DKR-KABUM-05-CA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། བདུན་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་མངོན་རྟོགས།
Wylie title sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ bdun pa dregs pa kun 'dul gyi mngon rtogs DKR-KABUM-05-CA-011.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 11, Pages 49 (Folios 1a1 to 1a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las bdun pa dregs pa kun 'dul gyi mngon rtogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 49. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ (sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity dregs pa kun 'dul

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། བདུན་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་མངོན་རྟོགས་ནི། རྒྱུ་ཡིག་མཐིང་ནག་གདན་སྟེང་བབས་པ་ལས། །དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཁམ། །གཡས་དཀར་གཡོན་མཐིང་དབུས་ཁམ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ། །སྤྱན་བགྲད་ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས། །སྨིན་མ་སྨ་ར་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་འབར། །དང་པོའི་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་བསྣམས། །ལྷག་རྣམས་ལྷ་བརྒྱད་ཀླུ་བརྒྱད་མགོ་བོ་འཛིན། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་དོར་སྟབས་བགྲད། །ཁམས་གསུམ་སྤྱི་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་འཛིན་འཁྱུད། །མདུན་དུ་དབང་ཕྱུག་སེང་ཞོན་གྲི་སྙིང་འཛིན། །ཤར་དུ་གཤིན་རྗེ་གླང་ཞོན་བེ་ཅོན་དབྱུག །ལྷོ་རུ་བསྐོས་རྗེ་རྟ་ཞོན་ཁྲམ་དགྲ་སྟྭ། །ནུབ་ཏུ་གློག་ཕྲེང་འབྲུག་ཞོན་ཐོག་སེར་འཕེན། །བྱང་དུ་མེ་དབལ་སྟག་ཞོན་རིན་ཆེན་གྲི། །ལྔ་ཀའང་རང་རང་ཡུམ་དང་ལྷན་གཅིག་གནས། །སྲིད་རྒྱལ་ལ་སོགས་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་གཉིས། །ཆ་ལུགས་བཞོན་པ་མ་ངེས་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར།། །།
[edit]

@#/_sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/_bdun pa dregs pa kun 'dul gyi mngon rtogs ni/_rgyu yig mthing nag gdan steng babs pa las/_/dregs pa kun 'dul zhal gsum phyag drug kham/_/g.yas dkar g.yon mthing dbus kham khro zhing gtum/_/spyan bgrad zhal gdangs ljags 'dril mche ba gtsigs/_/smin ma sma ra dbu skra dmar ser 'bar/_/dang po'i phyag gnyis rdo rje dung khrag bsnams/_/lhag rnams lha brgyad klu brgyad mgo bo 'dzin/_/dpal dang dur khrod chas kyis rnam par brgyan/_/zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang dor stabs bgrad/_/khams gsum spyi 'dul rdo rje thod 'dzin 'khyud/_/mdun du dbang phyug seng zhon gri snying 'dzin/_/shar du gshin rje glang zhon be con dbyug_/lho ru bskos rje rta zhon khram dgra s+t+wa/_/nub tu glog phreng 'brug zhon thog ser 'phen/_/byang du me dbal stag zhon rin chen gri/_/lnga ka'ang rang rang yum dang lhan gcig gnas/_/srid rgyal la sogs sde dpon sum cu gnyis/_/cha lugs bzhon pa ma nges cir yang bsgyur//__//

Footnotes

Other Information