DKR-KABUM-06-CHA-034

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁ་སྐོང་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
Wylie title rtsa gsum 'od gsal snying thig gi kha skong phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa rdo rje bdud rtsi'i bum bzang DKR-KABUM-06-CHA-034.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 34, Pages 274-284 (Folios 1a to 11b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. Rtsa gsum 'od gsal snying thig gi kha skong phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa rdo rje bdud rtsi'i bum bzang. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 274-284. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Deity rdo rje phur pa
Colophon

ཅེས་བརྗོད་རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་ཡོན་འབུལ་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ལས་བྱང་གི་ལྷག་མ་ནས་བརྩམས་རྗེས་རིམ་མཐར་དབྱུང་ངོ༌། །བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་མཚོན། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་དྲག་པོ་རྩལ། །བྱིན་རླབས་དབང་གི་ལས་རིམ་མཆོག །སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་བཙས་སུ་ཤར། །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁ་སྐོང་ཡི་དམ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་གསར་སྤྲོས་ཀྱི་ལེ་ཚན་དང་པོའོ།

ces brjod rjes dam tshig khas blang yon 'bul spyi ltar bya/_las byang gi lhag ma nas brtsams rjes rim mthar dbyung ngo*/_/bdud 'dul phrin las rdo rje'i mtshon/_/lhag pa'i lha mchog drag po rtsal/_/byin rlabs dbang gi las rim mchog_/skal bzang kun dga'i btsas su shar/_/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi kha skong yi dam phrin las phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang gsar spros kyi le tshan dang po'o/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁ་སྐོང་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཡེ། །རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད་ལ། །དངོས་གྲུབ་གཟི་བརྗིད་འབར་བས་སྐལ་བཟང་གི །ཡིད་ཀྱི་པདྨོའི་དཔལ་བསྐྱེད་ཀཱི་ལ་ཡ། །སྒྲུབ་པའི་དཔྱིད་དུ་འཆར་བའི་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བྱེ་བྲག་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་གི་ལས་འགྲིགས་ཀྱི་བཅའ་ཤོམ་ནི། གང་དུ་བྱ་བའི་གཞི་དེར་གཞུང་མཐུན་རས་བྲིས་སམ་ཚོམ་བུ་བཀོད་སྟེང་མཉྫི་ལ་བུམ་པ་རྒྱན་ལྡན་བཅུད་ཀྱིས་སུམ་ཉིས་བཀང་བ། སྐུ་ཙཀ །སྔགས་བྱང༌། རྡོར་སེམས་སྐུ་ཙཀ །དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆ་ས། རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་དང་རྩེ་ལྔ། ཁཊྭཱཾ། མེ་ཕུང༌། ཕུར་པ་སྟེ་ཕྱག་མཚན་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ཙཀ་ལི། གསང་ཐོད། རིག་ཙཀ །གདབ་ཕུར། ལྕགས་ཧོམ་དུ་ལིངྒ། གཡབ་དར། མེ་ཧོམ། མནན་ཆས། ཟོར་ཆས་ཕྱོགས་བསྡུས། དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པ། སྨན་རཀ་གཏོར་མ། བཀའ་སྲུང་གི་མཆོད་གཏོར། དཀར་བགེགས་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། དབང་སྒྲུབ་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱིས་ལས་གཞུང་བསྲང་ལ་བཟླས་པའི་དབུར་ཛཔ྄་ཁང་དབྱེ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་པ་སྐབས་ཕྱེད་པར་བྱ། བུམ་བཟླས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔགས་ཅུང་ཟད་བཟླ། ལས་བུམ་དུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་བསྐྱེད་བཟླས་འོད་ཞུ་བྱ། བདག་འཇུག་གམ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད། ཚོགས་མཆོད་ལྷག་མའི་བར་བཏང༌། དབང་དངོས་ལ། སློབ་མ་སྒོ་དྲུང་དུ་ཁྲུས་བྱ། ནང་དུ་འཁོད་པ་ན་བགེགས་གཏོར་བཏང༌། སྲུང་འཁོར་བསྒོམས་རྗེས། ཆོས་བཤད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁྱད་པར། དེ་ཡང་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་ལ་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་ཤིང་རྟ་གཉིས་སུ་འབྱེད་པའི་ཕྱི་མ་དབང་བཙན་དུ་བྱས་ན། ཡེ་ཤེས་དང་འཇིག་རྟེན་སོ་མཚམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་སྡེ་བརྒྱད་དུ་བཞུགས་པའི་ལྔ་པ། ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་ལྷག་པའི་ལྷའི་སྐུར་བཞེངས་པས་བྱིན་རླབས་མྱུར་ཞིང་སྒྲུབ་ཐག་ཉེ། དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཕུར་པའི་མཁན་པོ་ཞེས་པཎ་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ། ད་ལྟའི་བར་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་མཚན་རྟགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་འདི་ལ། སྙིགས་དུས་ཀྱི་འདྲེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཕུར་པ་བཀའ་གཏེར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དུ་མའི་བཀའ་བབས་ཉེ་བརྒྱུད་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་མ་བཞུགས་པའི་བྱེ་བྲག །བཀའ་བབས་རིན་པོ་ཆེ་བདུན་གྱིས་རྒྱལ་བསྟན་གླིང་བཞིའི་ཁྱོན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་བཞི་པ་དགོངས་པའི་གཏེར་ཁ། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྡེ་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་གི་ཆོ་གས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། བླ་མ་དང་དཔལ་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ བདག་ཅག་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། ཟབ་མོ་དབང་གི་སྒོ་འབྱེད་ཕྱིར་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བའི་སྤྱན་སྔར་བདག་སོགས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོད་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྩེ་གཅིག་པས་མི་སློབ་འབྲས་བུའི་སྐྱབས་གནས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མ་གྱུར་བར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་སྙམ་པ་དང༌། ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་བ་མཐར་སོན་པར་བགྱི་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སོགས་ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཚོགས་མ་བསགས་ན་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་མི་ནུས་པས། ཚོགས་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པར་སད་པའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་མཁའ་མཉམ་གྱི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་མཆོད་པ་འབུལ་ཞིང་བཤགས་པ་ཡི་རང་སེམས་བསྐྱེད་ལུས་འབུལ་བསྔོ་བ་སྟེ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་པས་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་སོགས་ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པ་ལ་དབང་གི་བཅུད་མི་ཆགས་པས་འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་སྒྲོལ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་གོ་ཆས་སོ་བྱང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་པ་དབང་པོའི་རིམ་པ་དང་འཚམས་པར་ཚོགས་ཞིང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་གཟུང་ཞིང་སྲུང་བར་བགྱི་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡསས་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རླབས་མཛོད། །དེ་དག་སྔོན་འགྲོ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྣོད་རུང་དུ་བསྒྲུབས་ནས་དངོས་གཞི་དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཞི་འགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སྔོན་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་ཆུ་ནན་ལྕེ་ལ་མྱང་བ་སྙིང་དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་གཉིས་སུ་མེད་པར་སིམ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་རང་བཞིན་དུ་བཞུགས་པས་སྲུང་ཉམས་ཀྱི་དཔང་པོ་མཛད་པར་མོས་ཤིག །དམ་ཆུ་སྟེར་ལ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འདའ་དཀའི་ཆུ༔ སྙིང་ལ་བསྟིམ་པས་དམ་བསྲུངས་ན༔ སེམས་དཔའ་མཆོག་གྱུར་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་ན་ར་ཀན༔ ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་དངོས་ལ། སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་གཅུན་ཏེ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། སློབ་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་སྟོང་པར་སྦྱངས། རྣམ་ཤེས་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་གྱུར་པ་བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད་མཁའ་གསང་ནས་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པའི་རྣམ་པར་ཕྱིར་སྤྲོས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་དབང་སྟེགས་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་བབ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱི་སྣོད་རྣམ་པར་དག་པ་འོག་མིན་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་པདྨ་ཉི་ཟླ་བདུད་བཞི་བྱི་ཆིངས་སུ་བསྣོལ་བའི་སྟེང༌། བཅུད་རྣམ་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུར་གྱུར་པ་ནི། སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་སྟོན་གནམ་དྭངས་བའི་མདོག་ཅན། ཞལ་གསུམ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང༌། ཕྱག་དྲུག་གིས་གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་དང་རྩེ་ལྔ། གཡོན་གཉིས་མེ་ཕུང་དང་ཁཊྭཱཾ། ཐ་མའི་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རི་རབ་ལྟ་བུའི་ཕུར་པ་འདྲིལ་བ། ཞབས་བཞི་གྱད་ཆེན་པོའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་བགྲད་པ། སྐུ་ལ་དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་སྔོ་སྐྱ་དྲིལ་བུ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་པར་སྦྱོར་བ། སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཅན་དུ་གསལ་བ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱར་སྒྲུབ་པའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་མདུན་བསྐྱེད་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས་པས་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བཙན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཉི་ཟེར་ལ་རྡུལ་འཁྲིགས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་སློབ་མའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས། ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མོས་མཛོད། སྤྲོ་ན་ལས་བྱང་གི་སྤྱན་འདྲེན་དང་བཅས་རྩ་སྔགས་ལ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བཏགས་པ་བཟླ་ཞིང་སྤོས་རོལ་ཌཱ་དྲིལ་དང་བཅས་པས་དབབ་བོ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་དབང་དངོས་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། རྣམ་བུམ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་བུམ་པ་མཚན་རྫོགས་ནང༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ རིགས་ལྔ་འདུས་པའི་དམ་རྫས་འདིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བུམ་ཆུ་འཐོར་ཞིང་ཁར་སྦྱིན། དེ་ལྟར་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་འཐུང་བས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདོད་ནས་དག་པའི་གདན་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་བྱས། དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་སུ་གནས་འགྱུར། ཆུ་ལྷག་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་བའི་ཟེགས་མ་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ལྔས་རྒྱས་གདབ་པར་བསམ། དེ་ལྟར་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ཏེ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས། དག་བྱ་ལུས་རྩ་ཡི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས། དག་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། བསྒྲུབ་བྱ་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས། གྲུབ་འབྲས་ལུས་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་མངོན་དུ་བྱས་པའོ། །བུམ་དབང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ནུས་འཇུག་གི་དབང་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་སྐུ་ལས་ལྷ་སྐུ་གཉིས་པ་སྤྲོས། སློབ་མའི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པས། སྐུ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་དེ་ཉིད་མངོན་དུ་བྱས་པར་མོས་མཛོད། སྐུ་ཙཀ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ མཐིང་ནག་ཨེ་ཡི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས༔ འབར་བ་གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་ཅན༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་སྟོང་ཕྱག་རྒྱར་སད་པར་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པས་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐོག་མར་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་པ་ལ། མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་དབུས་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ལ་བསྙེན་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང༌། གཙོ་བོའི་ཞལ་ནས་ཐོན། སློབ་མའི་ཁར་ཞུགས་ཏེ་སྙིང་གའི་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་བསྙེན་སྔགས་འབྲུ་དགུ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་བསྙེན་སྔགས་འབྲུ་དགུ་ལན་གསུམ་བཟླ། སླར་ཡང་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་བྱུང་བ་ཞལ་ནས་ཐོན། རང་གི་ཁར་ཞུགས་ཏེ་སྙིང་གའི་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཞིང་དང་ལྷ་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ལ་སྒྲུབ་སྔགས་འབྲུ་བཅུ་བཞི་པ་ལན་གསུམ་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ལན་གསུམ། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་འཁོར་ལས་ལས་སྔགས་སྤུ་གྲིའི་ཕྲེང་བ་བྱུང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ནས་ཐོན། སློབ་མའི་ཁར་བརྒྱུད། སྙིང་གར་ཐིམ་པས་འོད་ཟེར་ལྗང་ནག་མཚོན་ཆའི་ཚོགས་ཅན་སྤྲོས་པས་བསྒྲལ་བྱ་ཐམས་ཅད་མངོན་སྤྱོད་དྲུག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྒྲལ་བའི་ལས་རིམ་མཐར་ཕྱིན་པར་མོས་ལ་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཀཱི་ལ་ཡས་གོང་མནན་པའི་ལས་སྔགས་མ་རཀྨོ་ཡཀྨོ་སོགས་ལན་གསུམ་བཟླ། དེ་ཉིད་བརྟན་པའི་ཕྱིར་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱཿ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ༔ རང་བྱུང་གསང་བའི་སྔགས་སུ་ཤར༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་བཅུད་འཛིན་པ༔ སྙིང་པོ་ལུང་གིས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཝཱཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པས་གྲགས་སྟོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཕྱིར། གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྒྱངས་ཀྱིས་བྱོན་ནས་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་བདེ་སྟོང་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་མོས་ཤིག །རྡོར་སེམས་ཀྱི་སྐུ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ འཁོར་དང་འདས་པའི་སྲོག་གི་གོར༔ སྙིང་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཚོན་གང་བས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དབང་སྦྱིན༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པས་ལྷན་སྐྱེས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དུ་བྱས། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་དཔལ་ཆེན་པོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་བརྡ་རྟགས་སུ་དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཆས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་བརྒྱན་ཚུལ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྟོབས་དང་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ལེགས་མཚོན་པ༔ དྲེགས་པ་བསྒྲལ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ༔ ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་དབང་བསྐུར་རོ༔ གུ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ རང་དོན་དུ་འཕགས་པའི་སྤང་རྟོགས་རྫོགས་ནས་གཞན་དོན་དུ་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་གྱིས་ཕྲིན་ལས་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱག་མཚན་རྣམས་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་རྣམས་གཏད་དེ། ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་རྡོ་རྗེས་མཚན་རྟོགས་འཇོམས༔ ཁཊྭཱཾ་དུག་གསུམ་དབྱིངས་སུ་གསོད༔ ཁྱབ་བརྡལ་ཐུགས་རྗེའི་མེ་དཔུང་དང༔ ཕྲིན་ལས་ཕུར་བུས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ གཉིས་པ་གསང་དབང་སྦྱིན་པ་ནི། བླ་མ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོར་ཤེས་པས་སློབ་མའི་ཁར་བྱིན་པ་སྙིང་གི་པདྨར་ཞུགས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བདེ་བ་དང་བཅས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །ཐོད་པའི་བདུད་རྩིའི་གསང་རྫས་བྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀུན་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོར་བསྐྱིལ༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་སེམས་སྤྲིན་སྦྱིན༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཞེས་བདུད་རྩི་མྱངས་བས་རྩ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིས་གང༌། དུག་གསུམ་གྱི་རྣམ་རྟོག་འགགས། བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ། ཞེས་ཀུན་རྫོབ་བྱང་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ཏེ། གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས། དག་བྱ་ངག་ལས་རླུང་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། དག་བྱེད་རྫོགས་རིམ་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། བསྒྲུབ་བྱ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་འཇོག །གྲུབ་འབྲས་ངག་གསུང་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་མངོན་དུ་བྱས་པའོ། །གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་སྦྱིན་པ་ལ། གཙོ་བོའི་ཡུམ་ལས་ཕྱག་རྒྱ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་སྤྲོས་ཏེ་ཐར་པ་བསྟེན་པར་མོས་ཤིག །རིག་ཙཀ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ༔ པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུར་རེག་པ་ཡིས༔ མངོན་སུམ་མྱོང་ཞིང་རྟོགས་པའི་དབང༔ ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན༔ ཀརྨ་མུ་དྲ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་དང་ལྷན་ཅིག་པར་རོལ་པས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་དགའ་བཞི་ངོ་སྤྲད་པར་མོས་ཤིག །ཅེས་ཕྱག་རྒྱ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས། དག་བྱ་ངག་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། དག་བྱེད་ཕོ་ཉའི་མྱུར་ལམ་བསྟེན་པ་ལ་དབང༌། བསྒྲུབ་བྱ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞག །གྲུབ་འབྲས་ཡིད་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་མངོན་དུ་བྱས་པའོ། །བཞི་པ་ཚིག་དབང་སྦྱིན་པ་ལ། གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་དཔེ་བྱས་ནས། ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དེ་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །སློབ་དཔོན་གྱིས་དགོངས་པ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས༔ རྡོ་རྗེ་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཆེ༔ རང་དང་གདོད་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད༔ རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ༔ དེས་དོན་དམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས། དག་བྱ་སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། དག་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། བསྒྲུབ་བྱ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ནུས་པ་སད་པར་བྱས། གྲུབ་འབྲས་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །སྒྲོལ་དབང་སྤྲོ་ན། བླ་སློབ་གཉིས་ཀ་བདུད་ཆས་སུ་ཞུགས་ལ། དེ་དག་གིས་སྟོད་ལས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་དབང་བཞིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུ། རྫོགས་རིམ་བྱང་སེམས་ཕུར་བུ། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་བུ་དང་བཅས་པའི་དབང་གིས་རྟོགས་པས་བདག་བསྒྲལ་བའི་ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྲུབས་པས་ལྟ་བའི་རྫོང་ཟིན། སྒོམ་པའི་འཕྲང་བསྒྲལ། སྤྱོད་པས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྲོག་མཁར་ཚུགས་པར་བྱས་ནས། ཐུགས་རྗེས་གཞན་བསྒྲལ་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་སྨད་ལས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་དབང་སྦྱིན་པ་ལ། གདུལ་དཀའ་དམུ་རྒོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་ལྷག་པར་འཛིན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པས་སྤྱན་དམིགས་འདི་ལྟར་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པས་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པ་རོལ་པའི་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། སརྦ་ཀརྨ་ཡཀྵ་བྷྱོ་ཛཿ སྣོད་བཅུད་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་ལས་ལ་བཞེངས་ནས་དམག་དཔུང་གོ་གསར་འབྱེད་པ་བཞིན་མངོན་སྤྱོད་ལས་ལ་རྔམས་པར་གྱུར། ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཕུར་པ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་སྐུར་སྟོན་པ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གཉིས་པ་གསེར་སྐྱེམས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། གསེར་སྐྱེམས་ཟག་པ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང༌། །བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ། །ཁྱད་པར་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་མངོན་སྤྱོད་ལས་ལ་བཞེངས། །དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས་དང༌། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཡབ་ཡུམ་སྲས། །བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངགས་གཞུག་བཅས་པ་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་མངོན་སྤྱོད་ལས་ལ་བཞེངས། སྔགས་འཆང་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང༌། ས་ཕྱོགས་འདི་ཡི་ཡུལ་གཞི་གནས་ཀྱི་བདག །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བ་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་མངོན་སྤྱོད་ལས་ལ་བཞེངས། བྲུབ་ཁུང་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨེ་ཡཾ་རཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དྲག་པོའི་བཙོན་ཁང་གཏིང་རིང་བ། དུག་ལྔའི་རང་གཟུགས་འབྱུང་བ་ལྔ་འཁྲུགས་ཤིང་ཕྱི་ནང་དུ་གཤིན་རྗེའི་དམག་ཚོགས་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པ། རྒྱོབ་སོད་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པས་འཇིགས་སུ་རུང་བ། དེའི་ནང་དུ་དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་འོ་དོད་ལྷང་ལྷང་འབོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་ནི། གཡབ་དྲིལ་བཅས། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་སོགས་ནས། ཁྱད་པར་དུ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྤྱི་དགྲ། ཁྱད་པར་དུ་རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་གིས་བདར་བ། ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ། ད་དགྲ་ཐད་དུ་འཛུགས་པའི་གཟུགས་ཅན་སྡང་བའི་དགྲ། གཟུགས་མེད་གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཁོང་གར་གནས་གར་བྲོས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །རྩ་སྔགས་དང༌། མ་རཀྨོ་སོགས་སྤུ་གྲིའི་སྔགས་མཐར། ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ༔ ཞེས་འགུགས་འཆིང་སྡོམ་མྱོས་ལྷ་དང་ཕྲལ། གཤེད་དུ་དབབ་ལ། བསྒྲལ་བ་དངོས་ནི། སྒྲོལ་ཕུར་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ཕྱག་བརྙན་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ཤྭ་ན་མུ་ཁའི་དུས་ལ་བབ༔ ས་བདག་ཆེན་མོའི་དུས་ལ་བབ༔ བདག་ཉིད་ཆེན་མོའི་དུས་ལ་བབ༔ བྲན་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ སྔོན་ཆད་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་བཞིན༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པའི༔ རིག་འཛིན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ནི༔ གནོད་ཅིང་གདུག་པའི་དགྲ་དང་བགེགས༔ བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམས༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་བྲལ་བར་གྱིས༔ ཕོབ་ཅིག་རྣམ་པར་གཟིར་བར་གྱིས༔ ཟུངས་ཤིག་རྒྱོབ་ཅིག་རྣམ་པར་ཆིངས༔ རིངས་པར་ཁུག་ལ་སྨྲར་ཆུག་ཅིག༔ མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲལ་བ་དང༔ ལུས་ངག་རྡུལ་དུ་བཤིགས་ནས་ཀྱང༔ སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་སྟྭཾ་ཡ་ནན༔ མོ་ཧ་གྷ་ཏ་ཡ་གྷ་ག་ནན་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀ་ར༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སརྦ་བིགྷྣཱན་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཨ༔ ཞེས་ཚེ་ཁྲུས་གནས་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པས་ཕུར་པ་གདབ་སྤུ་གྲིའི་སྔགས་ཀྱིས་གཏུབ། ཐུན་གྱིས་བྲབ། ཧཱུྃ༔ སྒྲོལ་བྱེད་འབར་བ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཁམས་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རྫོགས༔ དུག་ལྔ་བསྒྲལ་བའི་ལས་བྱས་པས༔ ཉམས་པ་རྩད་གཅོད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་སློབ་མ་ལ་བསྒྲལ་དུ་བཅུག །ལིང་རོ་བདུད་རྩིས་བྲན་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བདུད་འདུལ་ཕུར་ཕའི་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིག༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བཞེས༔ དུག་གསུམ་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བི1$0000250གྷྣཱ1$0000300ན་མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་གཏོར་མར་བཏབ། ལིང་རོ་སྦར་ལ། ཨེ་ཡཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། མེ་ཧོམ་དྲག་པོའི་ཐབ་ཁུང་ཡེ་ཤེས་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་པའི་ཞལ་དུ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་བསྟབ་པས་ལས་ལ་རྔམས་ཤིང་དགྱེས་པས་དབང་བསྐུར་བས་ཉམས་པ་རྡོ་རྗེའི་མེས་སྲེག་པའི་ལས་མཐར་ཕྱིན་པར་མོས་ཤིག །མེ་ཧོམ་འགྲིམས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ཨེ་དབྱིངས་འབར་བའི་མེ་ཧོམ་དུ༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་རུས་ཁྲག་ཀུན་འབུལ༔ བདུད་བགེགས་བསྲེག་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨགྣེ་ཛྭ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ༔ མེ་ཧོམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། ཐལ་བ་གྲུ་གསུམ་ཨེ་ཀློང་དུ་མནན་ཏེ་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་གདབ་པས་ས་ལ་མནན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །མནན་ཆས་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་རི་རབ་ཀྱིས༔ མནན་ན་ལྷ་ཡང་བརླག་ནུས་པའི༔ དྲག་ཤུལ་ལས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ གདུག་པ་མཐའ་དག་ཚར་གཅོད་ཤོག༔ སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོཿ ཁྲག་འཐུང་དམོད་པའི་མཚོན་ཆེན་དྲག་པོའི་ཟོར་རྫས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས་མྱུར་མགྱོགས་རླུང་ལ་འཕང་བས་ཉམས་པ་བསྒྲལ་བའི་ལས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཟོར་ཆས་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ གདུག་པ་ཟོར་གྱི་མཚོན་ཆ་ནི༔ རྔམས་བརྗིད་འཇིགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ ཕུང་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆེན་པོས༔ ཉམས་པ་སྒྲོལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་བྷྱོ་བཟློག་བཟློག་བཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ འགྲིམ་ཞིང་མཐར་ཐལ་རྡེབ་དང་བཅས་གནོད་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཕང་བར་བྱའོ། །དེ་དག་གིས་དབང་གི་རིམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་པས་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་བརྟན་གོང་འཕེལ་དུ་བྱེད་པ་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ རིག་པ་རང་སྣང་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་ཡོན་འབུལ་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ལས་བྱང་གི་ལྷག་མ་ནས་བརྩམས་རྗེས་རིམ་མཐར་དབྱུང་ངོ༌། །བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་མཚོན། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་དྲག་པོ་རྩལ། །བྱིན་རླབས་དབང་གི་ལས་རིམ་མཆོག །སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་བཙས་སུ་ཤར། །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁ་སྐོང་ཡི་དམ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་གསར་སྤྲོས་ཀྱི་ལེ་ཚན་དང་པོའོ། །།
[edit]

@#/_/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi kha skong phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa rdo rje bdud rtsi'i bum bzang zhes bya ba bzhugs so// @#/_/na mo gu ru shrI he ru ka badz+ra kI la ya ye/_/rdo rje ye shes snang ba'i nyin byed la/_/dngos grub gzi brjid 'bar bas skal bzang gi_/yid kyi pad+mo'i dpal bskyed kI la ya/_/sgrub pa'i dpyid du 'char ba'i dge legs stsol/_/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bye brag phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang gi las 'grigs kyi bca' shom ni/_gang du bya ba'i gzhi der gzhung mthun ras bris sam tshom bu bkod steng many+dzi la bum pa rgyan ldan bcud kyis sum nyis bkang ba/_sku tsaka_/sngags byang*/_rdor sems sku tsaka_/dur khrod dpal cha sa/_rdo rje rtse dgu dang rtse lnga/_khaT+wAM/_me phung*/_phur pa ste phyag mtshan phyogs bsdus kyi tsaka li/_gsang thod/_rig tsaka_/gdab phur/_lcags hom du ling+ga/_g.yab dar/_me hom/_mnan chas/_zor chas phyogs bsdus/_dkyil 'khor mchod pa/_sman raka gtor ma/_bka' srung gi mchod gtor/_dkar bgegs sogs 'du byas la/_dbang sgrub ni/_brgyud 'debs nas brtsams bdag mdun dbyer med kyis las gzhung bsrang la bzlas pa'i dbur dzapa? khang dbye/_bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas pa skabs phyed par bya/_bum bzlas spyi ltar byas la bsnyen sgrub las sngags cung zad bzla/_las bum du bdud rtsi 'khyil ba bskyed bzlas 'od zhu bya/_bdag 'jug gam rig pa'i me tog dor/_bka' srung gsol mchod/_tshogs mchod lhag ma'i bar btang*/_dbang dngos la/_slob ma sgo drung du khrus bya/_nang du 'khod pa na bgegs gtor btang*/_srung 'khor bsgoms rjes/_chos bshad lo rgyus kyi khyad par/_de yang gsang sngags snga 'gyur la rgyud dang sgrub sde'i shing rta gnyis su 'byed pa'i phyi ma dbang btsan du byas na/_ye shes dang 'jig rten so mtshams kyi sgrub tshul sde brgyad du bzhugs pa'i lnga pa/_phur pa phrin las kyi sgrub pa ste/_sangs rgyas kun gyi phrin las rdo rje lhag pa'i lha'i skur bzhengs pas byin rlabs myur zhing sgrub thag nye/_dpal gyi yon tan brgyad dang ldan pa'i phur pa'i mkhan po zhes paN grub rig 'dzin kun gyi thugs dam/_da lta'i bar dngos grub brnyes pa'i mtshan rtags rgyun ma chad pa 'di la/_snyigs dus kyi 'dren pa sangs rgyas kun gyi phrin las kyi shing rta chen po thams cad mkhyen gzigs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la phur pa bka' gter rgyud lung man ngag du ma'i bka' babs nye brgyud ngo mtshar can du ma bzhugs pa'i bye brag_/bka' babs rin po che bdun gyis rgyal bstan gling bzhi'i khyon la dbang bsgyur ba'i bzhi pa dgongs pa'i gter kha/_rtsa gsum 'od gsal snying thig gi chos sde phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang gi cho gas smin par byed pa la thog mar maN+Dal phul/_bla ma dang dpal chen po gnyis su med pa la gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/_he ru ka dpal dkyil 'khor gtso:_sangs rgyas kun gyi phrin las bdag:_ye shes khro bo chen po yis:_bdag cag smin par mdzad du gsol:_lan gsum/_zab mo dbang gi sgo 'byed phyir mdo sngags lam gyi 'jug sgo skyabs su 'gro ba dang*/_theg pa chen po'i lam gyi rtsa ba sems rnam pa gnyis bskyed pa'i phyir mdun gyi nam mkhar bla ma dpal chen po zhi khro rab 'byams skyabs yul rgya mtshos bskor ba'i spyan sngar bdag sogs mkha' khyab kyi sems can thams cad 'khod pas lus ngag yid gsum rtse gcig pas mi slob 'bras bu'i skyabs gnas kyi go 'phang mngon du ma gyur bar skyabs su 'gro snyam pa dang*/_nam mkha'i mthas gtugs pa'i sems can thams cad srid zhi'i mtha' la mi gnas pa'i spyi dpal chen po he ru ka rdo rje khros pa'i go 'phang la 'god par bya/_de'i ched du rdo rje theg pa'i dbang gis rgyud smin cing lam rim pa gnyis la brten nas rgyal ba'i sras kyi spyod pa rdzogs smin sbyang ba mthar son par bgyi snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/_na mo:_bla ma rdo rje gzhon nu sogs lan gsum/_rgyud rnam par dag cing tshogs ma bsags na dbang gi ye shes bskyed mi nus pas/_tshogs zhing chos kyi dbyings dang mnyam par sad pa'i spyan sngar rang gzhan mkha' mnyam gyi yid can thams cad phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba dang mchod pa 'bul zhing bshags pa yi rang sems bskyed lus 'bul bsngo ba ste yan lag brgyad pa'i tshig gi rjes su don dran pas rjes zlos mdzod/_rdo rje slob dpon sangs rgyas sogs lan gsum/_rgyud sdom pa dang mi ldan pa dang snang ba thams cad tha mal du zhen pa la dbang gi bcud mi chags pas 'gro kun srid zhi'i mtha' las sgrol ba'i sems bskyed kyi go chas so byang sngags kyi sdom pa rgya mtsho mtha' yas pa dbang po'i rim pa dang 'tshams par tshogs zhing rab 'byams kyi spyan sngar gzung zhing srung bar bgyi snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/_bde bar gshegs pa khyed ci 'dra/_/de 'dra kho nar bdag gyur cig_/spyod pa rmad byung bsam yasas pa/_/'gro la phan phyir bdag gis spyad/_/byang chub sems mchog dam pa dang*/_/sku gsung thugs kyi phyag rgya ni/_/srog gi phyir yang mi gtong na/_/rdo rje rgyal pos byin rlabs mdzod/_/de dag sngon 'gro 'jug pa'i chos kyis rgyud snod rung du bsgrubs nas dngos gzhi dbang gis smin par byed pa la byin rlabs kyi gzhi 'god pa ye shes pa dbab pa'i sngon 'gro rdo rje ye shes bdud rtsis byin gyis brlabs pa'i dam tshig rdo rje'i chu nan lce la myang ba snying dbus su ye shes chen po'i ngo bor gnyis su med par sim ste ye shes sems dpa'i rang bzhin du bzhugs pas srung nyams kyi dpang po mdzad par mos shig_/dam chu ster la/_ye shes rdo rje 'da' dka'i chu:_snying la bstim pas dam bsrungs na:_sems dpa' mchog gyur dngos grub ster:_'das na brlag par gdon mi za:_sa ma ya i daM na ra kan:_ ye shes pa dbab pa dngos la/_sgo gsum gyi gnad gcun te dmigs pa 'di ltar du mdzod/_slob ma'i phung khams skye mched kyi chos thams cad mi dmigs stong par sbyangs/_rnam shes 'od kyi gong bur gyur pa bla ma dpal chen po'i zhal du zhugs/_sku'i dbyibs brgyud mkha' gsang nas thig le hU~M gis mtshan pa'i rnam par phyir spros/_dkyil 'khor gyi shar sgor dbang stegs pad nyi'i steng du bab pa yongs su gyur pa las phyi snod rnam par dag pa 'og min gsang chen rol pa'i dur khrod chen po'i dbus su pad+ma nyi zla bdud bzhi byi chings su bsnol ba'i steng*/_bcud rnam par dag pa ye shes lha'i phyag rgyar sgrub pa'i phyir khyed rang rnams skad cig gis dpal chen po rdo rje gzhon nu'i skur gyur pa ni/_sku mdog mthing nag ston gnam dwangs ba'i mdog can/_zhal gsum g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing*/_phyag drug gis g.yas gnyis rdo rje rtse dgu dang rtse lnga/_g.yon gnyis me phung dang khaT+wAM/_tha ma'i phyag gnyis kyis ri rab lta bu'i phur pa 'dril ba/_zhabs bzhi gyad chen po'i dor stabs kyis bgrad pa/_sku la dpal dang dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan pa'i yum 'khor lo rgyas 'debs sngo skya dril bu dang dung khrag 'dzin par sbyor ba/_sku las ye shes kyi me phung 'bar zhing 'khrugs pa'i klong na bzhugs pa snang stong sgyu ma lta bu'i sku can du gsal ba/_rgyud rnam par dag pa ye shes lha'i phyag rgyar sgrub pa'i slad du/_slob dpon dpal he ru ka dngos yin snyam pa'i gdung shugs kyis bskul bas mdun bskyed dang gnyis su med pa'i thugs ka nas 'od zer mkha' khyab tu spros pas phyogs dus skyabs yul rgya mtsho'i tshogs rnams bcom ldan 'das dpal khrag 'thung yongs kyi rje btsan rdo rje phur pa dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs rnams kyi sku sngags phyag mtshan gyi rnam pa nyi zer la rdul 'khrigs pa ltar byon nas slob ma'i lus ngag yid gsum la thim pas/_lhag pa'i lha yi gsang ba mi zad rgyan gyi 'khor lo dang gnyis su med par byin gyis brlab par mos mdzod/_spro na las byang gi spyan 'dren dang bcas rtsa sngags la dz+nyA na a be sha ya a a:_zhes btags pa bzla zhing spos rol DA dril dang bcas pas dbab bo/__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_de nas dbang dngos la lnga las/_dang po bum pa'i dbang gi slad du slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer lcags kyu lta bus gdan gsum tshang ba'i dbang lha nam mkha' gang bar spyan drangs te rig pa'i lha mo rnams kyis rin po che'i bum pa bdud rtsis gang bas dbang bskur bar gyur/_rnam bum thogs la/_hU~M:_rin chen bum pa mtshan rdzogs nang:_bde chen bdud rtsi'i bcud kyis gtams:_rigs lnga 'dus pa'i dam rdzas 'dis:_skal ldan bu la dbang bskur ro:_oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI hU~M:_zhes bum chu 'thor zhing khar sbyin/_de ltar bum pa bzang po las byung ba'i bdud rtsi'i chu rgyun gyis khrus byas shing 'thung bas lus kyi nang gang*/_phung khams skye mched gdod nas dag pa'i gdan gsum gyi dkyil 'khor mngon du byas/_dug lnga ye shes su gnas 'gyur/_chu lhag spyi bor 'khyil ba'i zegs ma rdo rje mi bskyod pa gtso bor gyur pa'i rigs kyi bdag po lngas rgyas gdab par bsam/_de ltar phyi mtshan ma'i dkyil 'khor la brten te bum pa'i dbang bskur bas/_dag bya lus rtsa yi sgrib pa sbyangs/_dag byed bskyed rim dbyibs kyi rnal 'byor sgom pa la dbang*/_bsgrub bya sangs rgyas sprul pa'i sku'i mdzad pa dang bcas pa mngon du byed pa'i skal pa dang ldan par byas/_grub 'bras lus sku rdo rje'i rang bzhin mngon du byas pa'o/__/bum dbang dang rjes su 'brel bar sku gsung thugs rdo rje'i byin rlabs nus 'jug gi dbang la/_dkyil 'khor gyi gtso bo'i sku las lha sku gnyis pa spros/_slob ma'i dpral bar thim pas/_sku snang stong sgyu 'phrul dra ba'i de nyid mngon du byas par mos mdzod/_sku tsaka gtad la/_hU~M:_mthing nag e yi klong dkyil nas:_'bar ba gar dgu'i gzi byin can:_rdo rje gzhon nu'i dbang bskur bas:_snang stong phyag rgyar sad par shog:_kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_de ltar rdo rje sku yi byin rlabs thob pas snang stong sgyu 'phrul dra ba'i ting nge 'dzin sgom pa la dbang ba yin no/__/gnyis pa gsung gi byin rlabs bya ba'i phyir thog mar bzlas pa'i lung sbyin pa la/_mdun gyi dkyil 'khor gyi gtso bo'i thugs kar ye shes sems dpa'i thugs nyi zla'i gwa'u'i dbus ting 'dzin sems dpa' rdo rje rtse lnga pa'i lte bar hU~M la bsnyen sngags kyis bskor ba las sngags phreng bar ma chad du byung*/_gtso bo'i zhal nas thon/_slob ma'i khar zhugs te snying ga'i sngags phreng la thim par mos la bsnyen sngags 'bru dgu pa 'di'i rjes zlos mdzod/_oM badz+ra kI li kI la ya hU~M phaTa?:_ces bsnyen sngags 'bru dgu lan gsum bzla/_slar yang gtso bo'i thugs ka'i sngags phreng las sgrub pa'i sngags byung ba zhal nas thon/_rang gi khar zhugs te snying ga'i sngags phreng la thim pa'i 'od zer gyis snang srid rdo rje phur pa'i zhing dang lha skur gyur par mos la sgrub sngags 'bru bcu bzhi pa lan gsum rjes zlos mdzod/_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaTa?:_ces lan gsum/_slar yang thugs ka'i sngags 'khor las las sngags spu gri'i phreng ba byung*/_slob dpon gyi zhal nas thon/_slob ma'i khar brgyud/_snying gar thim pas 'od zer ljang nag mtshon cha'i tshogs can spros pas bsgral bya thams cad mngon spyod drug gi phrin las kyis bsgral ba'i las rim mthar phyin par mos la rjes zlos mdzod/_kI la yas gong mnan pa'i las sngags ma rak+mo yak+mo sogs lan gsum bzla/_de nyid brtan pa'i phyir sngags phreng mgrin par bzhag la/_AH_rnam pa thams cad rdo rje'i sgra:_rang byung gsang ba'i sngags su shar:_dngos grub kun gyi bcud 'dzin pa:_snying po lung gis dbang bskur ro:_wAka a b+hi Shiny+tsa AH_de ltar rdo rje gsung gi byin rlabs thob pas grags stong sgyu 'phrul rdo rje'i bsnyen sgrub las gsum la dbang ba yin no/__/gsum pa thugs kyi byin rlabs bya ba'i phyir/_gtso bo'i thugs ka'i ye shes sems dpa' rgyangs kyis byon nas snying gar thim pas bde stong bsam mi khyab pa'i ye shes mngon du byas par mos shig_/rdor sems kyi sku snying gar bzhag la/_hU~M:_'khor dang 'das pa'i srog gi gor:_snying dbus ye shes sems dpa' che:_badz+ra satwa tshon gang bas:_bde ba chen po'i thugs dbang sbyin:_tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:_des rdo rje thugs kyi byin rlabs thob pas lhan skyes bsam mi khyab pa'i chos nyid de kho na nyid mngon du byas/_bskyed rdzogs kyi ting nge 'dzin sgom pa la dbang ba yin no/__/de dag gis dpal chen po dang gnyis su med pa'i zag med kyi yon tan la dbang bsgyur ba'i brda rtags su dpal dang dur khrod drag po'i chas kyis mnga' gsol bar mos shig_/dur khrod dpal chas brgyan tshul byas la/_hU~M:_stobs dang rnam thar brgyad la sogs:_zag med yon tan legs mtshon pa:_dregs pa bsgral ba'i longs spyod che:_yongs su rdzogs pas dbang bskur ro:_gu Na a b+hi Shiny+tsa swA:_rang don du 'phags pa'i spang rtogs rdzogs nas gzhan don du tshar gcod rjes 'dzin gyis phrin las la mnga' brnyes pa'i rtags su phyag mtshan rnams phyag tu gtad par mos shig_/phyag mtshan rnams gtad de/_hU~M:_'bar ba'i rdo rjes mtshan rtogs 'joms:_khaT+wAM dug gsum dbyings su gsod:_khyab brdal thugs rje'i me dpung dang:_phrin las phur bus dbang bskur ro:_karma a b+hi Shiny+tsa AH_gnyis pa gsang dbang sbyin pa ni/_bla ma dpal he ru ka yab yum du gsal ba snyoms par zhugs pa'i byang sems sangs rgyas thams cad kyi ngo bor shes pas slob ma'i khar byin pa snying gi pad+mar zhugs pas ting nge 'dzin bde ba dang bcas pa rgyud la skyes par mos shig_/thod pa'i bdud rtsi'i gsang rdzas byin la/_hU~M:_chos kun thabs shes mnyam par sbyor:_bde chen bdud rtsi'i snying por bskyil:_gnyis med rol pa'i sems sprin sbyin:_lhan cig skyes pa'i don rtogs shog:_gu h+ya a b+hi Shiny+tsa ma hA su kha hoH_zhes bdud rtsi myangs bas rtsa thams cad bdud rtsis gang*/_dug gsum gyi rnam rtog 'gags/_bde ba'i ye shes rgyud la skyes par bsam/_zhes kun rdzob byang sems kyi dkyil 'khor la brten te/_gsang ba'i dbang bskur bas/_dag bya ngag las rlung gi dri ma sbyangs/_dag byed rdzogs rim sgom pa la dbang*/_bsgrub bya longs spyod rdzogs pa'i sku 'grub pa'i nus pa khyad par 'jog_/grub 'bras ngag gsung rdo rje'i rang bzhin mngon du byas pa'o/__/gsum pa shes rab ye shes kyi dbang sbyin pa la/_gtso bo'i yum las phyag rgya gzugs dang lang tshos brgyan pa spros te thar pa bsten par mos shig_/rig tsaka gtad la/_hU~M:_bde ba chen po nam mkha'i dkyil:_pad+ma'i ze'u 'brur reg pa yis:_mngon sum myong zhing rtogs pa'i dbang:_phyag rgya'i dbang bskur khyod la sbyin:_karma mu dra sa ma ya hoH_zhes ye shes kyi phyag rgya dang 'du shes gsum dang lhan cig par rol pas rgyu 'bras kyi dga' bzhi ngo sprad par mos shig_/ces phyag rgya b+ha ga'i dkyil 'khor la brten nas shes rab ye shes kyi dbang bskur bas/_dag bya ngag gi dri ma sbyangs/_dag byed pho nya'i myur lam bsten pa la dbang*/_bsgrub bya chos kyi sku 'grub pa'i nus pa khyad par can bzhag_/grub 'bras yid thugs rdo rje'i rang bzhin mngon du byas pa'o/__/bzhi pa tshig dbang sbyin pa la/_gsum pa'i skabs kyi lhan skyes dpe byas nas/_kha sbyor yan lag bdun gyi phyag rgya chen po lhan skyes kyi de nyid la mnyam par zhog cig_/slob dpon gyis dgongs pa gtad la/_hU~M:_mi gnas ye shes nam mkha'i dbyings:_rdo rje rang byung 'od gsal che:_rang dang gdod nas 'du 'bral med:_rnam par dag pa'i chos nyid do:_d+harma d+hA tu a b+hi Shiny+tsa a:_des don dam byang sems kyi dkyil 'khor la brten nas/_dag bya sgo gsum gyi dri ma bag chags dang bcas pa sbyangs/_dag byed ye shes kyi rnal 'byor sgom pa la dbang*/_bsgrub bya rdo rje gsum dbyer med du sgrub pa'i ye shes kyi sku yi nus pa sad par byas/_grub 'bras sku gsum dbyer med ngo bo nyid sku thob pa'i skal pa can du byas pa'o/__/sgrol dbang spro na/_bla slob gnyis ka bdud chas su zhugs la/_de dag gis stod las byang chub sgrub pa'i dbang bzhis rdo rje phur pa'i grub mtha' chen po bzhi las bskyed rim srid pa phur bu/_rdzogs rim byang sems phur bu/_rig pa ye shes kyi phur bu dang bcas pa'i dbang gis rtogs pas bdag bsgral ba'i nus ldan du bsgrubs pas lta ba'i rdzong zin/_sgom pa'i 'phrang bsgral/_spyod pas snying rje chen po'i srog mkhar tshugs par byas nas/_thugs rjes gzhan bsgral bas byang chub kyi spyod pa rdzogs pa'i phyir smad las dgra bgegs sgrol ba'i dbang sbyin pa la/_gdul dka' dmu rgod kyi gdul bya rjes su lhag par 'dzin pa byang chub sems dpa'i khyad chos yin pas spyan dmigs 'di ltar mdzod/_oM badz+ra maN+Da la hU~M/_zhes brjod pas phyi snod kyi 'jig rten thams cad gru gsum mthing nag 'bar ba'i gzhal yas khang du gyur/_oM badz+ra shrI he ru ka kro d+hI shwa ri hU~M phaTa?/_nang bcud kyi sems cad thams cad phrin las phur pa rol pa'i lha'i dkyil 'khor chen por gyur/_oM karma kro d+ha ma hA shrI he ru ka hU~M phaT/_sarba karma yak+Sha b+h+yo dzaH_snod bcud khrag 'thung rol pa'i dkyil 'khor du gyur pa la thams cad dgra bgegs sgrol ba'i sngon gyi thugs dam chen po'i las la bzhengs nas dmag dpung go gsar 'byed pa bzhin mngon spyod las la rngams par gyur/_thugs dam bskul ba ni/_hU~M:_chos kyi dbyings nas rang byung grub pa'i lha:_phur pa rol pa'i dur khrod chen po nas:_shin tu mi bzad rab 'jigs skur ston pa:_dpal chen yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod:_gnyis pa gser skyems ni/_ra~M ya~M kha~M/_gser skyems zag pa med pa ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/_oM AHhU~M/_hU~M:_rig 'dzin rtsa brgyud bla ma dam pa dang*/_/bde gshegs kun 'dus zhi khro rab 'byams lha/_/khyad par phrin las phur pa'i lha tshogs rnams/_/gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la/_/gzu dang dpang mdzod mngon spyod las la bzhengs/_/dpal mgon ma ning phur srung bcu gnyis dang*/_/dregs pa'i sde dpon sum cu yab yum sras/_/bka' nyan bran g.yog mngags gzhug bcas pa rnams/_/gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la/_/gzu dang dpang mdzod mngon spyod las la bzhengs/_sngags 'chang bdag gi rigs kyi srung ma dang*/_sa phyogs 'di yi yul gzhi gnas kyi bdag_/lo zla zhag dus tshes la dbang ba rnams/_/gser skyems bdud rtsi mchod pa 'di bzhes la/_/gzu dang dpang mdzod mngon spyod las la bzhengs/_brub khung bskyed pa ni/_e yaM raM yongs su gyur pa las drag po'i btson khang gting ring ba/_dug lnga'i rang gzugs 'byung ba lnga 'khrugs shing phyi nang du gshin rje'i dmag tshogs mtshon cha sna tshogs 'dzin pa/_rgyob sod kyi sgra sgrogs pas 'jigs su rung ba/_de'i nang du dgra bgegs byad ma nyam thag pa'i lus can 'o dod lhang lhang 'bod pa zhig tu gyur/_bden stobs brjod pa ni/_g.yab dril bcas/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma sogs nas/_khyad par du phrin las phur pa rol pa'i dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i mthu dang nus pa la brten nas/_bstan dang 'gro ba'i spyi dgra/_khyad par du rig pa 'dzin pa bdag cag yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la snga dgra lag gis bdar ba/_phyi dgra yid la sems pa/_da dgra thad du 'dzugs pa'i gzugs can sdang ba'i dgra/_gzugs med gnod byed bgegs kyi tshogs dang bcas pa thams cad srid pa gsum gyi khong gar gnas gar bros kyang skad cig yud tsam la dmigs pa'i rten 'di la khug cig_/rtsa sngags dang*/_ma rak+mo sogs spu gri'i sngags mthar/_nr-i tri badz+ra aM ku sha dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_pra be sha ya phaT:_a be sha ya a:_zhes 'gugs 'ching sdom myos lha dang phral/_gshed du dbab la/_bsgral ba dngos ni/_sgrol phur thogs la/_hU~M:_dam tshig chen po'i dus la bab:_sprul pa chen po'i dus la bab:_phyag brnyan chen po'i dus la bab:_shwa na mu kha'i dus la bab:_sa bdag chen mo'i dus la bab:_bdag nyid chen mo'i dus la bab:_bran dang bka' nyan pho nya'i tshogs:_khyed kyi dam tshig dus la bab:_mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:_sngon chad ji ltar dam bcas bzhin:_mngon spyod phrin las dus la bab:_hU~M:_byang chub mchog tu sems bskyed cing:_dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob pa'i:_rig 'dzin bdag cag rnams la ni:_gnod cing gdug pa'i dgra dang bgegs:_bdud dang bar du gcod pa rnams:_khro bo chen po'i tshogs rnams kyis:_gtogs shig grogs dang bral bar gyis:_phob cig rnam par gzir bar gyis:_zungs shig rgyob cig rnam par chings:_rings par khug la smrar chug cig:_mngon spyod tshul bzhin bsgral ba dang:_lus ngag rdul du bshigs nas kyang:_sdug bsngal nyams su myong bar mdzod:_oM laM hU~M laM s+t+waM ya nan:_mo ha g+ha ta ya g+ha ga nan badz+ra hU~M ka ra:_dzaHhU~M ba~M hoH_sarba big+h+nAn badz+ra kI li kI la ya hU~M phaT:_hU~M ka ra hU~M:_hU~M ka ra a:_zhes tshe khrus gnas gsum gyi dgongs pa dang ldan pas phur pa gdab spu gri'i sngags kyis gtub/_thun gyis brab/_hU~M:_sgrol byed 'bar ba kI la ya:_khams gsum sku gsung thugs su rdzogs:_dug lnga bsgral ba'i las byas pas:_nyams pa rtsad gcod dbang thob shog:_ces slob ma la bsgral du bcug_/ling ro bdud rtsis bran te/_hU~M:_bdud 'dul phur pha'i lha tshogs zhal phyes shig:_dgra bgegs 'byung po bsgral ba'i sha khrag rus:_bde chen rdo rje'i longs spyod chen por bzhes:_dug gsum rtsad nas gcod pa'i phrin las mdzod:_sarba sha trUn bi[1$0000250]g+h+nA[1$0000300]na ma hA mAM sa rak+ta kiM ni ri ti kha kha khA hi khA hi:_zhes gtor mar btab/_ling ro sbar la/_e yaM dz+wa la raM/_me hom drag po'i thab khung ye shes bskal pa'i me dpung 'bar ba'i klong na rdo rje phur pa'i lha tshogs bzhugs pa'i zhal du dgra bgegs kyi sha khrag bstab pas las la rngams shing dgyes pas dbang bskur bas nyams pa rdo rje'i mes sreg pa'i las mthar phyin par mos shig_/me hom 'grims te/_hU~M:_e dbyings 'bar ba'i me hom du:_rig pa rdo rje phur pa'i lha:_dgra bgegs sha rus khrag kun 'bul:_bdud bgegs bsreg pa'i dbang thob shog:_ag+ne dz+wa la a b+hi Shiny+tsa a:_me hom gyi ye shes pa dbyings su gshegs/_thal ba gru gsum e klong du mnan te rdo rjes rgyas gdab pas sa la mnan pa'i phrin las kyi dbang thob par mos shig_/mnan chas gtad la/_hU~M:_rdo rje 'bar ba'i ri rab kyis:_mnan na lha yang brlag nus pa'i:_drag shul las kyis dbang bskur bas:_gdug pa mtha' dag tshar gcod shog:_s+t+waM b+ha ya a b+hi Shiny+tsa hoH_khrag 'thung dmod pa'i mtshon chen drag po'i zor rdzas kyis dbang bskur bas myur mgyogs rlung la 'phang bas nyams pa bsgral ba'i las kyi dbang thob par mos shig_/zor chas gtad la/_hU~M:_gdug pa zor gyi mtshon cha ni:_rngams brjid 'jigs pa'i cho 'phrul can:_phung byed rdo rje'i mtshon chen pos:_nyams pa sgrol ba'i dbang thob shog:_sarba sa ma ya b+h+yo b+h+yo b+h+yo bzlog bzlog bzlog:_mA ra ya phaT:_'grim zhing mthar thal rdeb dang bcas gnod pa'i phyogs su 'phang bar bya'o/__/de dag gis dbang gi rim pa rnams legs par grub pas dbang gi ye shes skyes brtan gong 'phel du byed pa shis pa'i me tog 'thor bas mnga' gsol bar mos shig_oM:_dbyings kyi ngo bo chos sku rdo rje sems:_rig pa rang snang badz+ra ku mA ra:_dbyings rig zung 'jug rtsa brgyud bla ma yis:_mchog thun dngos grub 'grub pa'i bkra shis shog:__ces brjod rjes dam tshig khas blang yon 'bul spyi ltar bya/_las byang gi lhag ma nas brtsams rjes rim mthar dbyung ngo*/_/bdud 'dul phrin las rdo rje'i mtshon/_/lhag pa'i lha mchog drag po rtsal/_/byin rlabs dbang gi las rim mchog_/skal bzang kun dga'i btsas su shar/_/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi kha skong yi dam phrin las phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang gsar spros kyi le tshan dang po'o/__//

Footnotes

Other Information