམས་གཙོ་འཁོར་སོ་སོར་བཟླ་བ་སྟེ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྔགས་སོ། ཨོཾ་ཁྲོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཁྱུང་གིའོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཕུར་པའོ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གཤིན་རྗེའོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཕྱག་རྡོར་རོ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ མགོན་པོ་ནག་པོའོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྚན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཁྲོ་བཅུའོ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཤཱནྟིཾ་པུཥྚིཾ་ཝཱ་ཤཾ་མ་ར་ཡ་རྦད༔ སྒོ་མ་བཞིའོ། དེ་ལྟར་ལྷ་སོ་སོ་ལ་དམིགས་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་འབུམ༔ གཞན་རྣམས་ལ་ཁྲི་རེ་བཟླའོ༔ གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི། སྔགས་རྣམས་མཚོན་ཆའི་རང་བཞིན་ཅན༔ དྲེགས་པ་གང་གནོད་བསྒྲལ་བར་བསམ༔ དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་དང༔ དྲག་སྔགས་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་འཕྲོས༔ ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ལྷ་སྲིན་དང༔ འབྱུང་པོ་ཀླུ་རིགས་རྒྱལ་བསེན་སོགས༔ མེ་ལྕེའི་ཁ་ཡི་སྦྲང་མ་བཞིན༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བསྲེག་པར་བསམ༔ བསྙེན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བས་ཤམ་བུ་གདགས་པ་ལ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ནི། བསྙེན་པའི་སྔགས་ཤམ་དུ། ཨེ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སརྦ་ཨེ་ཏྲིག་ནན༔ ཨེ་ཧུར་ཐུམ་ཛཿ ཨེ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་སྡེ་བརྒྱད་སྤྱི་དང༌། གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གདགས་པ་ནི༔ ཡ་མ་ཡ༔ ༡ གཤིན་རྗེ། མ་མ་རུ་ལུ་མ༔ ༢ མ་མོ། མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ཨ༔ ༣ ལྷ་ཆེན། ཏཱིརྟི་ཀ་དུ༔ ༤ མུ་སྟེགས། ཡཀྴ་ཤྭ༔ ༥ གནོད་སྦྱིན། རཱ་ཙ་ཙ༔ ༦ རྒྱལ་པོ། ཤཱུ་ལ་ཙ་ཙ༔ ༧ དྲེགས་པ་སྲོག་ཟན་དམར་པོ། ཧཾ་ཤཾ་ཏྲི༔ ༨ འགོང་པོ། རཀྴ་ར༔ ༩ སྲིན་པོ། རུ་དྲ་ཧཾ༔ ༡༠ བདུད། བཛྲ་ས་དྷཱུ་ཏྲི༔ ༡༡ རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ། རུ་དྲ་རུ༔ ༡༢ དམ་སྲི། བིཥྞུ་ར༔ ༡༣ གཟའ། མུན་མུན་པ༔ ༡༤ བདུད། བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཏྲི༔ ༡༥ བགེགས། ཨ་བི་ཤུ་ལ་ཛཿ ༡༦ བཙན་ཡ་བ་རྐྱ་བདུན། ཏྲི་ནུ་ཤཱུ་ལ་ཏྲི༔ ༡༧ ཐེའུ་རང༌། ནཱ་ག་ཕུ༔ ༡༨ ཀླུ་བདུད་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང༌། ཨེ་སརྦ་སྙིང་གཟེར་བྲེང་ཤག་ཡཾ་རྦད༔ གཟེར་སྔགས་སོ། །གྲངས་ནི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་མང་དུ་སོང་ན་ལས་སྦྱོར་སྤྱི་ཁྲི་ཙམ་དང༌། བྱེ་བྲག་གང་དགོས་རྟགས་དང་སྦྱར་ཏེ་བཟླའོ། །ཐུན་མཐར་ཁ་སྐོང་དབྱངས་གསལ་དང་རྟེན་སྙིང༌། སྟོང་ཚིགས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། བསྙེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་རྐྱང་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ། ཟུར་གསལ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་ལྟར་བྱིན་བརླབ་ནས་མཆོད་བསྟོད་བར་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ནོངས་བཤགས་གཏོར་མགྲོན་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་མཐུན་དང༌། ཡར་མར་ཚེས་བཅུ་སོགས་ལ་ཚོགས་མཆོད་དགོས་ན་རྗེས་རིམ་ལྟར་དང་ལྷག་ཆོག་དཀྱུས་ཀྱིས་འཐུས། དེ་འཕྲོས་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་ཕྱིན་ཆད་མཐར་དབྱུང༌། བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་མཐུན། བསྡུ་ལྡང་ནི། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་བསྡུ༔ གཞལ་ཡས་ཁང་སྒོ་མ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ལ་བསྡུ༔ ཁྲོ་བོ་བཅུ་ཁྲོ་ཆེན་བཞི་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་བསྡུ༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རིམ་བཞིན་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་བསྡུ༔ ཧཱུྃ་ཡང་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་ལུས་གནད་བསྲང༔ རླུང་རོ་བསལ་ལ་རང་བབས་སུ་འཇོག༔ སེམས་རྟག་ཆད་གཟུང་འཛིན་གྱི་མཐའ་ལས་འདས་པ་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ནི་དོན་དམ་པའི་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རང་ཞལ་མཇལ་བ་ཡིན་པས༔ དེའི་ངང་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པས་མི་བཅོས༔ མི་སྤྲོ༔ མི་བསྡུ༔ རྗེས་སུ་མི་འབྲང༔ སེམས་ཉིད་རིག་པ་གཅེར་བུ་མཚན་མ་དང་བྲལ་བ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལྟ་བུ་ལ་གཞག་བྱ་དང་འཇོག་བྱེད་མེད་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ༔ དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཉམས་ལེན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་བསྐྱང་ངོ༔ དེ་ནི་ལྷ་སྔགས་རྫོགས་རིམ་དུ་བསྡུ་བ་མཐར་ཐུག་ཡང་དག་པའི་མན་ངག་གོ༔ རྩ་བའི་མན་ངག་རྗེས་སྤྱོད་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ་ནི༔ དེ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་རོལ་པ་འགག་པ་མེད་པས་སྤྱོད་པར་བྱས་ཏེ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར་བདག་ཉིད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་དང༔ གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ལས་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར་བར་ལམ་གྱིས་གསལ༔ དེར་མ་ཟད་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ༔ གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ༔ དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན༔ བྱེད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བསམ་ལ༔ དགེ་བསྔོ་བཀྲ་ཤིས་བཅས་ལས་བྱང་ལྟར་བྱའོ། །བདག་དོན་བསྙེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ལེའུ་ཚན་གཉིས་པའོ། །གཉིས་པ་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་མངོན་རྟོགས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ནི། སྔོན་འགྲོ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲ་ལྟར་བྱ། དངོས་གཞི་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། བདག་ཐ་མལ་གནས་པའི་རྐང་པའི་ཞབས་སུ་ཡྃ༔ རྐང་བོལ་དུ་རྃ་འབར་བ་དང་བཅས་པ༔ རྃ་ཞེས་ཡིད་ཀྱིས་བརྗོད་པས་དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཆེར་འབར་ཏེ་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་གཞོབ་ཐུལ་གྱིས་བསྲེགས༔ བདག་གི་གཟུང་འཛིན་མི་དམིགས་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་མེ་རི་མེ་ཕུང་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ། དང་པོ་རྒྱུ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་སྐྱེ་བ་མེད༔ གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་རྣམ་པར་འདས༔ གཉིས་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མ་རྟོགས་པར༔ རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་བཅིངས་པ་འདི་སྙིང་རྗེ་བསམ་པས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའོ༔ གསུམ་པ་རྒྱུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། སེམས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོ༔ ཧཱུྃ་སྨུག་ནག་འབར་བ་ཞིག་ཏུ་བསམ༔ གཉིས་པ་འབྲས་བུ་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརྟེན་པའི་ལྷ་ཚོགས་བསྒོམ་པའི་དང་པོ་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་ནི། དེ་ལས་ཨེ་ཞིག་ཆད་ནས་འོག་གི་ཕྱོགས་སུ༔ ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་ཁ་དོག་ཀུན་དང་མཐུན་པར་བསྒོམ༔ ཡྃ་ཞིག་ཆད་པ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར༔ གཞུའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྒོམ༔ རྃ་ཞིག་ཆད་པ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར༔ ཟུར་གསུམ་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒོམ༔ ར་ཞིག་ཆད་པ་ལས་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ༔ ཞིང་གི་སྣས་འཕྱོ་བ་ཟླུམ་པོ་ཞིག་ཏུ་བསམ༔ སུྃ་ཞིག་ཆད་པ་ལས་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི༔ གྲུ་བཞི་པ་ཞིག་ཏུ་བསམ༔ ཀེཾ་ཞིག་ཆད་པ་ལས་ཀེང་རུས་ཀྱི་རི་རབ༔ ཁ་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བསམ༔ གཉིས་པ་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་ནི། དེ་ལས་སུྃ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་བས༔ རྒྱུ་པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པའི༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་འཕྲོ་བ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཁྱབ་པའོ༔ ཧཱུྃ་ལས་བྷྲཱུྃ་ཞིག་ཆད་པ་ལས༔ བྷྲཱུྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ྄༔ ཅེས་བརྗོད་པས༔ འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས༔ ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་སླར་བྷྲཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཙཀྲ་ཀ་པཱ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཁྱབ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གསལ་བའོ༔ ཕྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ༔ གྲུ་བཞི་གྲུ་ཆད་སྒོ་བཞི་པ༔ ཤར་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པ༔ ལྷོ་བཻཌཱུརྻལས་གྲུབ་པ༔ ནུབ་པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པ༔ བྱང་མར་གད་ལས་གྲུབ་པ༔ ཟུར་བཞིར་་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་འཛེར་མགོས་བཏབ་པ༔ ནང་ཐོད་པ་སྐམ་རློན་ལས་གྲུབ་པ༔ ལྷ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་ཀ་བ་བྱས་པ༔ ཀླུ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་གདུང་མ་བྱས་པ༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་དྲལ་དྲྭ་བ་དང་པད་མགུལ་ནས་སྐུ་སྟོད་འབྱུང་བ་ཙམ་དུ་བྱས་པ༔ ཤ་ཆེན་གྱི་ཐོག་རས་རཀྟའི་རྐང་རས་རོ་དུམ་བུ་ཕྱེད་ཚལ་ཞིང་གི་བ་དན་ལྷུ་དུམ་སོགས་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་བརྗིད་པ༔ གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ༔ ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀླད་ལ་ལྡིང་བ༔ ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་བཞི་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལས་བྱས་པ༔ འབྲུག་རི་དྭགས་ཀྱིས་སྒྲ་སྒྲོགས་པ༔ ཙིཏྟའི་ཕོ་ལོང་འཕྱང་བ༔ རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའ་འཕྲོ་བ༔ ཁྲག་གི་ཞམ་ཆུ་འབབ་པ༔ བསྐལ་པའི་རླུང་ནག་འཚུབས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རི་འབར་བ༔ ཞིང་གི་རྒྱལ་མཚན་དང༔ བ་དན་རྩེ་གསུམ་པས་བརྒྱན་པའོ༔ གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོ་དེའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ༔ དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད༔ དེ་རྒྱབ་འཁོར་ལོ་སྔོན་པོ་རྩིབས་བཅུ་པ༔ དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཕུར་བུ་དང༔ རལ་གྲི་དང༔ རྡོ་རྗེ་དང༔ གྲི་གུག་དང༔ མེ་རིའི་གུར་ཁང་བསྒོམ༔ གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ༔ འཁོར་ལོ་ཕུར་པ་རལ་གྲི་གྲི་གུག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོ་བ་གཡས་སུ་འཁོར་བའོ༔ གསུམ་པ་ལྷ་གདན་ནི། ལྟེ་བ་ཟླ་གམ་དམར་པོ་སྒོ་ཅིག་ཡོད་པ༔ དབང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་མཚོན་པའོ༔ རྩིབས་མཆན་དམར་ལ་མུ་ཁྱུད་དཀར་པོའོ༔ གྲུ་ཆད་ནི་ཤར་དཀར་ལྷོ་སེར་ནུབ་དམར་བྱང་ལྗང་བ༔ རྟ་བབ་སྒོ་དང་སྒོ་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པའོ༔ ཕོ་བྲང་གི་དབུས་སུ་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ༔ ཀླུ་བདུད་ཕོ་མོ་དང་ས་བདག་མ་ཧཱ་དེ་ཝའི་ཁྲི་བརྩིགས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ བཞི་པ་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྒོམ་པའི་དང་པོ་གཙོ་བོ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ་དེ་བབ་པ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཕོག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ནས༔ དཔལ་རྟ་མགྲིན་དུ་གྱུར༔ དེ་ནས་སླར་ཡང་འོད་ཟེར་ཧཱུྃ་ལ་འདུས་ནས༔ རྡོ་རྗེ་སྨུག་ནག་འབར་བ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར༔ དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདག་ཉིད་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་འབར་བ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ ཞབས་བཞི་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ༔ ཞལ་གཡས་དཀར་བ་གཡོན་དམར་བ༔ དབུས་སྨུག་ནག་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ཟས་སུ་ཟ་བ༔ ཕྱག་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་རེ་རེ༔ གཡོན་པ་གསུམ་ནི་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ལ་མེ་འབར་བ༔ རལ་པ་ཁམ་ནག་སྲིད་རྩེར་འབར་བ༔ དབུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་གསུམ༔ རྟ་སྐད་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོགས་པ༔ སྲིད་པ་གསུམ་སྐྲག་ཅིང་འདར་བར་བྱེད་པ༔ རྟ་མགོ་དབུ་མའི་སྟེང་དུ་གསུང་གི་བྱ་ཁྱུང་དམར་པོ༔ གཡས་པའི་སྟེང་དུ་སྐུའི་བྱ་ཁྱུང་དཀར་པོ༔ གཡོན་པའི་སྟེང་དུ་ཐུགས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་མཐིང་ག༔ འཁོར་ལོ་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཁེབས་པ༔ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་སྡེར་སྔོ་ཟང་ངེ་འདུག་པ༔ ཀླུ་བདུད་ནག་པོ་ཞལ་དུ་གསོལ་བ༔ སྤུ་རུ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏམས་པ༔ སྤྱན་སེར་ལ་འོད་འབར་བ༔ སྤྲུལ་པ་དང་ཡང་སྤྲུལ་ཉིང་སྤྲུལ་གྱི་ཁྱུང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ས་བདག་དང་ཀླུ་གཉན་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་བརླག་པར་བསམ༔ སྤྱན་དགུ་སྡང་མིག་ལྡོག་པས༔ སྟོང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མེས་ཁེབས་པ༔ ས་བདག་དང་ཀླུ་གཉན་ཐམས་ཅད་དུས་ཅིག་ཏུ་བསྲེག་པར་བསམ༔ སྐུ་སྟོད་ལ་གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་རློན༔ སྐུ་སྨད་ལ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས༔ ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་སྐེད་དཀྲིས༔ ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་ཕྲེང་བ་སེ་རལ་ཁར་ཐོགས་པ༔ ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན་པའི་རྩ་བར༔ སྦྲུལ་དཀར་པོས་དཀྲིས་པ༔ སེར་པོས་རྣ་ཆ་བྱས་པ༔ དམར་པོས་ལག་གདུབ་དང་མགུལ་རྒྱན་བྱས་པ༔ ནག་པོས་རྐང་གདུབ་དང་སྐ་རགས་བྱས་པ༔ མཁུར་ཚོས་ལ་ཞག་གི་ཟོ་རིས་བྱས་པ༔ བྲང་ལ་རཀྟའི་ཐིག་ལེ༔ རྩིབས་ལོག་ལ་ཐལ་བའི་ཚོམ་བུ༔ ཡན་ལག་ལ་ཀེང་རུས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་གཏུམ་རྔམས་འཇིགས་པའི་སྐུར་བདག་བསྒོམ་མོ༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླ་ཉི་མའི་སྟེང་དུ༔ ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་ལས༔ དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་འབར་བ་ལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ མཆེ་བ་གཙིགས་པ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ༔ གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ལས་མེ་འབར་བ༔ སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་ཏུ་བགྲད་པ༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་དུ་བཞུགས་པ༔ ཡན་ལག་སྦྲུལ་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ༔ ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ལ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལ༔ བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གཡས་སུ་འཁོར་བར་སྔགས་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་ནས་པདྨ༔ པདྨ་ནས་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་སོང་བར་བསྒོམ༔ ཧྲཱིཿ ཧྲཱིཿལས་ཡུམ་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ སྐུ་མདོག་དམར་མོ་གཡས་འཁོར་ལོ་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པ༔ གཡོན་ཐོད་ཁྲག་ཡབ་ལ་སྟོབ་པ༔ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཡབ་ལ་འཁྲིལ་བའོ༔ གནས་ལྔར་སྤྱི་བོར་བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པའོ༔ མགྲིན་པར་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ༔ པདྨ་དང་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པའོ༔ ཐུགས་ཀར་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག༔ རྡོ་རྗེ་དང་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པའོ༔ ལྟེ་བར་རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པའོ༔ གསང་གནས་སུ་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ༔ གཡས་རྒྱ་གྲམ་དང་གཡོན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པའོ༔ གཉིས་པ་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་པའི་དང་པོ་རིགས་བཞིའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་པ་ནི། དེ་ནས་བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས༔ ཧཱུྃ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྤྲོས་པ་ལས༔ འཁོར་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིབས་སྟེང་དུ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ༔ གཡོན་ཐོད་ཁྲག༔ ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིབས་སྟེང་དུ༔ གཤིན་རྗེ་གཤེད་སྐུ་མདོག་སྔོ་ནག༔ གཡས་རལ་གྲི་གཡོན་ཐོད་ཁྲག༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིབས་སྟེང་དུ༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལྗང་ནག༔ གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་ཐོད་ཁྲག༔ བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིབས་སྟེང་དུ༔ མགོན་པོ་ནག་པོ་གཡས་གྲི་གུག་གཡོན་ཐོད་ཁྲག༔ ཤར་ལྷོའི་མཚམས་སུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་ནས་ཡབ་ལ་སྟོབ་པའོ༔ ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་མཚམས་སུ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ༔ སྐུ་མདོག་སེར་མོ་གཡས་རིན་པོ་ཆེ་གཡོན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་ནས་ཡབ་ལ་སྟོབ་པའོ༔ ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ སྐུ་མདོག་དམར་མོ་གཡས་པདྨ་གཡོན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་ནས་ཡབ་ལ་སྟོབ་པའོ༔ བྱང་ཤར་གྱི་མཚམས་སུ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་གཡས་རལ་གྲི་གཡོན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་ནས་ཡབ་ལ་སྟོབ་པའོ༔ གཉིས་པ་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་པ་ནི། ཡང་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་བཅུ་འཕྲོས་པ་ལས༔ འཁོར་ལོ་སྔོན་པོ་རྩིབས་བཅུ་པའི་སྟེང་དུ༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཤར་དུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ༔ ཤར་ལྷོར་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ༔ ལྷོ་རུ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མི་གཡོ་མགོན༔ ནུབ་ཏུ་རྟ་མགྲིན་དཔལ༔ ནུབ་བྱང་དུ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ༔ བྱང་ཕྱོགས་སུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ༔ བྱང་ཤར་དུ་ཁམས་གསུམ་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ༔ སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཀ་ར༔ འོག་ཏུ་སྟོབས་པོ་ཆེ་རྣམས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའོ༔ ཟློག་པའི་དུས་སྐུ་མདོག་ནག་པོ༔ གཡས་ཐོ་བ་གཡོན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པའོ༔ གསུམ་པ་སྒོ་མ་བཞི་བསྐྱེད་པ་ནི། ཤར་སྒོར་ཛཿལས་སྒོ་མ་ལྕགས་ཀྱུ་མ་དཀར་མོ༔ གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཅན༔ ལྷོ་སྒོར་ཧཱུྃ་ལས་ཞགས་པ་མ་སེར་མོ༔ གཡས་ཞགས་པ་གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཅན༔ ནུབ་སྒོར་བྃ་ལས་ལྕགས་སྒྲོག་མ་དམར་མོ༔ གཡས་ལྕགས་སྒྲོག་གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཅན༔ བྱང་སྒོར་ཧོཿལས་དྲིལ་བུ་མ་ལྗང་ནག༔ གཡས་དྲིལ་བུ་གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཅན་ནོ༔ སྐུ་ལ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའོ༔ གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རི་དང་མེ་ཕུང་དང༔ སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཆུང་ཕྱག་ན་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པ༔ ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་འཕྲོ་བ་བསྒོམ༔ ཚོགས་རྟེན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེ་དག༔ དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པ་བཞིན་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ པདྨ་དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ དགེ་བ་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔ བདག་ལ་གཉིས་མེད་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ རང་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ༔ བཞི་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ མགྲིན་པར་པདྨའི་སྟེང་དུ་ཨཱཿདམར་པོ༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་གསལ་ཞིང་འབར་བ་དང་བཅས་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར༔ ལྔ་པ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྤྱན་དྲངས༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ཕྱི་མཆོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ་གིས་གསང་མཆོད་ཕུལ༔ ཇི་ལྟར་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས༔ རང་གི་སྲས་ལ་དབང་བསྐུར་ལྟར༔ དེ་བཞིན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་ནས༔ གོ་འཕང་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རིགས་ལྔས་དབང་བསྐུར་གྱི་དགོངས་པ་མཛད༔ ཡུམ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་བསྣམས་ནས་དབང་བསྐུར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྗོད༔ སེམས་མ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ལས་བཅམ༔ ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བར་ཆད་ཀྱི་བགེགས་སྲུང་བ་དང་བཅས་པས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བར་བསམ་ལ༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུག་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་འདི༔ རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྐུར༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་དབང་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་དབང་བསྐུར་བའི་བུམ་པའི་བདུད་རྩི་སྤྱི་བོར་བླུགས་པས་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་ནས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག༔ ལྷ་རྣམས་ཀྱང་བདག་ལ་ཐིམ༔ བདུད་རྩིའི་ལྷག་མ་ཡར་འཁྱིལ་བ་ལས་དབང་རྟགས་སུ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་ལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ༔ གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཡབ་ཡུམ་ལ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་དང༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་དང༔ ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྒོ་མ་བཞི་རྣམས་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ་མོ༔ གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་སྙན་གསན་དབབ་པ་ནི། ཧོཿ དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས༔ སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང༔ རྣམ་པར་དག་པའི་ངང༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ སྤྲོས་པ་མེད་པའི་སྤྱོད་ཡུལ༔ ཀེང་རུས་ཆེན་པོ་རི་རབ་ཀྱི་སྟེང༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས༔ འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཉི་ཟླ་པདྨ་བརྩེགས་པའི་གདན༔ ཀླུ་བདུད་ཕོ་མོ་བརྩེགས་པའི་ཁྲི་སྟེང་དུ༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་བདག་ཉིད༔ དཔལ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོ༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ༔ ཡུམ་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ སྤྱི་བོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ལྡིང་བ༔ ཐུགས་ཀར་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ལྔ༔ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ནུབ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ༔ བྱང་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ དཔལ་མགོན་པོ་ནག་པོ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཞི༔ སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུ༔ བདུད་བཞིའི་སྒོ་གཅོད་སྒོ་མ་བཞི་ལ་སོགས་ཏེ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་གཤེགས་གསང་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ བསྟོད་པ་བགྱིད་ནོངས་པ་བཤགས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ན༔ ཐུགས་རྗེ་དང་ཐུགས་དམ་གྱི་དབང་གིས་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཤ་ཆེན་དང་སྦྱར་སྤོས་བསྲེག༔ སྙན་ཅིང་བརྗིད་པའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོ་དང་བཅས་འདི་སྐད་དོ༔ ཧྲཱིཿ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རླུང་ནག་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས༔ ཀླུ་གདོན་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་ན༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་ལ༔ ཞབས་བཞི་བརྐྱང་བསྐུམ་ཀླུ་བདུད་ཉི་སྟེང་བགྲད༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་འཕྲོ་འདུ་འབར༔ ཡུམ་ཆེན་གཟི་ལྡན་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ རལ་པ་དམར་འབར་སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་བགྲད༔ ཕྱག་གཉིས་འཁོར་ལོ་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་བསྣམས༔ སྤྱི་གཙུག་མཁའ་ལྡིང་ག་རུ་ཌ༔ ཐུགས་ཀར་གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང༔ འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་དང༔ རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ ཀླུ་གདོན་གདུག་པ་འདུལ་བའི་དོན་སླད་དུ༔ རྔམས་བརྗིད་འགྱིང་བའི་ཚུལ་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ དབང་གི་རྟ་སྐད་འཚེར་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཞེ་སྡང་ཐུགས་མཆོག་ཡཀྴ་ཧེ་རུ་ཀ༔ འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དབང་གིས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ རྣལ་འབྱོར་དད་དང་ལྷ་མཆོག་དམ་ཚིག་གིས༔ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དབང་གིས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ མི་མཐུན་འཇོམས་མཛད་ཡེ་ཤེས་གཉེན་པོ་ཆེ༔ དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ་སླད་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་གསང་བདག་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དབང་གིས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ རྣལ་འབྱོར་དད་དང་ལྷ་མཆོག་དམ་ཚིག་གིས༔ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་སྤྱོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཆེ༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དབང་གིས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བརྗོད་མེད་སྤྲོས་བྲལ་བདེ་ཆེན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔ སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་འབར་བའི་སྐུར་བསྟན་པ༔ དབང་དྲག་སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་འདུལ་བའི་ལྷ༔ བདག་དང་གཉིས་མེད་ངང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ རྟ་མགྲིན་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་ཀུན༔ རྔམས་བརྗིད་འགྱིང་བའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཞེ་སྡང་ཐུགས་མཆོག་ཡཀྴ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རུ་དྲ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་ནན་ཏན་མཆོག་བསྐྱེད་དེ༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་དེང་འདིར་དགོངས་ནས་ཀྱང༔ གཉིས་མེད་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་བསྩལ་སླད་དུ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ལས་གཉིས་མེད་གདུག་པ་འདུལ་མཛད་པ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔ དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ནི༔ དྲེགས་པའི་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་གནས་འདིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུ་ཀློང་ཡངས་བརྡལ་བ་ལས༔ དྲག་སྔགས་མཐུ་མངའ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ལྷ༔ མ་རུངས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེས་ཁྲོས་པའི་ཚུལ༔ པདྨ་གསུང་མཆོག་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དཔལ་ཆེན་ཀུན་འདུས་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ལྷ༔ དབང་གི་སྐུ་མདོག་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར༔ རྟ་གདོང་ལྗང་གུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ བརྐྱང་བསྐུམ་བརྗིད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ རྟ་མཆོག་སྐུ་ལ་གཉིས་མེད་འཁྲིལ་བའི་ཡུམ༔ གསང་མཆོག་དབྱིངས་ལས་འགྲོ་བ་སྐྱེད་བྱེད་མ༔ ཤེས་རབ་མཁའ་ལ་གཉིས་མེད་དགའ་བདེས་རོལ༔ གཟི་ལྡན་གསང་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས༔ ཕྲིན་ལས་མངའ་མཛད་ཡཀྴ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུད་མཛད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་མཛད་ཡུམ༔ བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ནས་སྤྲུལ་པའི་འབྱུང་གནས་གཙོ༔ རྒྱས་འདེབས་གསང་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ནས་གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུ་དག་པའི་ངང༔ གཤིན་རྗེ་རུ་དྲ་གཏན་ནས་བརླག་མཛད་པའི༔ བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་སྐུར་སྟོན་པ༔ བཅོམ་ལྡན་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ སྒོ་གསུམ་རབ་ཏུ་དང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཧཱུྃ་སྟེ་ཙཎྜ་རོ་ཥ་ཎ༔ མི་མཐུན་ལོག་འདྲེན་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པའི༔ བཅོམ་ལྡན་གསང་བའི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ སྒོ་གསུམ་དང་བས་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཆེ་ན་པོ་ནི༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་བགྲད༔ དབུ་ལ་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ བསྟན་པའི་དགྲ་བགེགས་འཇོམས་མཛད་པའི༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ སྒོ་གསུམ་དང་བས་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨནྟ་ཀྲྀཏ་ན་མོ་ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ་དང་པོ་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་སྤྱིར་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབུས་མཐའ་མེད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཁའ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཤར༔ སྣང་སྲིད་མ་ལུས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱན༔ མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་སྤྲིན་ཚོགས་མཐའ་དག་དང༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་རྣམས༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་དོན་གྱིས་བདག་གིས་ནི༔ བླང་དོར་ཐ་དད་སྤངས་ཏེ་འབུལ་ལགས་ན༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བདག་གིས་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་ཚིམས་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་བདེ་གཤེགས་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ༔ གཟུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ མེ་ཏོག་ཆུ་སྐྱེས་ཐང་སྐྱེས་དང༔ བཟང་ཤིང་འབྲས་བུའི་རྣམ་པ་དང༔ གཟུགས་མཛེས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན༔ སྤྱན་གྱི་མཆོད་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ བཅོམ་ལྡན་བདེ་གཤེགས་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྒྲ་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ པི་ཝཾ་གླིང་བུ་འཁར་བའི་རྔ༔ རྫ་རྔ་ཅང་ཏེའུ་རོལ་མོའི་དབྱངས༔ དུང་དང་ཆ་ལང་སིལ་སྙན་དང༔ སྒྲ་སྙན་རྣམ་པ་ཇི་སྙེད་པ༔ སྙན་གྱི་མཆོད་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ བཅོམ་ལྡན་བདེ་གཤེགས་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ༔ དྲི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཨ་ག་རུ་དང་དུ་རུ་ཥ༔ ལི་ཤི་ག་པུར་ཛ་ཏི་དང༔ ཀ་ར་ལ་སོགས་སྦྱར་བའི་དྲི༔ ཙནྡན་དྲི་ཞིམ་ཤངས་ཀྱི་སྤོས༔ ཤངས་ཀྱི་མཆོད་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ བཅོམ་ལྡན་བདེ་གཤེགས་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ༔ རོ་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཞལ་ཟས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༔ དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་བཤོས་གཙང་དང༔ རོ་མཆོག་མངར་བ་ཅི་མཆིས་པ༔ ལྗགས་ཀྱི་མཆོད་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ བཅོམ་ལྡན་བདེ་གཤེགས་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ༔ རེག་བྱའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ པཉྩ་ལི་ཀཱ་ལ་སོགས་པ༔ ལྷ་ཡི་ན་བཟའ་སྣ་ཚོགས་དང༔ མཛེས་ཤིང་རེག་འཇམ་ཅི་མཆིས་པ༔ སྐུ་ཡི་མཆོད་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་བདེ་གཤེགས་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ༔ ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ མེ་ཏོག་ཡོན་ཆབ་བདུག་སྤོས་དང༔ དྲི་མཆོག་སྣང་གསལ་ཞལ་ཟས་དང༔ རོལ་མོ་དུང་རྐང་གླིང་བུ་རྔ་སྒྲའི་རྒྱུན༔ དྲིལ་བུ་སྙན་པ་རྣམ་གྲོལ་ཚངས་པའི་དབྱངས༔ བླ་བྲེ་རྒྱལ་མཚན་འཕན་གདུགས་བ་དན་རྣམས༔ ཕྱི་ཡི་མཆོད་པར་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་འབུལ་བ་ནི༔ གླིང་བཞིར་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོ་དང༔ དབུལ་བ་སེལ་བའི་ནོར་བུ་དང༔ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་བཙུན་མོ་དང༔ ཤེས་རབ་ཤུགས་ལྡན་བློན་པོ་དང༔ སྟོབས་བཅུའི་རྩལ་ལྡན་གླང་པོ་དང༔ སྤྲིན་གྱི་ཤུགས་ལྡན་རྟ་མཆོག་དང༔ བདུད་ཀྱི་ཚོགས་འཇོམས་དམག་དཔོན་རྣམས༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ནང་གི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཨ་ལས་བྷནྡྷ་ཁོར་ཡུག་བཅུད་ཡངས་སུ༔ ཤ་ཆེན་ལྔ་དང་སྨན་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཛ་གད་ཆང་དང་བདུད་རྩི་རཀྟར་བཅས༔ བྷནྡྷ་མཛེས་པའི་སྣོད་དུ་བླུགས་བྱས་ནས༔ རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་བཞག་བྱས་ཏེ༔ རླུང་གིས་མེ་སྦར་མེ་ཡིས་ཐོད་པ་དྲོས༔ ཧཱུྃ་གི་རྡོ་རྗེས་རབ་ཏུ་དཀྲུགས་བྱས་ནས༔ ཨ་དཀར་འབར་བས་ཁ་ཟས་དུག་བཅོམ་སྟེ༔ དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔས་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་དབང་གི་སྐུར་བཞེངས་ལ༔ ཞིང་ཆེན་ཤ་དང་རུས་ཆེན་རྐང༔ སྣུམ་ཆེན་ཚིལ་དང་དམར་ཆེན་ཁྲག༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ གསུར་ཆེན་ཤ་ལ་རོལ་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དམར་ཆེན་ཁྲག་ལ་རོལ་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ སྣུམ་ཆེན་ཚིལ་ལ་རོལ་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རུས་ཆེན་རྐང་ལ་རོལ་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ གསོལ་ཅིག་རོལ་ཅིག་མཆོག་ཏུ་དགྱེས་པར་མཛོད༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་སུ་ཏ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་གོ་རོ་ཙ་ན་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ གཉིས་པ་དུག་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་ལ༔ དུག་གསུམ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ གཏི་མུག་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད༔ གཏི་མུག་མཆོད་པ་ཤ་བཞེས་ལ༔ སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད༔ འདོད་ཆགས་མཆོད་པ་ཁྲག་བཞེས་ལ༔ གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཞེ་སྡང་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད༔ ཞེ་སྡང་མཆོད་པ་རུས་བཞེས་ལ༔ ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ གསུམ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་དག་པའི་རྫས༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན༔ རྩ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་བཅུད༔ རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས༔ རྒྱུད་ལྔ་སེམས་ཅན་ཀུན་སྒྲོལ་བའི༔ དུག་ལྔ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་འདི༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཆེན་དང༔ ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ཐམས་ཅད་དབྱིངས་ཉིད་སྐུལ་བའི་མཆོག༔ འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་སྟེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ༔ བདག་ཅག་དད་པས་འབུལ་ལགས་ན༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དགོངས་ནས་ཀུན་ཀྱང་དགྱེས་པར་མཛོད༔ འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཟུར་གསལ་བདུད་རྩི་ལག་མཆོད་སྦྱར། བཞི་པ་རཀྟ་འབུལ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རཀྟ་དམར་གྱི་ཨརྒྷཾ་ཆེན་པོ་འདི༔ བདེ་གཤེགས་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་དང༔ བགེགས་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་མ་ལུས་བཅོམ་པ་དང༔ བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མཐུ་རྩལ་འཕྲོག་པ་དང༔ དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་བསྒོ་བ་ཉན་པའི་ཕྱིར༔ ཁམས་གསུམ་རཀྟའི་མཆོད་པར་འབུལ་ལགས་ན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལྔ་པ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུས་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་པར་བསམ་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དང༔ འཁོར་གྱི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་ཚོགས༔ གཡོག་དང་བྲན་དུ་བཅས་པ་ལ༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འདི༔ བདག་ཅག་དད་པས་འབུལ་ལགས་ན༔ འདོད་པའི་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཁོར་ཡུག་བཅས་པའི་བྷནྡྷ་ཆེན་པོ་རུ༔ རྒྱུད་དྲུག་རྟོག་པའི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་པས༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཚིམས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་ཐུགས་རྗེས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་ནས་དགྱེས་པར་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ ནུབ་ཕྱོགས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཞིང་ཁམས་ནས༔ དབང་གི་ཟླ་གམ་དམར་པོ་གདེངས་པ་ན༔ རྟ་མཆོག་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་དབང་གི་ལྷ༔ སྐུ་ལ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་བརྒྱད་བརྒྱན༔ སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་དཔའ་བརྗིད་ལྡན་པ་དང༔ ཐོད་པའི་ཕྲེང་བ་འཁོར་བ་འདམ་ནས་འདྲེན༔ ཞིང་ལྤགས་གཡང་གཞི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང༔ གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་རྒྱན་དུ་ཆེ་བ་དང༔ ཁྲག་གི་ཐིག་ལེ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་སྡུད་དང༔ ཞག་གི་ཟོ་རིས་དགྲ་བགེགས་ཤ་ལ་ཟ༔ ཐལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་དུར་ཁྲོད་གནས་ནས་འདྲེན༔ སྦྲུལ་ནག་ཆུན་པོ་གདུག་པ་མ་ལུས་བསྒྲལ༔ གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཐོ་བ་ཡིས༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་སྤྱི་ནས་བཅོམ༔ གཡོན་གསུམ་སྡིགས་མཛུབ་མེ་ཆེན་གྱིས༔ དབང་ཆེན་ཀླུ་དང་ས་བདག་བསྲེག༔ ཞབས་བཞིས་གདུག་པ་མ་ལུས་གནོན༔ དབུ་སྐྲ་ཁམ་ནག་རྩེ་ནས་འབར༔ དབུ་ལ་དབང་གི་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་གྱིས༔ ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས་ཤིང་རྟ་སྐད་ལྷང་ལྷང་འཚེར༔ རྔོག་མ་དབང་གི་ལེ་བརྒན་མེ་ལྟར་འབར༔ རྟ་སྐད་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོགས་པ་ཡིས༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ ཕྲུམ་ཕྲུམ་རྩེ་ནས་གནམ་ལྕགས་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ༔ དཔྲལ་བ་ཞུར་པོ་བྱམས་པའི་ཉི་མ་ཤར༔ སྡང་མིག་དམར་པོ་གྱེན་དུ་ལྡོག་པ་ཡིས༔ ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་དུས་གཅིག་གསོལ༔ སྨིན་མ་ཁྲོ་གཉེར་བསྐལ་པའི་གློག་སྟོང་འགྱུ༔ ཤངས་ནས་རླུང་ནག་འཚུབས་མ་འཁྱིལ༔ ཞལ་ནས་ཕཊ྄་སྒྲོགས་སྲིད་གསུམ་ཚོགས་པོར་འགྱེད༔ དབང་གི་ལས་མཛད་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་མཆོག༔ ཡོན་ཏན་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཧྲཱིཿ སྤྱི་གཙུག་མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་ག་རུ་ཌ༔ འཁོར་ལོ་རལ་གྲིའི་གཤོག་པ་འབར་བ་ལ༔ སྤུ་ཕྲན་སྤུ་གྲི་མཚོན་ཆ་འབར་བས་གཏམས༔ སྤྱན་མིག་འབར་བས་ཐུར་དུ་གཟིགས༔ གདུག་པའི་ཀླུ་རྣམས་ཁོང་དུ་ཟ༔ གདུག་པའི་ས་བདག་ཐལ་བར་རློག༔ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨོཾ་ཁྲོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཧཱུྃ༔ ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ནི༔ གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་སྟེ༔ ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པའི༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཧཱུྃ་སྟེ་ཙཎྜ་རོ་ཥ་ཎ༔ བདེན་གཉིས་ཐུགས་ཆུད་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བསྟན་པ༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བརྙེས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆེ༔ དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཧཱུྃ༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་ཆེན་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ནི༔ འཁོར་ལོ་ཐོད་ཁྲག་འབར་བ་ཡབ་ལ་སྟོབ༔ སྐུ་མདོག་དམར་སེར་གཟིག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན༔ རིགས་དྲུག་དབང་སྡུད་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་ཀློང་ན་རཀྴ་ཧེ་རུ་ཀ༔ འཆི་མེད་སྲ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔ འབར་བའི་ཀློང་ནས་ལྷ་ཆེན་བསྒྲལ་ནས་ཀྱང༔ ཁྲོ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་དབུས་ན་འགྱིང༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚམ་རྔམས་དྲག་པོས་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་བསྒྲལ༔ ཞིང་བཅུ་རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་ལས་མཛད་པའི༔ ཁྲོ་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་བཅུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཧཱུྃ༔ དྲེགས་པ་འཇོམས་མཛད་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་ལྷ༔ ཁྲམ་དང་གསལ་ཤིང་བེ་ཅོན་ཕྱག་ན་བསྣམས༔ ཆུ་གླང་མ་ཧེ་གཤིབས་པའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་ཡ་མ་ར་ཙཱ་དང༔ ཐུགས་ལས་བསྐྱེད་པའི་གཤིན་རྗེ་མེ་རུ་རྩེ༔ དུག་གསུམ་གཤེད་བཞི་མཐར་བྱེད་ཁྲོ་ཆེན་བརྒྱད༔ གིང་བདུད་ཕོ་ཉ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས༔ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཏ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཧཱུྃ་དང་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་མཆོག༔ རྡོ་རྗེའི་མཆེ་བ་གཙིགས་པས་ཀླུ་གདོན་གསོལ༔ གདུག་པ་ཟ་བའི་ཡ་སོས་མ་མཆུ་མནན༔ ལྗགས་འདྲིལ་གློག་ལྟར་འགྱུ་བའི་ཨ་ལ་ལ༔ སྤྱན་གསུམ་མེ་འབར་ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་སྲེག༔ ཞལ་རྒྱས་ཁྲོ་གཉེར་སྨིན་མ་དཔྲལ་བར་འབར༔ རྡོ་རྗེ་རྣམ་ཐར་ཞལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྐུ་ནི་གསུས་པོ་ཆེ༔ ཕྱག་གིས་ཀླུ་བརྒྱད་བཟུང་ཞིང་སྙིང་ནས་འདྲེན༔ གཡས་གཡོན་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ བཛྲ་པཱ་ཎི་དྲག་སྔགས་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས༔ ཡ་མཱནྟ་ཀའི་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་འདྲེན༔ ཕྲིན་ལས་ཀརྨ་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཛད༔ སྲིན་པོ་རཀྴ་གཅོད་ཅིང་མི་བཟད་པ༔ སྙིང་ནས་འདྲེན་པའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཧཱུྃ༔ སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱི་གདུག་པ་ཅན༔ ཚར་གཅོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ༔ གྲོང་ཁྱེར་སུམ་བརྩེགས་འཇོམས་མཛད་པའི༔ གཏུམ་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ༔ མདོག་ནག་གཟུགས་ཐུང་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ གདུག་པ་ཚར་གཅོད་གྲི་གུག་གཡས༔ སྐྱེ་འགྲོའི་གསོད་བྱེད་ཐོད་ཁྲག་གཡོན༔ ཐོད་ཕྲེང་ཅན་ལ་བདག་བསྟོད་དོ༔ ཁྲོས་པའི་ཞབས་བརྡབས་ས་གཞི་གཡོ༔ འཇིགས་པའི་གད་མོས་རི་རབ་བསྙིལ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་སྙིང་འབྱིན་པ༔ དམ་ཚིག་ཅན་ལ་བདག་བསྟོད་དོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཧཱུྃ༔ སྔོ་ནག་འབར་བའི་རལ་པ་ཅན༔ སེར་ནག་འབར་བའི་འདུ་འཕྲོ་ཅན༔ དམར་ནག་འབར་བའི་ཚུལ་མདངས་ཅན༔ ལྗང་ནག་འབར་བའི་འོད་ཟེར་ཅན༔ ཀུན་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཏེ༔ མཆེ་བ་ཟླ་བ་ཚེས་པ་འདྲ༔ དུར་ཁྲོད་རྒྱན་གྱིས་མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ༔ དགྲ་བགེགས་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ དྲི་ཟ་འདུལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་དབྱུག་སྔོན་ཅན༔ མེ་ལྷ་འདུལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ གྲུལ་བུམ་འདུལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་མགོན༔ སྲིན་པོ་འདུལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མགྲིན་དཔལ༔ ཀླུ་གདོན་འདུལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲོས་པའི་དཔལ༔ རླུང་ལྷ་འདུལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ གནོད་སྦྱིན་འདུལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཁམས་གསུམ་རྒྱལ༔ དབང་ལྡན་འདུལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ གཟའ་སྐར་དབང་སྡུད་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་འཁྱིལ༔ ས་བདག་འདུལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྒོ་སྲུང་བའི་ཁྲོ་མོ་ནི༔ དཀར་མོ་ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས༔ ལྷོ་སྒོ་སྲུང་བའི་ཁྲོ་མོ་ནི༔ སེར་མོ་ཕྱག་ན་ཞགས་པ་བསྣམས༔ ནུབ་སྒོ་སྲུང་བའི་ཁྲོ་མོ་ནི༔ དམར་མོ་ཕྱག་ན་ལྕགས་སྒྲོག་འཛིན༔ བྱང་སྒོ་སྲུང་བའི་ཁྲོ་མོ་ནི༔ ལྗང་གུ་ཕྱག་ན་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ སྒོ་སྲུང་ཁྲོ་མོ་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྒྲུབ་བཟློག་སོགས་ཀྱི་སྐབས་བསྟོད་ཆེན་ཀྱང་སྦྱར་དགོས། གཉིས་པ་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། དང་པོ་ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བ་ནི། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄ཿཛཿ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་དབྱེ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཛཔ་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབུས་ཕྱོགས་དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ གདུག་པ་ཀླུ་རྒྱལ་ཕ་མོའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཉི་ཟླ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གེ་སར་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་དང༔ ཡུམ་ཆེན་ཁྲོ་མོ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་མ༔ བཀའ་ཉན་ཕྲ་མེན་བྱི་ལ་པུ་ཤུད་མགོ༔ སྐུ་ནི་དུར་ཁྲོད་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔ གསུང་ནི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་སྲོག་དང་བཅས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཕཊ྄་ཀྱིས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒོམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏང་ངོ༔ གཉིས་པ་བསྙེན་པའི་དམིགས་པ་ནི། ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོའི་མཐར་སྔགས་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་མེ་ཡི་རང་བཞིན་གཡས་སུ་འཁྱིལ་ཏེ་འཁོར་བ་བདག་གིས་སྔགས་བཟླས་པས་ཐུགས་ཀའི་གསང་བདག་དང༔ སྤྱི་བོའི་བྱ་ཁྱུང༔ འཁོར་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་དང༔ སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་བཅུ༔ སྒོ་མ་བཞི་དང༔ གཞན་ཡང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་ཆུང་གིས་གོ་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྔགས་སྒྲ་དི་རི་རི་བསྒྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས༔ ཟིལ་གྱིས་མནན༔ གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅད༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམ་ལ༔ བཟླ་བྱའི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ བཛྲཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྵ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གསུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། དམིགས་པ་ནི། སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔ འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ལོག་རྟོག་སྦྱངས༔ ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་འུར༔ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༔ འདར་ཞིང་བདག་ལ་འདུད་པར་བསམ༔ དངོས་པོའི་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ལྷ་དང་སྔགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ སྣང་སྲིད་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཤར༔ ཞེས་དྲག་སྔགས་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་ལྟར་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས་སྒྲུབ་སྔགས་སོ་སོར་བཟླ་བར་སྤྲོ་ན། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྔགས་སོ། ཨོཾ་ཁྲོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཁྱུང་གིའོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཕུར་པའོ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གཤིན་རྗེའོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཕྱག་རྡོར་རོ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ མགོན་པོ་ནག་པོའོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྚན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཁྲོ་བཅུའོ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཤཱནྟིཾ་པུཥྚིཾ་ཝཱ་ཤཾ་མ་ར་ཡ་རྦད༔ སྒོ་མ་བཞིའོ༔ བཞི་པ་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་དམིགས་ནི། དཔལ་གྱི་སྐུ་ལས་མེ་ཕུང་དང༔ དྲག་སྔགས་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་འཕྲོས༔ ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ལྷ་སྲིན་དང༔ འབྱུང་པོ་ཀླུ་རིགས་རྒྱལ་བསེན་སོགས༔ མེ་ལྕེའི་ཁ་ཡི་སྦྲང་མ་བཞིན༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བསྲེག་པར་བསམ༔ སྤྱི་དྲིལ་ཆེན་པོའི་མཐར། ཨེ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སརྦ་ཨེ་ཏྲིག་ནན༔ ཨེ་ཧུར་ཐུམ་ཛཿ ཨེ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ། ཡ་མ་ཡ༔ ༡ གཤིན་རྗེ། མ་མ་རུ་ལུ་མ༔ ༢ མ་མོ། མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ཨ༔ ༣ ལྷ་ཆེན། ཏཱིརྟི་ཀ་དུ༔ ༤ མུ་སྟེགས། ཡཀྴ་ཤྭ༔ ༥ གནོད་སྦྱིན། རཱ་ཙ་ཙ༔ ༦ རྒྱལ་པོ། ཤཱུ་ལ་ཙ་ཙ༔ ༧ དྲེགས་པ་སྲོག་ཟན་དམར་པོ། ཧཾ་ཤཾ་ཏྲི༔ ༨ འགོང་པོ། རཀྴ་ར༔ ༩ སྲིན་པོ། རུ་དྲ་ཧཾ༔ ༡༠ བདུད། བཛྲ་ས་དྷཱུ་ཏྲི༔ ༡༡ རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ། རུ་དྲ་རུ༔ ༡༢ དམ་སྲི། བིཥྞུ་ར༔ ༡༣ གཟའ། མུན་མུན་པ༔ ༡༤ བདུད། བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཏྲི༔ ༡༥ བགེགས། ཨ་བི་ཤུ་ལ་ཛཿ ༡༦ བཙན་ཡ་བ་རྐྱ་བདུན། ཏྲི་ནུ་ཤཱུ་ལ་ཏྲི༔ ༡༧ ཐེའུ་རང༌། ནཱ་ག་ཕུ༔ ༡༨ ཀླུ་བདུད་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང༌། ཨེ་སརྦ་སྙིང་གཟེར་བྲེང་ཤག་ཡཾ་རྦད༔ གཟེར་སྔགས་སོ། །ཞེས་བཟླའོ། །ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་མཐར་གཏོར་འབུལ༔ ཚོགས་མཆོད་སོགས་མཇུག་ཆིངས་ལྟར་བྱའོ། །སྒྲུབ་ཆེན་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་བྱེད་ན་རྩ་གསུམ་སྤྱི་ཡི་སྒྲུབ་ཁོག་སྦྱར་བའི་ཕྱག་ལེན་དང་ཆོ་གའི་འགྲོས་རྣམས་དེ་ལྟར་ལ། རྟེན་ཕུར་རྒྱན་འགོད་སྐབས་སུ་འགོད། བྱིན་འབེབས་སྒྲུབ་ཁོག་གི་དཀྱུས་ལྟར་སྦྱར་བས་འཐུས་སོ། །ཕྱི་དཀྱིལ་ལ་བརྟེན་པའི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་གསུམ་པའོ། །གསུམ་པ་བཟློག་པའི་ལས་སྦྱོར་ལ། དང་པོ་གང་དུ་བྱ་བའི་ཡུལ་དེར་གུང་དུ་གཏོར་མཆོད་སོགས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལྟར་དང༌། དམིགས་བསལ་ཟློག་དཀྱིལ་རུ་ཏྲའི་ལྟོ་བར་གྲུ་གསུམ་མེ་རིས་མཚན་པའི་ལྟེ་བར་དྲག་པོའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ། དེའི་ནང་དུ་རྩིབས་བརྒྱད། ལྟེ་བ་ཟླ་གམ་དམར་པོ་སྒོ་གཅིག་པ། རས་བྲིས་སམ་རྡུལ་ཚོན་གང་འགྲུབ་བྱས་པའི་སྟེང༌། མཉྫིའི་ཁར་ལྕགས་སྣོད་དུ་འབྲུ་ནག་གི་ཕྱེ་ཁྲག་ཆང་གིས་སྦྲུས་པས་ཟོར་གཏོར་གྲུ་གསུམ་དེ་ལས་ཕྱེད་ཀྱིས་དམན་པའི་འཁོར་བཞི། དེ་ལས་སུམ་ཆས་དམན་པའི་འཁོར་བཅུ། དེ་རྒྱབ་བཞི་དང་བཅས་པའི་བར་མཚམས་ཁྲག་ཀོང་དཀྱུ་གུ་གྲུ་གསུམ་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་གྱིས་བསྐོར། མཚེ་ཡུངས་རྩང་སོགས་དང་ཤ་ཁྲག་བ་སུ་ཏས་བརྒྱན། སྐུ་ཙཀ་དང་དར་ནག་གི་གདུགས་ཕུབ། སྨན་རཀ །མཐའ་སྐོར་དུ་དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་གཡོན་བསྐོར་དུ་བཤམས། ཉེ་ལོགས་ལྕོག་སྟེགས་སུ་ཕུར་པ། སྒྲོལ་གྲི་ཐུན་རྫས། བྱ་འུག་གི་སྒྲོ། གུ་གུལ་སོགས་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་པ་བཅས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་མངོན་རྟོགས་ལྟར་བྱས་ལ། ཟློག་དཀྱིལ་ཟུར་དུ་འདོན་སྒོམ་བྱེད་པ་སོགས་འདི་རང་ལ་ཡིག་ཆ་སྒེར་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་ཀྱང་གཏན་ལ་ཕབ་པར་མ་བྱུང་བས་གསང་བ་སྤྱིའི་འགྲོས་ལྟར་བསྡེབས་པ་ལ། དང་པོ་ཟློག་དཀྱིལ་བསྒོམ་པ་ནི། བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་བཀུག༔ མ་ཏྲཾ་ལ་ཐིམ༔ ཏྲི་ལས་མ་ཏྲཾ་སྔོ་སྐྱ་མགོ་བོ་ལྷོ་ནུབ་རྐང་པ་བྱང་ཤར་གན་རྐྱལ་དུ་གནས་པ༔ སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་མ་ཏྲཾ་གི་ཏྲི་ལ་ཕོག༔ དེའི་འོད་ཟེར་ནག་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་མ་ཏྲཾ་ལ་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་ལས་མཚོན་ཆའི་ཆར་འཕྲོས་ནས་མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་བའི་ཁོག་པ་ཨེ་ཁྲོམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པ་ནི༔ ལྟེ་བ་ཟླ་གམ་དམར་པོ་སྒོ་གཅིག་པ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དྲག་པོའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྔོན་པོ་རྩིབས་བཅུ་པ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཁྲག་མཚོ་དང༔ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ས་གཞི་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ༔ འཁོར་ལོ་མཚོན་ཆའི་ཆར་འབེབས་པ། ལྟེ་བར་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ། འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ། ལྷོར་གཤིན་རྗེ་གཤེད། ནུབ་ཏུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། བྱང་དུ་མགོན་པོ་ནག་པོ། མཚམས་བཞིར་མཁའ་འགྲོ་བཞི་དང་བཅས་པ། དེའི་ཕྱི་རོལ་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་བཅུ་ལ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ། གཡས་ཐོ་བ་དང༌། གཡོན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པ། ཕྱོགས་བཞིར་སྒོ་བ་བཞི་བཀའ་སྡོད་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སོ་སོའི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གསལ་ཞིང༌། ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུར་བསྒྱུར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གསལ་བར་གྱུར། ཞེས་དམིགས་ལ། གཉིས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་ནི། དང་པོ་ལས་བྱང་གི་སྤྱན་འདྲེན། ཧྲཱིཿ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ལྡན་ནས། དབང་གི་རྟ་སྐད་འཚེར་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྔགས་བརྗོད་བཞུགས་གསོལ་ཡང་དེ་མཚུངས། ཧཱུྃ༔ བརྗོད་མེད་སྤྲོས་བྲལ་སོགས་ཚན་དང་པོའི་མཐར་སྔགས་བརྗོད། ཕྱག་འཚལ་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་མཐར་སྔགས། མཆོད་པ། ཧཱུྃ༔ དབུས་མཐའ་མེད་པ་ནས། ཚིམས་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཞེས་པ་ཙམ་གྱི་མཐར་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་ནས་འབྱུང་བའི་མཆོད་པ་དང༌། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་མངའ་མཛད་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གསུམ་པ་བཟླས་པ་ལ། ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོའི་མཐར་སྔགས་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་མེའི་རང་བཞིན་གཡས་སུ་དམར་འཁྱིལ་ཏེ་འཁོར་བ་བདག་གིས་སྔགས་བཟླས་པས་ཐུགས་ཀའི་གསང་བདག་དང༔ སྤྱི་བོའི་བྱ་ཁྱུང་དང༔ འཁོར་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་དང༔ སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་བཅུ་དང༔ སྒོ་མ་བཞི་དང༔ གཞན་ཡང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་ཆུང་གིས་གོ་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྔགས་སྒྲ་དི་རི་རི་བསྒྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས༔ ཟིལ་གྱིས་མནན༔ གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅད༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམ་ལ༔ བཟླ་བྱའི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ བཛྲཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྵ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨེ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སརྦ་ཨེ་ཏྲིག་ནན༔ ཨེ་ཧུར་ཐུམ་ཛཿ ཨེ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླ། ཐུན་མཐར་སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད། གཏོར་འབུལ་བཅས་གྲུབ་ནས་ཆོས་སྲུང་གཏོར་ཆོག་དང༌། ཚོགས་བྱིན་བརླབ་ནས་སྐོང་བཤགས་ཡན་སོང་མཚམས་བདེ་གཤེགས་སྤྱི་བསྐུལ་ཆེན་མོ་སྦྱར། གསེར་སྐྱེམས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་གསེར་སྐྱེམས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ༔ ཁྱད་པར་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་མཐུ་དང་དཔུང་སྐྱེད་ཅིག༔ ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་མ་ནིང་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཞིང་སྐྱོང་གནས་ཉུལ་ཀུན༔ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་མཐུ་དང་དཔུང་སྐྱེད་ཅིག༔ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་སྤར་སྨེ་ཚེས་ཀྱི་བདག༔ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་མཐུ་རྩལ་ལྡན་པ་ཀུན༔ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་མཐུ་དང་དཔུང་སྐྱེད་ཅིག༔ དེ་ནས་དཔང་དུ་གཟུགས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་བླ་མ་རྗེ༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཁྱད་པར་པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་བཀའ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་འདིར་གནས་བདག་པོའི་ཚོགས༔ མཐུ་ཆེན་དྲག་རྩལ་ལྡན་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་སྒྲིབ་མེད་ད་གཟིགས་ལ༔ བདག་ནི་མ་ཉེས་མ་ལེན་དགྲ་བོ་ཉེས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་བཤིག་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ལ་འཚེ༔ དགེ་འདུན་སྡེ་དཀྲུགས་ཆོས་མཛད་ཡོངས་ལ་བརྙས༔ བླ་མའི་སྐུ་དང་རིགས་དང་རྒྱུད་ལ་བསྡོས༔ སྔ་དགྲ་ལག་བདར་ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས༔ ད་དགྲ་ཐད་དུ་འཛུག་པའི་དགྲ་བོ་འདིས༔ ཡི་དམ་ལྷ་སྒོམ་བདག་ལ་ལྷ་མེད་ཟེར༔ ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཁྱེད་ལ་མཐུ་མེད་ཟེར༔ ནག་པོའི་ཕྱོགས་སུ་གཞོལ་བའི་དགྲ་བོ་འདི༔ ད་ནི་མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲལ་བར་མཛོད༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དབང་ཆེན་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ལོ་ས་མ་ཡ༔ ཧོམ་བསྐྱེད་ནི། ཨེ་ལས་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་ཧོམ་ཁུང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པར་དམིགས་རྟེན་ནྲྀ་དང་ཏྲི་ལས་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་དངོས་སུ་གསལ་བར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ པདྨ་དབང་ཆེན་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བ༔ བསྟན་པ་བཤིག་པའི་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས༔ མྱུར་དུ་ཁུག་ལ་བསྒྲལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཅེས་བསྐུལ༔ བདེན་སྟོབས་བརྗོད་ཅིང་འགུགས་པ་ནི། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཞིང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྤྱི་དགྲ། ཁྱད་པར་འཛིན་པ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་གིས་བདར་བ། ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ། ད་དགྲ་ཐད་དུ་འཛུགས་པའི་གཟུགས་ཅན་སྡང་བའི་དགྲ་དང༌། གཟུགས་མེད་གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་གར་གནས་གར་བྲོས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་ལན་གསུམ། ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་གདབ་པ་ནི། ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས་ལ། ཛཿ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི༔ ལྕགས་ཀྱུ་དཀར་མོའི་ཚོགས་ནི་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་ལ་མྱུར་དུ་ཁུག༔ ཁུག་ཅིག་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཡ་ཛཿ །ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ བཛྲ་ཨངྐུ་ཛཿ སྔགས་ལན་གསུམ། ཞགས་པས་འཆིང་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི༔ ཞགས་པ་སེར་མོའི་ཚོགས་ནི་སེར་ལྟར་འདྲིལ༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ སྟིམས་ཤིག་བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ སྔགས་ལན་གསུམ། ལྕགས་སྒྲོག་གིས་འཆིང་ལ། བྃ༔ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི༔ ལྕགས་སྒྲོག་དམར་མོའི་ཚོགས་ནི་ཟེར་ལྟར་འཁྱུགས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་ཆིངས༔ ཆིངས་ཤིག་བཛྲ་སྥོ་ཊ་ཡ་བྃ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ ལན་གསུམ། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ལ། ཧོཿ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི༔ དྲིལ་བུ་ལྗང་མོའི་ཚོགས་ནི་ཐོག་ལྟར་འབེབས༔ དགྲ་བགེགས་ལུས་སེམས་རབ་ཏུ་མྱོས་པར་གྱིས༔ མྱོས་ཤིག་བཛྲ་གནྡྷེ་ཧོཿ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ བཛྲ་གྷཎྜེ་ཧོཿ སྔགས་ལན་གསུམ། བྱ་འུག་གི་སྒྲོས་བྱབ་སྟེ། ཕཊ྄༔ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི༔ དབྱེ་བྱེད་འུག་གདོང་ཚོགས་ནི་ཆར་ལྟར་འབེབས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་མགོན་སྐྱབས་ལྷ་དང་ཕྲོལ༔ ལྷ་དང་ཕྲོལ་ཅིག་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ དུག་ཁྲག་གཏིགས་ལ། ཨཱཿ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི༔ འབེབས་བྱེད་སྤྱང་མོའི་ཚོགས་ནི་མུན་ལྟར་གཏིབས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམས་ཤེས་ཕུང་པོའི་རྟེན་ལ་ཕོབ༔ ཕོབ་ཅིག་བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ དགྲ་བགེགས་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ༔ དེ་ནས་བསྒྲལ་ཕུར་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཆེ་མཆོག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུས་དགྲ་བགེགས་འཆོར་མེད་གཟུང༔ གཡོན་པས་ཕུར་བུས་དགྲ་བགེགས་སྙིང་ལ་གཟིར༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དྲངས་ནས་རང་ལ་བསྟིམ༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩིས་རྒྱུད་དྲུག་དྲི་མ་སྦྱངས༔ རྣམ་ཤེས་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་ཕཊ྄༔ སྙིགས་མ་རྡུལ་དུ་བྱས་ནས་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ སརྦ་དུཥྚཾ་ཨ་ཡཾ་ཕཊ྄༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཞེས་ཚེ་ཁྲུས་གནས་སྤར་གྱི་དགོངས་པས་བཏབ། ཐུན་བྲབ། རལ་གྲི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་འབར་བ་རྣོ་ངར་གདེང༔ དགྲ་བགེགས་ཕོ་རྣམས་རྐང་པ་གཡས་ནས་གཏུབ༔ དགྲ་བགེགས་མོ་རྣམས་རྐང་པ་གཡོན་ནས་གཏུབ༔ ཁོག་པ་ཁ་ཕྱེ་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བྱ༔ སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་དུམ་བུར་གཏུབ། བསྟབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ལྔ་དང༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང༔ ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ གསང་བའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་གོས་སྔོན་ཅན༔ མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆོས་སྐྱོང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ༔ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་རྣམས༔ སྐུ་ནི་རྔམས་བརྗིད་འཇིགས་པའི་འོད་དང་ལྡན༔ གཏུམ་པའི་ཞལ་གདངས་རྡོ་རྗེའི་མཆེ་བ་གཙིགས༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ལྷག་མེད་བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཤྲཱི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སརྦ་དུཥྚན་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཙིཏྟ་བ་སུ་ཏ་གོ་རོ་ཙ་ན་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ཕུལ་ལོ། །ལིང་རོ་གཏོར་ཆུང་ཤ་ཁྲག་སོགས་ཟོར་དུ་འབུལ་བ་ནི། རྩ་བའི་བསྟོད་ཆེན་རྔམས་ཆེན་འགྱིང་གླུ་སྦྱར། བཟློག་པའི་ལས་རིམ་ནི། ཧཱུྃ༔ དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་རྟ་སྐད་བཞད༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་ན་འགྱིང༔ མཁའ་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་ཀློང་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཡུམ༔ ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ དབང་གི་ལྷ་མོ་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད༔ ལོང་བ་རྒྱབ་སྦྲེལ་རོ་བཤལ་སྤྱང་མོ་དང༔ དྲ་བ་ཅན་དང་གློག་འགྱུ་མ་མོའི་ཚོགས༔ ཟ་བྱེད་ལྕགས་ཀྱི་ཁྱི་སྟེ་རྐང་གསུམ་སོགས༔ པདྨ་དབང་ཆེན་ལྷ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་ཅན༔ དབང་ཆེན་དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ དམ་རྫས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ མཐུ་རྩལ་དཔུང་སྐྱེད་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབས༔ ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཟློག་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་དགྲ་ལ་ཟློག༔ གདོན་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ དུས་མིན་འཆི་བ་རྣམ་བརྒྱད་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་དགྲ་ལ་ཟློག༔ ཡེ་འདྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ གློ་བུར་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ མོ་རྩིས་རྨི་ལམ་ངན་པ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ ཀག་དང་སྤར་ཁ་རྩུབ་པ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ གཟུགས་ཅན་མི་ཡི་བྱད་ཁ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ གཟུགས་མེད་ལྷ་འདྲེའི་བྱད་ཁ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བན་བོན་སྔགས་པའི་བྱད་ཁ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ རྗེ་ཡི་བཀའ་ཆད་འབེབས་པ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ འབངས་ཀྱི་ཁ་མཆུ་བྱེད་པ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ ཁྱིམ་མཚེས་ཉེ་བའི་ནང་འཁྲུགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ ནད་ཡམས་འཁྲུགས་རྩོད་སྐལ་ངན་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཙའ་སད་སེར་གསུམ་གོད་ཁ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ ཧཱུྃ༔ ཕྲིན་ལས་གྲུ་གསུམ་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ སྡང་གདུག་རྣམ་གཉིས་བསྒྲལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དྲེགས་པ་རུ་ཏྲ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ཁྲོ་བོ་ཕ་བཅུ་མ་བཅུ་དང༔ ཟ་གསོད་སྤྲུལ་པ་མགོ་བརྙན་ཉི་ཤུའི་ཚོགས༔ གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་སྲས་མཆོག་ཉི་ཤུ་གཅིག༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་གཉིས་བསྒྲལ་བའི་སྒོ་མ་བཞི༔ བདག་ཉིད་ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་རེ་མ་ཏི༔ ཁྱད་པར་སྲུང་མ་ཤྭ་ན་མཆེད་སྡེ་བཞི༔ ས་བདག་ཆེན་མོ་བསེ་ཡི་ལྷ་མོ་བཞི༔ བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སོགས༔ ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་ལྷ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དམ་རྫས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ སོགས་གོང་གི་འགྲེས་བྱང་སྦྱར། ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་སྨུག་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཆུ་གླང་མ་ཧེ་གཤིབས་པའི་ཁྲི་སྟེང་ནས༔ ཡབ་གཅིག་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ སྦྱོར་བའི་ཡུམ་མཆོག་རོ་ལངས་བེ་ཏཱ་ལི༔ སྒྲོལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་ཨེ་ཀ་ཙཱ་ཊི་མ༔ ཐུགས་ལས་བསྐྱེད་པའི་གཤིན་རྗེ་མེ་རུ་རྩེ༔ དུག་གསུམ་གཤིན་བཞི་གཤིན་རྗེ་མཐར་བྱེད་བརྒྱད༔ གིང་བདུད་ཕོ་ཉ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས༔ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ལྷ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་ཅན༔ སོགས་གོང་གི་འགྲེས་བྱང་སྦྱར། ཧཱུྃ ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ན༔ གསང་བའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་གོས་སྔོན་ཅན༔ སྦྱོར་བའི་ཡུམ་མཆོག་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་ཡུམ༔ ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཁྲོ་རྒྱལ་མི་གཡོ་མགོན༔ ཀླུ་རྣམས་འདུལ་མཛད་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌ༔ བཀའ་ཡི་ཕོ་ཉ་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ དམ་ཅན་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་རཱ་ཧུ་ལ༔ བཀའ་ཉན་གསུང་སྡོད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས༔ གསང་བའི་བདག་པོའི་ལྷ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་ཅན༔ སོགས་གོང་གི་འགྲེས་བྱང་སྦྱར། ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འདོད་ཆགས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུགས་པའི་དབུས༔ ཞེ་སྡང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་གདན་སྟེང་ན༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་ཞལ་བཞེས་པ༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བ་ཅན༔ སྦྱོར་བའི་ཡུམ་མཆོག་ཕྲིན་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་ཡུམ༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་དེར༔ གནོད་སྦྱིན་སྟོང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་ནས་སུ༔ ལས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུང༔ ཟས་སུ་དགྲ་བོའི་ཤ་ཁྲག་ཟ་བྱེད་ཅིང༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་སྲོག་རྩ་གཅོད་པར་བྱེད༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ལྷ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་ཅན༔ སོགས་གོང་གི་འགྲེས་བྱང་སྦྱར། ཧཱུྃ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོ་བཞི༔ མི་འགྱུར་སྔོ་ནག་འབར་བའི་འོད་ཕུང་ཅན༔ གཟི་བརྗིད་སེར་ནག་འབར་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ རྗེས་ཆགས་དམར་ནག་འབར་བའི་འདུལ་ཐབས་སྟོན༔ དྲག་ཤུལ་ལྗང་ནག་འབར་བའི་ཕྲེང་བ་འཁྲུགས༔ ཀུན་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རབ་ཏུ་བརྗིད༔ སྤྱན་ཟླུམ་དམར་པོ་བར་སྣང་གློག་ལྟར་འགྱུ༔ མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་ཟླ་བ་ཚེས་པ་འདྲ༔ རལ་པ་ནག་པོ་དུས་ཀྱི་མུན་ལྟར་གཏིབས༔ གཡས་པས་གྲི་གུག་འབར་བ་མཁའ་ལ་གསོར༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་སྲོག་རྩ་གཅོད་པར་བྱེད༔ གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་འབར་བ་ཞལ་དུ་རྔུབ༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་སྙིང་གི་ཁྲག་རྒྱུན་གསོལ༔ དུར་ཁྲོད་མ་མོ་དམ་ཉམས་གཤེད་མ་ཆེ༔ བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས༔ མ་ཚོགས་གདུག་པའི་གནོད་པ་བཟློག་མཛད་པའི༔ ཁྲག་འཐུང་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་བཞི་འཁོར་དང་བཅས༔ སོགས་གོང་གི་འགྲེས་བྱང་སྦྱར། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ འཇིགས་བྱེད་འབར་བ་རོལ་པའི་སྟང་སྟབས་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འཁྲུགས་པ་ཡིས༔ སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་མུན་པ་སེལ་བར་མཛད༔ གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཆང་བའི༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་རྣམ་པ་བཅུ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་གདོན་ཚོགས་འདུལ་བའི་ཐུགས་དམ་ཅན༔ དམ་རྫས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ སོགས་གོང་གི་འགྲེས་བྱང་སྦྱར། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལྷ༔ ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་མཚམས་ཀྱི་ལས་མཛད་པ༔ གཞལ་ཡས་ཕྱོགས་བཞིའི་སྒོ་བཞི་སྲུང་མཛད་པའི༔ སྒོ་སྐྱོང་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ཅན༔ དམ་རྫས་ཤ་ཁྲག་སོགས་གོང་གི་འགྲེས་བྱང་སྦྱར། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དབང་ཆེན་དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ དམ་རྫས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ མཐུ་རྩལ་དཔུང་སྐྱེད་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབས༔ ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཟློག་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་དགྲ་ལ་ཟློག༔ གདོན་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ དུས་མིན་འཆི་བ་རྣམ་བརྒྱད་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་དགྲ་ལ་ཟློག༔ ཡེ་འདྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ གློ་བུར་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ མོ་རྩིས་རྨི་ལམ་ངན་པ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ ཀག་དང་སྤར་ཁ་རྩུབ་པ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ གཟུགས་ཅན་མི་ཡི་བྱད་ཁ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ གཟུགས་མེད་ལྷ་འདྲེའི་བྱད་ཁ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བན་བོན་སྔགས་པའི་བྱད་ཁ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ རྗེ་ཡི་བཀའ་ཆད་འབེབས་པ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ འབངས་ཀྱི་ཁ་མཆུ་བྱེད་པ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ ཁྱིམ་མཚེས་ཉེ་བའི་ནང་འཁྲུགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ ནད་ཡམས་འཁྲུགས་རྩོད་སྐལ་ངན་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཙའ་སད་སེར་གསུམ་གོད་ཁ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ ཧཱུྃ༔ དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ་ཡི་དམ་ལྷ༔ གསན་དུ་གསོལ་ལོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ གཡབ་པའི་དུས་སུ་སྤྱན་མ་བརྟུལ༔ བོས་པའི་དུས་སུ་སྙན་མ་སྲ༔ བཟློག་བསྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་དང༔ ཡུམ་མཆོག་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔ་ཡབ་དང་ཡུམ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ གསང་བའི་བདག་པོ་དཔལ་མགོན་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་གདོན་འདུལ་ཁྲོ་བོ་བཅུ༔ ཕྲིན་ལས་སྒོ་མ་བཞི་ལ་སོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དམ་ཅན་སྲུང་མ་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ལས་ལ་ཆོས༔ ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་ཚོགས་སུ་རོལ༔ སྨན་རཀ་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གདོན་པའི་བགེགས༔ ཟུང་ཞིག་རྒྱོབ་ཅིག་རྣམ་པར་ཆིངས༔ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་བྲལ་བར་གྱིས༔ བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར་ལ་རྡུལ་དུ་རློག༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག༔ ཕྱི་ནང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཐན་ལྟས་ཟློག༔ ནད་གདོན་དགྲ་བགེགས་འཚེ་བ་ཟློག༔ མེ་ཆུ་དུག་མཚོན་འཇིགས་པ་ཟློག༔ དུས་མིན་འཆི་དང་བར་ཆད་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྟས་ངན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བཟློག་བསྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཤྲཱི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཟློག་པ་གྲངས་བསགས་དགོས་ན། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ པདྨ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་འབར་བའི་སྐུར་སྟོན་པ༔ དབང་ཆེན་འཁོར་བཅས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ སོགས་ཟློག་བྱང་རྒྱས་པའི་མཐའ་ཡི་སྔགས་དང་བཅས་པ་ལ་གྲངས་བཟུང་བས་འཐུས་སོ། །ཟློག་པ་ཞག་གྲངས་བྱེད་ན་འདི་མཚམས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་སོགས་རྗེས་ཆོག་མཐར་དབྱུང་ལ། གྲུབ་པའི་ཉིན་ལྷག་ཆོག་རྗེས། ཟོར་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་ནམ་མཁར་བཏེགས། དམ་ཚིག་པ་གཏོར་ཟོར་དམག་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་ལ་རྔམས་པར་བསམ་ལ་སྤྱི་དྲིལ་ཆེན་མོའི་སྔགས་བཟླ། གསེར་སྐྱེམས་བཏང༌། བརྟན་མ་དང་ཆད་མདོའི་རྗེས་སུ་ཟོར་དུ་བསྐུལ་བའི་ལས་རིམ་ནི། ཧཱུྃ༔ དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ་སོགས་ཟློག་ཐུང་དེ་ཚར་གཅིག་གམ་གསུམ་བརྗོད་ལ་གཏོར་མ་འཕང༌། བྲོ་བརྡུང་བ་དང་ཚེ་འགུགས་སྤྱི་རྒྱུག་བྱང་གཏེར་ལྟ་བུ་སྦྱར། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པའི་བར་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན། སྔོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་གྱི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཟློག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ནི་ངེས་པའོ། །ལས་སྦྱོར་གྱི་གཙོ་བོ་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པའི་ལེའུ་ཚན་བཞི་པའོ། །དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་རྗེས་རིམ་ལ། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཐབས་ཤེས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལ་བསང་ཆུ་གཏོར། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿཡི་ཡི་གེ་འཕྲོས༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ཉེས་སྐྱོན་བསལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང་སྭཱ་ཧཱ་འཕྲོས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ འདོད་ཡོན་ཆར་ཆེན་འབེབས་པར་གྱུར༔ ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ལན་གསུམ་གྱིས་ཉེས་སྐྱོན་བསལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ལན་བདུན་གྱིས་བརླབས། གཉིས་པ་མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འདོད་ཡོན་གྱི་མཆོད་པ་སྤྱིར་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་དང་རོ་དང་རེག༔ ཆོས་དང་ཡིད་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཡིས༔ ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་རབ་བཀང་ནས༔ འདོད་པའི་ལྷ་མོ་གཟུགས་བཟང་མ༔ གསལ་བྱེད་མེ་ལོང་ཕྱག་ན་བསྣམས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་ལ་འབུལ༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ སྒྲ་ཡི་ལྷ་མོ་པི་ཝང་མ༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་སྙན་ལ་འབུལ༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དྲི་ཡི་ལྷ་མོ་སྤོས་ཁང་བསྣམས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་ཤངས་ལ་འབུལ༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རོ་ཡི་ལྷ་མོ་དུང་ཕོར་བསྣམས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་ཞལ་དུ་འབུལ༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རེག་བྱའི་ལག་གཉིས་ཡོངས་འཁྱུད་མ༔ འཇམ་དང་རེག་དང་འཁྲིལ་དང་སྦྱོར༔ རེག་བྱའི་ལྷ་མོ་སྐུ་ལ་འབུལ༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བདེ་ཆེན་མ༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་མོ་དབྱིངས་ལ་འབུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ གསུམ་པ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ཅིང་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་གམ་གདེངས་པ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ལྔ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་སེར་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཡ་མཱནྟ་ཀ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་སྨུག་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་ལྗང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་མགོན་པོ་ནག་པོ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ སྟེང་ཕྱོགས་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་གསེར་མིག་འཁྱིལ་བ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རཾ་རཾ༔ ག་རུ་ཌ༔ བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཉི་ཟླ་པདྨ་བརྩེགས་པའི་གདན་སྟེང་ན༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་རྣམས༔ མི་གཡོ་དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་མདུན་བསྐྱེད་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ། བཞི་པ་ཕུད་དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཟླ་གམ་དམར་པོ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ལྔ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་སེར་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཡ་མཱནྟ་ཀ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་སྨུག་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་ལྗང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་མགོན་པོ་ནག་པོ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ སྟེང་ཕྱོགས་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་གསེར་མིག་འཁྱིལ་བ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ལྔ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་ལགས་ན༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་ལགས་ན༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་སེར་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཡ་མཱནྟ་ཀ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་ལགས་ན༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་སྨུག་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་ལགས་ན༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་ལྗང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་མགོན་པོ་ནག་པོ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་ལགས་ན༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ སྟེང་ཕྱོགས་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་གསེར་མིག་འཁྱིལ་བ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་ལགས་ན༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ལྔ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ དུག་གསུམ་པདྨར་སྦྱར་བའི་རྫས་མཆོག་དང༔ སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བའི་བདུད་རྩི་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས༔ འདོད་རྒུའི་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ དུག་གསུམ་པདྨར་སྦྱར་བའི་རྫས་མཆོག་དང༔ སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བའི་བདུད་རྩི་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས༔ འདོད་རྒུའི་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་སེར་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཡ་མཱནྟ་ཀ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ དུག་གསུམ་པདྨར་སྦྱར་བའི་རྫས་མཆོག་དང༔ སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བའི་བདུད་རྩི་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས༔ འདོད་རྒུའི་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་སྨུག་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ དུག་གསུམ་པདྨར་སྦྱར་བའི་རྫས་མཆོག་དང༔ སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བའི་བདུད་རྩི་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས༔ འདོད་རྒུའི་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་ལྗང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་མགོན་པོ་ནག་པོ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ དུག་གསུམ་པདྨར་སྦྱར་བའི་རྫས་མཆོག་དང༔ སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བའི་བདུད་རྩི་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས༔ འདོད་རྒུའི་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ སྟེང་ཕྱོགས་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་གསེར་མིག་འཁྱིལ་བ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་ལ༔ དུག་གསུམ་པདྨར་སྦྱར་བའི་རྫས་མཆོག་དང༔ སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བའི་བདུད་རྩི་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས༔ འདོད་རྒུའི་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ལྔ་པ་བར་པ་སྐོང་ཞིང་བཤགས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་བདག་ལ་དགོངས༔ བདག་ཅག་མ་རིག་ཡིད་ཀྱིས་འཁྲུལ་པ་ལས༔ བག་མེད་ཚུལ་གྱིས་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་རྣམས༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་ཚངས་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། དྲུག་པ་ཐ་མ་ཚོགས་བསྒྲལ་བ་ནི། དམིགས་རྟེན་དང་བཅས་འབེན་དུ་བཅས་ལ། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་མངའ་མཛད་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཆོས་སྐུ་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༔ གཟུགས་སྐུ་འབར་བ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ནས་བཞེངས༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ སྤྲོ་ན། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཞིང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པས་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྤྱི་དགྲ། ཁྱད་པར་འཛིན་པ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་གིས་བདར་བ། ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ། ད་དགྲ་ཐད་དུ་འཛུགས་པའི་གཟུགས་ཅན་སྡང་བའི་དགྲ་དང༌། གཟུགས་མེད་གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་གར་གནས་གར་བྲོས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥོ་ཌ་བྃ༔ བཛྲ་གྷཎྜེ་ཧོཿ དེ་ནས་ཕུར་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཆེ་མཆོག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུས་དགྲ་བགེགས་འཆོར་མེད་གཟུང༔ གཡོན་པས་ཕུར་བུས་དགྲ་བགེགས་སྙིང་གར་གཟིར༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དྲངས་ནས་རང་ལ་བསྟིམ༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩིས་རྒྱུད་དྲུག་དྲི་མ་སྦྱངས༔ རྣམ་ཤེས་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་ཕཊ྄༔ སྙིགས་མ་རྡུལ་དུ་བྱས་ནས་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ སྔགས་མཐར། སརྦ་དུཥྚཾ་ཨ་ཡཾ་ཕཊ྄༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་གདབ། ཐུན་བྲབ། རལ་གྲི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ལས་ཀྱི་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་འབར་བ་རྣོ་ངར་གདེངས༔ དགྲ་བགེགས་ཕོ་རྣམས་རྐང་པ་གཡས་ནས་གཏུབ༔ དགྲ་བགེགས་མོ་རྣམས་རྐང་པ་གཡོན་ནས་གཏུབ༔ ཁོག་པ་ཁ་ཕྱེ་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བྱ༔ སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་དུམ་བུར་གཏུབ། བསྟབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་དང༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང༔ ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ གསང་བའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་གོས་སྔོན་ཅན༔ མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆོས་སྐྱོང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ༔ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས་པ་རྣམས༔ སྐུ་ནི་རྔམས་བརྗིད་འཇིགས་པའི་འོད་དང་ལྡན༔ གཏུམ་པའི་ཞལ་གདངས་རྡོ་རྗེའི་མཆེ་བ་གཙིགས༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ལྷག་མེད་བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཤྲཱི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སརྦ་དུཥྚན་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཙིཏྟ་བ་སུ་ཏ་གོ་རོ་ཙ་ན་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ཕུལ་ལོ། །དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལ་ཚིམ་པར་རོལ། བདུན་པ་ལྷག་མ་ནི། སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལྷག་ཆོག་རྒྱས་པ་ལྟར་བྱ། དཀྱུས་སུ་ལྷག་གཏོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། མ་སཱུརྻ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ཕུད་གཞོང་ཉི་མའི་ད་ལར་གྱུར་པ་ལས༔ གཏོར་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན༔ ཧཱུྃ་གི་ཚོགས་འཕྲོ་བར་བསམ༔ པྃ་པདྨ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ལྷག་མའི་གཞོང་པ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཞལ་ཟས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན༔ ཧྲཱིཿའབར་བ་འཕྲོ་ཞིང་འདུ་བར་བསམ༔ དེ་ནས་བསྐུལ་ཚིག་འདི་སྐད་གྱེར་རོ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཚོགས་ལས༔ འབྱུང་བ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་འབྱུང་བའི༔ མཁའ་འགྲོ་པདྨའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ བདེ་བ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོས༔ མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ༔ དགྱེས་མཉེས་མཆོག་གི་སྦྱིན་པས་ཚིམ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་ཁ་ཆུ་གདབ་བོ། །ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས༔ ཧཱུྃ་དང་ཧྲཱིཿགཉིས་འདྲེས་པ་ལས་འདོད་ཡོན་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཕུད་དང་ལྷག་མ་བསྲེའོ༔ འདོད་ཡོན་དེ་ལས་སོ་སོ་ཅི་ལ་དགའ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ནས༔ ཡང་འདི་སྐད་བརྗོད་པར་བྱའོ༔ ཧཱུྃ༔ ཕུད་དང་གཙང་མ་མི་སྦྲགས་རྒྱུ༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕུད་ཀྱི་བདག༔ དེ་ཕྱིར་ཕུད་དང་གཙང་མར་སྦྲགས༔ ལྷག་མ་ཁ་ཆུས་མི་གདབ་རྒྱུ༔ ཁྱེད་དང་འོ་སྐོལ་དམ་ཚིག་གཅིག༔ བཀའ་ཡི་ཕ་འབབ་མི་བསྩལ་རྒྱུ༔ དབང་ཕྱུག་མ་ནི་བྲན་གྱི་ཚུལ༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བྲན་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ མཐུ་ཆེན་རྩལ་དྲག་དྲག་ཤུལ་སྟོབས་ལྡན་དང༔ ཁས་བླང་དམ་བཅས་འཇིག་རྟེན་མ་མོའི་ཚོགས༔ ཁ་རག་ལ་སོགས་བཅུ་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས༔ བ་ལིཾ་འབུལ་ལོ་བྱམས་པའི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད༔ འཁོར་སྲུང་རྐྱེན་ཟློག་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྤེལ༔ མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་འབུལ་ཞིང་བཤལ་ཆུས་ཀྱང་མཆོད། ཚོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཡང་གདབ་བོ། །བརྒྱད་པ་བརྟན་མ། དགུ་པ་ཆད་ཐོ། བཅུ་པ་བྲོ་རབས་བཅས་ཟུར་གསལ་ལྟར་བྱ། བཅུ་གཅིག་པ་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་འཇིག་རྟེན་གང༔ ནང་མཆོད་སྦྱོར་སྒྲོལ་བདེ་ཆེན་རྨད་དུ་བྱུང༔ ཁྱད་པར་མཆོད་པ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ དམར་ཆེན་རཀྟ་ཚོགས་དང་གཏོར་མས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་དང༌། པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་མངའ་མཛད་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བཅུ་གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར་གཏོར་ཆེན་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་བཏེགས་ལ། ཧཱུྃ༔ མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་པདྨ་དབང་ཆེན་ལྷས༔ དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དང་སྩོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང༔ བདག་ཅག་གཉིས་སྣང་དྲི་མ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སིདྡྷི་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་རེག༔ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་ལོངས་སྤྱད༔ བཅུ་གསུམ་པ་བཤགས་པ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ༔ ལེགས་སྤྱད་འདི་ལ་ཉེས་བྱས་དང༔ གཞན་ཡང་སྒོ་གསུམ་སྡིག་ལྟུང་ཚོགས༔ གང་རྣམས་ལུས་ཅན་སྐྱབས་གྱུར་པ༔ དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་གསོལ༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླའོ༔ བཅུ་བཞི་པ་བསྡུ་ལྡང་ནི། མདུན་བསྐྱེད་དང་ཚོགས་མགྲོན་ལ་བརྟན་བཞུགས་དང༌། བདག་བསྐྱེད་ནི། བདག་དང་སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ལྷ་ཚོགས་ཀུན༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་མི་དམིགས་ངང་དུ་ཐིམ༔ ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་མ་བཅོས་ཀློང་དུ་བཞག༔ ཅེས་དགོངས་པ་བསྐྱང༔ ཐུན་མཚམས་སུ༔ སླར་ཡང་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་སྐུར་གྱུར་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང༔ བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྲོ་ཆུང་གི་གོ་ཆས་གཏམས་པར་བསམ༔ བཅོ་ལྔ་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་གཞན་འགྲོ་བ་ཀུན༔ པདྨ་དབང་ཆེན་གོ་འཕང་འགྲུབ་གྱུར་ནས༔ མི་མཐུན་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞིའི་ཚོགས་བཅོམ་ཞིང༔ བླ་མེད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཅེས་དགེ་བ་བསྔོ༔ བཅུ་དྲུག་པ་བཀྲ་ཤིས་ནི། བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེའི་གར་མཛད་སྲིད་གསུམ་དྲེགས་པ་འདུལ༔ རྟ་མཆོག་དབང་གི་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ༔ དེང་འདིར་གསལ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ དབང་གི་ཡུམ་ཆེན་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ བདེ་ཆེན་འབྲལ་མེད་ཡབ་ཀྱི་སྐུ་ལ་འཁྲིལ༔ ཤེས་རབ་མཁའ་འགྲོའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ༔ དེང་འདིར་གསལ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ བདུད་བཞིའི་དཔུང་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་བཞི་དང་ལྡན༔ རིགས་བཞིའི་ཁྲོ་ཆེན་ཤེས་རབ་ལྷ་མོར་བཅས༔ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ༔ དེང་འདིར་གསལ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་འཇོམས་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དང༔ བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོ་ཚད་མེད་སྒོ་སྐྱོང་བཞི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ༔ དེང་འདིར་གསལ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ བདག་དང་ཡོན་གྱི་བདག་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་དཀའ་བ་མེད་པར་འགྲུབ༔ བཀྲ་ཤིས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །སྙིགས་དུས་དུག་ལྔའི་མྱོས་ཆུས་ཡིད་ཁེངས་ནས། །སྣང་གྲགས་རིག་པ་རྒྱལ་བསེན་ཤར་བ་ལས། །སྐྱོབ་པར་འཕྲད་ཆོག་གདམས་ཟབ་ངོ་མཚར་ཅན། །མཚན་ཙམ་ཡོད་པར་ཤེས་མཁན་ཉིན་སྐར་འདྲ། །དེ་ཚེ་སངས་རྒྱས་པདྨའི་གསང་མཛོད་ནས། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྡེའུ་མིག་གིས་ཕྱེ་དབྱིག །ཕ་ནོར་སྐལ་བཟང་དཔྱིད་ཐོབ་བླ་མའི་དྲིན། །རང་ནོར་རང་གི་གཅེས་སྤྲས་རྒྱན་དུ་བསྟར། །གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་རྨད་བྱུང་མཐུས། །དབང་ཆེན་གྲུབ་པའི་རྟ་སྐད་ཆེར་བསྒྲགས་པས། །ལོག་སྨོན་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་ཡི། །བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་ཉམས་མེད་འཕེལ་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་བཀའ་དྲིན་ཚད་མེད་འཇམ་མགོན་མཁས་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་བླ་མ་མཆོག་ལས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གསུང་མཆིད། རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ཞལ་ཁྲིད་བཅས་བཀའ་དྲིན་གྱི་དཔྱིད་དུ་ཐོབ་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་པ་མང་དུ་བགྱིས་པ་བཞིན་སྐལ་མཉམ་གཞན་ལའང་ཕན་འདོད་ཀྱིས་དུས་མཐའི་རྣལ་འབྱོར་ཙམ་པོ་པ་པདྨ་དབང་ཆེན་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དཔལ་ལམ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འབོད་པས་ལྷོ་འབྲུག་མོན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པར་གནས་པའི་སྐབས་འཇུག་བདེ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ཡི་གེའི་མཐུན་སྦྱོར་བློ་གསལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཨ་ནནྡ་མངྒ་ལས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་དཔལ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/___/dpal rta mchog rol pa dregs pa kun sgrol gyi bsnyen sgrub las gsum gyi phrin las khrigs su bsdebs pa dbang chen rngams pa'i bzhad sgra zhes bya ba bzhugs so//


@#/__/bde chen 'char ka'i nyin byed zer phreng gis/_/log 'dren mthar byed dngos grub 'dab brgya'i tshal/_/bzhad mdzad rta mchog rol pa'i dkyil 'khor lha/_/gnyis med 'khor lo'i dbang phyug rgyal gyur cig_/bka' gter zung 'jug zab lam phul/_/sngon med gsang ba chen po'i mdzod/_/bdag gi skal par thob pa bzhin/_/'jug bde'i las byang khrigs su bsdebs/_/'di la gsum/_sngon 'gro 'jug pa'i chos/_dngos gzhi bsnyen sgrub kyi phrin las/_rjes ji ltar bya ba'o/__/dang po la gsum las/_rten rdzas dkyil 'khor 'du bya ba la/_spyir bsnyen pa la rten rdzas dkyil 'khor sogs med kyang rung mod/_sgrub pa la rten rdzas dkyil 'khor mchod pa gzhung bzhin dgos pas bsnyen pa la 'jug pa nas sgrub dkyil rten rdzas sogs bshams na legs che ba'i dbang du byas nas/_sgrub pa'i gnas khang rgyan dang byi dor bya/_gung du gzhung mthun gyi sku bkram pa'i spyan sngar drag po'i gzhal yas khang spyi 'gre la lte bar 'khor lo ser po rtsibs brgyad pa/_de'i phyi rim 'khor lo sngon po rtsibs bcu pa/_rtsibs mchan dmar ba/_dkyil 'khor lte bar zla gam dmar po/_sgo gcig pa/_thod skam gyi phreng bas mtshan pa/_lha snam phyogs tshon/_rtsig pa sgo rta bab phyi rol me dpung dang bcas pa spyi ltar bris pa bshams/_dbus su lcags sam tsan+dan gyi phur pa khro zhal rta mgos mtshan pa dar dmar pos brgyan pa btsugs/_drag po'i rdzas/_gu gul gla ba shing kun dang:_mi khrag khyi khrag ra rgod khrag:_btsan dug ra dug spyang dug pa:_thal chen thog lcags rma bya'i sgro:_yungs kar yungs nag ke shang tshe:_gcan gzan mche ba sder mo dang:_khyad par spyang ki'i mche ba dang:_khra yi sder mo chu glag mchu:_zangs phye lcags phye rbab rdo sogs:_zhes pa'i rdzas rnams khrol bu'am phye ma/_mchog tu bsngags pa mu zi nag po dang gla rtsi gi waM rnams sbyar ba dri chu bar pas ril bur dril ba g.yag rgod kyi rwa cor blugs/_dkyil 'khor dbus su phur gdan gru gsum dgra bgegs byi chings su bsnol ba'i gdan dang bcas pa'i dbus su bzhugs su gsol/_mdun du dpal gyi rgyun gtor dang*/_sman raka_/gtor ma/_nyer spyod kyi mchod pas bskor/_bka' srung dregs pa bco brgyad kyi 'bul gtor bshams pa sogs mchod skong gi yo byad rnams mdzes shing rngams la brjid dang ldan par bya/_gzhan yang dkar bgegs/_tshogs gtor/_chad brtan sogs dang*/_sgrub pa po'i mdun du DA dril sogs nyer mkho'i rigs 'du bya'o/__/gnyis pa brten pa lha bskyed pa'i las rim la/_brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs grub ster sngon du 'gro bas/_dkar gtor gter rnying las 'byung ba'i rgyas pa zhig sbyar na legs par snang bas dgongs 'dus lugs lta bu'i dkar gtor btang*/_rten phur gzi byin bskyed pa'i yungs kar/_gu gul/_rak+tabacas 'du byas la/_rang nyid skad cig gis dpal chen rta mgrin sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis khro bo'i chas can/_phyag g.yas rdo rje'i tho ba phyar zhing g.yon sdigs mdzub kyi rtse las me zhags 'phro ba/_snang ba mtha' yas kyi dbu brgyan cing me dpung 'bar ba'i dbus na 'gying bar gyur/_rang nyid rta mgrin gyi skur gsal ba'i thugs ka nas hU~M yig smug nag gcig 'phros phur bu la thim pas phur bu skad cig gis stod rta mchog rol pa khro bo chen po zhal gsum phyag drug rta gdong rngams pa'i zhal can:_smad rno dbal phur bu 'bar ba:_sku'i cha thams cad du dkyil 'khor gyi lha tshogs yongs su rdzogs pa:_khams gsum sgrol ba'i nus pa dang ldan pa'i gnas gsum du oM AHhU~M:_dbu rgyan la rigs lnga'i sa bon:_phur phu'i dbal la hU~M gsum:_zur gsum la phaTa? gsum gyis mtshan pa:_ye shes lnga dang rdo rje gsum gyi rang bzhin du gyur:_slar yang 'od zer 'phros pas de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi ye shes spyan drangs:_gnas gsum du thim pas byin gyis brlabs:_lha dang sngags dang ye shes kyi 'od zer gyis khams gsum gyi rtog pa sbyangs:_yungs kar gyis brab/_oM pad+ma kro d+ha kI li kI la ya pe ta li maN+Da la rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:_ces ba spu'i bu ga thams cad khro chung gi go chas gtams pas gzi byin mchog tu 'bar bar bsam:_gu gul gyis bdug cing*/_oM pad+ma kro d+ha kI li kI la ya ma gu ta la pra ta la hU~M phaT:_ces brjod pas khros 'khrugs rngams par bsam:_phur rtse la rak+tas byugs shing*/_oM pad+ma kro d+ha kI li kI la ya ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M:_zhes brjod pas gdul bya la thugs rjes chags pa'i mdangs dang ldan par bsam:_phur gdan la bzhugs su gsol la/_oM pad+ma kro d+ha ha ya gr-I wa kI li kI la ya sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+waM:_sa ma ya tiSh+Tha lhan:_gar dgu'i nyams dang sprul pa dang:_sgra dang 'od zer 'phro 'du dang bcas dgyes bzhin du bzhugs par bsam:_bka' brgyad bde 'dus kyi dus gsum bde gshegs byin 'bebs sbyar/_hU~M:_khams gsum sgrol ba'i kI la ya:_rta mchog dkyil 'khor yongs su rdzogs:_bsnyen sgrub phrin las mdzad pa'i phyir:_dkyil 'khor dbus su bzhugs su gsol:_dkyil 'khor dbus su bzhugs nas kyang:_sgrub pa'i bar chad bsal ba dang:_dregs pa'i dgra bgegs bsgral ba dang:_dngos grub rnam gnyis bstsal du gsol:_oM pad+ma kro d+ha ha ya gr-I wa badz+ra kI li kI la ya maN+Da la b+h+rU~M:_sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+waM:_tiSh+Tha lhan:_spos rol dang bcas byin dbab/_bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros:_phur bu la thim pas dkyil 'khor pa rnams kyi gzi byin mchog tu 'bar:_rdzas rnams kyang khro chung mtshon cha sna tshogs thogs pa til gyi gong bu kha bye ba bzhin shig shig yom yom du gyur par bsam la sngags dbyangs bya/__gsum pa phrin las kyi sngon 'gro la bcu las/_dang po bgegs bskrad pa ni/_bgegs gtor byin brlab sogs spyi ltar byas la/_hU~M:_yang dag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir:_'du ba'i lha la ma gtogs pa'i:_mi dang mi min 'byung po'i tshogs:_rgyud drug gnas pa'i sems can rnams:_sngags dang bcas pa'i sbyin gtor gyis:_khyod kyi re ba bskangs zin gyis:_'di ru ma 'dug gzhan du dengs:_ci ste mi 'gro 'dug gyur na:_rdo rje 'dzin rgyal khros nas ni:_tho chen lcags kyu 'khrigs pa dang:_ral gri mtshon cha mang po yis:_khyod kyi lus srog ma lus kun:_rdul phran bzhin du rlog par byed:_phaTa? na mas+sa man+ta kA ya wAka tsit+ta nan hU~M phaTa?:_gnyis pa ye mtshams ni/_hU~M:_phyogs mtshams kun tu rdo rje'i me:_rnam par 'bar zhing 'phros pas ni:_ma rungs pa ni tshig par 'gyur:_bgegs rnams thams cad so sor byer:_raM raM dz+wa la raM badz+ra dz+wa la a na lArka hU~M hU~M:_sngags 'di lan gsum bzlas pas:_rang dbang chen du gsal ba'i spyan g.yas pa nyi ma las me byung bas bsregs:_g.yon zla ba las chu byung bas bkrus:_shangs nas rlung byung bas gtor bar bsam:_gsum pa khro bcu'i mtshams gcod ni/_hU~M:_pad+ma dbang gi dkyil 'khor nas:_phyogs bcu'i gdug pa tshar gcod pa'i:_dbang gi las mdzad khro bo bcu:_phyogs mtshams dregs pa'i gdan la bzhugs:_zhi rgyas dbang dang mngon spyod sogs:_so so'i las rnams grub par mdzod:_hU~M:_shar gyi phyogs nas mtshams gcod pa:_rnam par rgyal ba khro bo'i rgyal:_dri za la sogs gdon tshogs rnams:_khro chen 'bar bas mtshams chod cig:_hU~M:_lho yi phyogs nas mtshams gcod pa:_gshin rje gshed po khro bo'i rgyal:_grul bum la sogs gdon tshogs rnams:_khro chen 'bar bas mtshams chod cig:_hU~M:_nub kyi phyogs nas mtshams gcod pa:_rta mgrin rgyal po khro bo'i rgyal:_klu la sogs pa'i gdon tshogs rnams:_khro chen 'bar bas mtshams chod cig:_hU~M:_byang gi phyogs nas mtshams gcod pa:_bdud rtsi 'khyil ba khro bo'i rgyal:_gnod sbyin la sogs gdon tshogs rnams:_khro chen 'bar bas mtshams chod cig:_hU~M:_shar lho'i mtshams nas mtshams gcod pa:_khro bo'i rgyal po dbyug sngon can:_me lha 'dul mdzad dbyug pa phyar:_'jigs byed chen po khro bo'i rgyal:_drang srong la sogs gdon tshogs rnams:_mtshams kyi khro bos mtshams chod cig:_hU~M:_lho nub mtshams nas mtshams gcod pa:_mi g.yo mgon po khro bo'i rgyal:_srin po 'dul mdzad ral gri phyar:_bdud 'dul chen po khro bo'i rgyal:_srin po la sogs gdon tshogs rnams:_mtshams kyi khro bos mtshams chod cig:_hU~M:_nub byang mtshams nas mtshams gcod pa:_khro bo gzhan gyis mi thub pa:_rlung lha 'dul mdzad tho ba phyar:_rlung lha la sogs gdon tshogs rnams:_mtshams kyi khro bos mtshams chod cig:_hU~M:_byang shar mtshams nas mtshams gcod pa:_khro bo'i rgyal po khams gsum rgyal:_'byung po 'dul mdzad rdo rje phyar:_dbang ldan la sogs gdon tshogs rnams:_mtshams kyi khro bos mtshams chod cig:_hU~M:_steng gi phyogs nas mtshams gcod pa:_hU~M kA ra ste khro bo'i rgyal:_steng phyogs lha rnams 'dul mdzad pa:_gza' skar la sogs gdon tshogs rnams:_khro chen 'bar bas mtshams chod cig:_hU~M:_'og gi phyogs nas mtshams gcod pa:_stobs po che ste khro bo'i rgyal:_'og phyogs sa bdag 'dul mdzad pa:_sa bdag la sogs gdon tshogs rnams:_khro chen 'bar bas mtshams chod cig:_khro bo chen po bcu rnams kyang:_zhal gsum phyag drug gdug pa 'dul:_phyag na mtshon cha sna tshogs bsnams:_mtshon cha'i rtse las me ri 'bar:_me dpung klong na mtshon phran 'phro:_rdo rje phur pa ral gri dang:_tho ba dgra s+t+wa zhags pa dang:_bing dang 'khor lo tho lum dang:_ti li shag ti tho lum dang:_mda' dang gtun shing khaT+wAM ga:_dril bu lcags kyu rdo rje dang:_mtshon cha sna tshogs 'phros pa yis:_bgegs kyis sbyor ba mtshams chod cig:_sku yi ba spu re re las:_khro chung sprul pa skar ltar 'phro:_steng 'og phyogs mtshams khro bos gtams:_khro bo 'bar ba'i gur chen la:_bgegs zhes bya ba'i ming yang med:_thams cad dbang gi da la ste:_pad+ma dbang gi mtshams las ma 'da' zhig:_oM ha ya gr-I wa pad+ma kro d+hI shwa ri badz+ra pa Ni badz+ra kI li kI la ya:_ma hA kA la yak+Sha ya mAn+ta ka:_kA la rU pa karma raM raM hU~M hU~M phaTa?:_oM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:_oM kro d+ha ni kro d+ha ni bi dza ya ha na ha na hU~M phaTa?:_oM kro d+ha ni kro d+ha ni nI la daN+Da da ha da ha hU~M phaTa?:_oM kro d+ha ni kro d+ha ni ya mAn+ta ka pa tsa pa tsa hU~M phaTa?:_oM kro d+ha ni kro d+ha ni Ar+Ya a tsa la b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaTa?:_oM kro d+ha ni kro d+ha ni ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_oM kro d+ha ni kro d+ha ni a pa rA dzi ta tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaTa?:_oM kro d+ha ni kro d+ha ni a mr-i ta kun+d+ha li tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaTa?:_oM kro d+ha ni kro d+ha ni trai lo kya bi dza ya b+hin+d+ha b+hin+d+ha hU~M phaTa?:_oM kro d+ha ni kro d+ha ni hU~M kA ra gardza gardza hU~M phaTa?:_oM kro d+ha ni kro d+ha ni ma hA bA la s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaTa?:_ces ting nge 'dzin dang ldan pas mtshams bcad do:_bzhi pa skyabs sems ni/_mdun gyi nam mkhar dbang chen rta mchog rol pa rtsa ba gsum gyi lha tshogs sogs phyogs dus skyabs gnas rgya mtshos bskor te bzhugs pa la/_bdag gzhan sems can thams cad sgo gsum gus pas 'di nas byang chub bar du skyabs su 'gro zhing sems bskyed par gyur/_bdag dang khams gsum sems can rnams:_bla ma rnams la skyabs su mchi:_yi dam rnams la skyabs su mchi:_mkha' 'gro'i tshogs la skyabs su mchi:_khyed rnams thugs rjes dgongs nas kyang:_byin gyis brlab cing bskyab mdzad gsol:_lan gsum/_sems bskyed ni/_bdag gis sems can thams cad kyi don du dpal rta mgrin gyi go 'phang thob par byas nas/_bdag la gnod par byed cing 'tshe ba thams cad snying rje chen pos log rtog bcom ste bde gshegs kyi sa la 'god par bya'o/__/lan gsum/_lnga pa mchod pa byin brlab ni/_hU~M zhes brjod pas mchod gtor gyi bgegs bsangs te/_stong pa'i ngang las:_b+h+rUM las gnas khang rin po che'i pho brang rgyan dang ldan pa yangs shing rgya cher bkod pa'i dbus su:_oM AHhU~M las nyer spyod 'dod yon rgyal srid sna bdun lha'i zhal zas rmad du byung ba'i mchod sprin rgya mtshos gang zhing tshogs zhing dkyil 'khor gyi lha dang bcas pas longs spyod par gyur:_oM AHhU~M:_oM badz+ra ar+g+haM AHhU~M sogs nas/_shab+da AHhU~M zhes brjod/__drug pa brda sgo dbye ba ni/_hU~M:_srid gsum gzhal yas rang bzhin la:_phyogs dang rgya yang ma chad pa'i:_mnyam sbyor bdag nyid chen por gnas:_de bzhin nyid dbyings dkyil 'khor du:_gsang ba'i dngos grub 'thob bya'i phyir:_dbang chen dkyil 'khor sgo phyes shig:_hrIHpra be sha ya phaT:_de nas brda phyag bskul ba ni/_hrIH_dbang chen sangs rgyas kun gyi gtso:_bde chen 'du 'bral med pa'i mchog:_dbang chen rta mchog 'khor bcas la:_mi phyed dad pas phyag 'tshal lo:_bdun pa dam bca' ba ni/_hU~M:_bdud dang srin po ma lus 'dul ba dang:_gdug pa'i dgra bgegs ma lus bsgral ba dang:_dbang dang dngos grub ma lus 'thob bya'i phyir:_khyed kyi phrin las ma lus 'gro ba'i don du bgyi:_hU~M sa ma ya s+t+waM:_brgyad pa byin dbab pa ni/_spos rol gdung ba'i dbyangs dang bcas te/_hrIH_srid gsum gdug pa ma lus 'dul ba dang:_dbang dang dngos grub ma lus blang bya'i phyir:_dus gsum bde gshegs 'khor bcas dang:_dbang chen yi dam lha tshogs dang:_chos skyong srung ma rig 'dzin rnams:_dkyil 'khor 'di la brtan par bzhugs:_rnal 'byor bdag la dbang zhig bskur:_mthu dang rdzu 'phrul byin gyis rlobs:_sarba sa ma ya a be sha ya a a aH_dgu pa bshags pa bya ba ni/_spro na bde gshegs spyi bshags sngon du 'gro bas/_hU~M:_skyes mchog mtha' yas rgya mtsho 'dra kun la:_blo chung bdag 'dras spros pa 'di gsol nas:_rgyud lnga'i skye bos 'phya ba rang mod kyang:_ye shes spyan gyis da gzigs bzod par gsol:_thugs rje'i ngang nyid bskul yang mi 'tshal te:_blo chung sbyang phyir dad pas spyan 'dren na:_skyon med byams pa'i sems kyis 'dir gshegs la:_bdag rtog skyon kun kun nas bsal du gsol:_rtsa ba yan lag dam tshig 'gal gyur pa:_rta mchog 'khor bcas sku la bzod par gsol:_bzod par bzhes nas tshangs par bstsal du gsol:__zhes dang yi ge brgya pa'ang brjod do:__bcu pa sman raka gtor ma byin gyis brlab par bya ste/_thog mar sman byin gyis brlab pa ni/_oM zhes brjod pas thod pa'i snod dam rdzas dang bcas pa mi dmigs te stong par bsam:_stong pa'i ngang las kaM las thod pa'i sgyed pu gsum gyi dbus su ra~M las me'i dkyil 'khor zur gsum pa:_de'i 'og tu ya~M las rlung gi dkyil 'khor gzhu'i dbyibs can ba dan bzhis mtshan pa:_steng du a las ka pA la phyi dkar la nang dmar ba yangs shing rgya che ba:_hU~M las dam tshig chen po'i bdud rtsis gang ba'i steng du oM AHhU~M swA hA las rigs lnga yab yum bcur gyur:_rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ya~M la phog:_ya~M las rlung byung:_rlung gis me sbar:_mes thod pa dros:_dam rdzas rnams zhu zhing khol ba'i klong du rigs lnga yab yum snyoms par zhugs pa'i sbyor mtshams nas byang chub kyi sems dkar dmar 'dres pas mer gyis gang zhing:_slar yang rigs lnga yab yum bcu 'od du zhu ba las ye shes kyi bdud rtsi 'od zer lnga dang ldan pa kha dog dkar la dmar ba'i mdangs chags pa dpag tu med pa 'khyil bar gyur:_oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:_zhes lan gsum mam bdun brjod pas byin gyis brlab:_oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaT:_zhes lan gsum brjod pa'i dang po'i dus rdo rje'i rtse mos bdud rtsi dkrugs:_gnyis pas phyogs bcur gtor bas bgegs rigs thams cad tshar bcad:_gsum pas gnas khang la gtor bas phyi nang thams cad khro chung gis go mtshams med par gtams par bsam mo:_gnyis pa rak+ta byin gyis brlab pa ni/_oM zhes brjod pas rak+ta'i rdzas kyi dngos po thams cad shin tu dag par byas:_AHlas ka pA la yangs shing rgya che ba lcang lo dang bcas pa'i nang du:_hU~M las khams gsum gyi rak+ta dmar chen khrag gi rgya mtsho 'khyil bar zhing gi snas 'phyo ba:_lbu phreng thol thol du g.yo ba las 'dod pa'i lha mo dpag tu med pa 'phro bar gyur:_oM ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la AHhU~M:_gsum pa gtor ma byin brlab ni/_oM zhes brjod pas thod pa'i snod dam rdzas dang bcas pa mi dmigs te stong par bsam:_stong pa'i ngang las kaM las thod pa'i sgyed pu gsum gyi dbus su ra~M las me'i dkyil 'khor zur gsum pa:_de'i 'og tu ya~M las rlung gi dkyil 'khor gzhu'i dbyibs can ba dan bzhis mtshan pa:_steng du a las ka pA la phyi dkar la nang dmar ba yangs shing rgya che ba:_hU~M las dam tshig chen po'i bdud rtsis gang ba'i steng du oM AHhU~M swA hA las rigs lnga yab yum bcur gyur:_rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ya~M la phog:_ya~M las rlung byung:_rlung gis me sbar:_mes thod pa dros:_dam rdzas rnams zhu zhing khol ba'i klong du rigs lnga yab yum snyoms par zhugs pa'i sbyor mtshams nas byang chub kyi sems dkar dmar 'dres pas mer gyis gang zhing:_slar yang rigs lnga yab yum bcu 'od du zhu ba las ye shes kyi bdud rtsi 'od zer lnga dang ldan pa kha dog dkar la dmar ba'i mdangs chags pa 'dod pa'i yon tan rnam pa lnga yi sprin 'phro zhing:_sha khrag rus gsum sogs bza' bca' btung ba'i phung po thang mar brdal zhing 'khyil bar gyur:_oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dzo ba liM ta ba la ba te gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHTha:_zhes lan bdun brjod pas byin gyis brlab bo/__/de dag ni bsnyen sgrub las gsum ka la 'jug pa'i sngon 'gro'i le'u tshan dang po'o/__/gnyis pa dngos gzhi bsnyen sgrub las gsum gyi phrin las la gsum/_rang don bsnyen pa'i rnal 'byor/_gzhan don sgrub pa'i mngon rtogs/_las mtha' zlog pa'i las sbyor gsum las/_dang po rang don bsnyen pa'i rnal 'byor man ngag gsal sgron ltar bya ba la/_nang lus kyi dkyil 'khor lhar bskyed pa ste/_oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+mako\u0f85haM:_chos thams cad dbyings dang rig pa gnyis su med pa'i stong pa nyid dang snying rje chen po'i ngang las:_rig rtsal 'gag med chos nyid kyi rang sgra b+h+rUM badz+ra maN+Da la zhes nam mkha' nas sgra brnyan ltar grags pa'i rkyen gyis snod bcud thams cad khrag 'thung rol pa'i zhing dang gzhal med khang rdo rje srung ba'i 'khor lo dang dur khrod kyi chos thams cad kyis 'jigs par byas pa'i dbus su:_pa~M pad+ma maN+Da la:_sna tshogs pad+ma 'dab ma brgyad pa:_a tsan+d+ra maN+Da la:_pad+ma'i ze'u 'bru'i lte bar zla ba'i dkyil 'khor:_ra~M sUr+Ya maN+Da la:_de'i steng du nyi ma'i dkyil 'khor:_ma hA ru tra maN+Da la:_de'i dbus su gnod sbyin pho mo byi chings su bsnol ba'i gdan dang bcas pa bsam:_hU~M pad+ma kro d+ha ha ya gr-I wa maN+Da la:_zhes brjod pas/_bdag nyid dpal chen rta mgrin zhal gsum phyag drug pa:_zhabs bzhi gyad chen po'i dor stabs su bgrad pa:_sku dang rtsa zhal dmar zhing smug pa'i mdangs 'od rab tu 'tsher ba:_g.yas zhal dkar la g.yon zhal dmar ba:_phyag g.yas gsum gyis rdo rje'i tho ba gdengs pa:_g.yon gsum gyis sdigs mdzub sgreng ba'i rtse las bskal pa'i me chen 'bar ba:_dbu gsum gyi steng du rta mgo ljang gus rta skad drag tu 'tsher ba:_rta mgo dbus ma'i rtser gsung gi khyung dmar po:_g.yas pa'i steng sku yi khyung dkar po:_g.yon pa'i steng thugs kyi khyung mthing nag rngams shing brjid pas mtshan pa:_ral pa kham nag srid pa'i rtse mor 'bar ba:_spyan dgu sdang mig nyi zla ltar 'khyil zhing:_sma ra dang smin ma dang ba spu'i khung bu thams cad nas ye shes kyi me 'od 'phro bas khams gsum gyi gdug pa can thams cad sreg par mdzad pa:_sku'i cha rnams su khrag gi thig le:_zhag gi zo ris:_thal chen gyi tshom bu bkod pa:_sku stod la glang chen gyi ko rlon:_sku smad la stag lpags kyi sham thabs zhing gi ska rags kyis bcings pa:_thod skam lngas dbu la brgyan cing:_thod rlon lnga bcus do shal se ral kha thogs pa:_sbrul dkar pos skra 'ching:_ser pos rna cha:_dmar pos phyag gdub:_ljang gus mgur chun:_nag pos rkang gdub dang ske rags bcings pa:_rus pa'i rgyan thams cad kyis brgyan cing:_gtum zhing rngams la 'jigs pa'i bdag nyid can gyi pang du yum pad+ma gzi ldan ma dmar mo phyag g.yas 'khor lo 'dzin pas yab la 'khyud cing:_g.yon thod pa khrag gis gang ba yab la stob pa:_dur khrod kyi chas thams cad kyis brgyan cing mnyam par sbyor ba:_sku'i gnas lngar rigs lnga'i he ru ka yab yum:_de rnams kyi spyi bor 'jam dpal gshin rje gshed:_mgrin par pad+ma rta mgrin:_thugs dbus su phyag na rdo rje:_lte bar mgon po nag po:_gsang gnas su rdo rje gzhon nu rnams so so'i yum dang bcas pa:_sku'i gnas bcur khro bo chen po bcu:_yan lag bzhi la sgo ma bzhi:_ba spu'i khung bu thams cad khro bo dang khro mo bka' sdod dregs pa'i tshogs bsam gyis mi khyab pa spro zhing bsdu ba'i bdag nyid chen po:_gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa las rdo rje gsum gyi bdag nyid du gyur par bsam:_slar yang thugs ka'i 'od zer gyis dbang gi lha rgyal ba rigs lnga yum dang bcas pa spyan drangs:_rigs lnga'i thugs ka nas lha mo bum pa thogs pa dpag tu med pa byung ste:_hU~M:_pad+ma dbang gi dkyil 'khor du:_dug lnga rnam par dag pa yi:_ye shes lnga yi dbang mchog 'dis:_rgyal ba'i sras po khyod dbang bskur:_oM badz+ri b+hA ba a b+hi Shiny+tsa oM:_zhes gsungs shing ye shes kyi bdud rtsis spyi bo nas dbang bskur:_dbang gi chu rgyun gyis lus kyi nang thams cad gang:_rtog pa'i dri ma thams cad dag:_lha rtog dbyer med kyi dbang thob:_bdud rtsi'i lhag ma spyi bor 'khyil ba las rigs kyi bdag pos dbur brgyan par bsam la:_phrin las kyi yan lag dang po snyan gsan dbab pa ni/_hoH_dgongs su gsol lo:_mnyam pa nyid kyi dbyings:_stug po bkod pa'i zhing:_rnam par dag pa'i ngang:_ye shes sgyu ma'i sku:_spros pa med pa'i spyod yul:_keng rus chen po ri rab kyi steng:_dur khrod chen po'i gzhal yas khang gi dbus:_'khor lo 'bar ba'i pho brang nas:_nyi zla pad+ma brtsegs pa'i gdan:_klu bdud pho mo brtsegs pa'i khri steng du:_sangs rgyas thams cad kyi gsung gi bdag nyid:_dpal rta mchog he ru ka chen po:_mkha' 'gro ma thams cad kyi rgyal mo:_yum pad+ma gzi ldan ma:_spyi bor ye shes kyi bya khyung lding ba:_thugs kar dpal gsang ba'i bdag po:_ye shes sprul pa'i khro bo chen po lnga:_shar phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:_bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu:_lho phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:_bcom ldan 'das shrI ya mAn+ta ka:_nub phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:_bcom ldan 'das gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje:_byang phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:_dpal mgon po nag po:_rigs kyi yum bzhi:_sprul pa'i khro bo chen po bcu:_bdud bzhi'i sgo gcod sgo ma bzhi la sogs te:_bcom ldan 'das bde gshegs gsang ba'i lha tshogs rnams:_spyan 'dren bzhugs su gsol:_phyag 'tshal mchod pa 'bul:_bstod pa bgyid nongs pa bshags:_thugs dam bskul phrin las bcol na:_thugs rje dang thugs dam gyi dbang gis gsan cing dgongs su gsol lo:_badz+ra sa ma ya dzaH_sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+waM:_gnyis pa spyan 'dren ba ni/_hrIH_nub phyogs bde ldan pad+ma'i zhing khams nas:_rlung nag me dpung 'bar ba'i klong dkyil nas:_klu gdon pho mo bsnol ba'i gdan steng na:_dbang gi rgyal po khro bo rta mchog dpal:_zhal gsum phyag drug sku mdog smug nag la:_zhabs bzhi brkyang bskum klu bdud nyi steng bgrad:_thugs kar nyi steng hrIHyig 'phro 'du 'bar:_yum chen gzi ldan dur khrod chas kyis brgyan:_ral pa dmar 'bar spyan gsum sdang mig bgrad:_phyag gnyis 'khor lo thod pa khrag bkang bsnams:_spyi gtsug mkha' lding ga ru Da:_thugs kar gsang bdag phyag na rdo rje dang:_'bar ba'i rgyal po khrag 'thung yab yum dang:_rta mchog rgyal po yab yum 'khor bcas rnams:_klu gdon gdug pa 'dul ba'i don slad du:_rngams brjid 'gying ba'i tshul du spyan 'dren na:_dbang gi rta skad 'tsher bzhin gshegs su gsol:_dzaHhU~M ba~M hoH_e h+ye hi pad+ma kro d+ha ha ya gr-I wa sa ma ya dzaHdzaH__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/_hU~M:_brjod med spros bral bde chen nyid dbyings las:_skye ba'i cho 'phrul 'bar ba'i skur bstan pa:_dbang drag srid gsum ma lus 'dul ba'i lha:_bdag dang gnyis med ngang du sgrub pa'i phyir:_rta mgrin dbang gi dkyil 'khor ma lus kun:_rngams brjid 'gying ba'i tshul gyis bzhugs su gsol:_oM ha ya gr-I wa pad+mAn+ta kr-i ta sa ma ya tiSh+Tha lhan:_bzhi pa phyag 'tshal ba ni/_hU~M:_mnyam nyid chos sku klong yangs brdal ba las:_drag sngags mthu mnga' rta mgrin dbang gi lha:_ma rungs rnams la thugs rjes khros pa'i tshul:_pad+ma gsung mchog rgyal la phyag 'tshal lo:_dpal chen kun 'dus rta mgrin dbang gi lha:_dbang gi sku mdog bskal pa'i me ltar 'bar:_rta gdong ljang gu 'khor dang bcas pa la:_brkyang bskum brjid pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:_oM ha ya gr-I wa pad+man+ta kr-ita na mo a ti pu hoH_pra tIts+tsha hoH_a la la hoH_lnga pa mchod pa 'bul ba ni/_hU~M:_dbus mtha' med pa kun tu bzang po'i mkha':_ye shes dbyings las mchod rdzas sna tshogs shar:_snang srid ma lus sku gsung thugs kyi rgyan:_mchod pa'i bye brag sprin tshogs mtha' dag dang:_kun bzang mchod pa'i longs spyod sna tshogs rnams:_gnyis su med pa'i don gyis bdag gis ni:_blang dor tha dad spangs te 'bul lags na:_rgyal ba'i dkyil 'khor rab 'byams mnyes gyur cig:_a la la ste bdag gis mchod pa 'bul:_a la la ste tshim par bzhes su gsol:_hU~M:_phyi mchod nyer spyod 'dod yon 'jig rten gang:_nang mchod sbyor sgrol bde chen rmad du byung:_khyad par mchod pa pany+tsa a mr-i ta:_dmar chen rak+ta tshogs dang gtor mas mchod:_oM shrI ha ya gr-I wa sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/_shab+da'i bar dang*/_pany+tsa kA ma gu Na pU dza hoH_ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta ga Na tsakra pU dza kha kha khA hi khA hi:_drug pa bstod pa ni/_hU~M:_dbang chen mnga' mdzad dbang gi dkyil 'khor lha:_sku gsung thugs kyi gsang ba bsam mi khyab:_yon tan phrin las 'gro ba'i don la dgongs:_pad+ma khrag 'thung tshogs la phyag 'tshal bstod:_chos sku zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang:_gzugs sku 'bar ba khro bo'i tshogs rnams kun:_thugs dam bskul lo thig le'i klong nas bzhengs:_rnal 'byor bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:_gnyis pa gsung bzlas pa la bsnyen pa kho na la'ang nang gses su bsnyen sgrub las gsum las/_dang po bsnyen pa'i bzlas pa ni/_thugs ka'i ye shes sems dpa' phyag na rdo rje'i thugs dbus nyi ma'i dkyil 'khor hU~M yig dmar pos mtshan pa'i mthar sngags 'bru re re bzhin me'i rang bzhin g.yas su dmar 'khyil gyis 'khor ba:_bdag gis sngags bzlas pas lus kyi lha rnams kyis kyang sngags sgra di ri ri bsgrags pa la brten nas ye shes kyi gzi byin 'bar:_snang srid thams cad dbang du 'dus:_zil gyis mnan:_gdug pa can thams cad tshar bcad:_mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa lhun gyis grub par bsam la:_bsnyen sngags ni/_oM ha ya gr-I wa pad+ma kro d+hI shwa ri:_badz+ra pA Ni:_badz+rakI li kI la ya:_ma hA kA la yak+Sha:_ya mAn+ta ka:_kA la rU pa:_karma raM raM dz+wa la raM hU~M hU~M phaTa? phaTa?:_oM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:_bsnyen tshad rgyas pa 'bum phrag bzhi/_las rung tsam la 'bum gcig gis grub bo/__/gnyis pa sgrub pa'i dmigs pa ni/_hU~M hU~M hU~M gis sgra bsgrags pas:_rgyal ba'i dkyil 'khor rang la rdzogs:_gsal zhing brtan pa'i gzi brjid dang:_sngags kyi 'od zer 'phro 'du yis:_rgyal ba rgya mtshor mnyes mchod phul:_'gro drug sems can log rtog sbyangs:_thams cad sngags kyi rang sgrar 'ur:_yang dag bskyed rim brtan po'i ngang:_phaTa? phaTa? phaTa? kyis sgra brjod pas:_snang srid dregs pa thams cad kyang:_'dar zhing bdag la 'dud par bsam:_snang srid dkyil 'khor chen por shar:_sngags rnams gtso 'khor so sor bzla ba ste/_oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa ri ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_gtso bo yab yum gyi sngags so/_oM khroM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:_khyung gi'o/_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaTa?:_phur pa'o/_oM shrI ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza ra Na hU~M phaTa?:_gshin rje'o/_oM badz+ra tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaTa?:_phyag rdor ro/_oM shrI ma hA kA la hU~M phaTa?:_mgon po nag po'o/_oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+Tan ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M phaTa?:_khro bcu'o/_dzaHhU~M ba~M hoH_shAn+tiM puSh+TiM wA shaM ma ra ya rbad:_sgo ma bzhi'o/_de ltar lha so so la dmigs nas gtso bo yab yum la 'bum:_gzhan rnams la khri re bzla'o:__gsum pa las sbyor ni/_sngags rnams mtshon cha'i rang bzhin can:_dregs pa gang gnod bsgral bar bsam:_de las ye shes me phung dang:_drag sngags mtshon cha'i 'khor lo 'phros:_pho rgyud mo rgyud lha srin dang:_'byung po klu rigs rgyal bsen sogs:_me lce'i kha yi sbrang ma bzhin:_thams cad ma lus bsreg par bsam:_bsnyen pa sngon du song bas sham bu gdags pa la gnyis kyi dang po ni/_bsnyen pa'i sngags sham du/_e dzaHhU~M ba~M hoH_sarba e trig nan:_e hur thum dzaH_e mA ra ya rbad:_ces sde brgyad spyi dang*/_gnyis pa bye brag tu gdags pa ni:_ya ma ya:_1_gshin rje/_ma ma ru lu ma:_2_ma mo/_ma hA de wa a:_3_lha chen/_tIrti ka du:_4_mu stegs/_yak+sha shwa:_5_gnod sbyin/_rA tsa tsa:_6_rgyal po/_shU la tsa tsa:_7_dregs pa srog zan dmar po/_haM shaM tri:_8_'gong po/_rak+sha ra:_9_srin po/_ru dra haM:_10_bdud/_badz+ra sa d+hU tri:_11_rdo rje legs pa/_ru dra ru:_12_dam sri/_biSh+Nu ra:_13_gza'/_mun mun pa:_14_bdud/_bi nA ya ka tri:_15_bgegs/_a bi shu la dzaH_16_btsan ya ba rkya bdun/_tri nu shU la tri:_17_the'u rang*/_nA ga phu:_18_klu bdud rnams kyi srog snying*/_e sarba snying gzer breng shag yaM rbad:_gzer sngags so/__/grangs ni bsnyen sgrub kyi sngags mang du song na las sbyor spyi khri tsam dang*/_bye brag gang dgos rtags dang sbyar te bzla'o/__/thun mthar kha skong dbyangs gsal dang rten snying*/_stong tshigs ye shes lha tshogs dang yig brgya brjod/_bsnyen pa la brten pa'i bsnyen sgrub las gsum rkyang pa nyams su len pa'i tshe/_zur gsal gtor ma'i las rim ltar byin brlab nas mchod bstod bar gyis gtor ma phul/_nongs bshags gtor mgron brtan bzhugs spyi mthun dang*/_yar mar tshes bcu sogs la tshogs mchod dgos na rjes rim ltar dang lhag chog dkyus kyis 'thus/_de 'phros gtang rag mchod bstod nongs bshags phyin chad mthar dbyung*/_brtan bzhugs spyi mthun/_bsdu ldang ni/_phyi snod kyi 'jig rten thams cad dpal rta mgrin gyi rang bzhin du byin gyis brlabs pa gzhal yas khang la bsdu:_gzhal yas khang sgo ma bzhi dang bcas pa khro bo bcu la bsdu:_khro bo bcu khro chen bzhi yab yum dang bcas pa gtso bo yab yum la bsdu:_gtso bo yab yum rim bzhin thugs ka'i hU~M la bsdu:_hU~M yang mi dmigs pa stong pa nyid kyi ngang du thim par bsam la lus gnad bsrang:_rlung ro bsal la rang babs su 'jog:_sems rtag chad gzung 'dzin gyi mtha' las 'das pa skye 'gag med pa nam mkha' lta bu ni don dam pa'i dpal rta mgrin gyi rang zhal mjal ba yin pas:_de'i ngang la rnam par rtog pas mi bcos:_mi spro:_mi bsdu:_rjes su mi 'brang:_sems nyid rig pa gcer bu mtshan ma dang bral ba nam mkha'i dbyings lta bu la gzhag bya dang 'jog byed med pa ni chos kyi sku'o:_de ltar shes par byas nas nyams len chu bo'i rgyun bzhin du bskyang ngo:_de ni lha sngags rdzogs rim du bsdu ba mthar thug yang dag pa'i man ngag go:_rtsa ba'i man ngag rjes spyod lam du 'khyer ba ni:_de nyid kyi ngang las rol pa 'gag pa med pas spyod par byas te:_chos kyi dbyings nam mkha' lta bu las 'ja' tshon shar ba ltar bdag nyid dpal rta mgrin sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis pa:_phyag g.yas rdo rje'i tho ba dang:_g.yon sdigs mdzub kyi rtse las bskal pa'i me chen 'bar bar lam gyis gsal:_der ma zad snang ba thams cad dpal rta mgrin gyi sku:_grags pa thams cad sngags kyi rang sgra:_dran rtog thams cad chos nyid kyi rang bzhin:_byed spyod thams cad ye shes kyi rol pa 'ba' zhig tu bsam la:_dge bsngo bkra shis bcas las byang ltar bya'o/__/bdag don bsnyen pa la brten pa'i bsnyen sgrub las gsum ji ltar bya ba'i le'u tshan gnyis pa'o/__/gnyis pa phyi mtshan ma'i dkyil 'khor la brten pa'i gzhan don sgrub pa'i mngon rtogs ji ltar nyams su len tshul ni/_sngon 'gro 'jug pa'i chos rnams phrin las dbang chen rngams pa'i bzhad sgra ltar bya/_dngos gzhi lha bskyed pa ni/_bdag tha mal gnas pa'i rkang pa'i zhabs su ya~M:_rkang bol du ra~M 'bar ba dang bcas pa:_ra~M zhes yid kyis brjod pas de las ye shes kyi me cher 'bar te rnam smin gyi lus gzhob thul gyis bsregs:_bdag gi gzung 'dzin mi dmigs par skye ba med pa'i ye shes kyi rang bzhin me ri me phung du gyur par bsam la/_phrin las dngos la/_dang po rgyu ting 'dzin rnam gsum gyi thog ma de bzhin nyid kyi ting nge 'dzin ni/_chos rnams thams cad rang gi sems:_snang srid 'khor 'das skye ba med:_gdod nas ma skyes chos kyi sku:_smra bsam brjod las rnam par 'das:_gnyis pa kun tu snang ba'i ting nge 'dzin ni/_snang srid 'khor 'das skye ba med par ma rtogs par:_rang gi sems kyi rnam par rtog pas bcings pa 'di snying rje bsam pas 'gro ba kun la khyab pa'o:__gsum pa rgyu'i ting nge 'dzin ni/_sems nyid ye shes lnga'i ngo bo:_hU~M smug nag 'bar ba zhig tu bsam:_gnyis pa 'bras bu rten gzhal yas khang dang brten pa'i lha tshogs bsgom pa'i dang po 'byung ba rim brtsegs ni/_de las e zhig chad nas 'og gi phyogs su:_chos 'byung gru gsum kha dog kun dang mthun par bsgom:_ya~M zhig chad pa las rlung gi dkyil 'khor:_gzhu'i dbyibs lta bu zhig bsgom:_ra~M zhig chad pa las me'i dkyil 'khor:_zur gsum pa zhig tu bsgom:_ra zhig chad pa las rak+ta'i rgya mtsho:_zhing gi snas 'phyo ba zlum po zhig tu bsam:_su~M zhig chad pa las dbang chen gser gyi sa gzhi:_gru bzhi pa zhig tu bsam:_keM zhig chad pa las keng rus kyi ri rab:_kha khyer shin tu che ba zhig tu bsam:_gnyis pa rten gzhal yas khang bskyed pa ni/_de las su~M rat+na maN+Da la b+h+rU~M:_zhes brjod pas thams cad 'od du zhu bas:_rgyu pad+ma rA ga las grub pa'i:_sangs rgyas kyi zhing khams 'od zer sna lnga 'phro ba:_chos kyi dbyings khyab pa'o:_hU~M las b+h+rU~M zhig chad pa las:_b+h+rU~M s+pha ra Na phaTa?:_ces brjod pas:_'od zer phyogs bcur 'phros pas:_rgyal ba sras dang bcas pa rnams la phog pas:_thugs dam gyi rgyud bskul:_saM ha ra Na hU~M b+h+rU~M:_zhes brjod pas slar b+h+rU~M la thim:_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he tsakra ka pA la b+h+rU~M:_zhes brjod pas chos kyi dbyings khyab gzhal yas khang du gsal ba'o:_phyi gzhal yas khang rin po che sna lnga las grub pa:_gru bzhi gru chad sgo bzhi pa:_shar shel las grub pa:_lho baiDUr+Yalas grub pa:_nub pad+ma rA ga las grub pa:_byang mar gad las grub pa:_zur bzhir gnam lcags kyi 'dzer mgos btab pa:_nang thod pa skam rlon las grub pa:_lha chen po brgyad la ka ba byas pa:_klu chen po brgyad la gdung ma byas pa:_lha srin sde brgyad la dral drwa ba dang pad mgul nas sku stod 'byung ba tsam du byas pa:_sha chen gyi thog ras rak+ta'i rkang ras ro dum bu phyed tshal zhing gi ba dan lhu dum sogs dur khrod kyi rgyan brgyad kyis yang dag par brjid pa:_gzhal yas khang gi nang du:_nyi zla gnyis klad la lding ba:_phyogs kyi sgo bzhi rgyal chen bzhi las byas pa:_'brug ri dwags kyis sgra sgrogs pa:_tsit+ta'i pho long 'phyang ba:_rdo rje'i thog mda' 'phro ba:_khrag gi zham chu 'bab pa:_bskal pa'i rlung nag 'tshubs pa:_ye shes kyi me ri 'bar ba:_zhing gi rgyal mtshan dang:_ba dan rtse gsum pas brgyan pa'o:_gzhal yas khang chen po de'i pho brang du:_'khor lo ser po rtsibs brgyad pa:_de rgyab mu khyud:_de rgyab 'khor lo sngon po rtsibs bcu pa:_de'i rgyab tu phur bu dang:_ral gri dang:_rdo rje dang:_gri gug dang:_me ri'i gur khang bsgom:_gzhal yas khang gi phyi rol du:_'khor lo phur pa ral gri gri gug dpag tu med pa 'phro ba g.yas su 'khor ba'o:__gsum pa lha gdan ni/_lte ba zla gam dmar po sgo cig yod pa:_dbang gi gzhal yas khang mtshon pa'o:_rtsibs mchan dmar la mu khyud dkar po'o:_gru chad ni shar dkar lho ser nub dmar byang ljang ba:_rta bab sgo dang sgo rgyan gyis mdzes pa'o:_pho brang gi dbus su pad+ma dang nyi zla'i steng du:_klu bdud pho mo dang sa bdag ma hA de wa'i khri brtsigs pa'i gdan steng du:__bzhi pa brten pa lha bsgom pa'i dang po gtso bo bskyed pa ni/_hU~M de bab pa las 'od zer phyogs bcur 'phros pas:_bde bar gshegs pa rnams la phog:_sku gsung thugs la mnyes pa'i mchod pa phul:_sems can thams cad kyi lus ngag yid gsum gyi sgrib pa sbyangs nas:_dpal rta mgrin du gyur:_de nas slar yang 'od zer hU~M la 'dus nas:_rdo rje smug nag 'bar ba hU~M gis mtshan pa zhig tu gyur:_de yongs su gyur pa las bdag nyid rta mgrin sku mdog smug nag 'bar ba:_zhal gsum phyag drug pa:_zhabs bzhi brkyang bskum gyi tshul du bzhugs pa:_zhal g.yas dkar ba g.yon dmar ba:_dbus smug nag sa bdag klu gnyan zas su za ba:_phyag g.yas pa gsum na rdo rje'i tho ba re re:_g.yon pa gsum ni sdigs mdzub kyi rtse la me 'bar ba:_ral pa kham nag srid rtser 'bar ba:_dbu gsum gyi steng du rta mgo ljang zhur gsum:_rta skad phyogs bcur sgrogs pa:_srid pa gsum skrag cing 'dar bar byed pa:_rta mgo dbu ma'i steng du gsung gi bya khyung dmar po:_g.yas pa'i steng du sku'i bya khyung dkar po:_g.yon pa'i steng du thugs kyi bya khyung mthing ga:_'khor lo ral gri rdo rje'i gshog pas nam mkha'i khams khebs pa:_gnam lcags kyi mchu sder sngo zang nge 'dug pa:_klu bdud nag po zhal du gsol ba:_spu ru mtshon cha sna tshogs kyis gtams pa:_spyan ser la 'od 'bar ba:_sprul pa dang yang sprul nying sprul gyi khyung bsam gyis mi khyab pas sa bdag dang klu gnyan thams cad dus gcig tu brlag par bsam:_spyan dgu sdang mig ldog pas:_stong khams thams cad ye shes kyis mes khebs pa:_sa bdag dang klu gnyan thams cad dus cig tu bsreg par bsam:_sku stod la glang chen gyi ko rlon:_sku smad la stag gi sham thabs:_zhing lpags kyi sked dkris:_thod rlon lnga bcu rtsa gcig gi phreng ba se ral khar thogs pa:_thod pa skam po lngas dbu la brgyan pa'i rtsa bar:_sbrul dkar pos dkris pa:_ser pos rna cha byas pa:_dmar pos lag gdub dang mgul rgyan byas pa:_nag pos rkang gdub dang ska rags byas pa:_mkhur tshos la zhag gi zo ris byas pa:_brang la rak+ta'i thig le:_rtsibs log la thal ba'i tshom bu:_yan lag la keng rus kyis brgyan pa'o:_de lta bu'i gtum rngams 'jigs pa'i skur bdag bsgom mo:_de'i thugs kar pad zla nyi ma'i steng du:_hU~M mthing nag las:_dpal phyag na rdo rje sku mdog mthing nag 'bar ba la:_zhal gcig phyag gnyis pa:_mche ba gtsigs pa:_phyag g.yas rdo rje rtse lnga pa:_g.yon sdigs mdzub las me 'bar ba:_spyan gsum sdang mig tu bgrad pa:_zhabs gnyis brkyang bskum du bzhugs pa:_yan lag sbrul dang rin po ches brgyan pa:_thugs kar rdo rje rtse lnga la hU~M gis mtshan pa la:_bde gshegs snying po g.yas su 'khor bar sngags 'od zer dang bcas pa rdo rje nas pad+ma:_pad+ma nas yum gyi thugs ka nas yab kyi zhal du song bar bsgom:_hrIH_hrIHlas yum pad+ma gzi ldan ma:_sku mdog dmar mo g.yas 'khor lo yab la 'khyud pa:_g.yon thod khrag yab la stob pa:_dur khrod kyi rgyan gyis brgyan pa yab la 'khril ba'o:_gnas lngar spyi bor bud+d+ha he ru ka:_sku mdog dkar po 'khor lo dang thod khrag bsnams pa'o:_mgrin par pad+ma he ru ka sku mdog dmar po:_pad+ma dang thod khrag bsnams pa'o:_thugs kar badz+ra he ru ka sku mdog mthing nag:_rdo rje dang thod khrag bsnams pa'o:_lte bar rat+na he ru ka sku mdog ser po rin po che dang thod khrag bsnams pa'o:_gsang gnas su karma he ru ka sku mdog ljang gu:_g.yas rgya gram dang g.yon thod khrag bsnams pa'o:__gnyis pa 'khor gyi lha bskyed pa'i dang po rigs bzhi'i he ru ka yab yum bsgom pa ni/_de nas bdag gi thugs ka'i hU~M las:_hU~M bzhi rim pa bzhin du spros pa las:_'khor yab yum brgyad bskyed pa ni:_shar phyogs kyi rtsibs steng du:_rdo rje gzhon nu sku mdog mthing nag g.yas rdo rje phur pa:_g.yon thod khrag:_lho phyogs kyi rtsibs steng du:_gshin rje gshed sku mdog sngo nag:_g.yas ral gri g.yon thod khrag:_nub phyogs kyi rtsibs steng du:_phyag na rdo rje ljang nag:_g.yas rdo rje g.yon thod khrag:_byang phyogs kyi rtsibs steng du:_mgon po nag po g.yas gri gug g.yon thod khrag:_shar lho'i mtshams su rdo rje mkha' 'gro ma:_sku mdog dkar mo g.yas rdo rje g.yon thod khrag bsnams nas yab la stob pa'o:_lho nub kyi mtshams su rin chen mkha' 'gro ma:_sku mdog ser mo g.yas rin po che g.yon thod khrag bsnams nas yab la stob pa'o:_nub byang mtshams su pad+ma mkha' 'gro ma:_sku mdog dmar mo g.yas pad+ma g.yon thod khrag bsnams nas yab la stob pa'o:_byang shar gyi mtshams su las kyi mkha' 'gro ma:_sku mdog ljang gu g.yas ral gri g.yon thod khrag bsnams nas yab la stob pa'o:_gnyis pa khro bcu yab yum bsgom pa ni/_yang thugs ka nas hU~M bcu 'phros pa las:_'khor lo sngon po rtsibs bcu pa'i steng du:_khro bo chen po shar du rnam par rgyal ba:_shar lhor dbyug pa sngon po:_lho ru gshin rje gshed:_lho nub tu mi g.yo mgon:_nub tu rta mgrin dpal:_nub byang du gzhan gyis mi thub pa:_byang phyogs su bdud rtsi 'khyil ba:_byang shar du khams gsum dgra las rnam par rgyal ba:_steng du hU~M ka ra:_'og tu stobs po che rnams sku mdog dkar po g.yas rdo rje g.yon dril bu 'dzin pa'o:_zlog pa'i dus sku mdog nag po:_g.yas tho ba g.yon lcags kyu bsnams pa'o:_gsum pa sgo ma bzhi bskyed pa ni/_shar sgor dzaHlas sgo ma lcags kyu ma dkar mo:_g.yas lcags kyu g.yon sdigs mdzub can:_lho sgor hU~M las zhags pa ma ser mo:_g.yas zhags pa g.yon sdigs mdzub can:_nub sgor ba~M las lcags sgrog ma dmar mo:_g.yas lcags sgrog g.yon sdigs mdzub can:_byang sgor hoHlas dril bu ma ljang nag:_g.yas dril bu g.yon sdigs mdzub can no:_sku la dur khrod kyi chas brgyad dang ldan pa'o:_gzhal yas khang gi phyi nang thams cad ye shes kyi me ri dang me phung dang:_sprul pa'i khro chung phyag na mtshon cha thogs pa:_phyogs dang phyogs mtshams rnams su 'phro ba bsgom:_tshogs rten ye shes sems dpa' de dag:_dam tshig sems dpa' ji ltar bskyed pa bzhin mdun gyi nam mkhar badz+ra sa ma ya dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_pad+ma dbang chen lha tshogs la:_gus pas phyag 'tshal mchod pa 'bul:_sdig pa thams cad so sor bshags:_chos kyi 'khor lo bskor bar bskul:_dge ba kun la rjes yi rang:_bdag la gnyis med byin brlab gsol:_dzaHhU~M ba~M hoH_rang la thim pas rgyud byin gyis brlabs par bsam:_bzhi pa bye brag tu sku gsung thugs byin gyis brlab pa ni/_rang gi spyi bor zla ba'i steng du oM dkar po:_mgrin par pad+ma'i steng du AHdmar po:_thugs kar nyi ma'i steng du hU~M mthing nag rnams kyis mtshan pa gsal zhing 'bar ba dang bcas pa'i 'od zer 'phros/_bdag gi lus ngag yid gsum sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje'i rang bzhin du gyur:_lnga pa dbang bskur ba ni/_slar yang thugs ka'i 'od kyis rgyal ba rigs lnga yab yum spyan drangs:_mdun gyi nam mkhar bzhugs par bsam:_oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+yA shab+da AHhU~M gis phyi mchod:_oM AHhU~M gis nang mchod:_oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haM gis gsang mchod phul:_ji ltar rdo rje 'chang chen pos:_rang gi sras la dbang bskur ltar:_de bzhin bdag la dbang bskur nas:_go 'phang thob par mdzad du gsol:_zhes gsol ba btab pas rigs lngas dbang bskur gyi dgongs pa mdzad:_yum rnams kyis bdud rtsi'i bum pa bsnams nas dbang bskur:_byang chub sems dpa' rnams kyis bkra shis kyi tshigs su bcad pa brjod:_sems ma rnams kyi mchod pa'i las bcam:_khro bo rnams kyis bar chad kyi bgegs srung ba dang bcas pas mngon par dbang bskur bar bsam la:_hU~M:_pad+ma dbang gi dkyil 'khor du:_dug lnga rnam par dag pa yi:_ye shes lnga yi dbang mchog 'di:_rgyal ba'i sras po khyod la bskur:_oM bud+d+ha a b+hi Shiny+tsa oM:_zhes dbang gi tshigs su bcad pas dbang bskur ba'i bum pa'i bdud rtsi spyi bor blugs pas lus ye shes kyi bdud rtsis gang nas shes bya'i sgrib pa dag:_lha rnams kyang bdag la thim:_bdud rtsi'i lhag ma yar 'khyil ba las dbang rtags su gtso bo yab yum la snang ba mtha' yas:_rdo rje gzhon nu yab yum la rdo rje sems dpa':_gshin rje gshed yab yum la rin chen 'byung ldan:_phyag na rdo rje yab yum dang:_dpal ldan mgon po dang:_khro bo bcu sgo ma bzhi rnams la mi bskyod pa gtso bor gyur pa'i rigs lngas dbu brgyan par bsam mo:_gsum pa phrin las kyi las rim dang po ye shes kyi 'khor lo spyan 'dren pa la gnyis te/_dang po snyan gsan dbab pa ni/_hoH_dgongs su gsol lo:_mnyam pa nyid kyi dbyings:_stug po bkod pa'i zhing:_rnam par dag pa'i ngang:_ye shes sgyu ma'i sku:_spros pa med pa'i spyod yul:_keng rus chen po ri rab kyi steng:_dur khrod chen po'i gzhal yas khang gi dbus:_'khor lo 'bar ba'i pho brang nas:_nyi zla pad+ma brtsegs pa'i gdan:_klu bdud pho mo brtsegs pa'i khri steng du:_sangs rgyas thams cad kyi gsung gi bdag nyid:_dpal rta mchog he ru ka chen po:_mkha' 'gro ma thams cad kyi rgyal mo:_yum pad+ma gzi ldan ma:_spyi bor ye shes kyi bya khyung lding ba:_thugs kar dpal gsang ba'i bdag po:_ye shes sprul pa'i khro bo chen po lnga:_shar phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:_bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu:_lho phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:_bcom ldan 'das shrI ya mAn+ta ka:_nub phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:_bcom ldan 'das gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje:_byang phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:_dpal mgon po nag po:_rigs kyi yum bzhi:_sprul pa'i khro bo chen po bcu:_bdud bzhi'i sgo gcod sgo ma bzhi la sogs te:_bcom ldan 'das bde gshegs gsang ba'i lha tshogs rnams:_spyan 'dren bzhugs su gsol:_phyag 'tshal mchod pa 'bul:_bstod pa bgyid nongs pa bshags:_thugs dam bskul phrin las bcol na:_thugs rje dang thugs dam gyi dbang gis gsan cing dgongs su gsol lo:_badz+ra sa ma ya dzaH_sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+waM:_gnyis pa spyan 'dren pa ni/_sha chen dang sbyar spos bsreg:_snyan cing brjid pa'i dbyangs dang rol mo dang bcas 'di skad do:_hrIH_nub phyogs bde ldan pad+ma'i zhing khams nas:_rlung nag me dpung 'bar ba'i klong dkyil nas:_klu gdon pho mo bsnol ba'i gdan steng na:_dbang gi rgyal po khro bo rta mchog dpal:_zhal gsum phyag drug sku mdog smug nag la:_zhabs bzhi brkyang bskum klu bdud nyi steng bgrad:_thugs kar nyi steng hrIHyig 'phro 'du 'bar:_yum chen gzi ldan dur khrod chas kyis brgyan:_ral pa dmar 'bar spyan gsum sdang mig bgrad:_phyag gnyis 'khor lo thod pa khrag bkang bsnams:_spyi gtsug mkha' lding ga ru Da:_thugs kar gsang bdag phyag na rdo rje dang:_'bar ba'i rgyal po khrag 'thung yab yum dang:_rta mchog rgyal po yab yum 'khor bcas rnams:_klu gdon gdug pa 'dul ba'i don slad du:_rngams brjid 'gying ba'i tshul du spyan 'dren na:_dbang gi rta skad 'tsher bzhin gshegs su gsol:_hU~M:_gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas:_zhe sdang thugs mchog yak+sha he ru ka:_'khor lo rgyas 'debs ma dang thabs gcig tu:_rdo rje gzhon nu yab yum 'khor bcas rnams:_dam tshig tshul bzhin dbang gis spyan 'dren na:_thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs su gsol:_hU~M:_rnal 'byor dad dang lha mchog dam tshig gis:_tshur gshegs tshur gshegs bcom ldan gshin rje gshed:_ya mAn+ta ka yab yum 'khor bcas rnams:_dam tshig tshul bzhin dbang gis spyan 'dren na:_thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs su gsol:_hU~M:_mi mthun 'joms mdzad ye shes gnyen po che:_dgra bgegs gdug pa thams cad 'dul slad du:_bcom ldan gsang bdag yab yum 'khor bcas rnams:_dam tshig tshul bzhin dbang gis spyan 'dren na:_thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs su gsol:_hU~M:_rnal 'byor dad dang lha mchog dam tshig gis:_tshur gshegs tshur spyon ma hA kA la che:_dpal ldan mgon po yab yum 'khor bcas rnams:_dam tshig tshul bzhin dbang gis spyan 'dren na:_thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs su gsol:_dzaHhU~M ba~M hoH_e h+ye hi pad+ma kro d+ha ha ya gr-I wa sa ma ya dzaHdzaH__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/_hU~M:_brjod med spros bral bde chen nyid dbyings las:_skye ba'i cho 'phrul 'bar ba'i skur bstan pa:_dbang drag srid gsum ma lus 'dul ba'i lha:_bdag dang gnyis med ngang du sgrub pa'i phyir:_rta mgrin dbang gi dkyil 'khor ma lus kun:_rngams brjid 'gying ba'i tshul gyis bzhugs su gsol:_hU~M:_gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas:_zhe sdang thugs mchog yak+sha he ru ka:_ru dra nyi zla brtsegs pa'i gdan steng du:_rdo rje gzhon nu yab yum bzhugs su gsol:_hU~M:_sems can don phyir nan tan mchog bskyed de:_ye shes thugs rjes deng 'dir dgongs nas kyang:_gnyis med dngos grub bdag la bstsal slad du:_ya mAn+ta ka yab yum bzhugs su gsol:_hU~M:_dbyings las gnyis med gdug pa 'dul mdzad pa:_bcom ldan rdo rje 'dzin rgyal khro bo'i rgyal:_dpal chen phyag na rdo rje yab yum rnams:_dgra bgegs gdug pa 'dul phyir bzhugs su gsol:_hU~M:_bskal pa me ltar 'bar ba'i klong dkyil nas:_dpal ldan mgon po nag po chen po ni:_dregs pa'i dgra bgegs ma lus 'dul ba'i phyir:_dur khrod drag po'i gnas 'dir bzhugs su gsol:_oM ha ya gr-I wa pad+mAn+ta kr-ita sa ma ya tiSh+Tha lhan:_bzhi pa phyag 'tshal ba ni/_hU~M:_mnyam nyid chos sku klong yangs brdal ba las:_drag sngags mthu mnga' rta mgrin dbang gi lha:_ma rungs rnams la thugs rjes khros pa'i tshul:_pad+ma gsung mchog rgyal la phyag 'tshal lo:_dpal chen kun 'dus rta mgrin dbang gi lha:_dbang gi sku mdog bskal pa'i me ltar 'bar:_rta gdong ljang gu 'khor dang bcas pa la:_brkyang bskum brjid pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:_hU~M:_rta mchog sku la gnyis med 'khril ba'i yum:_gsang mchog dbyings las 'gro ba skyed byed ma:_shes rab mkha' la gnyis med dga' bdes rol:_gzi ldan gsang ba'i yum la phyag 'tshal lo:_hU~M:_bskal pa me ltar 'bar ba'i klong dkyil nas:_phrin las mnga' mdzad yak+sha he ru ka:_khams gsum ma lus dbang du sdud mdzad pa'i:_rdo rje gzhon nu'i sku la phyag 'tshal lo:_dus gsum rgyal ba thams cad skyed mdzad yum:_bde chen dbyings nas sprul pa'i 'byung gnas gtso:_rgyas 'debs gsang ba'i yum la phyag 'tshal lo:_hU~M:_dbyings nas gnyis med chos sku dag pa'i ngang:_gshin rje ru dra gtan nas brlag mdzad pa'i:_bdud 'dul khro bo chen po'i skur ston pa:_bcom ldan ya mAn+ta ka yab yum la:_sgo gsum rab tu dang bas phyag 'tshal lo:_hU~M mdzad hU~M ste tsaN+Da ro Sha Na:_mi mthun log 'dren ma lus 'joms mdzad pa'i:_bcom ldan gsang ba'i bdag po 'khor dang bcas pa la:_sgo gsum dang bas rab tu phyag 'tshal lo:_hU~M:_gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas:_dpal ldan mgon po che na po ni:_zhal gcig phyag gnyis spyan gsum bgrad:_dbu la thod pa'i phreng bas brgyan:_bstan pa'i dgra bgegs 'joms mdzad pa'i:_dpal ldan mgon po yab yum la:_sgo gsum dang bas rab tu phyag 'tshal lo:_oM ha ya gr-I wa pad+man+ta kr-ita na mo a ti pU hoH_pra tIts+tsha hoH_a la la hoH_lnga pa mchod pa 'bul ba la dang po phyi nang gi mchod pa spyir 'bul ba ni/_hU~M:_dbus mtha' med pa kun tu bzang po'i mkha':_ye shes dbyings las mchod rdzas sna tshogs shar:_snang srid ma lus sku gsung thugs kyi rgyan:_mchod pa'i bye brag sprin tshogs mtha' dag dang:_kun bzang mchod pa'i longs spyod sna tshogs rnams:_gnyis su med pa'i don gyis bdag gis ni:_blang dor tha dad spangs te 'bul lags na:_rgyal ba'i dkyil 'khor rab 'byams mnyes gyur cig:_a la la ste bdag gis mchod pa 'bul:_a la la ste tshims par bzhes su gsol:_hU~M:_bcom ldan bde gshegs lha tshogs 'khor bcas la:_gzugs kyi mchod pa 'bul ba ni:_me tog chu skyes thang skyes dang:_bzang shing 'bras bu'i rnam pa dang:_gzugs mdzes rnam pa sna tshogs kun:_spyan gyi mchod par bzhes su gsol:_bcom ldan bde gshegs lha tshogs 'khor bcas la:_sgra yi mchod pa 'bul ba ni:_pi waM gling bu 'khar ba'i rnga:_rdza rnga cang te'u rol mo'i dbyangs:_dung dang cha lang sil snyan dang:_sgra snyan rnam pa ji snyed pa:_snyan gyi mchod par bzhes su gsol:_bcom ldan bde gshegs lha tshogs 'khor bcas la:_dri yi mchod pa 'bul ba ni:_a ga ru dang du ru Sha:_li shi ga pur dza ti dang:_ka ra la sogs sbyar ba'i dri:_tsan+dan dri zhim shangs kyi spos:_shangs kyi mchod par bzhes su gsol:_bcom ldan bde gshegs lha tshogs 'khor bcas la:_ro yi mchod pa 'bul ba ni:_zhal zas rnam pa sna tshogs dang:_dbang po tshim byed bshos gtsang dang:_ro mchog mngar ba ci mchis pa:_ljags kyi mchod par bzhes su gsol:_bcom ldan bde gshegs lha tshogs 'khor bcas la:_reg bya'i mchod pa 'bul ba ni:_pany+tsa li kA la sogs pa:_lha yi na bza' sna tshogs dang:_mdzes shing reg 'jam ci mchis pa:_sku yi mchod par bzhes su gsol:_hU~M:_bcom ldan bde gshegs lha tshogs 'khor bcas la:_phyi yi mchod pa 'bul ba ni:_me tog yon chab bdug spos dang:_dri mchog snang gsal zhal zas dang:_rol mo dung rkang gling bu rnga sgra'i rgyun:_dril bu snyan pa rnam grol tshangs pa'i dbyangs:_bla bre rgyal mtshan 'phan gdugs ba dan rnams:_phyi yi mchod par 'bul lo bzhes su gsol:_rgyal srid sna bdun 'bul ba ni:_gling bzhir dbang bsgyur 'khor lo dang:_dbul ba sel ba'i nor bu dang:_dgos 'dod 'byung ba'i btsun mo dang:_shes rab shugs ldan blon po dang:_stobs bcu'i rtsal ldan glang po dang:_sprin gyi shugs ldan rta mchog dang:_bdud kyi tshogs 'joms dmag dpon rnams:_dpal chen 'khor bcas rnams la 'bul:_nang gi mchod pa 'bul ba ni:_a las b+han+d+ha khor yug bcud yangs su:_sha chen lnga dang sman lnga bdud rtsi lnga:_dza gad chang dang bdud rtsi rak+tar bcas:_b+han+d+ha mdzes pa'i snod du blugs byas nas:_rnal 'byor chen po'i mdun du bzhag byas te:_rlung gis me sbar me yis thod pa dros:_hU~M gi rdo rjes rab tu dkrugs byas nas:_a dkar 'bar bas kha zas dug bcom ste:_dpa' bo 'bru lngas gtor ma byin gyis brlabs:_bcom ldan dpal chen dbang gi skur bzhengs la:_zhing chen sha dang rus chen rkang:_snum chen tshil dang dmar chen khrag:_dpal chen 'khor dang bcas la 'bul:_gsur chen sha la rol te bzhes su gsol:_dmar chen khrag la rol te bzhes su gsol:_snum chen tshil la rol te bzhes su gsol:_rus chen rkang la rol te bzhes su gsol:_gsol cig rol cig mchog tu dgyes par mdzod:_ma hA mAM sa la kha raM khA hi:_ma hA rak+ta la kha raM khA hi:_ma hA tsit+ta la kha raM khA hi:_ma hA ba su ta la kha raM khA hi:_ma hA go ro tsa na la kha raM khA hi:_gnyis pa dug gsum gyi mchod pa ni/_hU~M:_bcom ldan dpal chen 'khor bcas la:_dug gsum mchod pa 'bul ba ni:_gti mug mchod pa bla na med:_gti mug mchod pa sha bzhes la:_sku yi dngos grub bstsal du gsol:_hU~M:_'dod chags mchod pa bla na med:_'dod chags mchod pa khrag bzhes la:_gsung gi dngos grub bstsal du gsol:_hU~M:_zhe sdang mchod pa bla na med:_zhe sdang mchod pa rus bzhes la:_thugs kyi dngos grub bstsal du gsol:_gsum pa bdud rtsi sman mchod 'bul ba ni/_hU~M:_rang byung gdod nas dag pa'i rdzas:_rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman:_rtsa ba 'bum phrag yangs pa'i bcud:_rigs lnga dam tshig lnga yi dngos:_ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas:_rgyud lnga sems can kun sgrol ba'i:_dug lnga sel ba'i bdud rtsi 'di:_phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad dang:_byang chub sems dpa'i tshogs chen dang:_lha dang lha mo rnal 'byor pa:_thams cad dbyings nyid skul ba'i mchog:_'di ni sngon gyi tha tshig ste:_sku gsung thugs kyi bdag nyid du:_bdag cag dad pas 'bul lags na:_thugs rjes dgongs te bzhes su gsol:_dgongs nas kun kyang dgyes par mdzod:_'phrul gyi dngos grub bdag la stsol:_oM na maHsarba ta thA ga ta a mr-i ta kha kha kha raM khA hi:_zur gsal bdud rtsi lag mchod sbyar/_bzhi pa rak+ta 'bul pa ni/_hU~M:_rak+ta dmar gyi ar+g+haM chen po 'di:_bde gshegs thugs kyi dngos grub bsgrub pa dang:_bgegs kyi dpung tshogs ma lus bcom pa dang:_bdud kyi rgyal po'i mthu rtsal 'phrog pa dang:_dregs pa pho mo bsgo ba nyan pa'i phyir:_khams gsum rak+ta'i mchod par 'bul lags na:_sku gsung thugs kyi rgyud rnams mnyes gyur cig:_oM ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la kha kha khA hi khA hi:_lnga pa gtor ma 'bul ba ni/_gtor ma bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil ba lha tshogs rnams kyi ljags rdo rje'i sbu gus bcud drangs te gsol bas shin tu mnyes par bsam la:_hU~M:_bde gshegs 'dus pa'i lha tshogs dang:_'khor gyi dregs pa pho mo'i tshogs:_g.yog dang bran du bcas pa la:_'dod yon gtor ma'i mchod pa 'di:_bdag cag dad pas 'bul lags na:_'dod pa'i don rnams sgrub tu gsol:_oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dzo ba liM ta ba la ba te gu h+ya sid+d+hi sa ma ya kha kha khA hi khA hi:_hU~M:_khor yug bcas pa'i b+han+d+ha chen po ru:_rgyud drug rtog pa'i rang bzhin rnam dag pas:_dus gsum rgyal ba'i dkyil 'khor ma lus pa'i:_sku gsung thugs kyi rgyud rnams tshims gyur cig:_a la la ste thugs rjes bzhes su gsol:_a la la ste bzhes nas dgyes par mdzod:_sa ma ya s+t+waM:_sa ma ya hoH_sa ma ya sid+d+hi pha la a la la hoH_drug pa bstod pa ni/_hrIH_nub phyogs snang ba mtha' yas zhing khams nas:_dbang gi zla gam dmar po gdengs pa na:_rta mchog ha ya gr-I wa dbang gi lha:_sku la dur khrod rol pa'i chas brgyad brgyan:_stag gi sham thabs dpa' brjid ldan pa dang:_thod pa'i phreng ba 'khor ba 'dam nas 'dren:_zhing lpags g.yang gzhi thabs la mkhas pa dang:_glang chen ko rlon rgyan du che ba dang:_khrag gi thig le mkha' 'gro dgyes sdud dang:_zhag gi zo ris dgra bgegs sha la za:_thal chen tshom bu dur khrod gnas nas 'dren:_sbrul nag chun po gdug pa ma lus bsgral:_g.yas gsum rdo rje tho ba yis:_gdug pa'i dgra bgegs spyi nas bcom:_g.yon gsum sdigs mdzub me chen gyis:_dbang chen klu dang sa bdag bsreg:_zhabs bzhis gdug pa ma lus gnon:_dbu skra kham nag rtse nas 'bar:_dbu la dbang gi rta mgo ljang zhur gyis:_phyogs bcur gzigs shing rta skad lhang lhang 'tsher:_rngog ma dbang gi le brgan me ltar 'bar:_rta skad phyogs bcur sgrogs pa yis:_rgyal ba rgya mtshor mnyes mchod 'bul:_phrum phrum rtse nas gnam lcags tshwa tshwa 'phro:_dpral ba zhur po byams pa'i nyi ma shar:_sdang mig dmar po gyen du ldog pa yis:_khams gsum srid gsum ma lus dus gcig gsol:_smin ma khro gnyer bskal pa'i glog stong 'gyu:_shangs nas rlung nag 'tshubs ma 'khyil:_zhal nas phaTa? sgrogs srid gsum tshogs por 'gyed:_dbang gi las mdzad sprul pa'i khro rgyal mchog:_yon tan brjod kyis mi langs khyod la bstod:_oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa ri ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_hrIH_spyi gtsug mkha' lding rgyal po ga ru Da:_'khor lo ral gri'i gshog pa 'bar ba la:_spu phran spu gri mtshon cha 'bar bas gtams:_spyan mig 'bar bas thur du gzigs:_gdug pa'i klu rnams khong du za:_gdug pa'i sa bdag thal bar rlog:_mkha' lding rgyal po khyod la phyag 'tshal bstod:_oM khroM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:_hU~M:_lcang lo can gyi gnas mchog dam pa nas:_bcom ldan dpal chen phyag na rdo rje ni:_gsang sngags rig sngags kun gyi bdag po ste:_log 'dren bgegs kyi tshogs rnams 'joms mdzad pa'i:_bcom ldan rdo rje bsnams la phyag 'tshal bstod:_hU~M mdzad hU~M ste tsaN+Da ro Sha Na:_bden gnyis thugs chud sprul pa'i skur bstan pa:_sprul pa'i sku brnyes phyag na rdo rje che:_dus mtha'i me ltar 'bar la phyag 'tshal bstod:_oM badz+ra tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaTa?:_hU~M:_gnyis med yum chen kro d+hI shwa ri ni:_'khor lo thod khrag 'bar ba yab la stob:_sku mdog dmar ser gzig gi sham thabs can:_rigs drug dbang sdud yum la phyag 'tshal bstod:_hU~M:_skye med klong na rak+sha he ru ka:_'chi med sra brtan rdo rje gzhon nu'i sku:_'bar ba'i klong nas lha chen bsgral nas kyang:_khro mchog mkha' 'gro 'bum gyi dbus na 'gying:_rdo rje gzhon nu che la phyag 'tshal bstod:_tsham rngams drag pos dgra bgegs ma lus bsgral:_zhing bcu rdul du brlag pa'i las mdzad pa'i:_khro rgyal sras mchog bcu la phyag 'tshal bstod:_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaTa?:_hU~M:_dregs pa 'joms mdzad gshin rje gshed kyi lha:_khram dang gsal shing be con phyag na bsnams:_chu glang ma he gshibs pa'i khri la bzhugs:_khro rgyal gshin rje gshed la phyag 'tshal bstod:_thugs kyi sras mchog ya ma ra tsA dang:_thugs las bskyed pa'i gshin rje me ru rtse:_dug gsum gshed bzhi mthar byed khro chen brgyad:_ging bdud pho nya rnal 'byor ma yi tshogs:_'jam dpal gshin rje'i tshogs la phyag 'tshal bstod:_oM shrI ya mAn+ta ka ta ha na ma tha b+hany+dza ra Na hU~M phaTa?:_hU~M dang hU~M las byung ba'i khro rgyal mchog:_rdo rje'i mche ba gtsigs pas klu gdon gsol:_gdug pa za ba'i ya sos ma mchu mnan:_ljags 'dril glog ltar 'gyu ba'i a la la:_spyan gsum me 'bar khams gsum srid gsum sreg:_zhal rgyas khro gnyer smin ma dpral bar 'bar:_rdo rje rnam thar zhal la phyag 'tshal bstod:_gshin rje gshed kyi sku ni gsus po che:_phyag gis klu brgyad bzung zhing snying nas 'dren:_g.yas g.yon phyag gnyis rdo rje dril bu 'dzin:_badz+ra pA Ni drag sngags 'brug ltar sgrogs:_ya mAn+ta ka'i thugs dam rtse gcig 'dren:_phrin las karma zhi rgyas dbang drag mdzad:_srin po rak+sha gcod cing mi bzad pa:_snying nas 'dren pa'i gsung la phyag 'tshal bstod:_oM badz+ra pA Ni hU~M phaTa?:_hU~M:_srin po'i gzugs kyi gdug pa can:_tshar gcod byang chub sems dpa' ste:_grong khyer sum brtsegs 'joms mdzad pa'i:_gtum po khyod la bdag bstod do:_mdog nag gzugs thung gzi brjid can:_gdug pa tshar gcod gri gug g.yas:_skye 'gro'i gsod byed thod khrag g.yon:_thod phreng can la bdag bstod do:_khros pa'i zhabs brdabs sa gzhi g.yo:_'jigs pa'i gad mos ri rab bsnyil:_dam tshig nyams pa'i snying 'byin pa:_dam tshig can la bdag bstod do:_oM shrI ma hA kA la hU~M phaTa?:_hU~M:_sngo nag 'bar ba'i ral pa can:_ser nag 'bar ba'i 'du 'phro can:_dmar nag 'bar ba'i tshul mdangs can:_ljang nag 'bar ba'i 'od zer can:_kun kyang zhal gcig phyag gnyis te:_mche ba zla ba tshes pa 'dra:_dur khrod rgyan gyis ma tshogs mkha' 'gro 'du:_dgra bgegs 'dul la phyag 'tshal bstod:_hU~M:_khro bo'i rgyal po rnam par rgyal:_dri za 'dul phyir phyag 'tshal bstod:_khro bo'i rgyal po dbyug sngon can:_me lha 'dul phyir phyag 'tshal bstod:_khro bo'i rgyal po gshin rje gshed:_grul bum 'dul phyir phyag 'tshal bstod:_khro bo'i rgyal po mi g.yo mgon:_srin po 'dul phyir phyag 'tshal bstod:_khro bo'i rgyal po rta mgrin dpal:_klu gdon 'dul phyir phyag 'tshal bstod:_khro bo'i rgyal po khros pa'i dpal:_rlung lha 'dul phyir phyag 'tshal bstod:_khro bo'i rgyal po bdud rtsi 'khyil:_gnod sbyin 'dul phyir phyag 'tshal bstod:_khro bo'i rgyal po khams gsum rgyal:_dbang ldan 'dul phyir phyag 'tshal bstod:_khro bo'i rgyal po hU~M kA ra:_gza' skar dbang sdud phyag 'tshal bstod:_khro bo'i rgyal po pad+ma 'khyil:_sa bdag 'dul phyir phyag 'tshal bstod:_hU~M:_shar sgo srung ba'i khro mo ni:_dkar mo phyag na lcags kyu bsnams:_lho sgo srung ba'i khro mo ni:_ser mo phyag na zhags pa bsnams:_nub sgo srung ba'i khro mo ni:_dmar mo phyag na lcags sgrog 'dzin:_byang sgo srung ba'i khro mo ni:_ljang gu phyag na dril bu 'dzin:_sgo srung khro mo bzhi la phyag 'tshal bstod:_sgrub bzlog sogs kyi skabs bstod chen kyang sbyar dgos/_gnyis pa bzlas pa sngags kyi rim pa la/_dang po dzapa khang dbye ba ni/_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa rI ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?HdzaH_bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:_ye shes dkyil 'khor gnyis pa dbye:_mdun gyi nam mkhar bzhugs par gyur:_dzapa bskul ni/_hU~M:_dbus phyogs dmar nag gru gsum dkyil 'khor na:_gdug pa klu rgyal pha mo'i gdan steng du:_thabs dang shes rab nyi zla 'od kyi dkyil:_ma chags pad+ma 'bar ba'i ge sar la:_bcom ldan dpal chen rta mgrin rgyal po dang:_yum chen khro mo e ka dzA Ti ma:_bka' nyan phra men byi la pu shud mgo:_sku ni dur khrod chas rnams rdzogs:_gsung ni sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni sgrol mdzad srog dang bcas:_dzapa kyis rgyud bskul sku gsung thugs:_phaTa? kyis spros pas stong gsum gang:_ma gsal bar du bskyed cing bsgom:_ma grub bar du mi gtang ngo:_gnyis pa bsnyen pa'i dmigs pa ni/_thugs kar nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M yig dmar po'i mthar sngags 'bru re re bzhin me yi rang bzhin g.yas su 'khyil te 'khor ba bdag gis sngags bzlas pas thugs ka'i gsang bdag dang:_spyi bo'i bya khyung:_'khor khro bo yab yum brgyad dang:_sprul pa'i khro bo bcu:_sgo ma bzhi dang:_gzhan yang ba spu'i bu ga thams cad khro chung gis go mtshams med par gtams pa rnams kyis kyang sngags sgra di ri ri bsgrags pa la brten nas ye shes kyi gzi byin 'bar:_snang srid thams cad dbang du 'dus:_zil gyis mnan:_gdug pa can thams cad tshar gcad:_mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus lhun gyis grub par bsam la:_bzla bya'i sngags ni/_oM ha ya gr-I wa pad+mA kro d+hI shwa ri:_badz+ra pA Ni:_badz+rakI li kI la ya:_ma hA kA la yak+Sha:_ya mAn+ta ka:_kA la rU pa:_karma raM raM dz+wa la raM hU~M hU~M phaTa? phaTa?:_oM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:_gsum pa sgrub pa la/_dmigs pa ni/_sngags kyi 'od zer 'phro 'du yis:_rgyal ba rgya mtshor mnyes mchod phul:_'gro drug sems can log rtog sbyangs:_thams cad sngags kyi rang sgrar 'ur:_snang srid dregs pa thams cad kyang:_'dar zhing bdag la 'dud par bsam:_dngos po'i 'byung ba thams cad kun:_lha dang sngags su byin gyis brlab:_snang srid dkyil 'khor chen por shar:_zhes drag sngags bsnyen lugs gsum gyi gdams pa ltar dmigs pa rtse gcig pas sgrub sngags so sor bzla bar spro na/_oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa ri ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_gtso bo yab yum gyi sngags so/_oM khroM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:_khyung gi'o/_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaTa?:_phur pa'o/_oM shrI ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza ra Na hU~M phaTa?:_gshin rje'o/_oM badz+ra tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaTa?:_phyag rdor ro/_oM shrI ma hA kA la hU~M phaTa?:_mgon po nag po'o/_oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+Tan ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M phaTa?:_khro bcu'o/_dzaHhU~M ba~M hoH_shAn+tiM puSh+TiM wA shaM ma ra ya rbad:_sgo ma bzhi'o:__bzhi pa las sbyor gyi bzlas dmigs ni/_dpal gyi sku las me phung dang:_drag sngags mtshon cha'i 'khor lo 'phros:_pho rgyud mo rgyud lha srin dang:_'byung po klu rigs rgyal bsen sogs:_me lce'i kha yi sbrang ma bzhin:_thams cad ma lus bsreg par bsam:_spyi dril chen po'i mthar/_e dzaHhU~M ba~M hoH_sarba e trig nan:_e hur thum dzaH_e mA ra ya rbad:_ces spyi dang bye brag tu/_ya ma ya:_1_gshin rje/_ma ma ru lu ma:_2_ma mo/_ma hA de wa a:_3_lha chen/_tIrti ka du:_4_mu stegs/_yak+sha shwa:_5_gnod sbyin/_rA tsa tsa:_6_rgyal po/_shU la tsa tsa:_7_dregs pa srog zan dmar po/_haM shaM tri:_8_'gong po/_rak+sha ra:_9_srin po/_ru dra haM:_10_bdud/_badz+ra sa d+hU tri:_11_rdo rje legs pa/_ru dra ru:_12_dam sri/_biSh+Nu ra:_13_gza'/_mun mun pa:_14_bdud/_bi nA ya ka tri:_15_bgegs/_a bi shu la dzaH_16_btsan ya ba rkya bdun/_tri nu shU la tri:_17_the'u rang*/_nA ga phu:_18_klu bdud rnams kyi srog snying*/_e sarba snying gzer breng shag yaM rbad:_gzer sngags so/_/zhes bzla'o/_/thun mthar dbyangs gsal rten snying yi ge brgya pa bzlas mthar gtor 'bul:_tshogs mchod sogs mjug chings ltar bya'o/__/sgrub chen tshom bu tshogs sgrub byed na rtsa gsum spyi yi sgrub khog sbyar ba'i phyag len dang cho ga'i 'gros rnams de ltar la/_rten phur rgyan 'god skabs su 'god/_byin 'bebs sgrub khog gi dkyus ltar sbyar bas 'thus so/__/phyi dkyil la brten pa'i gzhan don sgrub pa'i bsnyen sgrub las gsum gyi mngon rtogs kyi le'u tshan gsum pa'o/__/gsum pa bzlog pa'i las sbyor la/_dang po gang du bya ba'i yul der gung du gtor mchod sogs sgrub pa'i skabs ltar dang*/_dmigs bsal zlog dkyil ru tra'i lto bar gru gsum me ris mtshan pa'i lte bar drag po'i 'khor lo rtsibs bcu/_de'i nang du rtsibs brgyad/_lte ba zla gam dmar po sgo gcig pa/_ras bris sam rdul tshon gang 'grub byas pa'i steng*/_many+dzi'i khar lcags snod du 'bru nag gi phye khrag chang gis sbrus pas zor gtor gru gsum de las phyed kyis dman pa'i 'khor bzhi/_de las sum chas dman pa'i 'khor bcu/_de rgyab bzhi dang bcas pa'i bar mtshams khrag kong dkyu gu gru gsum kha phyir bstan gyis bskor/_mtshe yungs rtsang sogs dang sha khrag ba su tas brgyan/_sku tsaka dang dar nag gi gdugs phub/_sman raka_/mtha' skor du drag po'i nyer spyod g.yon bskor du bshams/_nye logs lcog stegs su phur pa/_sgrol gri thun rdzas/_bya 'ug gi sgro/_gu gul sogs 'du bya'o/__/gnyis pa phrin las kyi gzhung bsrangs te bsnyen sgrub kyi bzlas pa bcas gzhan don sgrub pa'i mngon rtogs ltar byas la/_zlog dkyil zur du 'don sgom byed pa sogs 'di rang la yig cha sger du yod par gsungs kyang gtan la phab par ma byung bas gsang ba spyi'i 'gros ltar bsdebs pa la/_dang po zlog dkyil bsgom pa ni/_bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor gyi thugs ka'i hU~M las 'od zer phyogs bcur 'phros:_gnod byed thams cad bkug:_ma traM la thim:_tri las ma traM sngo skya mgo bo lho nub rkang pa byang shar gan rkyal du gnas pa:_slar yang thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros ma traM gi tri la phog:_de'i 'od zer nag po phyogs bcur 'phros:_khams gsum rigs drug gi sdig sgrib bag chags thams cad bsdus nas ma traM la thim:_hU~M las mtshon cha'i char 'phros nas ma traM bsgral ba'i khog pa e khrom dkyil 'khor du gyur pa ni:_lte ba zla gam dmar po sgo gcig pa:_de'i phyi rol tu drag po'i 'khor lo rtsibs bzhi/_de'i phyi rol tu gnam lcags kyi 'khor lo sngon po rtsibs bcu pa/_phyi rol tu dur khrod kyi gzhal yas khang khrag mtsho dang:_dur khrod kyi sa gzhi dang bcas pa'i dbus su:_'khor lo mtshon cha'i char 'bebs pa/_lte bar dbang chen rta mchog rol pa/_'khor lo rtsibs brgyad pa'i shar du rdo rje gzhon nu/_lhor gshin rje gshed/_nub tu phyag na rdo rje/_byang du mgon po nag po/_mtshams bzhir mkha' 'gro bzhi dang bcas pa/_de'i phyi rol 'khor lo'i rtsibs bcu la khro bo chen po bcu sku mdog nag po/_g.yas tho ba dang*/_g.yon lcags kyu bsnams pa/_phyogs bzhir sgo ba bzhi bka' sdod srung ma'i tshogs dang bcas pa so so'i sku mdog phyag mtshan rgyan cha lugs thams cad yongs su rdzogs par gsal zhing*/_phrin las 'dod dgur bsgyur ba'i rang bzhin can du gsal bar gyur/_zhes dmigs la/_gnyis pa phrin las kyi yan lag ni/_dang po las byang gi spyan 'dren/_hrIH_nub phyogs bde ldan nas/_dbang gi rta skad 'tsher zhing gshegs su gsol:_sngags brjod bzhugs gsol yang de mtshungs/_hU~M:_brjod med spros bral sogs tshan dang po'i mthar sngags brjod/_phyag 'tshal sho lo ka dang po gnyis kyi mthar sngags/_mchod pa/_hU~M:_dbus mtha' med pa nas/_tshims par bzhes su gsol:_zhes pa tsam gyi mthar gtor ma'i las rim nas 'byung ba'i mchod pa dang*/_bstod pa ni/_hU~M:_dbang chen mnga' mdzad dbang gi dkyil 'khor lha:_sku gsung thugs kyi gsang ba bsam mi khyab:_yon tan phrin las 'gro ba'i don la dgongs:_pad+ma khrag 'thung tshogs la phyag 'tshal bstod:_gsum pa bzlas pa la/_thugs kar nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M yig dmar po'i mthar sngags 'bru re re bzhin me'i rang bzhin g.yas su dmar 'khyil te 'khor ba bdag gis sngags bzlas pas thugs ka'i gsang bdag dang:_spyi bo'i bya khyung dang:_'khor khro bo yab yum brgyad dang:_sprul pa'i khro bo bcu dang:_sgo ma bzhi dang:_gzhan yang ba spu'i bu ga thams cad khro chung gis go mtshams med par gtams pa rnams kyis kyang sngags sgra di ri ri bsgrags pa la brten nas ye shes kyi gzi byin 'bar:_snang srid thams cad dbang du 'dus:_zil gyis mnan:_gdug pa can thams cad tshar gcad:_mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa lhun gyis grub par bsam la:_bzla bya'i sngags ni/_oM ha ya gr-I wa pad+ma kro d+hI shwa ri:_badz+ra pA Ni:_badz+rakI li kI la ya:_ma hA kA la yak+Sha:_ya mAn+ta ka:_kA la rU pa:_karma raM raM dz+wa la raM hU~M hU~M phaTa? phaTa?:_oM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:_e dzaHhU~M ba~M hoH_sarba e trig nan:_e hur thum dzaH_e mA ra ya rbad:_ces ci nus bzla/_thun mthar stong tshigs mchod bstod/_gtor 'bul bcas grub nas chos srung gtor chog dang*/_tshogs byin brlab nas skong bshags yan song mtshams bde gshegs spyi bskul chen mo sbyar/_gser skyems ni/_ra~M ya~M kha~M gis sbyang*/_stong pa'i ngang las b+h+rUM las rin po che'i snod du oM AHhU~M las gser skyems kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/_hU~M:_dkon mchog rin chen gsum dang rtsa ba gsum:_khyad par dbang chen rta mgrin lha tshogs rnams:_gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:_rnal 'byor bdag gi mthu dang dpung skyed cig:_pho rgyud mo rgyud ma ning dregs pa'i sde:_ma mo mkha' 'gro zhing skyong gnas nyul kun:_gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:_rnal 'byor bdag gi mthu dang dpung skyed cig:_lo zla zhag dus spar sme tshes kyi bdag:_yul lha gzhi bdag mthu rtsal ldan pa kun:_gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:_rnal 'byor bdag gi mthu dang dpung skyed cig:_de nas dpang du gzugs pa ni/_hU~M:_dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob bla ma rje:_dngos grub kun 'byung yi dam dkyil 'khor lha:_khyad par pad+ma dbang gi dkyil 'khor lha:_yab yum bka' 'khor sprul pa yang sprul bcas:_mkha' 'gro dam can lha srin dregs pa'i tshogs:_lo zla zhag dus 'dir gnas bdag po'i tshogs:_mthu chen drag rtsal ldan rnams bdag la dgongs:_ye shes spyan gyis sgrib med da gzigs la:_bdag ni ma nyes ma len dgra bo nyes:_sangs rgyas bstan bshig skye bo yongs la 'tshe:_dge 'dun sde dkrugs chos mdzad yongs la brnyas:_bla ma'i sku dang rigs dang rgyud la bsdos:_snga dgra lag bdar phyi dgra yid la sems:_da dgra thad du 'dzug pa'i dgra bo 'dis:_yi dam lha sgom bdag la lha med zer:_lha dang srung ma khyed la mthu med zer:_nag po'i phyogs su gzhol ba'i dgra bo 'di:_da ni mngon spyod tshul gyis bsgral bar mdzod:_ma g.yel ma g.yel dbang chen dregs pa'i tshogs:_thugs dam gnad nas bskul lo sa ma ya:_hom bskyed ni/_e las gru gsum mthing nag 'bar ba'i hom khung rgya che zhing gting zab par dmigs rten nr-i dang tri las dgra bgegs gdug pa can dngos su gsal bar gyur/_hU~M:_'bar ba'i rgyal po bcom ldan he ru ka:_pad+ma dbang chen thugs dam dus la ba:_bstan pa bshig pa'i dgra dang bgegs kyi tshogs:_myur du khug la bsgral ba'i las mdzod cig:_ces bskul:_bden stobs brjod cing 'gugs pa ni/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/_chos kyi bka' bden pa dang*/_dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/_gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/_chos nyid gdod nas stong zhing chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_khyad par du bcom ldan 'das rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i mthu la brten nas/_bstan dang 'gro ba'i spyi dgra/_khyad par 'dzin pa bdag cag yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la snga dgra lag gis bdar ba/_phyi dgra yid la sems pa/_da dgra thad du 'dzugs pa'i gzugs can sdang ba'i dgra dang*/_gzugs med gnod byed bgegs kyi tshogs dang bcas pa thams cad srid pa gsum gyi khongs gar gnas gar bros kyang skad cig yud tsam la dmigs pa'i rten 'di la khug cig_/oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa ri ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_nr-i tri badz+ra ang+ku sha dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_zhes lan gsum/_phyag rgya bzhis gdab pa ni/_lcags kyu thogs la/_dzaH_khrag 'thung lha tshogs thugs las sprul pa yi:_lcags kyu dkar mo'i tshogs ni skar ltar 'khrugs:_dgra bgegs rnam shes rten la myur du khug:_khug cig badz+ra ang+ku sha ya dzaH_/oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa ri ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_badz+ra ang+ku dzaH_sngags lan gsum/_zhags pas 'ching la/_hU~M:_khrag 'thung lha tshogs thugs las sprul pa yi:_zhags pa ser mo'i tshogs ni ser ltar 'dril:_dgra bgegs rnam shes rten dang dbyer med bstim:_stims shig badz+ra a be sha ya hU~M:_oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa ri ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_badz+ra pA sha hU~M:_sngags lan gsum/_lcags sgrog gis 'ching la/_ba~M:_khrag 'thung lha tshogs thugs las sprul pa yi:_lcags sgrog dmar mo'i tshogs ni zer ltar 'khyugs:_dgra bgegs rnam shes rten dang dbyer med chings:_chings shig badz+ra s+pho Ta ya ba~M:_oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa ri ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_badz+ra s+pho Ta ba~M:_lan gsum/_dril bu dkrol la/_hoH_khrag 'thung lha tshogs thugs las sprul pa yi:_dril bu ljang mo'i tshogs ni thog ltar 'bebs:_dgra bgegs lus sems rab tu myos par gyis:_myos shig badz+ra gan+d+he hoH_oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa ri ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_badz+ra g+haN+De hoH_sngags lan gsum/_bya 'ug gi sgros byab ste/_phaTa?:_khrag 'thung lha tshogs thugs las sprul pa yi:_dbye byed 'ug gdong tshogs ni char ltar 'bebs:_dgra bgegs rnam shes mgon skyabs lha dang phrol:_lha dang phrol cig pra be sha ya phaTa?:_dug khrag gtigs la/_AH_khrag 'thung lha tshogs thugs las sprul pa yi:_'bebs byed spyang mo'i tshogs ni mun ltar gtibs:_dgra bgegs rnams shes phung po'i rten la phob:_phob cig badz+ra a be sha ya a:_oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa ri ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_dgra bgegs a be sha ya a be sha ya:_de nas bsgral phur thogs la/_hU~M:_nga ni che mchog pad+ma he ru ka:_phyag g.yas lcags kyus dgra bgegs 'chor med gzung:_g.yon pas phur bus dgra bgegs snying la gzir:_tshe dang bsod nams drangs nas rang la bstim:_'od zer bdud rtsis rgyud drug dri ma sbyangs:_rnam shes 'og min chos dbyings klong du phaTa?:_snyigs ma rdul du byas nas tshogs su 'bul:_oM ha ya gr-I wa pad+ma kro d+hI shwa ri:_badz+ra pA Ni:_badz+ra kI li kI la ya:_ma hA kA la yak+sha:_ya mAn+ta ka:_kA la rU pa:_karma raM raM dz+wa la raM hU~M hU~M phaTa? phaTa?:_oM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:_sarba duSh+TaM a yaM phaTa?:_mA ra ya rbad:_zhes tshe khrus gnas spar gyi dgongs pas btab/_thun brab/_ral gri thogs la/_hU~M:_nga ni las kyi gshin rje gshed:_ye shes ral gri 'bar ba rno ngar gdeng:_dgra bgegs pho rnams rkang pa g.yas nas gtub:_dgra bgegs mo rnams rkang pa g.yon nas gtub:_khog pa kha phye rdul phran bzhin du bya:_sarba duSh+TaM mA ra ya b+hin+d+ha b+hin+d+hahU~M phaTa?:_ces dum bur gtub/_bstab pa ni/_hU~M:_bcom ldan dpal chen pad+ma he ru ka:_'bar ba'i rgyal po khrag 'thung yab lnga dang:_bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dang:_lha yi rgyal po 'jam dpal gshin rje gshed:_gsang ba'i bdag po bcom ldan gos sngon can:_mgon po nag po chos skyong yongs kyi rje:_mkha' lding rgyal po bya khyung ga ru Da:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa rnams:_sku ni rngams brjid 'jigs pa'i 'od dang ldan:_gtum pa'i zhal gdangs rdo rje'i mche ba gtsigs:_gdug pa'i dgra bgegs ma lus zhal du bstab:_lhag med bzhes shig rol cig kha raM khA hi:_shrI pad+ma he ru ka ma hA badz+ra sa ma ya sarba duSh+Tan mAM sa rak+ta kiM ni ri ti tsit+ta ba su ta go ro tsa na kha raM khA hi:_zhes phul lo/_/ling ro gtor chung sha khrag sogs zor du 'bul ba ni/_rtsa ba'i bstod chen rngams chen 'gying glu sbyar/_bzlog pa'i las rim ni/_hU~M:_dmar nag gru gsum dbang gi dkyil 'khor na:_dpal chen khro rgyal rta mgrin rta skad bzhad:_khams gsum dbang sdud srid gsum zil gyis gnon:_khro bo khro mo rnams kyi dbus na 'gying:_mkha' dbyings bde chen klong du 'khyil ba'i yum:_e ka dzA Ti pad+ma gzi ldan ma:_dbang gi lha mo dbang phyug nyi shu brgyad:_long ba rgyab sbrel ro bshal spyang mo dang:_dra ba can dang glog 'gyu ma mo'i tshogs:_za byed lcags kyi khyi ste rkang gsum sogs:_pad+ma dbang chen lha rgyud thugs dam can:_dbang chen drag po'i lha tshogs 'khor bcas rnams:_dam rdzas sha khrag gtor ma 'di bzhes la:_mthu rtsal dpung skyed thugs dam dus la babs:_chag che nyam nga zlog pa'i las mdzod cig:_nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi dgra la zlog:_gdon rigs stong phrag brgyad cu dgra la zlog:_dus min 'chi ba rnam brgyad dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_ltas ngan brgyad cu rtsa gcig dgra la zlog:_ye 'drog sum brgya drug cu dgra la zlog:_glo bur dgu bcu rtsa gcig dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_mo rtsis rmi lam ngan pa dgra la zlog:_kag dang spar kha rtsub pa dgra la zlog:_phyi nang gsang ba'i bar chad dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_gzugs can mi yi byad kha dgra la zlog:_gzugs med lha 'dre'i byad kha dgra la zlog:_ban bon sngags pa'i byad kha dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_rje yi bka' chad 'bebs pa dgra la zlog:_'bangs kyi kha mchu byed pa dgra la zlog:_khyim mtshes nye ba'i nang 'khrugs dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_nad yams 'khrugs rtsod skal ngan dgra la zlog:_btsa' sad ser gsum god kha dgra la zlog:_chag che nyam nga thams cad dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_hU~M:_phrin las gru gsum drag po'i gzhal yas nas:_sdang gdug rnam gnyis bsgral ba'i dkyil 'khor nas:_dregs pa ru tra bsnol ba'i gdan steng du:_bcom ldan dpal rdo rje gzhon nu'i sku:_gnyis med yum chen 'khor lo rgyas 'debs ma:_phyogs bcu'i khro bo pha bcu ma bcu dang:_za gsod sprul pa mgo brnyan nyi shu'i tshogs:_gdug pa 'dul phyir sras mchog nyi shu gcig:_dgra bgegs rnam gnyis bsgral ba'i sgo ma bzhi:_bdag nyid chen mo dpal ldan re ma ti:_khyad par srung ma shwa na mched sde bzhi:_sa bdag chen mo bse yi lha mo bzhi:_bod khams skyong ba'i brtan ma bcu gnyis sogs:_phrin las phur pa'i lha rgyud thugs dam bskul:_dam rdzas sha khrag gtor ma 'di bzhes la:_sogs gong gi 'gres byang sbyar/_hU~M:_gru gsum smug nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i gdan steng du:_chu glang ma he gshibs pa'i khri steng nas:_yab gcig rgyal po 'jam dpal gshin rje gshed:_sbyor ba'i yum mchog ro langs be tA li:_sgrol ba'i yum mchog e ka tsA Ti ma:_thugs las bskyed pa'i gshin rje me ru rtse:_dug gsum gshin bzhi gshin rje mthar byed brgyad:_ging bdud pho nya rnal 'byor ma yi tshogs:_'jam dpal gshin rje'i lha rgyud thugs dam can:_sogs gong gi 'gres byang sbyar/_hU~M_lcang lo can gyi gnas mchog dam pa na:_gsang ba'i bdag po bcom ldan gos sngon can:_sbyor ba'i yum mchog khams gsum dbang sdud yum:_thugs kyi sprul pa khro rgyal mi g.yo mgon:_klu rnams 'dul mdzad bya khyung ga ru Da:_bka' yi pho nya rgyal chen rnam thos sras:_dam can phrin las sgrub mdzad rA hu la:_bka' nyan gsung sdod lha srin sde brgyad tshogs:_gsang ba'i bdag po'i lha rgyud thugs dam can:_sogs gong gi 'gres byang sbyar/_hU~M:_bskal pa me ltar 'bar ba'i dkyil 'khor nas:_'dod chags khrag gi rgya mtsho 'khrugs pa'i dbus:_zhe sdang dur khrod chen po bsil ba'i tshal:_gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas:_gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i gdan steng na:_rdo rje'i chos skyong srung mar zhal bzhes pa:_dpal ldan mgon po thod pa'i phreng ba can:_sbyor ba'i yum mchog phrin las rnams sgrub yum:_khyed kyi yon tan bsam gyis mi khyab cing:_byang gi phyogs kyi dur khrod chen po der:_gnod sbyin stong gi tshogs dang bcas nas su:_las su sangs rgyas bstan pa gnyan po srung:_zas su dgra bo'i sha khrag za byed cing:_gdug pa'i dgra bgegs srog rtsa gcod par byed:_dpal ldan mgon po'i lha rgyud thugs dam can:_sogs gong gi 'gres byang sbyar/_hU~M:_rigs kyi yum mchog mkha' 'gro chen mo bzhi:_mi 'gyur sngo nag 'bar ba'i 'od phung can:_gzi brjid ser nag 'bar ba'i 'od zer 'phro:_rjes chags dmar nag 'bar ba'i 'dul thabs ston:_drag shul ljang nag 'bar ba'i phreng ba 'khrugs:_kun kyang zhal gcig phyag gnyis rab tu brjid:_spyan zlum dmar po bar snang glog ltar 'gyu:_mche ba bzhi gtsigs zla ba tshes pa 'dra:_ral pa nag po dus kyi mun ltar gtibs:_g.yas pas gri gug 'bar ba mkha' la gsor:_dam nyams dgra bgegs srog rtsa gcod par byed:_g.yon pas thod khrag 'bar ba zhal du rngub:_dam nyams dgra bgegs snying gi khrag rgyun gsol:_dur khrod ma mo dam nyams gshed ma che:_bskal pa'i me dpung 'bar ba'i klong dkyil nas:_ma tshogs gdug pa'i gnod pa bzlog mdzad pa'i:_khrag 'thung dbyings phyug ma bzhi 'khor dang bcas:_sogs gong gi 'gres byang sbyar/_hU~M:_bcom ldan rdo rje sems dpa'i thugs kyi sras:_'jigs byed 'bar ba rol pa'i stang stabs can:_ye shes bskal pa'i me chen 'khrugs pa yis:_srid pa gsum gyi mun pa sel bar mdzad:_gzhan gyis mi thub sku gsung thugs 'chang ba'i:_ye shes khro chen rnam rgyal rnam pa bcu:_phyogs bcu'i gdon tshogs 'dul ba'i thugs dam can:_dam rdzas sha khrag gtor ma 'di bzhes la:_sogs gong gi 'gres byang sbyar/_hU~M:_bde gshegs 'dus pa rta mchog rol pa'i lha:_yongs rdzogs dkyil 'khor mtshams kyi las mdzad pa:_gzhal yas phyogs bzhi'i sgo bzhi srung mdzad pa'i:_sgo skyong khro mo rnams kyi thugs dam can:_dam rdzas sha khrag sogs gong gi 'gres byang sbyar/_hU~M b+h+yo:_dbang chen drag po'i lha tshogs thugs dam can:_dam rdzas sha khrag gtor ma 'di bzhes la:_mthu rtsal dpung skyed thugs dam dus la babs:_chag che nyam nga zlog pa'i las mdzod cig:_nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi dgra la zlog:_gdon rigs stong phrag brgyad cu dgra la zlog:_dus min 'chi ba rnam brgyad dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_ltas ngan brgyad cu rtsa gcig dgra la zlog:_ye 'drog sum brgya drug cu dgra la zlog:_glo bur dgu bcu rtsa gcig dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_mo rtsis rmi lam ngan pa dgra la zlog:_kag dang spar kha rtsub pa dgra la zlog:_phyi nang gsang ba'i bar chad dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_gzugs can mi yi byad kha dgra la zlog:_gzugs med lha 'dre'i byad kha dgra la zlog:_ban bon sngags pa'i byad kha dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_rje yi bka' chad 'bebs pa dgra la zlog:_'bangs kyi kha mchu byed pa dgra la zlog:_khyim mtshes nye ba'i nang 'khrugs dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_nad yams 'khrugs rtsod skal ngan dgra la zlog:_btsa' sad ser gsum god kha dgra la zlog:_chag che nyam nga thams cad dgra la zlog:_bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:_bsgyur ro lha 'dre'i cho 'phrul dgra la sgyur:_hU~M:_dgongs su gsol lo yi dam lha:_gsan du gsol lo chos skyong tshogs:_g.yab pa'i dus su spyan ma brtul:_bos pa'i dus su snyan ma sra:_bzlog bsgyur bcol ba'i phrin las mdzod:_hU~M:_dkyil 'khor gtso mchog he ru ka:_dbang chen rta mchog rgyal po dang:_yum mchog pad+ma gzi ldan ma:_khrag 'thung rigs lnga yab dang yum:_rdo rje gzhon nu gshin rje gshed:_gsang ba'i bdag po dpal mgon che:_rdo rje'i bya khyung ga ru Da:_phyogs bcu'i gdon 'dul khro bo bcu:_phrin las sgo ma bzhi la sogs:_dkyil 'khor rab 'byams dbyings nas bzhengs:_dam can srung ma mthu rtsal skyed:_dregs pa sde brgyad las la chos:_sha khrag gtor ma tshogs su rol:_sman raka phud kyi mchod pa bzhes:_sdang ba'i dgra dang gdon pa'i bgegs:_zung zhig rgyob cig rnam par chings:_gtogs shig grogs dang bral bar gyis:_bzlog cing bsgyur la rdul du rlog:_sde brgyad gdug pa'i cho 'phrul zlog:_phyi nang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:_byad kha phur kha than ltas zlog:_nad gdon dgra bgegs 'tshe ba zlog:_me chu dug mtshon 'jigs pa zlog:_dus min 'chi dang bar chad zlog:_bzlog go dmar chen gtor mas zlog:_bsgyur ro ltas ngan dgra la sgyur:_bzlog bsgyur bcol ba'i phrin las mdzod:_oM ha ya gr-I wa pad+ma kro d+hI shwa ri:_badz+ra pA Ni:_badz+ra kI li kI la ya:_ma hA kA la yak+sha:_ya mAn+ta ka:_kA la rU pa:_karma raM raM dz+wa la raM hU~M hU~M phaTa? phaTa?:_oM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:_shrI pad+ma he ru ka sarba sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:_zlog pa grangs bsags dgos na/_hU~M:_chos kyi dbyings nas rang byung grub pa'i lha:_pad+ma rol pa'i dur khrod chen po nas:_shin tu mi bzad 'bar ba'i skur ston pa:_dbang chen 'khor bcas drag po'i phrin las mdzod:_hU~M:_dkyil 'khor gtso mchog he ru ka:_sogs zlog byang rgyas pa'i mtha' yi sngags dang bcas pa la grangs bzung bas 'thus so/__/zlog pa zhag grangs byed na 'di mtshams tshogs la rol zhing lhag ma sogs rjes chog mthar dbyung la/_grub pa'i nyin lhag chog rjes/_zor gyi ye shes pa nam mkhar btegs/_dam tshig pa gtor zor dmag tshogs kyi rang bzhin las la rngams par bsam la spyi dril chen mo'i sngags bzla/_gser skyems btang*/_brtan ma dang chad mdo'i rjes su zor du bskul ba'i las rim ni/_hU~M:_dgongs su gsol lo sogs zlog thung de tshar gcig gam gsum brjod la gtor ma 'phang*/_bro brdung ba dang tshe 'gugs spyi rgyug byang gter lta bu sbyar/_gtang rag mchod bstod nas bkra shis brjod pa'i bar snga ma rnams ltar byas pas grub bo/__/de ltar byas pa'i phan yon/_sngon las 'phral rkyen gyi 'gal rkyen thams cad zlog cing dngos grub myur du thob par byed pa ni nges pa'o/__/las sbyor gyi gtso bo dmar chen gtor zlog nag 'gros su bkod pa'i le'u tshan bzhi pa'o/__/dpal rta mchog rol pa dregs pa kun sgrol gyi phrin las khrigs su bsdebs pa'i rjes rim la/_dang po tshogs kyi mchod pa la rdzas byin gyis brlab pa ni/_thabs shes tshogs kyi yo byad la bsang chu gtor/_hU~M:_bdag nyid lha yi thugs ka nas:_ha ho hrIHyi yi ge 'phros:_zhal zas tshogs kyi longs spyod rnams:_kha dog dri ro nyes skyon bsal:_oM AHhU~M dang swA hA 'phros:_ye shes lnga ldan bdud rtsi'i bcud:_'dod yon char chen 'bebs par gyur:_ha ho hrIH_lan gsum gyis nyes skyon bsal/_oM AHhU~M swA hA lan bdun gyis brlabs/_gnyis pa mdun gyi dkyil 'khor la 'dod yon gyi mchod pa spyir 'bul ba ni/_hU~M:_gzugs sgra dri dang ro dang reg:_chos dang yid kyi lha mo yis:_nam mkha'i khams ni rab bkang nas:_'dod pa'i lha mo gzugs bzang ma:_gsal byed me long phyag na bsnams:_bde gshegs rgyal ba'i spyan la 'bul:_dgyes pa'i tshul du bzhes su gsol:_sgra yi lha mo pi wang ma:_bde gshegs rgyal ba'i snyan la 'bul:_dgyes pa'i tshul du bzhes su gsol:_dri yi lha mo spos khang bsnams:_bde gshegs rgyal ba'i shangs la 'bul:_dgyes pa'i tshul du bzhes su gsol:_ro yi lha mo dung phor bsnams:_bde gshegs rgyal ba'i zhal du 'bul:_dgyes pa'i tshul du bzhes su gsol:_reg bya'i lag gnyis yongs 'khyud ma:_'jam dang reg dang 'khril dang sbyor:_reg bya'i lha mo sku la 'bul:_dgyes pa'i tshul du bzhes su gsol:_dbyings kyi lha mo bde chen ma:_phyag na rdo rje dril bu 'dzin:_dbyings kyi lha mo dbyings la 'bul:_sku gsung thugs mchog mnyes gyur cig:_oM pad+ma shrI he ru ka maN+Da la sa pa ri wA ra rU pa shab+da gan+d+he rA sa spar+she d+harma d+hA tu ma hA pU dza hoH_gsum pa tshogs zhing spyan 'dren cing bzhugs su gsol ba ni/_hU~M:_dbang gi rgyal po zla gam gdengs pa nas:_bcom ldan dpal chen pad+ma he ru ka:_'bar ba'i rgyal po khrag 'thung yab lnga dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa rnams:_'dod yon tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:_hU~M:_gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas:_bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa rnams:_'dod yon tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:_hU~M:_gru gsum ser nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas:_bcom ldan dpal chen ya mAn+ta ka dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa rnams:_'dod yon tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:_hU~M:_gru gsum smug nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas:_bcom ldan dpal chen phyag na rdo rje dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa rnams:_'dod yon tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:_hU~M:_gru gsum ljang nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas:_bcom ldan dpal chen mgon po nag po dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa rnams:_'dod yon tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:_hU~M:_steng phyogs nam mkha' yangs pa'i dkyil 'khor nas:_mkha' lding rgyal po gser mig 'khyil ba dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa rnams:_'dod yon tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:_oM ha ya gr-I wa pad+ma kro d+hI shwa ri:_badz+ra pA Ni:_badz+ra kI li kI la ya:_ma hA kA la yak+sha:_ya mAn+ta ka:_kA la rU pa:_karma raM raM:_ga ru Da:_badz+ra ang+ku sha dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_hU~M:_dur khrod 'jigs su rung ba'i dkyil 'khor 'dir:_dregs pa pho mo bsnol ba'i gdan steng du:_nyi zla pad+ma brtsegs pa'i gdan steng na:_bde gshegs rgyal ba'i dkyil 'khor ma lus rnams:_mi g.yo dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:_badz+ra sa ma ya tiSh+Tha lhan:_zhes mdun bskyed dang dbyer med du bzhugs par mos la/_bzhi pa phud dang po mchod pa ni/_hU~M:_zla gam dmar po dbang gi dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen pad+ma he ru ka:_'bar ba'i rgyal po khrag 'thung yab lnga dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_gnyis med gus pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:_hU~M:_gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_gnyis med gus pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:_hU~M:_gru gsum ser nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen ya mAn+ta ka dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_gnyis med gus pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:_hU~M:_gru gsum smug nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen phyag na rdo rje dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_gnyis med gus pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:_hU~M:_gru gsum ljang nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen mgon po nag po dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_gnyis med gus pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:_hU~M:_steng phyogs nam mkha' yangs pa'i dkyil 'khor na:_mkha' lding rgyal po gser mig 'khyil ba dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_gnyis med gus pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:_a ti pu hoH_pra tIts+tsha hoH_hU~M:_bcom ldan dpal chen pad+ma he ru ka:_'bar ba'i rgyal po khrag 'thung yab lnga dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_'dod yon tshogs kyi mchod pa 'bul lags na:_gnyis med rol pa'i tshul gyis bzhes su gsol:_hU~M:_gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_'dod yon tshogs kyi mchod pa 'bul lags na:_gnyis med rol pa'i tshul gyis bzhes su gsol:_hU~M:_gru gsum ser nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen ya mAn+ta ka dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_'dod yon tshogs kyi mchod pa 'bul lags na:_gnyis med rol pa'i tshul gyis bzhes su gsol:_hU~M:_gru gsum smug nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen phyag na rdo rje dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_'dod yon tshogs kyi mchod pa 'bul lags na:_gnyis med rol pa'i tshul gyis bzhes su gsol:_hU~M:_gru gsum ljang nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen mgon po nag po dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_'dod yon tshogs kyi mchod pa 'bul lags na:_gnyis med rol pa'i tshul gyis bzhes su gsol:_hU~M:_steng phyogs nam mkha' yangs pa'i dkyil 'khor na:_mkha' lding rgyal po gser mig 'khyil ba dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_'dod yon tshogs kyi mchod pa 'bul lags na:_gnyis med rol pa'i tshul gyis bzhes su gsol:_ma hA pU dza sa ma ye hU~M:_hU~M:_bcom ldan dpal chen pad+ma he ru ka:_'bar ba'i rgyal po khrag 'thung yab lnga dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_dug gsum pad+mar sbyar ba'i rdzas mchog dang:_sbyor dang sgrol ba'i bdud rtsi tshogs lags kyis:_'dod rgu'i mchod pa 'bul lo bzhes su gsol:_hU~M:_gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_dug gsum pad+mar sbyar ba'i rdzas mchog dang:_sbyor dang sgrol ba'i bdud rtsi tshogs lags kyis:_'dod rgu'i mchod pa 'bul lo bzhes su gsol:_hU~M:_gru gsum ser nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen ya mAn+ta ka dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_dug gsum pad+mar sbyar ba'i rdzas mchog dang:_sbyor dang sgrol ba'i bdud rtsi tshogs lags kyis:_'dod rgu'i mchod pa 'bul lo bzhes su gsol:_hU~M:_gru gsum smug nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen phyag na rdo rje dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_dug gsum pad+mar sbyar ba'i rdzas mchog dang:_sbyor dang sgrol ba'i bdud rtsi tshogs lags kyis:_'dod rgu'i mchod pa 'bul lo bzhes su gsol:_hU~M:_gru gsum ljang nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:_bcom ldan dpal chen mgon po nag po dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_dug gsum pad+mar sbyar ba'i rdzas mchog dang:_sbyor dang sgrol ba'i bdud rtsi tshogs lags kyis:_'dod rgu'i mchod pa 'bul lo bzhes su gsol:_hU~M:_steng phyogs nam mkha' yangs pa'i dkyil 'khor na:_mkha' lding rgyal po gser mig 'khyil ba dang:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa la:_dug gsum pad+mar sbyar ba'i rdzas mchog dang:_sbyor dang sgrol ba'i bdud rtsi tshogs lags kyis:_'dod rgu'i mchod pa 'bul lo bzhes su gsol:_oM shrI pad+ma he ru ka sa pa ri wA ra ma hA ga Na tsakra pU dza hoH_lnga pa bar pa skong zhing bshags pa ni/_hU~M:_dbang chen rta mchog rol pa'i lha tshogs rnams:_dmigs med brtse ba'i thugs kyis bdag la dgongs:_bdag cag ma rig yid kyis 'khrul pa las:_bag med tshul gyis dam las 'gal gyur rnams:_zhal zas tshogs kyi mchod pas thugs dam bskang:_mthol lo bshags so tshangs par bstsal du gsol:_zhes dang yi ge brgya pa brjod/_drug pa tha ma tshogs bsgral ba ni/_dmigs rten dang bcas 'ben du bcas la/_hU~M:_dbang chen mnga' mdzad dbang gi dkyil 'khor lha:_sku gsung thugs kyi gsang ba bsam mi khyab:_yon tan phrin las 'gro ba'i don la dgongs:_pad+ma khrag 'thung tshogs la phyag 'tshal bstod:_chos sku zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang:_gzugs sku 'bar ba khro bo'i tshogs rnams kun:_thugs dam bskul lo thig le'i klong nas bzhengs:_rnal 'byor bcol ba'i phrin las grub par mdzod:_spro na/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/_chos kyi bka' bden pa dang*/_dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/_gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/_chos nyid gdod nas stong zhing chos can rgyu 'bras bslu ba med pas bden pa dang*/_khyad par du bcom ldan 'das rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i mthu la brten nas/_bstan dang 'gro ba'i spyi dgra/_khyad par 'dzin pa bdag cag yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la snga dgra lag gis bdar ba/_phyi dgra yid la sems pa/_da dgra thad du 'dzugs pa'i gzugs can sdang ba'i dgra dang*/_gzugs med gnod byed bgegs kyi tshogs dang bcas pa thams cad srid pa gsum gyi khongs gar gnas gar bros kyang skad cig yud tsam la dmigs pa'i rten 'di la khug cig_/oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa ri ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:_nr-i tri badz+ra ang+ku sha dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_oM ha ya gr-I wa pad+ma kro d+hI shwa ri:_badz+ra pA Ni:_badz+ra kI li kI la ya:_ma hA kA la yak+sha:_ya mAn+ta ka:_kA la rU pa:_karma raM raM dz+wa la raM hU~M hU~M phaTa? phaTa?:_oM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:_badz+ra ang+ku sha dzaH_badz+ra pA sha hU~M:_badz+ra s+pho Da ba~M:_badz+ra g+haN+De hoH_de nas phur pa thogs la/_hU~M:_nga ni che mchog pad+ma he ru ka:_phyag g.yas lcags kyus dgra bgegs 'chor med gzung:_g.yon pas phur bus dgra bgegs snying gar gzir:_tshe dang bsod nams drangs nas rang la bstim:_'od zer bdud rtsis rgyud drug dri ma sbyangs:_rnam shes 'og min chos dbyings klong du phaTa?:_snyigs ma rdul du byas nas tshogs su 'bul:_sngags mthar/_sarba duSh+TaM a yaM phaTa?:_mA ra ya rbad:_ces gdab/_thun brab/_ral gri thogs la/_hU~M:_nga ni las kyi 'jam dpal gshin rje gshed:_ye shes ral gri 'bar ba rno ngar gdengs:_dgra bgegs pho rnams rkang pa g.yas nas gtub:_dgra bgegs mo rnams rkang pa g.yon nas gtub:_khog pa kha phye rdul phran bzhin du bya:_sarba duSh+TaM mA ra ya b+hin+d+ha b+hin+d+hahU~M phaTa?:_ces dum bur gtub/_bstab pa ni/_hU~M:_bcom ldan dpal chen pad+ma he ru ka:_'bar ba'i rgyal po khrag 'thung yab yum dang:_bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dang:_lha yi rgyal po 'jam dpal gshin rje gshed:_gsang ba'i bdag po bcom ldan gos sngon can:_mgon po nag po chos skyong yongs kyi rje:_mkha' lding rgyal po bya khyung ga ru Da:_ye shes sprul pa'i khro tshogs bcas pa rnams:_sku ni rngams brjid 'jigs pa'i 'od dang ldan:_gtum pa'i zhal gdangs rdo rje'i mche ba gtsigs:_gdug pa'i dgra bgegs ma lus zhal du bstab:_lhag med bzhes shig rol cig kha raM khA hi:_shrI pad+ma he ru ka ma hA badz+ra sa ma ya sarba duSh+Tan mAM sa rak+ta kiM ni ri ti tsit+ta ba su ta go ro tsa na kha raM khA hi:_zhes phul lo/__/de nas rnal 'byor pa rnams kyis tshogs kyi yo byad la tshim par rol/_bdun pa lhag ma ni/_sgrub pa'i skabs lhag chog rgyas pa ltar bya/_dkyus su lhag gtor byin gyis brlab pa ni/_ma sUr+Ya maN+Da la hU~M:_zhes brjod pas phud gzhong nyi ma'i da lar gyur pa las:_gtor ma byang chub sems kyi rang bzhin:_hU~M gi tshogs 'phro bar bsam:_pa~M pad+ma maN+Da la hU~M:_zhes brjod pas lhag ma'i gzhong pa pad+ma 'dab brgyad du gyur pa la zhal zas ni byang chub sems kyi rang bzhin:_hrIH'bar ba 'phro zhing 'du bar bsam:_de nas bskul tshig 'di skad gyer ro:_hU~M:_byang chub sems kyi sprin tshogs las:_'byung ba chu bo'i rgyun 'byung ba'i:_mkha' 'gro pad+ma'i gzhal yas su:_bde ba thugs kyi dkyil 'khor spros:_mkha' 'gro'i 'khor tshogs thams cad la:_dgyes mnyes mchog gi sbyin pas tshim:_zhes brjod la kha chu gdab bo/__/dz+nyA na hU~M:_zhes brjod pas:_hU~M dang hrIHgnyis 'dres pa las 'dod yon du bsgyur nas phud dang lhag ma bsre'o:_'dod yon de las so so ci la dga' ba'i mchod sbyin du gyur par bsams nas:_yang 'di skad brjod par bya'o:_hU~M:_phud dang gtsang ma mi sbrags rgyu:_gar gyi dbang phyug phud kyi bdag:_de phyir phud dang gtsang mar sbrags:_lhag ma kha chus mi gdab rgyu:_khyed dang 'o skol dam tshig gcig:_bka' yi pha 'bab mi bstsal rgyu:_dbang phyug ma ni bran gyi tshul:_hU~M:_dpal chen bran dang bka' nyan pho nya'i tshogs:_mthu chen rtsal drag drag shul stobs ldan dang:_khas blang dam bcas 'jig rten ma mo'i tshogs:_kha rag la sogs bcu gnyis 'khor dang bcas:_ba liM 'bul lo byams pa'i sdong grogs mdzod:_'khor srung rkyen zlog tshe dang bsod nams spel:_mi mthun kun zhi mthun rkyen yid bzhin sgrubs:_badz+ra sa ma ya uts+tshiSh+Ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__zhes 'bul zhing bshal chus kyang mchod/_tshogs kyi smon lam yang gdab bo/__/brgyad pa brtan ma/_dgu pa chad tho/_bcu pa bro rabs bcas zur gsal ltar bya/_bcu gcig pa mchod bstod ni/_hU~M:_phyi mchod nyer spyod 'dod yon 'jig rten gang:_nang mchod sbyor sgrol bde chen rmad du byung:_khyad par mchod pa pany+tsa a mr-i ta:_dmar chen rak+ta tshogs dang gtor mas mchod:_oM shrI ha ya gr-I wa sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/_shab+da'i bar dang*/_pany+tsa kA ma gu Na pU dza hoH_ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta ga Na tsakra pU dza kha kha khA hi khA hi:_hU~M:_dpal chen mnga' mdzad dbang gi dkyil 'khor lha:_sku gsung thugs kyi gsang ba bsam mi khyab:_yon tan phrin las 'gro ba'i don la dgongs:_pad+ma khrag 'thung tshogs la phyag 'tshal bstod:_bcu gnyis pa dngos grub blang ba'i phyir gtor chen dang dngos grub kyi rdzas btegs la/_hU~M:_mkha' ltar khyab pa'i pad+ma dbang chen lhas:_dngos grub bstsal dang stsol bar mi dmigs kyang:_bdag cag gnyis snang dri ma sbyang ba'i phyir:_sku gsung thugs kyi sid+d+hi bstsal du gsol:_kA ya sid+d+hi oM:_wAka sid+d+hi AH_tsit+ta sid+d+hi hU~M:_sarba sid+d+hi pha la a la la hoH_zhes brjod cing gtor ma gnas gsum du reg:_dngos grub kyi rdzas la longs spyad:_bcu gsum pa bshags pa ni/_thal mo sbyar te:_legs spyad 'di la nyes byas dang:_gzhan yang sgo gsum sdig ltung tshogs:_gang rnams lus can skyabs gyur pa:_de kun khyod kyis bzod mdzad gsol:_A li kA li dang yig brgya bzla'o:_bcu bzhi pa bsdu ldang ni/_mdun bskyed dang tshogs mgron la brtan bzhugs dang*/_bdag bskyed ni/_bdag dang snod bcud gzhal yas lha tshogs kun:_mkha' la sprin ltar mi dmigs ngang du thim:_thog mtha' dbus med smra bsam brjod las 'das:_de bzhin nyid dbyings ma bcos klong du bzhag:_ces dgongs pa bskyang:_thun mtshams su:_slar yang rang nyid skad cig gis pad+ma dbang chen gyi skur gyur pa'i gnas gsum du oM AHhU~M dang:_ba spu'i bu ga thams cad kyang khro chung gi go chas gtams par bsam:__bco lnga pa bsngo smon ni/_dge ba 'di yis bdag gzhan 'gro ba kun:_pad+ma dbang chen go 'phang 'grub gyur nas:_mi mthun 'jigs pa'i bdud bzhi'i tshogs bcom zhing:_bla med sku dang ye shes ldan par shog:_ces dge ba bsngo:_bcu drug pa bkra shis ni/_bde gshegs kun 'dus pad+ma he ru ka:_rdo rje'i gar mdzad srid gsum dregs pa 'dul:_rta mchog dbang gi bkra shis gang lags pa:_deng 'dir gsal zhing bkra shis bde legs shog:_dbang gi yum chen pad+ma gzi ldan ma:_bde chen 'bral med yab kyi sku la 'khril:_shes rab mkha' 'gro'i bkra shis gang lags pa:_deng 'dir gsal zhing bkra shis bde legs shog:_bdud bzhi'i dpung 'joms ye shes bzhi dang ldan:_rigs bzhi'i khro chen shes rab lha mor bcas:_snying rje khros pa'i bkra shis gang lags pa:_deng 'dir gsal zhing bkra shis bde legs shog:_phyogs bcu'i bgegs 'joms khro rgyal chen po dang:_bya khyung rgyal po tshad med sgo skyong bzhi:_dkyil 'khor yongs rdzogs bkra shis gang lags pa:_deng 'dir gsal zhing bkra shis bde legs shog:_bdag dang yon gyi bdag po 'khor bcas rnams:_mi mthun kun zhi tshe bsod ye shes rgyas:_dngos grub rnam gnyis dka' ba med par 'grub:_bkra shis shin tu rnam par rgyal gyur cig:_ces me tog 'thor zhing rol mo'i sgra dang bcas te dge legs su bya'o/__/snyigs dus dug lnga'i myos chus yid khengs nas/_/snang grags rig pa rgyal bsen shar ba las/_/skyob par 'phrad chog gdams zab ngo mtshar can/_/mtshan tsam yod par shes mkhan nyin skar 'dra/_/de tshe sangs rgyas pad+ma'i gsang mdzod nas/_/mkhyen brtse'i thugs bskyed lde'u mig gis phye dbyig_/pha nor skal bzang dpyid thob bla ma'i drin/_/rang nor rang gi gces spras rgyan du bstar/_/gzhan phan bdud rtsi'i dga' ston rmad byung mthus/_/dbang chen grub pa'i rta skad cher bsgrags pas/_/log smon bdud kyi g.yul las rgyal ba yi/_/bstan 'gro'i dge mtshan nyams med 'phel rgyas shog_/ces bka' drin tshad med 'jam mgon mkhas grub rgyal po bla ma mchog las smin grol gyi gsung mchid/_rgyud kyi lung zhal khrid bcas bka' drin gyi dpyid du thob pas bsnyen sgrub kyi 'brel pa mang du bgyis pa bzhin skal mnyam gzhan la'ang phan 'dod kyis dus mtha'i rnal 'byor tsam po pa pad+ma dbang chen gzi brjid rab tu dga' ba'i dpal lam 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan du 'bod pas lho 'brug mon gyi rgyal khab kyi sa yi thig le bum thang sku rjes rdo rje brtsegs par gnas pa'i skabs 'jug bde dkyus gcig tu bkod pa'i tshe yi ge'i mthun sbyor blo gsal sprul pa'i sku a nan+da mang+ga las bgyis pa 'dis kyang 'gro kun dpal pad+ma he ru ka'i gsang ba gsum dang dbyer med du 'grub pa'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes

Other Information