འདུས་པ་མདོའི་སྤྲོས་བཅས་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁོག་དབུབ་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་སྣང་བའི་མཛེས་རྒྱན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'dus pa mdo'i spros bcas tshogs sgrub kyi khog dbub 'jug bder bkod pa rin chen 'od kyi snang ba'i mdzes rgyan DKR-KABUM-04-NGA-019.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 4, Text 19, Pages 247-319 (Folios 1a to 73a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. 'dus pa mdo'i spros bcas tshogs sgrub kyi khog dbub 'jug bder bkod pa rin chen 'od kyi snang ba'i mdzes rgyan. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 4: 247-319. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
Colophon

།ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཟབ་དགོངས་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་ཤིང༌། ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང༌། སྔ་འགྱུར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌། ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་འབྲེལ་ཐོག་གི་གཙོས་བྱས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེར་དབུགས་འབྱིན་པའི་ཕྱིར། ཛམ་བུའི་གླིང་ན་ཉེ་བའི་ཚནྡྷོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང༌། སྔོན་གྱི་རབས་སུ་མེས་པོ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་གངས་ཅན་གདུལ་བྱར་ཐུགས་བསྐྱེད་གོ་ཆ་ཐོག་མར་བཞེངས་པའི་རེ་ཁཱ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་ཉེ་ལོགས། སྭ་ཡཾ་བྷུ་དང༌། སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན། ཡང་ལེ་ཤོད་དང༌། ཨ་སུ་རའི་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་དུ་མའི་མཛེས་པའི་སའི་ཐིག་ལེ། དཔལ་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གཉིས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདུ་བགྱིས་ཏེ། ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་པོ་འདིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ལོ་བསྟར་རྒྱུན་འཛུགས་ཀྱི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་རྩོལ་བ་བགྱིས་པའི་སྐབས། འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིའི་ལེགས་བཤད་དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་རིན་ཆེན་སྣང་བ་ལས། སྒྲུབ་ཆེན་དཀྱུས་མའི་ངག་འདོན་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་རང་འདྲའི་བློ་དམན་འཇུག་པ་བདེ་བར་མཐོང་ནས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་ངེས་པ་དོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་དང༌། ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡབ་སྲས་ཟུང་གིས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་གསང་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཕ་ཕོགས་བུ་ལ་བསྩལ་བའི་སྐལ་བཟང་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་རྙིང་བཙུན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར་ཞུགས་པའི་མིང་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་རྩལ་ཞེས་འབོད་པས། ཐུན་མོང་གི་ལོ་བགྲང་བྱ་བཅུ་ཕྲག་བདུན་ལ་གསུམ་གྱིས་ལྷག་པའི་ཚེ། ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་རིས་དགེ་བར་སྐྱོང་པ་སྨན་ཤིང་གི་ཚལ་དུ་གནས་པའི་སྐབས་སྤེལ་བ་ཡི་གེའི་མཐུན་སྦྱོར་བློ་གསལ་དད་བརྩོན་རྨད་བྱུང་འགྱུར་མེད་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཅན་གྱིས་མཛད་པ་འདིས་ཀྱང་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རིང་ལུགས་འདིས་མཚོན་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཞིང༌། མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་གི་ཉེར་འཚོར་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang rje btsun bla ma dam pa zhi bar gshegs pa rnams kyi zab dgongs 'od gsal gyi dbyings su rdzogs shing*/_da lta zhal bzhugs pa rnams zhabs pad brtan cing phrin las rgyas pa dang*/_snga 'gyur 'od gsal rdo rje snying po'i ring lugs gtso bor gyur pa'i bstan pa rin po che phyogs dus kun tu dar zhing rgyas pa dang*/_tshe 'di'i pha ma 'brel thog gi gtsos byas mkha' khyab kyi yid can thams cad dpal rdo rje sems dpa'i go 'phang rin po cher dbugs 'byin pa'i phyir/_dzam bu'i gling na nye ba'i tshan+d+ho zhes yongs su grags shing*/_sngon gyi rabs su mes po mkhan slob chos gsum gyis gangs can gdul byar thugs bskyed go cha thog mar bzhengs pa'i re khA mchod rten chen po bya rung kha shor gyi nye logs/_swa yaM b+hu dang*/_stag mo lus sbyin/_yang le shod dang*/_a su ra'i sgrub pa'i gnas chen du ma'i mdzes pa'i sa'i thig le/_dpal zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gnyis pa'i gtsug lag khang 'du bgyis te/_theg pa rim dgu'i chos mdzod chen po 'di'i sgrub chen lo bstar rgyun 'dzugs kyi legs byas kyi rtsol ba bgyis pa'i skabs/_'jig rten mig gcig smin gling lo chen d+harma shrI'i legs bshad dbang dang sgrub chen gyi khog dbub rin chen snang ba las/_sgrub chen dkyus ma'i ngag 'don khol du phyung ba rang 'dra'i blo dman 'jug pa bde bar mthong nas mkhas shing grub pa brnyes pa'i nges pa don gyi rdo rje slob dpon chen po 'gyur med pad+ma rnam par rgyal ba'i sde dang*/_kun gzigs 'jam dbyangs chos kyi blo gros yab sras zung gis rgyud lung man ngag gi gsang mdzod chen po'i pha phogs bu la bstsal ba'i skal bzang mchog tu dge ba'i rnying btsun 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan dkyil 'khor chen po 'dir zhugs pa'i ming rin chen myu gu rtsal zhes 'bod pas/_thun mong gi lo bgrang bya bcu phrag bdun la gsum gyis lhag pa'i tshe/_lho 'brug chos kyi rgyal po'i mnga' ris dge bar skyong pa sman shing gi tshal du gnas pa'i skabs spel ba yi ge'i mthun sbyor blo gsal dad brtson rmad byung 'gyur med kun dga' bkra shis sprul sku'i mtshan can gyis mdzad pa 'dis kyang lnga brgya'i tha ma bstan pa yongs rdzogs kyi ring lugs 'dis mtshon pa'i bshad sgrub las gsum gyis thub pa'i bstan pa rin po che dar zhing rgyas la yun ring du gnas pa'i rgyu kho nar 'gyur zhing*/_mkha' khyab yid can mchog gsum rin po che'i snang ba dang mi 'bral bar phan bde'i dpal la ci dgar spyod pa'i skal bzang gi nyer 'tshor gyur cig/_

[edit]
༄༅། །འདུས་པ་མདོའི་སྤྲོས་བཅས་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁོག་དབུབ་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་སྣང་བའི་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །འདུས་པ་མདོའི་སྤྲོས་བཅས་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁོག་དབུབ་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་སྣང་བའི་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། བདེ་སྟོང་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་དོན་གྱི་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྒྲིབ་བྲལ་རྡོྃ་རྗེྃའི་དབྱིངས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་དབྃང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲིན། །མཆོྃག་བརྙེས་མཁས་གྲུབ་ཉི་ཟླས་དགྱེྃས་རྩེན་པའིྃ། །རྩལྃ་སྣང་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་སྙིང་དབུས་མཆོད། །གངས་ཅན་བསྟན་པའི་ཕྱི་མོ་སྔ་འགྱུར་བའི། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཉིང་ཁུའི་བཅུད། །ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་གསུམ་ལས་འདུས་པ་མདོའི། །ཚོགས་སྒྲུབ་བཀླག་ཆོག་བཀོད་ལ་གནང་བ་སྩོལ། །དེ་ལ་འདིར་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་ཀྱི་རྩལ་དུ་འདུ་ཞིང༌། སེམས་ཉིད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ནི་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་མཁའ་ཀློང་རྣམ་པར་དག་པ་ཡེ་ཇི་བཞིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར། དེ་ཉིད་ཐམས་ཅད་དུ་མ་འགག་པ་རང་སྣང་རིས་མེད་ཀུན་ཁྱབ་ཏུ་ཤར་བ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར། དེ་གཉིས་ཀྱང་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གནས་པ་ནི་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྲས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་བསྒྲུབ་གཞི་མཐར་ཐུག་རིས་མེད་ཀུན་ཁྱབ་དང༌། ཁྱད་པར་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དང་བཅུད་དུ་བཞུགས་པ་ཉིད། དེ་ཉིད་ཀྱི་རང་མདངས་སྦྱང་བྱའི་དྲི་མ་འཁོར་བའི་ཆོས་དང་འཛོམ་པ་ལས་སྦྱོང་བྱེད་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་གྱི་ཐེག་པ། དོན་དམ་ངེས་པའི་ཐེག་པ། ཆོ་འཕྲུལ་མངོན་འབྱུང་གི་ཐེག་པ་གསུམ་ལས་སྐབས་འདིར་བཤད་བྱ་དོན་དམ་ངེས་པའི་ཐེག་པ་སྟེ། དེ་ལའང་ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་པ། དཀའ་ཐུབ་རིག་བྱེད། དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ལས། ཕྱི་མ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རིག་པ་རང་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སྤྱད་ཀྱང་མི་འཆིང་བར་གྲོལ་བའི་ཐབས་མཁས་དང་ལྡན་པས་དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པའམ་གསང་སྔགས་ནང་གི་རྒྱུད་ཅེས་གྲགས་ལ། དེའི་ནང་ནས་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་དང༌། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་དུ་གྱུར་པ་རྫོགས་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་འདུས་པའི་མདོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཁོ་ན་ལའང༌། གཞི་བྱ་བ་རྒྱུའི་རྣལ་འབྱོར། ལམ་བྱེད་པ་རྐྱེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། བྱ་བྲལ་འབྲས་བུའི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དུ་དབྱེ་བའི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་བཤད་བྱ་ལམ་བྱེད་པ་རྐྱེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། ལམ་ཁོ་ན་ལའང༌། དབང་དམ་ཚིག་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རིམ་པ་དུ་མ་སྤྲོར་ཡོད་པ་ལས། སྐབས་བབས་ཀྱི་བཤད་བྱ་བསྐྱེད་རིམ་གཙོར་བཏོན་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་ལུགས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བས་བཀའ་གཏེར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཅིག་པུ་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་དྲི་མ་མེད་པའི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གསང་བའི་བྱེ་བྲག་ཚོགས་སྒྲུབ་ཉིད་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ། རྒྱུད་ལས། རྡོ་རྗེ་ཚོགས་ཏེ་བསྙེན་པ་དང༌། །ཉེ་བ་དང་ནི་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོར་སྦྱར་བ་བྱ། ཞེས་པ་ལྟར་བཞི་ལས། དང་པོ་བསྙེན་པ་ལ། ཡན་ལག་དང༌། དངོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་བསྙེན་པའི་ཡན་ལག་ཁོ་ན་ལའང་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྔོན་དུ་བྱ་བའི་བསྙེན་པ་སློབ་མ་བཟུང་ཞིང་རང་གི་བསྙེན་པ་ཁ་གསོ་བ་རྣམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གོང་ནས་བསགས་སྦྱངས་མཆོད་སྦྱིན་སྲོག་བསླུ་སཱཙྪ་གདབ་པ་སོགས་རང་ངམ་གྲོགས་བཅོལ་ནས་ཅི་འགྲུབ་དང༌། ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་པའི་གནས་དེ་ཉིད་དུ་དཀོན་བརྩེགས། མྱང་འདས། ཡུམ་རྒྱས་པ། ཕལ་ཆེན། ལངྐར་གཤེགས་པ་སྟེ་འབུམ་སྡེ་ལྔའམ། ལྟུང་བཤགས། འདའ་དཀའ་ཡེ་ཤེས། ཤེར་སྙིང༌། བཟང་སྤྱོད། རྣམ་འཇོམས་ལྔ་དང༌། དསྤང་སྐོང་རྣམས་ཀློག །ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲས་ཡི་དམ་གྱི་སྔགས་བཟླ་བཞིན་སཱཙྪ་གདབ། ཕྱི་ལྟར་ཆ་གསུམ། དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ། སྲུང་མ་སྤྱི་སྒོས་ཀྱི་མཆོད་གཏོར། འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་འདྲེ། གཉུག་གནས་གཞི་བདག་ལ་གསེར་སྐྱེམས་གཏོར་མ་བཏང༌། ནང་ལྟར་ཕྱི་ཆ་མཐུན་སྤྲུལ་པའི་མ་མོ་ལ་གླིང་བཞི་སྤྱི་མདོས། ནང་ཏིང་འཛིན་གྱི་མ་མོ་མཆོད་བསྟོད། གསང་བ་ཏིང་འཛིན་གྱི་མ་མོ་ཙཎྜ་ལི་བསྒོམ། རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་མ་མོ་མཁའ་ཀློང་གཉིས་མེད་དུ་ལ་བཟླ། ཡི་དམ་གྱི་ལས་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་ཚོགས་དང་མཎྜལ་ཕུལ་བས་ཉམས་ཆག་སྐོང༌། དམ་སྲིའི་ལིངྒ་ལ་འགུགས་བསྟིམ་ཕུར་པ་གདབ་པ་རྣམས་བྱ་བ་དང་པོའི་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་བསྙེན་པ་དངོས་ལ་དང་པོ་རྫས་བཤམ་པ་ནི། སྒྲུབ་རྫས་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་རིག་འཛིན་སྤྱི་གཏོར་ཟླུམ་བརྗིད་པད་འདབ་བཞིས་བསྐོར་བ། ལྔ་ཚན་ལྔ་དང་སྙིང་པོ་ལྔའི་རྫས་སྦྱར་བའི་ཚེ་འབྲང་བུམ་གཟུགས། དཔལ་བཤོས་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་དུ་ཟླ་གམ་ཁ་སྦྱོར་སྟེང་དཀར་འོག་དམར་བའི་ཁ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་བཅད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་ཏོག་ཅན། དབང་བཤོས་ཟླ་གམ་དམར་པོ་ཁ་གྱེན་བསླང་ཉི་ཟླའི་ཏོག་ཅན། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཕྱེ་དང་སྦྱར་བའི་འབྲང་རྒྱས་རྩ་བ་སུམ་གཅིག་ཟླུམ་པོ་དང་སྟོད་སུམ་གཉིས་གཤོག་པ་གཉིས་པ་ཟླ་གམ་གཟུགས་ཅན་གཡས་གཡོན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བྱ་ཁ་སྤྲོད་ཅན་ལ་གསལ་ཤིང་རིམ་པ་བཅུ་བཞི་བཙུགས་པ་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་མཆེད་ལྕམ་གྱི་གྲངས་ལས་ལྷག་པས་བསྐོར་བ། ཞི་གཏོར་ཟླུམ་བརྗིད་དཀར་པོ་མཐེབ་ཀྱུ་ཞེ་གཉིས་དང༌། ཁྲོ་གཏོར་དཔལ་བཤོས་དམར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་དང་མཐེབ་ཀྱུ་དྲུག་ཅུས་བསྐོར་བ། སྲུང་མ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་གཏོར་མ་དང༌། གཞུང་མཐུན་ཆེ་མཆོག་གི་ཐོད་སྐུ། གསུང་རྟེན་ཡབ་ཡུམ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་བྲིས་པའི་སྔགས་བྱང༌། ཐུགས་རྟེན་རྡོར་དྲིལ་གཡས་གཡོན་དུ་བསྟེན་པ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་དབང་དང་འབྲེལ་ན་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ། དེ་ལྷག་རིག་འཛིན་བླ་མ། ཕྱི་དབང༌། ནང་དབང་སྒྲུབ་དབང་སྡེ་ཚན་བཞིར་བགོས་པ། སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང༌། མར་མེ་དགུ། ཕྱི་ནང་གི་སྒོ་བྱང༌། བསྙེན་ཕུར། ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་པ་བཅས། ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་བཞི་བསྐྱེད་པའི་ལས་བཞིའི་ཧོམ། དམར་གཏོར་ཐོག་མདེའུ་དབྱིབས་ཅན། ཀོང་ཟོར། གདབ་ཕུར་རྣམས་སྟེགས་ཞིང་པགས་ཀྱིས་བཀབ་པའི་སྟེང་བཀོད། བསྡུ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་ཞི་གཏོར་ཟླུམ་བརྗིད་དཀར་པོ་མཐེབ་ཀྱུ་ཞེ་གཉིས་དང༌། ཁྲོ་གཏོར་དཔལ་བཤོས་དམར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་ལ་འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་དང་མཐེབ་ཀྱུ་དྲུག་ཅུ་གཅེར་པ་དང༌། རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ཆར་ལ། བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་སོགས་སྲུང་མ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་གཏོར་མ། སྨན་རཀ །ཞི་དྲག་གི་ཉེར་སྤྱོད་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱན་མདའ་བཞི། གྲི་དང་མེ་ལོང༌། ལས་བཞིའི་ཕུར་པ། རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བཞི་བཞི། ཚོན་སྐུད་ཀྱི་དྲྭ་བ། གདུགས་དང་བླ་རེ། དར་གྱི་ལྡ་ལྡི་སོགས་ཚང་བར་འདུ་བྱ་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་ས་བརྟག་པ་སོགས་ནི་སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པ་ལ་མི་མཛད་པས་འདིར་མ་སྨོས་ལ། གསུམ་པ་ས་བསླང་བ་ལ། གཞི་དེར་ས་ཡི་བདག་པོའི་མཆོད་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། སྙིང་གའི་འོད་ཟེར་དང༌། སྠཱ་ན་པ་ཏི་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་པ་མཆོད་ནས། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ཀྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ། དགོངས་ཤིག་་་་ཀུན་་་་་ཐུགས་རྗེ་རྒྱལ་བའི་ལྷ། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔུང་བཅས། །གངས་རིའི་རྩེ་དང་རིན་ཆེན་རི། །ཀུན་དགའ་ལྡུམ་ར་སྐྱེད་མོས་ཚལ། །མཚོ་རྫིང་ལུ་མ་འབབ་ཆུར་གནས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གང་དག་བདག་པོར་གྱུར་པ་རྣམས། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །ས་འདི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །འཛམ་གླིང་གྲུབ་པའི་ས་སློང་ན། །འཁོར་དང་བཅས་པ་འདིར་འཁོད་ལ། །རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ས་འདི་སྩོལ། །ཞེས་གསོལ་ཞིང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱང་ཕུལ་ལ་མཆོད་གཏོར་རྣམས་གཤེགས། སའི་དཔང་པོར་གསོལ་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གནས་སུ་ས་ལྷའི་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ཅན་མཆོད་གཏོར་དང་བཅས་པ་བཤམས་ལ་སྔར་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ལག་པ་གཡས་པར་ཟླ་བ་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་བཀོད་དེ་ཐལ་མོ་ས་ལ་བསྣུན་པའི་སྒྲ་དང༌། ཧཱུྃ་གི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་ས་འོག་གནས་པའི་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བྱོན་ཏེ། ཚོམ་བུའི་གནས་སུ་འཁོད་པ་ནི། སྐུ་མདོག་སེར་མོ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན་དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ་གསེར་གྱི་བུམ་པ་དང་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ་བཀའ་ནོད་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ལ། ཀུན་བཟང་ཞབས་བསིལ་བཞི་བསྣོལ་དང༌། འབྲུ་གསུམ་གྱིས་ནང་མཆོད། ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་སོགས་བཏགས་པས་གཏོར་མ་ཕུལ། སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་གར་དབང་གི །ཐུགས་རྗེས་ས་ལ་གཤེགས་ནས་ཀྱང༌། རུ་དྲ་སྡེ་བཞི་བསྒྲལ་ནས་ནི། །གསང་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་དེ། །འགྲོ་དྲུག་ཐུགས་རྗེས་བསྒྲལ་བ་ལྟར། །རྣལ་འབྱོར་ས་ལ་སྦྱོར་ཚེ་འདིར། །ལྷ་མིག་མཁྱེན་པར་མཛད་ནས་ཀྱང༌། །བདེ་ཆེན་ས་ལ་བགྲོད་པའི་ཚེ། །རུ་ཏྲ་རྒོལ་བར་བྱུང་བ་ན། །སྤྱན་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱིས་དཔང་མཛོད་ཅིག །ཅེས་གསོལ་བས་ལྷ་མོ་དགྱེས་པའི་མདངས་ཀྱིས་གནང་བ་བྱིན་ནས་དེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །འདིར་ས་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་པ་སོགས་དང་མཐར་ནམ་མཁར་བཀོད་ནས་དཔང་གསོལ་བའང་འབྱུང་སྟེ། དོན་གྱི་གནད་གཅིག་པས་དེ་ཙམ་མོ། །བཞི་པ་ས་སྦྱང་བ་ལ། དང་པོ་སྔགས་རྒྱས་སྦྱང་བ་ནི། གཞི་དེར་བ་བྱུང་ལྔ་དང༌། སྤོས་ལྔ། བདུད་རྩི་ལྔ་རྣམས་ཀྱིས་གཡོན་བསྐོར་དུ་ཁྱེམ་མེད་པར་བྱུགས་ལ། རང་ཉིད་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བར་གསལ་བའི་ལག་པ་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་ལྔ་ལ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ག་རེ་རེའི་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྡོ་རྗེའི་རྩེ་ལྔ་པ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ས་ལ་ལན་གསུམ་བསྣུན་པས། རྡོ་རྗེ་དང་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཀྱིས་ས་ཡི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ནས་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་གཞིར་གྱུར་པར་བསམས། གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྦྱང་བ་ལ་མཚན་མེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྦྱང་བ་ནི། ས་དང་སར་འཛིན་གྱི་འཁྲུལ་རྟོག་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དག་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་སྦྱང་ངོ༌། གསུམ་པ་མཚན་བཅས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྦྱང་བ་ནི། ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་རིང་པོར་བརྗོད་པས་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྲས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་འབར་བའི་སྤྲིན་ལས་ཨེ་ཡཾ་ར་སུཾ་ཀེཾ་རཾ་ཞེས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་རང་སྒྲར་གྲགས་པ་ལས་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་རྣམ་པར་དག་པ་འབྱུང་བ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཀ་པཱ་ལ་བྷྲཱུྃ། ཞེས་པའི་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ཕོ་བྲང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་བཀྲ་ལམ་གྱི་གསལ་བར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །ལྔ་པ་ས་བཟུང་བ་ནི། གནས་ཁང་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་གཞི་ལ་དྲིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་སིལ་མ་བཀྲམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སའི་དབུས་སུ་སློབ་དཔོན་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱན་ཏེ། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་ནས་འཁོད་པའི་མདུན་དུ། ཀུན་བཟང་ཞབས་བསིལ་བཞི་བསྣོལ་བཤམས། ཕྱོགས་བཞིར་གནས་པའི་སློབ་མ་གསང་བའི་ཡུམ་བཞིའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་བཞི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ཞལ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱོགས་པས་འཁོད་ནས་དེ་དག་རེ་རེའི་མདུན་ནའང་ཀུན་བཟང་ཞབས་བསིལ་བཞི་བསྣོལ་བཤམས། ཨོཾ་ཨ་ཀྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ། ཀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད་པས་བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་དཔལ་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་བསྒོམས་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རཏྣ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཀརྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་རཀྴ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ས་ནུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་ནུ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་གུཧྱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་གུ་ཧྱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཡཀྴ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། འཁོར་གྱི་གསང་སྔགས་རྣམས་བརྗོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་ལྟར་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐྱེད་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ། ཞེས་བསྐུལ་བས། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་བྱས་ལ། ཀུན་བཟང་ཞབས་བསིལ་བཞི་བསྣོལ་གྱིས་མཆོད་ཅིང༌། ཨེ་མ་རང་སྣང་དབྱེར་མེད་སྐུ། །རྣམ་དག་བསོད་ནམས་མཚན་གྱིས་བརྒྱན། །དཔེ་བྱད་འབྲུ་བཀོད་བལྟར་མི་ངོམ། །སྐུ་ལྔའི་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད། དེ་ནས་ཕྱོགས་བཞིར་གནས་པའི་སློབ་མ་གསང་བའི་ཡུམ་བཞིའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་བཞིས་གཙོ་བོ་ལ་རིམ་པ་བཞིན། ཤར་ནས་ཀུན་བཟང་ཞབས་བསིལ་བཞི་བསྣོལ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དང༌། ཨེ་མ་གསང་བ་ནམ་མཁའི་ཐུགས། །མཉམ་ཉིད་མི་གཡོ་སོ་སོར་གསལ། །ཀུན་རིག་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་མཆོག །ཐུགས་ལྔའི་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད། ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་བའི། །རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གྱིས་རབ་མཛེས་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ཡི་སྐུ་ཡི་མཆོག །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་གསུང་དུ་གསོལ། །ལྷོ་ནས་མཆོད་ཅིང༌། ཨེ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་ཆེན་པོ། །རང་རིག་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འབར། །མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས། །རྒྱལ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད། ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་འབྱུང་བའི་གཙོ། །མ་ལུས་ཀུན་གྱི་རེ་སྐོང་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་མཆོག །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་གསུང་དུ་གསོལ། །ནུབ་ནས་མཆོད་ཅིང༌། ཨེ་མ་རྣམ་དག་ནམ་མཁའི་དབྱིངས། །ཅི་གསུང་སྣ་ཚོགས་སྒྲར་རིག་མཁྱེན། །བསམ་འདས་བརྗོད་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །གསུང་ལྔའི་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད། རང་བཞིན་དག་པས་གོས་པ་མེད། །འདོད་ཆགས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བརྙེས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་གི་མཆོག །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་གསུང་དུ་གསོལ། །བྱང་ནས་མཆོད་ཅིང༌། ཨེ་མ་མི་མཛད་མཛད་པ་ཆེ། །མ་ཆགས་ཆགས་བྲལ་འདོད་ཆགས་མཛད། །ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བའི་ལས་པོ་ཆེ། །ཕྲིན་ལས་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་པས། །ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་མཆོག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདག །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་གསུང་དུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞི་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་དུ། ཀུན་བཟང་ཞབས་བསིལ་བཞི་བསྣོལ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨེ་མ་ཧོཿ ཉེས་བཅོམ་ལེགས་ལྡན་མཚན་ཞི་མཐའ་ལས་འདས། །བདག་མེད་བྱམས་སྙོམས་དོན་གྱི་བདག་གཞན་དཔལ། །དོན་དམ་གསང་སྦས་ནམ་མཁའི་ཀློང་དུ་འཁྱིལ། །རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྱི་བདག །འཛིན་པ་མི་རྟོག་ཤ་རུས་ཁྲག་ལ་རོལ། །ཐུགས་ཀྱི་གདུང་ཐག་འཁོར་བའི་མཐའ་ལ་རྗེ། །ཡུལ་མེད་མ་སྐྱེས་མཚན་མའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །བདེ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་ཉི་མར་གསལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དབྱིངས་སུ་འཆར། །དཔལ་བརྟུལ་མྱུར་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ་དྲུག་སྒྲོལ། །རྟོག་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཆོ་འཕྲུལ་འཕྲོ། །དམ་པའི་དོན་གསུང་གཉིས་མེད་སྟོན་པའི་སྐུ། །སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཨོཾ། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ལས་འདུས་པའི་གཙོ། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཡུམ་ཚོགས་སྤྲུལ་པར་བཅས། །ཉིད་ལས་མི་གཞན་འཁོར་དུ་སྐུ་སྤྲུལ་པ། །དབྱིངས་ཀྱི་ངང་ལས་མི་འདའ་དམ་ཚིག་ཅན། །ཞི་ཁྲོའི་འཁོར་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་དགོངས་སུ་གསོལ། །འདུས་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་གྲོང་ཁྱེར་ཉིད། །དེ་རིང་ཤིས་པར་སློབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་སློབ་མ་བཞི་མེད་ན་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཕྱོགས་དེ་དག་ཏུ་སོང་ནས་བྱ། དེ་ཡང་མེད་ན་བསྒོམས་པས་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །དེ་ནས། རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཀྱིས་གདོད་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་བསྐུལ་ནས། ཧཱུྃ་བཞིས་རང་གི་ལུས་ལ་བསྡུས་ཏེ། སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་ངོ་བོར་གནས་པ་ལས་མི་ཤིགས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱས་ལ། སྐྱིལ་ཀྲུང་གཤིགས་ནས་སྙེམས་པ་དང་བཅས་པས་ལངས་ཏེ། འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེས་བལྟས་ནས། སླར་ཡང་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་རང་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་ཤིང་རྔམས་པ་མི་བཟད་པའི་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་སྤྲོ་བའི་སྐུར་གྱུར་པའི་མིག་གཉིས་མ་དང་ཊ་ལས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་མིག་འབྲས་ཧཱུྃ་ལས་བསྐལ་པའི་མེ་འབར་བས་ཀུན་ཏུ་བལྟ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྡོ་རྗེར་མི་ཕྱེད་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས། ཧཱུྃ། ང་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བདག །གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར། །དབང་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱིས། །བགེགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཞན་དུ་དེངས། །ཞེས་བརྗོད་པས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་མི་བཟད་པར་སྤྲོ་ཞིང་རྐང་མཐིལ་གཉིས་སུ་ཧཱུྃ་ལས་འབར་བའི་རྡོ་རྗེ་རེ་རེས་མཚན་པར་བསམས་ལ། རྡོ་རྗེ་གསོར་བ་དང་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་བཞིན་པར་ཧཱུྃ་བཞི་བའི་སྔགས་དྲག་ཏུ་བརྗོད། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབ་པ་སོགས་དྲག་པོའི་ཚམ་རྔམས་དང་བཅས་པའི་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་ཀྱིས་གར་བྱེད་ཅིང་གཡས་སུ་བསྐོར་བའི་མཐར་ཁྲོ་བོ་རང་རང་གི་སྔགས་རྣམས་བརྗོད་བཞིན་དུ་ཁྲོ་བཅུའི་སྟངས་སྟབས་དང་བཅས་པས་བགེགས་རྣམས་བསལ་བར་བྱའོ། །དྲུག་པ་ས་བསྲུང་བ་ནི། བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཞེས་བརྗོད་པས་བདག་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་སོགས་ནས། མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྤྲིན་སྤྲོ་བས་ཕྱོགས་ཀུན་གཏམས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་བསམ་པའི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན། འདི་དང་འབྲེལ་བར་ཕུར་བུས་གདབ་པའི་ལས་བྱས་ཀྱང་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཙམ་ཡིན་ཞིང༌། གཞན་ཡང་འདི་དག་ཏུ་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་སྟབས་དང༌། མ་མོའི་མཆོངས་སྟབས་དང༌། ཕྲ་མེན་གྱི་རྔམས་སྟབས་ལ་སོགས་པའི་འགྲོས་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་བསྐོར་ཞིང་འབར་བའི་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་གཡོ་བ་དང་བཅས་པས་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་བསྒྱུར་བ་ལས་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྲིན་མཐའ་ཡས་པར་སྤྲོས་ནས་མཚོན་ཆའི་ཆར་མི་བཟད་པ་འབེབས་ཤིང་འབར་བ་མེའི་ཕྲེང་བ་དྲག་པོར་འཁྲུག་པས་བདུད་བགེགས་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ནས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྡོ་རྗེ་བསྲུང་བའི་ར་བས་བཅིངས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་ལོགས་སུ་མེད་ལ། སེམས་ཀྱང་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་བར་དུ་གཅད་བྱ་གཅོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཁོ་ཉིད་དོ། །ཞེས་ངེས་པར་བྱས་ནས་བསྲུང་བའོ། །བདུན་པ་མཚམས་བཅད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཕྱི་མཚམས་ལ་རྒྱལ་ཆེན་དང༌། ཕྱོགས་སྐྱོང་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་ནས་ཕྱི་རོལ་གོམ་པ་བདུན་ཅུ་གཞལ་བའི་ཕྱོགས་བཞིར་མཎྜལ་པད་འདབ་བརྒྱད་པ་རེའི་སྟེང་དུ་ལས་དང་མཐུན་པའི་དབྱིབས་མདོག་ཅན་གྱི་ཐོ་བཞི་བརྩིགས་པ་ལ། རྒྱལ་ཆེན་སོ་སོའི་སྐུ་རབ་གནས་ཅན་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཙུགས། སོ་སོའི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་ལྔ་དང༌། གཏོར་མ་ཤར་དུ་དྲིས་བརྒྱན་པའི་དཀར་ཟླུམ། ལྷོར་ཉ་དང་ཤ་ཁྲག་གིས་བརྒྱན་པའི་གྲུ་གསུམ་ནག་པོ། ནུབ་ཏུ་འོ་མ་དང་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཟླ་གམ་དམར་པོ། བྱང་དུ་ཤིང་ཐོག་དང་དར་སྣ་རཏྣསོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་གྲུ་བཞི་སེར་པོ་རྣམས་བཤམས་ཤིང༌། དྲི་ཆབ་ཀྱིས་བསངས་ལ། ཆ་དང་པོ་ལྟར་མཆོད་པ་འབྲུ་གསུམ་དང་གཏོར་མ་བཏགས་པ་བཞིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རྟེན་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གྱུར་པའི་ནང་དུ་ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་པས། ཤར་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞི་ཞིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་པི་ཝང་བསྣམས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐུར་གྱུར། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་ནས་ཤཔྟའི་བར་གྱིས་མཆོད། མཚན་སྔགས་དེ་ཉིད་ལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་བཏགས་པས་གཏོར་མ་ཕུལ་བས་མཉེས་ནས་ཅི་བཅོལ་སྒྲུབ་པར་བསམས་ཏེ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ཤར་ཕྱོགས་ནས། །རྡོ་རྗེ་གསང་བདག་དབང་གི་མཐུས། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཐ་ཚིག་ཅན། །མཐུ་ཆེན་མགོན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། །ཤར་ཕྱོགས་བགེགས་རིགས་འདུལ་ལ་མཁས། །ཆོས་སྐྱོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པས། །རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་དཀར་ཞིང་གསལ། །རང་རྟགས་ལྷ་ཡི་པི་ཝང་ཐོགས། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་དང༌། ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླ་ཞིང༌། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །ཕྱོགས་གཞན་གསུམ་ཡང་དེས་རིགས་འགྲེ་བ་ལས། སོ་སོའི་ཁྱད་པར། ཨོཾ་བི་རཱུ་ཌྷ་ཀ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་པས། ལྷོར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་ཉམས་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་རལ་གྲི་བསྣམས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐུར་གྱུར། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བི་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་ནས་ཤཔྟའི་བར་གྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས། །རྡོ་རྗེ་གསང་བདག་དབང་གི་མཐུས། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཐ་ཚིག་ཅན། །མཐུ་ཆེན་མགོན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །ལྷོ་ཕྱོགས་བགེགས་རིགས་འདུལ་ལ་མཁས། །ཆོས་སྐྱོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པས། །རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་སྔོན་པོར་གསལ། །རང་རྟགས་རལ་གྲི་འབར་བ་ཐོགས། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་བི་རུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ནུབ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མིག་མི་བཟང་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་འཛུམ་ཞིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་མཆོད་རྟེན་བསྣམས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐུར་གྱུར། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མིག་མི་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྵ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་ནས་ཤཔྟའི་བར་གྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས། །རྡོ་རྗེ་གསང་བདག་དབང་གི་མཐུས། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཐ་ཚིག་ཅན། །མཐུ་ཆེན་མགོན་པོ་མིག་མི་བཟང༌། །ནུབ་ཕྱོགས་བགེགས་རིགས་འདུལ་ལ་མཁས། །ཆོས་སྐྱོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །དབང་གི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པས། །རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་དམར་པོར་གསལ། །རང་རྟགས་མཆོད་རྟེན་སྦྲུལ་ཞགས་ཐོགས། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་བ་ཎ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བྱང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་བཞད་ཅིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་བེ་ཅོན་དང་ནེའུ་ལེ་བསྣམས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐུར་གྱུར། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་བ་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་ནས་ཤཔྟའི་བར་གྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས། །རྡོ་རྗེ་གསང་བདག་དབང་གི་མཐུས། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཐ་ཚིག་ཅན། །མཐུ་ཆེན་མགོན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །བྱང་ཕྱོགས་བགེགས་རིགས་འདུལ་ལ་མཁས། །ཆོས་སྐྱོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ནས། །རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་གསེར་ལྟར་གསལ། །རང་རྟགས་བེ་ཅོན་ནེའུ་ལེ་ཐོགས། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་བ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །ཕྲིན་བཅོལ་འདི་རྩ་རྒྱུད་དུ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ནས། །ཞེས་སོགས་བཞི་ཀ་སྡེབས་སུ་གསུངས་ཀྱང་འདིར་སྒོས་ཆོས་བསྒྱུར་ནས་ཁ་ཕྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཐོ་སྡོམ་ནི། སྤྲོ་ན་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དང༌། སྟེང་ཤར་སྟོད་དང་འོག་ནུབ་སྨད་དུ་ཐོ་བརྩེགས་པར་སོ་སོའི་སྐུའམ་སྔགས་བྱང་བཙུགས། མདུན་དུ་མཆོད་པ་ལྔ་དང༌། གཏོར་མ་རེ་བཤམས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཨིནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཤར་དུ་དབང་པོ་བསྐྱེད། ཨོཾ་ཨིནྡྲཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་ཨིནྡྲཱ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་ནས་ཤཔྟའི་བར་དང༌། རང་སྔགས་ལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་བཏགས་པས་གཏོར་མ་ཕུལ། དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བའི་ལྷ། །ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། ཨོཾ་ཨིནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་གཞན་རྣམས་རིགས་འགྲེ་བ་ལས། ཁྱད་པར་ཤར་ལྷོར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མེ་ལྷ་བསྐྱེད། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཧཱུྃ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། མེ་སྟེ་བསྲེག་བྱ་ཟ་བའི་ལྷ། །དྲང་སྲོང་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། ལྷོར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཡ་མཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་གཤིན་རྗེ་བསྐྱེད། ཨོཾ་ཡ་མཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་ཡ་མཱ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱི་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། གཤིན་རྗེ་བེ་ཅོན་འཆང་བའི་ལྷ། །མ་མོའི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཡ་མཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། ལྷོ་ནུབ་ཏུ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་ནཻར་ཏྱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་སྲིན་པོ་བསྐྱེད། ཨོཾ་ནཻར་ཏྱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་ནཻར་ཏྱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། བདེན་དང་བྲལ་བ་ལེགས་ལྡན་ལྷ། །སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ནཻར་ཏྱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། ནུབ་ཏུ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཝ་རུ་ཎ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཆུ་ལྷ་བསྐྱེད། ཨོཾ་ཝ་རུ་ཎ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་ཝ་རུ་ཎ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། ཞགས་པ་ཐོགས་པ་ཆུ་ཡི་ལྷ། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །ནུབ་ཕྱོགས་ཆུ་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཝ་རུ་ཎ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། ནུབ་བྱང་དུ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཝཱ་ཡ་ཝེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་རླུང་ལྷ་བསྐྱེད། ཨོཾ་ཝཱ་ཡ་ཝེ་ཧཱུྃ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་ཝཱ་ཡ་ཝེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། རླུང་སྟེ་སྲོག་ཀྱང་འཛིན་པའི་ལྷ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །ནུབ་བྱང་རླུང་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། ཨོཾ་ཝཱ་ཡ་ཝེ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། བྱང་དུ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཀུ་བེ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་གནོད་སྦྱིན་བསྐྱེད། ཨོཾ་ཀུ་བེ་རཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་ཀུ་བེ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་དབྱུག་ཏོ་ཐོགས། །ནོར་སྲུང་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་བཅས་ལ། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཀུ་བེ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། བྱང་ཤར་དུ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཨཱི་ཤྭ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་དབང་ལྡན་བསྐྱེད། ཨོཾ་ཨཱི་ཤྭ་ནཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་ཨཱི་ཤྭ་ནཱ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། དབང་དང་ལྡན་པ་འདྲེན་པའི་ལྷ། །འབྱུང་པོའི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །བྱང་ཤར་དབང་ལྡན་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཨཱི་ཤྭ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། སྟེང་དུ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་བྲཧྨ་ཎ་སཱུརྻ་ཙནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཚངས་པ་བསྐྱེད། ཨོཾ་བྲཧྨ་ཎ་སཱུརྻ་ཙནྡྲ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བྲཧྨ་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། སྟེང་གི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། །ཉི་མ་ཟླ་བ་གཟའ་ཆེན་པོ། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་བྲཧྨ་ཎ་སཱུརྻ་ཙནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། འོག་ཏུ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོ་ཕོ་བྲང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་པྲྀ་ཐི་ཝཱི་བྷྱཿནཱ་གེ་བྷྱཿཨ་སུ་རེ་བྷྱཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཀླུ་བསྐྱེད། ཨོཾ་པྲྀ་ཐི་ཝཱི་བྷྱཿནཱ་གེ་བྷྱཿཨ་སུ་རེ་བྷྱཿཧཱུྃ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་པྲྀ་ཐི་ཝཱི་བྷྱཿནཱ་གེ་བྷྱཿཨ་སུ་རེ་བྷྱཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕུལ། འོག་གི་ཀླུ་སྟེ་ས་ཡི་ལྷ། །ས་འཛིན་ལག་པ་ཆེན་པོ་དང༌། །དམ་ཚིག་ཤེས་པའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་སྦྱོང་གིས། །རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་པྲྀ་ཐི་ཝཱི་བྷྱཿནཱ་གེ་བྷྱཿཨ་སུ་རེ་བྷྱཿསྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་རང་རང་གི་དཔུང་དང་བཅས་པས་ཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་བར་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ཀྱི་གུར་ཕུབ་པར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་བར་མཚམས་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཁྲོ་བོ་བཅུས་མཚམས་བཅད་པ་ནི། སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་བུ་སོར་བརྒྱད་པ་ཙན་དན་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དར་གྱི་ཅོད་པན་ཅན་བཅུ་མདུན་དུ་བཀོད་ལ། བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ །ཞེས་བརྗོད་པས། བདག་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་རལ་གྲི་དགྲ་སྟྭ། གཡོན་གསུམ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་ཐོང་གཤོལ་འཛིན་པ། ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི་བརྗིད་ཅན། གར་དགུའི་ཉམས་ཀྱིས་སྒེག་ཅིང༌། དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཡུམ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་སྐུར་གྱུར། ཕཊ྄་ཕཊ྄་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་མཎྜལ། ཧ་ལ་ཧ་ལ། ཞེས་བརྗོད་པས་ཤངས་ཀྱི་ཧཱུྃ་རིང་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྤྲིན་ལས། རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བའི་མཚོན་ཆ་དང༌། ཁྲོ་བོ་འཆོལ་བའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། གཙོ་བོ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་བཀུག་སྟེ། སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་བཅུར་ཉི་མའི་གདན་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་མྱོས་ཤིང་འགྱེལ་སྟབས་སུ་འཁོད་པར་གྱུར། སླར་ཡང་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཚུར་འདུས། མདུན་དུ་བཀོད་པའི་ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁྲོ་བོ་བཅུར་གྱུར། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བི་ཛ་ཡ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་ནཱི་ལཾ་དཎྜ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་ཁྲོ་བཅུ་སོ་སོའི་སྔགས་མཐར། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཕཊ྄། ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཕཊ྄། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་ར་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བཏགས་པ་བཟློ་ཤིང༌། བཏབ་པས་རིམ་པ་བཞིན། སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཛད། ཤར་དུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། ཤར་ལྷོར་དབྱུག་སྔོན་ཅན། ལྷོར་གཤིན་རྗེ་གཤེད། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མི་གཡོ་བ། ནུབ་ཏུ་རྟ་མགྲིན། ནུབ་བྱང་དུ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ། བྱང་དུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ། བྱང་ཤར་དུ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ། འོག་ཏུ་སྟོབས་པོ་ཆེ་རྣམས་སྐུ་སྟོད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། སྨད་ཕུར་བུ་འབར་བའི་རྣམ་པས་བགེགས་ལ་གཟིར་བ། དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཅན་སྤྲུལ་པ་དང་ཡང་སྤྲུལ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྤྲིན་སྤྲོ་བས་ཕྱོགས་ཀུན་གཏམས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་བསམ་ལ། ཕྱོགས་གཡས་བསྐོར། མཚམས་གཡོན་བསྐོར། སྟེང་ཤར་གྱི་ཤར་དང༌། འོག་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་གདབ་བོ། །གཉིས་པ་དམ་སྲི་མནན་པ་ནི། རའི་སོག་པའམ་དུག་ཤོག་ལ་དམ་སྲིའི་གཟུགས་ལྟོ་བ་ཆེ་བ་ཡན་ལག་རིད་ཅིང་འཁུམས་པའི་སྙིང་གར་ཏྲིའི་མཐར་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་དམ་སྲི་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄། ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭཾ་བྷ་ནི་ཛཿཛཿ ཞེས་བྲིས་པ་ཐོད་ངན་དུ་བཅུག་ལ། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཐེམ་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་བྲུས་པའི་ནང་དུ་གན་རྐྱལ་དུ་བཞག་ལ། ཨེ་ཡཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དམ་སྲི་ཕོ་མོ་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། །ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས། དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཡ་མ་དམ་སྲི་འཁོར་བཅས་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་པས་དགུག་བསྟིམ་ཡིད་ཆེས་པར་བྱས་ལ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་སརྦ་དུཥྚཱན་ཡ་མ་དམ་སྲི་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་ཕུར་བུ་བཏབ་ལ། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་དག་ཏུ། །རྣལ་འབྱོར་གསང་བའི་མིག་འཇོར་ཞིང༌། དངོས་གྲུབ་ཆུ་ལ་རྡུལ་འཇུག་པའི། །ཁྲོ་བོ་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀུན་འདུས་ནས། །བསད་ཅིང་མནན་པའི་ལས་བྱས་ཏེ། །རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྨང་དུ་བཏང༌། །ཡ་མ་རཱ་ཛའི་ཟས་སུ་སྦྱར། །ཆུ་སྲིན་འབར་བའི་ཁ་རུ་བརྫངས། །འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱས་མནན། །བདུན་བརྒྱུད་རིགས་ནི་བརླགས་གྱུར་ནས། །ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མི་ནུས་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་སྐྱེས་ན་བཏང༌། །ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ལིངྒ་སྤྱིའུ་ཚུགས་སུ་མནན། དུག་སྣ། ཁྲག་སྣ། རྡོ་ཕྱེ། ལྕགས་ཕྱེ། རུས་ཆེན་རྣམས་བཏབ་པའི་ཁར་རོ་གཡམ་ལ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་སྟེང་སུཾ་བྲིས་པ་རི་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་མནན། གཤིན་རྗེའི་ལྟོར་བཅུག །ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁར་བརྫངས། འཁོར་ལོ་དང་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་མནན་པར་བསམས་ལ་སས་བསུབས། བཛྲ་མུཔྟི་བྃ། ཞེས་རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པའི་རྒྱས་བརྡེག མ་མ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ནན། ཞེས་བདག་གིས་དབང་དུ་བྱས། སུམབྷ་ནི་ནན། ཞེས་པས་ཁྲོ་བོ་སྟོབས་པོ་ཆེས་མནན་པར་བསམས། དེའི་སྟེང་དུ་བྲོ་ར་གྲུ་གསུམ་རྩེ་མོ་ལྷོར་བསྟན་པ་བཅས་ལ། ལག་པ་བསྣོལ་ནས་མཐེའུ་ཆུང་སྦྲེལ། ཨེ་བྷྲཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ་རཾ། ཞེས་པས། སྣོད་བཅུད་ཁྲག་འཐུང་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞེངས་པར་བསམས་ཏེ། ཧཱུྃ། ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ཀུན། །ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་བརླག་ནས་ཀྱང༌། །དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །སུམྦྷའི་མཐར། ཡ་མ་དམ་སྲི་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄། ཅེས་བྲོ་བརྡུང་ངོ༌། །གསུམ་པ་སྒོ་བྱང་གདགས་པ་ནི། སྒོ་བྱང་ཕྱི་མ་ལུག་གམ། རྐྱང་གི་སོག་པ་གཡོན་པ་དང༌། ནང་མ་ར་སོག་གམ། ཡང་ན་གཉིས་ཀ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རས་ལྟ་བུར་བྲིས་ཀྱང་རུང་སྟེ། སྐུའི་རྒྱབ་ཏུ་སོ་སོའི་སྔགས་དང་གསོལ་བྱང་བྲིས་ལ། སྒོའི་ཡ་ཐེམ་གྱི་ཕྱི་ལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དང༌། ནང་ངོས་སུ་རྟ་མགྲིན་བཏགས། མཆོད་གཏོར་རེ་ཡང་བཤམས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཕྱི་རྟེན་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པས། གཤིན་རྗེ་གཤེད་སྨུག་ནག་འཁོར་ལོ་དང་བེ་ཅོན་འཛིན་པ་མ་ཧེའི་ཁྲི་ལ་དོར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་སྐུར་གྱུར། ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྟིམས་ལ། ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་ནས་ཤཔྟའི་བར་མཆོད། མཚན་སྔགས་དེ་ཉིད་ལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་བཏགས་པས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ། གསང་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས། །ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་བདག་པོ་ལ། །བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་བཀའ་བསྩལ་ལྟར། །དེ་བཞིན་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ། །བཀའ་གསང་གཞུང་ཆེན་འདི་སྒྲུབ་ཅིང༌། །ཡང་དག་གདོན་ལ་བདག་འཇུག་ན། །འདི་དག་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཏེ། །འདི་ལ་གནོད་ཅིང་བར་གཅོད་པའི། །ལྷ་སྲིན་འབྱུང་པོ་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན། །ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་དང་གཡོག་ཡིན་གྱི། །རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཆོས་ཤོད་ལ། །གསང་བ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པས། །བླ་མེད་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་བར། །ས་འདི་ཡན་ཆད་མ་གཏོང་ཞིག །དཔལ་ཆེན་མི་ཕམ་བཀའ་མ་འདའ། །བདག་ཅག་ཡེ་ནས་གཉིས་མེད་དེ། །ད་ཙམ་དོན་གྱི་དབྱིངས་སུ་གཅིག །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་མུ་རན་ལ། །རྡོ་རྗེའི་ཡལ་གམ་ཐུབ་པར་མཛོད། །བཛྲ་ཡ་མཱ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། །ཞེས་བཟླས་ནས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ནས་ནང་གི་རྟེན་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པས། རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་ཐོད་དབྱུག་དང་སྡིག་མཛུབ་ཅན་པད་ཉི་ལ་དོར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་སྐུར་གྱུར། དྲངས་བསྟིམ་དང༌། ཨོཾ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་ས་པ་རི་ཝཱ་རའི་མཐར་སྔགས་སྔར་བཞིན་སྦྲེལ་བས་མཆོད་གཏོར་ཕུལ། ཧཱུྃ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མངགས་གཞུག་ཕོ་ཉའི་ལས་མཛད་པ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་རྟ་མགྲིན་གྱིས། །གདོན་བགེགས་སྦྱོར་བ་རྒྱུན་ཆོད་ཅིག །ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་བཟླ་ཞིང་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནང་མཚམས་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་འབར་བ་ལྟ་བའི་མཚམས་ནི། མཆེད་ཀུན་ནང་དུ་ཞུགས་ལ། ཧཱུྃ། ཞེས་རྗོད་པས་རང་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་ཤིང་རྔམས་པའི་སྐུར་གྱུར་པའི་མིག་གཉིས་མ་དང་ཊ་ལས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ། མིག་འབྲས་ཧཱུྃ་ལས་བསྐལ་པའི་མེར་འབར་ཞིང་རྡོ་རྗེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བས་བལྟས་པས་བདུད་བགེགས་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བསྡིགས་བསྐྲད་བརླགས་པར་བྱས། རྐང་མཐིལ་གཉིས་སུ་ཧཱུྃ་ཡིག་འབར་བའི་རྡོ་རྗེའི་གོམ་སྟབས་ལས་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བས་ཕྱོགས་ཀུན་གཏམས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་ཡི་ནི་ནང་དག་ཏུ། །སེང་གེའི་ལྟ་བས་བལྟས་ནས་ནི། །རྡོ་རྗེའི་གོམ་པས་ཕྱོགས་བྱས་ནས། །ཁྲོ་མིག་འབར་བས་ཕྱིར་བལྟས་ཏེ། །འགྱིང་བག་ཚུལ་དུ་བརྗིད་པ་ཡི། །འབར་བའི་རྡོ་རྗེ་སྦར་ནས་ནི། །ཕྱི་ནང་རྡུལ་ཆེན་བསལ་བར་བྱ། །ཞེས་དང་ཧཱུྃ་བཞི་པའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང༌། འགྱིང་བ་དང་བཅས་པའི་སྙེམས་པས་རྡོ་རྗེ་གསོར། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་སེང་གེའི་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་བལྟ་ཞིང་དབང་ལྡན་ནས་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་ཀྱིས་གཡས་སུ་བསྐོར་བའི་གར་གྱིས་བཅག་གོ །གཉིས་པ་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་མཚམས་ནི། རང་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་མི་བཟད་པ་སྤྲོས། གསང་སྤྱོད་ལྟ་བར་མི་དབང་བའི་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་བཅོམ། སླར་འདུས་པ་ལས་ཁྲོ་ཚོགས་འབར་བའི་གུར་གྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་གཏམས་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ། སྟོང་གསུམ་སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་ན། །སྐྱེ་འགྲོ་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་དང༌། །མཐོང་ཡོད་སྣང་གྲགས་ཇི་སྙེད་པ། །ཀུན་ཀྱང་འབར་བ་ཁྲག་འཐུང་སྟེ། །རྔམས་ཆེན་གཏུམ་ཐུང་ཤ་སྟག་འབར། །དུར་ཁྲོད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །རཀྴ་ཡཀྴ་ཧེ་རུ་ཀ །རཀྟ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་ཁ། ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཏིཔྟ་ཕཊ྄། །ཅེས་བརྗོད། སྤྲོ་ན་ཁྲོ་བཅུའི་སྟངས་སྟབས་དང༌། མ་མོའི་མཆོངས་སྟབས་དང༌། ཕྲ་མེན་མའི་རྔམས་སྟབས་སོགས་ཀྱང་བྱའོ། །གསུམ་པ་མཚོན་ཆ་འཆོལ་བའི་མཚམས་ནི། ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ལས་མཚོན་ཆ་མི་བཟད་པའི་སྤྲིན་སྤྲོས་པས་ཕྱོགས་ཀུན་བཅིངས་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་འཁྲིགས་པའི་ཕྲེང་བ་དང༌། །ཐོ་བ་ལྕགས་ཀྱུ་འབར་བ་དང༌། །འཁོར་ལོ་རལ་གྲི་ལ་སོགས་རྫས། །ཀུན་གྱི་ཕྱག་རྒྱའི་མཚན་མས་བསྐོར། །རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་ལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཐོ་བའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མུངྒ་ར་ཨ་ཀོ་ཊ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨངྐུ་ཤ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། འཁོར་ལོའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། རལ་གྲིའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཏཱིཀྵྞ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད། བཞི་པ་སྲེག་བྱེད་མེའི་མཚམས་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སུ་ཡིག་འཕྲོས། གསེར་གྱི་རི་རབ་རྩེ་མོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་རྣམ་པ་ལ་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་འགྱེལ་སྟབས་སུ་ཁྲོ་བོའི་དབང་ཕྱུག་ཀྱིས་མནན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདག་ཉིད་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་མཐིང་ནག་མ་ཊཾ་གྱི་ཞིང་དབྱུག་བསྣམས་པ། ཁྱབ་འཇུག་གི་པགས་པས་སྟོད་གཡོགས་གསོལ་ཞིང༌། སྟག་དང་བྱ་རྒོད་ཀྱི་མགོ་ཅན་སོགས་ཕྲ་མེན་དགུ་ཁྲིས་བསྐོར་བ། འཇིགས་ཤིང་རྔམས་པའི་སྐུར་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀ་དང༌། སྤྱན་ལ་སོགས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་མཚོན་ཆའི་གུར་རྣམས་ལས་ཀྱང་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་རྣོན་པོ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་སྲེགས་ཤིང་འབར་བའི་ཀློང་གིས་ཕྱོགས་ཀུན་གཏམས་པར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ་རཾ་རྡོ་རྗེ་མེ་ཡི་རི། །ལྷུན་པོ་འབར་བའི་རྩེ་བརྒྱད་ལ། །འབར་བའི་ལྷ་ཆེན་བསྒྱེལ་ནས་ཀྱང༌། །དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཀའ་སྡོད་གནས། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་འབར་བ་ཡི། །གཏུམ་ཆེན་ཧ་ལ་རྔམས་པའི་གཟུགས། །ལྷ་ཆེན་ཁྱབ་འཇུག་པགས་བཤུས་ནས། །ཞིང་ཆེན་གཡང་གཞི་ན་བཟའ་མནབས། །གཤིན་རྗེ་མ་ཊཾའབར་བ་ཡི། །རོ་དབྱུག་ཆེན་པོ་ཕྱག་ན་འཕྱར། །ཕྲ་མེན་དགུ་ཁྲི་མང་པོ་དག །འབར་བའི་ཚོགས་ནི་གཏིབས་ཐག་བཅད། །གང་ལ་ཅིས་འདུལ་དེར་སྟོན་པའི། །ཙིཏྟ་འབར་བའི་མེ་ཕྲེང་གིས། །དོ་ཤལ་ མགུལ་ཆུའི་ཕྲེང་བ་འདྲེན། །བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང༌། །སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་འཁྱིལ་ཞིང་འཕྲོ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་མེ་དཔུང་གཏིབས། །རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོའི་མེ་ལྕེ་འཐོར། །དུར་ཁྲོད་དགོན་པའི་ས་ཕྱོགས་དག །མེ་ཡི་རི་བོ་འབར་བ་ལ། །མེ་ཡི་ཡི་དྭགས་མེ་དག་ལས། །གང་ཡང་གནས་པར་མི་ཕོད་པ། །སྟེང་གི་མེ་ལྕེ་འབར་བ་ནི། །འོག་གི་ཕྱོགས་སུ་འཕྲོ་ཞིང་འཁྲུག །འོག་གི་མེ་ལྕེ་འབར་བ་ཡང༌། །གྱེན་དུ་འཁྱིལ་ཞིང་སྟེང་དུ་ཐལ། །མེ་ལྕེ་དགུ་ཕྲེང་འབར་བ་དག །འུར་ཆེམ་ཆད་པས་འཐབ་ཅིང་འཁྲུག །དུར་ཁྲོད་མེ་ནི་སྨུག་ཅིང་འབར། །ཞེ་སྡང་འཇོམས་པ་མཐིང་ནག་འཚུབ། །ང་རྒྱལ་བསྲེགས་པས་སེར་ནག་འབར། །འདོད་ཆགས་སྐེམ་པས་དམར་ནག་འཕྲོ། །ཕྲག་དོག་བསྲེགས་པས་ལྗང་ནག་འཁྲུག །གཏི་མུག་སེལ་བས་སྨུག་ནག་འཁྱིལ། །འབར་ཆེན་ཀློང་གི་འཁོར་ལོས་གཏམས། །རྡོ་རྗེ་མེའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་པས་བསྐོར་ཞིང༌། ཛྭ་ལ་མཎྜལ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་རཾ། ཞེས་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་བར་དུ་གཅད་བྱ་གཅོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་སྟེ། སེམས་ཉིད་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྟོགས་པས། བར་ཆད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཡང་དམིགས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ནི་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་མཚམས་གཅོད་ཅེས་བྱ་སྟེ། དོན་ལ་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཚམས་སོ། །དེ་དག་ནི་སའི་ཆོ་ག་སྟེ་ནུབ་དང་པོའི་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་ཉེ་བསྙེན་ནི། སྟ་གོན་ནམ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོ་ག་ལ། ཡན་ལག་རབ་གནས་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རབ་གནས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཤོམ་དང༌། ཆོ་ག་དངོས་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་ནི། རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱ་བའི་དབང་ལྡན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཁྲུ་དོ་པའི་མཎྜལ་དྲིས་བྱུགས་ལ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་དང་བཅས་པ་བྲི། དེའི་དབུས་སུ་ལས་བུམ་ཆས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་མཚན་མ་ཅན་དགོད། ཤར་དུ་ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ཀྱི་ཐིག་སྐུད། ལྷོར་རྡོ་རྗེ། ནུབ་ཏུ་ཐོད་ཆུ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དང་གོ་མ་ཡེའི་དམ་རྫས་ལྔའི་བྷནྡྷ། བྱང་དུ་དྲིལ་བུ། དབུས་དང་མཚམས་ཀྱི་པད་འདབ་བཞི་ལ་རྡུལ་ཚོན་ལྔ་མདོག་རིགས་བསྡེབས་པ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་བཀོད་པ་དང༌། དེ་དག་གི་མཐར་མཆོད་གཏོར་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བཤམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་པའི་བར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བུམ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། གིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བུམ་པའི་གནས་སུ་བྷྲཱུཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ་ཉི་མའི་གདན་ལ། ཧཱུྃ་བིགྷྣཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད་པས་ཁྲོ་བོ་མི་འཆི་ཐབས་སྦྱོར་ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲྀ་ཏྱཱ་ནུཥྛཱ་ན་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨཱ་དརྴ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱ་བེཀྵ་ཎ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་ལས་རིགས་བདག་པོར་བྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྔས་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཝཱཀ྄་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་རློབ། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྙན་གསན་དབབ། ཨེ་ཧྱེ་ཧིས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟིམ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱས། ཀུན་བཟང་ཞབས་བསིལ་བཞི་བསྣོལ་གྱིས་མཆོད། རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་རྒྱས་ལས་བུམ་ལ་རེག་སྟེ། ཧཱུྃ་བིགྷྣཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་པའི་མཐར། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བར་བསམ་ཞིང༌། བུམ་ཆུ་འཐོར་ཡབ་ཀྱིས་བླངས་ཏེ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་དྷརྨ་ཏཱ་བཛྲ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་གཏོར་བས་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམ་མོ། དེ་ནི་ལྷག་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་བསང་གཏོར་གྱི་ཕྱིར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའོ། །ཐིག་གི་ལྷག་གནས་ནི། ཡེ་ཐིག་གི་རྒྱུ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུན་ཐག་ཞེས་བ་སུ་ཏ་སྟེ་རས་བལ་གཙང་མ་དང་སྦྲེལ་བའོ། གྲོགས་གཞོན་ནུ་མ་མཚན་ལྡན་ནམ་དེར་བཏགས་པའོ། །ཚད་སྲིད་དུ་མཎྜལ་འཁོར་ཁྱུད་ཅེས་པ་འགྲེལ་ཆུང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཉིས་འགྱུར་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ཏེ། དེ་ཡང་འཇུར་མདུད་མེད་པའོ། །སྦོམས་སུ་སྒོའི་ཉི་ཤུ་ཆ་སྟེ་ཆ་ཆུང་གི་ལྔ་ཆའོ། །གྲངས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་སྐུད་སྣ་ལྔས་བསྒྱུར་བ་ལྔ་ཚན་ལྔའམ་ལྔ་ཚན་གཅིག་གོ །རབ་གནས་ནི། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོར་གསལ་བའི་གནས་ལྔར། ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾ་ཧཱ་དང༌། ཐིག་གཡོག་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་གནས་ལྔར་མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་རྣམས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོའི་སྐུར་གྱུར་པའི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་རྗེས་སུ་བསྐུལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། སླར་ཡང་སྙིང་གའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དབང་བསྐུར་ནས་འོད་དུ་ཞུ་བ་རང་ལ་བསྟིམས་ནས། ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་བུམ་པར་ཧཱུྃ་ཡིག་དང༌། ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོར་ཧྲཱིཿཡིག་འབར་བས་མཚན་པར་གྱུར་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྦྱོར་བས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྤྲིན་ཐིག་སྐུད་དང་རོ་གཅིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོར་སྤྲོས་པ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཀློང་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བར་བསམས་ལ། ས་བོན་བཅུ་པོ་བརྗོད་བཞིན་པར་ཡབ་ཀྱིས་སྙོད་ནས་ཡུམ་གྱིས་འཁེལ་བ་ནི་ཡེ་ཐིག་གི་སྐུད་པ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའོ། །དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུའི་རབ་གནས་ནི། སྔར་བཞིན་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་ལ་དཔལ་ཆེན་པོ། ཡར་གྱི་རྭ་ལྔ་ལ་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔ། མར་གྱི་རྭ་ལྔ་ལ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔ། ཡས་མས་ཀྱི་པདྨའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་གནས་མ་བརྒྱད་དང༌། ཡུལ་མ་བརྒྱད། དྲིལ་བུའི་ལྟེ་བ་དང་པདྨའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔ། མཚམས་བཞིར་གསང་བའི་ཡུམ་བཞི། ཞལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་དང༌། རྩེ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་སྐུར་བསྐྱེད། རྩེ་དགུ་པ་ནི། མཚམས་ཀྱི་རྭ་བཞི་ལ་ལུང་གི་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་པ་ཙམ་ཁྱད་པར་རོ། །གང་ལྟར་ཡང་བསྐུར། རློབ། དབབ། དྲངས། བསྟིམ། བརྟན། མཆོད་ནས། ཧཱུྃ་ཨ་ཞེས་བརྗོད་པས་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ། བཛྲ་གྷཎྜེ། ཞེས་བརྗོད་པས་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོ། དྲིལ་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟོང་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོག་པ་དང༌། གཉིས་ཀའང་དོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་མོས་པ་བརྟན་པར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རིག་པ་འཛིན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་པའི། །འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡི། །ཆོས་ལ་དེ་བཞིན་དབང་བསྒྱུར་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་གསོར། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བར་བྱའོ། །ཐོད་ཆུའི་རབ་གནས་ནི། བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་དམ་རྫས་ཀྱི་གནས་སུ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ་རཾ་ཕཊ྄་ཛཿ ཞེས་བརྗོད་པས་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བསྐྱེད། བསྐུར། རློབ། དབབ། དྲངས། བསྟིམ། བརྟན། མཆོད་ལ། ཨོཾ་གུ་ཧྱཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཅུང་ཟད་བཟླས་ལ། ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་འོད་དུ་ཞུ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་བར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་ཅན་གྱི་རབ་གནས་ལ། དང་པོ་ལྷ་ལྷག་གནས་ནི། ཐོག་མར་གོ་མ་ཡེ་བཏང་བ་ལ། སྔར་འདུ་བྱས་པའི་སྟེགས་བུ་འཇམ་ཞིང་ལྷམ་པ་ལ། དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པ་ལྔས་ཆག་ཆག་འདེབས་བཞིན་པས། ཧཱུྃ། རང་བྱུང་རྣམ་དག་བྱིན་རླབས་ཅན། །ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་རྫས། །བཀའ་གསང་རྨད་བྱུང་ཕོ་བྲང་དུ། །དུར་ཁྲོད་རྫས་ལྔས་སྐྱང་ནུལ་བྱ། །པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། །ཞེས་ཁྱེམ་མེད་པར་བྱུག་གོ །ཐིག་གདབ་པ་ལ། སྔོན་དུ་བྱ་བ་དང༌། ཐིག་གདབ་པ་དངོས་ལས། དང་པོ་ནི། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་དང༌། རྒྱལ་ཐེབས་སོ་སོའི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་བཞིའམ། སློབ་དཔོན་ཐིག་གཡོག་དང་བཅས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང༌། རང་རང་གི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ལ་བཀོད་པའི་རིགས་ལྔ་དང་བཅས་པ་གསལ་གདབ་ཅིང༌། མཁའ་གསང་བརླབ་པ་རྣམས་སྔར་ཐིག་སྐུད་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་བཞིན་བྱས་ནས་བགེགས་བསྐྲད་དེ། སྟོང་གསུམ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །རྨད་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་ཐིག་འགྱེད་ན། གསང་བའི་དམ་ལ་མི་གནས་པའི། །འབྱུང་པོ་སྐྱེ་བོ་གདོལ་པ་ཅན། །འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས། །ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། ཤངས་ཀྱི་ཧཱུྃ་རིང་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྤྲིན་ཁྲོ་བོ་དང་མཚོན་ཆའི་ཚོགས་སུ་སྤྲོས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ནས་ཚུར་འདུས་པ་བསྲུང་བའི་གུར་དུ་འཁྲིགས་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཐིག་གདབ་པའི་ལས་ཡུམ་ལ་བསྒོ་བ། ཤེས་རབ་ལྷ་མོ་གསང་བའི་ཡུམ། །འདོད་དགུར་སྒྱུར་བའི་འཕྲུལ་མོ་ཆེ། །ཆགས་པའི་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལ་འདུད། །གཡོན་དུ་འཁྲིལ་ཞིང་གཡས་སུ་འཁྱུད། །འཛུམ་པའི་མདངས་ཀྱིས་ཟླ་གམ་སྦྱོར། །གསང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འདྲེན་མ། །ཁྱོད་ནི་ལྷ་མོ་རྒྱལ་བའི་སྲས། །རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ལྡན་མ། །རྡོ་རྗེ་ལས་ཀྱི་ཡུམ་ཡིན་གྱི། །གསང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན་བྱོས་ཤིག །ཅེས་བསྒོ་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཐིག་གདབ་ལ་དངོས་ལ། གནམ་ཐིག་གདབ་པ་ནི། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ལག་པའི་འཁོར་ལོར་ཉི་ཟླ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་རིགས་ལྔའི་ཡི་གེའི་ངོ་བོར་གནས་པར་བསམས་ཏེ། སློབ་དཔོན་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པའི་གཡོན་པའི་ཁུ་ཚུར་གྱིས་ཐིག་སྐུད་བཟུང་བའི་རྩེ་མོ་གཡས་པས་ཐིག་གཡོག་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་པ་ལ་གཏད་དེ། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་འདིས། །རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་འདི་དྲོངས། །རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ལས་འདི་གྱིས། །ཙནྡ་དྷ་ར་ཧྲཱིཿཞེས་གླུར་བླངས་ཏེ་གཏད་པ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཐིག་སྐུད་དང་རོ་གཅིག་པར་སྤྲོས་པས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་གསལ་ཞིང་མཚོན་པར་བསམས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ། །མི་དམིགས་གདལ་བའི་མཎྜ་ལ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཐིག་འཕྲོས་པས། །བདེ་ཆེན་རྣམ་པ་ཕྱག་རྒྱར་འབར། །ཞེས་པ་ཙམ་བརྗོད་ཅིང་གནམ་ཐིག་ཕྱོགས་བཞིར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བྲི་བའམ། ཡང་ན་ནུབ་ནས་ཤར་ཏུ་བལྟ་བས་ཚངས་ཐིག་དང་པོ་དང༌། ལྷོ་ནས་བྱང་དུ་བལྟ་བས་ཚངས་ཐིག་གཉིས་པ་ཙམ་བཏབ་པས་ཀྱང་རུང་ཞིང༌། དེའི་སྟེང་དུ། མེ་ནས་རླུང་དུ་བལྟ་བས་ཟུར་ཐིག་དང་པོ། བདེན་བྲལ་ནས་དབང་ལྡན་དུ་བལྟ་བས་ཟུར་ཐིག་གཉིས་པ་དང༌། མེ་ནས་བྱང་དུ་བལྟ་བས་ཤར་གྱི་རྩ་ཐིག །རླུང་ནས་ལྷོར་བལྟ་བས་ནུབ་ཀྱི་དང༌། སླར་ཡང་རླུང་ནས་ཤར་དུ་བལྟ་བས་བྱང་གི་དང༌། མེ་ནས་ནུབ་ཏུ་བལྟ་བས་ལྷོའི་རྩ་ཐིག་སྟེ། ཐིག་ཆེན་བརྒྱད་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སེ་གོལ་གྱི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་གདབ་ཅིང༌། སྔགས་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་སཱུ་ཏྲ་མ་ཏི་ཀྲ་མ་ཧཱུྃ། ཞེས་པ་ཁོ་ནའོ། །རྡུལ་ཚོན་གྱིས་བཞེངས་ན་ཐིག་ཚོན་ལྷག་གནས་དཀྱིལ་ཆོག་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར་བྱ། འདིར་རས་བྲིས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་མཎྜལར་ལྷ་གནས་སོ་སོར་དྲི་བཟང་དང་བདུད་རྩི་ལྔས་གཙོ་བོའི་གནས་སུ་གྲུ་བཞི། འཁོར་གྱི་གནས་སུ་ཟླུམ་པོར་བྱས་ལ། སོ་སོའི་སྔགས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་བཀོད། །མཐའ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ། བསང་སྦྱངས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ས་ཆོག་སྔོན་དུ་འགྲོ་ན་ནམ་མཁའི་ལྷ་ཕབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཀྱང༌། ལག་ལེན་ལ་དམ་ཚིག་པའང་བསྐྱེད་པར་མཛད་པས། དེ་ལྟར་ན། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་ཐུགས་ཀར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་གི་ངོ་བོར་གནས་པར་བསམ་ལ། ཨེ་ཡཾ་ར་སུཾཀེཾ་རཾ། ཞེས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་རང་སྒྲར་སྒྲོགས་པས་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་རྣམ་པར་དག་པ་འབྱུང་བ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར། སླར་ཡང་བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཀ་པཱ་ལ་བྷྲཱུྃ། ཞེས་པས་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ་ལ། ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾ་ཧཱ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ་རཾ། ཞེས་བརྗོད་པས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་ལྟར་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་བསྐྱེད་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨཱ་དརྴ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱ་བེཀྵ་ཎ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲྀ་ཏྱཱ་ནུཥྛཱ་ན་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བསྐུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཝཱཀ྄་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརླབ། བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་དབབ། ཨེ་ཧྱ་ཧིས་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམས། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཀུན་བཟང༌། ཨོཾ་ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་སརྦ་བིདྱཱ་དྷ་ར་པཱུ་ཛི་ཏེ་ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞབས་བསིལ། ཨོཾ་པ་ན་པེཾ། པེ་ནུ་སུ་ར་ཏོ། ཏི་པུ་པ་ར་མུ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷི་ཧུ། ས་མ་ཡོ་ཏ་མུ། སརྦ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་དྷཱུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་པུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་གནྡྷེ་གན། བཞི་བསྣོལ། སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། སྨན། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། རཀྟ། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། གཏོར་མ་རྣམས་འབུལ། བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་སོགས་བསྟོད་པ་རྣམས་བྱས་ལ། སྤོས་དང་བཅས་པའི་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་བཞིན་པས། མགོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བདག་ཉིད་ཅན། །གཅིག་དང་དུ་མ་ཡོངས་བྲལ་ཕྱིར། །མ་ལུས་བདག་ཉིད་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཁྱེད་རྣམས་མོས་ཤིང་མཆོད་པ་དང༌། །ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བྱ་ཞིང༌། །རང་བཞིན་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་ཕྱིར། །རིག་པ་འཛིན་བདག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །ལས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱི། །ཐུགས་རྗེས་ཉེ་བར་དགོངས་མཛད་དེ། །དཀྱིལ་འཁོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ནི། །ས་གཞི་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་མཛོད། །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ལྷ་རྣམས་དགྱེས་པར་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་མཐའ་ཡས་པས་དེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་པས་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་བུམ་པ་ལྷག་གནས་ནི། རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་བུམ་པ་ལྟོ་བ་ཟླུམ་ཞིང་མགྲིན་པ་རིང་བ་མཆུ་འཕྱང་བ་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལྷ་གྲངས་སམ་རིགས་ཀྱི་གྲངས་དང་མཐུན་པ་སྟེ། བུམ་པ་ལྔའམ་བཅུ་ཡང་རུང་ཞེས་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལྔ་དང་དགུར་བྱས་པ་ལས། ལྷག་མ་བཅུ་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ལས་བུམ་ཉིད་དོ། གང་ལྟར་ཡང་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག་ཅིང༌། བགེགས་བསྐྲད། མགུལ་ཆིངས་ལ་སོགས་པའི་ཆས་སུ་གཞུག །རྫས་སོ་ལྔའི་བཅུད་ཀྱིས་འགེངས་བ་སོགས་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བཤམ་ཞིང༌། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན། རྣམ་རྒྱལ་དང༌། ལས་བུམ་གཉིས་ལས། རྣམ་རྒྱལ་ཡང་དབུས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་གསང་བུམ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་སྟེ། ཡང་ན་བུམ་པའི་སྐྱིན་པ་རུ། ཞེས་པ་ནས། གང་བའི་བྷནྡྷ་དེ་བཞིན་བཞག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི། ཕོ་མོའི་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ཆང་དང་རྫས་སོ་ལྔའི་བཅུད་ཀྱིས་བཀང་བ་དར་མཐིང་དམར་གྱིས་བཅིངས་ཤིང་ལྕང་ལོས་བརྒྱན་པ་སྟེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྷའི་གནས་རྣམས་སུ་རིགས་མ་འཆོལ་བར་བཞག །བུམ་པ་གཅིག་ལས་མེད་ན་གཙོ་བོའི་གནས་སུ་དགོད། མཐར་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་མཛེས་པར་བསྐོར། ལས་བུམ་རང་གི་མདུན་སོགས་གང་བདེར་བསང་གཏོར་གྱི་དོན་དུ་བཞག །བུམ་པ་རྣམས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་དྷརྨ་ཏཱ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་བསངས། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་གྱི་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ། ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཾ་ཧཱ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ་རཾ། ཞེས་བརྗོད་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་སོགས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་བསྐྱེད་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨཱ་དརྴ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱ་བེཀྵ་ཎ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲྀ་ཏྱཱ་ནུཥྛཱ་ན་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བསྐུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཝཱཀ྄་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརླབས། བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་དབབ། ཨེ་ཧྱ་ཧིས་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམས། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཀུན་བཟང༌། ཨོཾ་ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་སརྦ་བིདྱཱ་དྷ་ར་པཱུ་ཛི་ཏེ་ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞབས་བསིལ། ཨོཾ་པ་ན་པེཾ། པེ་ནུ་སུ་ར་ཏོ། ཏི་པུ་པ་ར་མུ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷི་ཧུ། ས་མ་ཡོ་ཏ་མུ། སརྦ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་དྷཱུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་པུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་གནྡྷེ་གན། བཞི་བསྣོལ། སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། སྨན། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། རཀྟ། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། གཏོར་མ་རྣམས་འབུལ། བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་སོགས་བསྟོད་པ་རྣམས་བྱས་ནས་གཟུང་ཐག་ལ་འཇུས་ཏེ། བདག་གི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སོང་བས་བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམ་ཞིང་ལྷ་སོ་སོའི་རྩ་སྔགས་གཙོ་འཁོར་གྱི་འགྲོས་སྦྱར་བ་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང༌། དེ་ཙམ་མི་ནུས་ན། ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་པ་ཙམ་བཟླས་པས་ཀྱང་འགྲུབ་ཅིང་གང་ལྟར་ཡང་བཟླས་པ་རྫོགས་པའི་མཐར་གཙོ་བོའི་སྔགས་ཀྱིས་ཐོད་ཆུ་བུམ་ནང་དུ་ཕུལ་བས། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། བདུག་སྤོས་ཀྱིས་ཀྱང་བདུག་པར་བྱའོ། །བུམ་པ་མང་པོའི་ཚེ་ན་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བསྡུའི་བསྐྱེད་ཚུལ་ཤེས་དགོས་ཀྱང་རྣམ་རྒྱལ་གཅིག་ཉིད་ལ་བསྡུ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདིར་མ་སྤྲོས་སོ། །བདག་འཇུག་སོགས་ལ་བུམ་པ་ངེས་པར་དགོས་ཀྱང༌། སྒྲུབ་མཆོད་ཙམ་ལ་ནི་བུམ་པ་མ་གྲུབ་ནའང་དགག་བྱ་ཆུང་ཞིང༌། སྟ་གོན་གྱི་སྐབས་འདི་མ་གཏོགས་དངོས་གཞི་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ནི། བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པའི་གནད་གོ་བར་བྱའོ། །སྒྲུབ་དབང་གི་སྐབས་ཀྱི་སློབ་མ་སྟ་གོན་དགོས་པས་དབང་ཆོག་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་གྲལ་བཤམ་པ་ནི། མོས་སློབ་ཙམ་ལ་ཡུལ་ལུགས་དང་འཚམ་པའི་ཁྲི་བཤམས་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང༌། འཁོར་རྣམས་སྟན་གྱི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འཁོད་ནས། དང་པོ་དབང་སྒྱུར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི། དོན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་མ་འགགས་པ་སྣང་བའི་རྟགས་སུ་ཀུན་གཞི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཧཱུྃ་ཡིག་འབར་བའི་སྤྲིན་ལས་ཨེ་ཡཾ་ར་སུཾ་ཀེཾ་རཾ། ཞེས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་རང་སྒྲར་གྲགས་པ་ལས་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་རྣམ་པར་དག་པ་འབྱུང་བ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར། སླར་ཡང༌། བྷྲཱུྃ་ཞེས་པའི་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ཕོ་བྲང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་འབྱམས་ཀླས་པར་བསམ་ལ། བྲུཾ་ཁཾ་ཏཾ་ཁ་ཏ་ལི་བྷྲཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གནས་ཁང་གི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་བདུད་རྩི་ལྔ་གཏོར་ཞིང་བྱུག་གོ །གཉིས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས་འཁོར་བརླབ་པ་ནི། ཐོག་མར་རྟགས་གསུམ་གདབ་སྟེ། མགྲིན་པར་ཞག་གི་ཟོ་རིས་ཟླ་གམ་དུ་གདབ་ཅིང༌། ཧཱུྃ། ཆོས་རྣམས་ཡེ་ནས་གཉིས་མེད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་གཅིག་པའི་ཕྱིར། །ཞག་གི་ཟོ་རིས་མཚན་མ་ནི། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གནས་བཅུ་དང༌། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་དུ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་གཅིག་པའི་ཕྱིར། །འདི་ཡང་སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་ལགས། །འདི་ཡང་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའོ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་སྨྲྀ་ཏི་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། དཔྲལ་བར་ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ་རྩེ་གསུམ་རིས་སུ། ཧཱུྃ། ཆོས་རྣམས་ཡེ་ནས་གཉིས་མེད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་གཅིག་པའི་ཕྱིར། །ཐལ་ཆེན་ཚོམ་བུའི་མཚན་མ་ནི། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གནས་བཅུ་དང༌། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་དུ། །གིང་ཆེན་ཀུན་དང་གཅིག་པའི་ཕྱིར། །འདི་ཡང་སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་ལགས། །འདི་ཡང་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའོ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀེཾ་ནི་རི་ཏི་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། དཔྲལ་ཀོས་མཁུར་ཚོས་བཞིར་རཀྟའི་ཐིག་ལེ། ཧཱུྃ། ཆོས་རྣམས་ཡེ་ནས་གཉིས་མེད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་གཅིག་པའི་ཕྱིར། །རཀྟའི་ཐིག་ལེའི་མཚན་མ་ནི། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གནས་བཅུ་དང༌། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་དུ། །མཁའ་འགྲོ་ཀུན་དང་གཅིག་པའི་ཕྱིར། །འདི་ཡང་སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་ལགས། །འདི་ཡང་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའོ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཏི་ལ་ཀ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་གདབ། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་ལྔས་ཁྲུས་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་སོར་གཡས་གཡོན་གྱི་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ས་བོན་བཀོད་པའི་འོད་ཀྱིས་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་ནང་ན་གནས་པའི་རིགས་དྲུག་གི་ས་བོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བསྲེགས་པས། སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ངག་ཡུལ་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་ཏེ། སེམས་ཉིད་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གསེར་ཞུན་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལས། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པས་རིགས་ལྔ་འདུས་པའི་སྲས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་སད་པའི་གནས་གསུམ་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་རྒྱས་བཏབ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སྤྱི་བོར་ཧཾ་བཀོད་པ་ཞུ་བའི་འོད་ཀྱིས་སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱིས་གཏམས་པར་བསམ། རྡོར་དྲིལ་ལག་ཏུ་གཏད་དེ། གསང་བའི་སྤྱོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལ་བསླབ་པར་གདམས་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ནི། །སྒྱུ་མ་ཡིན་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་སྤང༌། །འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་དག །ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་སྤྱོད། །ཅེས་གདམས། སླར་ཡང་གདམས་པའི་ཚིག་བརྗོད་ཅིང་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཨེ་མའོ་དུར་ཁྲོད་གསང་བ་ཡི། །རྨད་བྱུང་ཞིང་ཁམས་དགའ་ཚལ་འདི། །སྐལ་ལྡན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བའི་སྲས། །འདུས་ཤིང་ཚོགས་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས། །ཨེ་མའོ་དགའ་མཆོག་བདེ་ཆེན་གྲོགས། །དམ་ཚིག་སྲོག་གི་ལུ་གུ་རྒྱུད། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བ་ཡི། །སྤྲུལ་པའི་གཤོག་བུ་གྲ་རྒྱས་པ། །ཚོགས་གཉིས་རྩལ་གྱི་རླབས་སྤྲུགས་ནས། །ཆོས་ཉིད་མཁའ་ལ་ལྡིང་བར་རིགས། །དེ་ནས་མཆེད་ཀུན་ལྷར་གསལ་བ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བཞག་ལ། ཨེ་ཡཾ། ཞེས་བརྗོད་པས། རླུང་གིས་བཏེགས། ཁྱུང་ཕྲུག་རྩལ་སྦྱོང་བ་བཞིན་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡིང་བར་གྱུར། །ཛྭ་ལ་ཁཾ་ལྷན། ཞེས་བརྗོད་པས་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ་སོ་སོའི་གནས་སུ་འཁོད་པ་ལ་གནང་བ་བྱིན་པ་ནི། །དེ་རིང་ཕན་ཆད་རྒྱལ་བའི་སྲས། །དབང་ཕྱུག་ཡིན་པས་ཅི་བདེར་སྤྱོད། །ཅེས་བརྗོད་དོ། །གསུམ་པ་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཡོ་བྱད་བརླབ་པ་ལས། སྤྱིར་རློབ་པ་ནི། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཱཾ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡུམ་མཱ་མ་ཀི་སྔོན་མོ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀའི་མཱཾ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས་པས་རྫས་རྣམས་སྦྱངས་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། བྱེ་བྲག་ཏུ་རློབ་པ་ནི། ཡོ་བྱད་ཚོ་གསུམ་དུ་བཅད་ལ། ཚོ་གཅིག་གོང་དུ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་མང་པོར་སྤེལ་ལ་སྔོན་འགྲོའི་དུས་སུ་མཆོད་སྦྱིན་བྱ། ཚོ་གཅིག་མཇུག་ཏུ་དགའ་སྟོན་གྱི་ཕྱིར་གུད་དུ་བཞག །ཚོ་གཅིག་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་བྱ་ཕྱིར་རས་སམ་ཤིང་གཞོང་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་དུ་བླུགས་ལ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རས་ཀྱིས་ཁ་བཀབ། བདུད་རྩི་ལྔ་གཏོར་བས་སྦྱངས། ཞིང་ཆེན་པོའི་ཤ་ཚིལ་གྱི་གསུར་དང་གུ་གུལ་གྱི་དུད་པས་བདུག །འབར་བའི་ལྟ་བས་ཁྲོ་བོའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས་བསྐོར་ཞིང་ཚམ་རྔམ་བྱས་ལ། ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་དམ་རྫས་བདུད་རྩི་ལྔར་གསལ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾ་ཧཱས་མཚན་པ་སྤྲོ་བསྡུས་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་དུ་གྱུར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་རྫས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྦྱངས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འདོད་ཡོན་གྱི་སྤྲིན་འཕྲོ་བར་བསམ་མོ། །དེའང་གཏོར་མ་དང་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་གྱི་མཚམས་གཅོད་སོགས་བྱེད་པའི་བར་དུ་རྡུལ་ཚོན་ཡིན་ན་མཆེད་འགའ་ཞིག་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཕྲོ་འབྲིར་བཅུག་ཟིན་པ་དང༌། རྣམ་པ་འགོད་པ་ནི། སྒྲུབ་དབང་མཆོད་པའི་རྫས་རྣམས་མདུན་དུ་ཞིང་ལྤགས་སྟེང་བཀྲམ་ལ། བགེགས་བསྐྲད་པ། མཚན་མ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བདག་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེར་གསལ་བས། ཕཊ྄་ཕཊ྄། བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལམཎྜ་ལ། ཧ་ལ་ཧ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་དང་མཚོན་ཆའི་སྤྲིན་སྤྲོ་ཞིང་དྲག་པོའི་ཚིམ་རྔམས་དང་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད་ལ་བསྲུང་བའི་མཚམས་བཅིང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་སྦྱངས་ཏེ། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོར་གནས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འབྱུང་ལྔ་རིམ་བརྩེགས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་སྤྲོས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐིམ་པས་བསྲུང་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པར་གྱུར། སླར་ཡང་ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾ་ཧཱ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ་རཾ། ཞེས་བརྗོད་པས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་མཁའ་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འཐོན་ཏེ། རང་རང་གི་མཚན་མ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ལྷ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པར་བཀྲ་ལམ་གྱིས་བཞུགས་པར་བསམ་ཞིང༌། རིག་འཛིན་རྣམས་ནི། བཛྲ་ཡོ་གི་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཚན་མ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་སོ་སོའི་སྐུར་བསྐྱེད། སྒྲུབ་རྫས་གཞན་རྣམས་ལ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ཧཱུྃ་ཞེས་བསྡུས་ནས་སྒྲུབ་རྫས་སོ་སོ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ལས་མཁན་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་དགོད་པར་བྱ་སྟེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ལྡིང་ཁྲི་རིམ་པ་གསུམ་པ་བཀོད་པའི་འོག་མའི་དབུས་སུ་སྐུ་རྟེན་ཐོད་སྐུ་དང༌། དེའི་རྒྱབ་བམ་སྐུ་རྟེན་མེད་ན་དེའི་གོ་སར་གསུང་རྟེན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྙིང་པོ་བྲིས་པའི་ཐོད་པ། ཐུགས་རྟེན་རྡོར་དྲིལ་གྱིས་གཡས་གཡོན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ། ཧཱུྃ། དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད། །ཁྲག་འཐུང་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ། །ཡེ་ཤེས་མཚན་ལྡན་ཀ་པཱ་ལ། །དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་རྫས་སུ་བཀོད། །བཛྲ་ཀ་པཱ་ལ་ཨཿབོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨོཾ། ཞེས་དགོད། ལྷ་ཙཀ་རྣམས་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་རྩ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཐོད་སྐུའི་མདུན་དང༌། དེ་ལྷག་རིག་འཛིན་བླ་མ། ཕྱི་དབང༌། ནང་དབང༌། སྒྲུབ་དབང་གི་ཙཀ་ལི་རྣམས་སྡེ་ཚན་བཞིར་བགོས་པ་བསྡམས་ཏེ་ཕྱོགས་བཞིར་འགོད། ལྡིང་ཁྲི་བར་མའི་དབུས་སུ་སྨན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་ན། སྨན་བསྡུ་ཞིང་བཏག་བཙག་བསྲེ་སྦོལ་གྱི་དགོངས་པ་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་བྱས་ནས་གསང་བུམ་ཐོད་པ་ཁ་སྦྱོར་དུ་བླུགས་པའམ། མ་འབྲེལ་ན་སྨན་ཕུད་བླུགས་པ་ཆེ་མཆོག་གི་སྔགས་ཀྱིས་བཞུགས་སུ་གསོལ། མར་མེ་ནི། ཞུན་ཆེན་གསལ་བའི་མར་མེ་ནི། །སྐྱེ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དོན། །སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་དབྱིངས་ནས། །མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བྱེད་པ། །ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་དོན་དུ་དགོད། །ཅེས་པས་གཅིག་ལས་མེད་ན་སྨན་གྱི་མདུན་དང༌། ལྔའམ་དགུ་ཡོད་ན་ལྷག་རྣམས་ཕྱོགས་དང་མཚམས་སོ་སོར་དགོད། སྔར་ལྷག་གནས་བྱས་པའི་བུམ་པ་རྣམས་སྤོས་རོལ་གྱིས་སྣ་དྲངས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་བསྐོར་ནས། ཧཱུྃ། བུམ་པ་མ་ལགས་རྒྱལ་པོ་ལགས། །རྒྱལ་པོའི་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ཀྱང༌། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་གྱིས། །རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། ཞི་ཁྲོའི་སྤྱི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང༌། བུམ་པ་དགུའམ་ལྔ་ཡོད་ན་ལྡིང་ཁྲི་སྟེང་མར་རིགས་དང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སོ་སོ། གཅིག་ལས་མེད་ན་དབུས་སུ་དང་ལས་བུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ཤར་རམ་རང་གི་མདུན་དུ་དགོད། མར་མེ་སྣོད་བཅུད་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་རྟོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཤར་དུ་འགོད། བསྙེན་ཕུར་བྱུག་བདུག་བྲབ་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ནས་སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུར་བསྐྱེད་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་བྱང་དང༌། ཁྲོ་བཅུའི་མཚམས་ཕུར་སྔར་བསྲུང་བའི་དུས་བཏབ་པ་ལྟར་ཕྱོགས་མ་འཁྲུལ་བར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའི་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་འགོད། མ་མོའི་མདོས་ཤེས་པ་བཞི་ལྡན་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རོལ་མོར་འཆར་ཞིང༌། རཀྟ་སྣང་བ་ཆགས་ཞེན་གྱི་རྟོག་ཚོགས་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མཁའ་ཀློང་དུ་སྒྲོལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཤར་ལྷོར་འགོད། ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་གཏོར་གྲུ་གསུམ་མཐེབ་ཀྱུ་སུམ་ཅུས་བསྐོར་བ་དང༌། སྨན་ཕུད་གཉིས་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་བརླབས་ཏེ་ནུབ་བྱང་དུ་འགོད། ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་བཞི་ལས་བསྐྱེད་པའི་ལས་བཞིའི་ཧོམ། དམར་གཏོར་ཐོག་མདེའུའི་དབྱིབས་ཅན། ཀོང་ཟོར། གདབ་ཕུར་རྣམས་དུག་མཚོན་གྱི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བརླབས་པ་དང༌། ཨེ་ལས་བྲུབ་ཁུང་དུ་ཉ་བོ་ཁ་སྦྱོར་དབྱེ་བ་བྱས་པ་རྣམས་བྱང་ཤར་དུ་འགོད། རིག་འཛིན་སྤྱི་གཏོར་ཟླུམ་བརྗིད་པད་འདབ་བཞིས་བསྐོར་བ་གཏོར་སྣོད་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི་ཀློང་དུ་གཏོར་རྫས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདོད་ཡོན་གྱིས་མཆོད་སྤྲིན་འཕྲོ་བ་དང་བཅས་པར་བརླབས་པ་དང༌། སྨད་ཕུད་དུ་བདུད་རྩིར་བརླབས་ཏེ་ཤར་ལྷོར་འགོད། ལྔ་ཚན་ལྔ་དང་སྙིང་པོ་ལྔའི་རྫས་སྦྱར་བའི་ཚེ་འབྲང་བུམ་གཟུགས་ཚེ་རིལ་གྱིས་གཅེར་བ་དང་ཚེ་ཆང་གཉིས་སྣོད་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བཅུད་ཨཱཾ་པཱཾ་ལས་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་དཀར་པོ་པདྨ་དང་ཚེ་བུམ་འཛིན་པར་བསྐྱེད་ཅིང་སྟོང་ཁམས་ཀྱི་ཚོ་སྲོག་བསྡུས་ནས་བསྟིམ་པ་ཤར་དུ་སྟེ། དེ་ཐམས་ཅད་བཀའ་སོ་སོའི་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་དུ་འགོད་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་སྒྲུབ་རྫས་སྤྱིའི་ནང་ཚན། དཔལ་བཤོས་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་དུ་ཟླ་གམ་ཁ་སྦྱོར་སྟེང་དཀར་འོག་དམར་བའི་ཁ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་བཅད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་ཏོག་ཅན་བསང་སྦྱངས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་དཀར་པོ་དང་མཱུཾ་དམར་པོ་འཕྲོས་པ་ཞུ་བ་ལས་ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལས་འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྲིན་འཕྲོ་བར་བསམས་ལ་ཤར་དུ་དགོད། དབང་བཤོས་ཟླ་གམ་དམར་པོ་གྱེན་བསླང་ཉི་ཟླའི་ཏོག་ཅན་ལ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཏྲཱཾ་འཕྲོས་ཞུ་བ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་སྡོང་ལས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་འབྱུང་བར་བརླབས་ལ་ནུབ་ཏུ་འགོད། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཕྱེ་དང་སྦྱར་བའི་འབྲང་རྒྱས་རྩ་བ་སུམ་གཅིག་ཟླུམ་པོ་དང་སྟོད་སུམ་གཉིས་གཤོག་པ་གཉིས་པ་ཟླ་གམ་གཟུགས་གཡས་གཡོན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བྱ་ཁ་སྤྲོད་ཅན་ལ་གསལ་ཤིང་རིམ་པ་བཅུ་བཞི་བཙུགས་པ་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་མཆེད་ལྕམ་གྱི་གྲངས་ལས་ལྷག་པས་བསྐོར་བ་ལ་འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ཤིང་བསྟིམས་པས་བརླབས་ལ་ལྷོར་འགོད། གསོལ་བྱང་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་དུ་ཛ་གད་བུར་སྦྲང་གི་འཕྲད་དང་བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་ཕབ་སྦྱར་བའི་སྟེང་དུ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་པས་འཁོར་ལོ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ཟུང་དང་ཧ་བརྒྱད་འཕྲོས་པ་ལས་དཔལ་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཀཽ་རཱི་སོགས་ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བར་བསྐྱེད་ཅིང༌། གནས་གསུམ་གྱི་ཡིག་འབྲུའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པས་གསོལ་བྱང་ལ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཅི་རིགས་བཟླས་ནས་བྱང་དུ་བཀོད་པ་ནི་ཆེ་མཆོག་བརླང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་སྟེ་གསང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་སྒྲུབ་རྫས་སོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱན་ནི་ཟུར་བཞིར་མདའ་དར། གྲྭ་བཞིར་གྲི་དང་མེ་ལོང༌། སྒོ་བཞིའི་ཐད་ཀར་ལས་བཞིའི་ཕུར་བུ། ཟུར་བཞིར་རྒྱལ་མཚན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་བ་དན་རྣམས་ཚོན་སྐུད་ཀྱི་དྲྭ་བས་སྦྲེལ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་སྟེང་དུ་གདུགས་དང་བླ་རེ། ཕྱོགས་ཀུན་ཡོལ་བ་དང་ལྡ་ལྡི་ལ་སོགས་པས་མཛེས་པར་བརྒྱན། མཆོད་རྫས་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་ཞི་གཏོར་ཟླུམ་བརྗིད་དཀར་པོ་མཐེབ་ཀྱུ་ཞེ་གཉིས་དང༌། ཁྲོ་གཏོར་དཔལ་བཤོས་དམར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་ལ་འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་དང་མཐེབ་ཀྱུ་དྲུག་ཅུས་གཅེར་བ། གཞན་ཡང་བཀའ་སྲུང་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་སོགས་སྲུང་མ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་གཏོར་མ་རྣམས་ཀྱང་ཅི་བདེར་སྒྲིག་ཅིང་གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་རྫས་རྣམས་ཅི་འབྱོར་བ་བཟང་ཞིང་བཀོད་ལེགས་པར་བཤམ་པ་སོགས་འདིར་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དཀྱིལ་འཁོར་བྱིན་དབབ་པ་ནི། དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཞྭ་གོས་དང་རྒྱན་བཟང་པོ་བསྟར། རྣལ་འབྱོར་ཕོ་རྣམས་ཀྱིས་ཧསྟ་དང༌། མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲེང་བས་གཡོབ། སྦྱར་སྤོས་ཀྱིས་བདུག་ཅིང་འབུད་དཀྲོལ་བརྡུང་བྱའི་རོལ་མོ་དང་གདུང་དབྱངས་སྤྱུགས་གླུའི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་འགེངས་པ་ཙམ་དུ་འཐིབས་ཀྱིས་བྱོན་ནས། བདག་གནས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོ་བྱད་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ། ཧཱུྃ། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་འཇིག་རྟེན་ནས། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་བཅས། །རྒྱལ་བའི་སྲུང་མར་གྱུར་པའི་དམ་ཚིག་ཅན། །མཆོད་དོ་བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ཧཱུྃ། མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས། །སྔགས་ཚིག་སྤྱུགས་པའི་བརྡ་ཡིས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི། །ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་བརྡ་ཡིས་གཡབ་འདོར་ན། །དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ནས། །ཐུགས་དམ་བརྡ་ལ་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ཆོས་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་བྱུང་བ། །བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དུར་ཁྲོད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པ། །རྒྱུད་ལུང་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་འབར་བ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །གཽ་རཱི་ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཆོས་ཉིད་མཁའ་ལྟར་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །སིངྷ་ཕྲ་མེན་བརྒྱད་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འབར་བའི་བར་ཁྱམས་དུར་ཁྲོད་ནང་ཤེད་ནས། །སྤོར་མ་གསང་ཡུམ་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཚད་མེད་སྒོ་བཞི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རྟ་གདོང་སྒོ་མ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཚིག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །དབང་ཕྱུག་མིང་སྲིང་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེ་སྡང་འབར་བ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཁྲོ་རྒྱལ་སྲིན་པོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དུར་ཁྲོད་འབར་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྒྲོལ་བྱེད་འབར་བ་ལས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རྡོ་རྗེ་གིང་ཆེན་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཅི་བགྱིས་བཀའ་ཉན་ལས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཕོ་ཉ་སྡེར་མོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལས་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཡེ་ཤེས་མ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྡོམ་པ་ས་ལ་གནས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དེང་གི་གནས་མཆོག་དུར་ཁྲོད་ཚོགས་རེ་འདྲ། །བྷཉྫ་གསར་རྙིང་ཚོགས་ནི་རྫ་ལྟར་ལྷགས། །ཀེང་རུས་གསར་རྙིང་ཚོགས་ནི་རི་ལྟར་སྤུངས། །རཀྟ་གསར་རྙིང་ཚོགས་ནི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ། །མཱཾ་ས་གསར་རྙིང་ཚོགས་ནི་ཐང་ལྟར་གདལ། །ཞིང་ཆེན་གསར་རྙིང་ཚོགས་ནི་བྱེ་ལྟར་བཀྲམ། །ཙིཏྟ་གསར་རྙིང་ཚོགས་ནི་རླུང་ལྟར་སྤུངས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཚོགས་ནི་གངས་ལྟར་ཆགས། །རྒྱན་ཆ་གསར་རྙིང་ཚོགས་ནི་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས། །ཏ་ན་ག་ནའི་ཚོགས་ནི་དབྱིངས་ལྟར་རོལ། །རྡོ་རྗེ་མཆེད་ལྕམ་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་རོལ། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ནི་ནམ་མཁར་འཐིབས། །རྣལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །ཐུགས་དམ་བརྡ་ལ་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་ནས་ཀྱང༌། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདི་ལ་བྱིན་ཕོབ་ལ། །སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་ནས་ཀྱང༌། །བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཕེཾ་ཕེཾ། བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ། ཞེས་བརྗོད་པས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བར་བྱོན། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄་ཀྱིས་སྒོ་ཕྱེ། ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨས་གཉིས་མེད་དུ་བསྟིམས་པས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་བསྙེན་པར་གནང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སློབ་མའི་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ངག་སྦྱངས་ཏེ་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་དཔལ་ཆེན་པོ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར་པ་ལ། ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལག་གཡས་དང༌། ཨ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་དྲིལ་བུ་ལག་གཡོན་དུ་གཏད་པས་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་འབྲེལ་བའི་དབང་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རིག་པ་འཛིན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་པའི། །འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡི། །ཆོས་ལ་དེ་བཞིན་དབང་བསྐུར་རོ། །ན་མོ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར་བས། གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཞུགས་ཏེ་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིར་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པར་འབྲེལ་བའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་གྷཎྜེ་ཏིཥྛ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་དྲིལ་བུ་བཀྲོལ་ནས་སྙིང་གར་གཏུགས་ལ་ལག་ཏུ་གཏད་དོ། །ཕུར་བུ་ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་པས་སྲས་མཆོག་གི་སྐུར་གྱུར་པའི་གནས་གསུམ་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་འཕྲོ་འདུས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ། མི་གཡོ་ཆོས་སྐུ་ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་བ། །སྡུག་བསྔལ་ལོག་པར་འཁྱམས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཐུགས་རྗེས་གཉིས་མེད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་མཛད་པ། །ཁྲོ་རྒྱལ་འབར་བའི་དབང་འདི་ཁྱོད་ལ་བྱིན། །ན་མོ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཕུར་བུའི་དབང་བསྐུར་བས། བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཡ་མ་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་འདུལ་བའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཕུར་བུ་སྙིང་གར་གཏུག་ཅིང་བགེགས་ལ་སྒྲིལ་ལོ། །ཕྲེང་བ་ཨ་ཙནྡྲ་ཞེས་པས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ཏྲཱཾ་ཡིག་ཟུང་ལྔར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་ཕྲེང་བར་གྱུར་པ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་རུ་དྲ་བཞད་པ་ཆེ། །ཁུར་བ་དབུགས་ཀྱི་རླུང་འབྱིན་པ། །འབྲུག་གི་སྒྲ་ལྟར་ཟབ་པ་ཡི། །རུ་ལུ་རུ་ལུའི་སྒྲ་སྒྲོག་བཞད། །ཕྱག་རྒྱ་འདི་ཡིས་དབང་བསྐུར་རོ། །ན་མོ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཕྲེང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་ལྷའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཛཔ་བཟླ་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་སྒྲ་དབྱངས་མི་ཟད་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཕྲེང་བ་སྙིང་གར་གཏུག་ཅིང་རུ་ལུའི་ཛཔ་ཅུང་ཟད་བཟླར་གཞུག་གོ །རྔ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག བཛྲ་ཙ་མ་ར་ཛཿམ་ར་ཡ་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྔར་གྱུར་པ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ། ཆོས་སྐུ་མཆོག་མངའ་ཡེ་ཤེས་ཆོ་འཕྲུལ་ལྡན། །དཔལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་ཙ་མ་ར། །རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དབང་སྡུད་ཅིང༌། །ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བས་བྲན་བཞིན་དུ། །འཁོལ་བའི་དབང་ཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །ན་མོ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྔའི་དབང་བསྐུར་བས། མ་མོ་དང་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་སྡུད་ཅིང་བྲན་དུ་འཁོལ་བའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །བཛྲ་ཙ་མ་ར་ཛཿམ་ར་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་སྙིང་གར་གཏུག་ཅིང་བརྡུང་ངོ༌། །དེ་ནས་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཕྱོགས་བཞི་ནས་རྡོ་རྗེ་ནང་བསྡམས་ཕྱིར་བཀྲོལ་བ་སྒོ་དབྱེ་བའི་རྒྱས། ཧཱུྃ། ཡེ་ནས་མཉམ་ཉིད་མི་འདའ་ཕྱིར། །གཟུང་འཛིན་བསྣོལ་བས་སྒོ་བཅད་དེ། །བདག་མེད་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སྒོ་ཕྱེས་ཤིག །ཨོཾ་བཛྲ་ཙཀྲ་མཎྜ་ལ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄། ཅེས་ལན་བཞི་བརྗོད་པས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་བཞིའི་སྒོ་རིམ་རྣམས་ཤག་གིས་ཕྱེ་བས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་མངོན་དུ་གྱུར་བར་བསམས་ལ། བརྡ་ཕྱག་ནི། ཧཱུྃ། ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་སྒོ་བཞི་ནས། །ཡེ་ཤེས་བཞི་ཡི་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ། །ཞི་ཁྲོ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གིས་ཕྱག་བགྱིད་དོ། །ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཞེས་ཕྱག་བཙལ་བས་ལྷ་དང་བདག་རིག་པའི་ངང་དུ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ལས་ཀྱི་དབུ་དྲང་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མཚམས་གཅོད། བཤགས་པ། དམ་བཅའ། བྱིན་འབེབས་རྣམས་བྱས་རྗེས། མ་ཏྲཱཾ་མནན་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ཤར་དུ་ཆོས་འབྱུང་མེ་རི་དང་བཅས་པ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ། ཐལ་ཆེན་དང་བསྲེས་པའི་འཇིམ་པའམ་ངར་ཟན་ལ་མ་ཏྲཱཾ་གྱི་གཟུགས་སྔོ་སྐྱ་ཁྲོ་བཞིན་ཅན་སྐྲ་འབལ་བ་བྱས་པ་མགོ་ལྷོ་ནུབ་ལ་བསྟན་ཏེ་གན་རྐྱལ་དུ་བཞག བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀོ྅་ཧཾ་ཞེས་པས་བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོ་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་དེ། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་མ་ཏྲཱཾ་རུ་དྲ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །མ་ཏྲཱཾ་རུ་དྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས། བདག་གི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་ལོག་པར་ལྟ་བའི་སྡིག་ཅན་གདུག་པ་ཐམས་ཅད་འུབ་ཀྱིས་འདུས་ཏེ་མདུན་གྱི་རྟེན་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་ཁ་ཊྭཱཾ་ཀའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ། དྲེགས་པ་རུ་དྲ་སྡིག་ཅན་འདི། །ནམ་ཡང་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་ཡིན་ཏེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲལ། །ཁ་ཊྭཱཾ་ཕྱག་རྒྱས་བསྒྱེལ་ནས་ནི། །མ་རིག་མུན་པའི་སྒོ་ཕྱེ་ནས། །རྣམ་ཤེས་ཨ་རུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །གསང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་དུ་བསྟིམ། །སྦུབས་ནི་གཞལ་ཡས་འབར་བར་གྱུར། །ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿམ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཏྲཱཾ་རུ་དྲ་ཧ་ཧ་པྲ་བེ་ཤ་ཕཊ྄། ཅེས་བསྣུན་པས་གྱད་ཀྱིས་སྡོང་གོག་སྐྱུར་བ་བཞིན་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མགོ་ཕྱོགས་པས་གན་རྐྱལ་དུ་འགྱེལ། གཟུགས་ཕུང་ཁྲོལ་གྱིས་ཞིག་པས་མ་རིག་པའི་སྦུབས་དྲལ་ནས། ཤེས་པ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཨ་དཀར་པོ་འབར་བར་གྱུར་པ་བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། ཁོག་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། ཡན་ལག་རྣམས་སོ་སོར་ཕྲལ་ཏེ། མགོ་བོ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷོ། ལག་གཡས་ཤར་ལྷོ། གཡོན་ལྷོ་ནུབ། རྐང་གཡས་བྱང་ཤར། གཡོན་ནུབ་བྱང༌། སྙིང་ཤར། ནང་རོལ་ནུབ། ཕོ་མཚན་བྱང་རྣམས་སུ་བཀོད་པ་དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་དུ་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཁྲོ་བཅུའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས་བགེགས་དང་དམ་སྲི་བརྡུང་བ་ནི། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བ་ལས་ཁྲོ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོས། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། གདུག་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས་གཟིར་ཞིང་ཚར་བཅད་པར་གྱུར། ལག་པ་ཐལ་སྦྱར་གྱེན་དུ་སྒྲེང༌། །རྐང་པ་ཕྲལ་ནས་བརྐྱང་བསྐུམ་བྱ། །གོམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་གར་བྱེད་པ། །འདི་ནི་ཧཱུྃ་མཛད་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། རྐང་པ་གཡོན་གྱིས་གཡས་ལ་འཁྱུད། །ལག་པ་གར་སྟབས་བསྐོར་ནས་ཀྱང༌། ཐལ་མོ་དྲག་ཏུ་བརྡབ་པ་ནི། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། །ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོ་ཡིས། །མཐེའུ་ཆུང་སེན་མོའི་མཐིལ་དུ་མནན། །གདེངས་པའི་སྟབས་སུ་སྒྲེང་བ་ནི། །དབྱུག་པ་སྔོན་པོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ལག་པ་གཡས་པ་ཁུ་ཚུར་ནི། །བརྡེག་པའི་སྟབས་སུ་གདེངས་པ་དང༌། །གཡོན་པ་དཀུ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། །གཤིན་རྗེ་འཇོམས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ལག་པ་གཡས་པའི་ཐལ་མོ་ནི། །བརྡེག་པའི་སྟབས་སུ་གདེངས་པ་དང༌། །གཡོན་པས་འཛིན་པ་ལྟར་བྱེད་པ། །མི་གཡོ་མགོན་པོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ་བནྡྷ་བནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ལག་པ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ནི། །མཛུབ་མོ་རྒྱབ་ཏུ་བསྣོལ་བར་བྱ། །མཐེ་བོང་གཉིས་ཀྱང་ཕྲལ་ཏེ་སྒྲེང༌། །སྤྱི་བོར་བཞག་པ་གྲཱྀ་ཝའི་རྒྱ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། རྐང་པ་གཡས་པ་ཐུར་དུ་ཟུག །ལག་པ་གཡས་པ་གྱེན་དུ་སྒྲེང༌། །གཡོན་གྱི་རྐང་པ་འཕྱར་བ་ནི། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཧཱུྃ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ལག་པ་གཡས་གཡོན་དཀུར་བརྟེན་ཏེ། །རྐང་པ་གཤིབས་ཏེ་མཆོང་བ་ནི། །བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོས་ཡང་དག་བཤད། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཙྪིནྡ་ཙྪིནྡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ལག་པ་གཡས་གཡོན་བསྣོལ་བ་དང༌། །རྐང་པ་བརྐྱང་བསྐུམ་བྱས་པ་ནི། །ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས། །མགོན་པོ་དཔའ་བོས་ཡང་དག་བཤད། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། རྐང་ཕྲལ་མཐིལ་ནི་ཐུར་དུ་ཟུག །ལག་པ་ཕྲལ་ནས་གར་བྱེད་ཅིང༌། སྟབས་སུ་མཆོང་བར་བྱེད་པ་སྟེ། འདི་ནི་སྟོབས་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ་སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་སོ་སོའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ་བསྐོར་ཞིང་འགྱིང་བར་བྱའོ། །ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་སླར་འདུས་པ་ལས་ཕྱོགས་ཀུན་གཏམས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནས་བརྩམས་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ལས་གཞུང་བསྲང་ལ། ཛཔ་ཀྱང་ཚང་བར་བཟླ་ཞིང༌། ཚོགས་མཆོད་དང༌། ལྷག་ཆོག་བྱས་ལ་ཀེའུ་ཚང་དུ་བསགས་ཏེ། ཞག་དྲུག་པའི་ཕྲིན་ལས་སོ། །དེ་ནས་ནམ་ལངས་པ་དང་རས་བྲིས་གསར་པའམ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཟུར་འདེབས་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ཡན་ཆད་ཉེ་བསྙེན་ཡིན་ལ། གཞན་དུ་རབ་གནས་སྔོན་སོང་གི་རས་བྲིས་ཡིན་ན་ཞག་དྲུག་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ཡན་ཆད་ཉེ་བསྙེན་གྱི་ཡན་ལག་གོ ༈ གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ནི། སྒྲུབ་པ་ཞག་གྲངས་ཇི་ཙམ་བྱེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞག་གི་ཆོག་ཁྲིགས་ཀྱི་རིམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འདིར་མདོ་དབང་འབྲིང་པོ་ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་རབ་གནས་མི་དགོས་ན། ཞག་དྲུག་པའི་ནུབ་མོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱིས་ཁོག་དབུབ་པ་ནས་སྒྲུབ་པའི་འགོ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། རབ་གནས་དགོས་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཞག་བདུན་པའི་ནུབ་མོའི་ཕྲིན་ལས་ནས་འགོ་བརྩམས་པ་ཡིན་པས། གང་ལྟར་ཀྱང་ཞག་དགུ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བར་དུའོ། །དེ་ལ་ཞག་བདུན་པའི་ཆོག་ཁྲིགས་ནི། རབ་གནས་ཟིན་པའི་དགོང་མོ། ཆ་གསུམ་བཏང་རྗེས་ཐོ་གསོ་བར་བྱ་སྟེ། དེ་གཉིས་ནུབ་དང་པོའི་ཁྱད་པར་རོ། །དེ་ནས་རྒྱུན་དུ་མཆོད་གཏོར་གསོས་ལ། གྲལ་ཕྱག་དང་ཚུལ་ཕྱག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་ཀྱི་དབུ་དྲང་བ་ནས། བྱིན་འབེབས་ཡན་ཆད་སོང་བ་དང༌། ནུབ་དང་པོ་ལ་རྟགས་གསུམ་འདིར་གདབ། དེ་རྗེས་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནས་བཟླས་པའི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་གཞུང་བསྲང༌། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་བཟླས་པའི་དུས་སུ། ཞི་བ་ལ། རིག་པ་གསུང་གི་སོགས་ཛཔ་བསྐུལ་དང་རྗེས་ཀྱི་བསྟོད་པ། ཁྲོ་བོ་ལ་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གནས་གྱུར་པ་སོགས་སོ་སོའི་གནས་གྱུར་གྱི་བསྟོད་པ་རྣམས་ཟུར་འདེབས་ལྟར་སྦྱར་བར་བྱ། དེ་ལྟར་བཟླས་པ་ཟིན་པ་དང༌། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཀ་པཱ་ལ་བྷྲཱུྃ། ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཾ་ཧཱ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ། ཞེས་པས་བདག་ཉིད་ཏིང་འཛིན་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གནས་པ་ཉིད་སླར་ཡང་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ཉིད་གདོད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ནས། མདུན་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབུས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པ་ནི། ཕོ་བྲང་འོག་མའི་དབུས་ཀྱི་གྲུ་ཆད་བཞི་གློ་འབུར་གྱིས་མཛེས་པའི་སྟེང་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར། བདུད་རྩིའི་སྣོད་བྷཉྫ་འབར་བའི་བཅུད་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོར་གནས་པའི་ཕྱི་རོལ་རྩིབས་བརྒྱད་ལ་མཐར་བྱེད་བརྒྱད། དེའི་སྟེང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཞི་གནས་པའི་དབུ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞབས་བཞིས་བརྫིས་ལ། དེའི་སྟེང་ན་ཡུམ་གནམ་ཞལ་མ་དབུ་དགུ་ཕྱག་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཞབས་བཞིས་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀའི་གཡས་གཡོན་གྱི་དབུ་བརྫིས་ཤིང༌། རྩ་ཞལ་གྱི་དབུ་མའི་སྤྱན་བྷ་གར་ཕྱེད་ནུབ་ཙམ་དུ་ཚུད་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དབུ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །རྩེ་མོ་རྟ་ཞལ་གྱི་རྣམ་པར་སྟོན་པ། ཕྱག་ཞེ་གཉིས་ཀྱིས་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་བསྣམས་པ། གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་དང་ཞབས་བརྒྱད་ཡུམ་གྱི་ཞལ་དགུ་དང་སྦྱོར་བར་བསྒོམས་ལ། ཞལ་བྱང་གིས་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཨེ་མའོ་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དབུ་ཡིས་ས་རྣམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སྒྲིབ་སྦྱོང་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཁྲོ་ཆེན་སྟོབས་པོ་ཆེ། །དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །སྐྱོན་མེད་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཁྲོ་ཆེན་ཁམས་གསུམ་རྒྱལ། །གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །བདུད་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཁྲོ་ཆེན་བདུད་རྩི་འཁྱིལ། །གསུམ་པ་འོད་འཕྲོ་བ་ཡི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །རྟོག་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཁྲོ་ཆེན་འདོད་པའི་རྒྱལ། །བཞི་པ་འོད་བྱེད་པ་ཡི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །གཟིར་མནན་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཁྲོ་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ། །ལྔ་པ་སྦྱང་དཀའ་བ་ཡི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཁྲོ་ཆེན་མི་གཡོ་མགོན། །དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །ཐབས་མཁས་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཁྲོ་ཆེན་གཤིན་རྗེ་གཤེད། །བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བའི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །སྟོབས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཁྲོ་ཆེན་དབྱུག་སྔོན་ཅན། །བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ་ཡི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །མཁྱེན་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཁྲོ་ཆེན་རྣམ་པར་རྒྱལ། །དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ས་ནི་ནོན་པའོ། །བརྗིད་གནོན་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཁྲོ་ཆེན་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར། །བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །མངོན་ཤེས་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཡཀྴ་ཧེ་རུ་ཀ །བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་གུཧྱ་ཧེ་རུ་ཀ །བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །བྱམས་མགོན་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ས་ནུ་ཧེ་རུ་ཀ །བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །རྔམས་བརྗིད་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་རཀྴ་ཧེ་རུ་ཀ །བཅུ་བཞི་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །སྤྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ །བཅོ་ལྔ་པདྨ་ཅན་གྱི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །ཆགས་མེད་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ །བཅུ་དྲུག་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ནི་ནོན་པའོ། །ཡིད་བཞིན་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀ །བཅུ་བདུན་དེ་བ་ཀོ་ཤའི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །འབར་འཕྲོ་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀ །བཅོ་བརྒྱད་ཀུན་བཟང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །སྟོབས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ །བཅུ་དགུ་རྫོགས་པའི་བླ་མའི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །ཁྱབ་བརྡལ་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་ཆེ་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་དབུ། །ཉི་ཤུ་སྲིད་གསུམ་ངང་རྫོགས་ས་ནི་ནོན་པའོ། །འུབ་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་དབུ་ནི་རྟ་སྐད་ནམ་མཁར་འཚེར། །རྩ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་ནི་ནོན་པའོ། །གཡས་ཀྱི་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་སྐྱེ་ཤི་རྩད་ནས་གཅོད་པར་མཛད། །གཡོན་གྱི་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པར་བྱེད། །དབུས་ཀྱི་དབུ་རྣམས་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་ཐམས་ཅད་རྔུབ་པར་མཛད། །གཡས་སྤྱན་བཟློག་པས་བདུད་བགེགས་ཐལ་བར་རློག །གཡོན་སྤྱན་བཟློག་པས་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་བསལ། །དབུས་སྤྱན་བཟློག་པས་ཆོས་དབྱིངས་ས་ལེར་གཟིགས། །མཆེ་བ་དཀར་པོ་ཟངས་ཡག་གཙིགས་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་བག་ཆགས་སྐྱེ་ཤི་རྩད་ནས་གཅོད། །རལ་པ་དམར་པོ་གྱེན་དུ་བརྫེས་པ་ཡིས། །ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་འགྲན་ཟླ་མེད། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཕྱག་ནི་མངོན་སངས་རྒྱས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མཉམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན། །ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཐལ་མོ་མཉམ་སྦྱོར་ཕྱག །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་གཉིས་པ་ན། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་གཉིས་པ་ན། །སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་གསུམ་པ་ན། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་གསུམ་པ་ན། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཤེལ་གྱི་དྲིལ་བུ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཞི་པ་ན། །རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཞི་པ་ན། །མཱ་མ་ཀཱི་ནི་གཡུ་ཡི་དྲིལ་བུ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་ལྔ་པ་ན། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་ལྔ་པ་ན། །ན་བཟའ་དཀར་མོ་བྱེ་རུའི་དྲིལ་བུ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་དྲུག་པ་ན། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་དྲུག་པ་ན། །དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་མཐིང་གི་དྲིལ་བུ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བདུན་པ་ན། །ས་ཡི་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བདུན་པ་ན། །ལཱ་སྱེ་དཀར་མོ་མེ་ལོང་རྒྱ་གྲམ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བརྒྱད་པ་ན། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་གཅོད་བྱེད་རལ་གྲི་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བརྒྱད་པ་ན། །མཱ་ལེ་སྔོན་མོ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་དགུ་པ་ན། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་པདྨ་དཀར་པོ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་དགུ་པ་ན། །གཱིརྟི་དམར་མོ་ལྕགས་སྒྲོག་པི་ཝང་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཅུ་པ་ན། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཅུ་པ་ན། །ནཱིརྟི་ལྗང་གུ་དར་གྱི་ཅོད་པན་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཅུ་གཅིག་ན། །མགོན་པོ་བྱམས་པ་ཀླུ་ཤིང་གུནྡྷེ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཅུ་གཅིག་ན། །ལྷ་མོ་དྷཱུ་པེ་མ་ནི་བདུག་སྤོས་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཅུ་གཉིས་ན། །སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་གསུང་རབ་པུསྟི་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཅུ་གཉིས་ན། །ལྷ་མོ་པུཥྤེ་མ་ནི་མེ་ཏོག་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཅུ་གསུམ་ན། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རིན་ཆེན་སྙེ་མ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཅུ་གསུམ་ན། །ལྷ་མོ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ནི་མར་མེ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཅུ་བཞི་ན། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་མེ་ཏོག་ཨུཏྤལ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཅུ་བཞིན་ན། །ལྷ་མོ་གནྡྷེ་མ་ནི་དྲི་ཆབ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཅོ་ལྔ་ན། །གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་ཐོད་དབྱུག་གདེངས་པ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཅོ་ལྔ་ན། །འགུགས་བྱེད་ལྕགས་ཀྱུ་མ་ནི་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཅུ་དྲུག་ན། །ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཅུ་དྲུག་ན། །འཆིང་བྱེད་ཞགས་པ་མ་ནི་ཞགས་པ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཅུ་བདུན་ན། །པདྨ་མཐར་བྱེད་ཐོད་དབྱུག་སྦྲུལ་དཀྲིས་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཅུ་བདུན་ན། །སྡོམ་བྱེད་ཉི་ཟླ་མ་ནི་ལྕགས་སྒྲོག་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཅོ་བརྒྱད་ན། །བགེགས་རྣམས་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཅོ་བརྒྱད་ན། །ཐལ་བྱེད་དྲིལ་བུ་མ་ནི་དྲིལ་བུ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་བཅུ་དགུ་ན། །ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་སྒྲ་སྙན་པི་ཝང་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་བཅུ་དགུ་ན། །པརྞ་ཤ་བ་རི་ནི་པུསྟི་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་ཉི་ཤུ་ན། །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གསེག་ཤང་པར་བུ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་ཉི་ཤུ་ན། །ཁ་འབར་དེ་ཝ་རིན་ཆེ་སྒྲོམ་བུ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡས་ཀྱི་ཐ་མ་ན། །ལྷ་མིན་ཐག་བཟང་རིས་ནི་གོ་ཆ་བསྣམས། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་གཡོན་གྱི་ཐ་མ་ན། །ཨ་ཝ་གླང་མགོ་བསིལ་དྲོད་མེ་ཆུ་བསྣམས། །ཏིང་འཛིན་ཞབས་ཀྱིས་ཁྲོ་མོའི་དབུ་བརྒྱད་བརྫིས། །ཞབས་བརྒྱད་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་བགྲད་པ་ཡིས། །ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། །ཡེངས་པ་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར། །ཞབས་བརྒྱད་གཡས་ཀྱི་གཉིས་པ་བགྲད་པ་ཡིས། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། །ཀློང་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར། །ཞབས་བརྒྱད་གཡས་ཀྱི་གསུམ་པ་བགྲད་པ་ཡིས། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། །སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར། །ཞབས་བརྒྱད་གཡས་ཀྱི་ཐ་མ་བགྲད་པ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་འབྱུང་གནས་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། །ཟད་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར། །ཞབས་བརྒྱད་གཡོན་གྱི་དང་པོ་བགྲད་པ་ཡིས། །ཆགས་པ་མེད་པའི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། །ཡེ་ནས་དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར། །ཞབས་བརྒྱད་གཡོན་གྱི་གཉིས་པ་བགྲད་པ་ཡིས། །འདའ་བར་དཀའ་བའི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། །མཐོང་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར། །ཞབས་བརྒྱད་གཡོན་གྱི་གསུམ་པ་བགྲད་པ་ཡིས། །དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། །རང་བཞིན་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར། །ཞབས་བརྒྱད་གཡོན་གྱི་ཐ་མ་བགྲད་པ་ཡིས། །སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར། །དབུ་སྐྲ་ཁམ་ནག་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་ནི། །སྲིད་པ་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱན། །རྟ་མགོ་ལྗང་ཁུ་རྟ་སྐད་སྒྲོགས་པ་ནི། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་རྟགས། །སྨིན་མཚམས་ཁྲོ་གཉེར་གློག་ལྟར་འགྱུ་བ་ནི། །མ་རིག་རྨོངས་པའི་མུན་པ་སེལ་བའི་རྟགས། །ཚངས་པའི་གཡང་གཞི་ན་བཟའ་གསོལ་བ་ནི། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་མངོན་དུ་བསྟན་པའི་རྟགས། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་འཇིགས་པར་བསྟན་པ་ནི། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྟགས། །སྐུ་སྨད་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་མནབས་པ་ནི། །སྤྲུལ་པ་སྐུ་ཡིས་ཅིར་ཡང་དོན་མཛད་རྟགས། །སྐུ་སྟོད་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་གསོལ་བ་ནི། །ཐེག་པ་རིམ་དགུས་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་རྟགས། །ཞིང་ཆེན་གཡང་གཞི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་ནི། །ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་བཞི་དང་ལྡན་པའི་རྟགས། །ཐོད་པ་སྐམ་པོ་དབུ་ལ་བརྒྱན་པ་ནི། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་བསྙེན་བསྐུར་མཛད་པའི་རྟགས། །སྦྲུལ་ནག་སྟོང་གི་གདེངས་ཀས་བརྒྱན་པ་ནི། །ཀླུ་རྒྱལ་རིགས་བཞི་དབང་དུ་སྡུད་པའི་རྟགས། །ཁྲག་ཞག་ཐལ་བའི་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ནི། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་རྟགས། །བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་བཞུགས་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་རྒྱན། །རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པ་ནམ་མཁར་གདེངས་པ་ནི། །སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་རྟགས། །འབར་བ་ཆེན་པོའི་གར་དགུས་སྒེག་པ་ནི། །ཆེ་བཙན་དཔེར་བྱས་ཀུན་ལས་འདས་པའི་རྟགས། །ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེ་མཆོག་འབར་བའི་ཞབས་འོག་ནས། །ཤིན་ཏུ་རྔམས་པའི་ཁྲོ་མོ་གནམ་ཞལ་མ། །སྐུ་མདོག་དུད་ཁ་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྟོན། །དབུ་དགུ་ཕྱག་ནི་བཅོ་བརྒྱད་ཞབས་བཞི་བགྲད། །རྣམ་ཐར་དབུ་བརྒྱད་གྱེན་དུ་ཕྱུང་བ་ནི། །གསང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལྡན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བདུད་རྩི་གྭའུར་སྐྱིལ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་བསྣམས། །རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་སྐྱིལ། །སྟོང་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་ནི་མྱ་ངན་འདས། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡས་གཡོན་དང་པོ་གཉིས། །བྷཉྫ་རཀྟས་བཀང་བ་རྡོ་རྗེས་དཀྲུག །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡས་ཀྱི་དང་འོག་ན། །གཽ་རཱི་བྷན་དམར་ཞིང་གི་དབྱུག་ཏོ་འཕྱར། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡོན་གྱི་དང་འོག་ན། །སིང་ཧ་མུ་ཁཱི་ཁ་རོ་སེང་གེའི་མགོ །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡས་ཀྱི་གསུམ་པ་ན། །ཙཽ་རཱི་སེར་མོ་མདའ་གཞུ་འགེངས་པའི་ཚུལ། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡོན་གྱི་གསུམ་པ་ན། །བྱཱ་གྲི་མུ་ཁཱི་གནས་ལྟ་རྟ་མགོ་ཅན། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡས་ཀྱི་བཞི་པ་ན། །པྲ་མོ་དམར་མོ་ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡོན་གྱི་བཞི་པ་ན། །ཤྲཱི་གཱལ་བྱིས་རོ་ལྕེས་ལྡག་ཝ་མགོ་ཅན། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡས་ཀྱི་ལྔ་པ་ན། །བེ་ཏ་བྱིས་ཟ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་འཕྱར། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡོན་གྱི་ལྔ་པ་ན། །ཤྭ་ན་འདྲལ་ལྟ་སྤྱང་ཀིའི་མགོ་བོ་ཅན། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡས་ཀྱི་དྲུག་པ་ན། །པུཀྐ་དམར་སེར་ཞིང་ཆུང་རྒྱུ་མ་འདྲེན། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡོན་གྱི་དྲུག་པ་ན། །ཀྲྀ་དྷ་དམར་མོ་རྒྱུ་འདྲེན་རྒོད་གདོང་ཅན། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡས་ཀྱི་བདུན་པ་ན། །གྷསྨ་ལྗང་ཁུ་དུང་ཁྲག་རྡོ་རྗེས་དཀྲུག །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡོན་གྱི་བདུན་པ་ན། །ཀཾ་ཀ་ཞིང་ཕྲག་དུར་བྱའི་མགོ་བོ་ཅན། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡས་ཀྱི་བརྒྱད་པ་ན། །སྨེ་ཤ་མཐིང་ནག་བྱིས་རོའི་སྙིང་ཟ་མ། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡོན་གྱི་བརྒྱད་པ་ན། །ཀཱ་ཀ་ཁ་རོ་བྷན་གྲི་བྱ་རོག་མགོ །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡས་ཀྱི་ཐ་མ་ན། །ཙཎྜ་སེར་སྐྱ་མཆོག་ལུས་འདྲལ་བར་བྱེད། །བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་གི་གཡོན་གྱི་ཐ་མ་ན། །ཨུ་ལུ་ཀཱ་མཐིང་འུག་གདོང་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས། །ཞབས་བཞི་བགྲད་པས་རིགས་བཞིའི་དབུ་ནས་བརྫིས། །ཞབས་བཞི་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་བགྲད་པ་ཡིས། །ཀློང་དུ་གྱུར་པ་གསང་བའི་བྷ་ག་དང༌། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་སྦྱོར། །ཞབས་བཞི་གཡོན་གྱི་དང་པོ་བགྲད་པ་ཡིས། །ཟད་སྟོང་མེད་པ་གསང་བའི་བྷ་ག་དང༌། །ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་སྦྱོར། །ཞབས་བཞི་གཡས་ཀྱི་གཉིས་པ་བགྲད་པ་ཡིས། །འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་བྷ་ག་དང༌། །སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་སྦྱོར། །ཞབས་བཞི་གཡོན་གྱི་གཉིས་པ་བགྲད་པ་ཡིས། །གདོད་ནས་དག་པ་གསང་བའི་བྷ་ག་དང༌། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་སྦྱོར། །ཁྲོ་མོ་གནམ་ཞལ་འབར་བའི་ཞབས་འོག་ན། །སྐུ་གདུང་འབར་བའི་དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། །སྔོ་ནག་སྨུག་ནག་སེར་ནག་དམར་ནག་དང༌། །ལྗང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད། །རྡོ་རྗེ་ཁོར་ཡུག་དུང་ཆེན་གང་བ་དང༌། །རལ་གྲི་ཐོང་གཤོལ་དགྲ་སྟྭ་ལ་སོགས་བསྣམས། །སྦྲུལ་དང་ཐོད་ཕྲེང་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་དང༌། །ཞིང་ཆེན་གཡང་གཞི་སྟག་ལྤགས་ཤམ་ཐབས་དང༌། །ཐལ་ཆེན་ཞག་དང་རཀྟའི་ཐིག་ལེས་བརྒྱན། །བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས། །གནས་ཡུལ་ཁྲོ་མོ་བཅུ་དྲུག་བརྗིད་པའི་ཚུལ། །ཕྱག་རྒྱའི་ཁྲོ་མོ་བཞི་ཡིས་སྒོ་བཞི་བསྲུངས། །སྤོར་མ་བརྒྱད་དང་དབང་མོ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད། །རང་རང་སྟན་དང་ལག་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐོགས། །ཅི་བགྱི་ཞེས་གསོལ་ཆས་ཏེ་གནས་པར་གྱུར། །དེ་ལྟར་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཀོད་ནས། །ཌཱ་ཀི་མ་སྲིང་གིང་དང་ཕོ་ཉར་བཅས། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ། །ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོར་སངས་རྒྱས་ནས། །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས་སོ་འཚལ། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདེ་གཤེགས་སྐུར་སྟོན་ལ། །བྱིན་རླབས་མཆོག་དང་ལྡན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྱུར་ཞིང་གསལ་གདབ་བོ། །བཟླས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་དང༌། མཐེབ་སྲིན་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་དུ་མཉམ་པར་རོལ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁོང་གསེང་ནས་སོང་བ་བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་ལ་ཕོག །དེས་བདུད་རྩི་སྦྱང་བཞུ་སྦར་བའི་རླངས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། རྗེས་ཆགས་ཀྱིས་རོལ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས། ཡབ་ཡུམ་དགྱེས་པར་རོལ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱུན་བབས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བདུད་རྩི་ལ་ཐིམ་པས་ཞུ་ཞིང་འདྲེས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བར་བསམ་ཞིང༌། ཨོཾ། རྫོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྨད་པོ་ཆེ། །ཟླ་གམ་དཀྱིལ་འཁོར་རིན་ཆེན་དབང༌། །ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ནས། །འདས་པའི་བུདྡྷ་སྤྱན་ཡང་འདྲེན། །མཆོད་ཁང་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེ། །རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཡེ་ཤེས་འཕྲེང༌། །ཕར་འཕྲོས་པས་ནི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །སླར་འདུས་པས་ནི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འདི་ཡང་བསྙེན་པའི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །ནམ་ཡང་ཉམས་པའི་དུས་མཐའ་མེད། །དུག་གསུམ་དབྱིངས་སུ་སྦྱོང་བར་མཛོད། །ཅེས་བསྐུལ་བས། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་གཟུངས་ཐག་ལ་འཇུས་ཏེ། གུ་ཧྱ་བཅོ་ལྔ་པ་དང༌། རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་པ་གཉིས་གཙོ་བོར་བཟླ། མཇུག་ཏུ། བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ། ཞེས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླས་ལ། སྐབས་བསྡུ་བ་ནི། བསྟོད་བཤགས་ཛཔ་ཁང་བསྡུ་བ་གསུམ་དང༌། ཚོགས་མཆོད་རྣམས་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱའོ། །འདི་ནི་ཆོ་ག་རྒྱས་པའི་ཁྲིགས་ཏེ། སྲོད་ཐུན་གྱི་ཆོ་གའོ། །ནམ་གུང་གི་ཐུན་ལ། དབྱེ་གཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བཏབ་ནས་ཛཔ་ཁང་ཕྱེ་ལ། ཞི་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྔགས་དང༌། ཁྲོ་བོ་ཆེ་མཆོག་དང་རྒྱུད་ལུང་གི་ཧེ་རུ་ཀ་བཅུ་གཅིག་གི་སྔགས་ལ་རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་རེ་དང༌། སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་འོད་གསལ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་གཙོ་བོར་སྤྱི་སྔགས་གུཧྱ་ཛྙཱ་ན་ལ་དྲིལ་ནས་བཟླས་རྗེས་ཛཔ་ཁང་བསྡུས་ལ་ཚོགས་མཆོད་དབུལ། ཐོ་རེངས་ཁམས་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་གསལ་བཏབ་ལ། ཞི་སྔགས་བོ་དྷི་ཙིཏྟ། ཁྲོ་བོར་རུ་ལུ། ཐུན་མོང་དུ་གུཧྱ་ཛྙཱ་ན་ལ་དྲིལ་ཞིང་ཚོགས་དབུལ། ནམ་ལངས་པ་དང་ལས་མཁན་གྱིས་ལྷག་གཏོར་བསྔོ་ལ་གཏོར་མ་ཀེའུ་ཚང་དུ་བསག་གོ །དེ་ནས་ཉིན་མོའི་ཆོ་ག་ལ། སྔ་དྲོ་ཆོ་ག་འབྲིང་པོ་སྟེ། གྲལ་ཕྱག་ནས་བཟུང་ཛཔཁང་དབྱེ་བའི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ལས། བྱིན་འབེབས་རྗེས་སུ་རྟགས་གསུམ་གདབ། ཛཔ་ལ་ཞི་བ་ལ་རིགས་དྲུག་དང༌། བོ་དྷི་ཙིཏྟ། ཁྲོ་བོར་ཆེ་མཆོག །དབང་ཆོག །ཧེ་རུ་ཀ་དགུ་རྣམས་དང་རུ་ལུ། ཞི་ཁྲོ་ཐུན་མོང་དུ་གུཧྱ་ཛྙཱ་ན་བཟླ་ཞིང༌། སྤྲོ་ན་ཛཔ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་ཛཔ་བསྐོར་ཡང་བྱས་ལ། ཛཔ་ཁང་བསྡུས་རྗེས། སླར་ཡང་ཕཊ྄་ཛཿས་བུམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལོགས་སུ་ཕྱེ་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ། གཟུངས་ཐག་གཏད་དེ། སྟ་གོན་ལྟར་ཛཔ་དམིགས་གསལ་བཏབ་ནས་གུཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ལ་འོད་ཞུ་བྱ་ཞིང༌། ཚོགས་དབུལ། འབྲིང་པོའི་ལས་ཁྲིགས་སོ། །ཉིན་གུང་དང་དགོང་མོ། ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་ཀྱིས་མཚམས་བཅད། ཡེ་ནས་མཉམ་ཉིད་ཀྱིས་བཤགས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་དམ་བཅའ། བྱིན་དབབ། མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱང་སྔགས་ཀྱིས་བརླབས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་སོ་སོའི་བསྐྱེད་སྔགས་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་གསལ་བཏབ་ལ། ཀུན་བཟང་ཞབས་བསིལ་བཞི་བསྣོལ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་རྣམས་སྔགས་མཆོད་ཙམ་གྱིས་ཕུལ། ཞི་ཁྲོ་སོ་སོ་ལ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་དང་རུ་ལུའི་ཛཔ་དང༌། སྤྱིར་གུཧྱ་ཛྙཱ་ན་བཟླས་ལ། བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྟོད། ཚོགས་བསང་སྦྱང་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བརླབས་ལ། དྲངས་མཆོད་བཤགས་སྟོབ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཙམ་གྱིས་བྱ་ཞིང༌། འདི་ནི་ཆུང་ངུའི་ལས་ཁྲིགས་ཏེ། ལུང་ཚིག་གིས་གསལ་གདབ་པ་དང་ན་མོ་ཧཱུྃ་གིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པའང་མི་མཛད་དོ། །དེ་དག་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞག་གི་ཆོ་ག་སྟེ། སྒྲུབ་པ་ཞག་གྲངས་དུ་བྱེད་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཐུན་དྲུག་གམ་མི་ནུས་ན། གུང་གཉིས་དོར་ནས་ཐུན་བཞིར་བསྡུ་ཞིང༌། དེ་ལྟར་གྱི་ཚེ་ཕྱི་དྲོ་ཡང་ཆོག་ཁྲིགས་འབྲིང་པོ་དང༌། ཐོ་རེངས་ཆུང་བ་ལ་བརྟེན་ན་ལེགས་སོ། །རབ་གནས་ནི་སྒྲུབ་པ་དེའི་ཁོངས་སུ་ཉིན་གུང་གི་དུས་གནད་དང་བསྟུན་ལ་ཕྲིན་ལས་ཐུང་བ་དང་སྦྲེལ་ནས་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ལན་གཅིག་ངེས་པར་བྱ། གཏོར་མ་གཏོང་བ་ནི། དགོང་ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་ལས་མཁན་གྱིས་ཆ་གསུམ་མགོའི་འདས་གཏོར་དང༌། ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་སོགས་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག །འཇིག་རྟེན་པའི་ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་རྣམས་གཏོང༌། ཚེ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཐུན་གང་རུང་གཅིག་དང་སྦྲེལ་ནས། སྔར་ཚེ་རྫས་བཤམ་པའི་དུས་ཀྱི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་གསལ་བཏབ་ལ། བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ལ། ཧྲཱིཿ ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ནས། །བཅོམ་ལྡན་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཚེ་དཔག་མེད། །སེམས་དཔའ་སེམས་མ་སྒོ་མར་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དགུག་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག །ཨོཾ་ནྲྀ་བྷྲཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་ཨ། ཞེས་ཚེ་བཀུག །དེ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཨྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨ་བྷིཉྩ་ཧཱུྃ། སྭཱ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཧཱ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཚེ་འབྲང་གཡས་བསྐོར་དུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང༌། ཚེ་ཆང་གཡོན་བསྐོར་དུ་འཐུང་དུ་བཅུག་པས་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ལ་བསྟིམས་པའི་མཐར་ཟུང་འཇུག་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ངང་ལ་དར་ཅིག་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཚེ་སྦ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་བོ། །ལས་ཐོར། དུས་དྲུག་ལས་ཕྲེང་ཚོགས་མཆོད་སྙེག །དུས་དྲུག་བསྐང་གསོའི་ཆོ་ག་བྱ། །དུས་དྲུག་བར་གཅོད་ཉུལ་ལེ་བཟློག །ཅེས་པས་ཚོགས་མཆོད་ནི། སྔར་ལས་ཁྲིགས་སུ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཐུན་ཐམས་ཅད་ལ་ཅི་འགྲུབ་བྱ་ཞིང་གལ་ཏེ་མི་འགྲུབ་ན་སྲོད་ཐུན་གྱི་མཐར་བྱའོ། །གང་ལྟར་ཡང་ལྷག་མ་རྣམས་བསྡུས་པ་ནངས་པར་ལྷག་ཆོག་གཅིག་གིས་བསྔོས་ནས་སྒྲུབ་པ་མ་གྲོལ་བར་ཀེའུ་ཚང་བསགས་པ་ཕྱག་ལེན་ནོ། །བསྐང་གསོ་ནི། རྟོགས་པ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་མར་མེ་ལྔའི་སྐོང་བ་དག་གྱུར་དང་བཅས་པ་དོང་སྤྲུགས་ལྟར་ཐུན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་འབྱོར་ཡང་ཉིན་ཞག་གི་ཁོངས་སུ་ལན་རེ་བྱའོ། །ཉུལ་ལེ་བཟློག་པ་ནི་སྤྱི་ཙམ་དུ་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ་བཅས་ལ་བྲུབ་ཁུང་དུ་བཅུག ཨེ་ཡཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉུལ་ལེ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ཞེས་དམིགས་བྱ་བསྐྱེད་ལ། བདེན་སྟོབས་ནི། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་དང་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉུལ་ལེ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་དགུག་བསྟིམ་བྱས་ལ། བྱུག་བདུག་བྲབ་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པའི་ཕུར་བུ་སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་སྲས་མཆོག་ཏུ་མངའ་གསོལ་ལ། ཨེ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག །འབར་བ་གཏུམ་ཆེན་རྔམས་པ་ལ། །ཁྲོས་པས་ཡིད་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་བྱ། །སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་སྐུ་ཡང་འཇིག །བདུད་རྩི་ལྔའམ་ཟས་ལྔ་ལ། །མཚན་མ་མིང་དུ་བཅས་པ་བྱ། །བཀུག་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུས་གདབ། །རྒྱུན་དུ་བྱས་ལ་ཚོགས་སུ་དབུལ། །ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་སརྦ་བིགྷྣཱན་དུཥྚན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་གདབ་ཅིང༌། ཐུན་དང་མཚོན་ཆའི་ཆར་དབབ། དེ་ནི་གནས་སྐབས་ཀྱིས་བཟློག་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་བདེ་གཤེགས་སྤྱི་དྲིལ་གྱིས་བསྲུང་ཞིང་བཟློག་པར་བྱ་སྟེ། སྔགས་པ་དྲག་པོའི་ཆས་སུ་ཞུགས་ལ། ཨོཾ་ཨ་ཀྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད་པས། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་འཇིགས་ཤིང་རྔམས་པའི་སྐུར་བསྐྱེད་པའི་སྤྱི་བོར་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་སྡིགས་མཛུབ། མགྲིན་པར་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་སྦྲུལ་ཞགས་དང་སྡིགས་མཛུབ། སྙིང་གར་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་མཐིང་ག་རྡོར་དྲིལ། ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལྗང་ཁུ་ཕུར་བུ་དང་སྡིགས་མཛུབ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆའི་ཆར་དང་བསྐལ་པའི་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་རྣོན་པོ་འབར་ཞིང་འཁྲུག་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་བཅོམ་བསྐྲད་པར་བསམ་ཞིང༌། རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ངུར་སྒྲས། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་དྲག་ཏུ་བཟླ་ཞིང་སྤོས་རོལ་དང་ཐུན་བྲབ་ཀྱིས་ཚམ་རྔམས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཉུལ་ལེ་འདུལ་བ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་འམ་མི་ནུས་ན་ཐུན་ཐ་མ་ཁོ་ནའི་རྗེས་སུ་ལན་རེ་རེ་ངེས་པར་བྱ་ཞིང༌། གང་ལྟར་ཡང་དུས་དེར་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ཕོ་ཉ་རེའང་འོང་བས་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་པའི་རྗེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱིན་འབེབས་ཀྱང་བྱའོ། །ཁྱད་པར་བཟླས་བརྗོད་ཐུན་དྲུག་གམ་བཞིའི་དུས་སུ་བྱེད་པར་མ་ཟད་བསྙེན་གྲོགས་ཡོད་ན་གསུང་མི་ཆག་པར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བཟླར་འཇུག་ཅིང༌། ལྕོགས་ན་སྤྱི་སྔགས་ཀྱི་སྔགས་རྒྱུན་དང༌། གཞན་ཞིག་གིས་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྒྱུར་ནས་གཟུངས་ཐག་ལ་འཇུས་ཏེ་སྨན་ཛཔ་ཀྱང་གསུང་མི་ཆག་ཏུ་འགྲུབ་ན་ལེགས་སོ། །བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཡན་ལག་ནི། ཞག་དགུ་འགྲོ་བའི་དགོང་ཐུན་ལ་ཕྲིན་ལས་ཐུང་བ་དང་སྦྲེལ་ནས་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཕྱི་དྲོ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་ངོས་སུ་སྟེགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ལ་འབྲས་སཱ་ལུའི་ཕྱེས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པའི་སྟེང་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་རྣམས་འདུ་བྱ་སྟེ། དེའང་སྔར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་བཀོད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་རྣམས་ཕབ་ལ། སྟེགས་ཀྱི་དབུས་མཉྫི་ཉིས་གཤིབས་ཀྱི་གཡས་པར་གསལ་ཤིང་རིམ་པ་བཅུ་བཞི་བཙུགས་པའི་འབྲང་རྒྱས་ཟླ་གམ་དང༌། གཡོན་པར་གསོལ་བྱང་གི་སྨན་ཐོད་བཀོད། དེ་དག་གི་ཕྱིའི་ཤར་དུ་དཔལ་བཤོས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར། ལྷོར་ཚེ་རིལ། ནུབ་ཏུ་དབང་བཤོས་ཟླ་གམ། བྱང་དུ་ཛ་གད་ཀྱི་སྣོད་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཚེ་སྟེ་ཟན། ཛཀྟི་འམ་མཱཾ་ས་སྟེ་ཤ། ཛ་གད་དམ་དཔའ་བྱེད་དེ་ཆང༌། འཇམ་དེས་སམ་ཟླ་བ་དཀར་བ་དེ་མར། ཟླ་རྒྱས་ཏེ་ཞོ་དང་ཁུར་བ། ཟླ་ཁྲོམ་སྟེ་ཐུད་ཁྲུམ། གལ་ཕྱེས་ཏེ་སྤོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གཡོས། བྲན་མོ་སྟེ་ཚོད་མ། གཡོན་ཅན་ཏེ་སྒོག་པ། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་སྟེ་ཚྭ། ཚེ་ཁྲིད་དེ་སྐྱུར་མོ། ཤམ་མོ་སྟེ་སིང་པོ་སོགས་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་ཚོགས་ཚད་གསར་དུའང་འདུ་བྱས་པས་མཐའ་བསྐོར་དུ་གཅེར། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཤིང་སྒྲོམ་ལ་བརྟེན་པའི་དར་རམ་རས་དཀར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པས་བཀབ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྡིང་ཁྲི་བར་པ་ལ་མར་མེ་དགུ་བཀོད་ཡོད་ན། ཆེ་མཆོག་གཉིས་དང་རྒྱུད་ལུང་ཁྲོ་བོའི་མར་མེ་གསུམ་དེས་གོ་ཆོད། ལྔ་ཡོད་ན་གཙོ་བོ་དང་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྲོ་བོ། གཅིག་ལས་མེད་ན་ཆེ་མཆོག །དབང་ཆོག་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་སྟེ། གང་ལྟར་ཡང་དེ་རྣམས་སྦར། ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ལྷག་མ་རྒྱུད་དང༌། ལུང་གི་ཁྲག་འཐུང་དང༌། གཽ་རཱི་མ་དང༌། ཕྲ་མེན་ཕན་ཆད་ཁྱམས་དགུ་དང༌། ཁོར་ཡུག་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་མར་མེ་རེ་རེ་སྟེ་ཁྱོན་བཅུ་བཞི་བཀོད། ཡང་རས་བྲིས་ཆུང་ངུ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལྷ་གནས་སོ་སོར་བཀོད་མི་ཐུབ་ན་བཅུ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ལྡིང་ཁྲི་བར་པའམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་བཀོད་པ་ལས་འོས་མེད་དོ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་རྒྱན་གོས་བཟང་པོ་བསྟར་ལ། ལས་ཀྱི་དབུ་དྲངས་བ་ནས་བཟུང་བུམ་ཛཔ་དོར་བ་མ་གཏོགས་གཞན་ལས་ཁྲིགས་འབྲིང་པོ་ལྟར་ཞི་ཁྲོའི་གཞུང་ཚོགས་ཐ་མའི་བར་བཏང་ལ། དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོ་ནི། འབྱུང་པོ་ལྟ་ཉན་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྱིར་ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་ཀྱིས་མཚམས་བཅད། ལྷ་དང་འཁོན་གཅུག་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་ཡེ་ནས་མཉམ་ཉིད་ཀྱིས་བཤགས། འགྲོ་དོན་མཐར་དབྱུང་བའི་ཕྱིར། ཨོཾ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡི། །སོགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ། རང་ཉིད་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ཕྱིར་བབ་དྲུག་འདས་བཞིས་བྱིན་དབབ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་དཔལ་བཤོས་དབང་བཤོས། ཟླ་གམ་བཟའ་བཏུང་གི་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པ། གསོལ་བྱང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཚེ་རྫས་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འགོད་དུས་ཀྱི་སོ་སོའི་དགོངས་པ་གསལ་བཏབ་ནས། དང་པོ་གསུམ་ལ་གུཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་ཤམ་བུར། སརྦ་སིདྡྷི་ཛཿཧཱུྃ་ཨ། ཞེས་བཏགས་པ་དང༌། གསོལ་བྱང་ལ་འབྲུ་གསུམ། ཚེ་རྫས་ལ། ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་པ་རྣམས་བདུན་བདུན་བཟླས་པས་རྫས་རྣམས་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དངོས་གཞི་ལ། བཞི་ལས། དང་པོ་ཛཔ་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། དཀྱིལ་ཆོག་ལྟར་ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བའི་ཚོགས་མདུན་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་པའི་ངོ་བོར་ཕྱེ་ལ། འོད་ཟེར་ཕར་མི་སྤྲོ་བར། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་རང་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང༌། བོ་དྷི་ཙིཏྟ་རུ་ལུ། གུཧྱ་ཛྙཱ་ན་རྣམས་བཟླའོ། །གཉིས་པ་སྦྱིན་སྲེག་ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་དངོས་གྲུབ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའམ་དབང་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྒྱས་པ་དང་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གང་རིགས་བྱེད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ལག་ལེན་བདེ་ཕྱིར་གོང་དུ་མཛད། གསུམ་པ་གནད་ལ་དབབ་སྟེ་བསྐུལ་བ་ལ། ལས་ཐོར། དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་རིམ་པ་རྣམས། །སྤྱིར་བསྐུལ་བ་དང་གནད་ནས་བསྐུལ། །ཉེ་བར་བསྐུལ་བའི་རིམ་པ་ནི། །ཞེས་པ་ལྟར་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རིགས་ལྔར་བསྡུས་ནས་སྤྱིར་བསྐུལ་བ་ནི། སྤོས་བཏུལ་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ། ང་ནི་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐོར་ཞིང༌། །བཛྲ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་དང་བཅས། །ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་སྤྱན་འདྲེན་ན། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མི་གཤེགས་ན། །སྒྲུབ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་མི་སྩོལ་ན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བར་མཆི། །དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ང་ནི་དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་འཆང༌། །སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐོར་ཞིང༌། །བུདྡྷ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་དང་བཅས། །ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་སྤྱན་འདྲེན་ན། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མི་གཤེགས་ན། །གྲུབ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་མི་སྩོལ་ན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བར་མཆི། །དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ང་ནི་དཔལ་ལྡན་རིན་ཆེན་འཆང༌། །ཡོན་ཏན་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐོར་ཞིང༌། །རཏྣ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་དང་བཅས། །ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་སྤྱན་འདྲེན་ན། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མི་གཤེགས་ན། །སྒྲུབ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་མི་སྩོལ་ན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བར་མཆི། །དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །ཡོན་ཏན་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ང་ནི་དཔལ་ལྡན་པདྨ་འཆང༌། །པདྨའི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐོར་ཞིང༌། །པདྨ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་དང་བཅས། །ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་སྤྱན་འདྲེན་ན། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མི་གཤེགས་ན། །གྲུབ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་མི་སྩོལ་ན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བར་མཆི། །དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ང་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་འཆང༌། །ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐོར་ཞིང༌། །ཀརྨ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་དང་བཅས། །ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་སྤྱན་འདྲེན་ན། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མི་གཤེགས་ན། །གྲུབ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་མི་སྩོལ་ན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བར་མཆི། །དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད། གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྣོད་རུང་དུ་ཆགས་སྒྲིབ་མེད་པར་ས་ལེར་གཟིགས་པའི་ཕྱིར་ད་ནི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ་བོ་ཞེས་གནད་ནས་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱིས་ཁྱབ། །མ་ཆགས་སྤྱན་མངའ་མ་སྒྲིབ་ཡེ་ཤེས་གསལ། །ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེའི་ཞག་ཀྱང་ཚང་ལགས་སོ། །བཟླས་བརྗོད་གྲངས་ཀྱང་ཐེམས་ལགས་སོ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་འདི་ལགས། །འགྲོ་བ་མང་པོ་བདག་གིས་བསྒྲལ། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་བདག་གིས་བསྒྲུབས། །མཐུ་ཆེན་མཐུ་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བདག་གི་ལས་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད། །ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཨོཾ། ཁྲོ་ལ་ཁྲོས་པས་ཞི་མཛད་པས། །ཐུགས་རྗེ་ཁྲོ་དཔལ་རྔམས་པའི་ཚོགས། །འབར་བའི་བྱིན་རླབས་རྨད་པོ་ཆེ། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་བདག་ལ་སྩོལ། །ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་བྷྱོ། ཞེས་བརྗོད། གསུམ་པ་ཉེ་བར་བསྐུལ་བ་ལ། བླང་བྱ་དངོས་གྲུབ་དང༌། སྩོལ་བ་པོ་ལྷའི་རྐང་ཐོན་ནས་བསྐུལ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཧཱུྃ། མཉམ་པའི་དོན་ལ་མ་སྐྱེས་གཉིས་མེད་ཕྱིར། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་དང་གསོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང༌། །རིག་དང་མ་རིག་སྒྱུ་མའི་ཁྱད་པར་གྱིས། །སྒྱུ་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ་པར་མ་གྲུབ་ཅིང༌། །རྒྱལ་བའི་དགོངས་སྤྱོད་ཀློང་དུ་མ་གྱུར་པས། །ལོག་རྟོག་སྲིད་པའི་ཞེན་པ་མ་བཟློག་ན། །མཁྱེན་རབ་ཏིང་འཛིན་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཆགས་པའི་ནད་ཀྱིས་གདུངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ། །བདུད་དང་སྲིན་པོ་ཞེ་སྡང་གློ་བུར་གྱིས། །སྒྱུ་མའི་ལུས་སྲོག་ཚེ་ལ་བར་གཅོད་ན། །ཁྲོ་རྒྱལ་མཐུ་ཡིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཕྱིར། །རྫུ་འཕྲུལ་ལམ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་བདུད་རྩིའི་ཆར་བབ་ཚེ། །བག་ཆགས་སྐྱོན་གྱི་དྲི་མས་རྨོངས་པ་ལས། །ཤེས་ཤིང་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་མི་ལྡན་ན། །ཤེས་བྱར་ཐོགས་མེད་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །འབད་པས་བཙལ་བའི་དུས་གསུམ་དགེ་བཤེས་དེ། །སྲིད་ལ་ཕན་འདོགས་སྟོན་པའི་དཔལ་མགོན་ལས། །དྲིན་ལ་ལན་ལྡོན་གང་ལགས་མ་འཚལ་ན། །སེམས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྣམ་རྟོག་ཞེན་པའི་བག་ཆགས་སྟུག་པོ་ཡིས། །དུས་གསུམ་ཆོས་རྣམས་མུན་པའི་རྫས་ལྟར་བསྒྲིབས། །དུས་གསུམ་དགེ་བཤེས་དྲིན་ལ་ལན་སླན་ཕྱིར། །དུས་ལ་རྨོངས་པའི་སེམས་ཅན་དོན་བགྱིད་ན། །མངོན་ཤེས་དྲུག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱུད་དྲུག་རིམ་གྱིས་དྲང་བའི་དོན་སླད་དུ། །ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་ཁྱབ་པར་འགྲོ་བའི་ཚེ། །སེམས་ཀྱི་གདོས་སུ་བདག་གི་ལུས་མཆིས་ན། །ཐོགས་མེད་རྐང་མགྱོགས་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །དྲེགས་པས་མྱོས་པའི་བར་སྣང་ལྷ་བྲན་དང༌། །ཆེ་ལ་འགྱིང་བའི་མཁའ་འགྲོ་མང་པོའི་ཚོགས། །རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཕྱིར། །ནམ་མཁར་ཐོགས་མེད་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ལོག་རྟོག་མང་པོས་ཤེས་རྒྱུད་གཡེངས་པ་ཡིས། །སྟོན་པས་གསུངས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཇི་སྙེད་པ། །དོན་དང་ཡི་གེ་བརྗོད་མེད་མ་བསམ་ན། །མི་བརྗེད་གཟུངས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རང་ཉིད་རྣམ་རྟོག་ལས་ཀྱི་དབང་གྱུར་ཅིང༌། །སྡུག་བསྔལ་མང་པོས་བཅིངས་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །འདུལ་ཐབས་མང་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་བགྱིད་ཀྱིས། །རྣམ་བཞི་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རང་གི་རྣམ་རྟོག་ལས་ཀྱི་དབང་གྱུར་ཅིང༌། །བླང་དོར་མེད་པའི་དོན་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །སོ་སོའི་བློ་ལ་ཇི་ལྟར་འཐད་པ་བཞིན། །མཐུན་འཇུག་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་ལགས་ཀྱིས། །པྲ་སེ་ན་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །དུག་གསུམ་ཞེན་པས་འཁོར་བའི་གཅོང་བཏབ་ན། །འཚོ་བྱེད་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོས་བཅོས་སུ་གསོལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྟེ། །དངོས་གྲུབ་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ལ་སྩོལ། །སྐྱ་རེངས་དང་པོའི་དངོས་གྲུབ་དུས་ལ་བབ། །ཁྲག་འཐུང་འཁོར་བཅས་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཁམས་གསུམ་དྲེགས་པ་མ་ལུས་འདུལ་འཚལ་གྱིས། །བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་ཀུན་བགྱིད་ཀྱིས། །ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །དུར་ཁྲོད་རོལ་པས་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་ཀྱིས། །ཕྲ་མེན་བརྒྱད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲོ་བའི་དོན་བགྱིད་ཀྱིས། །ཁྲོ་བོ་བཅུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །སྤྲུལ་པ་མང་པོས་སེམས་ཅན་ཀུན་འདུལ་ཕྱིར། །ཡང་སྤྲུལ་ཉིང་སྤྲུལ་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བྱུང་བ། །བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དུར་ཁྲོད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པ། །རྒྱུད་ལུང་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡེ་ཤེས་འབར་བ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །གཽ་རཱི་ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཆོས་ཉིད་མཁའ་ལྟར་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །སིངྷ་ཕྲ་མེན་བརྒྱད་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཚད་མེད་བཞི་རྫོགས་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རྟ་གདོང་སྒོ་མ་བཞི་ཡིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འབར་བའི་བར་ཁྱམས་དུར་ཁྲོད་ནང་ཤེད་ནས། །སྤོར་མ་གསང་ཡུམ་ཚོགས་བཅས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །དབང་ཕྱུག་མ་སྲིང་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དུར་ཁྲོད་འབར་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །མ་བདུན་སྲིང་བཞིའི་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྒྲོལ་བྱེད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རྡོ་རྗེ་གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེ་སྡང་འབར་བ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་དྲུག་ཅུས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅི་བགྱིས་བཀའ་ཉན་ལས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཕོ་ཉ་ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ལས་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཡེ་ཤེས་མ་མོ་དྲུག་ཅུས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྡོམ་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ། གནས་མཆོག་ཡང་དག་དོན་གྱི་འོག་མིན་ནས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འོག་མིན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་གནས་མཆོག་ནས། །གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་འབྱུང་བའི་གནས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅས། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་སོ་སོའི་གནས་མཆོག་ནས། །བཅོམ་ལྡན་རིགས་གསུམ་མགོན་པོས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོ་རྒྱན་དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་གླིང་ཕུག་ཏུ། །རྡོར་སེམས་སྤྲུལ་པ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་དང༌། །རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་རིན་ཆེན་གསལ་སྒྲོན་མར། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དང་གསང་བདག་དངོས་བྱོན་ནས། །དབང་བཞི་རྫོགས་བསྐུར་རྟོག་ཚོགས་ལྷར་ངོ་སྤྲད། །དབང་རྟགས་ཕྱག་ཤིང་མེ་ལོང་རྣམ་གཉིས་བྱིན། །རིག་འཛིན་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མ་སངས་རྒྱས་པ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་མཆོག་ཆེན་པོ་འདིར། །སྒྲུབ་མཆོག་སྐལ་ལྡན་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཕ་རོལ་ན། །ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ཚུར་མཚམས་ན། །མ་ག་དྷ་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་ཀཱ་ལ་དང༌། །ཀླུ་ཡི་བུ་མོ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་དྲངས་ནས། །ཚོམ་བུ་སྟོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས། །ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ནི་སངས་རྒྱས་པ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་མར་མཚམས་ན། །ཟ་ཧོར་ཡུལ་གྱི་ཡར་མཚམས་སུ། །རྡོ་རྗེ་འོད་འཕྲོའི་གླིང་ཚལ་དུ། །རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་དང༌། །སྲས་མོ་ནཱི་ལནྡྷ་ར་ཡིས། །ཚོམ་བུ་ལྔ་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས། །ཁྲི་ཁྲག་གཅིག་ནི་སངས་རྒྱས་པ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་མར་མཚམས་ན། །སིང་གྷ་ལ་ཡི་ཡར་མཚམས་སུ། །གཡུ་མཚོ་གླིང་དགུའི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །སིང་རྒྱལ་ཨུ་པ་རཱ་ཛ་དང༌། །སྲས་མོ་གོ་མ་དེ་ཝཱི་ཡིས། །ཚོམ་བུ་ལྔ་བཅུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས། །བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་སངས་རྒྱས་པ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱ་གར་ཡུལ་དབུས་མ་གྷ་དྷ། །ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་གནས་དག་ཏུ། །དགེ་སློང་ཉིན་བྱེད་སེང་གེ་དང༌། །སྲིན་པོའི་བུ་མོ་ན་ཤི་ཡིས། །ཚོམ་བུ་གསུམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས། །འཁོར་ནི་ལྔ་བརྒྱ་སངས་རྒྱས་པ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཚུར་ནང་ན། །བལ་པོ་ཡུལ་གྱི་ཕར་ནང་ན། །དགེ་སློང་སོ་ཁྱ་དེ་བ་དང༌། །ལྷ་མོ་མཾ་ག་ལ་སིདྡྷིས། །ཚོམ་བུ་གཅིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཚུར་ནང་ན། །བལ་པོ་ཡུལ་གྱི་ཕར་ནང་ན། །ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌། །བལ་མོ་ཤཱཀྱ་དེ་བ་ཡིས། །ཚོམ་བུ་ལྔ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཡར་ནང་ན། །ཏ་ཟིག་ཡུལ་གྱི་མར་ནང་ན། །ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །སློབ་དཔོན་སྠི་ར་མ་ཏི་དང༌། །བུ་མོ་ག་ག་སིདྡྷི་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་ཤིང་བརྙེས་པ་ཡིས། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་ཡར་ནང་ན། །ཞང་ཞུང་ཡུལ་གྱི་མར་ནང་ན། །གངས་དཀར་ཏི་སེའི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང༌། །ལྷ་མོ་དམར་མོ་ཆོས་མཚོ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་ཤིང་བརྙེས་པ་ཡིས། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་ཕར་ནང་ན། །མོན་གྱི་ཡུལ་གྱི་ཚུར་ནང་ན། །སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་སེང་ཕུག་ཏུ། །སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌། །མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས། །ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་ཤིང་བརྙེས་པ་ཡིས། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་མར་མཚམས་ན། །ཁམས་ཀྱི་དནྟིག་བྲག་ཕུག་ཏུ། །སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་དང༌། །ལྷ་མོ་སུམ་བཟའ་སེར་མོ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་ཤིང་བརྙེས་པ་ཡིས། །དེ་ཡིས་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །བོད་ཡུལ་གཙང་གི་གཡས་རུའི་ཕྱོགས། །ཉུག་གི་རྡོ་རྗེ་སྒྲོམ་ཕུག་ཏུ། །གནུབས་བན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །རང་བྱུང་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་དོན། །ཟླ་བ་དགུ་ཡིས་སེམས་ཉིད་གྲོལ། །དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕེབས། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཁུ་ལུང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ནི། །ཐུགས་སྲས་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར། །སྤྲུལ་པ་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང༌། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ལྷན་གྱི་ཕྱག་ཤམ་དགོན་པ་རུ། །སོ་ནི་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་གིས། །ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བའི་བཀའ་ཡང་བབ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་གནས་མཆོག་ཏུ། །བཀའ་བབ་བདུན་གྱི་མཛོད་བརྙེས་པ། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཡིས། །མདོ་ཡི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི །ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་ཐོབ་པའི་ཚེ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ངོ་མཚར་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྱིས། །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཡབ་སྲས་ལ། །མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔའི་བཀའ་བབ་ཚེ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་མཆོག་ནས། །མཁས་གྲུབ་པདྨ་བི་ཛ་ཡར། །སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་བརྙེས་ཚེ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །འཇམ་མགོན་པདྨ་དྲི་མེད་ཀྱིས། །སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ཚེ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་དུ། །ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསང་མཛོད་བསྩལ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །གཞན་ཡང་མདོ་ཡི་བཀའ་བབས་ཆེ། །གནུབས་ཆེན་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པར་བཅས། །གསང་བདག་ཟུར་པ་མེས་དབོན་གསུམ། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །རྩ་བའི་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ཀྱང༌། །དེ་རིང་གསང་བའི་གནས་འདི་རུ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས། །གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །བཞི་པ་གཤེགས་ཤིང་གསོལ་བྱང་བྱས་ལ་བསྟིམ་པ་ནི། ཐོག་མར་གང་ལས་བླ་ང་བའི་གཞི་སྒྲུབ་པ་སྤྱིའི་ཆོ་ག་སྟེ། སྟེང་ཁང་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་ཐམས་ཅད་འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱུང་བ་འོག་ཁང་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་རང་རང་གི་གནས་གྱུར་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ལ་གཉིས་མེད་དུ་ཐིམ་པ་ནི། ཀུན་བཟང་གི་འོད་ཟེར་ཆེ་མཆོག །རིགས་ལྔ་རྒྱུད་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ལྔ། སེམས་དཔའ་བརྒྱད་གནས་མ། སེམས་མ་བརྒྱད་ཡུལ་མ། བྱ་བྱེད་དང་ཐུབ་དྲུག་འབར་མ། མཐར་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་གྱི་འོད་ཟེར་སྒོ་སྐྱོང་གདོང་མོ་བཞི་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་པ་འཇུ་འདུལ་གྱི་དགོངས་པའོ། །དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའི་མར་མེ་རྣམས་སྦར་ཏེ་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཕོ་བྲང་དབུས་ཀྱི་མར་མེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆེ་མཆོག །དབང་མཆོག བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ། ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་མར་མེ་རྒྱུད་ལུང་གི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ། གློ་འབུར་དང་གྲུ་ཆད་ཀྱི་གནས་མ། ཁྱམས་དགུ་ལ་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་རིམ་པར། ཡུམ་མ་བརྒྱད་དང་སྒོ་སྐྱོང་བཞི། སྤོར་མ་བརྒྱད་དང་གསང་ཡུམ་བཞི། དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད། མཁའ་འགྲོ་སོ་གཉིས། ཀིངྐ་ར་བཅོ་བརྒྱད། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་ཡ་དྲུག་ཅུ་ཕོ་ཉ་ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ། མ་མོ་དྲུག་ཅུ། རྒྱུའི་རྟ་བབས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཁོར་ཡུག་ཟླུམ་པོ་ལ་རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་ལྟར་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་སུ་བཀྲ་ལམ་མེར་གསལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏ་སོགས་ལྔས་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་སོགས་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿརུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་སྙན་གསན་དབབ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོཿཛཿཛཿ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་ནམ་མཁའ་འགེངས་པ་ཙམ་དུ་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿབཛྲ་ས་མ་ཡ་མུ་དྲ་ཨ། བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་ལྷན། ཞེས་པས་ཕོ་བྲང་གི་མར་མེ་ལྷར་གསལ་བ་ལས་གཉིས་མེད་དུ་བསྟིམ་ནས་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །དེ་ཡན་ཆད་ནི་གང་ལས་སྤྱན་དྲང་བའི་གཞི་སྒྲུབ་བའོ། །དེ་ནས་སོ་སོའི་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ལས་རིམ་ལ། སྤྱན་དྲངས་མཆོད་དང་བཟླས་པ་དང༌། བསྟོད་དང་སྨོན་ལམ་བསྡུ་བ་དྲུག །ཅེས་རེ་རེ་ལ་དོན་དྲུག་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་བླངས་ཏེ། དང་པོ་གཙོ་བོ་གསུམ་ལས་བླང་བ་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། ཨོཾ་ཨ་ཀྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ཀྱི་མར་མེ་ལས་དབལ་འབར་གྱིས་བླངས་ཏེ་གསལ་ཤིང་དང་པོ་སྦར་བས། ཕོ་བྲང་དབུས་ཀྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །དབང་མཆོག །བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གསལ་ཤིང་གི་རྩེ་མོར་བྱོན་པར་གྱུར་པ་ལ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད་ནས། བཟླས་པ་ནི། ཨོཾ། བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །དབང་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ། །བཛྲ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་སྟེ། །གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ཐུགས་ཀ་ནས། །ཟུར་བརྒྱད་དཀྱིལ་ནས་འབྲུ་བརྒྱད་ཤར། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་སྔགས་ལ་རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་བཟླས་ལ། བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ། བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །བླ་མེད་ཡུམ་ཆེན་ཁྲོ་མོའི་རྒྱལ། མཐིང་ནག་འཇིགས་སྐུ་བདུད་བཞི་འདུལ། །ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ས་རྣམས་ནོན། །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་མངོན་སངས་རྒྱས། །ཞབས་བརྒྱད་ཏིང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར། །རྒྱན་རྣམས་མ་ལུས་སྐུ་ལ་རྫོགས། །ཁྲོ་རྒྱལ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བཅོམ་ལྡན་དབང་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །དབུ་དགུ་ཕྱག་ནི་བཅོ་བརྒྱད་དེ། །སྟོང་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །མཐིང་ནག་དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ། །ཞབས་བཞི་རུ་དྲ་ཕོ་མོ་མནན། །འཇིགས་བྱེད་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རྡོ་རྗེ་རིགས་མཆོག་བདུད་འདུལ་གཙོ། །གདུག་པ་འདུལ་བའི་ཐབས་ཆེན་པོ། །བདུད་རིགས་རྡུལ་དུ་རློག་མཛད་པ། །དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ལ་བསྟོད། །རུ་ལུ་དང་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན། གསོལ་བྱང་གི་སྨོན་ལམ་ནི། ཧོཿ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབང་མཆོག་དང༌། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་རྣམས་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བའི་མདོ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས། དང་པོས་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཞི་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། དེ་བཞིན་དུ། རཏྣ། པདྨ། ཀརྨ་རྣམས་བཅུག །བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿརུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཕྱོགས་རྩིབས་ཀྱི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་གཉིས་པ་སྦར་བས། རིགས་བཞིའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གསལ་ཤིང་གི་རྩེ་མོར་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། རིགས་བཞི་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀ་ནས། །ཟུར་བརྒྱད་དཀྱིལ་ན་འབྲུ་བརྒྱད་ཤར། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རིགས་བཞིའི་སྔགས་ལ་རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བཟླ། ཧཱུྃ། འཇིགས་བྱེད་འདས་པའི་དུས་ན་སྔོན་བྱུང་བ། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་དུས་ལས་མི་འདའ་བའི། །དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་བཞི། །རང་རང་བཙུན་མོར་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་བཞི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། གསུམ་པ་ལུང་གི་ཧེ་རུ་ཀ་བཞི་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་རཀྴ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། དེ་བཞིན་དུ། ས་ནུ། གུ་ཧྱ། ཡཀྴ། བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿརུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། མཚམས་རྩིབས་ཀྱི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་གསུམ་པ་སྦར་བས། ལུང་གི་ཧེ་རུ་ཀ་བཞི་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གསལ་ཤིང་གི་རྩེ་མོར་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། ལུང་གི་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀ་ནས། །ཟུར་བརྒྱད་དཀྱིལ་ན་འབྲུ་བརྒྱད་ཤར། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ལུང་གི་ཁྲོ་བོ་བཞིའི་སྔགས་ལ་རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། སྦྱོར་བ་དམ་ཚིག་གསང་བ་སྒྲོལ་བའི་དབྱིངས། །ལོག་ལྟ་མྱོང་བྱེད་སྐྱེ་གནས་རེག་བྱ་འཇོམས། །ག་ན་ཉམས་པ་ཏ་ན་མཚན་མ་སྒྲོལ། །ལུང་གི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཞི་ལ་བསྟོད། ཧོཿ བཅོམ་ལྡན་འདས་ལུང་གི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བཞི་པ་གནས་མ་བརྒྱད་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་གཽ་རཱི་ཧ་དེ་བཞིན་དུ། ཙཽ་རཱི། པྲ་མོ་ཧེ། བེ་ཏ་ལཱི། པུཀྐ་སཱི། སྨེ་ཤ་ནཱི། ཙཎྜ་ལཱི། བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿརུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། གློ་འབུར་དང་གྲུ་ཆད་ཀྱི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་བཞི་པ་སྦར་བས། གནས་ཀྱི་མ་མོ་བརྒྱད་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། གནས་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྔགས་བརྒྱད་ལ་རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། གཽ་རཱི་ལ་སོགས་ཁྲོ་མོ་ཆེན་མོ་བརྒྱད། །གདུག་པ་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་དྲག་ཤུལ་ཅན། །སྐུ་མདོག་ཕྱག་རྒྱ་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྟོན། །ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ལྔ་པ་ཕྲ་མེན་བརྒྱད་སྒོ་མ་དང་བཅས་པ་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་སིངྷ་མུ་ཁཱི་ཧེ། དེ་བཞིན་དུ། བྱཱ་གྷྲྀ། ཤྲཱི་གཱ་ལ། ཤྭ་ན། ཀྲྀཌྷ། ཀངྐ། ཀཱ་ཀ ཨུ་ལཱུ་ཀ །ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྻ་ཏེ་ཛ་ཏེང་ཛཿ ཨ་མུ་ཁེ་ཧཱུྃ། ལོ་ཀ་བཾ། བྷསྨི་པ་ལ་ཡ་བ་ཏུ་ཧོཿ ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཁྱམས་དང་པོ་སྒོ་དང་བཅས་པའི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་ལྔ་པ་སྦར་བས། ཡུལ་མ་བརྒྱད་དང་གདོང་མོ་བཞི་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། ཕྲ་མེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རང་སྔགས་བཅུ་གཉིས་ལ་རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་ལས་ལ་འགྱེད་པའི་ཕྲ་མེན་མ། །རྣམ་འཕྲུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་མཛད་པ། །སེང་གདོང་མ་སོགས་ཕྲ་མེན་བརྒྱད་རྣམས་དང༌། །སྒོ་སྐྱོང་གདོང་མོ་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མེན་མའི་ཚོགས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། དྲུག་པ་འབར་མ་གསང་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཨརྻ་ནི་ཙ་ཏུ་ར་ཏ་ར་ཕཊ྄་རཀྨོ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མུངྒ་ར་མུ་ཁ་ཤྭ་ར་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ དེ་བཞིན་དུ། རག་མ་ཤྭ་ར་ཡཱ་ཡ། ཁ་ཊྭཱཾ་ཀཱ་པྲ་ཛྭ་ལ་ཡཱ་ཡ། གྷཎྜེ་པྲ་ཛྭ་ལ་ཡཱ་ཡ། ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཁྱམས་གཉིས་པ་སྒོ་དང་བཅས་པའི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་དྲུག་པ་སྦར་བས། འབར་མ་བརྒྱད་དང་གསང་ཡུམ་བཞི་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། འབར་མ་གསང་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སོ་སོའི་སྔགས་ལ། རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང་གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་ངང་ལས་རང་སྣང་བ། །སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་འགྱུར་བའི་སྐུར་སྟོན་མ། །སྤོར་མ་ཆེན་མོ་བརྒྱད་དང་གསང་བ་ཡི། །དགྱེས་བསྐྱེད་ཡུམ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ འབར་མ་བརྒྱད་དང་གསང་ཡུམ་བཞི་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བདུན་པ་དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། མ་ནུ་རཀྴ་སཱི་བྷྱོ། བྲཧྨ་ཎི། རཽ་ཏྲཱི། བིཥྞ་བཻ། ཀུ་མ་རཱི། ཨིནྡྲ་ཎཱི། བཛྲ་སིངྒ་ལཾ། ཨ་མྲྀ་ཏཾ། སཽ་མྱ། དཎྜ་དཾ། རཀྴ་སཱི། བྷཀྵ་སཱི། ར་ཏི་བཛྲ། རུ་དྷི་ར་མཏྟ། ཨེ་ཀ་ཙ་རི་ཎི། མ་ནོ་ཧ་རཾ། སིདྡྷི་ཀཾ། ཝ་ཡ་ཝཱི། མ་ཧཱ་མཱ་ར་ཎ་བཛྲ། ཨགྣཱི། ཝཱ་ར་ཧཱི། ཙ་མུཎྜི། སུ་ཏ་ནཾ། ཝ་རུ་ཎཱི། བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི། བཛྲ་ཙ་ཀཱ་ལ། བཛྲ་ཀུམྦྷ་ཀརྞ། བཛྲ་ལམྦྷོ་དྷ་ར། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་བྷྱོ་རེ་སྦྱར། ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཁྱམས་གསུམ་པ་སྒོ་དང་བཅས་པའི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་བདུན་པ་སྦར་བས། དབང་མོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སོ་སོའི་སྔགས་ལ་རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། མི་ཡི་སྲིན་མོ་ལ་སོགས་ཉི་ཤུ་བརྒྱད། །དྲེགས་པ་ལྷ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཆུང་མ་སྟེ། །དབང་དྲག་ལས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྤྱོད། །དབང་མོ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བརྒྱད་པ་མཁའ་འགྲོ་སོ་གཉིས་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། ཨེ་ཨཱ་ར་ལི་ཧཱུྃ། ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཁྱམས་བཞི་པ་སྒོ་དང་བཅས་པའི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་བརྒྱད་པ་སྦར་བས། མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། མཁའ་འགྲོ་སོ་གཉིས་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨེ་ཨཱ་ར་ལི་ཧཱུྃ་ལ་རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། ནམ་མཁའི་ལུས་ཅན་གར་ཡང་ཐོགས་མེད་ཅིང༌། །འདོད་དགུར་བསྒྱུར་བའི་གཟུགས་ཅན་འཕྲུལ་མོ་ཆེ། །མ་སྲིང་བྱམས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གྲོགས་མཛད་མ། །མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། དགུ་པ་མ་བདུན་སྲིང་བཞི་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། མ་མ་དྷཱ་ཏེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་དུནྟིཾ་བྷྱོ། ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཁྱམས་ལྔ་པ་སྒོ་དང་བཅས་པའི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་དགུ་པ་སྦར་བས། མ་བདུན་སྲིང་བཞི་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། མ་བདུན་སྲིང་བཞིའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྔགས་ཚན་གཉིས་ལ། རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། འཇིགས་རྟེན་དྲེགས་པ་འདུལ་མཛད་མ་མོའི་ཚོགས། །ཕྱི་འཁོར་སྲུང་ཞིང་ནང་འཁོར་སྐྱོང་མཛད་མ། །དུར་ཁྲོད་མ་བདུན་ལས་ཀྱི་སྲིང་མོ་བཞི། །བགེགས་འདུལ་མ་སྲིང་ཚོགས་ལ་ཕྱག་ལ་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ མ་བདུན་སྲིང་བཞི་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བཅུ་པ་གིང་ཆེན་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། ཀིངྐ་ར་ཧ་ཧ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཁྱམས་དྲུག་པ་སྒོ་དང་བཅས་པའི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་བཅུ་པ་སྦར་བས། ཀིངྐ་ར་བཅོ་བརྒྱད་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རང་སྔགས་ལ། རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བར་བྱེད་པའི་གིང་བཅོ་བརྒྱད། །སྲིད་གསུམ་ལས་ལ་ཐོགས་མེད་སྒྲོལ་ལ་བརྩོན། །བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་གཏན་ནས་རློག་པར་བྱེད། །གིང་ཆེན་གིང་ལྕམ་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ གིང་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བཅུ་གཅིག་པ་སྟེང་གི་ཕོ་ཉ་དྲུག་ཅུ་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཧཱུྃ། ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཁྱམས་བདུན་པ་སྒོ་དང་བཅས་པའི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་བཅུ་གཅིག་པ་སྦར་བས། སྟེང་གི་ཕོ་ཉ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་ཡ་དྲུག་ཅུ་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། རང་སྔགས་ལ། རུ་ལུ་སྦྲེལ་དང་གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། བཅོམ་ལྡན་ཧཱུྃ་མཛད་ས་གསུམ་བརྗིད་ཀྱིས་གནོན། །ཁམས་གསུམ་འདུལ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ལྷ། །འཇིགས་བྱེད་འབར་བས་གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས། །ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ སྟེང་གི་ཕོ་ཉ་ཁྲོ་ཚོགས་དྲུག་ཅུ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བཅུ་གཉིས་པ་ཕྱོགས་བཞི་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་དྲུག་ཅུ་ཕྲག་བཞི་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། བྷ་ན་བྷ་ན་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཧ་ལ་ཧ་ལ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ། གརྫ་གརྫ་སྥོ་ཊ་བཾ། པ་ཙ་པ་ཙ་གྷཎྜེ་ཧོཿཨངྐུ་ཤ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཁྱམས་བརྒྱད་པའི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་བཅུ་གཉིས་པ་སྦར་བས། ཕྱོགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། ཕྱོགས་བཞི་ཕོ་ཉའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྔགས་ཚན་བཞི་ལ། རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པ་ཡིས། །གདོན་བགེགས་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད། །ཅི་བགྱིའི་བཀའ་ཉན་ལས་རྣམས་མྱུར་སྒྲུབ་པའི། །ཕྱོགས་བཞིའི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ ཕྱོགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བཅུ་གསུམ་པ་འོག་གི་ཕོ་ཉ་དྲུག་ཅུ་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། མ་མེ་ཤྭ་ར་ཧཱུྃ། ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཁྱམས་དགུ་པའི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་བཅུ་གསུམ་པ་སྦར་བས། འོག་གི་ཕོ་ཉ་དྲུག་ཅུ་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་བྱོན། སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད། ཨོཾ། མ་མོ་དྲུག་ཅུའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རང་སྔགས་ལ། རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་བཟླ། ཧཱུྃ། སྟོང་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ལ་དབང་བྱེད་པའི། །མ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་བདག །ཡུམ་ཆེན་ལས་ལ་དབང་བའི་དབང་མོ་ཆེ། །མ་མོ་དྲུག་ཅུའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧོཿ འོག་གི་ཕོ་ཉ་དྲུག་ཅུ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བཅུ་བཞི་པ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་གི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ལས་བླང་བ་ནི། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤ་རི་རཾ་གཱི་ལི་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཡོ་གི་གུ་རུ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཞེས་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་གི་མར་མེ་ལས་གསལ་ཤིང་བཅུ་བཞི་པ་སྦར་བས། དུས་གསུམ་གྱི་རིག་འཛིན་བླ་མ་བྱེ་བ་ས་ཡའི་ཚོགས་རྣམས་འོད་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གསལ་ཤིང་གི་རྩེ་མོར་བྱོན། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིས་སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཕུལ། ཨོཾ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་འཆང་བ་ཡི། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང༌། །གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་འོད་འཕྲོས་པས། །ཕར་འཕྲོས་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚུར་འདུས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རང་སྔགས་ལ། རུ་ལུ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གུ་ཧྱ་ཛྙཱནའང་བཟླ། ཧཱུྃ། རིག་འཛིན་བླ་མ་བྱིན་རླབས་ལྡན་པའི་ཚོགས། །རྣལ་འབྱོར་ལྔ་ཡི་ས་ལ་རབ་བཞུགས་པའི། །རྒྱ་བོད་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་ཚོགས་ལ་བསྟོད། །བསྐྱེད་རྫོགས་གསུམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་འདིར་སྩོལ་ཅིག ཧོཿ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་རིགས་རྒྱུད་གང་ལགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར་སྡོད་མི་འཚལ་བར་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་བ་ནི། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ གསུམ་གྱིས། དང་པོ་འོད་དང་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པས་ཡིག་འབྲུ། གསུམ་པས་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་བསམ་མོ། །དེ་ཡན་ཆད་ལྷ་ལས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའོ། །དེ་ནས་རྫས་ལས་བླང་བ་ནི། དང་པོ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བླངས་ཏེ། རུ་ལུ་དང་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཅུང་ཟད་བཟླས་ནས། བདག་ཅག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་སྒོ་ནས་བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་ཞིང་མཆི་ན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དགོངས་ཤིང་བཞེས་ནས་བདག་ཅག་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཏུད་ཅིང་མེ་ཏོག་དོར་ནས། ལྡིང་ཁྲི་བར་མའི་དབུས་ཀྱི་སྨན་གྱི་གསང་བུམ་སྤྱན་དྲངས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་སྤྱི་བོར་བླངས་ཏེ། བདག་ཉིད་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསལ་བ་ལ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་མེད་དུ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང༌། རུ་ལུ་དང་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ནའི་མཐར། ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ ཞེས་རང་ཉིད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བླངས་རྗེས་སློབ་མ་རྣམས་ལའང་རིམ་པར་བསྐུར་རོ། །སྨན་གྱི་མདུན་གྱི་མར་མེ་བླངས་ཏེ། ཧོཿ འདུས་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མི་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང༌། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང༌། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཀློང་དུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། །འདའ་དཀའ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དགུ་ནང་ནས་འཆར་བའི་དངོས་གྲུབ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོབ་བོ། །ཨ་ལ་ལ་ཧོ། །ཞེས་ཀུན་གྱི་ལག་ཏུ་འགྲིམ་ཞིང་སྙིང་གར་ཞུན་མར་བྱུག་གོ །ཚེ་རིལ་དང་ཚེའི་ཛ་གད་བཏེགས་ལ། ཨོཾ། ཨཱ་ཡུཿདམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དབང་གི་ཚེ། །གཞན་གྱིས་མི་འཕྲོག་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །རང་གི་བྱང་སེམས་གདོད་ནས་སྐྱེ་འཆི་མེད། །མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་གུ་ཧྱ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་བིནྡཱུ་བྷྲཱུྃ། བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཛྙཱ་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་པས་ཚེ་རིལ་གཡས་དང་ཚེ་ཆང་གཡོན་བསྐོར་གྱིས་བྲིམ་ཞིང་ཚེ་མདུད་བྱས་པས་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ལ། ན་མོ། ཚེ་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག །དབང་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་ཅིག །འཆི་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩིར་གྱུར་ཅིག །མི་འགྱུར་བ་གཡུང་དྲུང་དུ་གྱུར་ཅིག །མི་ཤིགས་པ་རྡོ་རྗེར་གྱུར་ཅིག །མི་ནུབ་པ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གྱུར་ཅིག །ཚེ་དབང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྫས་གསལ་ཤིང་གི་ཟླ་གམ་དང༌། དཔལ་བཤོས། དབང་བཤོས་རྣམས་བཏེགས་ལ། ཧྲཱིཿ ཟླ་གམ་ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་མངོན་སྣང་བའི། །འདོད་ཡོན་གསང་བའི་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་གཏད། གསོལ་བྱང་གི་ཐོད་པ་བླངས་ལ། ཨོཾ་ལྟར་དཀར་ལ་འཚེར་བ་ཡབ་ཀྱི་དབང༌། །ཨཱཿལྟར་དམར་ལ་དྭངས་པ་ཡུམ་གྱི་མཁའ། །ཧཱུྃ་ལྟར་སྨུག་ལ་འདྲིལ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱཀ྄་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་གཏད། དེ་ནས་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་གསལ་ཤིང་གི་འབྲང་རྒྱས་སོགས་བཟའ་བཅའ་རྣམས་གཡས་དང༌། བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་གཡོན་བསྐོར་དུ་དྲང་ཞིང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའང་སྟོབ་ལ་རོལ་བར་བྱའོ། །མཇུག་ཏུ། ཧོཿ བདག་ཅག་སློབ་དཔོན་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་ཀྱིས། རྡོ་རྗེའི་ཚེ་གསོལ་བས་ཚེ་དབང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །མ་ཧཱ་མཾ་ས་གསོལ་བས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཛ་གད་དཔའ་བོ་གསོལ་བས་འགྲོ་བ་མང་པོ་དབང་དུ་འདུ་བར་གྱུར་ཅིག །ཟླ་ཁྲོམ་གསོལ་བས་ཆོས་ཉིད་ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །འཇམ་དེས་གསོལ་བས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཞལ་ཟས་ཁ་བ་དང་མངར་བ་དང་སྐྱུར་བ་སོགས་རོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གསོལ་བས་ཞི་ཁྲོ་སྤྲུལ་པའི་ཚོགས་ལའང་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་དོ། །དེ་ཡན་ཆད་རྫས་ལས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའོ། །ཆོ་གའི་མཇུག་སྡུད་ལ་གསུམ་ལས། ཤིས་པ་བརྗོད་པས་དངོས་གྲུབ་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནི། སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་ནན་ཏན་མཆོག་བསྐྱེད་དེ། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས། །བདག་ལ་བསྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོས་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་ཅིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡང་བྱའོ། །དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལྷག་ཆ་ལྔར་བགོ་བ་ནི། ཡི་དམ་ལྷའི་སྐལ་བ་བླ་མ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷའི་སྐལ་བ་རྒྱལ་ཐེབ། །རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་གི་སྐལ་བ་ལས་ཅན་གྱི་སློབ་མ་གཅིག་ལ་དང༌། དེ་ལྷག་ཆ་གཉིས་སུ་བྱས་པའི་གཅིག་མཆེད་གཞན་རྣམས་ལ་རིག་པས་དཔྱད་དེ་བྱིན་ཞིང༌། ཆ་གཅིག་པོ་སྦྱིན་སྲེག་དང་གཏེར་གྱི་རྫས་སུ་བདོག་ལ་བཞག་གོ །རུ་ལུའི་ཛཔ་བྲོ་ནི། རུ་གླན་དབང་གི་རྗེས་ལ་མཛད། བླ་མ་རྩི་ལུང་པ་འདིར་མཛད། ཅེས་འགོས་ཀྱི་ལས་ཐོར་བྱུང་བ་ལས། རྩ་བའི་ལས་ཐོའི་དགོངས་པ་ལྟར་སྐབས་འདིར་བྱ་བ་འཐད་པར་སེམས་སོ། །དེ་དག་ནི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཡན་ལག་སྟེ། བསྙེན་སྒྲུབ་བཞིས་གཞུང་བསྲང་བ་ཚར་རོ། ༈ ད་ནི་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་དོན་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་མར་མེ་སྨོན་ལམ་ནི། དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ལག་བསྣོལ་བས་སྲིན་ལག་སྦྲེལ་ཏེ། གཡོན་པས་མར་མེ་བཟུང་ལ། ཨོཾ། དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་མི་ལྟུང་ཞིང༌། །ཆགས་སྡང་གཅོང་རོང་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་དང༌། །ལོག་ལྟ་དམྱལ་བའི་ཟངས་ཁར་རྦབ་མི་འདྲིལ། །འཁོན་འཛིན་གཅན་གཟན་གདུག་པའི་སྐད་མི་ཐོས། །ཉོན་མོངས་མཚོན་རྩེ་གདུག་པའི་ཟེར་མི་ཕོག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང༌། །སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་དང༌། །གསུམ་པའི་དབང་གིས་སྦྲེལ་བའི་རིག་མ་གསུམ། །སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་འབྲལ་རྩེ་གཅིག་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ས་བཅུ་ཁྱད་པར་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེའི་དུས་བྱུང་ནས། །འཁོར་བའི་གཡང་སར་ལན་གཅིག་ལྷུངས་སྲིད་ཀྱང༌། །སྣང་བའི་སྒོ་འབྱེད་ཞུན་མར་མདངས་གསལ་འདིས། །རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་ཤུལ་མཚོན་ཅིང༌། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། །པདྨ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ལ་གཤེགས་པའི་ཚེ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཤིག །ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྲོག་བརྟེན་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་སྐྱོར་ཅིག །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་དྲོངས་ཤིག །མ་ཚོགས་དབང་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སྐྱོངས་ཤིག །ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ས་ལ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། །མི་ལྡོག་པ་ཡི་ས་ལ་གནས་ནས་ཀྱང༌། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་ནས། །རིག་འཛིན་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །གཉིས་པ་ཡོན་སྟོབ་ཅིང་གཉེར་བླང་བ་ནི། བཀའ་དྲིན་གསབ་ཕྱིར་སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ཡིད་དུ་སྡུག་ཅིང་གཅེས་པའི་དངོས་པོ་ཅི་འབྱོར་གྱི་ཡོན་དབུལ་ཞིང༌། མ་འབྱོར་ན་ཡིད་ཀྱིས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཕུལ་བར་མོས་ལ་མཎྜལ་དབུལ་དུ་གཞུག །དེ་ནས་གུ་རུའི་ཞབས་བུའི་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། དེ་རིང་ཕན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱི། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ང་ཡིན་གྱིས། །ང་ཡིས་ཇི་ལྟར་བསྒོ་བ་བཞིན། །བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་བྱ་དགོས་སོ། །ཞེས་པའི་ལན་དུ་བུས། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ལ། །དད་མོས་གུས་པའི་སེམས་ལྡན་པས། །བཀའ་ཡིས་ཇི་ལྟར་བསྒོ་བ་བཞིན། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཉེར་གྱིས་བླང༌། །ཞེས་བཀའི་གཉེར་བླང་ངོ༌། །གསུམ་པ་གཏོར་མ་བགོ་ཞིང་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་བ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། གཏོར་མ་ལ་སོགས་རྫས་རྣམས་ནི། ཆ་གསུམ་དག་ཏུ་བགོས་ནས་ཀྱང༌། །གཅིག་གིས་སྦྱིན་སྲེག་ལས་ཆོག་བྱ། །གཅིག་གིས་རྣལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་གཏེར། །གཅིག་གིས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་འཁོར་བསྐྱང༌། །ཞེས་པས་འདས་གཏོར་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་ཕྱིར་བསྣུར་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་བགོས་པའི་དང་པོ་དེ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལྷག་ཅུང་ཟད་དང་བསྲེས་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་སྲེག་རྫས་སུ་དབུལ། དེའང་ཡང་དག་གསང་འགྲེལ་དུ། ལས་བཞི་གང་མོས་བྱ་བར་གསུངས་ཀྱང༌། འདིར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁ་བསྐང་བའི་དོན་དུ་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་མཛད་པ་ཕྱག་ལེན་ནོ། །བཞི་པ་གཏེར་སྦ་བ་ནི། གཏོར་མ་ཆ་བར་པ་དེ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལྷག་དང་མཉམ་དུ་བུམ་པར་བླུགས་པ། དཀྱིལ་འཁོར་ཁང་པའི་འོག་ཏུ་དོང་ཟླ་གམ་དམར་པོས་བསྒྱུར་བ་སྨན་རཀ་གིས་ཆག་ཆག་བཏབ་པའི་ནང་དུ་སྦ་ཞིང༌། དེ་ཉིད། བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་གུར་ཁང་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། ཧཱུྃ། ས་ཡི་ལྷ་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་གཏེར་སྦེད་དོ། །བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་གཏེར་སྦས་པས། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡིས་མདུན་བསུས་ནས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དོན་རྟོགས་ཤོག །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡིས་རྒྱས་གདབ་བོ། །ས་ཡི་ལྷ་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །དབྱིངས་ཕྱུག་ལྔ་ཡིས་གཏེར་སྦེད་དོ། །ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏེར་སྦས་པས། །ཡུམ་ཆེན་ལྔ་ཡིས་མདུན་བསུས་ནས། །གསང་བའི་མཛོད་དང་འཕྲད་པར་ཤོག །སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱས་གདབ་བོ། །ས་ཡི་ལྷ་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་གཏེར་སྦེད་དོ། །རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་ཀྱི་གཏེར་སྦས་པས། །མ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ནས། །གསང་བའི་རྫས་དང་འཕྲད་པར་ཤོག །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གདབ་བོ། །ས་ཡི་ལྷ་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །ཕྲ་མེན་བརྒྱད་ཀྱིས་གཏེར་སྦེད་དོ། །གསང་བའི་དམ་རྫས་གཏེར་སྦས་པས། །མགོ་བརྙན་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ནས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གདབ་བོ། །ས་ཡི་ལྷ་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །སྒོ་མ་བཞི་ཡིས་གཏེར་སྦེད་དོ། །རྣམ་ཐར་བཞི་ཡི་གཏེར་སྦས་པ། །ཁྲོ་མོ་བཞི་ཡི་མདུན་བསུས་ནས། །བདུད་བཞིའི་འཇིགས་ལས་ཐར་བར་ཤོག །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གདབ་བོ། །ས་ཡི་ལྷ་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །དབང་ཕྱུག་མ་ཡིས་གཏེར་སྦེད་དོ། །དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་གཏེར་སྦས་པ། །དམ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ནས། །བདུད་རྩིའི་ཟས་དང་འཕྲད་པར་ཤོག །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གདབ་ཤོག །ས་ཡིས་ལྷ་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །ཁྲོ་བོ་བཅུ་ཡིས་གཏེར་སྦེད་དོ། །དམ་རྫས་རུས་པའི་གཏེར་སྦས་པས། །ཁྲག་འཐུང་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ནས། །རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གདབ་བོ། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆེད་ལྕམ་གྱིས། །དམ་རྫས་གཏོར་མའི་གཏེར་སྦས་པས། །ཟག་མེད་གཏེར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌། །གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་གྲུབ་རྣམས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། །འགྲོ་བའི་རེ་འདོད་སྐོང་བར་ཤོག །ཅེས་སྦའོ། །ལྔ་པ་གཏོར་མ་བཏང་ཞིང་བྲོ་བྱ་བ་ནི། གཏོར་མ་ཆ་ཐ་མ་དེ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་མ་དང་མཉམ་དུ་གཏོར་སྐྱོང་གི་ཆོ་གས་དབུལ་ལ། ལྷག་མ་བསྡུས་ཏེ། མཆོད་པའི་རས་མ་དང༌། ཕྱགས་དར་བཅས་སྣོད་དུ་བླུགས་ཤིང༌། སྒྲུབ་པའི་དུས་ཀྱི་ལྷག་གཏོར་ཀེའུ་ཚང་དུ་བསགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཁྱེར་ལ། ལས་མཁན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཁང་པ་ནས་གོམ་པ་བདུན་ཅུའི་སར་ལྷག་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་བཤམས་ལ་ལྷག་གཏོར་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བྱ་ཞིང༌། བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་བསྐྱངས་ནས། སླར་ནང་དུ་འོང་བའི་ཚེ་སྲུང་འཁོར་གསལ་བཏབ་པའི་ནང་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཚུད་ནས། མེའི་རྭ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྲུང་བ་ཆེན་པོར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཐེམ་པའི་ཕྱི་རོལ་སྔར་དམ་སྲིའི་མནན་པ་བྱས་པའི་སྟེང་དུ་གཏོར་གཞོང་ཐམས་ཅད་ཁ་སྦུབ་པའི་མཐར་བྲོ་ར་བཅས་ནས་ལས་བཞིའི་བྲོ་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཐམས་ཅད་བྲོ་ར་ཟླུམ་པོར་བཅའ་ཞིང་ལག་གཡས་སྟེང་དུ་བསྣོལ་བའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱིས་མཛུབ་མོ་སྦྲེལ་ལ། ཡ་བྷྲཱུྃ། ཨོཾ། བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ་རཾ། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆུ་ཤེལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་དཀར་ཞིང་ཟླུམ་པ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་དབུས་སུ། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བུདྡྷ་རིགས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི་ཁྲག་འཐུང་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་དཀར་པོར་འཕྲོ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་གྱུར། ཧཱུྃ། གཏི་མུག་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ཀུན། །ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་ཞི་མཛད་པས། །ཞི་བའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་སོགས་ཧཱུྃ་བཞི་པའི་སྔགས་ཀྱི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་དགྲ་བགེགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་སོགས་ཉེས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱིཾནྟ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བྲོ་བརྡུང་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲུགས་ཏེ་བཤིག་གོ །ཡང་བྲོ་ར་གྲུ་བཞིར་བཅའ་ཞིང་ལག་བསྣོལ་བ་ལས་གུང་མོ་སྦྲེལ་ལ། མ་བྷྲཱུྃ། ཨོཾ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རཏྣ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ་རཾ། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རྒྱས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་པ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་དབུས་སུ། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི་ཁྲག་འཐུང་འབར་བའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་སེར་པོ་འཕྲོས་བས་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་གྱུར། ཧཱུྃ། ང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ཀུན། །དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་རྣམས། །ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་རྒྱས་པར་མཛོད། །སུམྦྷའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་དཔལ་ལོངས་སྤྱོད་འཕྲུལ་དང་གཟི་བརྗིད་སོགས་ལེགས་ཚོགས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ། ཡང་བྲོ་ར་ཟླ་གམ་བཅའ་ཞིང་ལག་བསྣོལ་བ་ལས་སྲིན་ལག་སྦྲེལ་ལ། ཝཾ་བྷྲཱུཾ། ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ་རཾ། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་ཟླ་གམ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་དབུས་སུ། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་པདྨ་རིགས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི་ཁྲག་འཐུང་འབར་བའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོ་བས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་གྱུར། ཧཱུྃ། འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ཀུན། །ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ཀྱང༌། །དབང་དུ་མ་གྱུར་གང་ཡང་མེད། །སུམྦྷའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཆེ་བཙན་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཡང་བྲོ་ར་གྲུ་གསུམ་དུ་བཅའ་ཞིང་ལག་བསྣོལ་བ་ལས་མཐེའུ་ཆུང་སྦྲེལ་ལ། ཨེ་བྷྲཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ་རཾ། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་མེ་འོད་འཕྲོ་བའི་དབུས་སུ། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི་ཁྲག་འཐུང་རྔམས་པའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་མཐིང་ནག་འཕྲོ་བས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་གྱུར། ཧཱུྃ། ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནིརབ་འབྱམས་ཀུན། །ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླགས་ནས་ཀྱང༌། །དྲག་པོའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །སུམྦྷའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བྲོ་བརྡུང་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲུགས་པས་ལས་དེ་དང་དེ་གྲུབ་པར་བསམ་མོ། །དྲུག་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང་མཚམས་དགྲོལ་བ་ནི། དཀྱིལ་ཆོག་ལྟར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་ཉིན་སྔ་མ་རྣམས་དང་རས་བྲིས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཆོད་བསྟོད་བཟོད་པར་གསོལ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་ཉིན་ཐ་མའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་པ་བཏེགས་ནས་མཆོད་བསྟོད་བཟོད་གསོལ་བྱས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ། གང་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ཏིང་འཛིན་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང༌། དེ་ལས་ལངས་ནས་གོ་བགོ་ལུས་བསྲུང་རྣམས་བྱས་ཏེ། ཕྱི་རོལ་དུ་སོང་ལ་ཕྱོགས་ཐོ། རྒྱལ་ཐོ། སྒོ་བྱང་ཕྱི་ནང་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་གཏང་རག་གི་མཆོད་གཏོར་བཤམས་པ། སྔར་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཕུལ་ལ། ཕྱིན་ཆད་ཀྱང་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བར་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང༌། ཡ་ཧི་གཙྪས་གཤེགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཕུར་བུ་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨུཏྐཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷཱ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལག་གཉིས་སྐམ་པའི་རྒྱ་དང་བཅས་དང་པོར་གདབ་རིམ་ལས་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་ཕྱུངས་ཏེ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱས་ཕུར་རྩེ་འོ་མས་བཀྲུ་ཞིང་ཤུལ་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་གཞུག །རྡུལ་ཚོན་ཡོད་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞིང༌། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་པས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་གཡས་པའི་རྡོ་རྗེས་བྱང་ཤར་གྱི་རྩིག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལྟེ་བའི་བར་བསྐོར་བའི་རེ་ཁཱ་གསུམ་འཐེན་ཅིང༌། ལྷ་མཚན་ཅུང་ཟད་བླངས་པ་མགོ་བོར་བཀོད་ཅིང༌། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་མི་མངོན་པར་ཕྱགས་ལ་བུམ་པར་བླུགས་ནས་བཀུར་སྟི་ཆེན་པོས་མཆོད། ཐིག་ཤུལ་དྲི་བཟང་གིས་དབྱི། །བདུན་པ་བསྔོ་ཤིས་བྱ་བ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། གནས་སུ་བཀྲ་ཤིས་ལ་སོགས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པ་རྫོགས་པར་མཐར་དབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་པས་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་ལ་བཀྲ་ཤིས་དང་དགའ་སྟོན་གྱིས་མཐའ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །བརྒྱད་པ་གནས་བསྲུང་བ་ནི། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཞག་གཅིག་ཕྱི་རོལ་དུ་མི་འགྲོ། དེ་ལས་ཀྱང་ཞག་གསུམ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ཐག་རིང་དུ་མི་འགྲོ་ཞིང་བླ་མ་མིན་པར་གཞན་ལ་ཕྱག་མི་འཚལ། ལས་གཞུང་ཚར་རེ་བསྲངས་ཏེ་གཏོར་མ་བཏང་ཞིང་མཚམས་ཁད་ཀྱིས་གྲོལ། དུས་རྟག་ཏུ་སྤྱོད་ལམ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལས་མི་འབྲལ་བར་བྱ་ཞིང༌། བླ་མ་དམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་བསྙེན་བཀུར་གྱིས་མཉེས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །བདེན་གསུང་བཀའ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་དབུས། །བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་རིན་ཆེན་བཞིའི་ལྷུན་པོ། །བསྙེན་སྒྲུབ་ལེགས་བྲིས་གྲོང་གིས་མཛེས་པའི་ཕྱིར། །མཁས་གྲུབ་ཚད་མའི་གསུང་ལས་འཇུག་བདེར་བཀོད། །རབ་དཀར་ལེགས་བྱས་ཆུ་ཤེལ་ཞུན་མའི་སྤྲིན། །སྔ་འགྱུར་བསིལ་ལྡན་རི་དབང་མཛེས་རྒྱན་དུ། །གྱུར་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཆུ་ཀླུང་སྟོང་འབབ་པས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་ཁྱབ་པའི་རྒྱན་གྱུར་ཅིག །དེའི་མཐུས་ཕ་མས་ཐོག་དྲངས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་རོལ་པའི་མཚོ་ཆེན་ལ། །ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་སྐུ་བཞིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱིས། །རྟག་ཕྱུག་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཟབ་དགོངས་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་ཤིང༌། ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང༌། སྔ་འགྱུར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌། ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་འབྲེལ་ཐོག་གི་གཙོས་བྱས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེར་དབུགས་འབྱིན་པའི་ཕྱིར། ཛམ་བུའི་གླིང་ན་ཉེ་བའི་ཚནྡྷོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང༌། སྔོན་གྱི་རབས་སུ་མེས་པོ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་གངས་ཅན་གདུལ་བྱར་ཐུགས་བསྐྱེད་གོ་ཆ་ཐོག་མར་བཞེངས་པའི་རེ་ཁཱ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་ཉེ་ལོགས། སྭ་ཡཾ་བྷུ་དང༌། སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན། ཡང་ལེ་ཤོད་དང༌། ཨ་སུ་རའི་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་དུ་མའི་མཛེས་པའི་སའི་ཐིག་ལེ། དཔལ་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གཉིས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདུ་བགྱིས་ཏེ། ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་པོ་འདིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ལོ་བསྟར་རྒྱུན་འཛུགས་ཀྱི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་རྩོལ་བ་བགྱིས་པའི་སྐབས། འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིའི་ལེགས་བཤད་དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་རིན་ཆེན་སྣང་བ་ལས། སྒྲུབ་ཆེན་དཀྱུས་མའི་ངག་འདོན་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་རང་འདྲའི་བློ་དམན་འཇུག་པ་བདེ་བར་མཐོང་ནས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་ངེས་པ་དོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་དང༌། ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡབ་སྲས་ཟུང་གིས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་གསང་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཕ་ཕོགས་བུ་ལ་བསྩལ་བའི་སྐལ་བཟང་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་རྙིང་བཙུན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར་ཞུགས་པའི་མིང་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་རྩལ་ཞེས་འབོད་པས། ཐུན་མོང་གི་ལོ་བགྲང་བྱ་བཅུ་ཕྲག་བདུན་ལ་གསུམ་གྱིས་ལྷག་པའི་ཚེ། ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་རིས་དགེ་བར་སྐྱོང་པ་སྨན་ཤིང་གི་ཚལ་དུ་གནས་པའི་སྐབས་སྤེལ་བ་ཡི་གེའི་མཐུན་སྦྱོར་བློ་གསལ་དད་བརྩོན་རྨད་བྱུང་འགྱུར་མེད་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཅན་གྱིས་མཛད་པ་འདིས་ཀྱང་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རིང་ལུགས་འདིས་མཚོན་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཞིང༌། མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་གི་ཉེར་འཚོར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/_/'dus pa mdo'i spros bcas tshogs sgrub kyi khog dbub 'jug bder bkod pa rin chen 'od kyi snang ba'i mdzes rgyan zhes bya ba bzhugs so// @#/_/'dus pa mdo'i spros bcas tshogs sgrub kyi khog dbub 'jug bder bkod pa rin chen 'od kyi snang ba'i mdzes rgyan zhes bya ba/_bde stong mchog tu mi 'gyur ba'i nges pa don gyi bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs la phyag 'tshal lo/_/sgrib bral rdo~M rje~M'i dbyings su lhun grub pa'i/_/mi 'gyur bde chen dba~Mng gi dkyil 'khor sprin/_/mcho~Mg brnyes mkhas grub nyi zlas dgye~Ms rtsen pa'i~M/_/rtsala~M snang khyab bdag bla ma snying dbus mchod/_/gangs can bstan pa'i phyi mo snga 'gyur ba'i/_/zab rgyas chos kyi rgya mtsho'i nying khu'i bcud/_/nang rgyud yo ga gsum las 'dus pa mdo'i/_/tshogs sgrub bklag chog bkod la gnang ba stsol/_/de la 'dir snang srid 'khor 'das kyi chos thams cad rang sems kyi rtsal du 'du zhing*/_sems nyid spros dang bral ba ni yum kun tu bzang mo'i mkha' klong rnam par dag pa ye ji bzhin pa'i dkyil 'khor/_de nyid thams cad du ma 'gag pa rang snang ris med kun khyab tu shar ba ni kun tu bzang po rang byung gi ye shes rang bzhin lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor/_de gnyis kyang ngo bo tha mi dad pa zung 'jug tu gnas pa ni dbyings dang ye shes gnyis su med pa'i sras bde ba chen po rtsa ba byang chub sems kyi dkyil 'khor te bsgrub gzhi mthar thug ris med kun khyab dang*/_khyad par lus can rnams kyi mgon dang bcud du bzhugs pa nyid/_de nyid kyi rang mdangs sbyang bya'i dri ma 'khor ba'i chos dang 'dzom pa las sbyong byed lam gyi rnam pa 'khor lo rgyun gyi theg pa/_don dam nges pa'i theg pa/_cho 'phrul mngon 'byung gi theg pa gsum las skabs 'dir bshad bya don dam nges pa'i theg pa ste/_de la'ang kun 'byung 'dren pa/_dka' thub rig byed/_dbang bsgyur thabs kyi theg pa gsum las/_phyi ma nyid chos thams cad la rig pa rang dbang bsgyur zhing nyon mongs pa la spyad kyang mi 'ching bar grol ba'i thabs mkhas dang ldan pas dbang bsgyur thabs kyi theg pa'am gsang sngags nang gi rgyud ces grags la/_de'i nang nas bskyed pa ma hA yo ga dang*/_yongs su rdzogs pa a ti yo ga gnyis kyi mtshams sbyor du gyur pa rdzogs pa a nu yo ga 'dus pa'i mdo zhes gsungs pa kho na la'ang*/_gzhi bya ba rgyu'i rnal 'byor/_lam byed pa rkyen gyi rnal 'byor/_bya bral 'bras bu'i rnal 'byor gsum du dbye ba'i skabs su bab pa'i bshad bya lam byed pa rkyen gyi rnal 'byor te/_lam kho na la'ang*/_dbang dam tshig bskyed rdzogs kyi rim pa du ma spror yod pa las/_skabs babs kyi bshad bya bskyed rim gtsor bton pas bsnyen sgrub yan lag bzhi rgyud dang man ngag gi lugs gnyis gcig tu dril bas bka' gter bstan pa'i nyi ma gcig pu smin gling gter chen sku mched kyi bka' srol dri ma med pa'i snang ba la brten nas sgrub byed thabs kyi gsang ba'i bye brag tshogs sgrub nyid nag 'gros su bkod pa la/_rgyud las/_rdo rje tshogs te bsnyen pa dang*/_/nye ba dang ni sgrub pa dang*/_sgrub pa chen por sbyar ba bya/_zhes pa ltar bzhi las/_dang po bsnyen pa la/_yan lag dang*/_dngos gnyis las/_dang po bsnyen pa'i yan lag kho na la'ang slob dpon gyis sngon du bya ba'i bsnyen pa slob ma bzung zhing rang gi bsnyen pa kha gso ba rnams sngon du 'gro bas/_sgrub pa la 'jug pa'i gong nas bsags sbyangs mchod sbyin srog bslu sAts+tsha gdab pa sogs rang ngam grogs bcol nas ci 'grub dang*/_khyad par bsgrub pa'i gnas de nyid du dkon brtsegs/_myang 'das/_yum rgyas pa/_phal chen/_lang+kar gshegs pa ste 'bum sde lnga'am/_ltung bshags/_'da' dka' ye shes/_sher snying*/_bzang spyod/_rnam 'joms lnga dang*/_daspang skong rnams klog_/khrus dang gtsang sbras yi dam gyi sngags bzla bzhin sAts+tsha gdab/_phyi ltar cha gsum/_dkon mchog mchod pa/_srung ma spyi sgos kyi mchod gtor/_'jig rten gyi lha 'dre/_gnyug gnas gzhi bdag la gser skyems gtor ma btang*/_nang ltar phyi cha mthun sprul pa'i ma mo la gling bzhi spyi mdos/_nang ting 'dzin gyi ma mo mchod bstod/_gsang ba ting 'dzin gyi ma mo tsaN+Da li bsgom/_rang bzhin lhun grub kyi ma mo mkha' klong gnyis med du la bzla/_yi dam gyi las gzhung bsrangs te tshogs dang maN+Dal phul bas nyams chag skong*/_dam sri'i ling+ga la 'gugs bstim phur pa gdab pa rnams bya ba dang po'i bya ba'o/_/gnyis pa bsnyen pa dngos la dang po rdzas bsham pa ni/_sgrub rdzas rgyas par spro na rig 'dzin spyi gtor zlum brjid pad 'dab bzhis bskor ba/_lnga tshan lnga dang snying po lnga'i rdzas sbyar ba'i tshe 'brang bum gzugs/_dpal bshos pad+ma 'dab bzhi'i steng du zla gam kha sbyor steng dkar 'og dmar ba'i kha rgya gram gyis bcad cing rdo rje phyed pa'i tog can/_dbang bshos zla gam dmar po kha gyen bslang nyi zla'i tog can/_dkar gsum mngar gsum phye dang sbyar ba'i 'brang rgyas rtsa ba sum gcig zlum po dang stod sum gnyis gshog pa gnyis pa zla gam gzugs can g.yas g.yon du bkra shis kyi bya kha sprod can la gsal shing rim pa bcu bzhi btsugs pa bza' bca' btung ba'i dngos grub kyi rdzas mched lcam gyi grangs las lhag pas bskor ba/_zhi gtor zlum brjid dkar po mtheb kyu zhe gnyis dang*/_khro gtor dpal bshos dmar po zur gsum pa 'khor rang 'dra brgyad dang mtheb kyu drug cus bskor ba/_srung ma spyi bye brag gi gtor ma dang*/_gzhung mthun che mchog gi thod sku/_gsung rten yab yum spyi'i snying po bris pa'i sngags byang*/_thugs rten rdor dril g.yas g.yon du bsten pa dang bcas pa sgrub dbang dang 'brel na zhi ba dang khro bo/_de lhag rig 'dzin bla ma/_phyi dbang*/_nang dbang sgrub dbang sde tshan bzhir bgos pa/_sman gyi pho brang*/_mar me dgu/_phyi nang gi sgo byang*/_bsnyen phur/_khro bcu'i phur pa bcas/_e waM ma ya bzhi bskyed pa'i las bzhi'i hom/_dmar gtor thog mde'u dbyibs can/_kong zor/_gdab phur rnams stegs zhing pags kyis bkab pa'i steng bkod/_bsdu na sku gsung thugs rten sman gyi pho brang dkyil 'khor gyi mdun du zhi gtor zlum brjid dkar po mtheb kyu zhe gnyis dang*/_khro gtor dpal bshos dmar po zur gsum pa la 'khor rang 'dra brgyad dang mtheb kyu drug cu gcer pa dang*/_rgyas bsdus gnyis char la/_bka' srung ma mgon lcam dral sogs srung ma spyi bye brag gi gtor ma/_sman raka_/zhi drag gi nyer spyod dkyil 'khor rgyan mda' bzhi/_gri dang me long*/_las bzhi'i phur pa/_rgyal mtshan dang ba dan bzhi bzhi/_tshon skud kyi drwa ba/_gdugs dang bla re/_dar gyi lda ldi sogs tshang bar 'du bya dgos so/_/gnyis pa sa brtag pa sogs ni sgrub gnas rnying pa la mi mdzad pas 'dir ma smos la/_gsum pa sa bslang ba la/_gzhi der sa yi bdag po'i mchod gtor gser skyems bshams la/_ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyangs/_oM AHhU~M gis 'dod yon bdud rtsi'i phung por byin gyis brlabs la/_snying ga'i 'od zer dang*/_s+thA na pa ti k+She tra pA la sa pa ri wA ra e h+ye hi/_zhes pas spyan drangs pa mchod nas/_a kA ro'i sngags kyis gtor ma phul la/_hU~M/_dgongs shig kun thugs rje rgyal ba'i lha/_/lha klu gnod sbyin sde dpung bcas/_/gangs ri'i rtse dang rin chen ri/_/kun dga' ldum ra skyed mos tshal/_/mtsho rdzing lu ma 'bab chur gnas/_/'jig rten 'jig rten thams cad kyi/_/gang dag bdag por gyur pa rnams/_/rnal 'byor dbang phyug bdag nyid kyis/_/sa 'di lhun gyis grub bya'i phyir/_/'dzam gling grub pa'i sa slong na/_/'khor dang bcas pa 'dir 'khod la/_/rin chen gter gyi sa 'di stsol/_/zhes gsol zhing gser skyems kyang phul la mchod gtor rnams gshegs/_sa'i dpang por gsol ba ni/_dkyil 'khor gyi gnas su sa lha'i maN+Dal tshom bu can mchod gtor dang bcas pa bshams la sngar bzhin byin gyis brlab/_lag pa g.yas par zla ba la hU~M yig bkod de thal mo sa la bsnun pa'i sgra dang*/_hU~M gi 'od kyis bskul bas sa 'og gnas pa'i lha mo 'khor dang bcas pa byon te/_tshom bu'i gnas su 'khod pa ni/_sku mdog ser mo zhi zhing 'dzum pa'i nyams can dar dang rin po ches brgyan pa gser gyi bum pa dang mchog sbyin gyi phyag rgya mdzad pa bka' nod pa'i tshul du gnas pa la/_kun bzang zhabs bsil bzhi bsnol dang*/_'bru gsum gyis nang mchod/_oM ba su d+hA ri sa pa ri wA ra i daM ba liM ta sogs btags pas gtor ma phul/_sngon tshe dpal chen gar dbang gi_/thugs rjes sa la gshegs nas kyang*/_ru dra sde bzhi bsgral nas ni/_/gsang ba'i bstan pa rgyas mdzad de/_/'gro drug thugs rjes bsgral ba ltar/_/rnal 'byor sa la sbyor tshe 'dir/_/lha mig mkhyen par mdzad nas kyang*/_/bde chen sa la bgrod pa'i tshe/_/ru tra rgol bar byung ba na/_/spyan ldan khyod kyis dpang mdzod cig_/ces gsol bas lha mo dgyes pa'i mdangs kyis gnang ba byin nas de nyid du thim par bsam mo/_/'dir sa lha dam tshig pa bskyed nas ye shes pa dgug pa sogs dang mthar nam mkhar bkod nas dpang gsol ba'ang 'byung ste/_don gyi gnad gcig pas de tsam mo/_/bzhi pa sa sbyang ba la/_dang po sngags rgyas sbyang ba ni/_gzhi der ba byung lnga dang*/_spos lnga/_bdud rtsi lnga rnams kyis g.yon bskor du khyem med par byugs la/_rang nyid khro bo bdud rtsi 'khyil bar gsal ba'i lag pa g.yas kyi sor mo lnga la nyi ma'i dkyil 'khor re re'i steng du hU~M yig mthing ga re re'i mtshan pa yongs su gyur pa las rdo rje'i rtse lnga pa hU~M gis mtshan par bsam la/_oM badz+ra ha na ha na hU~M phaTa?/_ces brjod cing sa la lan gsum bsnun pas/_rdo rje dang hU~M gi 'od kyis sa yi nyes skyon thams cad sbyangs nas ye shes rang snang gi gzhir gyur par bsams/_gnyis pa ting nge 'dzin gyi sbyang ba la mtshan med kyi ting nge 'dzin gyis sbyang ba ni/_sa dang sar 'dzin gyi 'khrul rtog thams cad stong nyid de bzhin nyid kyi dbyings su dag par bsams la/_oM ma hA shU n+ya ta dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/_zhes sbyang ngo*/_gsum pa mtshan bcas kyi ting nge 'dzin gyis sbyang ba ni/_hU~M gi sgra ring por brjod pas dbyings dang ye shes gnyis su med pa'i sras bde ba chen po rtsa ba byang chub kyi sems hU~M yig mthing nag 'bar ba'i sprin las e yaM ra suM keM raM zhes cho 'phrul gyi rang sgrar grags pa las yum lnga'i mkha' klong rnam par dag pa 'byung ba lnga'i dkyil 'khor du lhun gyis grub par gyur/_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he ka pA la b+h+rU~M/_zhes pa'i sgra gdangs kyi rkyen las nam mkha' thams cad pho brang gi gzhal yas khang ji ltar 'byung ba bzhin du bkra lam gyi gsal bar gyur par bsam mo/_/lnga pa sa bzung ba ni/_gnas khang mdzes par brgyan pa'i gzhi la dris byugs shing me tog gi sil ma bkram pa'i dkyil 'khor gyi sa'i dbus su slob dpon he ru ka'i chas sna tshogs kyi brgyan te/_rdo rje dril bu 'dzin pas kha shar du phyogs nas 'khod pa'i mdun du/_kun bzang zhabs bsil bzhi bsnol bshams/_phyogs bzhir gnas pa'i slob ma gsang ba'i yum bzhi'i nga rgyal 'dzin pa bzhi rgyan dang ldan pa zhal slob dpon la phyogs pas 'khod nas de dag re re'i mdun na'ang kun bzang zhabs bsil bzhi bsnol bshams/_oM a kra ma hA shrI he ru ka hU~M/_ka ta ma hA kro d+hI shwa rI hU~M phaTa?/_ces brjod pas bdag nyid dkyil 'khor gyi bdag po dpal chen po che mchog he ru ka yum dang bcas pa'i skur bsgoms la/_oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka hU~M/_sarba ta thA ga ta kro d+hI shwa rI hU~M/_oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kro d+hI shwa rI hU~M/_oM bud+d+ha shrI he ru ka bud+d+ha kro d+hI shwa rI hU~M/_oM rat+na shrI he ru ka rat+na kro d+hI shwa rI hU~M/_oM pad+ma shrI he ru ka pad+ma kro d+hI shwa rI hU~M/_oM karma shrI he ru ka karma kro d+hI shwa rI hU~M/_oM rak+sha shrI he ru ka rak+sha kro d+hI shwa rI hU~M/_oM sa nu shrI he ru ka sa nu kro d+hI shwa rI hU~M/_oM guh+ya shrI he ru ka gu h+ya kro d+hI shwa rI hU~M/_oM yak+sha shrI he ru ka yak+sha kro d+hI shwa rI hU~M/_'khor gyi gsang sngags rnams brjod pa'i rkyen gyis dkyil 'khor gyi 'khor lo thams cad dwangs pa'i mtsho la gza' skar shar ba ltar skad cig gis bskyed la/_oM badz+ra sa mA dzaH_ru lu ru lu hU~M/_zhes bskul bas/_phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras dang bcas pa thams cad mkha' khyab tu sad par byas la/_kun bzang zhabs bsil bzhi bsnol gyis mchod cing*/_e ma rang snang dbyer med sku/_/rnam dag bsod nams mtshan gyis brgyan/_/dpe byad 'bru bkod bltar mi ngom/_/sku lnga'i mchog la phyag 'tshal lo/_/zhes bstod/_de nas phyogs bzhir gnas pa'i slob ma gsang ba'i yum bzhi'i nga rgyal 'dzin pa bzhis gtso bo la rim pa bzhin/_shar nas kun bzang zhabs bsil bzhi bsnol rnams kyis mchod pa dang*/_e ma gsang ba nam mkha'i thugs/_/mnyam nyid mi g.yo so sor gsal/_/kun rig snying po ye shes mchog_/thugs lnga'i mchog la phyag 'tshal lo/_/zhes bstod/_zhi ba'i ye shes rang snang ba'i/_/rgyan rnams kun gyis rab mdzes pa/_/sangs rgyas kun yi sku yi mchog_/dkyil 'khor chen po gsung du gsol/_/lho nas mchod cing*/_e ma rdo rje sems chen po/_/rang rig mkhyen pa'i ye shes 'bar/_/mgon po yon tan bsam las 'das/_/rgyal mchog khyod la phyag 'tshal lo/_/zhes bstod/_yon tan rin chen 'byung ba'i gtso/_/ma lus kun gyi re skong ba/_/sangs rgyas kun gyi yon tan mchog_/dkyil 'khor chen po gsung du gsol/_/nub nas mchod cing*/_e ma rnam dag nam mkha'i dbyings/_/ci gsung sna tshogs sgrar rig mkhyen/_/bsam 'das brjod med rdo rje'i gsung*/_/gsung lnga'i mchog la phyag 'tshal lo/_/zhes bstod/_rang bzhin dag pas gos pa med/_/'dod chags pha rol phyin pa brnyes/_/sangs rgyas kun gyi gsung gi mchog_/dkyil 'khor chen po gsung du gsol/_/byang nas mchod cing*/_e ma mi mdzad mdzad pa che/_/ma chags chags bral 'dod chags mdzad/_/thams cad sgrol ba'i las po che/_/phrin las mchog la phyag 'tshal lo/_/zhes bstod/_bsam pa thams cad yongs rdzogs pas/_/thams cad sgrol ba'i ded dpon mchog_/sangs rgyas kun gyi phrin las bdag_/dkyil 'khor chen po gsung du gsol/_/zhes dang*/_dbus dang phyogs bzhi thams cad thun mong du/_kun bzang zhabs bsil bzhi bsnol sngon du 'gro bas/_e ma hoH_nyes bcom legs ldan mtshan zhi mtha' las 'das/_/bdag med byams snyoms don gyi bdag gzhan dpal/_/don dam gsang sbas nam mkha'i klong du 'khyil/_/rdo rje che mchog dbang phyug kun gyi bdag_/'dzin pa mi rtog sha rus khrag la rol/_/thugs kyi gdung thag 'khor ba'i mtha' la rje/_/yul med ma skyes mtshan ma'i g.yul las rgyal/_/bde mchog rgyal po khyod la phyag 'tshal bstod/_/shes rab chen po nam mkha'i nyi mar gsal/_/byang chub sems kyi 'od zer dbyings su 'char/_/dpal brtul myur ba'i shugs kyis 'gro drug sgrol/_/rtog 'joms ye shes rdo rje cho 'phrul 'phro/_/dam pa'i don gsung gnyis med ston pa'i sku/_/smra ba'i seng ge khyod la phyag 'tshal bstod/_oM/_phyogs bcu'i zhing khams kun las 'dus pa'i gtso/_/rgyal ba sras bcas yum tshogs sprul par bcas/_/nyid las mi gzhan 'khor du sku sprul pa/_/dbyings kyi ngang las mi 'da' dam tshig can/_/zhi khro'i 'khor tshogs kun la phyag 'tshal bstod/_/a la la hoH_thams cad bdag nyid dgongs su gsol/_/'dus pa chen po'i dkyil 'khor 'di/_/sangs rgyas kun bdag grong khyer nyid/_/de ring shis par slob tu gsol/_/zhes gsol ba btab cing slob ma bzhi med na gcig gis kyang phyogs de dag tu song nas bya/_de yang med na bsgoms pas kyang rung ngo*/_/de nas/_rang gi snying ga'i 'od kyis gdod nas lhun gyis grub pa nam mkha' gang ba'i de bzhin gshegs pa yab yum 'khor dang bcas pa thams cad rjes su bskul nas/_hU~M bzhis rang gi lus la bsdus te/_snying ga'i hU~M gi ngo bor gnas pa las mi shigs pa'i 'od zer gyis phung khams skye mched thams cad khyab cing brtan par byas la/_skyil krung gshigs nas snyems pa dang bcas pas langs te/_'gro ba rnams la snying rjes bltas nas/_slar yang hU~M zhes brjod pas rang nyid zhe sdang rdo rje 'jigs shing rngams pa mi bzad pa'i khro bo'i sprin spro ba'i skur gyur pa'i mig gnyis ma dang Ta las nyi ma dang zla ba mig 'bras hU~M las bskal pa'i me 'bar bas kun tu blta zhing*/_de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku dang gsung dang thugs rdo rjer mi phyed pa'i nga rgyal dang ldan pas/_hU~M/_nga ni sangs rgyas kun gyi bdag_/gsang ba'i dkyil 'khor chen po 'dir/_/dbang mchog sgrub pa'i las byed kyis/_/bgegs rnams thams cad gzhan du dengs/_/zhes brjod pas/_thugs ka'i hU~M las khro bo'i sprin mi bzad par spro zhing rkang mthil gnyis su hU~M las 'bar ba'i rdo rje re res mtshan par bsams la/_rdo rje gsor ba dang dril bu 'khrol bzhin par hU~M bzhi ba'i sngags drag tu brjod/_gu gul gyis bdug_/yungs thun gyis brab pa sogs drag po'i tsham rngams dang bcas pa'i rdo rje'i 'gros kyis gar byed cing g.yas su bskor ba'i mthar khro bo rang rang gi sngags rnams brjod bzhin du khro bcu'i stangs stabs dang bcas pas bgegs rnams bsal bar bya'o/_/drug pa sa bsrung ba ni/_badz+ra ma hA shrI he ru ka zhes brjod pas bdag nyid zhe sdang rdo rje sku mdog mthing nag sogs nas/_mtshon cha sna tshogs pa'i sprin spro bas phyogs kun gtams te cis kyang mi shigs par bsam pa'i bar sgrub thabs bzhin/_'di dang 'brel bar phur bus gdab pa'i las byas kyang skabs su bab pa tsam yin zhing*/_gzhan yang 'di dag tu khro bo rol pa'i stabs dang*/_ma mo'i mchongs stabs dang*/_phra men gyi rngams stabs la sogs pa'i 'gros rnams kyis dkyil 'khor gyi mtha' bskor zhing 'bar ba'i mig gi lta stangs g.yo ba dang bcas pas sku'i phyag rgya rnams bsgyur ba las khro bo'i tshogs kyi sprin mtha' yas par spros nas mtshon cha'i char mi bzad pa 'bebs shing 'bar ba me'i phreng ba drag por 'khrug pas bdud bgegs log par 'dren pa thams cad tshar bcad nas phyogs thams cad du rdo rje bsrung ba'i ra bas bcings te cis kyang mi shigs par bsam mo/_/de ltar chos thams cad sems las logs su med la/_sems kyang stong nyid nam mkha'i rang bzhin du gnas pas bar du gcad bya gcod byed thams cad dmigs su ma grub pa de kho nyid do/_/zhes nges par byas nas bsrung ba'o/_/bdun pa mtshams bcad pa la gsum las/_dang po phyi mtshams la rgyal chen dang*/_phyogs skyong gnyis las dang po ni/_sgrub khang nas phyi rol gom pa bdun cu gzhal ba'i phyogs bzhir maN+Dal pad 'dab brgyad pa re'i steng du las dang mthun pa'i dbyibs mdog can gyi tho bzhi brtsigs pa la/_rgyal chen so so'i sku rab gnas can rgyal mtshan dang bcas pa btsugs/_so so'i mdun du mchod pa lnga dang*/_gtor ma shar du dris brgyan pa'i dkar zlum/_lhor nya dang sha khrag gis brgyan pa'i gru gsum nag po/_nub tu 'o ma dang me tog gis brgyan pa'i zla gam dmar po/_byang du shing thog dang dar sna rat+nasogs kyis brgyan pa'i gru bzhi ser po rnams bshams shing*/_dri chab kyis bsangs la/_cha dang po ltar mchod pa 'bru gsum dang gtor ma btags pa bzhis byin gyis brlabs/_rten bsang sbyangs/_stong pa'i ngang las b+h+rU~M zhes brjod pas tho pho brang du gyur pa'i nang du oM d+hr-iSh+Ta rASh+Ta ya swA hA/_zhes brjod pas/_shar du rgyal po chen po yul 'khor srung sku mdog dkar po zhi zhing brjid pa'i chas can pi wang bsnams pa 'khor dang bcas pa'i skur gyur/_rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/_oM d+hr-iSh+Ta rASh+Ta sa pa ri wA ra puSh+pe nas shap+ta'i bar gyis mchod/_mtshan sngags de nyid la nam mkha' mdzod kyi sngags btags pas gtor ma phul bas mnyes nas ci bcol sgrub par bsams te/_ri rab gling bzhi'i shar phyogs nas/_/rdo rje gsang bdag dbang gi mthus/_/'jig rten skyong ba'i tha tshig can/_/mthu chen mgon po yul 'khor srung*/_/shar phyogs bgegs rigs 'dul la mkhas/_/chos skyong longs spyod rdzogs pa'i sku/_/zhi ba'i phrin las mthar phyin pas/_/rigs kyi kha dog dkar zhing gsal/_/rang rtags lha yi pi wang thogs/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/ces dang*/_oM d+hr-iSh+Ta rASh+Ta ya swA hA/_zhes bzla zhing*/_tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya'o/_/phyogs gzhan gsum yang des rigs 'gre ba las/_so so'i khyad par/_oM bi rU D+ha ka ya swA hA/_zhes brjod pas/_lhor rgyal po chen po 'phags skyes po sku mdog sngon po cung zad khro nyams brjid pa'i chas can ral gri bsnams pa 'khor dang bcas pa'i skur gyur/_rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi lho phyogs nas rgyal po chen po 'phags skyes po 'khor dang bcas pa badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/_oM bi rU D+ha kA sa pa ri wA ra puSh+pe nas shap+ta'i bar gyis mchod cing gtor ma phul/_ri rab gling bzhi'i lho phyogs nas/_/rdo rje gsang bdag dbang gi mthus/_/'jig rten skyong ba'i tha tshig can/_/mthu chen mgon po 'phags skyes po/_/lho phyogs bgegs rigs 'dul la mkhas/_/chos skyong longs spyod rdzogs pa'i sku/_/drag po'i phrin las mthar phyin pas/_/rigs kyi kha dog sngon por gsal/_/rang rtags ral gri 'bar ba thogs/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM bi ru D+ha kA ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ra/_oM bi rU pAk+Sha ya swA hA/_nub tu rgyal po chen po mig mi bzang sku mdog dmar po 'dzum zhing brjid pa'i chas can sbrul zhags dang mchod rten bsnams pa 'khor dang bcas pa'i skur gyur/_rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi nub phyogs nas rgyal po chen po mig mi bzang 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/_oM bi rU pAk+Sha sa pa ri wA ra puSh+pe nas shap+ta'i bar gyis mchod cing gtor ma phul/_ri rab gling bzhi'i nub phyogs nas/_/rdo rje gsang bdag dbang gi mthus/_/'jig rten skyong ba'i tha tshig can/_/mthu chen mgon po mig mi bzang*/_/nub phyogs bgegs rigs 'dul la mkhas/_/chos skyong longs spyod rdzogs pa'i sku/_/dbang gi phrin las mthar phyin pas/_/rigs kyi kha dog dmar por gsal/_/rang rtags mchod rten sbrul zhags thogs/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM bi rU pAk+Sha ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ra/_oM bai shra ba Na ya swA hA/_byang du rgyal po chen po rnam thos sras sku mdog ser po bzhad cing brjid pa'i chas can be con dang ne'u le bsnams pa 'khor dang bcas pa'i skur gyur/_rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi byang phyogs nas rgyal po chen po rnam thos sras 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_oM bai shra ba Na sa pa ri wA ra puSh+pe nas shap+ta'i bar gyis mchod cing gtor ma phul/_ri rab gling bzhi'i byang phyogs nas/_/rdo rje gsang bdag dbang gi mthus/_/'jig rten skyong ba'i tha tshig can/_/mthu chen mgon po rnam thos sras/_/byang phyogs bgegs rigs 'dul la mkhas/_/chos skyong longs spyod rdzogs pa'i sku/_/rgyas pa'i phrin las mthar phyin nas/_/rigs kyi kha dog gser ltar gsal/_/rang rtags be con ne'u le thogs/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM bai shra ba Na ye swA hA/_tiSh+Tha badz+ra zhes sbyar ro/_/phrin bcol 'di rtsa rgyud du/_ri rab gling bzhi'i phyogs phyogs nas/_/zhes sogs bzhi ka sdebs su gsungs kyang 'dir sgos chos bsgyur nas kha phral ba yin no/_/gnyis pa phyogs skyong tho sdom ni/_spro na phyogs mtshams brgyad dang*/_steng shar stod dang 'og nub smad du tho brtsegs par so so'i sku'am sngags byang btsugs/_mdun du mchod pa lnga dang*/_gtor ma re bshams pas byin gyis brlabs/_stong pa'i ngang las tho pho brang du gsal ba'i nang du oM in+d+ra ya swA hA/_zhes pas shar du dbang po bskyed/_oM in+d+rA ya hU~M dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/_oM in+d+rA ya sa pa ri wA ra puSh+pe nas shap+ta'i bar dang*/_rang sngags la nam mkha' mdzod kyi sngags btags pas gtor ma phul/_dbang po rdo rje 'chang ba'i lha/_/lha yi rgyal po gdon gyi bdag_/shar phyogs dri za'i tshogs bcas la/_/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/_/'khor dang bcas pa ma lus kun/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_oM in+d+ra ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya/_de bzhin du phyogs gzhan rnams rigs 'gre ba las/_khyad par shar lhor/_stong pa'i ngang las tho pho brang du gsal ba'i nang du oM ag+na ye swA hA/_zhes pas me lha bskyed/_oM ag+na ye hU~M dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/_oM ag+na ye sa pa ri wA ra puSh+pe sogs kyis mchod cing gtor ma phul/_me ste bsreg bya za ba'i lha/_/drang srong rgyal po gdon gyi bdag_/shar lho me lha'i tshogs bcas la/_/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/_/'khor dang bcas pa ma lus kun/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM ag+na ye swA hA/_tiSh+Tha badz+ras brtan/_lhor/_stong pa'i ngang las tho pho brang du gsal ba'i nang du oM ya mA ya swA hA/_zhes pas gshin rje bskyed/_oM ya mA ya hU~M dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_oM ya mA ya sa pa ri wA ra puSh+pe sogs kyi mchod cing gtor ma phul/_gshin rje be con 'chang ba'i lha/_/ma mo'i rgyal po gdon gyi bdag_/lho phyogs gshin rje'i tshogs bcas la/_/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/_/'khor dang bcas pa ma lus kun/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM ya mA ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ras brtan/_lho nub tu/_stong pa'i ngang las tho pho brang du gsal ba'i nang du oM nair t+ya ya swA hA/_zhes pas srin po bskyed/_oM nair t+ya ya hU~M dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_oM nair t+ya sa pa ri wA ra puSh+pe sogs kyis mchod cing gtor ma phul/_bden dang bral ba legs ldan lha/_/srin po'i rgyal po gdon gyi bdag_/lho nub srin po'i tshogs bcas la/_/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/_/'khor dang bcas pa ma lus kun/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM nair t+ya ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ras brtan/_nub tu/_stong pa'i ngang las tho pho brang du gsal ba'i nang du oM wa ru Na ya swA hA/_zhes pas chu lha bskyed/_oM wa ru Na ya hU~M dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_oM wa ru Na ya sa pa ri wA ra puSh+pe sogs kyis mchod cing gtor ma phul/_zhags pa thogs pa chu yi lha/_/klu yi rgyal po gdon gyi bdag_/nub phyogs chu lha'i tshogs bcas la/_/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/_/'khor dang bcas pa ma lus kun/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM wa ru Na ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ras brtan/_nub byang du/_stong pa'i ngang las tho pho brang du gsal ba'i nang du oM wA ya we swA hA/_zhes pas rlung lha bskyed/_oM wA ya we hU~M dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_oM wA ya we sa pa ri wA ra puSh+pe sogs kyis mchod cing gtor ma phul/_rlung ste srog kyang 'dzin pa'i lha/_/rig 'dzin rgyal po gdon gyi bdag_/nub byang rlung lha'i tshogs bcas la/_mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/_/'khor dang bcas pa ma lus kun/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_oM wA ya we swA hA/_tiSh+Tha badz+ras brtan/_byang du/_stong pa'i ngang las tho pho brang du gsal ba'i nang du oM ku be rA ya swA hA/_zhes pas gnod sbyin bskyed/_oM ku be rA ya hU~M dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_oM ku be rA sa pa ri wA ra puSh+pe sogs kyis mchod cing gtor ma phul/_gnod sbyin lag na dbyug to thogs/_/nor srung rgyal po gdon gyi bdag_/byang phyogs gnod sbyin tshogs bcas la/_mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/_/'khor dang bcas pa ma lus kun/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM ku be rA ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ras brtan/_byang shar du/_stong pa'i ngang las tho pho brang du gsal ba'i nang du oM I shwa nA ya swA hA/_zhes pas dbang ldan bskyed/_oM I shwa nA ya hU~M dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_oM I shwa nA ya sa pa ri wA ra puSh+pe sogs kyis mchod cing gtor ma phul/_dbang dang ldan pa 'dren pa'i lha/_/'byung po'i rgyal po gdon gyi bdag_/byang shar dbang ldan tshogs bcas la/_/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/_/'khor dang bcas pa ma lus kun/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM I shwa nA ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ras brtan/_steng du/_stong pa'i ngang las tho pho brang du gsal ba'i nang du oM brah+ma Na sUr+Ya tsan+d+ra ya swA hA/_zhes pas tshangs pa bskyed/_oM brah+ma Na sUr+Ya tsan+d+ra ya hU~M dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_oM brah+ma Na sa pa ri wA ra puSh+pe sogs kyis mchod cing gtor ma phul/_steng gi tshangs pa chen po dang*/_/nyi ma zla ba gza' chen po/_/gza' dang rgyu skar tshogs bcas la/_/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/_/'khor dang bcas pa ma lus kun/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM brah+ma Na sUr+Ya tsan+d+ra ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ras brtan/_'og tu/_stong pa'i ngang las tho pho brang du gsal ba'i nang du oM pr-i thi wI b+h+yaHnA ge b+h+yaHa su re b+h+yaHswA hA/_zhes pas klu bskyed/_oM pr-i thi wI b+h+yaHnA ge b+h+yaHa su re b+h+yaHhU~M dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_oM pr-i thi wI b+h+yaHnA ge b+h+yaHa su re b+h+yaHsa pa ri wA ra puSh+pe sogs kyis mchod cing gtor ma phul/_'og gi klu ste sa yi lha/_/sa 'dzin lag pa chen po dang*/_/dam tshig shes pa'i tshogs bcas la/_/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/_/'khor dang bcas pa ma lus kun/_/phyi 'khor skyong ba'i rdzu 'phrul can/_/bdag cag rnal 'byor rtsal sbyong gis/_/rang gi 'khor rnams thub par mdzod/_/oM pr-i thi wI b+h+yaHnA ge b+h+yaHa su re b+h+yaHswA hA/_tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya/_de ltar rgyal po chen po bzhi dang phyogs skyong bcu rang rang gi dpung dang bcas pas khor yug thams cad bar mtshams med par gtams te cis kyang mi shigs pa'i rgyal thabs kyi gur phub par bsam mo/_/gnyis pa bar mtshams la gsum las/_dang po khro bo bcus mtshams bcad pa ni/_seng ldeng gi phur bu sor brgyad pa tsan dan gyis kha bsgyur ba dar gyi cod pan can bcu mdun du bkod la/_badz+ra ma hA shrI he ru ka_/zhes brjod pas/_bdag nyid zhe sdang rdo rje sku mdog mthing nag mthing dkar dmar ba'i zhal gsum phyag drug gi g.yas gsum rdo rje ral gri dgra s+t+wa/_g.yon gsum zhags pa lcags sgrog thong gshol 'dzin pa/_nyi ma 'bum gyi gzi brjid can/_gar dgu'i nyams kyis sgeg cing*/_dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan pa/_yum kro d+hI shwa rI ma dang mnyam par sbyor ba'i skur gyur/_phaTa? phaTa? badz+ra kro d+ha dz+wa la maN+Dal/_ha la ha la/_zhes brjod pas shangs kyi hU~M ring dang*/_byang chub kyi sems sprin las/_rdo rje ye shes kyi snang ba'i mtshon cha dang*/_khro bo 'chol ba'i tshogs spros pas phyogs bcu'i dregs pa can thams cad tshar bcad/_gtso bo phyogs skyong bcu bkug ste/_steng 'og phyogs mtshams bcur nyi ma'i gdan re re'i steng du myos shing 'gyel stabs su 'khod par gyur/_slar yang khro bo'i tshogs rnams tshur 'dus/_mdun du bkod pa'i phur bu rnams la thim pas khro bo bcur gyur/_oM hU~M kA ra badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaTa?/_oM bi dza ya badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaTa?/_oM ya mAn+ta ka badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaTa?/_oM h+ya gr-I wa badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaTa?/_oM a mr-i ta kuN+Da li badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaTa?/_oM trai lo kya bi dza ya badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaTa?/_oM a pa rA dzi ta badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaTa?/_oM Ar+Ya a tsa la badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaTa?/_oM nI laM daN+Da badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaT/_oM ma hA ba la badz+ra ma hA kro d+ha hU~M hU~M phaTa?/_ces khro bcu so so'i sngags mthar/_oM g+ha g+ha g+hA ta ya g+hA ta ya sarba duSh+TaM phaTa?/_kI la ya kI la ya sarba pA paM phaTa?/_hU~M hU~M hU~M badz+ra kI la ya badz+ra d+ha ra Adz+nyA pa ya ti sarba big+h+nAn kA ya wAka? tsit+ta badz+ra kI la ya hU~M phaTa?/_ces btags pa bzlo shing*/_btab pas rim pa bzhin/_steng du hU~M mdzad/_shar du rnam par rgyal ba/_shar lhor dbyug sngon can/_lhor gshin rje gshed/_lho nub tu mi g.yo ba/_nub tu rta mgrin/_nub byang du 'dod pa'i rgyal po/_byang du bdud rtsi 'khyil ba/_byang shar du khams gsum rnam rgyal/_'og tu stobs po che rnams sku stod khro bo chen po zhal gsum phyag drug pa/_smad phur bu 'bar ba'i rnam pas bgegs la gzir ba/_dbyings kyi yum can sprul pa dang yang sprul mtshon cha sna tshogs pa'i sprin spro bas phyogs kun gtams te cis kyang mi shigs par bsam la/_phyogs g.yas bskor/_mtshams g.yon bskor/_steng shar gyi shar dang*/_'og nub kyi nub tu gdab bo/_/gnyis pa dam sri mnan pa ni/_ra'i sog pa'am dug shog la dam sri'i gzugs lto ba che ba yan lag rid cing 'khums pa'i snying gar tri'i mthar dngos grub la bar du gcod pa'i dam sri pho mo thams cad mA ra ya phaTa?/_ya ma dam sri s+t+waM b+ha ni dzaHdzaH_zhes bris pa thod ngan du bcug la/_sgrub khang gi them pa'i phyi rol du dong gru gsum brus pa'i nang du gan rkyal du bzhag la/_e yaM dz+wa la raM/_brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dam sri pho mo rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/_na mo/_dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/_/dkon mchog gsum gyi bden pa dang*/_/chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/_chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_bcom ldan 'das bde gshegs zhi khro rab 'byams tshogs chen 'dus pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/_sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/_bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis/_dngos grub sgrub pa la bar du gcod pa'i ya ma dam sri 'khor bcas mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig_tri yaM dzaH_tri badz+ra ang+ku sha dzaH_dzaHhU~M baM hoH_zhes pas dgug bstim yid ches par byas la/_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M sarba duSh+TAn ya ma dam sri mA ra ya hU~M phaTa?/_ces phur bu btab la/_hU~M/_dur khrod chen po'i gnas dag tu/_/rnal 'byor gsang ba'i mig 'jor zhing*/_dngos grub chu la rdul 'jug pa'i/_/khro bo hU~M chen kun 'dus nas/_/bsad cing mnan pa'i las byas te/_/ri rab chen po'i rmang du btang*/_/ya ma rA dza'i zas su sbyar/_/chu srin 'bar ba'i kha ru brdzangs/_/'khor lo 'bar ba'i phyag rgyas mnan/_/bdun brgyud rigs ni brlags gyur nas/_/nam yang ldang bar mi nus te/_/byang chub sems ni skyes na btang*/_/zhes brjod cing ling+ga spyi'u tshugs su mnan/_dug sna/_khrag sna/_rdo phye/_lcags phye/_rus chen rnams btab pa'i khar ro g.yam la rgya gram gyi steng suM bris pa ri rab tu gyur pas mnan/_gshin rje'i ltor bcug_/chu srin gyi khar brdzangs/_'khor lo dang rgya gram gyis mnan par bsams la sas bsubs/_badz+ra mup+ti ba~M/_zhes rdo rje'i dbyug pa'i rgyas brdeg_ma ma pA shaM ku ru nan/_zhes bdag gis dbang du byas/_sumab+ha ni nan/_zhes pas khro bo stobs po ches mnan par bsams/_de'i steng du bro ra gru gsum rtse mo lhor bstan pa bcas la/_lag pa bsnol nas mthe'u chung sbrel/_e b+h+rU~M/_hU~M ha he phaTa? b+h+yo raM/_zhes pas/_snod bcud khrag 'thung 'bar ba'i dkyil 'khor du bzhengs par bsams te/_hU~M/_zhe sdang rdo rje 'khor bcas kyis/_/'jig rten khams ni rab 'byams kun/_/thal ba'i rdul bzhin brlag nas kyang*/_/drag po'i phrin las sgrub par mdzod/_/sum+b+ha'i mthar/_ya ma dam sri mA ra ya phaTa?/_ces bro brdung ngo*/_/gsum pa sgo byang gdags pa ni/_sgo byang phyi ma lug gam/_rkyang gi sog pa g.yon pa dang*/_nang ma ra sog gam/_yang na gnyis ka dur khrod kyi ras lta bur bris kyang rung ste/_sku'i rgyab tu so so'i sngags dang gsol byang bris la/_sgo'i ya them gyi phyi la gshin rje gshed dang*/_nang ngos su rta mgrin btags/_mchod gtor re yang bshams pa byin gyis brlabs la/_phyi rten bsang sbyangs/_stong pa'i ngang las oM ya mAn+ta ka hU~M/_zhes brjod pas/_gshin rje gshed smug nag 'khor lo dang be con 'dzin pa ma he'i khri la dor stabs kyis bzhugs pa'i skur gyur/_ye shes pa badz+ra sa mA dzaH_dzaHhU~M baM hoH_zhes pas spyan drangs shing bstims la/_oM ya mAn+ta ka sa pa ri wA ra puSh+pe nas shap+ta'i bar mchod/_mtshan sngags de nyid la nam mkha' mdzod kyi sngags btags pas gtor ma phul la/_hU~M/_gsang chen lhun grub pho brang nas/_/las kyi gshin rje bdag po la/_/bcom ldan chos rjes bka' bstsal ltar/_/de bzhin rig 'dzin sgrub pa po/_/bka' gsang gzhung chen 'di sgrub cing*/_/yang dag gdon la bdag 'jug na/_/'di dag nor bu rin chen te/_/'di la gnod cing bar gcod pa'i/_/lha srin 'byung po sde brgyad kun/_/khyod kyi 'khor dang g.yog yin gyi/_/rnam par smin pa'i chos shod la/_/gsang ba mchog gi rnal 'byor pas/_/bla med 'bras bu ma thob bar/_/sa 'di yan chad ma gtong zhig_/dpal chen mi pham bka' ma 'da'/_/bdag cag ye nas gnyis med de/_/da tsam don gyi dbyings su gcig_/phyi 'khor skyong ba'i mu ran la/_/rdo rje'i yal gam thub par mdzod/_/badz+ra ya mA rA dza sa ma ya s+t+waM/_/zhes bzlas nas me tog 'thor zhing brtan bzhugs bya/_de nas nang gi rten bsang sbyangs/_stong pa'i ngang las oM h+ya gr-I wa hU~M/_zhes brjod pas/_rta mgrin dmar po thod dbyug dang sdig mdzub can pad nyi la dor stabs kyis bzhugs pa'i skur gyur/_drangs bstim dang*/_oM h+ya gr-I wa sa pa ri wA ra'i mthar sngags sngar bzhin sbrel bas mchod gtor phul/_hU~M/_dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/_/mngags gzhug pho nya'i las mdzad pa/_/spyan ras gzigs dbang rta mgrin gyis/_/gdon bgegs sbyor ba rgyun chod cig_/oM hrIHpad+mAn+ta kr-i ta badz+ra kro d+ha h+ya gr-I wa sa ma ya s+t+waM/_zhes bzla zhing brtan bzhugs bya'o/_/gsum pa nang mtshams la bzhi las/_dang po 'bar ba lta ba'i mtshams ni/_mched kun nang du zhugs la/_hU~M/_zhes rjod pas rang nyid zhe sdang rdo rje 'jigs shing rngams pa'i skur gyur pa'i mig gnyis ma dang Ta las nyi ma dang zla ba/_mig 'bras hU~M las bskal pa'i mer 'bar zhing rdo rje'i tshwa tshwa 'phro bas bltas pas bdud bgegs log par 'dren pa'i tshogs thams cad bsdigs bskrad brlags par byas/_rkang mthil gnyis su hU~M yig 'bar ba'i rdo rje'i gom stabs las rdo rje 'bar ba'i sprin 'phro bas phyogs kun gtams te cis kyang mi shigs par bsam la/_hU~M/_rdo rje yi ni nang dag tu/_/seng ge'i lta bas bltas nas ni/_/rdo rje'i gom pas phyogs byas nas/_/khro mig 'bar bas phyir bltas te/_/'gying bag tshul du brjid pa yi/_/'bar ba'i rdo rje sbar nas ni/_/phyi nang rdul chen bsal bar bya/_/zhes dang hU~M bzhi pa'i sngags brjod cing*/_'gying ba dang bcas pa'i snyems pas rdo rje gsor/_dril bu dkrol seng ge'i lta stangs kyis phyogs thams cad du blta zhing dbang ldan nas rdo rje'i 'gros kyis g.yas su bskor ba'i gar gyis bcag go_/gnyis pa khro bo rol pa'i mtshams ni/_rang nyid zhe sdang rdo rjer gsal ba'i thugs ka'i hU~M las khro bo'i sprin mi bzad pa spros/_gsang spyod lta bar mi dbang ba'i bgegs dang log 'dren thams cad bcom/_slar 'dus pa las khro tshogs 'bar ba'i gur gyis phyogs kun gtams par bsam la/_hU~M/_stong gsum stong gi 'jig rten na/_/skye 'gro rtsi shing nags tshal dang*/_/mthong yod snang grags ji snyed pa/_/kun kyang 'bar ba khrag 'thung ste/_/rngams chen gtum thung sha stag 'bar/_/dur khrod dkyil 'khor lhun gyis grub/_/rak+sha yak+sha he ru ka_/rak+ta kro d+ha dz+wa la kha/_ha la ha la tip+ta phaTa?/_/ces brjod/_spro na khro bcu'i stangs stabs dang*/_ma mo'i mchongs stabs dang*/_phra men ma'i rngams stabs sogs kyang bya'o/_/gsum pa mtshon cha 'chol ba'i mtshams ni/_khro bo'i tshogs las mtshon cha mi bzad pa'i sprin spros pas phyogs kun bcings par bsam la/_hU~M/_rdo rje 'khrigs pa'i phreng ba dang*/_/tho ba lcags kyu 'bar ba dang*/_/'khor lo ral gri la sogs rdzas/_/kun gyi phyag rgya'i mtshan mas bskor/_/rdo rje'i phyag rgya bcings la/_/oM badz+ra kro d+ha ha na ha na hU~M phaTa?/_tho ba'i rgya dang*/_oM badz+ra kro d+ha mung+ga ra a ko Ta ya hU~M phaTa?/_lcags kyu'i rgya dang*/_oM badz+ra kro d+ha ang+ku sha hU~M phaTa?/_'khor lo'i rgya dang*/_oM badz+ra kro d+ha dz+nyA na tsakra hU~M phaTa?/_ral gri'i rgya dang*/_oM badz+ra kro d+ha tIk+Sh+Na sa ma ya hU~M phaTa?/_ces brjod/_bzhi pa sreg byed me'i mtshams ni/_bdag gi thugs ka nas su yig 'phros/_gser gyi ri rab rtse mo rtsibs brgyad pa'i rnam pa la lha chen brgyad 'gyel stabs su khro bo'i dbang phyug kyis mnan pa/_de'i steng du thugs ka nas spros pa'i hU~M yig yongs su gyur pa las bdag nyid dang gnyis su med pa'i zhe sdang rdo rje mthing nag ma TaM gyi zhing dbyug bsnams pa/_khyab 'jug gi pags pas stod g.yogs gsol zhing*/_stag dang bya rgod kyi mgo can sogs phra men dgu khris bskor ba/_'jigs shing rngams pa'i skur gyur pa'i thugs ka dang*/_spyan la sogs pa'i hU~M yig mtshon cha'i gur rnams las kyang bskal pa'i me dpung rnon po 'bar zhing 'khrugs pas bgegs thams cad sregs shing 'bar ba'i klong gis phyogs kun gtams par bsams la/_hU~M raM rdo rje me yi ri/_/lhun po 'bar ba'i rtse brgyad la/_/'bar ba'i lha chen bsgyel nas kyang*/_/dbang chen rdo rje bka' sdod gnas/_/shin tu mi bzad 'bar ba yi/_/gtum chen ha la rngams pa'i gzugs/_/lha chen khyab 'jug pags bshus nas/_/zhing chen g.yang gzhi na bza' mnabs/_/gshin rje ma TaM'abar ba yi/_/ro dbyug chen po phyag na 'phyar/_/phra men dgu khri mang po dag_/'bar ba'i tshogs ni gtibs thag bcad/_/gang la cis 'dul der ston pa'i/_/tsit+ta 'bar ba'i me phreng gis/_/do shal _mgul chu'i phreng ba 'dren/_/bskal pa'i me dpung 'bar ba'i klong*/_/srid pa'i rtse mor 'khyil zhing 'phro/_/nam mkha'i khams kun me dpung gtibs/_/rdo rje 'khor lo'i me lce 'thor/_/dur khrod dgon pa'i sa phyogs dag_/me yi ri bo 'bar ba la/_/me yi yi dwags me dag las/_/gang yang gnas par mi phod pa/_/steng gi me lce 'bar ba ni/_/'og gi phyogs su 'phro zhing 'khrug_/'og gi me lce 'bar ba yang*/_/gyen du 'khyil zhing steng du thal/_/me lce dgu phreng 'bar ba dag_/'ur chem chad pas 'thab cing 'khrug_/dur khrod me ni smug cing 'bar/_/zhe sdang 'joms pa mthing nag 'tshub/_/nga rgyal bsregs pas ser nag 'bar/_/'dod chags skem pas dmar nag 'phro/_/phrag dog bsregs pas ljang nag 'khrug_/gti mug sel bas smug nag 'khyil/_/'bar chen klong gi 'khor los gtams/_/rdo rje me'i phyag rgya bcas pas bskor zhing*/_dz+wa la maN+Dal ha la ha la raM/_zhes brjod do/_/de nas bar du gcad bya gcod byed thams cad sems kyi rtog pa ste/_sems nyid dbyings dang ye shes gnyis med rtsa ba byang chub sems kyi dkyil 'khor du rtogs pas/_bar chad kyi ming tsam yang dmigs su ma grub pa ni mi shigs rdo rje'i mtshams gcod ces bya ste/_don la gsang ba de kho na nyid kyi mtshams so/_/de dag ni sa'i cho ga ste nub dang po'i bya ba'o/_/gnyis pa nye bsnyen ni/_sta gon nam lhag par gnas pa'i cho ga la/_yan lag rab gnas dang*/_yan lag can gyi rab gnas so/_/dang po la shom dang*/_cho ga dngos gnyis kyi/_dang po ni/_rtsa ba'i dkyil 'khor gang du bya ba'i dbang ldan gyi phyogs su khru do pa'i maN+Dal dris byugs la sna tshogs pad+ma 'dab ma brgyad pa rdo rje'i ra ba dang bcas pa bri/_de'i dbus su las bum chas ldan rdo rje rgya gram gyi mtshan ma can dgod/_shar du ye shes dang las kyi thig skud/_lhor rdo rje/_nub tu thod chu bdud rtsi lnga dang ldan pa dang go ma ye'i dam rdzas lnga'i b+han+d+ha/_byang du dril bu/_dbus dang mtshams kyi pad 'dab bzhi la rdul tshon lnga mdog rigs bsdebs pa dpa' bo 'bru lnga bkod pa dang*/_de dag gi mthar mchod gtor spyi dang mthun par bsham mo/_/gnyis pa ni/_sngon 'gro nas bzung bdag gi rnal 'byor bzlas pa'i bar sngon du 'gro bas/_las bum/_ra~M ya~M kha~M/_gis bsang*/_swa b+hA was sbyangs/_stong pa'i ngang las bum pa'i gnas su b+h+rUM zhes brjod pas rin po che'i bum pa mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i nang du nyi ma'i gdan la/_hU~M big+h+nAn+ta kr-ita phaTa?/_ces brjod pas khro bo mi 'chi thabs sbyor ljang nag rgya gram dang dril bu 'dzin pa'i skur gyur par bsam la/_oM ma hA kr-i t+yA nuSh+ThA na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA A dar+sha dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA sa ma tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA pra t+ya bek+Sha Na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_zhes las rigs bdag por byas pa'i ye shes lngas dbang bskur/_oM sarba ta thA ga ta ma hA kA ya badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM sarba ta thA ga ta ma hA wAka? badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM sarba ta thA ga ta ma hA tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_zhes sku gsung thugs byin gyis rlob/_badz+ra sa mA dzaHsa snyan gsan dbab/_e h+ye his spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa gnyis su med par bstim/_kA ya wAka tsit+ta badz+ras brtan par byas/_kun bzang zhabs bsil bzhi bsnol gyis mchod/_rdo rje rtse gcig pa'i rgyas las bum la reg ste/_hU~M big+h+nAn+ta kr-ita phaTa?/_ces brgya rtsa brgyad bzlas pa'i mthar/_lha 'od du zhu nas ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil bar bsam zhing*/_bum chu 'thor yab kyis blangs te/_oM swa b+hA wa bi shud+d+he d+harma tA badz+ra sid+d+hi hUM/_zhes brjod cing*/_bdag gnas yo byad thams cad la gtor bas nyes skyon thams cad dag par bsam mo/_de ni lhag gnas thams cad la bsang gtor gyi phyir sngon du 'gro ba'o/_/thig gi lhag gnas ni/_ye thig gi rgyu rdo rje'i rgyun thag zhes ba su ta ste ras bal gtsang ma dang sbrel ba'o/_grogs gzhon nu ma mtshan ldan nam der btags pa'o/_/tshad srid du maN+Dal 'khor khyud ces pa 'grel chung du dkyil 'khor las nyis 'gyur du bshad pa bzhin te/_de yang 'jur mdud med pa'o/_/sboms su sgo'i nyi shu cha ste cha chung gi lnga cha'o/_/grangs ni ye shes kyi thig skud sna lngas bsgyur ba lnga tshan lnga'am lnga tshan gcig go_/rab gnas ni/_bdag nyid dkyil 'khor gyi bdag por gsal ba'i gnas lngar/_hU~M oM swA AM hA dang*/_thig g.yog rigs kyi yum du gsal ba'i gnas lngar mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M rnams kyis mtshan pa rnams rigs lnga yab yum so so'i skur gyur pa'i gtso bo yab yum gyi gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa las 'od zer 'phros/_de bzhin gshegs pa rnams rjes su bskul/_sku gsung thugs kyi dbang thob/_slar yang snying ga'i 'od zer gyis mkha' khyab kyi rgyal ba thams cad rigs lnga'i rnam par spyan drangs/_de rnams kyis ye shes lnga'i dbang bskur nas 'od du zhu ba rang la bstims nas/_yab kyi gsang gnas rdo rje rtse lnga pa'i bum par hU~M yig dang*/_yum gyi mkha' la pad+ma 'dab ma brgyad pa'i snying por hrIHyig 'bar bas mtshan par gyur pa la rjes su chags pa'i sbyor bas snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems sprin thig skud dang ro gcig pa ye shes lnga'i ngo bor spros pa yum gyi mkha' klong du 'byung bar 'gyur ba'i dkyil 'khor du shar bar bsams la/_sa bon bcu po brjod bzhin par yab kyis snyod nas yum gyis 'khel ba ni ye thig gi skud pa byin gyis rlob pa'o/_/de nas rdo rje dang dril bu'i rab gnas ni/_sngar bzhin bsang sbyangs/_stong pa'i ngang las rdo rje'i lte ba la dpal chen po/_yar gyi rwa lnga la khrag 'thung rigs lnga/_mar gyi rwa lnga la rigs kyi yum lnga/_yas mas kyi pad+ma'i 'dab ma brgyad la gnas ma brgyad dang*/_yul ma brgyad/_dril bu'i lte ba dang pad+ma'i 'dab ma brgyad kyi phyogs bzhir rigs kyi yum lnga/_mtshams bzhir gsang ba'i yum bzhi/_zhal shes rab kyi pha rol tu phyin ma dang*/_rtse mo rdo rje khrag 'thung rigs lnga rnams kyi skur bskyed/_rtse dgu pa ni/_mtshams kyi rwa bzhi la lung gi khro bo yab yum bsgom pa tsam khyad par ro/_/gang ltar yang bskur/_rlob/_dbab/_drangs/_bstim/_brtan/_mchod nas/_hU~M a zhes brjod pas lha rnams 'od du zhu/_badz+ra g+haN+De/_zhes brjod pas rdo rje thabs kyi rang bzhin ye shes lnga'i ngo bo/_dril bu shes rab kyi rang bzhin stong nyid chos kyi sgra dbyangs sgrog pa dang*/_gnyis ka'ang don dam pa byang chub sems kyi rang bzhin du mos pa brtan par byas la/_hU~M/_rdo rje dril bu rig pa 'dzin/_/thabs dang shes rab gnyis med pa'i/_/'khor dang mya ngan 'das pa yi/_/chos la de bzhin dbang bsgyur shog_/ces brjod cing rdo rje gsor/_dril bu dkrol bar bya'o/_/thod chu'i rab gnas ni/_bsang sbyangs/_stong pa'i ngang las dam rdzas kyi gnas su/_hU~M ha he phaTa? b+h+yo raM phaTa? dzaH_zhes brjod pas khrag 'thung rol pa'i dkyil 'khor thams cad gsal bar bskyed/_bskur/_rlob/_dbab/_drangs/_bstim/_brtan/_mchod la/_oM gu h+yadz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M/_zhes cung zad bzlas la/_hU~M zhes brjod pas 'od du zhu ba ye shes kyi bdud rtsir 'khyil bar bsam mo/_/gnyis pa yan lag gyi can gyi rab gnas la/_dang po lha lhag gnas ni/_thog mar go ma ye btang ba la/_sngar 'du byas pa'i stegs bu 'jam zhing lham pa la/_dam rdzas bdud rtsi'i rnam pa lngas chag chag 'debs bzhin pas/_hU~M/_rang byung rnam dag byin rlabs can/_/ye shes rang byung grub pa'i rdzas/_/bka' gsang rmad byung pho brang du/_/dur khrod rdzas lngas skyang nul bya/_/pany+tsa a mr-i ta maN+Da la hU~M/_/zhes khyem med par byug go_/thig gdab pa la/_sngon du bya ba dang*/_thig gdab pa dngos las/_dang po ni/_rdo rje rgyal po dang*/_rgyal thebs so so'i yum dang bcas pa bzhi'am/_slob dpon thig g.yog dang bcas pa gnyis kyis kyang*/_rang rang gi chas su zhugs pa'i dkyil 'khor gyi bdag po yab yum gyi sku la bkod pa'i rigs lnga dang bcas pa gsal gdab cing*/_mkha' gsang brlab pa rnams sngar thig skud sgrub pa'i skabs bzhin byas nas bgegs bskrad de/_stong gsum gsang ba'i dkyil 'khor du/_/rmad byung rdo rje'i thig 'gyed na/_gsang ba'i dam la mi gnas pa'i/_/'byung po skye bo gdol pa can/_/'di ru ma 'dug gzhan du dengs/_/zhes brjod cing*/_shangs kyi hU~M ring dang byang chub kyi sems sprin khro bo dang mtshon cha'i tshogs su spros pas bgegs thams cad tshar bcad nas tshur 'dus pa bsrung ba'i gur du 'khrigs par bsam mo/_/de nas thig gdab pa'i las yum la bsgo ba/_shes rab lha mo gsang ba'i yum/_/'dod dgur sgyur ba'i 'phrul mo che/_/chags pa'i tshul gyi thabs la 'dud/_/g.yon du 'khril zhing g.yas su 'khyud/_/'dzum pa'i mdangs kyis zla gam sbyor/_/gsang ba'i byang chub sems 'dren ma/_/khyod ni lha mo rgyal ba'i sras/_/rang bzhin chos kyi mtshan ldan ma/_/rdo rje las kyi yum yin gyi/_/gsang ba'i las rnams kun byos shig_/ces bsgo bar bya'o/_/gnyis pa thig gdab la dngos la/_gnam thig gdab pa ni/_yab yum gnyis kyi lag pa'i 'khor lor nyi zla la byang chub sems kyi thig le rigs lnga'i yi ge'i ngo bor gnas par bsams te/_slob dpon nub nas shar du phyogs pa'i g.yon pa'i khu tshur gyis thig skud bzung ba'i rtse mo g.yas pas thig g.yog shar nas nub tu phyogs pa la gtad de/_las kyi rdo rje 'bar ba 'dis/_/rdo rje gar gyi phyag rgya yis/_/byang chub sems kyi thig 'di drongs/_/rdo rje gsang ba'i las 'di gyis/_/tsan+da d+ha ra hrIHzhes glur blangs te gtad pa na byang chub sems kyi sprin ye shes lnga'i rang bzhin thig skud dang ro gcig par spros pas phyi nang gsang ba rang bzhin gyi dkyil 'khor thams cad gsal zhing mtshon par bsams te/_chos kyi dbyings kyi gzhal yas su/_/mi dmigs gdal ba'i maN+Da la/_/ye shes lnga yi thig 'phros pas/_/bde chen rnam pa phyag rgyar 'bar/_/zhes pa tsam brjod cing gnam thig phyogs bzhir rgya gram du bri ba'am/_yang na nub nas shar tu blta bas tshangs thig dang po dang*/_lho nas byang du blta bas tshangs thig gnyis pa tsam btab pas kyang rung zhing*/_de'i steng du/_me nas rlung du blta bas zur thig dang po/_bden bral nas dbang ldan du blta bas zur thig gnyis pa dang*/_me nas byang du blta bas shar gyi rtsa thig_/rlung nas lhor blta bas nub kyi dang*/_slar yang rlung nas shar du blta bas byang gi dang*/_me nas nub tu blta bas lho'i rtsa thig ste/_thig chen brgyad po dkyil 'khor steng gi nam mkha' la se gol gyi sgra dang bcas pas gdab cing*/_sngags ni thams cad la/_oM dz+nyA na tsakra sU tra ma ti kra ma hU~M/_zhes pa kho na'o/_/rdul tshon gyis bzhengs na thig tshon lhag gnas dkyil chog 'od kyi phreng ba ltar bya/_'dir ras bris kyi dbang du byas te maN+Dalar lha gnas so sor dri bzang dang bdud rtsi lngas gtso bo'i gnas su gru bzhi/_'khor gyi gnas su zlum por byas la/_so so'i sngags kyis me tog gi tshom bu bkod/_/mtha' mchod pa'i tshogs kyis bskor te/_bsang sbyangs byin gyis brlabs nas/_sa chog sngon du 'gro na nam mkha'i lha phab pa tsam gyis chog kyang*/_lag len la dam tshig pa'ang bskyed par mdzad pas/_de ltar na/_bdag nyid dkyil 'khor gyi bdag po'i nga rgyal dang ldan pa'i thugs kar mi shigs pa'i thig le hU~M gi ngo bor gnas par bsam la/_e yaM ra suMkeM raM/_zhes cho 'phrul gyi rang sgrar sgrogs pas yum lnga'i mkha' klong rnam par dag pa 'byung ba lnga'i dkyil 'khor du lhun gyis grub par gyur/_slar yang b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he ka pA la b+h+rU~M/_zhes pas sgra gdangs kyi rkyen las ji ltar 'byung bar 'gyur pa'i gzhal yas khang gdan dang bcas pa gsal btab la/_hU~M oM swA AM hA hU~M ha he phaTa? b+h+yo raM/_zhes brjod pas/_dkyil 'khor gyi 'khor lo thams cad dwangs pa'i mtsho la gza' skar shar ba ltar bkra lam gyis gsal bar bskyed la/_oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA A dar+sha dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA sa ma tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA pra t+ya bek+Sha Na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA kr-i t+yA nuSh+ThA na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_zhes bskur/_oM sarba ta thA ga ta ma hA kA ya badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM sarba ta thA ga ta ma hA wAka? badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM sarba ta thA ga ta ma hA tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_zhes brlab/_badz+ra sa ma dzaHsa dbab/_e h+ya his drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa bstims/_kA ya wAka? tsit+ta tiSh+Tha badz+ras brtan/_oM na maHsarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM utag te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/_kun bzang*/_oM A ha ra A ha ra sarba bid+yA d+ha ra pU dzi te na maHsa man+ta bud+d+ha nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hA/_zhabs bsil/_oM pa na peM/_pe nu su ra to/_ti pu pa ra mu/_sarba ta thA ga ta sid+d+hi hu/_sa ma yo ta mu/_sarba ma hA su kha sid+d+hi hU~M/_oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe d+hU/_oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe pu/_oM shrI badz+ra rA ga A lo ke hrIH_oM shrI badz+ra rA ga gan+d+he gan/_bzhi bsnol/_sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_sman/_ma hA rak+ta kha raM khA hi/_rak+ta/_ma hA ba liM ta kha raM khA hi/_gtor ma rnams 'bul/_brjod med shes rab sogs bstod pa rnams byas la/_spos dang bcas pa'i rdor dril 'dzin bzhin pas/_mgon po kun mkhyen bdag nyid can/_/gcig dang du ma yongs bral phyir/_/ma lus bdag nyid dgongs su gsol/_/khyed rnams mos shing mchod pa dang*/_/khams gsum yongs su gzung bya zhing*/_/rang bzhin mnyam par sbyar ba'i phyir/_/rig pa 'dzin bdag dkyil 'khor gyi/_/las rnams yongs su rdzogs par bgyi/_/thugs rjes nye bar dgongs mdzad de/_/dkyil 'khor byin gyis brlabs nas ni/_/sa gzhi yongs su gzung bar mdzod/_/oM badz+ra sa ma ya s+t+waM/_zhes lan gsum du gsol ba btab pas/_lha rnams dgyes par rol pa'i gzi byin mtha' yas pas de nyid du thim pas thams cad dkyil 'khor gyi rang bzhin du gsal bar bsam mo/_/gnyis pa bum pa lhag gnas ni/_rin po che la sogs pa'i bum pa lto ba zlum zhing mgrin pa ring ba mchu 'phyang ba sogs kyi mtshan nyid dang ldan pa lha grangs sam rigs kyi grangs dang mthun pa ste/_bum pa lnga'am bcu yang rung zhes rigs kyi sgo nas lnga dang dgur byas pa las/_lhag ma bcu pa ni/_sngar bshad pa'i las bum nyid do/_gang ltar yang gu gul gyis bdug cing*/_bgegs bskrad/_mgul chings la sogs pa'i chas su gzhug_/rdzas so lnga'i bcud kyis 'gengs ba sogs spyi dang mthun par bsham zhing*/_shin tu bsdu na/_rnam rgyal dang*/_las bum gnyis las/_rnam rgyal yang dbus kyi khro bo gsang bum kho na la brten nas 'grub ste/_yang na bum pa'i skyin pa ru/_zhes pa nas/_gang ba'i b+han+d+ha de bzhin bzhag_/ces gsungs pa'i tshul ni/_pho mo'i thod pa mtshan ldan chang dang rdzas so lnga'i bcud kyis bkang ba dar mthing dmar gyis bcings shing lcang los brgyan pa ste/_dkyil 'khor gyi lte ba la sogs pa'i lha'i gnas rnams su rigs ma 'chol bar bzhag_/bum pa gcig las med na gtso bo'i gnas su dgod/_mthar mchod pa rnams kyis ji ltar mdzes par bskor/_las bum rang gi mdun sogs gang bder bsang gtor gyi don du bzhag_/bum pa rnams/_oM swa b+hA wa bi shud+d+he d+harma tA sid+d+hi hU~M/_zhes bsangs/_shU n+ya tAs stong par sbyangs/_stong pa'i ngang las b+h+rU~M zhes brjod pas ye shes rin po che'i rang bzhin gyi bum pa mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i gzhal yas khang gi nang du/_hU~M oM swA aM hA/_hU~M ha he phaTa? b+h+yo raM/_zhes brjod pas/_bcom ldan 'das dpal chen po he ru ka la sogs te dkyil 'khor gyi 'khor lo thams cad dwangs pa'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin bkra lam gyis gsal bar bskyed la/_oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA A dar+sha dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA sa ma tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA pra t+ya bek+Sha Na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM ma hA kr-i t+yA nuSh+ThA na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_zhes bskur/_oM sarba ta thA ga ta ma hA kA ya badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM sarba ta thA ga ta ma hA wAka? badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_oM sarba ta thA ga ta ma hA tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/_zhes brlabs/_badz+ra sa ma dzaHsa dbab/_e h+ya his drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa bstims/_kA ya wAka? tsit+ta tiSh+Tha badz+ras brtan/_oM na maHsarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM utag te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/_kun bzang*/_oM A ha ra A ha ra sarba bid+yA d+ha ra pU dzi te na maHsa man+ta bud+d+ha nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hA/_zhabs bsil/_oM pa na peM/_pe nu su ra to/_ti pu pa ra mu/_sarba ta thA ga ta sid+d+hi hu/_sa ma yo ta mu/_sarba ma hA su kha sid+d+hi hU~M/_oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe d+hU/_oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe pu/_oM shrI badz+ra rA ga A lo ke hrIH_oM shrI badz+ra rA ga gan+d+he gan/_bzhi bsnol/_sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_sman/_ma hA rak+ta kha raM khA hi/_rak+ta/_ma hA ba liM ta kha raM khA hi/_gtor ma rnams 'bul/_brjod med shes rab sogs bstod pa rnams byas nas gzung thag la 'jus te/_bdag gi zhal nas sngags kyi phreng ba gzungs thag la 'khril te song bas bum pa'i lha rnams kyi thugs rgyud bskul/_snyoms par zhugs pa'i byang sems ye shes kyi bdud rtsir babs pas bum pa gang bar bsam zhing lha so so'i rtsa sngags gtso 'khor gyi 'gros sbyar ba ci nus bzla zhing*/_de tsam mi nus na/_oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M/_zhes pa tsam bzlas pas kyang 'grub cing gang ltar yang bzlas pa rdzogs pa'i mthar gtso bo'i sngags kyis thod chu bum nang du phul bas/_lha thams cad chags pa chen pos ye shes kyi bdud rtsir zhu ba bum chu dang ro gcig tu gyur par bsam zhing*/_bdug spos kyis kyang bdug par bya'o/_/bum pa mang po'i tshe na rigs kyi dbye bsdu'i bskyed tshul shes dgos kyang rnam rgyal gcig nyid la bsdu ba'i dbang du byas nas 'dir ma spros so/_/bdag 'jug sogs la bum pa nges par dgos kyang*/_sgrub mchod tsam la ni bum pa ma grub na'ang dgag bya chung zhing*/_sta gon gyi skabs 'di ma gtogs dngos gzhi sgrub pa'i skabs su ni/_bdag mdun bum gsum dbyer med du shes pa'i gnad go bar bya'o/_/sgrub dbang gi skabs kyi slob ma sta gon dgos pas dbang chog ltar bya'o/_/gsum pa gral bsham pa ni/_mos slob tsam la yul lugs dang 'tsham pa'i khri bshams pa la rdo rje slob dpon dang*/_'khor rnams stan gyi rim pa ji ltar rigs par 'khod nas/_dang po dbang sgyur ting nge 'dzin gyis gnas byin gyis brlabs pa ni/_don chos nyid kyi rol pa ye shes lngar ma 'gags pa snang ba'i rtags su kun gzhi byang chub kyi sems hU~M yig 'bar ba'i sprin las e yaM ra suM keM raM/_zhes cho 'phrul gyi rang sgrar grags pa las yum lnga'i mkha' klong rnam par dag pa 'byung ba lnga'i dkyil 'khor du lhun gyis grub par gyur/_slar yang*/_b+h+rU~M zhes pa'i sgra gdangs kyi rkyen las nam mkha' thams cad pho brang gi gzhal yas khang 'byams klas par bsam la/_bruM khaM taM kha ta li b+h+rU~M/_zhes brjod cing gnas khang gi phyogs kun tu bdud rtsi lnga gtor zhing byug go_/gnyis pa phyag rgya chen po'i ting 'dzin gyis 'khor brlab pa ni/_thog mar rtags gsum gdab ste/_mgrin par zhag gi zo ris zla gam du gdab cing*/_hU~M/_chos rnams ye nas gnyis med pa'i/_/byang chub sems su gcig pa'i phyir/_/zhag gi zo ris mtshan ma ni/_/he ru ka yi gnas bcu dang*/_/dur khrod chen po'i gnas brgyad du/_/sangs rgyas kun dang gcig pa'i phyir/_/'di yang sngon gyi dam tshig lags/_/'di yang rtags kyi phyag rgya'o/_/oM ma hA smr-i ti maN+Da la hU~M/_dpral bar thal chen gyi tshom bu rtse gsum ris su/_hU~M/_chos rnams ye nas gnyis med pa'i/_/byang chub sems su gcig pa'i phyir/_/thal chen tshom bu'i mtshan ma ni/_/he ru ka yi gnas bcu dang*/_/dur khrod chen po'i gnas brgyad du/_/ging chen kun dang gcig pa'i phyir/_/'di yang sngon gyi dam tshig lags/_/'di yang rtags kyi phyag rgya'o/_/oM ma hA keM ni ri ti dz+wa la maN+Da la hU~M/_dpral kos mkhur tshos bzhir rak+ta'i thig le/_hU~M/_chos rnams ye nas gnyis med pa'i/_/byang chub sems su gcig pa'i phyir/_/rak+ta'i thig le'i mtshan ma ni/_/he ru ka yi gnas bcu dang*/_/dur khrod chen po'i gnas brgyad du/_/mkha' 'gro kun dang gcig pa'i phyir/_/'di yang sngon gyi dam tshig lags/_/'di yang rtags kyi phyag rgya'o/_/oM ma hA rak+ta ti la ka maN+Da la hU~M/_zhes gdab/_de nas thams cad bdud rtsi lngas khrus byas la/_slob dpon gyi phyag sor g.yas g.yon gyi nyi zla'i dkyil 'khor la rigs lnga yab yum gyi sa bon bkod pa'i 'od kyis mched thams cad kyi snying nang na gnas pa'i rigs drug gi sa bon bag chags dang bcas pa bsregs pas/_sems kyi rtog pa dang*/_de las byung ba'i lus ngag yul dang bcas pa sbyangs te/_sems nyid 'od kyi thig le gser zhun lta bur gyur pa las/_slob dpon gyis/_hU~M/_zhes brjod pas rigs lnga 'dus pa'i sras mchog rdo rje sems dpa'i skur sad pa'i gnas gsum du/_oM AHhU~M gis rgyas btab pas byin gyis brlabs/_spyi bor haM bkod pa zhu ba'i 'od kyis sku'i cha thams cad rdo rje'i rdul phra rab kyis gtams par bsam/_rdor dril lag tu gtad de/_gsang ba'i spyod pa rmad du byung ba la bslab par gdams pa ni/_'jig rten spyod tshul thams cad ni/_/sgyu ma yin phyir shin tu spang*/_/'jig rten 'das pa'i spyod tshul dag_/ji ltar 'byung ba de ltar spyod/_/ces gdams/_slar yang gdams pa'i tshig brjod cing gsal gdab pa ni/_e ma'o dur khrod gsang ba yi/_/rmad byung zhing khams dga' tshal 'di/_/skal ldan dbang phyug rgyal ba'i sras/_/'dus shing tshogs pa'i rig 'dzin rnams/_/e ma'o dga' mchog bde chen grogs/_/dam tshig srog gi lu gu rgyud/_/thabs dang shes rab 'brel ba yi/_/sprul pa'i gshog bu gra rgyas pa/_/tshogs gnyis rtsal gyi rlabs sprugs nas/_/chos nyid mkha' la lding bar rigs/_/de nas mched kun lhar gsal ba nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du bzhag la/_e yaM/_zhes brjod pas/_rlung gis btegs/_khyung phrug rtsal sbyong ba bzhin nam mkha' la lding bar gyur/_/dz+wa la khaM lhan/_zhes brjod pas mkha' las babs te so so'i gnas su 'khod pa la gnang ba byin pa ni/_/de ring phan chad rgyal ba'i sras/_/dbang phyug yin pas ci bder spyod/_/ces brjod do/_/gsum pa tshogs chen 'dus pa'i ting nge 'dzin gyis yo byad brlab pa las/_spyir rlob pa ni/_stong pa'i ngang las mAM yig yongs su gyur pa las yum mA ma ki sngon mo bdud rtsi'i bum pa 'dzin pa'i skur gyur pa'i thugs ka'i mAM las bdud rtsi'i chu rgyun babs pas rdzas rnams sbyangs nas bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/_bye brag tu rlob pa ni/_yo byad tsho gsum du bcad la/_tsho gcig gong du nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas mang por spel la sngon 'gro'i dus su mchod sbyin bya/_tsho gcig mjug tu dga' ston gyi phyir gud du bzhag_/tsho gcig sgrub pa'i cha rkyen bya phyir ras sam shing gzhong la sogs pa'i snod du blugs la dur khrod kyi ras kyis kha bkab/_bdud rtsi lnga gtor bas sbyangs/_zhing chen po'i sha tshil gyi gsur dang gu gul gyi dud pas bdug_/'bar ba'i lta bas khro bo'i stangs stabs kyis bskor zhing tsham rngam byas la/_yo byad thams cad dam rdzas bdud rtsi lngar gsal ba'i steng du hU~M oM swA AM hAs mtshan pa spro bsdus rigs lnga'i phyag mtshan du gyur/_de las 'od zer spro bsdus rdzas kyi dngos po sbyangs te ye shes kyi bdud rtsi 'dod yon gyi sprin 'phro bar bsam mo/_/de'ang gtor ma dang phyi nang bar gsum gyi mtshams gcod sogs byed pa'i bar du rdul tshon yin na mched 'ga' zhig gis dkyil 'khor gyi 'phro 'brir bcug zin pa dang*/_rnam pa 'god pa ni/_sgrub dbang mchod pa'i rdzas rnams mdun du zhing lpags steng bkram la/_bgegs bskrad pa/_mtshan ma byin gyis rlob pa gnyis las/_dang po ni/_bdag nyid zhe sdang rdo rjer gsal bas/_phaTa? phaTa?/_badz+ra kro d+ha dz+wa lamaN+Da la/_ha la ha la/_/zhes sogs kyis sprul pa'i khro bo dang mtshon cha'i sprin spro zhing drag po'i tshim rngams dang bcas pas bgegs bskrad la bsrung ba'i mtshams bcing ngo*/_/gnyis pa ni/_gzugs brnyan gyi dkyil 'khor raM yaM khaM gis sbyangs te/_bdag nyid dkyil 'khor gyi bdag por gnas pa'i thugs ka nas 'byung lnga rim brtsegs gzhal yas khang dang bcas pa spros/_gzugs brnyan gyi dkyil 'khor la thim pas bsrung 'khor gzhal yas khang gdan dang bcas par gyur/_slar yang hU~M oM swA AM hA/_hU~M ha he phaTa? b+h+yo raM/_zhes brjod pas yab yum snyoms par zhugs pa'i mkha' las dkyil 'khor gyi 'khor lo yongs su rdzogs par 'thon te/_rang rang gi mtshan ma rnams la thim pas lha de dang de'i rnam par bkra lam gyis bzhugs par bsam zhing*/_rig 'dzin rnams ni/_badz+ra yo gi dzaHsa spyan drangs nas mtshan ma rnams la thim pas so so'i skur bskyed/_sgrub rdzas gzhan rnams la mkha' khyab kyi de bzhin gshegs pa thams cad kyi gzi byin hU~M zhes bsdus nas sgrub rdzas so so la thim par bsam zhing byin gyis brlabs nas/_las mkhan gyis rim pa bzhin dgod par bya ste/_dkyil 'khor gyi dbus su lding khri rim pa gsum pa bkod pa'i 'og ma'i dbus su sku rten thod sku dang*/_de'i rgyab bam sku rten med na de'i go sar gsung rten yab yum gyi snying po bris pa'i thod pa/_thugs rten rdor dril gyis g.yas g.yon brten pa dang bcas pa/_hU~M/_dbyings dang ye shes ngo bo nyid/_/khrag 'thung 'bar ba'i dkyil 'khor gtso/_/ye shes mtshan ldan ka pA la/_/dpal chen yab yum rdzas su bkod/_/badz+ra ka pA la aHbo d+hi tsit+ta oM/_zhes dgod/_lha tsaka rnams zhi ba dang khro bo'i rtsa ba'i lha rnams thod sku'i mdun dang*/_de lhag rig 'dzin bla ma/_phyi dbang*/_nang dbang*/_sgrub dbang gi tsaka li rnams sde tshan bzhir bgos pa bsdams te phyogs bzhir 'god/_lding khri bar ma'i dbus su sman sgrub dang 'brel na/_sman bsdu zhing btag btsag bsre sbol gyi dgongs pa phyag bzhes ltar byas nas gsang bum thod pa kha sbyor du blugs pa'am/_ma 'brel na sman phud blugs pa che mchog gi sngags kyis bzhugs su gsol/_mar me ni/_zhun chen gsal ba'i mar me ni/_/skye med byang chub sems kyi don/_/skye ba med pa'i chos dbyings nas/_/ma rig mun pa sel byed pa/_/ye shes gsal byed don du dgod/_/ces pas gcig las med na sman gyi mdun dang*/_lnga'am dgu yod na lhag rnams phyogs dang mtshams so sor dgod/_sngar lhag gnas byas pa'i bum pa rnams spos rol gyis sna drangs te dkyil 'khor la g.yas su bskor nas/_hU~M/_bum pa ma lags rgyal po lags/_/rgyal po'i sngags kyis btab nas kyang*/_/rgyal po chen por mnga' gsol gyis/_/rgyal po'i tshul du bzhugs su gsol/_/zhes dang*/_zhi khro'i spyi sngags brjod cing*/_bum pa dgu'am lnga yod na lding khri steng mar rigs dang mthun pa'i phyogs so so/_gcig las med na dbus su dang las bum dkyil 'khor gyi byang shar ram rang gi mdun du dgod/_mar me snod bcud dbyings dang ye shes su rtogs pa'i ting nge 'dzin gyis brlabs te shar du 'god/_bsnyen phur byug bdug brab gsum gyis gzi byin bskyed nas stong pa'i ngang las hU~M las rdo rje gzhon nur bskyed cing byin gyis brlabs te byang dang*/_khro bcu'i mtshams phur sngar bsrung ba'i dus btab pa ltar phyogs ma 'khrul bar dkyil 'khor gyi mtha'i phyogs mtshams su 'god/_ma mo'i mdos shes pa bzhi ldan ma 'dres yongs rdzogs kyi rol mor 'char zhing*/_rak+ta snang ba chags zhen gyi rtog tshogs gnyis med byang chub sems kyi mkha' klong du sgrol ba'i ting nge 'dzin gyis brlabs te shar lhor 'god/_chos skyong spyi gtor gru gsum mtheb kyu sum cus bskor ba dang*/_sman phud gnyis 'dod yon bdud rtsi'i rang bzhin du brlabs te nub byang du 'god/_e waM ma ya bzhi las bskyed pa'i las bzhi'i hom/_dmar gtor thog mde'u'i dbyibs can/_kong zor/_gdab phur rnams dug mtshon gyi nus pa can du brlabs pa dang*/_e las brub khung du nya bo kha sbyor dbye ba byas pa rnams byang shar du 'god/_rig 'dzin spyi gtor zlum brjid pad 'dab bzhis bskor ba gtor snod chos dbyings kyi klong du gtor rdzas ye shes lnga'i rang bzhin rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor 'dod yon gyis mchod sprin 'phro ba dang bcas par brlabs pa dang*/_smad phud du bdud rtsir brlabs te shar lhor 'god/_lnga tshan lnga dang snying po lnga'i rdzas sbyar ba'i tshe 'brang bum gzugs tshe ril gyis gcer ba dang tshe chang gnyis snod gzhal yas khang du bcud AM pAM las tshe dpag med yab yum dkar po pad+ma dang tshe bum 'dzin par bskyed cing stong khams kyi tsho srog bsdus nas bstim pa shar du ste/_de thams cad bka' so so'i sngags brjod bzhin du 'god par bya'o/_/gzhan yang sgrub rdzas spyi'i nang tshan/_dpal bshos pad+ma 'dab bzhi'i steng du zla gam kha sbyor steng dkar 'og dmar ba'i kha rgya gram gyis bcad cing rdo rje phyed pa'i tog can bsang sbyangs/_rang gi thugs ka nas hU~M dkar po dang mUM dmar po 'phros pa zhu ba las thabs shes nyi zla kha sbyor bde chen byang chub sems kyi ngo bo las 'dod yon longs spyod kyi sprin 'phro bar bsams la shar du dgod/_dbang bshos zla gam dmar po gyen bslang nyi zla'i tog can la/_bdag gi thugs ka nas trAM 'phros zhu ba las rin po che'i mchod sdong las phyi nang gsang ba'i mchod sprin 'byung bar brlabs la nub tu 'god/_dkar gsum mngar gsum phye dang sbyar ba'i 'brang rgyas rtsa ba sum gcig zlum po dang stod sum gnyis gshog pa gnyis pa zla gam gzugs g.yas g.yon du bkra shis kyi bya kha sprod can la gsal shing rim pa bcu bzhi btsugs pa bza' bca' btung ba'i dngos grub kyi rdzas mched lcam gyi grangs las lhag pas bskor ba la 'khor 'das snod bcud kyi yon tan ma lus pa bsdus shing bstims pas brlabs la lhor 'god/_gsol byang thod pa mtshan ldan du dza gad bur sbrang gi 'phrad dang bdud rtsi ril bu'i phab sbyar ba'i steng du/_rang gi thugs ka nas b+h+rU~M 'phros pas 'khor lo mu khyud dang bcas pa'i lte bar hU~M zung dang ha brgyad 'phros pa las dpal chen po che mchog he ru ka yab yum la kau rI sogs khro mo brgyad kyis bskor bar bskyed cing*/_gnas gsum gyi yig 'bru'i 'od zer gyis zhi khro'i lha tshogs thams cad kyi sku gsung thugs kyi byin rlabs bsdus te thim pas gsol byang la yi ge 'bru gsum gyi rnam par shar bar bsam la/_oM AHhU~M ci rigs bzlas nas byang du bkod pa ni che mchog brlang po'i dkyil 'khor zhes bya ste gsang ba brtul zhugs spyod pa'i sgrub rdzas so/_/dkyil 'khor gyi rgyan ni zur bzhir mda' dar/_grwa bzhir gri dang me long*/_sgo bzhi'i thad kar las bzhi'i phur bu/_zur bzhir rgyal mtshan dang phyogs bzhir ba dan rnams tshon skud kyi drwa bas sbrel zhing*/_gzhan yang steng du gdugs dang bla re/_phyogs kun yol ba dang lda ldi la sogs pas mdzes par brgyan/_mchod rdzas ni/_dkyil 'khor gyi mdun du zhi gtor zlum brjid dkar po mtheb kyu zhe gnyis dang*/_khro gtor dpal bshos dmar po zur gsum pa la 'khor rang 'dra brgyad dang mtheb kyu drug cus gcer ba/_gzhan yang bka' srung dpal mgon lcam dral sogs srung ma spyi bye brag gi gtor ma rnams kyang ci bder sgrig cing g.yas g.yon du sman rag_/dkyil 'khor gyi mthar phyi nang gi mchod rdzas rnams ci 'byor ba bzang zhing bkod legs par bsham pa sogs 'dir dgos pa'i yo byad thams cad tshogs par bya'o/_/dkyil 'khor byin dbab pa ni/_dpon slob thams cad zhwa gos dang rgyan bzang po bstar/_rnal 'byor pho rnams kyis hasta dang*/_mo rnams kyis phreng bas g.yob/_sbyar spos kyis bdug cing 'bud dkrol brdung bya'i rol mo dang gdung dbyangs spyugs glu'i sgra rnams kyis bskul bas zhi khro'i lha tshogs thams cad nam mkha' 'gengs pa tsam du 'thibs kyis byon nas/_bdag gnas dkyil 'khor yo byad dang bcas pa la thim pas sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor los byin gyis brlabs par mos la/_hU~M/_nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i 'jig rten nas/_/rnal 'byor dbang phyug rigs kyi yum dang bcas/_/rgyal ba'i srung mar gyur pa'i dam tshig can/_/mchod do bla ma rnams la skyabs su mchi/_hU~M/_mi gnas ye shes thugs kyi dkyil 'khor nas/_/bcom ldan che mchog khro rgyal 'khor dang bcas/_/sngags tshig spyugs pa'i brda yis spyan 'dren gyi/_/phyag rgya gar gyi brda yis g.yab 'dor na/_/dpal chen yab yum thugs dam rjes dgongs nas/_/thugs dam brda la dgongs te gshegs su gsol/_hU~M/_chos nyid bde ba chen po'i sku byung ba/_/bcom ldan che mchog yab yum gshegs su gsol/_/dur khrod dregs pa'i tshogs rnams 'joms mdzad pa/_/rgyud lung khro rgyal yab yum gshegs su gsol/_/ye shes 'bar ba brgyad kyi dkyil 'khor nas/_/gau rI khro mo brgyad po gshegs su gsol/_/chos nyid mkha' ltar dag pa'i dkyil 'khor nas/_/sing+ha phra men brgyad po gshegs su gsol/_/'bar ba'i bar khyams dur khrod nang shed nas/_/spor ma gsang yum tshogs rnams gshegs su gsol/_/tshad med sgo bzhi gsang ba'i dkyil 'khor nas/_/rta gdong sgo ma 'khor bcas gshegs su gsol/_/dam tshig lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor nas/_/dbang phyug ming sring 'khor bcas gshegs su gsol/_/zhe sdang 'bar ba thugs kyi dkyil 'khor nas/_/khro rgyal srin po 'khor bcas gshegs su gsol/_/dur khrod 'bar ba chen po'i dkyil 'khor nas/_/mkha' 'gro sum cu rtsa gnyis gshegs su gsol/_/sgrol byed 'bar ba las kyi dkyil 'khor nas/_/rdo rje ging chen 'khor bcas gshegs su gsol/_/ci bgyis bka' nyan las kyi dkyil 'khor nas/_/pho nya sder mo 'khor bcas gshegs su gsol/_/las rnams yongs su grub pa'i dkyil 'khor nas/_/ye shes ma mo'i tshogs rnams gshegs su gsol/_/sdom pa sa la gnas pa'i dkyil 'khor nas/_/rig 'dzin rtsal 'chang 'khor bcas gshegs su gsol/_/deng gi gnas mchog dur khrod tshogs re 'dra/_/b+hany+dza gsar rnying tshogs ni rdza ltar lhags/_/keng rus gsar rnying tshogs ni ri ltar spungs/_/rak+ta gsar rnying tshogs ni rgya mtshor bskyil/_/mAM sa gsar rnying tshogs ni thang ltar gdal/_/zhing chen gsar rnying tshogs ni bye ltar bkram/_/tsit+ta gsar rnying tshogs ni rlung ltar spungs/_/byang chub sems kyi tshogs ni gangs ltar chags/_/rgyan cha gsar rnying tshogs ni sprin ltar gtibs/_/ta na ga na'i tshogs ni dbyings ltar rol/_/rdo rje mched lcam lha dang lha mor rol/_/ma mo mkha' 'gro'i tshogs ni nam mkhar 'thibs/_/rnal 'byor longs spyod che la spyan 'dren na/_/thugs dam brda la dgongs te gshegs nas kyang*/_/dkyil 'khor chen po 'di la byin phob la/_/sgrub pa'i rtags dang mtshan ma bstan nas kyang*/_/bla med sku gsung thugs kyi dngos grub stsol/_/oM badz+ra sa ma ya sid+d+hi pheM pheM/_badz+ra a be sha ya a a/_zhes brjod pas/_dkyil 'khor gyi lha tshogs nam mkha' gang bar byon/_pra be sha ya phaTa? kyis sgo phye/_a be sha ya a as gnyis med du bstims pas/_dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang bdag gnas yo byad dang bcas pa thams cad gzi byin dang ldan par bsam mo/_/de nas bsnyen par gnang ba'i dbang bskur ba ni/_slob dpon gyi thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros/_slob ma'i sems kyi rtog pa dang*/_de las byung ba'i lus ngag sbyangs te mi dmigs pa'i ngang las hU~M zhes brjod pas dpal chen po badz+ra he ru ka'i skur gyur pa la/_hU~M las byung ba'i ye shes kyi rdo rje lag g.yas dang*/_a las byung ba'i stong nyid kyi chos sgra sgrogs pa'i dril bu lag g.yon du gtad pas thabs shes gnyis su med par 'brel ba'i dbang thob par bsams la/_hU~M/_rdo rje dril bu rig pa 'dzin/_/thabs dang shes rab gnyis med pa'i/_/'khor dang mya ngan 'das pa yi/_/chos la de bzhin dbang bskur ro/_/na mo/_phyogs bcu dus bzhi'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi bden pa'i byin rlabs kyis/_skal ldan rig pa 'dzin pa khyed rnams la rdo rje dang dril bu'i dbang bskur bas/_gsang ba'i dkyil 'khor chen por zhugs te bsnyen sgrub rnam bzhi'i sgo nas phrin las rnam pa bzhir longs spyod pa la thabs dang shes rab gnyis su med par 'brel ba'i dbang dam pa thob par gyur cig_/oM badz+ra g+haN+De tiSh+Tha a b+hi Shiny+tsa hU~M/_zhes rdo rje gsor zhing dril bu bkrol nas snying gar gtugs la lag tu gtad do/_/phur bu _oM badz+ra kI li kI la ya hU~M phaTa?/_ces pas sras mchog gi skur gyur pa'i gnas gsum du/_oM AHhU~M gi 'phro 'dus rdo rje gsum du byin gyis brlabs pa lag tu gtad la/_hU~M/_mi g.yo chos sku yon tan mchog mnga' ba/_/sdug bsngal log par 'khyams pa'i sems can rnams/_/thugs rjes gnyis med dbyings su sgrol mdzad pa/_/khro rgyal 'bar ba'i dbang 'di khyod la byin/_/na mo/_phyogs bcu dus bzhi'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi bden pa'i byin rlabs kyis/_skal ldan rig pa 'dzin pa khyed rnams la phur bu'i dbang bskur bas/_bar du gcod pa'i bgegs dang log 'dren ya ma dam sri thams cad 'dul ba'i dbang dam pa thob par gyur cig_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaTa?/_a b+hi Shiny+tsa hU~M/_zhes phur bu snying gar gtug cing bgegs la sgril lo/_/phreng ba a tsan+d+ra zhes pas zla ba'i dkyil 'khor la gnas pa'i trAM yig zung lngar gyur pa'i 'od zer gyis de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsung rdo rje'i yon tan thams cad bsdus te thim pa las phreng bar gyur pa gtad la/_hU~M/_rdo rje ru dra bzhad pa che/_/khur ba dbugs kyi rlung 'byin pa/_/'brug gi sgra ltar zab pa yi/_/ru lu ru lu'i sgra sgrog bzhad/_/phyag rgya 'di yis dbang bskur ro/_/na mo/_phyogs bcu dus bzhi'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi bden pa'i byin rlabs kyis/_skal ldan rig pa 'dzin pa khyod rnams la phreng ba'i dbang bskur bas lha'i thugs dam bskul ba'i dzapa bzla ba dang sangs rgyas thams cad kyi gsung sgra dbyangs mi zad pa'i dbang dam pa thob par gyur cig_/oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M a b+hi Shiny+tsa hU~M/_zhes phreng ba snying gar gtug cing ru lu'i dzapa cung zad bzlar gzhug go_/rnga nyi ma la gnas pa'i hU~M yig_badz+ra tsa ma ra dzaHma ra ya hU~M/_zhes pas skye med kyi sgra sgrog pa'i ye shes kyi rngar gyur pa gtad la/_hU~M/_chos sku mchog mnga' ye shes cho 'phrul ldan/_/dpal gyi phyag rgya ye shes tsa ma ra/_/rigs kyi bu mchog khyod la dbang bskur bas/_/ma mo mkha' 'gro thams cad dbang sdud cing*/_/thugs dam gnad nas bskul bas bran bzhin du/_/'khol ba'i dbang chog dam pa thob par shog_/na mo/_phyogs bcu dus bzhi'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi bden pa'i byin rlabs kyis/_skal ldan rig pa 'dzin pa khyod rnams la ye shes kyi rnga'i dbang bskur bas/_ma mo dang mkha' 'gro dbang du sdud cing bran du 'khol ba'i dbang dam pa thob par gyur cig_/badz+ra tsa ma ra dzaHma ra ya a b+hi Shiny+tsa hU~M/_zhes snying gar gtug cing brdung ngo*/_/de nas brda sgo dbye zhing brda phyag 'tshal ba ni/_phyogs bzhi nas rdo rje nang bsdams phyir bkrol ba sgo dbye ba'i rgyas/_hU~M/_ye nas mnyam nyid mi 'da' phyir/_/gzung 'dzin bsnol bas sgo bcad de/_/bdag med mi gnas ye shes kyis/_/yul las 'das pa'i sgo phyes shig_/oM badz+ra tsakra maN+Da la pra be sha ya phaTa?/_ces lan bzhi brjod pas/_dkyil 'khor gyi phyogs bzhi'i sgo rim rnams shag gis phye bas lha rnams kyi zhal mngon du gyur bar bsams la/_brda phyag ni/_hU~M/_shar lho nub byang sgo bzhi nas/_/ye shes bzhi yi sgo phye ste/_/zhi khro gsang ba'i dkyil 'khor la/_/rnal 'byor mchog gis phyag bgyid do/_/a la la ho/_zhes phyag btsal bas lha dang bdag rig pa'i ngang du dbyer mi phyed par bsam mo/_/de nas sgrub thabs ltar las kyi dbu drang ba sngon du 'gro bas/_mtshams gcod/_bshags pa/_dam bca'/_byin 'bebs rnams byas rjes/_ma trAM mnan pa ni/_dkyil 'khor gyi byang shar du chos 'byung me ri dang bcas pa bris pa'i dbus su/_thal chen dang bsres pa'i 'jim pa'am ngar zan la ma trAM gyi gzugs sngo skya khro bzhin can skra 'bal ba byas pa mgo lho nub la bstan te gan rkyal du bzhag_badz+ra he ru ko\u0f85 haM zhes pas bdag nyid dpal chen po zhe sdang rdo rje khro gtum bzod par dka' ba'i gzi byin 'bar bar gyur/_lcags kyu'i phyag rgya bcas la bden stobs brjod de/_na mo/_dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/_dkon mchog gsum gyi bden pa dang*/_chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/_chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_bcom ldan 'das bde gshegs zhi khro rab 'byams tshogs chen 'dus pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/_sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/_bden pa chen po'i byin rlabs kyis dngos grub sgrub pa la bar du gcod pa'i ma trAM ru dra gdug pa can thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig_/ma trAM ru dra ang+ku sha dzaHdzaHhU~M baM hoH_zhes lan gsum brjod pas/_bdag gi sku las 'od zer lcags kyu lta bu 'phros log par lta ba'i sdig can gdug pa thams cad 'ub kyis 'dus te mdun gyi rten la thim par gyur kha T+wAM ka'i phyag rgya bcas te/_hU~M/_dregs pa ru dra sdig can 'di/_/nam yang bsgral ba'i zhing yin te/_/thugs rje chen po'i thabs kyis bsgral/_/kha T+wAM phyag rgyas bsgyel nas ni/_/ma rig mun pa'i sgo phye nas/_/rnam shes a ru byin brlabs te/_/gsang chen thugs kyi klong du bstim/_/sbubs ni gzhal yas 'bar bar gyur/_/dzaHhU~M baM hoHma hA shrI he ru ka ma trAM ru dra ha ha pra be sha phaTa?/_ces bsnun pas gyad kyis sdong gog skyur ba bzhin lho nub tu mgo phyogs pas gan rkyal du 'gyel/_gzugs phung khrol gyis zhig pas ma rig pa'i sbubs dral nas/_shes pa skye med kyi rang bzhin a dkar po 'bar bar gyur pa bdag nyid dpal chen po'i thugs ka'i hU~M la thim/_khog pa gzhal yas khang dang gnyis med du gyur par mos la/_yan lag rnams so sor phral te/_mgo bo dkyil 'khor gyi lho/_lag g.yas shar lho/_g.yon lho nub/_rkang g.yas byang shar/_g.yon nub byang*/_snying shar/_nang rol nub/_pho mtshan byang rnams su bkod pa dur khrod gnas brgyad du bsam mo/_/de nas khro bcu'i stangs stabs kyis bgegs dang dam sri brdung ba ni/_bdag nyid dpal chen por gsal ba las khro tshogs dpag tu med pa spros/_nam mkha'i khams thams cad khyab/_gdug pa thams cad rdo rje'i stangs stabs kyis gzir zhing tshar bcad par gyur/_lag pa thal sbyar gyen du sgreng*/_/rkang pa phral nas brkyang bskum bya/_/gom pa'i stabs kyis gar byed pa/_/'di ni hU~M mdzad phyag rgya yin/_/oM badz+ra kro d+ha hU~M kA ra hU~M gardza gardza hU~M phaTa?/_rkang pa g.yon gyis g.yas la 'khyud/_/lag pa gar stabs bskor nas kyang*/_thal mo drag tu brdab pa ni/_rnam par rgyal ba'i phyag rgya yin/_/oM badz+ra kro d+ha bi dza ya hU~M ha na ha na hU~M phaTa?/_/lag pa g.yas pa'i mthe bo yis/_/mthe'u chung sen mo'i mthil du mnan/_/gdengs pa'i stabs su sgreng ba ni/_/dbyug pa sngon po'i phyag rgya yin/_/oM badz+ra kro d+ha nI la daN+Da hU~M da ha da ha hU~M phaTa?/_lag pa g.yas pa khu tshur ni/_/brdeg pa'i stabs su gdengs pa dang*/_/g.yon pa dku la brten pa ni/_/gshin rje 'joms pa'i phyag rgya yin/_/oM badz+ra kro d+ha ya mAn+ta ka hU~M pa tsa pa tsa hU~M phaTa?/_lag pa g.yas pa'i thal mo ni/_/brdeg pa'i stabs su gdengs pa dang*/_/g.yon pas 'dzin pa ltar byed pa/_/mi g.yo mgon po'i phyag rgya yin/_/oM badz+ra kro d+ha Ar+Ya a tsa la hU~M ban+d+ha ban+d+ha hU~M phaTa?/_lag pa thal mo sbyar nas ni/_/mdzub mo rgyab tu bsnol bar bya/_/mthe bong gnyis kyang phral te sgreng*/_/spyi bor bzhag pa gr-I wa'i rgya/_/oM badz+ra kro d+ha h+ya gr-I wa hU~M hu lu hu lu hU~M phaTa?/_rkang pa g.yas pa thur du zug_/lag pa g.yas pa gyen du sgreng*/_/g.yon gyi rkang pa 'phyar ba ni/_/gzhan gyis mi thub phyag rgya yin/_/oM badz+ra kro d+ha a pa rA dzi ta hU~M tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaTa?/_lag pa g.yas g.yon dkur brten te/_/rkang pa gshibs te mchong ba ni/_/bdud rtsi 'khyil ba'i phyag rgya zhes/_/dpa' bo chen pos yang dag bshad/_/oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da li hU~M ts+tshin+da ts+tshin+da hU~M phaTa?/_lag pa g.yas g.yon bsnol ba dang*/_/rkang pa brkyang bskum byas pa ni/_/khams gsum rnam rgyal phyag rgya zhes/_/mgon po dpa' bos yang dag bshad/_/oM badz+ra kro d+ha trai lo kya bi dza ya hU~M b+hin+d+ha b+hin+d+ha hU~M phaTa?/_rkang phral mthil ni thur du zug_/lag pa phral nas gar byed cing*/_stabs su mchong bar byed pa ste/_'di ni stobs chen phyag rgya yin/_/oM badz+ra kro d+ha ma hA ba la hU~M s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaTa?/_ces so so'i phyag rgya bcas la bskor zhing 'gying bar bya'o/_/khro bo'i tshogs rnams slar 'dus pa las phyogs kun gtams te cis kyang mi shigs par gyur/_de nas mchod pa byin rlabs nas brtsams te/_sgrub thabs ltar las gzhung bsrang la/_dzapa kyang tshang bar bzla zhing*/_tshogs mchod dang*/_lhag chog byas la ke'u tshang du bsags te/_zhag drug pa'i phrin las so/_/de nas nam langs pa dang ras bris gsar pa'am rdul tshon gyi phyogs la zur 'debs ltar dkyil 'khor rab gnas kyi cho ga bya ba ste/_de yan chad nye bsnyen yin la/_gzhan du rab gnas sngon song gi ras bris yin na zhag drug pa'i phrin las kyi mchod pa byin rlabs yan chad nye bsnyen gyi yan lag go_!_gsum pa sgrub pa'i yan lag ni/_sgrub pa zhag grangs ji tsam byed pa'i dkyil 'khor zhag gi chog khrigs kyi rim pa ste/_de yang 'dir mdo dbang 'bring po zhag bcu gcig pa'i dbang du byas la/_dkyil 'khor rab gnas mi dgos na/_zhag drug pa'i nub mo'i phrin las kyi dngos gzhi ting 'dzin gsum gyis khog dbub pa nas sgrub pa'i 'go 'dzin pa yin la/_rab gnas dgos pa'i phyogs la zhag bdun pa'i nub mo'i phrin las nas 'go brtsams pa yin pas/_gang ltar kyang zhag dgu pa'i phrin las kyi bar du'o/_/de la zhag bdun pa'i chog khrigs ni/_rab gnas zin pa'i dgong mo/_cha gsum btang rjes tho gso bar bya ste/_de gnyis nub dang po'i khyad par ro/_/de nas rgyun du mchod gtor gsos la/_gral phyag dang tshul phyag sngon du 'gro bas/_las kyi dbu drang ba nas/_byin 'bebs yan chad song ba dang*/_nub dang po la rtags gsum 'dir gdab/_de rjes mchod pa byin rlabs nas bzlas pa'i bar sgrub thabs ltar gzhung bsrang*/_spro zhing nus na bzlas pa'i dus su/_zhi ba la/_rig pa gsung gi sogs dzapa bskul dang rjes kyi bstod pa/_khro bo la ston pa kun tu bzang po gnas gyur pa sogs so so'i gnas gyur gyi bstod pa rnams zur 'debs ltar sbyar bar bya/_de ltar bzlas pa zin pa dang*/_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he ka pA la b+h+rU~M/_hU~M oM swA aM hA/_hU~M ha he phaTa? b+h+yo/_zhes pas bdag nyid ting 'dzin dam tshig gi dkyil 'khor du gnas pa nyid slar yang gsal btab la/_de nyid gdod nas rang bzhin gyis rnam par dag pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lor rdzogs pa'i nges shes bskyed nas/_mdun bskyed ye shes kyi 'khor lo'i dbus kyi snying po'i dkyil 'khor rnams bdud rtsi bde ba chen po'i dkyil 'khor du gyur pa ni/_pho brang 'og ma'i dbus kyi gru chad bzhi glo 'bur gyis mdzes pa'i steng 'khor lo rtsibs brgyad pa'i lte bar/_bdud rtsi'i snod b+hany+dza 'bar ba'i bcud sha lnga bdud rtsi lnga ye shes lnga'i ngo bor gnas pa'i phyi rol rtsibs brgyad la mthar byed brgyad/_de'i steng gi phyogs bzhir rigs kyi he ru ka bzhi gnas pa'i dbu badz+ra he ru ka'i zhabs bzhis brdzis la/_de'i steng na yum gnam zhal ma dbu dgu phyag bco brgyad pa zhabs bzhis badz+ra he ru ka'i g.yas g.yon gyi dbu brdzis shing*/_rtsa zhal gyi dbu ma'i spyan b+ha gar phyed nub tsam du tshud pa/_de'i steng du che mchog he ru ka dbu nyi shu rtsa gcig_/rtse mo rta zhal gyi rnam par ston pa/_phyag zhe gnyis kyis zhi ba'i lha tshogs bsnams pa/_gsang ba'i rdo rje dang zhabs brgyad yum gyi zhal dgu dang sbyor bar bsgoms la/_zhal byang gis gsal gdab pa ni/_e ma'o dpal chen che mchog he ru ka_/nyi shu rtsa gcig dbu yis sa rnams lhun gyis grub/_/sgrib sbyong ye shes dbu ni khro chen stobs po che/_/dang po rab tu dga' ba'i sa ni non pa'o/_/skyon med ye shes dbu ni khro chen khams gsum rgyal/_/gnyis pa dri ma med pa'i sa ni non pa'o/_/bdud 'joms ye shes dbu ni khro chen bdud rtsi 'khyil/_/gsum pa 'od 'phro ba yi sa ni non pa'o/_/rtog 'joms ye shes dbu ni khro chen 'dod pa'i rgyal/_/bzhi pa 'od byed pa yi sa ni non pa'o/_/gzir mnan ye shes dbu ni khro chen rta mchog dpal/_/lnga pa sbyang dka' ba yi sa ni non pa'o/_/rnam dag ye shes dbu ni khro chen mi g.yo mgon/_/drug pa mngon du gyur pa'i sa ni non pa'o/_/thabs mkhas ye shes dbu ni khro chen gshin rje gshed/_/bdun pa ring du song ba'i sa ni non pa'o/_/stobs ldan ye shes dbu ni khro chen dbyug sngon can/_/brgyad pa mi g.yo ba yi sa ni non pa'o/_/mkhyen ldan ye shes dbu ni khro chen rnam par rgyal/_/dgu pa legs pa'i blo gros sa ni non pa'o/_/brjid gnon ye shes dbu ni khro chen hU~M kA ra/_/bcu pa chos kyi sprin gyi sa ni non pa'o/_/mngon shes ye shes dbu ni yak+sha he ru ka_/bcu gcig kun tu 'od kyi sa ni non pa'o/_/kun mkhyen ye shes dbu ni guh+ya he ru ka_/bcu gnyis rdo rje 'dzin pa'i sa ni non pa'o/_/byams mgon ye shes dbu ni sa nu he ru ka_/bcu gsum rdo rje 'chang gi sa ni non pa'o/_/rngams brjid ye shes dbu ni rak+sha he ru ka_/bcu bzhi stug po bkod pa'i sa ni non pa'o/_/sprul pa ye shes dbu ni karma he ru ka_/bco lnga pad+ma can gyi sa ni non pa'o/_/chags med ye shes dbu ni pad+ma he ru ka_/bcu drug 'khor lo tshogs chen sa ni non pa'o/_/yid bzhin ye shes dbu ni rat+na he ru ka_/bcu bdun de ba ko sha'i sa ni non pa'o/_/'bar 'phro ye shes dbu ni bud+d+ha he ru ka_/bco brgyad kun bzang dbye ba med pa'i sa ni non pa'o/_/stobs ldan ye shes dbu ni badz+ra he ru ka_/bcu dgu rdzogs pa'i bla ma'i sa ni non pa'o/_/khyab brdal ye shes dbu ni che mchog nyid kyi dbu/_/nyi shu srid gsum ngang rdzogs sa ni non pa'o/_/'ub chub ye shes dbu ni rta skad nam mkhar 'tsher/_/rtsa gcig ye shes bla ma'i sa ni non pa'o/_/g.yas kyi zhal gdangs mche ba gtsigs pa yis/_/'khor ba'i skye shi rtsad nas gcod par mdzad/_/g.yon gyi zhal gdangs mche ba gtsigs pa yis/_/'khor ba'i nyon mongs sdug bsngal zad par byed/_/dbus kyi dbu rnams zhal gdangs mche ba gtsigs/_/chos nyid klong du thams cad rngub par mdzad/_/g.yas spyan bzlog pas bdud bgegs thal bar rlog_/g.yon spyan bzlog pas ngan song sdug bsngal bsal/_/dbus spyan bzlog pas chos dbyings sa ler gzigs/_/mche ba dkar po zangs yag gtsigs pa yis/_/'khor ba'i bag chags skye shi rtsad nas gcod/_/ral pa dmar po gyen du brdzes pa yis/_/chos dbyings ye shes mthar thug 'gran zla med/_/bzhi bcu rtsa gnyis phyag ni mngon sangs rgyas/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi dang po na/_/kun tu bzang po mnyam pa'i phyag rgya can/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi dang po na/_/kun tu bzang mo thal mo mnyam sbyor phyag_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi gnyis pa na/_/rnam par snang mdzad gser gyi 'khor lo bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi gnyis pa na/_/sangs rgyas spyan ma gser gyi dril bu bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi gsum pa na/_/rdo rje sems dpa' rdo rje rtse lnga bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi gsum pa na/_/rdo rje dbyings phyug shel gyi dril bu bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bzhi pa na/_/rin chen 'byung ldan rin chen zur brgyad bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bzhi pa na/_/mA ma kI ni g.yu yi dril bu bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi lnga pa na/_/snang ba mtha' yas pad+ma 'dab brgyad bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi lnga pa na/_/na bza' dkar mo bye ru'i dril bu bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi drug pa na/_/don yod grub pa rdo rje rgya gram bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi drug pa na/_/dam tshig sgrol ma mthing gi dril bu bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bdun pa na/_/sa yi snying po rin chen myu gu bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bdun pa na/_/lA s+ye dkar mo me long rgya gram bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi brgyad pa na/_/nam mkha'i snying po gcod byed ral gri bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi brgyad pa na/_/mA le sngon mo rin chen phreng ba bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi dgu pa na/_/spyan ras gzigs dbang pad+ma dkar po bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi dgu pa na/_/gIrti dmar mo lcags sgrog pi wang bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bcu pa na/_/phyag na rdo rje rdo rje rtse lnga bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bcu pa na/_/nIrti ljang gu dar gyi cod pan bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bcu gcig na/_/mgon po byams pa klu shing gun+d+he bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bcu gcig na/_/lha mo d+hU pe ma ni bdug spos bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bcu gnyis na/_/sgrib pa rnam sel gsung rab pusti bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bcu gnyis na/_/lha mo puSh+pe ma ni me tog bsnams/_/bzhi bcu gnyis g.yas kyi bcu gsum na/_/kun tu bzang po rin chen snye ma bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bcu gsum na/_/lha mo A lo ke ni mar me bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bcu bzhi na/_/'jam dpal gzhon nu me tog ut+pal bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bcu bzhin na/_/lha mo gan+d+he ma ni dri chab bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bco lnga na/_/gshin rje gshed po thod dbyug gdengs pa bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bco lnga na/_/'gugs byed lcags kyu ma ni lcags kyu bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bcu drug na/_/shes rab mthar byed rdo rje rtse lnga bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bcu drug na/_/'ching byed zhags pa ma ni zhags pa bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bcu bdun na/_/pad+ma mthar byed thod dbyug sbrul dkris bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bcu bdun na/_/sdom byed nyi zla ma ni lcags sgrog bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bco brgyad na/_/bgegs rnams mthar byed rdo rje rgya gram bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bco brgyad na/_/thal byed dril bu ma ni dril bu bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi bcu dgu na/_/lha dbang brgya byin sgra snyan pi wang bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi bcu dgu na/_/par+Na sha ba ri ni pusti bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi nyi shu na/_/shAkya thub pa gseg shang par bu bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi nyi shu na/_/kha 'bar de wa rin che sgrom bu bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yas kyi tha ma na/_/lha min thag bzang ris ni go cha bsnams/_/bzhi bcu rtsa gnyis g.yon gyi tha ma na/_/a wa glang mgo bsil drod me chu bsnams/_/ting 'dzin zhabs kyis khro mo'i dbu brgyad brdzis/_/zhabs brgyad g.yas kyi dang po bgrad pa yis/_/thig le chen po'i ting 'dzin chen po dang*/_/yengs pa med pa chos kyi dbyings su sbyor/_/zhabs brgyad g.yas kyi gnyis pa bgrad pa yis/_/bde ba chen po'i ting 'dzin chen po dang*/_/klong du gyur pa'i chos kyi dbyings su sbyor/_/zhabs brgyad g.yas kyi gsum pa bgrad pa yis/_/rdo rje lta bu'i ting 'dzin chen po dang*/_/skye shi med pa'i chos kyi dbyings su sbyor/_/zhabs brgyad g.yas kyi tha ma bgrad pa yis/_/thams cad 'byung gnas ting 'dzin chen po dang*/_/zad pa med pa'i chos kyi dbyings su sbyor/_/zhabs brgyad g.yon gyi dang po bgrad pa yis/_/chags pa med pa'i ting 'dzin chen po dang*/_/ye nas dag pa'i chos kyi dbyings su sbyor/_/zhabs brgyad g.yon gyi gnyis pa bgrad pa yis/_/'da' bar dka' ba'i ting 'dzin chen po dang*/_/mthong ba med pa'i chos kyi dbyings su sbyor/_/zhabs brgyad g.yon gyi gsum pa bgrad pa yis/_/dmigs su med pa'i ting 'dzin chen po dang*/_/rang bzhin med pa'i chos kyi dbyings su sbyor/_/zhabs brgyad g.yon gyi tha ma bgrad pa yis/_/skye shi med pa'i ting 'dzin chen po dang*/_/'du 'bral med pa'i chos kyi dbyings su sbyor/_/dbu skra kham nag gyen du 'khyil ba ni/_/srid pa gsum las rnam par rgyal ba'i rgyan/_/rta mgo ljang khu rta skad sgrogs pa ni/_/snang srid thams cad dbang du sdud pa'i rtags/_/smin mtshams khro gnyer glog ltar 'gyu ba ni/_/ma rig rmongs pa'i mun pa sel ba'i rtags/_/tshangs pa'i g.yang gzhi na bza' gsol ba ni/_/longs spyod rdzogs sku mngon du bstan pa'i rtags/_/sku mdog mthing nag 'jigs par bstan pa ni/_/chos kyi sku la 'gyur ba med pa'i rtags/_/sku smad stag gi sham thabs mnabs pa ni/_/sprul pa sku yis cir yang don mdzad rtags/_/sku stod glang chen ko rlon gsol ba ni/_/theg pa rim dgus 'gro don mdzad pa'i rtags/_/zhing chen g.yang gzhi sku la gsol ba ni/_/thugs rje tshad med bzhi dang ldan pa'i rtags/_/thod pa skam po dbu la brgyan pa ni/_/dus gsum rgyal bas bsnyen bskur mdzad pa'i rtags/_/sbrul nag stong gi gdengs kas brgyan pa ni/_/klu rgyal rigs bzhi dbang du sdud pa'i rtags/_/khrag zhag thal ba'i thig les brgyan pa ni/_/ma mo mkha' 'gro dbang du sdud pa'i rtags/_/bskal pa'i me dpung klong na bzhugs pa ni/_/ye shes lnga yi 'od zer 'phro ba'i rgyan/_/rdo rje'i gshog pa nam mkhar gdengs pa ni/_/stong gsum 'jig rten zil gyis gnon pa'i rtags/_/'bar ba chen po'i gar dgus sgeg pa ni/_/che btsan dper byas kun las 'das pa'i rtags/_/khro rgyal che mchog 'bar ba'i zhabs 'og nas/_/shin tu rngams pa'i khro mo gnam zhal ma/_/sku mdog dud kha sna tshogs cir yang ston/_/dbu dgu phyag ni bco brgyad zhabs bzhi bgrad/_/rnam thar dbu brgyad gyen du phyung ba ni/_/gsang ba'i thugs rje thabs dang shes rab ldan/_/byang chub sems ni bdud rtsi gwa'ur skyil/_/'jam dpal gzhon nu bdud rtsi'i pho brang bsnams/_/rta mgrin yab yum bdud rtsi'i pho brang skyil/_/stong pa bco brgyad phyag ni mya ngan 'das/_/bco brgyad phyag gi g.yas g.yon dang po gnyis/_/b+hany+dza rak+tas bkang ba rdo rjes dkrug_/bco brgyad phyag gi g.yas kyi dang 'og na/_/gau rI b+han dmar zhing gi dbyug to 'phyar/_/bco brgyad phyag gi g.yon gyi dang 'og na/_/sing ha mu khI kha ro seng ge'i mgo_/bco brgyad phyag gi g.yas kyi gsum pa na/_/tsau rI ser mo mda' gzhu 'gengs pa'i tshul/_/bco brgyad phyag gi g.yon gyi gsum pa na/_/byA gri mu khI gnas lta rta mgo can/_/bco brgyad phyag gi g.yas kyi bzhi pa na/_/pra mo dmar mo chu srin rgyal mtshan 'phyar/_/bco brgyad phyag gi g.yon gyi bzhi pa na/_/shrI gAl byis ro lces ldag wa mgo can/_/bco brgyad phyag gi g.yas kyi lnga pa na/_/be ta byis za rdo rje rtse dgu 'phyar/_/bco brgyad phyag gi g.yon gyi lnga pa na/_/shwa na 'dral lta spyang ki'i mgo bo can/_/bco brgyad phyag gi g.yas kyi drug pa na/_/puk+ka dmar ser zhing chung rgyu ma 'dren/_/bco brgyad phyag gi g.yon gyi drug pa na/_/kr-i d+ha dmar mo rgyu 'dren rgod gdong can/_/bco brgyad phyag gi g.yas kyi bdun pa na/_/g+hasma ljang khu dung khrag rdo rjes dkrug_/bco brgyad phyag gi g.yon gyi bdun pa na/_/kaM ka zhing phrag dur bya'i mgo bo can/_/bco brgyad phyag gi g.yas kyi brgyad pa na/_/sme sha mthing nag byis ro'i snying za ma/_/bco brgyad phyag gi g.yon gyi brgyad pa na/_/kA ka kha ro b+han gri bya rog mgo_/bco brgyad phyag gi g.yas kyi tha ma na/_/tsaN+Da ser skya mchog lus 'dral bar byed/_/bco brgyad phyag gi g.yon gyi tha ma na/_/u lu kA mthing 'ug gdong lcags kyu bsnams/_/zhabs bzhi bgrad pas rigs bzhi'i dbu nas brdzis/_/zhabs bzhi g.yas kyi dang po bgrad pa yis/_/klong du gyur pa gsang ba'i b+ha ga dang*/_/bde ba chen po'i byang chub sems su sbyor/_/zhabs bzhi g.yon gyi dang po bgrad pa yis/_/zad stong med pa gsang ba'i b+ha ga dang*/_/thams cad 'byung ba'i byang chub sems su sbyor/_/zhabs bzhi g.yas kyi gnyis pa bgrad pa yis/_/'du 'bral med pa gsang ba'i b+ha ga dang*/_/skye shi med pa'i byang chub sems su sbyor/_/zhabs bzhi g.yon gyi gnyis pa bgrad pa yis/_/gdod nas dag pa gsang ba'i b+ha ga dang*/_/rdo rje lta bu'i byang chub sems su sbyor/_/khro mo gnam zhal 'bar ba'i zhabs 'og na/_/sku gdung 'bar ba'i dpal chen yab yum bcu/_/sngo nag smug nag ser nag dmar nag dang*/_/ljang nag zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad/_/rdo rje khor yug dung chen gang ba dang*/_/ral gri thong gshol dgra s+t+wa la sogs bsnams/_/sbrul dang thod phreng glang chen ko rlon dang*/_/zhing chen g.yang gzhi stag lpags sham thabs dang*/_/thal chen zhag dang rak+ta'i thig les brgyan/_/bskal pa'i me dpung 'bar ba'i klong na bzhugs/_/gnas yul khro mo bcu drug brjid pa'i tshul/_/phyag rgya'i khro mo bzhi yis sgo bzhi bsrungs/_/spor ma brgyad dang dbang mo nyi shu brgyad/_/rang rang stan dang lag cha sna tshogs thogs/_/ci bgyi zhes gsol chas te gnas par gyur/_/de ltar rtsa ba'i dkyil 'khor gsal bkod nas/_/DA ki ma sring ging dang pho nyar bcas/_/snang srid thams cad 'bar ba'i dkyil 'khor gsal/_/phyogs bcu rgyal ba'i 'khor lor sangs rgyas nas/_/'jigs byed chen po'i dkyil 'khor bzhugs so 'tshal/_/skad cig gcig la bde gshegs skur ston la/_/byin rlabs mchog dang ldan par mdzad du gsol/_/zhes dkyil 'khor bsgyur zhing gsal gdab bo/_/bzlas pa ni/_rang gi thugs ka'i sngags phreng las byung ba'i 'od zer dang*/_mtheb srin rta mgrin yab yum du mnyam par rol pa'i byang chub sems kyi 'od zer gzungs thag rdo rje lu gu rgyud kyi khong gseng nas song ba bdud rtsi'i pho brang la phog_/des bdud rtsi sbyang bzhu sbar ba'i rlangs pas dkyil 'khor gyi lha tshogs thams cad kyi thugs rgyud bskul/_rjes chags kyis rol pa'i byang chub sems kyi 'od zer phyogs bcur 'phros pas 'khor 'das kyi bdud rtsi thams cad bsdus nas/_yab yum dgyes par rol pa'i byang chub kyi sems rgyun babs pa dang lhan cig bdud rtsi la thim pas zhu zhing 'dres nas ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil bar bsam zhing*/_oM/_rdzogs pa'i ye shes rmad po che/_/zla gam dkyil 'khor rin chen dbang*/_/shar gyi phyogs su kha bltas nas/_/'das pa'i bud+d+ha spyan yang 'dren/_/mchod khang yid bzhin rin po che/_/ru lu 'bru brgyad ye shes 'phreng*/_/phar 'phros pas ni thugs dam bskul/_/slar 'dus pas ni dngos grub stsol/_/'di yang bsnyen pa'i mchog yin te/_/nam yang nyams pa'i dus mtha' med/_/dug gsum dbyings su sbyong bar mdzod/_/ces bskul bas/_g.yon pa'i mtheb srin gyis gzungs thag la 'jus te/_gu h+ya bco lnga pa dang*/_ru lu 'bru brgyad pa gnyis gtso bor bzla/_mjug tu/_badz+ra a mr-i ta oM AHhU~M hrIHThA/_zhes pa'ang cung zad bzlas la/_skabs bsdu ba ni/_bstod bshags dzapa khang bsdu ba gsum dang*/_tshogs mchod rnams sgrub thabs ltar bya'o/_/'di ni cho ga rgyas pa'i khrigs te/_srod thun gyi cho ga'o/_/nam gung gi thun la/_dbye gzhi'i dkyil 'khor skad cig gis gsal btab nas dzapa khang phye la/_zhi ba rigs drug gi sngags dang*/_khro bo che mchog dang rgyud lung gi he ru ka bcu gcig gi sngags la ru lu sbrel ba cung zad re dang*/_sgo gsum lha sngags 'od gsal gyis rgyas btab nas gtso bor spyi sngags guh+ya dz+nyA na la dril nas bzlas rjes dzapa khang bsdus la tshogs mchod dbul/_tho rengs khams gsum dkyil 'khor gyi 'khor lor gsal btab la/_zhi sngags bo d+hi tsit+ta/_khro bor ru lu/_thun mong du guh+ya dz+nyA na la dril zhing tshogs dbul/_nam langs pa dang las mkhan gyis lhag gtor bsngo la gtor ma ke'u tshang du bsag go_/de nas nyin mo'i cho ga la/_snga dro cho ga 'bring po ste/_gral phyag nas bzung dzapakhang dbye ba'i bar sgrub thabs ltar las/_byin 'bebs rjes su rtags gsum gdab/_dzapa la zhi ba la rigs drug dang*/_bo d+hi tsit+ta/_khro bor che mchog_/dbang chog_/he ru ka dgu rnams dang ru lu/_zhi khro thun mong du guh+ya dz+nyA na bzla zhing*/_spro na dzapa dbyangs dang bcas te dzapa bskor yang byas la/_dzapa khang bsdus rjes/_slar yang phaTa? dzaHsa bum pa'i dkyil 'khor logs su phye nas mdun gyi nam mkhar bzhugs pa la/_gzungs thag gtad de/_sta gon ltar dzapa dmigs gsal btab nas guh+ya dz+nyA na ci 'grub bzlas la 'od zhu bya zhing*/_tshogs dbul/_'bring po'i las khrigs so/_/nyin gung dang dgong mo/_khro bcu'i sngags kyis mtshams bcad/_ye nas mnyam nyid kyis bshags/_kun tu bzang pos dam bca'/_byin dbab/_mchod pa rnams kyang sngags kyis brlabs rten dang brten pa'i dkyil 'khor yang so so'i bskyed sngags brjod pa tsam gyis gsal btab la/_kun bzang zhabs bsil bzhi bsnol sman gtor rak+ta rnams sngags mchod tsam gyis phul/_zhi khro so so la bo d+hi tsit+ta dang ru lu'i dzapa dang*/_spyir guh+ya dz+nyA na bzlas la/_brjod med shes rab kyis bstod/_tshogs bsang sbyang 'bru gsum gyis brlabs la/_drangs mchod bshags stob thams cad sngags tsam gyis bya zhing*/_'di ni chung ngu'i las khrigs te/_lung tshig gis gsal gdab pa dang na mo hU~M gis gzi byin bskyed pa'ang mi mdzad do/_/de dag ni dkyil 'khor zhag gi cho ga ste/_sgrub pa zhag grangs du byed kyang de ltar bya ba yin no/_/de ltar thun drug gam mi nus na/_gung gnyis dor nas thun bzhir bsdu zhing*/_de ltar gyi tshe phyi dro yang chog khrigs 'bring po dang*/_tho rengs chung ba la brten na legs so/_/rab gnas ni sgrub pa de'i khongs su nyin gung gi dus gnad dang bstun la phrin las thung ba dang sbrel nas rgyas pa'i sbyin sreg lan gcig nges par bya/_gtor ma gtong ba ni/_dgong thun gyi mjug tu las mkhan gyis cha gsum mgo'i 'das gtor dang*/_legs ldan tshogs kyi bdag po sogs srung ma rnams kyi gtor chog_/'jig rten pa'i cha gsum gtor ma rnams gtong*/_tshe dbang bskur ba ni/_thun gang rung gcig dang sbrel nas/_sngar tshe rdzas bsham pa'i dus kyi dmigs pa de nyid gsal btab la/_b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH_zhes brgya rtsa brgyad bzlas la/_hrIH_nub phyogs pad+ma dbang gi gzhal yas nas/_/bcom ldan rigs lnga yab yum tshe dpag med/_/sems dpa' sems ma sgo mar bcas rnams kyis/_/tshe dang ye shes dgug pa'i las mdzod cig_/oM nr-i b+h+rU~M hU~M A yu She dzaHdzaHhU~M a/_zhes tshe bkug_/de nas dbang bskur ba ni/_oM badz+ra A yu She a b+hi Shiny+tsa hU~M/_a~M badz+ra A yu She a b+hiny+tsa hU~M/_swA badz+ra A yu She a b+hi Shiny+tsa hU~M/_hU~M badz+ra A yu She a b+hi Shiny+tsa hU~M/_hA badz+ra A yu She a b+hi Shiny+tsa hU~M/_zhes tshe 'brang g.yas bskor du spyi bor bzhag cing*/_tshe chang g.yon bskor du 'thung du bcug pas snying ga'i tshe rten la bstims pa'i mthar zung 'jug 'chi med gnyug ma'i ngang la dar cig mnyam par bzhag pas tshe sba zhing rgyas gdab bo/_/las thor/_dus drug las phreng tshogs mchod snyeg_/dus drug bskang gso'i cho ga bya/_/dus drug bar gcod nyul le bzlog_/ces pas tshogs mchod ni/_sngar las khrigs su bshad ma thag pa ltar thun thams cad la ci 'grub bya zhing gal te mi 'grub na srod thun gyi mthar bya'o/_/gang ltar yang lhag ma rnams bsdus pa nangs par lhag chog gcig gis bsngos nas sgrub pa ma grol bar ke'u tshang bsags pa phyag len no/_/bskang gso ni/_rtogs pa sman gtor rak+ta mar me lnga'i skong ba dag gyur dang bcas pa dong sprugs ltar thun thams cad la ma 'byor yang nyin zhag gi khongs su lan re bya'o/_/nyul le bzlog pa ni spyi tsam du nyul le'i ling+ga bcas la brub khung du bcug_e yaM dz+wa la raM/_brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyul le bdud kyi rigs su gyur pa thams cad 'dus pa'i ngo bo rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/_zhes dmigs bya bskyed la/_bden stobs ni/_na mo/_dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/_dkon mchog gsum gyi bden pa dang*/_chos nyid rnam par dag bden pa dang*/_chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_bcom ldan 'das bde gshegs zhi khro rab 'byams tshogs chen 'dus pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/_sprul pa dang yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/_bden pa chen po'i byin rlabs kyis dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyul le bdud kyi rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig_tri yaM dzaHtri badz+ra ang+ku sha dzaHdzaHhU~M baM hoHsa dgug bstim byas la/_byug bdug brab gsum gyis gzi byin bskyed pa'i phur bu stong pa'i ngang las hU~M las byung ba'i sras mchog tu mnga' gsol la/_e yi tshogs kyi dkyil 'khor mchog_/'bar ba gtum chen rngams pa la/_/khros pas yid kyi mchod sbyin bya/_/sangs rgyas bsod nams sku yang 'jig_/bdud rtsi lnga'am zas lnga la/_/mtshan ma ming du bcas pa bya/_/bkug nas rdo rje phur bus gdab/_/rgyun du byas la tshogs su dbul/_/oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M sarba big+h+nAn duSh+Tan mA ra ya hU~M phaTa?/_ces gdab cing*/_thun dang mtshon cha'i char dbab/_de ni gnas skabs kyis bzlog pa zhes bya'o/_/yang shin tu gal chen bde gshegs spyi dril gyis bsrung zhing bzlog par bya ste/_sngags pa drag po'i chas su zhugs la/_oM a kra ma hA shrI he ru ka hU~M phaTa?/_ces brjod pas/_bdag nyid dpal chen po che mchog he ru ka 'jigs shing rngams pa'i skur bskyed pa'i spyi bor gshin rje gshed dkar po 'khor lo dang sdigs mdzub/_mgrin par rta mgrin dmar po sbrul zhags dang sdigs mdzub/_snying gar badz+ra he ru ka mthing ga rdor dril/_lte bar rdo rje gzhon nu ljang khu phur bu dang sdigs mdzub/_de thams cad kyi sku las rdo rje mtshon cha'i char dang bskal pa'i me'i tshwa tshwa rnon po 'bar zhing 'khrug pas bgegs thams cad bsregs bcom bskrad par bsam zhing*/_rdo rje srin po'i ngur sgras/_oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa rI badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M hU~M phaTa?/_ces drag tu bzla zhing spos rol dang thun brab kyis tsham rngams bya'o/_/de ltar nyul le 'dul ba thun thams cad kyi mtha' 'am mi nus na thun tha ma kho na'i rjes su lan re re nges par bya zhing*/_gang ltar yang dus der dngos grub ster ba'i pho nya re'ang 'ong bas nyul le bskrad pa'i rjes de ma thag tu byin 'bebs kyang bya'o/_/khyad par bzlas brjod thun drug gam bzhi'i dus su byed par ma zad bsnyen grogs yod na gsung mi chag par khor yug tu bzlar 'jug cing*/_lcogs na spyi sngags kyi sngags rgyun dang*/_gzhan zhig gis bdud rtsi bde ba chen po'i dkyil 'khor du bsgyur nas gzungs thag la 'jus te sman dzapa kyang gsung mi chag tu 'grub na legs so/_/bzhi pa sgrub pa chen po'i yan lag ni/_zhag dgu 'gro ba'i dgong thun la phrin las thung ba dang sbrel nas dbang gi sbyin sreg bya/_de nas dngos grub blang ba ni/_phyi dro dkyil 'khor gyi mdun ngos su stegs ji ltar rigs pa la 'bras sA lu'i phyes rdo rje rgya gram bris pa'i steng du dngos grub kyi rdzas rnams 'du bya ste/_de'ang sngar dkyil 'khor gyi mthar bkod pa'i dngos grub kyi rdzas rnams phab la/_stegs kyi dbus many+dzi nyis gshibs kyi g.yas par gsal shing rim pa bcu bzhi btsugs pa'i 'brang rgyas zla gam dang*/_g.yon par gsol byang gi sman thod bkod/_de dag gi phyi'i shar du dpal bshos nyi zla kha sbyor/_lhor tshe ril/_nub tu dbang bshos zla gam/_byang du dza gad kyi snod rnams dang*/_gzhan yang rdo rje tshe ste zan/_dzak+ti 'am mAM sa ste sha/_dza gad dam dpa' byed de chang*/_'jam des sam zla ba dkar ba de mar/_zla rgyas te zho dang khur ba/_zla khrom ste thud khrum/_gal phyes te spod sna tshogs kyi g.yos/_bran mo ste tshod ma/_g.yon can te sgog pa/_kun tu rgyu ste tshwa/_tshe khrid de skyur mo/_sham mo ste sing po sogs bza' bca' btung ba'i bye brag tshogs tshad gsar du'ang 'du byas pas mtha' bskor du gcer/_de rnams kyi steng nas shing sgrom la brten pa'i dar ram ras dkar rdo rje rgya gram bris pas bkab/_dkyil 'khor gyi lding khri bar pa la mar me dgu bkod yod na/_che mchog gnyis dang rgyud lung khro bo'i mar me gsum des go chod/_lnga yod na gtso bo dang rgyud kyi khro bo/_gcig las med na che mchog_/dbang chog badz+ra he ru ka ste/_gang ltar yang de rnams sbar/_phyi ma'i dbang du byas na/_lhag ma rgyud dang*/_lung gi khrag 'thung dang*/_gau rI ma dang*/_phra men phan chad khyams dgu dang*/_khor yug rig 'dzin rnams kyi gnas su mar me re re ste khyon bcu bzhi bkod/_yang ras bris chung ngu lta bu la brten te lha gnas so sor bkod mi thub na bcu bzhi po thams cad lding khri bar pa'am dkyil 'khor gyi phyi rol du bkod pa las 'os med do/_/de nas sgrub pa po rnams rgyan gos bzang po bstar la/_las kyi dbu drangs ba nas bzung bum dzapa dor ba ma gtogs gzhan las khrigs 'bring po ltar zhi khro'i gzhung tshogs tha ma'i bar btang la/_de nas dngos grub len pa la 'jug ste/_thog mar sngon 'gro ni/_'byung po lta nyan tshar gcod pa'i phyir khro bcu'i sngags kyis mtshams bcad/_lha dang 'khon gcug sbyang ba'i phyir ye nas mnyam nyid kyis bshags/_'gro don mthar dbyung ba'i phyir/_oM kun tu bzang po bla na med pa yi/_/sogs kyis dam bca'/_rang nyid gzi byin bskyed phyir bab drug 'das bzhis byin dbab/_dngos grub kyi rdzas dpal bshos dbang bshos/_zla gam bza' btung gi longs spyod dang bcas pa/_gsol byang thabs shes kyi tshe rdzas rnams dkyil 'khor la 'god dus kyi so so'i dgongs pa gsal btab nas/_dang po gsum la guh+ya dz+nyA na'i sham bur/_sarba sid+d+hi dzaHhU~M a/_zhes btags pa dang*/_gsol byang la 'bru gsum/_tshe rdzas la/_oM b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH_zhes pa rnams bdun bdun bzlas pas rdzas rnams nus ldan du gyur par bsam mo/_/dngos gzhi la/_bzhi las/_dang po dzapa kyis thugs dam bskul ba ni/_dkyil chog ltar dzapa khang dbye ba'i tshogs mdun bskyed ye shes pa'i ngo bor phye la/_'od zer phar mi spro bar/_lha tshogs rnams kyi gnas gsum nas sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad 'od dang 'od zer gyi rnam par rang dang dngos grub kyi rdzas rnams la thim par bsam zhing*/_bo d+hi tsit+ta ru lu/_guh+ya dz+nyA na rnams bzla'o/_/gnyis pa sbyin sreg ni/_bsgrub bya'i dngos grub 'phel zhing rgyas pa'am dbang du bya ba'i phyir rgyas pa dang dbang gi sbyin sreg gang rigs byed par bshad pa ltar lag len bde phyir gong du mdzad/_gsum pa gnad la dbab ste bskul ba la/_las thor/_dngos grub bskul ba'i rim pa rnams/_/spyir bskul ba dang gnad nas bskul/_/nye bar bskul ba'i rim pa ni/_/zhes pa ltar gsum las/_dang po lha tshogs thams cad rigs lngar bsdus nas spyir bskul ba ni/_spos btul zhing rol mo'i sgra dang bcas pas/_hU~M/_nga ni dpal ldan rdo rje 'chang*/_/thugs kyi 'khor lo rab bskor zhing*/_/badz+ra khrag 'thung 'khor dang bcas/_/nyid kyi bka' bzhin spyan 'dren na/_/dam tshig tshul bzhin gshegs su gsol/_/dam tshig tshul bzhin mi gshegs na/_/sgrub mchog dngos grub mi stsol na/_/sku gsung thugs dang 'gal bar mchi/_/dam tshig mchog la dgongs nas kyang*/_/thugs kyi dngos grub bstsal du gsol/_hU~M/_nga ni dpal ldan 'khor lo 'chang*/_/sku yi 'khor lo rab bskor zhing*/_/bud+d+ha khrag 'thung 'khor dang bcas/_/nyid kyi bka' bzhin spyan 'dren na/_/dam tshig tshul bzhin gshegs su gsol/_/dam tshig tshul bzhin mi gshegs na/_/grub mchog dngos grub mi stsol na/_/sku gsung thugs dang 'gal bar mchi/_/dam tshig mchog la dgongs nas kyang*/_/sku yi dngos grub bstsal du gsol/_hU~M/_nga ni dpal ldan rin chen 'chang*/_/yon tan 'khor lo rab bskor zhing*/_/rat+na khrag 'thung 'khor dang bcas/_/nyid kyi bka' bzhin spyan 'dren na/_/dam tshig tshul bzhin gshegs su gsol/_/dam tshig tshul bzhin mi gshegs na/_/sgrub mchog dngos grub mi stsol na/_/sku gsung thugs dang 'gal bar mchi/_/dam tshig mchog la dgongs nas kyang*/_/yon tan dngos grub bstsal du gsol/_hU~M/_nga ni dpal ldan pad+ma 'chang*/_/pad+ma'i 'khor lo rab bskor zhing*/_/pad+ma khrag 'thung 'khor dang bcas/_/nyid kyi bka' bzhin spyan 'dren na/_/dam tshig tshul bzhin gshegs su gsol/_/dam tshig tshul bzhin mi gshegs na/_/grub mchog dngos grub mi stsol na/_/sku gsung thugs dang 'gal bar mchi/_/dam tshig mchog la dgongs nas kyang*/_/gsung gi dngos grub bstsal du gsol/_hU~M/_nga ni dpal ldan karma 'chang*/_/las kyi 'khor lo rab bskor zhing*/_/karma khrag 'thung 'khor dang bcas/_/nyid kyi bka' bzhin spyan 'dren na/_/dam tshig tshul bzhin gshegs su gsol/_/dam tshig tshul bzhin mi gshegs na/_/grub mchog dngos grub mi stsol na/_/sku gsung thugs dang 'gal bar mchi/_/dam tshig mchog la dgongs nas kyang*/_/las kyi dngos grub bstsal du gsol/_/zhes brjod/_gnyis pa dngos grub kyi snod rung du chags sgrib med par sa ler gzigs pa'i phyir da ni dngos grub stsol ba'i dus la bab bo zhes gnad nas bskul ba ni/_hU~M/_nam mkha'i mtha' klas chos kyi dbyings kyis khyab/_/ma chags spyan mnga' ma sgrib ye shes gsal/_/kun nas kun tu dngos grub bstsal du gsol/_/rdo rje'i zhag kyang tshang lags so/_/bzlas brjod grangs kyang thems lags so/_/dngos grub stsol ba'i dus 'di lags/_/'gro ba mang po bdag gis bsgral/_/bla med byang chub bdag gis bsgrubs/_/mthu chen mthu stsol bcom ldan 'das/_/dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/_/bdag gi las 'bras mchis par mdzod/_/oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_oM/_khro la khros pas zhi mdzad pas/_/thugs rje khro dpal rngams pa'i tshogs/_/'bar ba'i byin rlabs rmad po che/_/de nyid du ni bdag la stsol/_/oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo b+h+yo/_zhes brjod/_gsum pa nye bar bskul ba la/_blang bya dngos grub dang*/_stsol ba po lha'i rkang thon nas bskul ba gnyis las/_dang po ni/_hU~M/_mnyam pa'i don la ma skyes gnyis med phyir/_/dngos grub stsol dang gsol bar mi dmigs kyang*/_/rig dang ma rig sgyu ma'i khyad par gyis/_/sgyu ma'i spyod yul mnyam par ma grub cing*/_/rgyal ba'i dgongs spyod klong du ma gyur pas/_/log rtog srid pa'i zhen pa ma bzlog na/_/mkhyen rab ting 'dzin dngos grub bstsal du gsol/_/chags pa'i nad kyis gdungs pa'i sdug bsngal la/_/bdud dang srin po zhe sdang glo bur gyis/_/sgyu ma'i lus srog tshe la bar gcod na/_/khro rgyal mthu yis zil gyis gnon pa'i phyir/_/rdzu 'phrul lam mchog dngos grub bstsal du gsol/_/gsung rab rgya mtsho bdud rtsi'i char bab tshe/_/bag chags skyon gyi dri mas rmongs pa las/_/shes shing rtogs pa'i shes rab mi ldan na/_/shes byar thogs med dngos grub bstsal du gsol/_/'bad pas btsal ba'i dus gsum dge bshes de/_/srid la phan 'dogs ston pa'i dpal mgon las/_/drin la lan ldon gang lags ma 'tshal na/_/sems kyi mngon shes dngos grub bstsal du gsol/_/rnam rtog zhen pa'i bag chags stug po yis/_/dus gsum chos rnams mun pa'i rdzas ltar bsgribs/_/dus gsum dge bshes drin la lan slan phyir/_/dus la rmongs pa'i sems can don bgyid na/_/mngon shes drug gi dngos grub bstsal du gsol/_/rgyud drug rim gyis drang ba'i don slad du/_/khams gsum ma lus khyab par 'gro ba'i tshe/_/sems kyi gdos su bdag gi lus mchis na/_/thogs med rkang mgyogs dngos grub bstsal du gsol/_/dregs pas myos pa'i bar snang lha bran dang*/_/che la 'gying ba'i mkha' 'gro mang po'i tshogs/_/rdo rje'i gshog pas zil gyis gnon pa'i phyir/_/nam mkhar thogs med dngos grub bstsal du gsol/_/log rtog mang pos shes rgyud g.yengs pa yis/_/ston pas gsungs pa'i bka' brgyud ji snyed pa/_/don dang yi ge brjod med ma bsam na/_/mi brjed gzungs kyi dngos grub bstsal du gsol/_/rang nyid rnam rtog las kyi dbang gyur cing*/_/sdug bsngal mang pos bcings pa'i 'gro ba rnams/_/'dul thabs mang pos 'gro ba'i don bgyid kyis/_/rnam bzhi las kyi dngos grub bstsal du gsol/_/rang gi rnam rtog las kyi dbang gyur cing*/_/blang dor med pa'i don la thugs brtse'i phyir/_/so so'i blo la ji ltar 'thad pa bzhin/_/mthun 'jug thabs kyis 'gro ba 'dul lags kyis/_/pra se na yi dngos grub bstsal du gsol/_/dug gsum zhen pas 'khor ba'i gcong btab na/_/'tsho byed sman pa'i rgyal pos bcos su gsol/_/sku gsung thugs kyi dngos grub dam pa ste/_/dngos grub rdzas la brten nas bdag la stsol/_/skya rengs dang po'i dngos grub dus la bab/_/khrag 'thung 'khor bcas dngos grub bstsal du gsol/_/khams gsum dregs pa ma lus 'dul 'tshal gyis/_/bcom ldan dpal chen dngos grub bstsal du gsol/_/ye shes thabs kyis 'gro don kun bgyid kyis/_/khro mo brgyad kyi dngos grub bstsal du gsol/_/dur khrod rol pas khams gsum dbang sdud kyis/_/phra men brgyad kyi dngos grub bstsal du gsol/_/phrin las rnam bzhi 'gro ba'i don bgyid kyis/_/khro bo bcu yi dngos grub bstsal du gsol/_/sprul pa mang pos sems can kun 'dul phyir/_/yang sprul nying sprul dngos grub bstsal du gsol/_/oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_gnyis pa ni/_chos nyid bde ba chen po'i skur byung ba/_/bcom ldan che mchog yab yum dngos grub stsol/_/dur khrod dregs pa'i tshogs rnams 'joms mdzad pa/_/rgyud lung khro rgyal yab yum dngos grub stsol/_/ye shes 'bar ba brgyad kyi dkyil 'khor nas/_/gau rI khro mo brgyad kyis dngos grub stsol/_/chos nyid mkha' ltar dag pa'i dkyil 'khor nas/_/sing+ha phra men brgyad kyis dngos grub stsol/_/tshad med bzhi rdzogs gsang ba'i dkyil 'khor nas/_/rta gdong sgo ma bzhi yis dngos grub stsol/_/'bar ba'i bar khyams dur khrod nang shed nas/_/spor ma gsang yum tshogs bcas dngos grub stsol/_/dam tshig lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor nas/_/dbang phyug ma sring tshogs kyis dngos grub stsol/_/dur khrod 'bar ba chen po'i dkyil 'khor nas/_/mkha' 'gro sum cu rtsa gnyis dngos grub stsol/_/phrin las myur mgyogs chen po'i dkyil 'khor nas/_/ma bdun sring bzhi'i tshogs kyis dngos grub stsol/_/sgrol byed rab tu 'bar ba'i dkyil 'khor nas/_/rdo rje ging chen bco brgyad dngos grub stsol/_/zhe sdang 'bar ba thugs kyi dkyil 'khor nas/_/khro rgyal yab yum drug cus dngos grub stsol/_/ci bgyis bka' nyan las kyi dkyil 'khor nas/_/pho nya nyis brgya bzhi bcus dngos grub stsol/_/las rnams yongs su grub pa'i dkyil 'khor nas/_/ye shes ma mo drug cus dngos grub stsol/_/sdom pa'i sa la gnas pa'i dkyil 'khor nas/_/rig 'dzin rtsal 'chang tshogs kyis dngos grub stsol/_oM/_gnas mchog yang dag don gyi 'og min nas/_/rgyal ba kun bzang yab yum dngos grub stsol/_/'og min dbang phyug chen po'i gnas mchog nas/_/gsang sngags rdo rje theg pa 'byung ba'i gnas/_/rdo rje sems dpa' rigs lnga yab yum bcas/_/longs spyod rdzogs pa'i sku yi dngos grub stsol/_/lha klu gnod sbyin so so'i gnas mchog nas/_/bcom ldan rigs gsum mgon pos dngos grub stsol/_/o rgyan d+ha na ko sha'i gling phug tu/_/rdor sems sprul pa dga' rab rdo rje dang*/_/rgyal po'i bu mo rin chen gsal sgron mar/_/rdo rje sems dang gsang bdag dngos byon nas/_/dbang bzhi rdzogs bskur rtog tshogs lhar ngo sprad/_/dbang rtags phyag shing me long rnam gnyis byin/_/rig 'dzin khri phrag du ma sangs rgyas pa/_/de yi dngos grub dam pa cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas mchog chen po 'dir/_/sgrub mchog skal ldan bdag la bstsal du gsol/_/rgya gar yul gyi pha rol na/_/o rgyan yul gyi tshur mtshams na/_/ma ga d+ha yi brag phug tu/_/rgyal po d+harma kA la dang*/_/klu yi bu mo rgya mtsho yis/_/dga' rab rdo rje spyan drangs nas/_/tshom bu stong gi dkyil 'khor bsgrubs/_/khri phrag gcig ni sangs rgyas pa/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/rgya gar yul gyi mar mtshams na/_/za hor yul gyi yar mtshams su/_/rdo rje 'od 'phro'i gling tshal du/_/rgyal po in+d+ra bo d+hi dang*/_/sras mo nI lan+d+ha ra yis/_/tshom bu lnga brgya'i dkyil 'khor bsgrubs/_/khri khrag gcig ni sangs rgyas pa/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/rgya gar yul gyi mar mtshams na/_/sing g+ha la yi yar mtshams su/_/g.yu mtsho gling dgu'i brag phug tu/_/sing rgyal u pa rA dza dang*/_/sras mo go ma de wI yis/_/tshom bu lnga bcu'i dkyil 'khor bsgrubs/_/brgya phrag du ma sangs rgyas pa/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/rgya gar yul dbus ma g+ha d+ha/_/wA rA Na sI'i gnas dag tu/_/dge slong nyin byed seng ge dang*/_/srin po'i bu mo na shi yis/_/tshom bu gsum pa'i dkyil 'khor bsgrubs/_/'khor ni lnga brgya sangs rgyas pa/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/rgya gar yul gyi tshur nang na/_/bal po yul gyi phar nang na/_/dge slong so khya de ba dang*/_/lha mo maM ga la sid+d+his/_/tshom bu gcig pa'i dkyil 'khor bsgrubs/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/rgya gar yul gyi tshur nang na/_/bal po yul gyi phar nang na/_/yang le shod kyi brag phug tu/_/slob dpon pad+ma 'byung gnas dang*/_/bal mo shAkya de ba yis/_/tshom bu lnga pa'i dkyil 'khor bsgrubs/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/rgya gar yul gyi yar nang na/_/ta zig yul gyi mar nang na/_/a su ra yi brag phug tu/_/slob dpon s+thi ra ma ti dang*/_/bu mo ga ga sid+d+hi yis/_/ji ltar bsgrubs shing brnyes pa yis/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/bod kyi yul gyi yar nang na/_/zhang zhung yul gyi mar nang na/_/gangs dkar ti se'i brag phug tu/_/slob dpon sangs rgyas gsang ba dang*/_/lha mo dmar mo chos mtsho yis/_/ji ltar bsgrubs shing brnyes pa yis/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/bod kyi yul gyi phar nang na/_/mon gyi yul gyi tshur nang na/_/spa gro stag tshang seng phug tu/_/slob dpon pad+ma 'byung gnas dang*/_/mkhar chen ye shes mtsho rgyal gyis/_/ji ltar bsgrubs shing brnyes pa yis/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/bod kyi yul gyi mar mtshams na/_/khams kyi dan+tig brag phug tu/_/slob dpon rgyal ba'i blo gros dang*/_/lha mo sum bza' ser mo yis/_/ji ltar bsgrubs shing brnyes pa yis/_/de yis dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/bod yul gtsang gi g.yas ru'i phyogs/_/nyug gi rdo rje sgrom phug tu/_/gnubs ban sangs rgyas ye shes kyis/_/rang byung thig le nyag gcig don/_/zla ba dgu yis sems nyid grol/_/dngos po'i gnas lugs gtan la phebs/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/khu lung yon tan rgya mtsho ni/_/thugs sras nang nas mchog tu gyur/_/sprul pa mang po'i zhal gzigs shing*/_/mchog dang thun mong dngos grub brnyes/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/lhan gyi phyag sham dgon pa ru/_/so ni ye shes dbang phyug gis/_/chos nyid rang grol thugs su chud/_/rdzogs chen lta ba'i bka' yang bab/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/rang snang ye shes gnas mchog tu/_/bka' bab bdun gyi mdzod brnyes pa/_/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po yis/_/mdo yi rgyud lung man ngag gi_/shin tu nye brgyud thob pa'i tshe/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/ngo mtshar thugs bskyed smon lam gyis/_/blo gros mtha' yas yab sras la/_/mdzod chen rnam lnga'i bka' bab tshe/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/bstan gnyis dar rgyas gling mchog nas/_/mkhas grub pad+ma bi dza yar/_/smin grol chos kyi mdzod brnyes tshe/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/mkhas btsun grub pa'i dbang phyug che/_/'jam mgon pad+ma dri med kyis/_/smin grol chos kyi sgo 'byed tshe/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/bkra shis 'chi med dga' tshal du/_/kun gzigs chos kyi blo gros kyis/_/rgyud lung man ngag gsang mdzod bstsal/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/gzhan yang mdo yi bka' babs che/_/gnubs chen yab sras brgyud par bcas/_/gsang bdag zur pa mes dbon gsum/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/spyi gtsug nyi zla'i gdan steng du/_/rtsa ba'i bla ma bka' drin can/_/rdo rje 'chang gi ngo bo nyid/_/de yi dngos grub cha gcig kyang*/_/de ring gsang ba'i gnas 'di ru/_/sgrub mchog bdag la bstsal du gsol/_/rtsa brgyud bla ma dam pa rnams/_/yi dam mkha' 'gro'i sprin phung 'khrigs/_/byin rlabs dngos grub char ltar 'bebs/_/gnas mchog 'di ru byin chen phob/_/mchog dang thun mong dngos grub stsol/_/zhes bskul zhing gsol ba gdab bo/_/bzhi pa gshegs shing gsol byang byas la bstim pa ni/_thog mar gang las bla nga ba'i gzhi sgrub pa spyi'i cho ga ste/_steng khang zhi ba'i lha tshogs kyi sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub kyi skal ba thams cad 'od dang 'od zer gyi rnam pa can du byung ba 'og khang khro bo'i lha tshogs rang rang gi gnas gyur gang dang gang yin pa de dang de la gnyis med du thim pa ni/_kun bzang gi 'od zer che mchog_/rigs lnga rgyud kyi he ru ka lnga/_sems dpa' brgyad gnas ma/_sems ma brgyad yul ma/_bya byed dang thub drug 'bar ma/_mthar byed yab yum gyi 'od zer sgo skyong gdong mo bzhi la thim par bsam pa 'ju 'dul gyi dgongs pa'o/_/de nas dkyil 'khor la bkod pa'i mar me rnams sbar te gsal gdab pa ni/_pho brang dbus kyi mar me bcom ldan 'das che mchog_/dbang mchog_badz+ra he ru ka gsum/_phyogs mtshams kyi mar me rgyud lung gi he ru ka yab yum/_glo 'bur dang gru chad kyi gnas ma/_khyams dgu la dang po nas bzung ste rim par/_yum ma brgyad dang sgo skyong bzhi/_spor ma brgyad dang gsang yum bzhi/_dbang mo nyer brgyad/_mkha' 'gro so gnyis/_king+ka ra bco brgyad/_khro bo khro mo ya drug cu pho nya nyis brgya bzhi bcu/_ma mo drug cu/_rgyu'i rta babs kyi phyi rol khor yug zlum po la rig 'dzin bla ma rnams dwangs pa'i mtsho la gza' skar shar ba ltar ma 'dres yongs rdzogs su bkra lam mer gsal bar gyur/_oM ma hA shu n+ya ta sogs lngas dbang bskur/_oM sarba ta thA ga ta ma hA kA ya sogs gsum gyis byin gyis brlabs/_badz+ra sa mA dzaHru lu ru lu hU~M/_zhes pas snyan gsan dbab/_dzaHhU~M baM hoH_e h+ye hi ru lu ru lu hU~M b+h+yoHdzaHdzaH_zhes pas ye shes pa nam mkha' 'gengs pa tsam du spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHbadz+ra sa ma ya mu dra a/_badz+ra shrI he ru ka tiSh+Tha sa ma ya lhan/_zhes pas pho brang gi mar me lhar gsal ba las gnyis med du bstim nas brtan par bzhugs su gsol lo/_/de yan chad ni gang las spyan drang ba'i gzhi sgrub ba'o/_/de nas so so'i dngos grub blang ba'i las rim la/_spyan drangs mchod dang bzlas pa dang*/_bstod dang smon lam bsdu ba drug_/ces re re la don drug drug gi sgo nas blangs te/_dang po gtso bo gsum las blang ba ni/_lcags kyu'i phyag rgya bcas te/_oM a kra ma hA shrI he ru ka hU~M ka ta ma hA kro d+hI shwa ri hU~M phaTa?/_oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka hU~M sarba ta thA ga ta kro d+hI shwa rI hU~M/_oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kro d+hI shwa rI hU~M/_badz+ra aM ku sha dzaH_ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_zhes dkyil 'khor dbus kyi mar me las dbal 'bar gyis blangs te gsal shing dang po sbar bas/_pho brang dbus kyi dpal chen po che mchog he ru ka_/dbang mchog_/badz+ra he ru ka gsum yab yum 'od dang sprul par bcas te gsal shing gi rtse mor byon par gyur pa la/_ma hA pany+tsa a mr-i ta/_ma hA ba liM ta/_ma hA rak+ta kha raM khA hi/_zhes sman gtor rak+tas mchod nas/_bzlas pa ni/_oM/_bcom ldan che mchog yab yum dang*/_/dbang mchog he ru ka yab yum/_/badz+ra khrag 'thung yab yum ste/_/gtso bo rnam gsum thugs ka nas/_/zur brgyad dkyil nas 'bru brgyad shar/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyAna'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/gtso bo gsum gyi sngags la ru lu sbrel ba dang*/_oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M/_zhes bzlas la/_bstod pa ni/_oM/_bcom ldan che mchog he ru ka_/bla med yum chen khro mo'i rgyal/_mthing nag 'jigs sku bdud bzhi 'dul/_/nyi shu rtsa gcig sa rnams non/_/bzhi bcu rtsa gnyis mngon sangs rgyas/_/zhabs brgyad ting 'dzin dbyings su sbyor/_/rgyan rnams ma lus sku la rdzogs/_/khro rgyal sku la phyag 'tshal bstod/_/bcom ldan dbang mchog he ru ka_/dbu dgu phyag ni bco brgyad de/_/stong pa bco brgyad yongs su rdzogs/_/mthing nag dgyes pa chen po'i sku/_/zhabs bzhi ru dra pho mo mnan/_/'jigs byed sku la phyag 'tshal bstod/_/rdo rje rigs mchog bdud 'dul gtso/_/gdug pa 'dul ba'i thabs chen po/_/bdud rigs rdul du rlog mdzad pa/_/dpal chen yab yum sku la bstod/_/ru lu dang gu h+ya dz+nyA na/_gsol byang gi smon lam ni/_hoH_bcom ldan 'das che mchog he ru ka dang dbang mchog dang*/_badz+ra he ru ka rnams yum dang bcas pa la dngos grub tu gsol ba'i mdo ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_zhes lan gsum gyis/_dang pos 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas sku gsung thugs yon tan phrin las kyi gzi byin dang ldan par bsam mo/_/gnyis pa rgyud kyi he ru ka bzhi ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_oM bud+d+ha shrI he ru ka bud+d+ha kro d+hI shwa rI hU~M/_de bzhin du/_rat+na/_pad+ma/_karma rnams bcug_/badz+ra ang+ku sha dzaHru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_zhes phyogs rtsibs kyi mar me las gsal shing gnyis pa sbar bas/_rigs bzhi'i he ru ka yab yum 'od dang sprul par bcas te gsal shing gi rtse mor byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_rigs bzhi khrag 'thung thugs ka nas/_/zur brgyad dkyil na 'bru brgyad shar/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/rigs bzhi'i sngags la ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya dz+nyA na bzla/_hU~M/_'jigs byed 'das pa'i dus na sngon byung ba/_/gdug pa 'dul phyir dus las mi 'da' ba'i/_/dpal chen khrag 'thung chen po rnam pa bzhi/_/rang rang btsun mor bcas la phyag 'tshal bstod/_hoH_bcom ldan 'das rigs bzhi he ru ka yab yum la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_gsum pa lung gi he ru ka bzhi ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_oM rak+sha shrI he ru ka rak+sha kro d+hI shwa rI hU~M/_de bzhin du/_sa nu/_gu h+ya/_yak+sha/_badz+ra aM ku sha dzaHru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_mtshams rtsibs kyi mar me las gsal shing gsum pa sbar bas/_lung gi he ru ka bzhi 'od dang sprul par bcas te gsal shing gi rtse mor byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_lung gi khrag 'thung thugs ka nas/_/zur brgyad dkyil na 'bru brgyad shar/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/lung gi khro bo bzhi'i sngags la ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya bzla/_hU~M/_sbyor ba dam tshig gsang ba sgrol ba'i dbyings/_/log lta myong byed skye gnas reg bya 'joms/_/ga na nyams pa ta na mtshan ma sgrol/_/lung gi khro rgyal yab yum bzhi la bstod/_hoH_bcom ldan 'das lung gi he ru ka yab yum la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_bzhi pa gnas ma brgyad ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_oM badz+ra gau rI ha de bzhin du/_tsau rI/_pra mo he/_be ta lI/_puk+ka sI/_sme sha nI/_tsaN+Da lI/_badz+ra aM ku sha dzaHru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_glo 'bur dang gru chad kyi mar me las gsal shing bzhi pa sbar bas/_gnas kyi ma mo brgyad 'od dang sprul par bcas te byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_gnas ma brgyad kyi thugs ka nas/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i thugs ka nas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/sngags brgyad la ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya bzla/_hU~M/_gau rI la sogs khro mo chen mo brgyad/_/gdug pa thabs kyis 'dul ba'i drag shul can/_/sku mdog phyag rgya sna tshogs cir yang ston/_/ye shes khro mo brgyad la phyag 'tshal bstod/_hoH_khro mo brgyad la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_/zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_lnga pa phra men brgyad sgo ma dang bcas pa ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_oM badz+ra sing+ha mu khI he/_de bzhin du/_byA g+hr-i/_shrI gA la/_shwa na/_kr-iD+ha/_kang+ka/_kA ka_u lU ka_/oM badz+ra ar+Ya te dza teng dzaH_a mu khe hU~M/_lo ka baM/_b+hasmi pa la ya ba tu hoH_aM ku sha dzaH_ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_khyams dang po sgo dang bcas pa'i mar me las gsal shing lnga pa sbar bas/_yul ma brgyad dang gdong mo bzhi 'od dang sprul par bcas te byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_phra men brgyad kyi thugs ka nas/_/snying po ru lu ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/rang sngags bcu gnyis la ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya bzla/_hU~M/_ye shes las la 'gyed pa'i phra men ma/_/rnam 'phrul thabs kyis 'gro ba 'dul mdzad pa/_/seng gdong ma sogs phra men brgyad rnams dang*/_/sgo skyong gdong mo bzhi la phyag 'tshal bstod/_hoH_rdo rje phra men ma'i tshogs la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_drug pa 'bar ma gsang yum dang bcas pa ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_oM badz+ra a pra ti ha ar+Ya ni tsa tu ra ta ra phaTa? rak+mo hU~M/_oM shrI badz+ra mung+ga ra mu kha shwa ra yA ya na maH_de bzhin du/_rag ma shwa ra yA ya/_kha T+wAM kA pra dz+wa la yA ya/_g+haN+De pra dz+wa la yA ya/_aM ku sha dzaH_ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_khyams gnyis pa sgo dang bcas pa'i mar me las gsal shing drug pa sbar bas/_'bar ma brgyad dang gsang yum bzhi 'od dang sprul par bcas te byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_'bar ma gsang yum thugs ka nas/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/so so'i sngags la/_ru lu sbrel ba dang gu h+ya bzla/_hU~M/_chos dbyings rnam dag ngang las rang snang ba/_/sna tshogs cir yang 'gyur ba'i skur ston ma/_/spor ma chen mo brgyad dang gsang ba yi/_/dgyes bskyed yum chen bzhi la phyag 'tshal bstod/_hoH_'bar ma brgyad dang gsang yum bzhi la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_bdun pa dbang mo nyer brgyad ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_ma nu rak+sha sI b+h+yo/_brah+ma Ni/_rau trI/_biSh+Na bai/_ku ma rI/_in+d+ra NI/_badz+ra sing+ga laM/_a mr-i taM/_sau mya/_daN+Da daM/_rak+sha sI/_b+hak+Sha sI/_ra ti badz+ra/_ru d+hi ra mat+ta/_e ka tsa ri Ni/_ma no ha raM/_sid+d+hi kaM/_wa ya wI/_ma hA mA ra Na badz+ra/_ag+nI/_wA ra hI/_tsa muN+Di/_su ta naM/_wa ru NI/_badz+ra ma hA kA li/_badz+ra tsa kA la/_badz+ra kum+b+ha kar+Na/_badz+ra lam+b+ho d+ha ra/_de thams cad kyi mthar b+h+yo re sbyar/_ang+ku sha dzaH_ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_khyams gsum pa sgo dang bcas pa'i mar me las gsal shing bdun pa sbar bas/_dbang mo nyi shu rtsa brgyad 'od dang sprul par bcas te byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_dbang phyug nyer brgyad thugs ka nas/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/so so'i sngags la ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya bzla/_hU~M/_mi yi srin mo la sogs nyi shu brgyad/_/dregs pa lha chen rnams kyi chung ma ste/_/dbang drag las la thogs pa med par spyod/_/dbang mo nyi shu brgyad la phyag 'tshal bstod/_hoH_dbang mo nyer brgyad la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_brgyad pa mkha' 'gro so gnyis ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_e A ra li hU~M/_ang+ku sha dzaH_ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_khyams bzhi pa sgo dang bcas pa'i mar me las gsal shing brgyad pa sbar bas/_mkha' 'gro sum cu so gnyis 'od dang sprul par bcas te byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_mkha' 'gro so gnyis thugs ka nas/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_e A ra li hU~M la ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya bzla/_hU~M/_nam mkha'i lus can gar yang thogs med cing*/_/'dod dgur bsgyur ba'i gzugs can 'phrul mo che/_/ma sring byams pa'i tshul gyis grogs mdzad ma/_/mkha' 'gro sum cu gnyis la phyag 'tshal bstod/_hoH_mkha' 'gro sum cu rtsa gnyis la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_dgu pa ma bdun sring bzhi ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_ma ma d+hA te hU~M/_badz+ra dun+tiM b+h+yo/_aM ku sha dzaH_ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_khyams lnga pa sgo dang bcas pa'i mar me las gsal shing dgu pa sbar bas/_ma bdun sring bzhi 'od dang sprul par bcas te byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_ma bdun sring bzhi'i thugs ka nas/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/sngags tshan gnyis la/_ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya bzla/_hU~M/_'jigs rten dregs pa 'dul mdzad ma mo'i tshogs/_/phyi 'khor srung zhing nang 'khor skyong mdzad ma/_/dur khrod ma bdun las kyi sring mo bzhi/_/bgegs 'dul ma sring tshogs la phyag la 'tshal bstod/_hoH_ma bdun sring bzhi la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob pa bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_bcu pa ging chen ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_king+ka ra ha ha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_ang+ku sha dzaH_ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_khyams drug pa sgo dang bcas pa'i mar me las gsal shing bcu pa sbar bas/_king+ka ra bco brgyad 'od dang sprul par bcas te byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_ging chen bco brgyad thugs ka nas/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/rang sngags la/_ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya bzla/_hU~M/_khams gsum sgrol bar byed pa'i ging bco brgyad/_/srid gsum las la thogs med sgrol la brtson/_/bsgral ba'i zhing bcu gtan nas rlog par byed/_/ging chen ging lcam tshogs la phyag 'tshal bstod/_hoH_ging chen po bco brgyad la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_bcu gcig pa steng gi pho nya drug cu ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_kro d+ha kro d+hI hU~M/_ang+ku sha dzaH_ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_khyams bdun pa sgo dang bcas pa'i mar me las gsal shing bcu gcig pa sbar bas/_steng gi pho nya khro bo khro mo ya drug cu 'od dang sprul par bcas te byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_khro bo khro mo'i thugs ka nas/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_rang sngags la/_ru lu sbrel dang gu h+ya bzla/_hU~M/_bcom ldan hU~M mdzad sa gsum brjid kyis gnon/_/khams gsum 'dul mdzad ye shes lha yi lha/_/'jigs byed 'bar bas gdug pa'i tshogs rnams 'joms/_/khro bo khro mo rnams la phyag 'tshal bstod/_hoH_steng gi pho nya khro tshogs drug cu la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_bcu gnyis pa phyogs bzhi las kyi pho nya drug cu phrag bzhi ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_b+ha na b+ha na ang+ku sha dzaH_ha la ha la pA sha hU~M/_gardza gardza s+pho Ta baM/_pa tsa pa tsa g+haN+De hoHang+ku sha dzaH_ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_khyams brgyad pa'i mar me las gsal shing bcu gnyis pa sbar bas/_phyogs kyi pho nya nyis brgya bzhi bcu 'od dang sprul par bcas te byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_phyogs bzhi pho nya'i thugs ka nas/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/sngags tshan bzhi la/_ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya bzla/_hU~M/_ye shes thugs rjes phyogs kun khyab pa yis/_/gdon bgegs 'dul ba'i phrin las thogs pa med/_/ci bgyi'i bka' nyan las rnams myur sgrub pa'i/_/phyogs bzhi'i pho nya'i tshogs la phyag 'tshal bstod/_hoH_phyogs kyi pho nya nyis brgya bzhi bcu la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_bcu gsum pa 'og gi pho nya drug cu ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_ma me shwa ra hU~M/_ang+ku sha dzaH_ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_khyams dgu pa'i mar me las gsal shing bcu gsum pa sbar bas/_'og gi pho nya drug cu 'od dang sprul par bcas te byon/_sman gtor rak+tas mchod/_oM/_ma mo drug cu'i thugs ka nas/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros dpal chen thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/rang sngags la/_ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya bzla/_hU~M/_stong khams yongs kyi las la dbang byed pa'i/_/ma chen rgyal mo srid pa gsum gyi bdag_/yum chen las la dbang ba'i dbang mo che/_/ma mo drug cu'i tshogs la phyag 'tshal bstod/_hoH_'og gi pho nya drug cu la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu nas rang la thim pas gzi byin dang ldan par gyur/_bcu bzhi pa rig 'dzin rtsal 'chang gi bla ma thams cad las blang ba ni/_lcags kyu'i rgya dang*/_oM ma hA gu ru sha ri raM gI li hU~M/_badz+ra yo gi gu ru sa ma ya dzaH_zhes phyi'i khor yug gi mar me las gsal shing bcu bzhi pa sbar bas/_dus gsum gyi rig 'dzin bla ma bye ba sa ya'i tshogs rnams 'od dang sprul par bcas te gsal shing gi rtse mor byon/_ma hA pany+tsa a mr-i ta/_ma hA ba liM ta/_ma hA rak+ta kha raM khA his sman gtor rak+ta phul/_oM/_rgyud lung man ngag 'chang ba yi/_/rig 'dzin bla ma'i thugs ka nas/_/snying po ru lu 'bru brgyad dang*/_/gu h+ya dz+nyA na'i 'od 'phros pas/_/phar 'phros mchod pas thugs dam bskang*/_/tshur 'dus bdag la dngos grub stsol/_/rang sngags la/_ru lu sbrel ba dang*/_gu h+ya dz+nyAna'ang bzla/_hU~M/_rig 'dzin bla ma byin rlabs ldan pa'i tshogs/_/rnal 'byor lnga yi sa la rab bzhugs pa'i/_/rgya bod rig 'dzin grub thob tshogs la bstod/_/bskyed rdzogs gsum gyi dngos grub 'dir stsol cig_hoH_rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud kyi bla ma'i tshogs la dngos grub tu gsol ba ni/_bdag cag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir tshogs pa rnams la/_shes bya thams cad la thogs pa med pa'i shes rab/_mi brjed pa'i gzungs/_mngon par shes pa drug_/rgyun gyi ting nge 'dzin/_rdo rje lta bu'i tshe/_g.yung drung lta bu'i lus/_bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba dang rigs rgyud gang lags pa thams cad phyi mar sdod mi 'tshal bar dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes brjod/_bsdu ba ni/_badz+ra ang+ku sha dzaH_gsum gyis/_dang po 'od dang sprul pa/_gnyis pas yig 'bru/_gsum pas sku 'od du zhu ste rang la thim pas sku gsung thugs yon tan phrin las kyi gzi byin dang ldan par bsam mo/_/de yan chad lha las dngos grub blang ba'o/_/de nas rdzas las blang ba ni/_dang po bdud rtsi sman gyi dngos grub blangs te/_ru lu dang gu h+ya dz+nyA na cung zad bzlas nas/_bdag cag rdo rje slob dpon mched dang lcam dral rnams kyi bsnyen sgrub yan lag bzhi'i sgo nas bzlas brjod kyi mchod pa 'bul zhing mchi na/_thugs rje chen pos dgongs shing bzhes nas bdag cag la sku gsung thugs kyi dngos grub thams cad dus da lta nyid du thob par bstsal du gsol/_zhes dkyil 'khor la btud cing me tog dor nas/_lding khri bar ma'i dbus kyi sman gyi gsang bum spyan drangs la slob dpon gyi spyi bor blangs te/_bdag nyid rang bzhin gyi dkyil 'khor du gsal ba la bdud rtsi'i dkyil 'khor gnyis med du thim par bsam zhing*/_ru lu dang gu h+ya dz+nyA na'i mthar/_a mr-i ta kA ya wAka? tsit+ta sid+d+hi pha la hoH_zhes rang nyid kyi dngos grub blangs rjes slob ma rnams la'ang rim par bskur ro/_/sman gyi mdun gyi mar me blangs te/_hoH_'dus pa chen po'i lha tshogs rnams kyi mi gnas pa'i ye shes dang*/_stong pa nyid kyi ye shes dang*/_me long lta bu'i ye shes dang*/_mnyam pa nyid kyi ye shes dang*/_so sor rtog pa'i ye shes dang*/_bya ba grub pa'i ye shes dang*/_klong du gyur pa'i ye shes dang*/_dbyings su sgrol ba'i ye shes dang*/_/'da' dka' thugs kyi ye shes te/_thugs ye shes dgu nang nas 'char ba'i dngos grub bdag cag rnams kyis thob bo/_/a la la ho/_/zhes kun gyi lag tu 'grim zhing snying gar zhun mar byug go_/tshe ril dang tshe'i dza gad btegs la/_oM/_A yuHdmar po rdo rje dbang gi tshe/_/gzhan gyis mi 'phrog khams gsum kun las rgyal/_/rang gi byang sems gdod nas skye 'chi med/_/mi 'gyur tshe yi dbang mchog thob par shog_/oM sarba ta thA ga ta ma hA gu h+ya A yur+dz+nyA na bin+dU b+h+rU~M/_badz+ra A yu She dz+nyA na swa b+hA wa at+ma ko\u0f85 haM/_zhes pas tshe ril g.yas dang tshe chang g.yon bskor gyis brim zhing tshe mdud byas pas tshe'i dngos grub thob par mos la/_na mo/_tshe dbang du gyur cig_/dbang dngos grub tu gyur cig_/skye med kyi ye shes su gyur cig_/'chi med kyi bdud rtsir gyur cig_/mi 'gyur ba g.yung drung du gyur cig_/mi shigs pa rdo rjer gyur cig_/mi nub pa rgyal mtshan du gyur cig_/tshe dbang phun sum tshogs pa'i skal ba dang ldan par gyur cig_/ces smon lam gdab bo/_/bkra shis kyi rdzas gsal shing gi zla gam dang*/_dpal bshos/_dbang bshos rnams btegs la/_hrIH_zla gam zhal gyi dkyil 'khor du/_/rang rig ye shes mngon snang ba'i/_/'dod yon gsang ba'i longs spyod rgyan/_/yongs su rdzogs pa'i dngos grub stsol/_/zhes gtad/_gsol byang gi thod pa blangs la/_oM ltar dkar la 'tsher ba yab kyi dbang*/_/AHltar dmar la dwangs pa yum gyi mkha'/_/hU~M ltar smug la 'dril ba byang chub sems/_/bla med sku gsung thugs kyi dngos grub stsol/_/oM AHhU~M kA ya sid+d+hi oM/_wAka? sid+d+hi AH_tsit+ta sid+d+hi hU~M/_oM sarba ta thA ga ta kA ya wAka? tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/_zhes gtad/_de nas 'dus pa thams cad la dngos grub kyi rdzas gsal shing gi 'brang rgyas sogs bza' bca' rnams g.yas dang*/_btung ba'i bye brag rnams g.yon bskor du drang zhing tshogs kyi 'khor lo'ang stob la rol bar bya'o/_/mjug tu/_hoH_bdag cag slob dpon mched dang lcam dral rnams kyis/_rdo rje'i tshe gsol bas tshe dbang phun sum tshogs pa'i skal ba dang ldan par gyur cig_/ma hA maM sa gsol bas rnal 'byor gyi dbang phyug chen po thob par gyur cig_/dza gad dpa' bo gsol bas 'gro ba mang po dbang du 'du bar gyur cig_/zla khrom gsol bas chos nyid zhi ba'i ting nge 'dzin dang ldan par gyur cig_/'jam des gsol bas byams snying rje byang chub kyi sems dang ldan par gyur cig_/zhal zas kha ba dang mngar ba dang skyur ba sogs ro rnam pa sna tshogs gsol bas zhi khro sprul pa'i tshogs la'ang mnga' brnyes par gyur cig_/ces brjod do/_/de yan chad rdzas las dngos grub blang ba'o/_/cho ga'i mjug sdud la gsum las/_shis pa brjod pas dngos grub brtan par bya ba ni/_sems can don phyir nan tan mchog bskyed de/_/ye shes thugs rjes bdag la dgongs nas kyang*/_/mchog dang thun mong dngos grub dam pa rnams/_/bdag la bstsal zhing brtan par bzhugs su gsol/_/kA ya wAka? tsit+ta tiSh+Tha badz+ra/_zhes rten 'brel snying pos bsngags pa'i me tog gi char dbab cing rol mo'i sgra yang bya'o/_/dngos grub kyi rdzas lhag cha lngar bgo ba ni/_yi dam lha'i skal ba bla ma/_dkyil 'khor lha'i skal ba rgyal theb/_/rig 'dzin rtsal 'chang gi skal ba las can gyi slob ma gcig la dang*/_de lhag cha gnyis su byas pa'i gcig mched gzhan rnams la rig pas dpyad de byin zhing*/_cha gcig po sbyin sreg dang gter gyi rdzas su bdog la bzhag go_/ru lu'i dzapa bro ni/_ru glan dbang gi rjes la mdzad/_bla ma rtsi lung pa 'dir mdzad/_ces 'gos kyi las thor byung ba las/_rtsa ba'i las tho'i dgongs pa ltar skabs 'dir bya ba 'thad par sems so/_/de dag ni sgrub pa chen po'i yan lag ste/_bsnyen sgrub bzhis gzhung bsrang ba tshar ro/_!_da ni rjes kyi cho ga la don brgyad las/_dang po mar me smon lam ni/_dpon slob thams cad lag bsnol bas srin lag sbrel te/_g.yon pas mar me bzung la/_oM/_dur khrod gsang ba mchog gi dkyil 'khor du/_/snying po byang chub lam la zhugs pa yis/_/'khor ba'i g.yang sa chen por mi ltung zhing*/_/chags sdang gcong rong gnas su mi skye dang*/_/log lta dmyal ba'i zangs khar rbab mi 'dril/_/'khon 'dzin gcan gzan gdug pa'i skad mi thos/_/nyon mongs mtshon rtse gdug pa'i zer mi phog_/dge ba'i bshes gnyen bka' drin che ba dang*/_/srog gis sbrel ba'i mched dang lcam dral dang*/_/gsum pa'i dbang gis sbrel ba'i rig ma gsum/_/skye ba 'di dang tshe rabs thams cad du/_/mi 'bral rtse gcig 'grogs pa'i ting 'dzin gyis/_/sa bcu khyad par rim gyis bgrod par shog_/nam zhig tshe 'phos lus brje'i dus byung nas/_/'khor ba'i g.yang sar lan gcig lhungs srid kyang*/_/snang ba'i sgo 'byed zhun mar mdangs gsal 'dis/_/rig 'dzin sgrub pa po yi shul mtshon cing*/_/kun tu 'od kyi sa la rgyud sbyangs nas/_/pad+ma chen po'i sa la lhun gyis grub/_/'khor lo tshogs chen sa la gshegs pa'i tshe/_/sngon gyi rgyal ba rnams kyis mdun bsus shig_/yi dam lha yis rgyab nas srog brten cig_/byang chub sems dpa' rnams kyis mtha' skyor cig_/mchod pa'i lha mo rnams kyis sna drongs shig_/ma tshogs dbang mo rnams kyis rjes skyongs shig_/lcang lo can gyi sa la phyin pa'i tshe/_/mi ldog pa yi sa la gnas nas kyang*/_/rdo rje khro rgyal khyod kyi zhal mthong nas/_/rig 'dzin rnams dang dbyer med gyur nas kyang*/_/bla med sku gsung thugs su 'grub par shog_/gnyis pa yon stob cing gnyer blang ba ni/_bka' drin gsab phyir slob bu rnams kyis rang gi yid du sdug cing gces pa'i dngos po ci 'byor gyi yon dbul zhing*/_ma 'byor na yid kyis lus longs spyod thams cad phul bar mos la maN+Dal dbul du gzhug_/de nas gu ru'i zhabs bu'i spyi bor bzhag la/_de ring phan chad bu khyod kyi/_/rdo rje sems dpa' nga yin gyis/_/nga yis ji ltar bsgo ba bzhin/_/bu khyod kyis ni bya dgos so/_/zhes pa'i lan du bus/_bla ma rdo rje rgyal po la/_/dad mos gus pa'i sems ldan pas/_/bka' yis ji ltar bsgo ba bzhin/_/lus ngag yid gsum gnyer gyis blang*/_/zhes bka'i gnyer blang ngo*/_/gsum pa gtor ma bgo zhing sbyin sreg bya ba ni/_rtsa rgyud las/_gtor ma la sogs rdzas rnams ni/_cha gsum dag tu bgos nas kyang*/_/gcig gis sbyin sreg las chog bya/_/gcig gis rnal 'byor longs spyod gter/_/gcig gis mkha' 'gro'i tshogs 'khor bskyang*/_/zhes pas 'das gtor rnams dkyil 'khor nas phyir bsnur la cha gsum du bgos pa'i dang po de dngos grub kyi rdzas lhag cung zad dang bsres nas sbyin sreg gi sreg rdzas su dbul/_de'ang yang dag gsang 'grel du/_las bzhi gang mos bya bar gsungs kyang*/_'dir bsnyen sgrub kyi kha bskang ba'i don du zhi ba'i sbyin sreg mdzad pa phyag len no/_/bzhi pa gter sba ba ni/_gtor ma cha bar pa de dngos grub kyi rdzas lhag dang mnyam du bum par blugs pa/_dkyil 'khor khang pa'i 'og tu dong zla gam dmar pos bsgyur ba sman raka gis chag chag btab pa'i nang du sba zhing*/_de nyid/_b+h+rU~M las rin po che'i gur khang longs spyod zad mi shes pa'i gter du gyur par mos la/_hU~M/_sa yi lha mo'i mkha' dbyings su/_khrag 'thung rigs lnga'i gter sbed do/_/bdud rtsi lnga yi gter sbas pas/_/he ru ka yis mdun bsus nas/_/ye shes lnga yi don rtogs shog_/ye shes lnga yis rgyas gdab bo/_/sa yi lha mo'i mkha' dbyings su/_/dbyings phyug lnga yis gter sbed do/_/sha khrag rus pa'i gter sbas pas/_/yum chen lnga yis mdun bsus nas/_/gsang ba'i mdzod dang 'phrad par shog_/skye med dbyings kyi rgyas gdab bo/_/sa yi lha mo'i mkha' dbyings su/_/khro mo brgyad kyis gter sbed do/_/rnam shes brgyad kyi gter sbas pas/_/ma mo brgyad kyis mdun bsus nas/_/gsang ba'i rdzas dang 'phrad par shog_/rig pa ye shes rgyas gdab bo/_/sa yi lha mo'i mkha' dbyings su/_/phra men brgyad kyis gter sbed do/_/gsang ba'i dam rdzas gter sbas pas/_/mgo brnyan rnams kyis mdun bsus nas/_/'dod yon lnga dang 'phrad par shog_/rig pa ye shes rgyas gdab bo/_/sa yi lha mo'i mkha' dbyings su/_/sgo ma bzhi yis gter sbed do/_/rnam thar bzhi yi gter sbas pa/_/khro mo bzhi yi mdun bsus nas/_/bdud bzhi'i 'jigs las thar bar shog_/rig pa ye shes rgyas gdab bo/_/sa yi lha mo'i mkha' dbyings su/_/dbang phyug ma yis gter sbed do/_/dam rdzas bdud rtsi'i gter sbas pa/_/dam can rnams kyis mdun bsus nas/_/bdud rtsi'i zas dang 'phrad par shog_/rig pa ye shes rgyas gdab shog_/sa yis lha mo'i mkha' dbyings su/_/khro bo bcu yis gter sbed do/_/dam rdzas rus pa'i gter sbas pas/_/khrag 'thung rnams kyis mdun bsus nas/_/rdo rje'i gral dang 'phrad par shog_/rig pa ye shes rgyas gdab bo/_/rdo rje slob dpon mched lcam gyis/_/dam rdzas gtor ma'i gter sbas pas/_/zag med gter la longs spyod cing*/_/gsang ba'i dkyil 'khor dngos grub rnams/_/'dod yon lnga yi longs spyod kyis/_/'gro ba'i re 'dod skong bar shog_/ces sba'o/_/lnga pa gtor ma btang zhing bro bya ba ni/_gtor ma cha tha ma de chos skyong rnams kyi gtor ma dang mnyam du gtor skyong gi cho gas dbul la/_lhag ma bsdus te/_mchod pa'i ras ma dang*/_phyags dar bcas snod du blugs shing*/_sgrub pa'i dus kyi lhag gtor ke'u tshang du bsags pa rnams dang lhan cig tu khyer la/_las mkhan gyis dkyil 'khor khang pa nas gom pa bdun cu'i sar lhag ma'i dkyil 'khor gtor ma dang bcas pa bshams la lhag gtor cho ga rgyas par bya zhing*/_bshal chus brtan ma bskyangs nas/_slar nang du 'ong ba'i tshe srung 'khor gsal btab pa'i nang du rnal 'byor pa 'khor bcas kyi gnas lus longs spyod thams cad tshud nas/_me'i rwa ba'i 'od zer gyis rkyen ngan bar chad thams cad kyi bsrung ba chen por bsam mo/_/de nas sgrub khang gi them pa'i phyi rol sngar dam sri'i mnan pa byas pa'i steng du gtor gzhong thams cad kha sbub pa'i mthar bro ra bcas nas las bzhi'i bro bya ste/_de la sgrub pa po thams cad bro ra zlum por bca' zhing lag g.yas steng du bsnol ba'i lu gu rgyud kyis mdzub mo sbrel la/_ya b+h+rU~M/_oM/_bud+d+ha shrI he ru ka bud+d+ha kro d+hI shwa rI hU~M/_hU~M ha he phaTa? b+h+yo raM/_phyi snod kyi 'jig rten zhi ba'i dkyil 'khor chu shel gyi rang bzhin can dkar zhing zlum pa 'od zer 'phro ba'i dbus su/_nang bcud kyi sems can thams cad bud+d+ha rigs kyis gtso byas pa'i khrag 'thung 'bar ba'i dkyil 'khor sprul pa'i 'od zer dkar por 'phro ba'i phrin las mdzad par gyur/_hU~M/_gti mug rdo rje 'khor bcas kyis/_/'jig rten khams ni rab 'byams kun/_/yud tsam gyis ni zhi mdzad pas/_/zhi ba'i las rnams sgrub par mdzod/_/oM sum+b+ha ni sum+b+ha sogs hU~M bzhi pa'i sngags kyi mthar/_bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa'i nad gdon dgra bgegs sdig sgrib nyes ltung sogs nyes tshogs thams cad shIMn+ta ku ru swA hA/_zhes bro brdung zhing phyag rgya sprugs te bshig go_/yang bro ra gru bzhir bca' zhing lag bsnol ba las gung mo sbrel la/_ma b+h+rU~M/_oM rat+na shrI he ru ka rat+na kro d+hI shwa rI hU~M/_hU~M ha he phaTa? b+h+yo raM/_phyi snod kyi 'jig rten rgyas pa'i dkyil 'khor ser po gru bzhi pa 'od zer 'phro ba'i dbus su/_nang bcud kyi sems can thams cad rin chen rigs kyis gtso byas pa'i khrag 'thung 'bar ba'i lha tshogs sprul pa'i 'od zer ser po 'phros bas rgyas pa'i phrin las mdzad par gyur/_hU~M/_nga rgyal rdo rje 'khor bcas kyis/_/'jig rten khams ni rab 'byams kun/_/dpal dang gzi brjid chen po rnams/_/yud tsam gyis ni rgyas par mdzod/_/sum+b+ha'i mthar/_bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa'i tshe dpal longs spyod 'phrul dang gzi brjid sogs legs tshogs yon tan thams cad puSh+TiM ku ru oM/_yang bro ra zla gam bca' zhing lag bsnol ba las srin lag sbrel la/_waM b+h+rUM/_oM pad+ma shrI he ru ka pad+ma kro d+hI shwa rI hU~M/_hU~M ha he phaTa? b+h+yo raM/_phyi snod kyi 'jig rten dbang gi dkyil 'khor dmar po zla gam 'od zer 'phro ba'i dbus su/_nang bcud kyi sems can thams cad pad+ma rigs kyis gtso byas pa'i khrag 'thung 'bar ba'i lha tshogs sprul pa'i 'od zer dmar po 'phro bas dbang gi phrin las mdzad par gyur/_hU~M/_'dod chags rdo rje 'khor bcas kyis/_/'jig rten khams ni rab 'byams kun/_/thams cad dbang du bsdus nas kyang*/_/dbang du ma gyur gang yang med/_/sum+b+ha'i mthar/_bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pas khams gsum gyi che btsan dregs pa can thams cad wA shaM ku ru hoH_yang bro ra gru gsum du bca' zhing lag bsnol ba las mthe'u chung sbrel la/_e b+h+rU~M/_oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kro d+hI shwa rI hU~M/_hU~M ha he phaTa? b+h+yo raM/_phyi snod kyi 'jig rten drag po'i dkyil 'khor gru gsum mthing nag 'bar ba'i me 'od 'phro ba'i dbus su/_nang bcud kyi sems can thams cad rdo rje'i rigs kyis gtso byas pa'i khrag 'thung rngams pa'i lha tshogs sprul pa'i 'od zer mthing nag 'phro bas drag po'i phrin las mdzad par gyur/_hU~M/_zhe sdang rdo rje 'khor bcas kyis/_/'jig rten khams nirab 'byams kun/_/thal ba'i rdul du brlags nas kyang*/_/drag po'i las rnams sgrub par mdzod/_/sum+b+ha'i mthar/_bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs gdug pa can thams cad mA ra ya hU~M phaTa?/_ces bro brdung zhing phyag rgya sprugs pas las de dang de grub par bsam mo/_/drug pa dkyil 'khor bsdu zhing mtshams dgrol ba ni/_dkyil chog ltar rdul tshon gyi nyin snga ma rnams dang ras bris la rnam pa thams cad du mchod bstod bzod par gsol nas ye shes pa brtan bzhugs bya/_rdul tshon gyi nyin tha ma'i tshe ye shes pa btegs nas mchod bstod bzod gsol byas nas gshegs su gsol/_gang ltar yang sgrub thabs ltar ting 'dzin dam tshig gi 'khor lo 'od gsal du bsdu zhing*/_de las langs nas go bgo lus bsrung rnams byas te/_phyi rol du song la phyogs tho/_rgyal tho/_sgo byang phyi nang rnams kyi drung du gtang rag gi mchod gtor bshams pa/_sngar bzhin byin gyis brlabs nas phul la/_phyin chad kyang bar chad mi 'byung bar gsol ba gdab cing*/_ya hi gats+tshas gshegs su gsol/_de nas nang du zhugs nas phur bu rnams/_oM badz+ra kI la ya ut+kI la ya sarba kI la ya badz+ra d+hA rod Adz+nyA pa ya hU~M hU~M hU~M hU~MphaTa? swA hA:_zhes lag gnyis skam pa'i rgya dang bcas dang por gdab rim las ldog phyogs su phyungs te/_oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa ni sarba ar+tha sA d+ha na swA hAs phur rtse 'o mas bkru zhing shul du rin po che'i gter gzhug_/rdul tshon yod na chos thams cad skye ba med pa'i don yid la byas te dril bu dkrol zhing*/_a kA ro'i sngags brjod bzhin pas 'jam rol dang bcas g.yas pa'i rdo rjes byang shar gyi rtsig pa nas brtsams te lte ba'i bar bskor ba'i re khA gsum 'then cing*/_lha mtshan cung zad blangs pa mgo bor bkod cing*/_lhag ma rnams kyang rjes mi mngon par phyags la bum par blugs nas bkur sti chen pos mchod/_thig shul dri bzang gis dbyi/_/bdun pa bsngo shis bya ba ni/_rtsa rgyud las/_gnas su bkra shis la sogs kyis/_/sgrub pa rdzogs par mthar dbyung ngo*/_/zhes pas dge ba bsngo zhing smon lam btab la bkra shis dang dga' ston gyis mtha' rgyas par bya'o/_/brgyad pa gnas bsrung ba ni/_sgrub pa po rnams zhag gcig phyi rol du mi 'gro/_de las kyang zhag gsum tsam gyi bar du thag ring du mi 'gro zhing bla ma min par gzhan la phyag mi 'tshal/_las gzhung tshar re bsrangs te gtor ma btang zhing mtshams khad kyis grol/_dus rtag tu spyod lam rgyun gyi rnal 'byor las mi 'bral bar bya zhing*/_bla ma dam pa la sangs rgyas kun 'dus kyi 'du shes bzhag nas bsnyen bkur gyis mnyes pa sgrub pa la 'bad par bya'o/_/bden gsung bka' yi rgya mtsho chen po'i dbus/_/bstan pa yongs rdzogs rin chen bzhi'i lhun po/_/bsnyen sgrub legs bris grong gis mdzes pa'i phyir/_/mkhas grub tshad ma'i gsung las 'jug bder bkod/_/rab dkar legs byas chu shel zhun ma'i sprin/_/snga 'gyur bsil ldan ri dbang mdzes rgyan du/_/gyur nas bshad sgrub chu klung stong 'bab pas/_/'jig rten gsum du khyab pa'i rgyan gyur cig_/de'i mthus pha mas thog drangs mkha' mnyam 'gro/_/theg mchog bdud rtsi'i rol pa'i mtsho chen la/_/ci dgar spyod pa'i sku bzhi'i dpal 'byor gyis/_/rtag phyug don gnyis lhun grub rgyur gyur cig_/ces pa'ang rje btsun bla ma dam pa zhi bar gshegs pa rnams kyi zab dgongs 'od gsal gyi dbyings su rdzogs shing*/_da lta zhal bzhugs pa rnams zhabs pad brtan cing phrin las rgyas pa dang*/_snga 'gyur 'od gsal rdo rje snying po'i ring lugs gtso bor gyur pa'i bstan pa rin po che phyogs dus kun tu dar zhing rgyas pa dang*/_tshe 'di'i pha ma 'brel thog gi gtsos byas mkha' khyab kyi yid can thams cad dpal rdo rje sems dpa'i go 'phang rin po cher dbugs 'byin pa'i phyir/_dzam bu'i gling na nye ba'i tshan+d+ho zhes yongs su grags shing*/_sngon gyi rabs su mes po mkhan slob chos gsum gyis gangs can gdul byar thugs bskyed go cha thog mar bzhengs pa'i re khA mchod rten chen po bya rung kha shor gyi nye logs/_swa yaM b+hu dang*/_stag mo lus sbyin/_yang le shod dang*/_a su ra'i sgrub pa'i gnas chen du ma'i mdzes pa'i sa'i thig le/_dpal zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gnyis pa'i gtsug lag khang 'du bgyis te/_theg pa rim dgu'i chos mdzod chen po 'di'i sgrub chen lo bstar rgyun 'dzugs kyi legs byas kyi rtsol ba bgyis pa'i skabs/_'jig rten mig gcig smin gling lo chen d+harma shrI'i legs bshad dbang dang sgrub chen gyi khog dbub rin chen snang ba las/_sgrub chen dkyus ma'i ngag 'don khol du phyung ba rang 'dra'i blo dman 'jug pa bde bar mthong nas mkhas shing grub pa brnyes pa'i nges pa don gyi rdo rje slob dpon chen po 'gyur med pad+ma rnam par rgyal ba'i sde dang*/_kun gzigs 'jam dbyangs chos kyi blo gros yab sras zung gis rgyud lung man ngag gi gsang mdzod chen po'i pha phogs bu la bstsal ba'i skal bzang mchog tu dge ba'i rnying btsun 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan dkyil 'khor chen po 'dir zhugs pa'i ming rin chen myu gu rtsal zhes 'bod pas/_thun mong gi lo bgrang bya bcu phrag bdun la gsum gyis lhag pa'i tshe/_lho 'brug chos kyi rgyal po'i mnga' ris dge bar skyong pa sman shing gi tshal du gnas pa'i skabs spel ba yi ge'i mthun sbyor blo gsal dad brtson rmad byung 'gyur med kun dga' bkra shis sprul sku'i mtshan can gyis mdzad pa 'dis kyang lnga brgya'i tha ma bstan pa yongs rdzogs kyi ring lugs 'dis mtshon pa'i bshad sgrub las gsum gyis thub pa'i bstan pa rin po che dar zhing rgyas la yun ring du gnas pa'i rgyu kho nar 'gyur zhing*/_mkha' khyab yid can mchog gsum rin po che'i snang ba dang mi 'bral bar phan bde'i dpal la ci dgar spyod pa'i skal bzang gi nyer 'tshor gyur cig/_//

Footnotes

Other Information