བཀའ་བརྒྱད་དཔལ་དགུ་སོ་སོའི་སྔགས་བྱང༌།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bka' brgyad dpal dgu so so'i sngags byang DKR-KABUM-05-CA-013.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 13, Pages 50 (Folios 1b1 to 1b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Bka' brgyad dpal dgu so so'i sngags byang. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 50. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ (sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity bka' brgyad dpal dgu
[edit]
༄༅། བཀའ་བརྒྱད་དཔལ་དགུ་སོ་སོའི་སྔགས་བྱང༌། ཆེ་མཆོག་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཡང་དག་ནི། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ། གཤིན་རྗེ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐཱ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རྟ་མགྲིན་ནི། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཕུར་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། མ་མོ་ནི། ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ། མ་མ་ཡོ་གི་ནི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རིག་འཛིན་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ། དྲེགས་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྚན་ཧཱུྃ་ཕཊ། དྲག་སྔགས་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྚན་ཧཱུྃ་ཕཊ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་འཁོར་སྔགས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་ལྟར་བཟླ་བར་གསུངས་སོ།། །།
[edit]

@#/_bka' brgyad dpal dgu so so'i sngags byang*/_che mchog ni/_oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ka hU~M phaT/_yang dag ni/_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT/_gshin rje ni/_oM AHhU~M oM a kro te ka ya mAn+ta ka ha na ma thA b+hany+dza hU~M phaT/_rta mgrin ni/_oM pad+mAn+ta kr-ita h+ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaT/_phur pa ni/_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaT/_ma mo ni/_oM gu h+ya dz+nyA na shrI he ru ka gu h+ya dz+nyA na kro d+hI shwa ri s+t+waM/_ma ma yo gi ni ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT/_rig 'dzin ni/_oM badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M phaT/_dregs pa ni/_oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+Tan hU~M phaT/_drag sngags ni/_oM badz+ra sarba duSh+Tan hU~M phaT/_rgyas par spro na 'khor sngags kyang gter kha gong 'og ltar bzla bar gsungs so//_//

Footnotes

Other Information