Category:Recitation Manual - bsnyen yig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Khyentse Lineage ProjectGenreRecitation Manual - bsnyen yig

All pages tagged with the genre Recitation Manual - bsnyen yig.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-08-NYA-019འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་དམིགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po84203-204sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigDKR-KABUM-08-NYA-019.pdf
DKR-KABUM-13-PA-019རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས།1310213-217'jam dpal dbyangsDKR-KABUM-13-PA-019.pdf
DKR-KABUM-13-PA-020རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ།'jigs med gling pa1324218-229rdo rje sems dpa'klong chen snying gi thig leDKR-KABUM-13-PA-020.pdf
DKR-KABUM-13-PA-022རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་བསྙེན་ཐོ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ།'jigs med gling pa1342324-344bla ma drag po rta khyung 'bar baDKR-KABUM-13-PA-022.pdf
DKR-KABUM-13-PA-023ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་བསྙེན་པའི་ཟིན་ཐུན་རིག་འཛིན་འཇུག་ངོགས།'jigs med gling pa138345-348zhi khrozhi khro ngan song sbyong baDKR-KABUM-13-PA-023.pdf
DKR-KABUM-14-PHA-008ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་སོགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po142330lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigDKR-KABUM-14-PHA-008.pdf
DKR-KABUM-17-TSA-031རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཡི་གེ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འཛིན།Khyentse, Dilgo1746247-269rang byung pad+ma snying thigDKR-KABUM-17-TSA-031.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-019པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཐོ་བྱང་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན།Khyentse, Dilgo1948290-313tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-019.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-002སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་བསྙེན་ཟིན་ཕྲིན་ལས་རོལ་པའི་རྒྱན།Khyentse, Dilgo221566-73rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-22-ZA-002.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-047རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
58617-624rtsa gsum dril sgrubJKCL-KABUM-05-CA-047.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-004བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ་བླ་མ་སྨྲ་སེང་གི་བསྙེན་ཡིག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།mchog gyur gling pa6613-18bla ma smra ba'i seng gebla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKCL-KABUM-06-CHA-004.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-005འཇམ་དཔལ་དྲག་པོ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་ཀྱི་བསྙེན་ཟིན་བདུད་དཔུང་ཚར་གཅོད།mchog gyur gling pa61119-29'jam dpal pha rol rgol 'jomsbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKCL-KABUM-06-CHA-005.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-024གཏེར་གསར་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུངས་དམར་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།mchog gyur gling pa66343-348rta mgrin dmar podbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar poJKCL-KABUM-06-CHA-024.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-025ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་དངོས་གྲུབ་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།'jigs med gling pa621349-369ma mgon lcam dralklong chen snying gi thig leJKCL-KABUM-06-CHA-025.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-032ཀློང་གསལ་མི་འཁྲུགས་བའི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་མངོན་དགའི་སྒོ་འབྱེད།klong gsal snying po611417-427rdo rje mi 'khrugs paklong gsal rdo rje snying poJKCL-KABUM-06-CHA-032.pdf
JKW-KABAB-01-KA-010རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་དང་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སོགས།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje130419-448rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-GA-006JKW-KABAB-01-KA-010.pdf
JKW-KABAB-01-KA-011དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང༌།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje1104449-552rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-GA-004-1JKW-KABAB-01-KA-011.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-058བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན།mchog gyur gling pa214489-502pad+ma 'byung gnasbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-028JKW-KABAB-02-KHA-058.pdf
JKW-KABAB-03-GA-022འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།mchog gyur gling pa320443-462thugs rje chen pothugs rje chen po spyan ras gzigs 'khor ba dong sprugsa gter - Earth TreasureTerdzo-TSHI-045JKW-KABAB-03-GA-022.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-012རྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4681-86rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-012.pdf
JKW-KABAB-05-CA-008པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
517121-137pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-036JKW-KABAB-05-CA-008.pdf
JKW-KABAB-05-CA-030དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་བསྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
58473-480dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-028JKW-KABAB-05-CA-030.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-014མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོའི་ཉེ་བསྙེན།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
61173-174rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-078JKW-KABAB-06-CHA-014.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-005བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཏིག་སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང༌།rgya lo tsA ba rdo rje bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
817133-149bla ma bstan gnyis skor gsumyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-013JKW-KABAB-08-NYA-005.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-017ཡང་ཟབ་རྒྱལ་བ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་དྲིལ་དུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསལ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
818441-458yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-035JKW-KABAB-08-NYA-017.pdf
JKW-KABAB-11-DA-021དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
116469-474rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-045JKW-KABAB-11-DA-021.pdf
JKW-KABAB-13-PA-031དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1317375-391sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-031JKW-KABAB-13-PA-031.pdf
JKW-KABAB-13-PA-032འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན་ཅུང་ཟད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po138393-400sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-13-PA-032.pdf
JKW-KABAB-13-PA-033འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་དམིགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po134401-404sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-13-PA-033.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-037ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་གྲུབ་གཉིས་ཤིང་རྟ།'jigs med gling pa188229-236yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya candag snang - Pure VisionTerdzo-DA-048JKW-KABAB-18-TSHA-037.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-048རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ།'jigs med gling pa1821437-457rdo rje sems dpa'klong chen snying gi thig ledag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-048.pdf
JKW-KABAB-20-WA-016ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཡ། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སོགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po209203-211rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-20-WA-016.pdf
JKW-KABUM-05-CA-001-004འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན།5829-36sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigJKW-KABUM-05-CA-001.pdf
JKW-KABUM-07-JA-015-010རྣལ་འབྱོར་མའི་བསྙེན་ཐབས་ཉུང་གསལ།75430-434rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-007-003ཞར་ལ་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།84127-130thugs rje chen pothugs chen dmar khrid tshem bu lugsJKW-KABUM-08-NYA-007.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-017-002རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་བསྙེན་ཐབས་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ།89495-503rigs gsum mgon poJKW-KABUM-08-NYA-017.pdf
JKW-KABUM-09-TA-002-005གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་བཅས།93180-182tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-002.pdf
JKW-KABUM-09-TA-009-002ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷ་གསུམ་པའི་བསྙེན་ཐབས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་སྙིང་པོ།96377-382thugs rje chen poJKW-KABUM-09-TA-009.pdf
JKW-KABUM-09-TA-009-005བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་པའི་གསུང་རབ་སོར་བཞག་ལ། བསྙེན་ཡིག་ཉུང་བསྡུས།93410-412thugs rje chen pothugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugsJKW-KABUM-09-TA-009.pdf
JKW-KABUM-09-TA-009-006ཕྱག་རྡོར་འཁོར་ཆེན་གྱི་རྗེས་གནང་དང་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།912412-423phyag na rdo rjeJKW-KABUM-09-TA-009.pdf
JKW-KABUM-09-TA-009-007ཕྱག་རྡོར་ཨུ་ཙརྻའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།912423-434phyag na rdo rjeJKW-KABUM-09-TA-009.pdf
JKW-KABUM-09-TA-010ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས་ཀྱི་མན་ངག་ལས་བསྙེན་པའི་ལག་ལེན་ཁོལ་ཕྱུང་།96461-466phyag na rdo rjeJKW-KABUM-09-TA-010.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-009གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ།107103-109sgrol ma
sgrol ljang
gnyan sgrol yan lag drug paJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-003འཇམ་དཀར་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཉེར་མཁོའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།1021211-231'jam dpal dkar poma ti lugs 'jam dkarJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-009འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གྱི་བསྙེན་ཐབས་ཉུང་གསལ།103246-248'jam dbyangs dmar serJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-023བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།1034320-353dbyangs can ma dkar moJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-033བསྙེན་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་སྟེར།105387-391phag dkarrdo rje phag mo dkar mo shes rab gsal byed maJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-007དབང་གི་ལྷ་མོ་ཏི་ནུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་ཡིད་འཕྲོག་ལི་ཁྲིའི་ཆུ་གཏེར།1112463-474dbang gi lha mo ti nu maJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-004སྨན་བླ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྒོམ་བཟླས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ་སོགས་ཉུང་གསལ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩི།12648-53sman blaJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-006ཇོ་ལུགས་མི་འཁྲུགས་གཙོ་རྐྱང་གི་སྒྲུབ་རྗེས་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱོང་།122655-80rdo rje mi 'khrugs pajo bo lugs mi 'khrugs paJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-014-002རྡོར་སེམས་ཐུགས་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje1211486-496rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paJKW-KABUM-12-NA-014.pdf
JKW-KABUM-12-NA-014-003རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པ་གཏོང་ལུགས།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje125496-500rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paJKW-KABUM-12-NA-014.pdf
JKW-KABUM-13-PA-008ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།Dalai Lama, 5th13687-92tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenTerdzo-TA-010JKW-KABUM-13-PA-008.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-018འཕགས་པ་ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་འདོད་འཇོའི་སྙིང་པོ།klong gsal snying po149299-307dzaM serklong gsal rdo rje snying poTerdzo-WI-054JKW-KABUM-14-PHA-018.pdf
JKW-KABUM-15-BA-003འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།mchog gyur gling pa152273-94thugs rje chen pothugs rje chen po spyan ras gzigs 'khor ba dong sprugTerdzo-TSHI-045JKW-KABUM-15-BA-003.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-011བསྙེན་སྒྲུབ་རྒྱས་པ་བཏང་ཚུལ།mchog gyur gling pa155177-181bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-012ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་རུང་བཏང་ཚུལ།mchog gyur gling pa156181-186bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-010-007གཏེར་གསར་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་རྩ་བསྙེན་མདོར་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ།mchog gyur gling pa157242-248bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buJKW-KABUM-15-BA-010.pdf
JKW-KABUM-15-BA-022གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྙེན་པའི་ཟིན་ཐོ།thang stong rgyal po156417-422gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyudJKW-KABUM-15-BA-022.pdf
JKW-KABUM-15-BA-030-007ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།'jigs med gling pa155577-581thugs rje chen pogsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grolJKW-KABUM-15-BA-030.pdf
JKW-KABUM-16-MA-010ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་གྲུབ་གཉིས་ཤིང་རྟ།'jigs med gling pa161055-64yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canTerdzo-DA-048JKW-KABUM-16-MA-010.pdf
JKW-KABUM-24-YA-014ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་དང་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོ།'ja' tshon snying po248451-458bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusJKW-KABUM-24-YA-014.pdf

Debug data: