Category:Mending Rituals - bskang chog

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Mending Rituals - bskang chog.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-06-CHA-021རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཤགས་སྐོང་དང་བདག་འཇུག་གི་རིམ་པ་འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན།'jigs med gling pa654179-205yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canDKR-KABUM-06-CHA-021.pdf
DKR-KABUM-07-JA-021གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po78183-186bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus paDKR-KABUM-07-JA-021.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-007སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་བསྐང་བ་མངོན་རྫོགས་དགྱེས་གླུ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po8860-63ma mosrid pa ma mo'i gnad tigTerdzo-KHI-047-1DKR-KABUM-08-NYA-007.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-025པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
rong zom chos kyi bzang po
88238-241pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalTerdzo-ZI-033DKR-KABUM-08-NYA-025.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-027དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
ra mo shel sman
834243-259rdo rje bdud rtsidpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poDKR-KABUM-08-NYA-027.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-042ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་ཤུགས་ཅན་གྱི་མཆོད་བསྐང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ༔chos kyi go cha82299sngags srung mayang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me longDKR-KABUM-08-NYA-042.pdf
DKR-KABUM-09-TA-010ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཏེར་འབྱེད།mchog gyur gling pa9453-54bla ma nor lhanor sgrub rin chen bum bzangTerdzo-WI-015DKR-KABUM-09-TA-010.pdf
DKR-KABUM-09-TA-034སྡེ་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་ཡི་བསྐང་བཤགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ།mchog gyur gling pa93269-270dam chos rdzogs pa chen po sde gsumDKR-KABUM-09-TA-034.pdf
DKR-KABUM-09-TA-035རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྩ་གསུམ་ཀུན་བཟང་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་སྤྱིའི་བསྐང་བ་རིན་ཆེན་སྣང་བ་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན།mchog gyur gling pa97271-274dam chos rdzogs pa chen po sde gsumDKR-KABUM-09-TA-035.pdf
DKR-KABUM-13-PA-019རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས།1310213-217'jam dpal dbyangsDKR-KABUM-13-PA-019.pdf
DKR-KABUM-17-TSA-011རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་བསྐང་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན།Khyentse, Dilgo17839-42rang byung pad+ma snying thigDKR-KABUM-17-TSA-011.pdf
DKR-KABUM-17-TSA-016འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po172461-72bla sgrub byin rlabs snying poTerdzo-HA-022-1DKR-KABUM-17-TSA-016.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-004རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ བསྐང་བཤགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ༔Khyentse, Dilgo18415-16rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol gluDKR-KABUM-18-TSHA-004.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-026ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས། བླ་མ་དྲག་པོའི་བསྐང་བ་མེ་དབལ་བཞད་པའི་རྔམ་སྒྲ།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros185171-173pad+ma drag pozab gsang pad+ma'i yang tigDKR-KABUM-18-TSHA-026.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-037པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྐང་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།Khyentse, Dilgo1810285-289tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-037.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-038པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། སྐོང་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་སྟེར།Khyentse, Dilgo184290-291tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-038.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-003པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྐང་བ་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དཔལ་འཛིན།Khyentse, Dilgo19431-32tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-003.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-011འཆི་མེད་ཉེ་དབང་ཙཎྜི་ཀའི། །བསྐང་བཤགས་ཟབ་མོའི་རིམ་པ།Khyentse, Dilgo19271tsaN+Di ka'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-011.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-008བླ་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཡི། བསྐང་བ་དབྱངས་ཅན་ཐོལ་གླུ།53149-151'jam dpal smra ba'i seng geJKCL-KABUM-05-CA-008.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-014པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྐང་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།Khyentse, Dilgo59239-247tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigJKCL-KABUM-05-CA-014.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-023རྩ་གསུམ་ཚེ་དཀར་གྱི་བསྐང་བ་འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབས།55299-303tshe dkarJKCL-KABUM-05-CA-023.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-031སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་བསྐང་བ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po57425-431rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigTerdzo-KHI-021JKCL-KABUM-05-CA-031.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-034སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་བསྐང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po52449-450rta mgrinrta mchog rol pa'i snying tigTerdzo-LA-030JKCL-KABUM-05-CA-034.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-036འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་བསྐང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po56513-518sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigTerdzo-CHI-020JKCL-KABUM-05-CA-036.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-052པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་སྐོངས་བསྡུས་བདེ་ཆེན་དཔལ་སྟེར།51645pad+ma mkha' 'groJKCL-KABUM-05-CA-052.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-006བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསྐང་བ་ཕྱྭ་གཡང་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཆེན།61131-41bla ma nor lhaJKCL-KABUM-06-CHA-006.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-015དབང་མཛད་སྒྲོལ་མའི་བསྐང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།'od gsal rdo rje gling pa65263-267sgrol madpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyudJKCL-KABUM-06-CHA-015.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-011འཁོན་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྐང་བ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།714285-298rdo rje phur pa'khon lugs rdo rje phur paJKCL-KABUM-07-JA-011.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-022ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཚོགས་མཆོད་བསྐང་བཤགས་བསྡུས་པ།73403-405rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKCL-KABUM-07-JA-022.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-031ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས། བླ་མ་དྲག་པོའི་བསྐང་བ་མེ་དབལ་བཞད་པའི་རྔམས་སྒྲ།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros96509-514bla ma drag pozab gsang pad+ma'i yang tigJKCL-KABUM-09-TA-031.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-042སེང་གདོང་མའི་སྐོང་བ།92573-574seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-042.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-043སེང་གདོང་མའི་སུན་བཟློག་བསྐང་བཤགས་མདོར་བསྡུས།92575-576seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-043.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-015ལེགས་ལྡན་སྟག་ཞོན་ནག་པོའི་བསྐངས་བ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།114101-104legs ldan stag zhon nag poJKCL-KABUM-11-DA-015.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-019དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་འཁྲུགས་བསྐང་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི།112113-114dpal ldan lha moJKCL-KABUM-11-DA-019.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-022དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་བསྐང་བ་བསྡུས་པ།113119-121dmag zor rgyal moJKCL-KABUM-11-DA-022.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-027ཕུར་སྲུངས་དཀར་བདུད་གྱི་སྐོང་བ་བསྟན་སྐྱོང་དགྱེས་རོལ།113133-135JKCL-KABUM-11-DA-027.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-043གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་བཀའ་སྲུང་བདུད་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་བསྐང་བཤགས་ཞིང་སྐྱོངས་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ།bdud 'dul rdo rje1149201-249bdud mgon legs grub rdo rjedam chos sprul sku snying thigJKCL-KABUM-11-DA-043.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-045སྔགས་བདག་ཚེ་འཛིན་རྒྱལ་མོའི་སྐོང་བ་སྔགས་བདག་དགྱེས་རོལ།113255-257sngags bdag tshe 'dzin rgyal moJKCL-KABUM-11-DA-045.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-042རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po24279-282rtsa gsum bde gshegs 'dus pasa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-022JKW-KABAB-02-KHA-042.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-054ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ།mchog gyur gling pa23443-445bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-023JKW-KABAB-02-KHA-054.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-062བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་པ།mchog gyur gling pa22551-552bla ma nor lhanor sgrub rin chen bum bzangsa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-014JKW-KABAB-02-KHA-063.pdf
JKW-KABAB-03-GA-033རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po34583-586rtsa gsum spyi 'dus snying thigsa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-033.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-010ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས།Gu ru chos kyi dbang phyug
Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
41559-73bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs
bka' brgyad rang byung rang shar
yang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-DI-042JKW-KABAB-04-NGA-010.pdf
JKW-KABAB-05-CA-005པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
57103-109pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-033JKW-KABAB-05-CA-005.pdf
JKW-KABAB-05-CA-019དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྐོང་བསྡུས་རིན་ཆེན་སིལ་མ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
510275-284dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-020JKW-KABAB-05-CA-019.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-016རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་མདོར་བསྡུས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
67177-183mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-077JKW-KABAB-06-CHA-016.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-022མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མཆོད་སྐོང༌།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
682205-286rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-050JKW-KABAB-06-CHA-022.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-024འབྱུང་ལྔའི་སྐོང་བའི་ལས་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ལ་འདོད་གསོལ་རྒྱས་པར་བྱ་བ།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
64289-292mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-054
Terdzo-NGI-055
JKW-KABAB-06-CHA-024.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-026མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཁའ་དབྱིངས་རོལ་པའི་རྒྱན།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
615295-309mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-056JKW-KABAB-06-CHA-026.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-027མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་མདོས་སྐོང་མདོར་བསྡུས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
62311-312mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-06-CHA-027.pdf
JKW-KABAB-07-JA-023དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
732685-716dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-023.pdf
JKW-KABAB-13-PA-005པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། ཆོས་ཉིད་ཀློང་བཤགས།'phreng po gter ston shes rab 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
13373-75pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-DI-045JKW-KABAB-13-PA-005.pdf
JKW-KABAB-13-PA-009འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་སྐོང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po131099-108gu ru mtsho skyes rdo rje'chi med mtsho skyes snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-THA-042JKW-KABAB-13-PA-009.pdf
JKW-KABAB-13-PA-010རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཉེར་བསྡུས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po131109gu ru mtsho skyes rdo rje'chi med mtsho skyes snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-THA-042JKW-KABAB-13-PA-010.pdf
JKW-KABAB-13-PA-019འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་སྐོང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po136167-172sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-020JKW-KABAB-13-PA-019.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-003འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po142021-40bla sgrub byin rlabs snying podgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HA-022-1JKW-KABAB-14-PHA-003.pdf
JKW-KABAB-15-BA-003བཤགས་སྐོང་ཁོལ་ཕྱུངས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po15529-33sgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-003.pdf
JKW-KABAB-15-BA-015གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po155413-417bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-015.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-014རུ་ཟུང་བཞིའི་སྐོང་བཤགས་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རབ་སྣང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1711123-133lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-014.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-015ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཉེ་བརྒྱུད་སྐོང་བ་དད་པའི་གདུང་དབྱངས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po175135-139lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-015.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-038འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ།'jigs med gling pa185237-241yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya candag snang - Pure VisionTerdzo-DA-050JKW-KABAB-18-TSHA-038.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-040རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཤགས་སྐོང་དང་བདག་འཇུག་གི་རིམ་པ་འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན།'jigs med gling pa1846245-290yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya candag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-040.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-051སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྐོང་བཤགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po184481-484pad+ma'i myu gusku gsum rigs 'dus zab tigdag snang - Pure VisionTerdzo-DA-062JKW-KABAB-18-TSHA-051.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-014སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་སྐོང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po192273-274rta mgrinrta mchog rol pa'i snying tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-LA-030JKW-KABAB-19-DZA-014.pdf
JKW-KABAB-20-WA-014སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་སྐོང་བ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po205169-173rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-021JKW-KABAB-20-WA-014.pdf
JKW-KABAB-20-WA-029སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་བསྐང་བ་མངོན་རྫོགས་དགྱེས་གླུ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po205495-499ma mosrid pa ma mo'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-047-1JKW-KABAB-20-WA-029.pdf
JKW-KABUM-07-JA-009བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཚོགས་འཁོར་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གཏོར་འབུལ།76159-164'khor lo bde mchogbde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-009.pdf
JKW-KABUM-07-JA-009-001ཚོགས་འཁོར་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་སྐོང་བཤགས་བཀྲ་ཤིས།74159-162'khor lo bde mchogbde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-009.pdf
JKW-KABUM-12-NA-007བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།Gu ru chos kyi dbang phyug1218399-416bka' brgyadbka' brgyad gsang ba yongs rdzogsTerdzo-BA-002JKW-KABUM-12-NA-007.pdf
JKW-KABUM-12-NA-008རད་ཕུར་གསང་སྒྲུབ་དང་སྐོང་ཟློག་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ།rat+na gling pa1222417-438rdo rje phur pardo rje phur pa yang gsang bla medTerdzo-'I-031JKW-KABUM-12-NA-008.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-008ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཕྱག་བཤགས་སྐོང་ཆོག་མདོར་བསྡུས་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ།karma gling pa148125-132zhi khrozab chos zhi khro dgongs pa rang grolJKW-KABUM-14-PHA-008.pdf
JKW-KABUM-15-BA-009-005རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཉེར་བསྡུས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།152203-204rtsa gsumJKW-KABUM-15-BA-009.pdf
JKW-KABUM-15-BA-009-006ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཚོགས་སྐོང་གྲངས་གསོག།mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal152204-205gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodJKW-KABUM-15-BA-009.pdf
JKW-KABUM-15-BA-012-002རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po155292-296rtsa gsum bde gshegs 'dus paTerdzo-CA-022JKW-KABUM-15-BA-012.pdf
JKW-KABUM-15-BA-032ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐོང་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མངས།'jigs med gling pa155599-603nang sgrub rig 'dzin 'dus paJKW-KABUM-15-BA-032.pdf
JKW-KABUM-16-MA-009-004འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ།'jigs med gling pa16451-54yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canTerdzo-DA-050JKW-KABUM-16-MA-009.pdf
JKW-KABUM-16-MA-020རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་སྐོང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།'jigs med gling pa164137-140klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-16-MA-020.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-021རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་བསྔོ་དང་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་རོལ་མཚོ།21570-74JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-034ལྷག་པའི་ལྷ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་བསྐང་བཤགས་བསྡུས་པ་རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།21491-94JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-035རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།21194JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf

Pages in category "Mending Rituals - bskang chog"

The following 80 pages are in this category, out of 80 total.