DKR-KABUM-10-THA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྒོ་འབྱེད།
Wylie title rdzogs chen gsang ba snying thig gi tshig bdun bla sgrub byin rlabs char 'bebs bla ma mchod pa'i tshul du spros pa byin rlabs bdud rtsi'i sgo 'byed DKR-KABUM-10-THA-014.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 14, Pages 55-62 (Folios 1a to 8b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Kangyur Rinpoche)
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation Khyentse, Dilgo. Rdzogs chen gsang ba snying thig gi tshig bdun bla sgrub byin rlabs char 'bebs bla ma mchod pa'i tshul du spros pa byin rlabs bdud rtsi'i sgo 'byed. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 55-62. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Guru Offering Texts- bla ma mchod pa
Cycle རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ (rdzogs pa chen po gsang ba snying thig)
Deity gu ru bde ba chen po
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་རྟ་རྒྱལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གསུམ་པར་རྗེ་བླ་མའི་སྐུ་མཆོད་སྐབས། གང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཁྱེན་བརྩེའི་མཆོག་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ། སྤྲུལ་སྐུ་རང་གྲོལ་སྐུ་མཆེད་གཙོས་ཞལ་སློབ་རྣམས་ནས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་དགྱེས་པར་བསྐྱངས་བའི་འབངས། འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེ་འོད་ཟེར་གྱིས་སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་མཆོད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་སྦྱར་ཏེ་བྲིས་པ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་ཀུན་བླ་མ་མཆོག་གི་གསང་བ་གསུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang sa rta rgyal zla'i dkar phyogs kyi dga' ba gsum par rje bla ma'i sku mchod skabs/_gang gi sku gsung thugs kyi sras mkhyen brtse'i mchog sprul 'jigs med nus ldan rdo rje/_sprul sku rang grol sku mched gtsos zhal slob rnams nas gsung bskul bzhin rnam 'dren bla ma rin po che'i dgyes par bskyangs ba'i 'bangs/_'jigs med mkhyen brtse 'od zer gyis smin gling lo chen rin po che'i bla mchod kyi lhan thabs sbyar te bris pa rang gzhan thams cad skye kun bla ma mchog gi gsang ba gsum dang gnyis su med par byang chub pa'i rgyur gyur cig/

[edit]
༄༅། །རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་དུ་མའི་གར། །ཕན་བདེའི་ཆར་གྱིས་སིམ་མཛད་པའི། །བླ་མ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ལ། །བཏུད་ནས་དེ་མཉེས་ཆོ་ག་སྤེལ། དེ་ཡང་རྗེ་བླ་མ་འོད་གསལ་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་དུས་ཆེན་དང་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པར་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱ་བར་འདོད་པས་མཆོད་ཚོགས་གཞུང་བཞི་ན་རྒྱས་པར་བཀོད་ལ། བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་གཉུག་མའི་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། སྔོན་གཏོར་རཾ་ཡཾ་ཁཾགིས་བསང་སྦྱང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། གཏོར་མགྲོན་འབར་རྒྱ་དང་བཅས་པས་ཕེཾ་ཞེས་བཀུག །ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྔོས་ཏེ། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །གསང་སྤྱོད་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདི། །བདག་ཞུ་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། སུམྦྷའི་དྲག་སྔགས་སྤོས་རོལ་ཐུན་བྲབ་བྱ་ཞིང༌། །ཁྲོ་སྤྲིན་མེ་མཚོན་དང་བཅས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྡིགས་བསྐྲད་བརླག་པར་བྱས། ཚུར་འདུས་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་གུར་ཁང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་གཏིམས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་ཁྱབ་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཐོག་མར་སྐྱབས་སེམས་ནི། ན་མོཿ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་སྐྱབས་འགྲོ་དང༌། ཧོཿ སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་ལན་གསུམ། མཆོད་རྫས་བརླབ་པ་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ལས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པས། །མཆོད་རྫས་དངོས་འཛིན་ཉེས་སྐྱོན་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་སྟོང་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། །རང་བྱུང་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི། །ཟག་མེད་འདོད་ཡོན་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ཡི། །ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་སརྦ་ས་མ་ཡེ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་ཀྱང་སྤེལ་ལོ། །དངོས་གཞི་ཚོགས་རྟེན་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཨཿ སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་ཀ་དག་མདངས༔ རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་ཞིང༔ མཁའ་སྤྱོད་འོག་མིན་གྲོང་ཁྱེར་དབུས༔ རང་རིག་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་ཐོད་འཛིན༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གར་སྟབས་ཀྱིས༔ པད་ཉི་བྃ་རོའི་སྟེང་དུ་འགྱིང༔ ཞི་ཆགས་གར་གྱི་ཉམས་བརྒྱས་སྒེག༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ གྲུ་མོར་ཐབས་ལྡན་ཁ་ཊྭཱྃ་ག༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང༔ གསལ་སྟོང་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོར་གསལ༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་གམ་མདུན་གྱི་མཁར༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་དཔལ་འདུས་པའི་གཟུགས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་ཞིང་འཛུམ༔ ཐེག་དགུའི་ཆས་རྫོགས་དབུར་པཎ་ཞྭ༔ ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་བདེ་སྐྱོང་གིས༔ བདུད་རྩིའི་ཐོད་ཞལ་ཨེ་ཝྃ་མཚོན༔ སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ རྒྱལ་ཀུན་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་དང༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་འཕྲོ་འདུ་འགྱེད༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་དང༔ རྔ་ཡབ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ༔ གུ་རུའི་གསང་གསུམ་ཕྱག་རྒྱར་སད༔ ཆར་ལྟར་བབས་ནས་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་རབ་འབྱམས་དག་པའི་ཞིང༔ རྔ་ཡབ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ནས༔ རིག་འཛིན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་རྗེ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཕྱི་ནང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་ཞིང༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་བའི༔ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་ཚོགས་བཅས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཤེགས་ནས་ཀྱང༔ མདུན་གྱི་ཚོགས་ཞིང་ལ་ཐིམ་པས། །གཉིས་མེད་དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས། །ཏིཥྛ་ལྷན༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱ་བྱེད་ཐུན་མོང་པར་གྱུར་ནས་ཕྱག་དང་མཆོད་པའི་ལས་རིམ་ལ་འཇུག་པར་མོས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་སྟེ། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆོས། །དེ་བཞིན་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ། །ཀུན་གྱི་བྱེད་པོ་བླ་མ་ཡིན། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང༌། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པས། །ལུས་འདི་ཞིང་རྡུལ་གྲང་སྙེད་རབ་སྤྲུལ་ནས། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་རྟག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོཿ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ། དཔག་མེད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཉིད་ལས། །མཆོད་ཡོན་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྲུབ་པ། །རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་ཁམས་བཀང་སྟེ། །གུས་པའི་བློ་ཡིས་དབུལ་བར་བགྱི། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ དེ་བཞིན་དུ་མཆོད་ཡོན་གནས་སུ། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དང༌། ཨརྒྷཾ་གནས་སུ་ པདྱཾ། པུཥྤ་ེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ །གནྡྷེ། ནཻ་ཝི་དྱ། ཤབྡ་རྣམས་བཅུག་པས་མཆོད། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྟེ་བ་ལ་བསྟེན་པའི། །རྣམ་འབྱེད་ཤེས་རབ་རྩིབས་རྣོ་ཞིང༌། །ཏིང་འཛིན་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི། །འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་དབུལ་བར་བགྱི། །ཨོཾ་ཙཀྲ་རཏྣ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐོན་ཞིང༌། །བློ་ཡི་མུན་སྟུག་རབ་བསལ་ནས། །དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་དད་པ་ཡི། །ནོར་བུ་རིན་ཆེན་དབུལ་བར་བགྱི། །ཨོཾ་མ་ཎི་རཏྣ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱ་ཧཱུྃ། རང་བཞིན་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །གཞོམ་མེད་གཟུགས་སྒྲ་རེག་བྱས་འཁྱུད། །མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་སྐྱེད་མཛད་པའི། །བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་དབུལ་བར་བགྱི། །ཨོཾ་སྟྲི་རཏྣ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱ་ཧཱུྃ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྗེ་བོར་གུས། །རྣམ་དཀར་དགེ་བཅུའི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང༌། །དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་ནོར་གྱིས་ཕྱུག །བློན་པོ་རིན་ཆེན་དབུལ་བར་བགྱི། །ཨོཾ་པུ་རུ་ཥ་རཏྣ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱ་ཧཱུྃ། མང་ཐོས་པདྨའི་མཚོ་ལ་རོལ། །བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ལུས་སྟོབས་རྒྱས། །མཚན་འཛིན་རྟོག་པ་འཇོམས་བྱེད་པའི། །གླང་པོ་རིན་ཆེན་དབུལ་བར་བགྱི། །ཨོཾ་ཧསྟི་རཏྣ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱ་ཧཱུྃ། དབང་བཞིའི་ལུས་མཛེས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི། གྲོལ་ལམ་མགྱོགས་པའི་འགྲོས་བཟང་པོས། འདོད་དོན་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི། རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་དབུལ་བར་བགྱི། ཨོཾ་ཨ་ཤྭ་རཏྣ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱ་ཧཱུྃ། གང་ཤར་ངོ་ལ་ཅེར་བལྟ་བའི། །ཤེས་རབ་རིག་པའི་མཚོན་རྣོན་པོས། །རྣམ་རྟོག་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བྱེད་པའི། །དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་དབུལ་བར་བགྱི། །ཨོཾ་ཁངྒ་རཏྣ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱ་ཧཱུྃ། དགའ་བཞི་བཅུ་དྲུག་ཉམས་རྒྱས་པའི། །རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་དང༌། །གསང་བ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་སྦྱོར་བ། །ཟག་མེད་བདེ་བ་བསྐྱེད་ཕྱིར་འབུལ། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ གཙང་དམེའི་རྟོག་བྲལ་བདུད་རྩིའི་སྨན། །ཉོན་མོངས་ཆགས་མེད་རཀྟའི་རྒྱུན། བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་འདོད་ཡོན་རྫས། །འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་ཉིད་དུ་འབུལ། །ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ དེ་ལ་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །དཔག་མེད་ཞིང་ན་གང་མཆིས་པ། །དེ་ཀུན་བློ་ཡིས་བླངས་ནས་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སརྦ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཁྱད་པར་ཚོགས་གསོག་གི་གཙོ་བོ་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི། སྤྲོ་ན་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང༌། བསྡུ་ན། ཆོས་དབྱིངས་རང་བྱུང་རོལ་པའི་རྩལ། །ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་སྣང་སྲིད་ཆོས། །ཁྱབ་བརྡལ་ཞིང་ཁམས་མཆོད་སྤྲིན་བཅས། །འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་ཉིད་དུ་འབུལ། །སརྦ་པཱུ་ཛ་རཏྣ་མཎྜལ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་ནུས་འབུལ། དེ་ནས་ཡན་ལག་བཅུ་པ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཚོགས་བཅས་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པས་མཆོད། །སྡིག་པ་མ་ལུས་སོ་སོར་བཤགས། །དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ཞིང༌། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལན་གསུམ། བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་ཀ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ མ་འགག་རང་གདངས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ མི་འགྱུར་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བསྟོད༔ ཅེས་དང༌། གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། ཨོཾ། སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་གསལ་ལ་དྭངས། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུས་ལ་བདེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེར་བདག་བསྒྲུབ་མཛོད། ཨཱཿ འགག་མེད་གསུང་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིར་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་ལ་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེར་བདག་བསྒྲུབ་མཛོད། ཧཱུྃ། ཀ་དག་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང༌། །ཅིར་མི་དགོངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟད་སར་འཁྱོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་བདག་བསྒྲུབ་མཛོད། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ནི། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་གཉེན་གཅིག་བུ། །འགྲོ་བ་སྐྱབས་མེད་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས་ཆེན་པོ་སྟེ། །མ་རིག་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ། །མུན་པའི་ཚོགས་བདག་སྐྱབས་སུ་མཆི། །འཁོར་བ་འདམ་གྱི་མཚོ་ནང་དུ། །བྱིང་བ་སྐྱབས་མེད་བདག་ལ་སྐྱོབས། །ཉོན་མོངས་མེ་ཡིས་གདུང་བ་ལ། །ཐུགས་རྗེའི་ཆར་གྱིས་བསིལ་བར་མཛོད། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་ལ་རེ་ས་གཞན་ན་མེད། །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །སྐྱི་སྡུག་རེ་ལྟོས་ཁྱེད་མཁྱེན་པས། །མགོན་མེད་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨེ་མ་ཧོཿ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་སོགས་དང༌། གཙོ་བོར། ཧཱུྃ༔ ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་སོགས་ནས། གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བརྒྱ་སྟོང་སོགས་ཅི་ནུས་གྲངས་བསགས་ཤིང་གསོལ་བ་གདབ། བླ་མ་རྒྱང་འབོད་སོགས་བྱ། དེ་ནས་བཟླས་པ་ནི། བླ་མའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །དཀར་གསལ་འཕྲོས་པས་རང་ལུས་ཡོངས་སུ་གང༌། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཉམས་རྟོགས་ཆེས་ཆེར་གཡོས། །དེ་ཡི་ངང་ལས་ཁྱད་པར་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ། །བུང་བ་ཚང་ཞིག་ལྟར་གྲགས་སྣང་སྲིད་ཀུན། །མེར་ཁྱམ་འུར་འུར་རབ་ཏུ་གཡོ་བར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྙེན་པ་སྤྱི་དྲིལ་དང༌། ཡང་སྙིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཱཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང༌། སིདྡྷི་བྱེ་བས་རིག་འཛིན་གནས་སུ་སྐྱེ༔ ཞེས་དང༌། བདུན་འབུམ་ཚེ་འདིར་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཇལ༔ ཞེས་དང༌། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འདུས་པའི་བཅུད༔ བྲིས་ཀློག་འཆང་དང་སྟོན་སྤེལ་བསོད་ནམས་ནི༔ ཚེ་འདིར་འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་བར་ཆད་ཞི༔ ཚེ་འཕོས་རིག་འཛིན་ཚོགས་བཅས་དཔལ་རིར་འཕོས༔ ས་མ་ཡ༔ ཞེས་པ་ལྟར་ལགས་པས་བརྩོན་འཚལ། སྤྲོ་ན་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་ན་རཀ་བསྐང་བཤགས་དང༌། བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་གང་རུང་བྱ། མཐར་ཚོགས་མཆོད་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དམ་རྫས་ཚོགས་པར་བསགས་ལ་ནང་མཆོད་ཀྱིས་བྲན་ཏེ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ༔ སྲིད་བཅུད་ཡོངས་གྲུབ་ཚོགས་རྫས་བཤམས༔ གཉིས་འཛིན་རེ་དོགས་ཀུན་བསལ་ཏེ༔ ཀ་དག་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ དམ་ཚིག་རྣམ་དག་དགྱེས་མཆོད་འདིས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང༔ རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཧི༔ ཞེས་འབུལ་ཞིང་བསྐང་བ་ནི། ཧྲཱིཿ རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང༔ གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཚོགས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང༔ བསླབ་གསུམ་ཉེས་ལྟུང་ཕྲ་རགས་རྣམས༔ ཀ་དག་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་བཤགས༔ སྒྲིབ་བྲལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དབང་བཞིའི་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨཱཿ ཞེས་ཚོགས་དང་པོ་ཕུལ་ཞིང༌། བར་པ་བརྡ་དང་བརྡའི་འབུལ་ལེན་གྱིས་ནང་གི་བསྲེག་བླུག་ཏུ་རོལ། ལྷག་མ་བསྡུས་ཏེ། ཧྲཱིཾཿཕེཾ༔ སྣང་སྲིད་ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་གདངས༔ ཐབས་ཤེས་རོལ་པའི་གཙོ་དང་འཁོར༔ མ་མདུན་སྲིང་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ལྷག་གཏོར་འདི་བཞེས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ཨུཙྪིཥྚ་བྷཀྵ་ཁཱ་ཧི༔ ཆད་ཐོ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ འཕོ་མེད་ཀ་དག་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ རང་རིག་གདོད་མའི་རང་མདངས་ཀྱི༔ འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་ཐ་ཚིག་ལས༔ སྒྲུབ་ཕྱིར་གཏོར་མ་འབུལ་གྱི་བཞེས༔ ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ བརྟན་གཏོར་ནི། བྷྱོཿ སྔོན་ཚེ་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ ཞལ་བཞེས་བོད་ཡུལ་བརྟན་སྐྱོང་སྟེ༔ བཤལ་ཆུའི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ ཐ་ཚིག་བཞིན་དུ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཐུན་བསྡུ་དབང་བླངས་ལ་ཐོག་མར་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི༔ ཀྱཻ་ཀྱཻ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ༔ སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གཅིག༔ བདག་སོགས་ཐར་པའི་ལམ་མཁན༔ དྲིན་ཆེན་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔ ཞེས་པས་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། གུ་རུ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ བདག་ཅག་མོས་པའི་བུ་རྣམས་ལ༔ ལུས་ལ་སྐུ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ངག་ལ་གསུང་གིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཡིད་ལ་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བཞི་བསྐུར་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྒྲིབ་བཞི་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལམ་བཞི་འབྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་བཞི་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱཀ་྄སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ ཞེས་དབང་བཞི་བླངས་ཏེ། རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཨོ་རྒྱན་བླ་མར་ཐིམ༔ ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་དང་འདྲེས༔ རང་རིག་མ་བཅོས་གསལ་སྟོང་ངང་དུ་བཞག༔ བློ་འདས་བརྗོད་མེད་ཆོས་སྐུ་བདེ་བ་ཆེ༔ ཞེས་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་བཞག་ཅིང༌། སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རང་གདངས་ཨེ་མ་ཧོཿ ཞེས་ལམ་དུ་ཁྱེར་ལ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་འགྲུབ་འགྱུར་ནས། འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། ཁྱེད་ཀྱི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས། །རང་དོན་ཞི་བདེའི་དྲི་མས་མ་གོས་པར། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཡིས། །དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་ཞིང་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ལམ། །དཀའ་བ་མེད་པར་མྱུར་དུ་བགྲོད་པར་ཤོག །ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང༌། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བཟླས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན་པས། ཧྲཱིཿ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་མཁའ་དབྱིངས་འཁྱིལ༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་ཉིད་རང་གདངས་སད༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་ཅི་བཅོལ་ལས་བསྒྲུབས་ཏེ༔ ཚེ་གཅིག་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཨོཾ། བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རིགས་བརྒྱའི་བདག །བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞི་དང་ཁྲོ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་པའི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གང་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །དགེ་ལེགས་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དུ་བསྙིལ་བར་བྱའོ། །འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཀློངྃ་ཆེྃན་པོར། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེྃ་ཤེསྃ་རྡོྃ་རྗེྃ་བཞིན། །བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྒོ་འབྱེད་དུ། །སྤྲོས་འདིས་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་གྲོལ་ཤོག །ཅེས་པའང་ས་རྟ་རྒྱལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གསུམ་པར་རྗེ་བླ་མའི་སྐུ་མཆོད་སྐབས། གང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཁྱེན་བརྩེའི་མཆོག་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ། སྤྲུལ་སྐུ་རང་གྲོལ་སྐུ་མཆེད་གཙོས་ཞལ་སློབ་རྣམས་ནས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་དགྱེས་པར་བསྐྱངས་བའི་འབངས། འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེ་འོད་ཟེར་གྱིས་སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་མཆོད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་སྦྱར་ཏེ་བྲིས་པ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་ཀུན་བླ་མ་མཆོག་གི་གསང་བ་གསུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/rdzogs chen gsang ba snying thig gi tshig bdun bla sgrub byin rlabs char 'bebs bla ma mchod pa'i tshul du spros pa byin rlabs bdud rtsi'i sgo 'byed ces bya ba bzhugs so// @#/__/ye shes gcig nyid du ma'i gar/_/phan bde'i char gyis sim mdzad pa'i/_/bla ma rtsa gsum kun 'dus la/_/btud nas de mnyes cho ga spel/_de yang rje bla ma 'od gsal gdod ma'i dbyings su snyoms par zhugs pa'i dus chen dang dkar phyogs kyi tshes bcu la sogs par bla ma mchod pa'i cho ga bya bar 'dod pas mchod tshogs gzhung bzhi na rgyas par bkod la/_bdag nyid skad cig gis gnyug ma'i he ru ka'i skur gyur par bsam la/_sngon gtor raM yaM khaMgis bsang sbyang*/_oM AHhU~M ha ho hrIHsa byin gyis brlabs nas/_gtor mgron 'bar rgya dang bcas pas pheM zhes bkug_/a kA ro'i sngags kyis bsngos te/_gang dag 'dir gnas lha dang klu/_/gnod sbyin srin po'am gzhan dag la/_/gsang spyod don du sa phyogs 'di/_/bdag zhu khyed kyis bstsal du gsol/_/zhes dang*/_sum+b+ha'i drag sngags spos rol thun brab bya zhing*/_/khro sprin me mtshon dang bcas pas bgegs thams cad bsdigs bskrad brlag par byas/_tshur 'dus pa la rdo rje khro bo rol pa'i gur khang ye shes kyi me 'bar bas phyogs thams cad khyab cing gtims te cis kyang mi shigs pa'i srung ba'i 'khor los khyab par gyur/_de nas thog mar skyabs sems ni/_na moH_bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:_dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:_bdag dang 'gro drug sems can rnams:_sgo gsum gus pas skyabs su mchi:_zhes skyabs 'gro dang*/_hoH_sems bskyed 'gro ba kun don du:_bla ma sangs rgyas bsgrubs nas ni:_gang la gang 'dul phrin las kyis:_'gro don byed par sems bskyed do:_zhes sems bskyed lan gsum/_mchod rdzas brlab pa ni/_bdag gi thugs las ra~M ya~M kha~M 'phros pas/_/mchod rdzas dngos 'dzin nyes skyon bsreg gtor sbyangs/_/rnam kun mchog ldan stong pa'i sgyu 'phrul las/_/rang byung phyi nang mchod pa'i phung po ni/_/zag med 'dod yon cir yang 'char ba yi/_/kun bzang mchod sprin nam mkha'i khams gang gyur/_oM ma hA pU dza sarba sa ma ye A hU~M:_zhes dang*/_nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas kyang spel lo/__/dngos gzhi tshogs rten gsal gdab pa ni/_aH_snang srid gdod nas ka dag mdangs:_rang snang ye shes dag pa'i zhing:_mkha' spyod 'og min grong khyer dbus:_rang rig rdo rje rnal 'byor ma:_dmar gsal pad+ma rA ga'i mdangs:_zhal gcig phyag gnyis gri thod 'dzin:_zhabs gnyis brkyang bskum gar stabs kyis:_pad nyi ba~M ro'i steng du 'gying:_zhi chags gar gyi nyams brgyas sgeg:_dar dang rin chen rus pas brgyan:_gru mor thabs ldan kha T+wA~M ga:_'ja' zer thig le 'khrugs pa'i klong:_gsal stong ye rdzogs chen por gsal:_spyi bo'i gtsug gam mdun gyi mkhar:_pad+ma nyi zla'i gdan steng du:_rgyal kun spyi dpal 'dus pa'i gzugs:_ma hA gu ru bde ba che:_dkar dmar mdangs ldan zhi zhing 'dzum:_theg dgu'i chas rdzogs dbur paN zhwa:_phyag gnyis mnyam bzhag bde skyong gis:_bdud rtsi'i thod zhal e wa~M mtshon:_sku las 'od zer spro bsdu yis:_rgyal kun zhing khams rab 'byams dang:_rtsa gsum chos skyong 'phro 'du 'gyed:_gnas gsum 'bru gsum 'od zer gyis:_rab 'byams zhing khams rgya mtsho dang:_rnga yab dag pa'i zhing khams nas:_sras bcas rgyal ba'i thugs rje'i rtsal:_gu ru'i gsang gsum phyag rgyar sad:_char ltar babs nas gnyis med thim:_hU~M:_'og min rab 'byams dag pa'i zhing:_rnga yab zangs mdog dpal ri nas:_rig 'dzin ma hA gu ru rje:_bde ba chen po dbyings nas bzhengs:_phyi nang sdug bsngal kun zhi zhing:_mchog thun dngos grub kun stsol ba'i:_gu ru gtso 'khor sprul tshogs bcas:_gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma saM b+ha wa sarba sid+d+hi pha la hU~M:_badz+ra sa ma ya dzaH_ye shes dkyil 'khor lha tshogs rnams:_mkha' la sprin ltar gshegs nas kyang:_mdun gyi tshogs zhing la thim pas/_/gnyis med dgyes shing brtan par bzhugs/_/tiSh+Tha lhan:_rang gi thugs ka nas spros pa'i lha mo rnams dang sems can thams cad bya byed thun mong par gyur nas phyag dang mchod pa'i las rim la 'jug par mos te/_sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku/_/rdo rje 'dzin pa'i ngo bo nyid/_/dkon mchog gsum gyi rtsa ba ste/_/bla ma rnams la phyag 'tshal lo/_/bla ma sangs rgyas bla ma chos/_/de bzhin bla ma dge 'dun te/_/kun gyi byed po bla ma yin/_/bla ma rnams la phyag 'tshal lo/_/gang gi drin gyis bde chen nyid/_/skad cig nyid la 'char ba gang*/_/bla ma rin chen lta bu'i sku/_/rdo rje can zhabs pad la 'dud/_/mkha' ltar khyab pa'i rtsa gsum 'khor lo la/_/bdag dang mtha' yas 'gro ba ma lus pas/_/lus 'di zhing rdul grang snyed rab sprul nas/_/sgo gsum gus pas rtag tu skyabs su mchi/_/a ti pU hoH_pra tI ts+tsha hoH_mchod pa 'bul ba ni/_oM/_dpag med nam mkha'i khams nyid las/_/mchod yon bsam yas lhun grub pa/_/rab 'byams nam mkha'i khams bkang ste/_/gus pa'i blo yis dbul bar bgyi/_/oM badz+ra ar+g+haM pra tIts+tsha hoH_de bzhin du mchod yon gnas su/_zhabs bsil/_me tog_/bdug spos/_mar me/_dri chab/_zhal zas/_rol mo rnams dang*/_ar+g+haM gnas su _pad+yaM/_puSh+pa \u0f7a/_d+hU pe/_A lo ke_/gan+d+he/_nai wi d+ya/_shab+da rnams bcug pas mchod/_tshul khrims lte ba la bsten pa'i/_/rnam 'byed shes rab rtsibs rno zhing*/_/ting 'dzin mu khyud kyis bskor ba'i/_/'khor lo rin chen dbul bar bgyi/_/oM tsakra rat+na badz+ra pU dzi te AHhU~M/_bsod nams rgya mtsho las thon zhing*/_/blo yi mun stug rab bsal nas/_/dgos 'dod kun 'byung dad pa yi/_/nor bu rin chen dbul bar bgyi/_/oM ma Ni rat+na badz+ra pU dzi te A hU~M/_rang bzhin gnyug ma'i ye shes sku/_/gzhom med gzugs sgra reg byas 'khyud/_/mi 'gyur bde chen skyed mdzad pa'i/_/btsun mo rin chen dbul bar bgyi/_/oM s+t+ri rat+na badz+ra pU dzi te A hU~M/_bla ma mchog gsum rje bor gus/_/rnam dkar dge bcu'i chab srid skyong*/_/dran shes bag yod nor gyis phyug_/blon po rin chen dbul bar bgyi/_/oM pu ru Sha rat+na badz+ra pU dzi te A hU~M/_mang thos pad+ma'i mtsho la rol/_/bdag med rtogs pa'i lus stobs rgyas/_/mtshan 'dzin rtog pa 'joms byed pa'i/_/glang po rin chen dbul bar bgyi/_/oM hasti rat+na badz+ra pU dzi te A hU~M/_dbang bzhi'i lus mdzes brtson 'grus kyi/_grol lam mgyogs pa'i 'gros bzang pos/_'dod don myur du sgrub byed pa'i/_rta mchog rin chen dbul bar bgyi/_oM a shwa rat+na badz+ra pU dzi te A hU~M/_gang shar ngo la cer blta ba'i/_/shes rab rig pa'i mtshon rnon pos/_/rnam rtog dgra las rgyal byed pa'i/_/dmag dpon rin chen dbul bar bgyi/_/oM khang+ga rat+na badz+ra pU dzi te A hU~M/_dga' bzhi bcu drug nyams rgyas pa'i/_/rdo rje'i rig ma bcu drug dang*/_/gsang ba phyag rgya bzhi'i sbyor ba/_/zag med bde ba bskyed phyir 'bul/_ma hA su kha pU dza hoH_gtsang dme'i rtog bral bdud rtsi'i sman/_/nyon mongs chags med rak+ta'i rgyun/_bza' bca' btung ba'i 'dod yon rdzas/_/'khor gsum dmigs med nyid du 'bul/_/a mr-i ta rak+ta ba liM ta pU dza hoH_de la gzhan yang mchod pa'i tshogs/_/dpag med zhing na gang mchis pa/_/de kun blo yis blangs nas 'bul/_/bzhes nas bdag la byin gyis rlobs/_/sarba ma hA pU dza hoH_khyad par tshogs gsog gi gtso bo maN+Dal 'bul ba ni/_spro na tshom bu so bdun ma sogs ji ltar rigs pa dang*/_bsdu na/_chos dbyings rang byung rol pa'i rtsal/_/phyi nang snod bcud snang srid chos/_/khyab brdal zhing khams mchod sprin bcas/_/'khor gsum yongs dag nyid du 'bul/_/sarba pU dza rat+na maN+Dal hU~M/_zhes brgya rtsa sogs ci nus 'bul/_de nas yan lag bcu pa 'bul zhing gsol ba gdab pa ni/_bla ma sangs rgyas rin po che/_/yi dam mkha' 'gro tshogs bcas la/_/gus pas phyag 'tshal skyabs su mchi/_/phyi nang gsang ba'i mchod pas mchod/_/sdig pa ma lus so sor bshags/_/dge ba kun la yi rang zhing*/_/chos kyi 'khor lo bskor bar bskul/_/mya ngan mi 'da' gsol ba 'debs/_/mchog dang thun mong dngos grub stsol/_/bgegs dang log 'dren bar chad sol/_/rdzogs pa'i byang chub 'grub par shog_/lan gsum/_bstod pa ni/_hrIH_ma bcos ka dag chos kyi sku:_ma 'gag rang gdangs longs spyod rdzogs:_mi 'gyur thugs rje sprul pa'i sku:_sku gsum bde ba chen por bstod:_ces dang*/_gsol 'debs kyi rim pa ni/_oM/_skye 'chi med pa gsal la dwangs/_/rdo rje'i sku la gsol ba 'debs/_/lus la bde bar byin gyis rlobs/_/sku yi rdo rjer bdag bsgrub mdzod/_AH_'gag med gsung dbyangs chos kyi sgra/_/A li kA lir gsol ba 'debs/_/ngag la nus par byin gyis rlobs/_/gsung gi rdo rjer bdag bsgrub mdzod/_hU~M/_ka dag chen po kun bzang klong*/_/cir mi dgongs la gsol ba 'debs/_/zad sar 'khyol bar byin gyis rlobs/_/thugs kyi rdo rjer bdag bsgrub mdzod/_/bla ma rdo rje 'dzin pa ni/_/khams gsum kun gyi gnyen gcig bu/_/'gro ba skyabs med rnams kyi skyabs/_/thar pa'i them skas chen po ste/_/ma rig sel ba'i sgron me la/_/mun pa'i tshogs bdag skyabs su mchi/_/'khor ba 'dam gyi mtsho nang du/_/bying ba skyabs med bdag la skyobs/_/nyon mongs me yis gdung ba la/_/thugs rje'i char gyis bsil bar mdzod/_/bla ma sangs rgyas rin po che/_/bdag la re sa gzhan na med/_/deng nas byang chub snying po'i bar/_/skyi sdug re ltos khyed mkhyen pas/_/mgon med bdag la thugs rjes gzigs/_/nad gdon bgegs dang bar chad sol/_/mchog dang thun mong dngos grub stsol/_/e ma hoH_chos sku kun bzang sogs dang*/_gtso bor/_hU~M:_u rgyan yul sogs nas/_gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:_brgya stong sogs ci nus grangs bsags shing gsol ba gdab/_bla ma rgyang 'bod sogs bya/_de nas bzlas pa ni/_bla ma'i sku las 'od zer bdud rtsi'i rgyun/_/dkar gsal 'phros pas rang lus yongs su gang*/_/nad gdon sdig sgrib thams cad byang zhing dag_/bde chen ye shes nyams rtogs ches cher g.yos/_/de yi ngang las khyad par sngags kyi sgra/_/bung ba tshang zhig ltar grags snang srid kun/_/mer khyam 'ur 'ur rab tu g.yo bar gyur/_/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH_zhes gsol 'debs kyi bsnyen pa spyi dril dang*/_yang snying*/_oM AHhU~M bAdz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:_zhes pa'i phan yon yang*/_sid+d+hi bye bas rig 'dzin gnas su skye:_zhes dang*/_bdun 'bum tshe 'dir pad+ma 'byung gnas mjal:_zhes dang*/_gsung rab yan lag bcu gnyis 'dus pa'i bcud:_bris klog 'chang dang ston spel bsod nams ni:_tshe 'dir 'jigs dang sdug bsngal bar chad zhi:_tshe 'phos rig 'dzin tshogs bcas dpal rir 'phos:_sa ma ya:_zhes pa ltar lags pas brtson 'tshal/_spro na rgyud yongs su sbyang ba'i phyir na raka bskang bshags dang*/_brjod med don bshags gang rung bya/_mthar tshogs mchod byed par spro na/_thabs shes kyi dam rdzas tshogs par bsags la nang mchod kyis bran te/_ra~M ya~M kha~M:_oM AHhU~M:_phyi snod 'jig rten gtor gzhong du:_srid bcud yongs grub tshogs rdzas bshams:_gnyis 'dzin re dogs kun bsal te:_ka dag ye shes bdud rtsir gyur:_dam tshig rnam dag dgyes mchod 'dis:_rtsa gsum kun 'dus pad+ma 'byung:_rab 'byams dkyil 'khor lha la 'bul:_mchog thun dngos grub bstsal du gsol:_gu ru d+he wa DA ki ni sarba ga Na tsakra pU dza kha hi:_zhes 'bul zhing bskang ba ni/_hrIH_rgyal kun spyi gzugs pad+ma 'byung:_gu ru bde ba chen po'i tshogs:_phyi nang gsang ba'i mchod sprin gyis:_thugs dam chos kyi dbyings su bskang:_bslab gsum nyes ltung phra rags rnams:_ka dag chos nyid klong du bshags:_sgrib bral mchog thun dngos grub stsol:_dbang bzhi'i bdag rgyud byin gyis rlobs:_sarba sa ma ya shud+d+he AH_zhes tshogs dang po phul zhing*/_bar pa brda dang brda'i 'bul len gyis nang gi bsreg blug tu rol/_lhag ma bsdus te/_hrIMHpheM:_snang srid ka dag spros bral gdangs:_thabs shes rol pa'i gtso dang 'khor:_ma mdun sring bzhi'i lha tshogs rnams:_lhag gtor 'di bzhes phrin las sgrubs:_uts+tshiSh+Ta b+hak+Sha khA hi:_chad tho ni/_hU~M b+h+yoH_'pho med ka dag dus kyi tshe:_rang rig gdod ma'i rang mdangs kyi:_'khor tshogs rgya mtsho'i tha tshig las:_sgrub phyir gtor ma 'bul gyi bzhes:_sa ma ya rak+Shan+tu:_brtan gtor ni/_b+h+yoH_sngon tshe pad+ma'i spyan snga ru:_zhal bzhes bod yul brtan skyong ste:_bshal chu'i mchod gtor 'di bzhes la:_tha tshig bzhin du phrin las sgrubs:_sa ma ya hoH_thun bsdu dbang blangs la thog mar gdung shugs kyis gsol ba 'debs pa ni:_kyai kyai rje btsun bla ma:_snyigs dus 'gro ba'i skyabs gcig:_bdag sogs thar pa'i lam mkhan:_drin chen bla ma mkhyen no:_zhes pas yang yang gsol ba btab la/_gu ru mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:_bdag cag mos pa'i bu rnams la:_lus la sku yis byin gyis rlobs:_ngag la gsung gis byin gyis rlobs:_yid la thugs kyis byin gyis rlobs:_dbang bzhi bskur la byin gyis rlobs:_sgrib bzhi dag par byin gyis rlobs:_lam bzhi 'byong bar byin gyis rlobs:_sku bzhi thob par mdzad du gsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma de wa DA ki ni kA ya sid+d+hi oM:_wAka \u0f84sid+d+hi AH_tsit+ta sid+d+hi hU~M:_sarba sid+d+hi hrIH_zhes dbang bzhi blangs te/_rtsa gsum lha tshogs o rgyan bla mar thim:_o rgyan bla ma 'od zhu rang dang 'dres:_rang rig ma bcos gsal stong ngang du bzhag:_blo 'das brjod med chos sku bde ba che:_zhes ma bcos pa'i ngang du bzhag cing*/_snang grags rtog tshogs rang snang dag pa'i zhing:_sku gsum bla ma'i rang gdangs e ma hoH_zhes lam du khyer la/_dge ba 'di yis myur du bdag_/o rgyan bla ma 'grub 'gyur nas/_'gro ba gcig kyang ma lus pa/_khyed kyi go 'phang myur thob shog_/'dis mtshon dus gsum bsags pa'i dge ba rnams/_/rang don zhi bde'i dri mas ma gos par/_/mtha' yas sems can tshogs rnams ma lus pa/_/bla med byang chub thob pa'i rgyu ru bsngo/_/rgyal ba kun dngos rje btsun bla ma yis/_/dus gsum kun tu brtse bas rjes bzung ste/_/'gro kun sgrol zhing gsang chen rdo rje'i lam/_/dka' ba med par myur du bgrod par shog_/ces bsngo smon dang*/_rten 'brel snying po bzlas pa'i me tog 'thor bzhin pas/_hrIH_brgyud gsum bla ma'i byin rlabs mkha' dbyings 'khyil:_yi dam mkha' 'gro chos nyid rang gdangs sad:_chos skyong srung mas ci bcol las bsgrubs te:_tshe gcig rdzogs sangs rgyas pa'i bkra shis shog:_oM/_byin rlabs mchog stsol rigs brgya'i bdag_/bla ma rnams kyi bkra shis shog_/dngos grub char 'bebs zhi dang khro/_/yi dam lha tshogs bkra shis shog_/thogs med phrin las sgrub mdzad pa'i/_/dpa' bo mkha' 'gro'i bkra shis shog_/gang la bsam pa'i don kun 'grub/_/dge legs mchog gi bkra shis shog__/ces me tog gi char du bsnyil bar bya'o/__/'khor 'das kun khyab klonga~M che~Mn por/_/mkhyen brtse'i ye~M shesa~M rdo~M rje~M bzhin/_/byin rlabs bdud rtsi'i sgo 'byed du/_/spros 'dis 'gro kun smin grol shog_/ces pa'ang sa rta rgyal zla'i dkar phyogs kyi dga' ba gsum par rje bla ma'i sku mchod skabs/_gang gi sku gsung thugs kyi sras mkhyen brtse'i mchog sprul 'jigs med nus ldan rdo rje/_sprul sku rang grol sku mched gtsos zhal slob rnams nas gsung bskul bzhin rnam 'dren bla ma rin po che'i dgyes par bskyangs ba'i 'bangs/_'jigs med mkhyen brtse 'od zer gyis smin gling lo chen rin po che'i bla mchod kyi lhan thabs sbyar te bris pa rang gzhan thams cad skye kun bla ma mchog gi gsang ba gsum dang gnyis su med par byang chub pa'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: