Category:Root Treasure - gter gzhung

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Khyentse Lineage ProjectGenreRoot Treasure - gter gzhung

All pages tagged with the genre Root Treasure - gter gzhung.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-06-CHA-032རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་བཞུགས༔'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po618261-269rdo rje phur partsa gsum 'od gsal snying tigDKR-KABUM-06-CHA-032.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-002རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་གི་ཏི་ལ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ༔Khyentse, Dilgo18203-12rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol gluDKR-KABUM-18-TSHA-002.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-011ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་ཏིག༔Khyentse, Dilgo182053-62shrI he ru ka mched lnga'i thugs tigDKR-KABUM-18-TSHA-011.pdf
DKR-KABUM-20-WA-008སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔Khyentse, Dilgo2041157-177rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-20-WA-008.pdf
DKR-KABUM-20-WA-009སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ༔Khyentse, Dilgo2021178-188rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-20-WA-009.pdf
DKR-KABUM-20-WA-010སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔Khyentse, Dilgo2025189-201rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-20-WA-010.pdf
DKR-KABUM-20-WA-011སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལས་ཀྱི་ཁ་ཚར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས༔Khyentse, Dilgo2056202-229rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-20-WA-011.pdf
DKR-KABUM-20-WA-012སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ བདེ་ཆེན་བྱང་སེམས་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔Khyentse, Dilgo2017230-238rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-20-WA-012.pdf
DKR-KABUM-20-WA-013སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔Khyentse, Dilgo208239-242rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-20-WA-013.pdf
DKR-KABUM-20-WA-014སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གནམ་ལྕགས་འབར་བ༔Khyentse, Dilgo2022243-253ma hA kA la seng ge'i gdongsnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-20-WA-014.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-009བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག༔Khyentse, Dilgo
mchog gyur gling pa
226110-112nam mkha'i dbyings kyi dbang phyug mayum bka' DA ki'i srog tigDKR-KABUM-22-ZA-009.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-016སྒྲོལ་དཀར་གཏེར་གཞུང༌། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་སོགས།Khyentse, Dilgo222170sgrol ma dkar moDKR-KABUM-22-ZA-016.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-041རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po215263-277rtsa gsum bde gshegs 'dus pasa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-022JKW-KABAB-02-KHA-041.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-047འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po224317-340thugs rje chen pothugs rje chen po sems nyid ngal gsosa gter - Earth TreasureTerdzo-RA-001JKW-KABAB-02-KHA-047.pdf
JKW-KABAB-03-GA-001བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ།mchog gyur gling pa3211-21sgrol ma'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-CHI-037JKW-KABAB-03-GA-001.pdf
JKW-KABAB-03-GA-023རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po38463-470sgrol marje btsun sgrol ma'i snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-011JKW-KABAB-03-GA-023.pdf
JKW-KABAB-03-GA-024རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po311471-481sgrol margyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-032JKW-KABAB-03-GA-024.pdf
JKW-KABAB-03-GA-035རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po311615-625nor rgyun martsa gsum sgyu 'phrul drwa basa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-037JKW-KABAB-03-GA-035.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-026བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4171321-491thugs rje chen pothugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-010JKW-KABAB-04-NGA-026.pdf
JKW-KABAB-05-CA-001པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་མན་ངག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
5541-54pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-029JKW-KABAB-05-CA-001.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-001བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།rgya lo tsA ba rdo rje bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
8821-82bla ma bstan gnyis skor gsumyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-010JKW-KABAB-08-NYA-001.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-006ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
840151-190zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-016JKW-KABAB-08-NYA-006.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-011ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
886259-344yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-029JKW-KABAB-08-NYA-011.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-018ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
88459-466yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RI-028JKW-KABAB-08-NYA-018.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-019ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ།rgya ston pad+ma dbang phyug
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
847467-513bla ma bde mchog 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-040JKW-KABAB-08-NYA-019.pdf
JKW-KABAB-09-TA-001ཞི་བྱེད་བདུན་གྱི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ།lha dbang rgya mtsho blo gros
mchog gyur gling pa
9431-43zhi byed lha mo bdunyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BI-060JKW-KABAB-09-TA-001.pdf
JKW-KABAB-09-TA-012གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ།bal po a hU~M 'bar
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
97241-247glang chenyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WI-030JKW-KABAB-09-TA-012.pdf
JKW-KABAB-09-TA-013ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།bal po a hU~M 'bar
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
936249-284dzaM nagbal po'i yak+sha dzaM nagyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WI-031JKW-KABAB-09-TA-013.pdf
JKW-KABAB-09-TA-019དཔལ་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ།mnga' bdag mol mi 'khyil
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
923371-393rta mgrinrta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-LA-001JKW-KABAB-09-TA-019.pdf
JKW-KABAB-09-TA-021ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཐུགས་བཅུད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་མན་ངག་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ།g.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po
rong pa gter ston bdud 'dul gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
937419-455sgrol masgrol ma 'jigs pa kun skyobyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CI-001JKW-KABAB-09-TA-021.pdf
JKW-KABAB-09-TA-024དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ།dbu ru ston pa shAkya 'od
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
910569-578phyag na rdo rjedpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'baryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-SA-011JKW-KABAB-09-TA-024.pdf
JKW-KABAB-10-THA-001དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག།gar dbang las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
10931-93phag dkarphag dkar ye shes 'khor lo gsang chen thugs tigyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CI-014JKW-KABAB-10-THA-001.pdf
JKW-KABAB-10-THA-005ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད།rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
109205-213pad+ma gtum poyang zab rtsa gsum snying po'i skoryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NA-034JKW-KABAB-10-THA-005.pdf
JKW-KABAB-10-THA-007གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ།ra zhi pad+ma rig 'dzin
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1010231-240khyung chenkhyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dulyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-MI-034JKW-KABAB-10-THA-007.pdf
JKW-KABAB-10-THA-009རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས། རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།dbon sras khyung thogs
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
109255-263tshe dpag medtshe sgrub ye shes srog tigyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WA-032JKW-KABAB-10-THA-009.pdf
JKW-KABAB-10-THA-011རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ལས། རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་རྨད་བྱུང༌།ta'u rong pa rog rje gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
109281-289tshe dpag medtshe sgrub gsang ba rmad 'byungyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WA-040JKW-KABAB-10-THA-011.pdf
JKW-KABAB-12-NA-011རྫོགས་ཆེན་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་སྐོར་ཀུན་གྲོལ་ཐེམ་བྱང་ནས་ལུང་བསྟན་གཏད་རྒྱའི་བར་ཆོས་ཚན་བཅོ་ལྔ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།me ban rin chen gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
12132283-414rdzogs chen a ti chig chod kun grol gyi chos sdeyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-SHI-001JKW-KABAB-12-NA-011.pdf
JKW-KABAB-12-NA-021དཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན།mchog ldan mgon po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1213655-667dpal rta mgrin gnyen po lha lngayang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-MI-030JKW-KABAB-12-NA-021.pdf
JKW-KABAB-13-PA-007འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po131679-94gu ru mtsho skyes rdo rje'chi med mtsho skyes snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-THA-040JKW-KABAB-13-PA-007.pdf
JKW-KABAB-13-PA-020འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1323173-195sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-012JKW-KABAB-13-PA-020.pdf
JKW-KABAB-13-PA-021འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེ་ཡི་རྗེས་གནང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po134197-200sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-014JKW-KABAB-13-PA-021.pdf
JKW-KABAB-13-PA-022འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po136201-206sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-013JKW-KABAB-13-PA-022.pdf
JKW-KABAB-13-PA-046འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po13103587-689bla sgrub byin rlabs snying poTerdzo-HA-019JKW-KABAB-13-PA-046.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-010གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1413377-389grub thob chen po'i thugs tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DA-054JKW-KABAB-14-PHA-010.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-016གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po14122525-646thugs rje chen po
rdo rje phag mo
rta mgrin
bla ma zhi ba
bla ma drag po
sgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureTerdzo-GA-039JKW-KABAB-14-PHA-016.pdf
JKW-KABAB-15-BA-011གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po15100275-374bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureTerdzo-MA-012JKW-KABAB-15-BA-011.pdf
JKW-KABAB-16-MA-001རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད་སོགས་གཏེར་གཞུང་ཆོས་ཚན་སོ་བརྒྱད་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po161991-199rtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-001JKW-KABAB-16-MA-001.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-001རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po17261-26lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionTerdzo-LI-005JKW-KABAB-17-TSA-001.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-007པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ལས། འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གདམས་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po181255-66tsaN+Da lIpad+ma tshe yi snying tigdag snang - Pure VisionTerdzo-DZI-017JKW-KABAB-18-TSHA-007.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-010གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po18485-88tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionTerdzo-DZI-020JKW-KABAB-18-TSHA-010.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-033ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན།'jigs med gling pa184211-214yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya candag snang - Pure VisionTerdzo-DA-048JKW-KABAB-18-TSHA-033.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-053སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1817489-505pad+ma'i myu gusku gsum rigs 'dus zab tigdag snang - Pure VisionTerdzo-DA-065JKW-KABAB-18-TSHA-053.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-001འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག །སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po19181-18'jam dpal gshin rje'jam dpal gshin rje'i thugs tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-TSA-032JKW-KABAB-19-DZA-001.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-009རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག །སློབ་དཔོན་ནཱ་གརྫུ་ནའི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1917203-219rta mgrinrta mchog rol pa'i snying tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-LA-026JKW-KABAB-19-DZA-009.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-015དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀ་རའི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1922275-296yang dag he ru kadpal chen yang dag zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SHA-029BJKW-KABAB-19-DZA-015.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-020ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1923333-335rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SHA-032AJKW-KABAB-19-DZA-020.pdf
JKW-KABAB-20-WA-001ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག །སློབ་དཔོན་བི་མ་ལའི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po20241-24che mchog he ru kayon tan bdud rtsi'i mchog tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-A-017JKW-KABAB-20-WA-001.pdf
JKW-KABAB-20-WA-004ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག །སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po201767-83rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-014JKW-KABAB-20-WA-004.pdf
JKW-KABAB-20-WA-024སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག། སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲཱི་ཏའི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2019433-451ma mosrid pa ma mo'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-044JKW-KABAB-20-WA-024.pdf
JKW-KABAB-21-ZHA-001བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲལ་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།mchog gyur gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
21621-62zhal gdams lam rim ye shes snying posnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SO-001JKW-KABAB-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-15-BA-012-001རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1516277-292rtsa gsum bde gshegs 'dus paTerdzo-CA-022JKW-KABUM-15-BA-012.pdf
JKW-KABUM-16-MA-009-002ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན༔'jigs med gling pa16540-44yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canTerdzo-DA-048JKW-KABUM-16-MA-009.pdf

Debug data: