DKR-KABUM-10-THA-046

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་མཆོད་འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་རྫིང་བུའི་རྒྱུན་གྱི་གཏོར་ཆོག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།
Wylie title chos skyong gi gsol mchod 'dod 'byung dpal gyi rdzing bu'i rgyun gyi gtor chog nye bar bsdus pa phrin las thogs med DKR-KABUM-10-THA-046.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 46, Pages 207-224 (Folios 1a to 18b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Chos skyong gi gsol mchod 'dod 'byung dpal gyi rdzing bu'i rgyun gyi gtor chog nye bar bsdus pa phrin las thogs med. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 207-224. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Torma-offering Rituals - gtor chog
Deity chos skyong
Colophon

།དེ་ལ་སྤྱིར་༧འཇམ་མགོན་བླ་མ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གཙོ་བོ་འདི་རྣམས་ལ་རྟག་པར་གསོལ་མཆོད་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་གསོལ་བསྐང་རྒྱས་པ་རྗེ་བླ་མ་མཆོག་གི་གསུང་མ་ཉམས་པ་ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་མཆོད་འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་རྫིང་བུར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང༌། ཆོས་སྲུང་དབང་པོ་འདི་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་བཅོལ་ལ་འབད་ན་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན་པར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཆོག་གིས་བཀའ་བསྩལ་བར་གསུངས་པས་སྔ་འགྱུར་པ་དག་ལ་དེ་བཞིན་གཡར་དམ་དུ་བཞེས་པ་གལ་ཆེ་བར་བསྐུལ་བ་དང༌། རང་འདྲའི་སྐལ་མཉམ་ལ་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕྱིར་ཆོ་གའི་ལས་འགྲིགས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་མཁས་གྲུབ་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་དང་སྒོ་བསྟུན་ནས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས། འདོན་ཚིག་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཁོ་ན་མ་ཉམས་པར་བསྡེབས་པ་པོ་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བྱིན་རིག་སྟོང་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་ལ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སྟེ་ཡི་གེ་པ་ནི་རྙིང་བཙུན་འཇིགས་མེད་ཚེ་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

/de la spyir 7'jam mgon bla ma mi pham rin po ches snga 'gyur bka' gter gyi chos srung gtso bo 'di rnams la rtag par gsol mchod mdzad pa yin la/_de dag gi gsol bskang rgyas pa rje bla ma mchog gi gsung ma nyams pa chos skyong gi gsol mchod 'dod 'byung dpal gyi rdzing bur dkyus gcig tu bzhugs shing*/_chos srung dbang po 'di rnams kyi gsol mchod phrin bcol la 'bad na snga 'gyur gyi bstan pa rin po che la mchog tu phan par kun mkhyen bla ma mchog gis bka' bstsal bar gsungs pas snga 'gyur pa dag la de bzhin g.yar dam du bzhes pa gal che bar bskul ba dang*/_rang 'dra'i skal mnyam la 'jug pa bde ba'i phyir cho ga'i las 'grigs snga 'gyur rnying ma'i mkhas grub dngos grub brnyes pa rnams kyi phyag bzhes dang sgo bstun nas dkyus gcig tu bkod pa las/_'don tshig thams cad rdo rje'i gsung kho na ma nyams par bsdebs pa po 'jigs bral gyi slob dpon chen po yab sras kyi ye shes rdo rje'i gzi byin rig stong dbyings kyi mkha' la 'du 'bral med pa'i rig 'dzin gyi btsun pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rje ste yi ge pa ni rnying btsun 'jigs med tshe mchog rdo rjes bgyis pa 'dis kyang snga 'gyur bka' gter gyi bstan pa phyogs dus gnas skabs kun tu 'phel rgyas brtan pa'i rgyur gyur cig/

[edit]
༄༅། །ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་མཆོད་འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་རྫིང་བུའི་རྒྱུན་གྱི་གཏོར་ཆོག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། དཔལ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དུས་མཐའི་མེས། །ནག་པོའི་ཚང་ཚིང་བསྲེག་ཕྱིར་འབར་བའི་སྐུ། །ཕྲིན་ལས་འདོད དགུའི་གར་རྩེན་དེར་བཏུད་ནས། །མཉེས་བྱེད་སྙིང་པོ་གྲུབ་པའི་གསུང་བཞིན་སྤེལ། །འདིར་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་གཉན་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མའི་དབང་པོ་དག་མཉེས་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབ་པ་ལ་གསུམ། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ནི། དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་པ་དྲག་པོའི་གནས་སུ་གང་དུ་བྱ་བའི་གཞིར་ཕྱག་བདར་དང་བླ་བྲེ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་གུང་དུ་གཞུང་མཐུན་གྱི་རྟེན་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་སྟེགས་རིམ་གསུམ་གྱི་དང་པོར་བདག་བསྐྱེད་གང་ལ་བརྟེན་པའི་འདས་གཏོར། གཉིས་པར་སྤྲོ་ན་ལེགས་ལྡན། མ་ནིང༌། ཚོགས་བདག་གསུམ་ལ་དཔུང་རོང༌། སྔགས་སྲུང་ཟུར་གསུམ་རྩེ་ཟླུམ་དང༌། རེ་མ་ཏི་མོ་རྒྱུད་ཟུར་གསུམ། ཚེ་རིང་མ་དཀར་ཟླུམ། རྣམ་སྲས་བཤོས་བུ་དཀར་ཟླུམ་ལྟོ་བར་ནོར་བུས་མཚན་པ། དམ་ཅན་དཔུང་རོང༌། གཟའ་བདུད་དཔུང་རོང་གཡས་དཀྱུས་མིག་གིས་མཚན་པ། ལས་གཤིན་དམར་གཏོར་གྲུ་གསུམ། ཐང་ལྷ་དཀར་གཏོར་ལུག་མགོས་མཚན་པ། གེ་སར་དཔུང་རོང༌། བཙན་ལ་བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ། སྡེ་དཔོན། སྔགས་བདག་གཉིས་ལ་དམར་གཏོར་བཅས་པ་ལ་འཁོར་དང་མཐེབ་ཀྱུ་ཅི་མང་གིས་བསྐོར་བའམ། གཏོར་སྤུངས་བྱེད་ན་དབུས་སུ་ཕོ་རྒྱུད་སྤྱི་ལ་དཔུང་རོང༌། གཡས་སུ་ནོར་ལྷ་དཀར་ཟླུམ། གཡོན་དུ་མོ་རྒྱུད་སྤྱི་ལ་ཟུར་གསུམ། འཁོར་བཅོ་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བ་ལ་བར་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་དང་རིལ་བུས་ལྟེམ་པ་རྒྱན་སྤྲོས་གང་མཛེས། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །གསུམ་པར་ཞི་དྲག་གི་ཉེར་སྤྱོད། འབུལ་གཏོར། བསྐང་གཏོར། གསེར་སྐྱེམས། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་བཅས་གཙང་དག་ཏུ་འདུ་བྱ། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཌཱ་དྲིལ་དང་རོལ་མོའི་རིགས། འཐོར་ནས་སོགས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་གསོལ་བསྐང་དངོས་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་བརླབ་ནི། བདག་བསྐྱེད་གང་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡང་བཅས་བྱས་ལ། གཏོར་འགུགས་རྒྱས་པའམ། དཀྱུས་ཙམ་དུ། ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དགྲ་བགེགས་འགུགས་བསྟིམ་གྱི་ཕུང་པོ་ཤ་ཁྲག་གི་ཚོགས་མཆོད་གཏོར་དུ་སྤེལ་བ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མེ་རླུང་དང་བཅས་པའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་དམར་གྱི་ཐོད་རློན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཡི་རི་བོ། ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ། རུས་པའི་གྲམ་ཁྲོད་ཆེན་པོ་དང༌། གཞན་ཡང་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དམ་ཚིག་གི་རྫས་རྣམས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡི་གེས་མཚན་པ་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་བཀུག་ཅིང་བསྟིམ་པས་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདོད་ཡོན་གྱི་ཟེགས་མ་འཕྲོ་བའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག །ཡི་གེ་གསུམ་ལ་ཐིམ་སྟེ་རིམ་པར་ཞུ་བ་དམ་ཚིག་གི་རྫས་དང་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལ་རྣམ་པ་འདོད་རྒུ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཀུན་བཟང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཏེར་དུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་དང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛྭ་བ་ལིཾ་ཏ་⁽14a4⁾⁽14ab⁾་ལ་⁽14a4⁾⁽14ab⁾་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གློག་འཁྱུག་པ་ལྟར་འཕྲོས་པས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་སོགས་དམ་ཅན་ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པ་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་དུ་མར་འཆར་བ་རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཧཱུྃ། སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་ལེགས་ཞུགས་ཤིང༌། །དམ་ཆོས་དགེ་འདུན་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང༌། །དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དམ་ལ་གནས་ཤིང་བསྟན་པ་སྲུང༌། །རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་གྲོགས་མཛད་པ། །གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཆེ། །མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །བདག་གིས་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི། ཧཱུྃ། ཡིད་འོང་ཕོ་བྲང་མཛེས་པ་འདིར། །དགྱེས་པའི་གདན་ཁྲི་བཤམས་པ་ལ། །ཇི་ལྟར་འཚམས་པ་དེ་བཞིན་དུ། །བསྟན་པ་སྲུང་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། བཞི་པ་དམ་ལ་བཞག་པ་ནི། ཧཱུྃ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བཞིན་དུ། །བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུང་བ་དང༌། །བླ་མ་ལྷ་ཡིས་དམ་བཞག་ལྟར། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། རྡོ་རྗེས་བདུད་རྩི་འཐོར་ཞིང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལྔ་པ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། དམ་ཚིག་གསང་བའི་གནས་མཆོག་འདིར། །སྤྱན་གཟིགས་རྟེན་རྫས་སྐར་ལྟར་བཀྲམ། །གླུ་དབྱངས་རོལ་མོ་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར། །སྦྱར་སྤོས་བསང་དུད་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས། །ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་རི་ལྟར་སྤུངས། །སྨན་རཀ་བཏུང་བ་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ། །གོས་རྒྱན་དཀོར་ནོར་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་བླ་ན་མེད། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ནི། །དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་དག །ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ་མཆོད། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། པཱ་དྱཾ། པུཥྤེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ གནྡྷེ། ནཻ་ཝི་དྱ། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ཕྱི་ཉེར་སྤྱོད་དང་ནང་སྨན་རཀ་གིས་མཆོད་ནས། བྱེ་བྲག་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་དབང་པོའི་ཚོགས་ཆར་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བཞུགས་པའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་དྭངས་བཅུད་གསོལ་བས་མཉེས་པར་གྱུར་བསམ་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཐལ་མོ་ཁ་གྱེན་བསྟན་གྱི་རྒྱས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་སུ་དེ་བ་ནི་དྷི་པ་ཏི་བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་རེ་འབུལ་བ་འགྲེ། ཨོཾ་བྷུ་རུ་ཀུ་རུ་ཨི་ཙི་ཀི་བྱི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ག་ན་གུ་ཧྱ་རཾ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་རོ་རུ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྙིང་ཁ་རཀྨོ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཛཿཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་རུ་རུ་བི་དྷིཥྛ་བ་དྷྭ་སི་རུ་རུ་རོ་རུ་བོ་དྷིཥྛ་བ་དྷྭ་སི་ཙ་པ་ལ་ཨ་ཤུག་མེ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་བཛྲ་པྲ་མོ་ཧ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་སརྦ་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཛམྦྷ་ལ་བ་སུ་དྷཱ་རི་བ་སུ་དེ་བ་ནི་དྷི་པ་ཏི། ས་པ་རི་བ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་བཛྲ་སཱ་དྷུ་ས་མ་ཡེ་བྷག་ཏྲཾ་ཤེ་ནི་ཀྲ་མ་ནི་ས་མ་ཡ་སཱ་དྷུ་ཏྲི་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཧྲི་ཤག་རུ་རག་རཾ་ནཱ་གེ་ཙིཏྟ་ཏྲཾ་མ་མ་ཡོ་ཟ་འགྲམ་ཧ་ཧ་ག་ཤ་ལ་ཛཿཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་བཛྲ་ཐང་ཀ་ར་མུན་ཉི་ཁུ་ཤ་ལི་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་སིང་ཧ་མ་ཎི་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་རཀྴ་རཀྴ་སྙིང་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཤུ་ལ་གྲི་བ་ཏྲི་ཤུ་ལ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཛཿཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་བཛྲ་ཙནྡྲ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཨཥྚ་ན་ཡ་ཨེ་ཀ་བྷྱོཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཨེ་ཛ་བྷྱོཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀིང་ཀ་ར་ཨ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙ་ཤ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ***དེ་ནས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཧོཿ དཔལ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ཁྲག་འཐུང་གི་རྒྱལ་པོ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྲུང་མ། དུག་གསུམ་ནད་ཀྱི་སྨན་པ། རྣལ་འབྱོར་ཡོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ། བདུད་དཔུང་སྒྲོལ་བའི་དཔའ་བོ། བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ། དཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་ནག་པོ། དཔལ་འབར་མ་ཧཱ་ཀ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ། མ་མོ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི། མ་ཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། ཞིང་སྐྱོང་སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔ། རྣམ་སྲས་ཛམ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ། དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ། དྲང་སྲོང་གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ། འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ། ལྷ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འབར་བ། དོན་གྲུབ་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ། ཆེ་བཙན་རོལ་པ་སྐྱ་བདུན། དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ། སྔགས་བདག་དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པ་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འདོད་དགུའི་གཏེར་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་བསྟོད་ཅིག །གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས་ཤིག །རིག་འཛིན་གྱི་སྡེ་སྐྱོངས་ཤིག །རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་རྟག་ཏུ་འབྲལ་བ་མེད་པར་དགྱེས་པའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ནས་མགོན་སྐྱབས་སྟོང་གྲོགས་དམ་པ་མཛོད་ཅིག །སྡང་བའི་དགྲ་སོད། གནོད་པའི་བགེགས་ཐུལ། བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན་བཟློག །མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀུན་ལས་སྲུངས་ཤིག །མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་སྤེལ་ཅིག །འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་སྩོལ་ཅིག །ཕྲིན་ལས་ཇི་ལྟར་བཅོལ་བ་ཡིད་ལ་རེ་བ་བཞིན་སྒྲུབས་ཤིག །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ན་མཿ ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཡེ། ཚངས་པ་མགྲིན་སྔོན་ཁྱབ་འཇུག་དང་ནི་དབང་པོ་ཉེ་དབང་བཙུན་མོར་བཅས། །ལྷ་ཆེན་ཀུན་གྱིས་མངོན་པར་བསྟོད་པ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ། །ལྷ་མིན་ཚོགས་དང་ལྷ་མིན་ཡིད་ཅན་བསྟན་དགྲ་མ་ལུས་བརླག་མཛད་པ། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་སྤྲུལ་པ་མཆོག་གྱུར་ཀྲོ་དྷི་ཡུམ་གྱི་བདག་པོར་བསྟོད། །ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་ཆེ་བའི་མཆོག་ལྡན་བདག་མེད་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་གར། །བདག་འཛིན་རུ་ཏྲའི་སྙིང་ཁྲག་རྔུབ་མཛད་འཇིགས་རུང་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་གཟུགས། །འཇིགས་དུས་མེ་དཔུང་འབུམ་གྱི་གཟི་ལྡན་འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་མ་ནིང་ནག །བདུད་སྡེའི་གཤེད་གྱུར་ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་ཆོས་སྐྱོང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བསྟོད། །སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེས་ཁྲོས་གང་འཇིགས་རུང་སྤྲིན་གྱི་གཟུགས་ལྡན་པ། །དྲན་པའི་མོད་ལ་བདུད་སྡེའི་དོན་སྙིང་ལྐོག་མར་འབྱིན་མཛད་ནག་པོ་ཆེ། །འབུམ་ཕྲག་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འཁྱིལ་དབུས་སྡིག་ཅན་བསྟན་དགྲའི་སྙིང་གར་ནི། །གར་དགུའི་ཉམས་ཀྱིས་རོལ་པར་མཛད་པ་དཔལ་མགོན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོར་འདུད། །ཁྲོས་པའི་ཞལ་གྱི་སྤྲིན་ནག་འཁྲིགས་ལས་སྡང་མིག་གློག་ཞགས་རྣམ་གཡོ་ཞིང༌། །ཚེམས་ཀྱི་མྱུ་གུ་གངས་རིའི་མདངས་འཛིན་སྐྱིན་ཐང་ཟོལ་གྱིས་དགྲ་ལ་འབེབས། །ལྕགས་ཀྱི་སྡེར་མོ་གནམ་ལྕགས་འབར་བས་ཉམས་པའི་ཙིཏྟ་དྲུང་འབྱིན་པའི། །སྲིད་རྒྱལ་མ་ཞེས་སྔགས་སྲུང་གཙོ་མོ་ནམ་མཁའི་རལ་གཅིག་འཛིན་ལ་བསྟོད། །སྲིད་གསུམ་གནས་ཀུན་ཡུད་ཀྱིས་ཉུལ་ཞིང་སྡིག་ཅན་བསྟན་དགྲའི་སྙིང་སྲོག་ལ། །འཇིགས་པའི་དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར་ཐོགས་མེད་མཐུ་ཡིས་འབེབས་མཛད་མ། །སྣང་སྲིད་དབང་བསྒྱུར་མཁའ་འགྲོའི་རྗེ་མོ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ཟློས་གར་ཅན། །རེ་མ་ཏི་ཞེས་བསྟན་སྲུང་རྒྱལ་མོ་སྣང་སྲིད་མ་མོའི་འཁོར་བཅས་བསྔགས། །སྲིད་ཞིའི་མཛེས་སྡུག་སྙིང་པོར་བསྡུས་འདྲ་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་ཞལ་གྱི་ཁྱིམ། །ཚེ་གཡང་འདོད་དགུ་མི་ཟད་འཇོ་བའི་འཛུམ་དཀར་སྣང་བའི་དགའ་སྟོན་ཅན། །མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་བདེ་ཆེན་སྟེར་མཛད་ལྷན་སྐྱེས་གསང་བའི་ཌཱ་ཀི་ནི། །ཞིང་སྐྱོང་སྨན་བཙུན་རྒྱལ་མོའི་ཚུལ་སྟོན་མཆེད་ལྔ་སྤྲུལ་པར་བཅས་ལ་འདུད། །གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་མཆོག་སྦྱིན་པའི། །རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་ལྷ་མོར་བཅས་པ་གང་དག་བུ་མང་ལྡན་པའི་ཚོགས། །ཐུགས་རྗེའི་གདེངས་ཀ་རྣམ་པར་གཡོ་ཞིང་བྱམས་པའི་ཕྱག་གིས་ཉུག་མཛད་པ། །དེ་དག་ཀུན་ལ་གུས་པས་འདུད་དོ་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་ལྟར་ཕོབ། །ལས་བྱེད་མོན་པའི་རླུང་ནག་དང་འགྲོགས་སྦུད་པའི་གཟུགས་དང་རྡོ་རྗེའི་མདའ། །ལྷན་ཅིག་རྦད་པས་དགྲ་སྙིང་གཏོར་ཞིང་དགྲ་བོའི་ཀླད་པ་འགེམས་མཛད་པའི། །སྒྲོལ་གིང་ལས་ཀྱི་ཤན་པ་མཆོག་དང་དམ་ཅན་མ་མོ་ངན་ནེ་མ། །དཀོར་ནོར་སྲུང་བའི་བྱེད་པོ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་དྭངས་བས་བདག་ཕྱག་འཚལ། །སྡིག་ཅན་དགྲ་བོའི་སྙིང་ཁྲག་རྫིང་བུར་མི་སྡུག་གཟུགས་ཀྱི་ཚང་ཚིང་འཁྲིགས། །སྲིད་གསུམ་སྲོག་དབུགས་གཅིག་ཆར་རྔུབ་པའི་ལྟོ་ཞལ་འཇིགས་རུང་མཁའ་ལ་གདང༌། །ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་སྤྱན་སྟོང་བགྲད་ལས་དམ་ཉམས་སྙིང་ལ་དུག་ཆར་འབེབས། །གསང་བདག་དཔའ་བོའི་བཀའ་སྡོད་མཐུ་ཆེན་འཇིགས་མཛད་རཱ་ཧུ་ལ་ལ་བསྟོད། །འབུམ་ཕྲག་བསྐལ་པའི་མེ་ཡིས་འཁྱུད་པ་ནག་པོ་བརྩེགས་པའི་རི་དབང་གཟུགས། །དྲག་ཤུལ་དུག་རླངས་ས་གསུམ་ཁྱབ་མཛད་འཇིགས་པའི་དུས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཅན། །སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་རྡུལ་དུ་བཤིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་བེ་ཅོན་རྔམས་སྟབས་གདེངས། །ཁམས་གསུམ་སྲོག་དབུགས་གང་གིས་སྡུད་པ་འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེར་བསྟོད། །མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་ལྡོག་མེད་རྡོ་རྗེ་བཙན་པོའི་མཐུ། །རྡོ་རྗེའི་རི་དབང་འབུམ་གྱིས་བརྗིད་འདྲ་རྒྱལ་འགོང་དམ་སྲིའི་སྲོག་སྙིང་ལ། །རུལ་བའི་བྲག་ལ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་བཞིན་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །ས་བརྒྱད་སེམས་དཔའ་ཡུལ་ལྷའི་ཚུལ་སྟོན་ རྡོ་རྗེ་འབར་བ་དེ་ལ་བསྔགས། །མཆོག་ཏུ་ཞི་བ་སྙིང་རྗེའི་ཐུགས་ལྡན་ཟླ་གཞོན་བྱེ་བའི་འཛུམ་དཀར་ཅན། །འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ནོར་བུའི་སྤྲིན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་གློག་དམར་འཁྱུགས། །བདུད་སྡེའི་སྲོག་རྩ་དུམ་བུར་འཐོར་བྱེད་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོའི་ཐོག་ཆར་འབེབས། །དྲན་པའི་མོད་ལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོར་བསྟོད། །གང་བཅོལ་ཕྲིན་ལས་ཡུད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་དབང་དྲག་གློག་གི་ཟློས་གར་འབུམ། །དམ་ལྡན་ཡིད་མཁར་མངོན་པར་རྩེན་ལས་སྲིད་གསུམ་བརྟན་པ་འཕྲོག་བྱེད་པ། །དབང་ཆེན་རོལ་པ་གསུང་གི་བསྟན་སྲུང་ཆེ་བཙན་རྒྱལ་པོ་མཆེད་བདུན་དང༌། །སྲིད་པ་གསུམ་པོ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེར་གྱུར་མཆོག་གི་དབང་ཕྱུག་བཅས་ལ་འདུད། བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་དམ་ཚིག་གཉེར་འཛིན་བླ་མེད་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་བ། །སྡང་མིག་གཅིག་གིས་སྲིད་གསུམ་བརླག་ནུས་མི་བཟད་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་འཆང༌། །རིག་སྟོབས་གདོད་མའི་རྩལ་ལས་མངོན་སྣང་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་དང༌། །སྔགས་བདག་དྲེགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་སྡེ་གསུམ་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོར་བསྟོད། །དག་མཉམ་ཆེན་པོ་ལྟ་བའི་དབྱིངས་སུ་སྒོམ་པའི་གཟི་བྱིན་རབ་བསྐྱེད་དེ། །རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་སྙིང་ལ་བསྒྲགས་ཤིང་རོ་མཉམ་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་ནས། །སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་མཆོད་པའི་རོལ་མོས་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོར་མངའ་གསོལ་ན། །བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་དམ་ཚིག་དགོངས་ལ་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་བར་མཛོད། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཁྲིགས་ཡི་དམ་དངོས་གྲུབ་ཆར་རྒྱུན་འབེབས། །མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ར་བ་བརྟན། །དུས་གསུམ་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཁྱིལ་ཕུན་ཚོགས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི། །གཡར་དམ་གཉན་པོ་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག་སྐྱབས་འོས་རྣམས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་མཛོད། །ཅེས་བསྟོད་ཅིང༌། བདུན་པ་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་ཡི་གསོལ་མཆོད་སྙིང་པོ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པ་ཡི། །སྣང་སྲིད་ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་ཞུ་བའི་བཅུད། །འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། །མཉམ་ཉིད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་འདི། །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་དང་གཞི་ཡི་བདག །མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་པདྨ་དབང༌། །གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་ལྷ། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་དང་བཀའ་ཉན་བཅས། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དོ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་ནག །ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་མ་ནིང་མགོན་པོ་དང༌། །དཔལ་ལྡན་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་རྡོ་རྗེ་རལ་གཅིག་མ། །མ་ཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི། །ཞིང་སྐྱོང་སྨན་བཙུན་རྒྱལ་མོ་མཆེད་ལྔ་དང༌། །དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་བཛྲ་སཱ་དྷུ་རྩལ། །དྲང་སྲོང་གཟའ་མཆོག་ཆེན་པོ་རཱ་ཧུ་ལ། །འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པོ་དང༌། །བགེགས་འདུལ་གཉན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་རྩལ། །དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོ་སྐྱེས་མཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར། །མཐུ་ལྡན་ཆེ་བཙན་རོལ་པ་སྐྱ་བདུན་དང༌། །རྣམ་སྲས་ཛམ་ལྷ་ཞིང་སྐྱོང་སེང་གེའི་གདོང༌། །དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོ་ཤན་པ་དམར་ནག་དང༌། །སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ། སོགས་འདིར་གང་དགོས་འཛུད། མ་སང་སྐྱེས་གཅིག་བེག་རྩེ་ལྕམ་སྲིང་གཉིས། །བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་མཐུ་ཆེན་སྡེ་བཞི་དང༌། །གིང་ཆེན་སྡེ་ལྔ་རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔ་དང༌། །འགོ་བའི་ལྷ་ལྔ་སྡེ་དྲུག་སྲུང་མ་དང༌། །འབར་བ་སྤུན་བདུན་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་དང༌། །ཞང་བློན་སྡེ་དགུ་གནས་བཅུའི་སྲུང་མ་དང༌། །བཅུ་གཅིག་ཐེག་པའི་བཀའ་སྐྱོང་འཁོར་དང་བཅས། །ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དང༌། །མགུལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དགྲ་བླ་བཅུ་གསུམ་དང༌། །དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་དང༌། །སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་དཔལ་མགོན་དོན་ལྔ་སོགས། །བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི། །སྡེ་གསུམ་སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་མ་ལུས་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རབ་འབྱམས་འབུལ། །རོ་མཉམ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་སུ་དམ་བསྲེ་ན། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྲུང་སྐྱོབས་མི་གཡེལ་བར། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཞི་ཚེ་དཔལ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས། །ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུས་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་ཅིང༌། །ཡང་དག་ལམ་གྱི་བར་ཆད་བསལ་ནས་སུ། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་འབེབས་པ་དང༌། །ཇི་ལྟར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པ། །ཐོགས་མེད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ལེགས་ལྡན་སོགས་དམ་ཅན་བཅོ་ལྔ་སོ་སོའི་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རྣམས་ཚང་བའམ་སྐབས་སུ་གང་བབ་འདིར་སྦྱར། །དཀྱུས་ཙམ་དང་གྲངས་བསོག་པ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་གསོལ་བསྡུས་གཙོ་བོ་རྣམས་འགོད་པ་ལ། ཧཱུྃ། མཆོག་གསུམ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་རྒྱུད་དྲུག་གི །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མ་མགོན་གཟའ་རྡོར་སྡེ་གསུམ་སྲུང་མའི་ཚོགས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། ཧཱུྃ། ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག །གུར་ཞལ་བེར་ཆེན་ཕྱག་བཞི་ཕྱག་དྲུག་སོགས། །ཕོ་རྒྱུད་མགོན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག བྷྱོ། རལ་གཅིག་སྲིད་རྒྱལ་རེ་ཏི་དམག་ཟོར་མ། །གཡུ་སྒྲོན་བརྟན་མ་སྲོག་སྒྲུབ་ནག་མོ་སོགས། །སྣང་སྲིད་མོ་རྒྱུད་ལྷ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་རྣལ་འབྱོར་བུ་བཞིན་སྐྱོངས། ཧཱུྃ། སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་དྲེགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། །དཔལ་མགོན་དོན་ལྔ་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་སོགས། །བཀའ་དང་གཏེར་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་སྤེལ། ཧཱུྃ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་མཐུ་བོ་ཆེ། །ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཡབ་དང་ཡུམ། །བཀའ་སྡོད་བྲན་གཡོག་སྤྲུལ་པའི་ཚོགས་དང་བཅས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧཱུྃ། ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བསྟན་སྲུང་ཚུལ། །ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་མ་ནིང་མཆེད་གསུམ་ཉིད། །བཀའ་ཉན་སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧཱུྃ། དཔལ་མགོན་ཚོགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཕྱོགས་བཅུ་སྡེ་བརྒྱད་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་དང༌། །ཚེ་རྫི་ཤུགས་མགོན་དགྲ་བླ་ལྷ་དམག་བཅས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧཱུྃ། ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་ཡེ་ཤེས་ཁྲོས་པའི་རྩལ། །དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་མ། །ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་མ་མོའི་ཚོགས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། བྷྱོ། མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི། །ཁོལ་མོ་ཡང་ཁོལ་བཀའ་ཉན་མངག་གཞུག་སྡེ། །འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧྲཱིཿ དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་ཌཱ་ཀི་ལྔ། །ཞིང་སྐྱོང་སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔའི་ཚུལ་སྟོན་པ། །འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་པྲ་མོ་ཧ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་མ་མ་ཌཱ་ཀི་ནི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཧྲཱིཿ རྣམ་སྲས་ཛམ་ལྷ་ནོར་བདག་ཕོ་མོ་བརྒྱད། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་མཁའ་འགྲོ་ལ་སོགས་པའི། །རབ་འབྱམས་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་མ་ལུས་ལ། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་འདོད་དགུའི་ཆར་རྒྱུན་ཕོབ། ཧཱུྃ། དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཐིག་ལེ་རྩལ། །དགྱེས་སྡེ་བརྟན་མ་འཛིན་གིང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། སྐུ་མཆེད་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ཚོགས་དང་བཅས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧྲཱིཿ དྲང་སྲོང་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོ་རཱ་ཧུ་ལ། །སྤྲུལ་པ་རྣམ་བརྒྱད་གདོང་མོ་མཆེད་བཞི་དང༌། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་བཅས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧཱུྃ། འཇམ་དཔལ་བཀའ་ཉན་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ནི། །གཏུམ་མོ་དུག་ཧྲུལ་གཤེད་ཆེན་སྡེ་བཞི་དང༌། །ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་གཉིས་ལས་མཁན་ཕོ་ཉར་བཅས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཀྱཻ། །ས་བརྒྱད་སེམས་དཔའ་ཡུལ་ལྷའི་ཚུལ་འཛིན་པ། །སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆེ། །གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དགྱེས་ཡུམ་བཀའ་འཁོར་བཅས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་འདོད་དགུ་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། ཀྱཻ། འདོད་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་དགྲ་བླ་མཐུ་བོ་ཆེ། །རིགས་གསུམ་པདྨའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་སེང་ཆེན་རྒྱལ། །ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉར་བཅས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །ཧྲཱིཿ པདྨ་དབང་གི་བཀའ་ཉན་མཐུ་བོ་ཆེ། །ཆེ་བཙན་དྲེགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་ལེ་བེར། །ཙིའུ་དམར་པོ་བཀའ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧཱུྃ། གིང་བདུད་གཟའ་བཙན་ཀླུ་སྲིན་གནོད་སྦྱིན་དང༌། །མ་མོའི་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་དཔོན་མཐུ་བོ་ཆེ། །འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་དྲེགས་པའི་བཀའ་སྡོད་རྣམས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧཱུྃ། དཀར་པོ་གིང་དང་ནག་པོ་བདུད་ལ་སོགས། །སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ལས་ཀྱི་ཤན་པ་བརྒྱད། །སྔགས་བདག་དྲེགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀའ་སྐྱོང་རྣམས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧཱུྃ། རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ་སོགས་པ། །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐ་ཚིག་ལ། །གནས་པའི་བཀའ་གཏེར་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་ཚོགས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཀྱཻ། མགུལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་དང༌། །བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་་རི་ཏི་ཐང་རྨ་གསུམ་གྲགས་པའི་མཚོ་བཞི་སོགས། །གངས་ཅན་ཡུལ་སྐྱོང་ཟོ་དོར་ཐམས་ཅད་ལ། གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྲུང་སྐྱོབས་འདོད་དོན་སྒྲུབས། །ཞེས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སྐབས་སུ་གང་བབ་གྲངས་གསོག་པར་འདོད་ནའང་བྱ། འདིར་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་ཉེར་དགུ་སོགས་ལ་གསོལ་བསྡུས་གཞུང་ཚང་བར་སྦྱར་ཀྱང་ལེགས་པར་འགྱུར་རོ། །བརྒྱད་པ་བཟླས་པ་ནི། རང་གཉུག་མའི་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་པད་འབྱུང་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གསལ་བས་དྲེགས་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་བསམ་ལ། མདུན་དུ་དམ་ཅན་ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་སོ་སོའི་ས་བོན་མཐར་རང་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་གསལ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ལས་འོད་དཀར་པོ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་འཕྲོས། དྲེགས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་བཅས་ལ་ཕོག །སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་དྲན་ནས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་བདག་ལ་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་བཀའ་ཉན་པར་བསམ་ལ། ཤཱ་ས་ན་ཅུང་ཟད་བཟླ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཀའི་དམིགས་པ་གཞུང་ལྟར་སྦྱོར་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །དགུ་པ་བསྐང་བཤགས་ནི། ཐོག་མར་བསྐང་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་སྤྱན་གཟིགས་མཐུན་རྫས་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་ཞིའི་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ། མཁོ་དགུ་ཚང་བ། བཟང་དགུས་འབྱོར་པ། མཛེས་དགུས་བརྒྱན་པ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ཅན་བདེ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུར། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་དང༌། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་ལ། དང་པོ་བསྐང་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང༔ དུར་ཁྲོད་རྔམས་བརྗིད་རོལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ དམ་རྫས་ཕྱི་ནང་གསང་བས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཧཱུྃ༔ འབོད་པའི་དམ་རྫས་གཡབ་དར་ནག་པོ་དང༔ སྒྲུབ་པའི་དམ་རྫས་རྟག་གཏོར་ཆེན་པོ་དང༔ རྒྱུན་དུ་འགྲོགས་པའི་རྒྱུད་གཏོར་ནར་མ་དང༔ བདུད་རྩི་སྨན་རཀ་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཧཱུྃ༔ སྐུ་འབག་ཟིལ་གནོན་སྐུ་ཡིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ རྐང་གླིང་རོལ་མོ་དབྱངས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཏིང་འཛིན་མཉམ་ཉིད་ལྟ་བས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ མཱཾ་སའི་བྱེ་བྲག་ཟས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ རཀྟ་བདུད་རྩི་སྐོམ་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ སྐུ་ཆས་རྒྱན་ལྡན་གོས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཕྲིན་ལས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དགྲ་བགེགས་ཆོམ་འབེབས་མཐུ་ཡིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ སྙན་གྲགས་ཀུན་ཁྱབ་ནུས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཚོགས་གཏོར་བརྗོད་པ་བསྙེན་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དུག་ཁྲག་ཨརྒྷཾ་ཁྲུས་ཆུས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དམར་གསུར་དུད་པ་སྤོས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ འགུགས་འཆིང་བསྐྲད་དབྱེ་བསྒྲལ་མཆོད་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ སྲུང་ཟློག་བསད་པ་ལས་མཐས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ བསྙེན་སྒྲུབ་མཚམས་དང་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་ནི་ཅི་མཆིས་པ༔ དམ་ཚིག་གཙང་ཞིང་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལས༔ དེ་དག་ཀུན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ ཐུགས་དམ་མ་བསྐང་བ་རྣམས་བསྐང་བ་དང༔ བསྐངས་པ་སླར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ་བ་དང༔ གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཆོས་སྐྱོང་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་མ་ལུས་པས༔ དཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་ནག་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དཔལ་འབར་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་འི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ མ་མོ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ མ་ཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཞིང་སྐྱོང་སྨན་བཙུན་རྒྱལ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དྲང་སྲོང་གཟའ་བདུད་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ལྷ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དོན་གྲུབ་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཆེ་བཙན་རོལ་པ་སྐྱ་བདུན་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ རྣམ་སྲས་ཛམ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ སྔགས་བདག་དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ མདོར་ན་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་དམ་འཛིན་པ༔ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཧཱུྃ༔ བསྐང་ངོ་བསྐལ་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་གྱུར་ཅིག༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གཉིས་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནག་པོ་ཆེན་པོ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ དཔལ་མགོན་འཁོར་བཅས་གཟིགས་ཤིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་མྱུར་མགྱོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་རྣམས་གཟིགས་སུ་གསོལ༔ ཧོཿ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་མ་རིག་མ་རྟོགས་ཏེ༔ གསང་སྔགས་གཞུང་དང་འགལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ལེ་ལོ་སྙོམས་ལས་གཉིད་ཀྱི་དབང་གྱུར་ཏེ༔ སྒོ་གསུམ་གཡེང་བས་འདས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ དཔལ་མགོན་ནག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔ་རུ༔ ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་གཞུང་དང་འགལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ སྒྲ་བརྗོད་ཚིག་ཟུར་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ མཆོད་པའི་འབྱོར་ཚོགས་ཆུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ གཙང་སྦྲ་བརྩོན་འགྲུས་ཞན་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ བྱིང་རྨུག་ལེ་ལོར་ཤོར་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ བསྒྲལ་མཆོད་དུས་ལས་འདས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་ལྟུང་ཅི་མཆིས་པ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་རྣམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ འཕྲལ་ཡུན་བར་ཆད་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། བཅུ་པ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཧོཿ ཡེ་ཤེས་ དང་ ལས་ ལས་གྲུབ་ པ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། ཕྲིན་ལས་ཅི་མཛད་ན་སྐྱེ་བོའི་།ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ རྣལ་འབྱོར་པའི་ དམ་ཚིག་གི་རྗེས་གཅོད་ཅིང༌། །རྒྱལ་བའི་ བཀའ་བཞིན་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ གྲོགས་མཛད་པ། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ། །འདི་རྒྱུད་ཚིག་གོ །བདག་ནི་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོ། །དམ་ལ་གནས་ཤིང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་འཕྲེང༌། །རྟག་ཏུ་ཁྱེད་མཆོད་ཁྱེད་བསྟོད་ཁྱེད་བསྒྲུབས་ཀྱང༌། །ཐུགས་རྗེས་དབུགས་དབྱུང་ཅུང་ཟད་མི་མཛད་དམ། །བསྟེན་ན་སྲིན་མོའི་ཚོགས་ཀྱང་མ་ལྟར་བྱམས། །བསྐུལ་ན་བདུད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་ལས་ལ་རྒྱུ། །ཁྱེད་ནི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་མགོན་མཆོག་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེའི་དམ་བཅའ་བསྙེལ་ན་སུ་ལ་རེ། །བདག་ཅག་མི་ཤེས་བག་མེད་ཉོན་མོངས་ཀྱིས། །རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་ཐུགས་དང་ཅི་འགལ་བ། །སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཤགས་ཤིང་སྡོམ་བགྱིད་ན། །སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་དུས་འདིར་སྩོལ། །གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཛིན་པ་ལ། །མ་ལྟར་བརྩེ་ཞིང་སྲིང་ལྟར་བྱམས་པ་དང༌། །མཛའ་ལྟར་གདུང་ཞིང་བྲན་ལྟར་འདུའོ་ཞེས། །དཔལ་ཆེན་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་དགོངས་མཛོད་ལ། །དང་པོའི་ལས་ཅན་རང་སྟོབས་དམན་པ་ཡི། །སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་ཉིན་མཚན་དུ། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཤིང་དགོངས་ནས་སུ། །སྲུང་སྐྱོབ་སྟོང་གྲོགས་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛོད། །ཁྱད་པར་བླང་དོར་བྱ་བའི་གནད་རྣམས་ཀུན། །མ་འདྲེས་གསལ་བར་ཡོངས་སུ་སྟོན་པའི་ཕྱིར། །དངོས་དང་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་དག་ཏུ་ཡང༌། །དགྱེས་ཞལ་གསུང་གསང་ཐུགས་བརྩེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས། །གང་གསུང་རྡོ་རྗེའི་རི་མོ་སྙིང་དབུས་སུ། །འགོད་ཅིང་རེ་ལྟོས་དམ་པར་ཁྱེད་བཟུང་རྣམས། །མངོན་སུམ་གཟིགས་བཞིན་མཐོང་བ་མི་སྟོན་ན། །རྗེས་བརྩེའི་དམ་བཅའ་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་ཅི། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རེ་ཞིང་ལྟོས་པའི་གྲོགས། །སྙིང་ནས་སྙིང་གི་ལྷ་རུ་ཁྱེད་བསྟེན་ན། །ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་གང་དང་གང་བཅོལ་བ། །ངོ་ཐོན་རྟགས་དང་བཅས་ཏེ་སྒྲུབས་པར་མཛོད། །གནས་སྐབས་ཡིད་ལ་ཇི་ལྟར་རེ་བའི་དོན། །འབད་མེད་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང༌། །མཐར་ཐུག་གདོད་མ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཆེན་པོར། །རང་བྱུང་འབྲས་བུའི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །བདེན་གཉིས་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་མོ་མི་བསླུ་ཞིང༌། །རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བཅོལ་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །གསུམ་པ་རྗེས་ལ། དང་པོ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། འབུལ་གཏོར་ལ་མེ་སྒྲོན་བཙུགས། སྤོས་དང་རོལ་མོ་བཅས་གཏོར་འགུགས་ནི། མདུན་དུ་དུར་ཁྲོད་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཡི༔ ཨེ་ལས་གཞལ་ཡས་ལྕགས་ཁང་སྒོ་མེད་པའི༔ ནང་དུ་གྲུ་གསུམ་ནག་པོ་གཏིང་ཟབ་པར༔ དེ་དབུས་ནྲྀ་ལས་གནོད་བྱེད་བྱད་མ་རྣམས༔ མགོན་མེད་མྱ་ངན་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་དུ་གྱུར༔ ན་མོ༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་སྲུང་མ་དང༔ སྔགས་འཆང་བདག་གི་སྔགས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས་བཀའ་ཡི་བདེན་པའི་མཐུས༔ བླ་མའི་སྐུ་དགྲ་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་སྨོད༔ ཁྱད་པར་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྔ་དགྲ་ལག་བརྡར་ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས༔ ད་དགྲ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས། ཁ་འཇམ་གཏིང་རྩུབ་ཞེ་ནས་དམོད་པ་དང༔ དོ་བདོ་ཕོད་བཙུགས་བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་བྱེད༔ མཐུ་དང་ནུས་པ་བུ་ལོན་བཞིན་དུ་བསྙགས༔ དམག་སྣ་ཇག་སྣ་རྐུན་སྣ་སྟོན་པ་དང༔ བར་ཆད་བྱེད་པའི་བདུད་དང་དམ་སྲིའི་རིགས༔ ཡིད་ལ་བརྣགས་པའི་དགྲ་བགེགས་འདི་རྣམས་ཀྱི༔ རྣམ་ཤེས་བླ་ཚེ་སྲོག་དབུགས་བཅས་པ་ཀུན༔ གནམ་ས་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་རི་རབ་གསེང༔ ཉི་ཟླའི་གོ་བར་ཆོས་བོན་སྲུང་མའི་སྐྱབས༔ གང་ན་གནས་ཀྱང་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་ལ༔ ཁུག་ཅིག་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཡ་ཛ༔ སྐེ་ནས་ཆིངས་ཤིག་བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ ཡན་ལག་སྡོམས་ཤིག་བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ མྱོས་པར་གྱིས་ཤིག་བཛྲ་གཎྜེ་ཧོཿ ཕྱེས་ཤིག་བཛྲ་པྲ་བཻ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དབྱེར་མེད་བསྟིམས་ཤིག་བཛྲ་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ་ཨཱཿ ཤཱ་ས་ནའི་སྔགས་མཐར། ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ འགུགས་བསྟིམ་དྲག་ཏུ་བྱས་ལ། བདག་མདུན་ཐུགས་ནས་ཛཿཡིག་དམར་ནག་སྤྲོས༔ བསྒྲུབ་བྱའི་སྣ་བུག་གཤང་ལམ་གཉིས་ནས་ཞུགས༔ སྙིང་གར་ཕྱིན་པས་ཟངས་ལྕགས་འཁོར་ལོ་གཉིས༔ གཡས་གཡོན་འཁོར་བས་ཤ་ཁྲག་བླ་ཚེ་གཏུབས༔ རྣམ་ཤེས་ཨ་ཡིག་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀར་འཕོས༔ ཚེ་བསོད་ནྲྀ་ཡིག་ལྗང་གུ་བདག་ལ་བསྟིམ༔ ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར་བ་སྲུང་མས་གསོལ༔ ཞེས་དམིགས་ཏེ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བྷ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་བསྟབས་ཏེ། འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ལ། མ་ཡིས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པ། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང༌། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་མཛད་པ་ཡི། །ཆོས་སྐྱོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །དམ་རྫས་འདོད་དགུའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གི་བསམ་དོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །འདི་ལྟར་ཡིད་ལ་བརྣག་པའི་དོན་འབྲས་འདི། །བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་བྱིན་རླབས་ཅན། །ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ དང་ཆོས་སྐྱོང་དམིགས་བསལ་གྱི་མཚན་བརྗོད་ནས། ཀྱིས། །དམ་ཚིག་གཉན་དགོངས་མྱུར་འགྲུབ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་དོན། །ཇི་ལྟར་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །ནད་གདོན་བགེགས་སོགས་བར་དུ་གཅོད་པའི་རྐྱེན། །ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བླ་མེད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མ་ལུས་ཞི་བ་དང༌། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །གསང་སྔགས་སྙིང་པོ་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོགས་བཅུར་བསྒྲེང་བ་དང༌། །གང་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས། །རྗེས་ཤུལ་མེད་པར་མྱུར་དུ་བརླག་པར་མཛོད། །བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་པའི། །སྡེ་གསུམ་དྲེགས་པས་མཐུ་རྩལ་མངོན་ཕྱུངས་ལ། །རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་རིང་ལུགས་ཆོས་ཀྱི་མཛོད། །ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་མྱུར་དུ་སྤེལ་བར་མཛོད། །བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུས་ས་སྟེང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མངའ་ཐང་འབྱོར་པ་རྒྱས། །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཉེ་ལམ་གཅིག་པུ་རུ། །རྒྱལ་བས་ཡོངས་བསྔགས་ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེ། །རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རིང་ལུགས་རྙིང་མ་བའི། །རྒྱལ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །སྐྱབས་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱིས་བདེན་པ་དང༌། །རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང༌། །ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་གིས་ཕྲིན་ལས་གང་བཅོལ་འགྲུབ་པར་མཛོད། རྟེན་ཡོད་ན། །དམ་ཅན་སྲུང་མའི་དབང་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །དམ་ཚིག་རྟེན་མཆོག་འདིར་ནི་དགྱེས་བཞུགས་ནས། །རྟགས་དང་མཚན་མ་མངོན་དུ་བསྟན་པ་དང༌། །ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས། །གང་བསམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་འདིར་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཤིང༌། །ཉིན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཏ་ལ་ལ། །མཚན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཀྱི་ལི་ལི། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་གསོལ་ལ་སྒྲུབ་ཁང་གི་སྟེང་སོགས་སུ་འབུལ། གཉིས་པ་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་དང་ནོངས་བཤགས་ནི། ཧཱུྃ། དངོས་སུ་འབྱོར་པའི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །ཡིད་སྤྲུལ་ཟག་མེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲིན། །བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་མཉམ་སྦྱོར་བས། །ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་བཅས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོ་འབར་བའི་སྐུ། །མི་ཤིགས་བརྗོད་བྲལ་ནཱ་དའི་རང་བཞིན་གསུང༌། །འགྱུར་མེད་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་ཐུགས། །ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པ། །འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། །དེ་ཀུན་མགོན་པོས་བཟོད་མཛད་རིག །ཡིག་བརྒྱ། གསུམ་པ་བརྟན་བཞུགས་ནི། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཐུགས་གསོལ་ཉིད་སྦྱར། དཀྱུས་སུ། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སོགས་དང༌། སུ་པྲ་ཏིཥྛས་བཞུགས་སུ་གསོལ། བཞི་པ་སྨོན་ལམ་ནི། མན་ངག་བརྩེགས་པ་གྲི་གུག་གི་རྒྱུད་ཅེས་པ་མགོན་པོའི་ཏནྟྲ་ལས་སྨོན་ལམ་གདབ་པར་གསུངས་པ་ནི། ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་རྒྱལ་བས་དབང་བསྐུར་ནས། །ཚེ་རབས་བརྒྱུད་ནས་བསྟན་པ་སྲུང་བར་མཛད། །མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ན་མོ་ཨཱ་ཀྲི་ནཱི། ན་མོ་ཡོ་གི་ནཱི། ན་མོ་ཏཱ་ཀི་ནཱི། ཏཏྱ་ཐཱ། ཧི་ལི་ཧི་ལི། ཀི་ཏི་ཙི་ཏི་ནི་ཏི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པས། །དེ་རིང་དུས་འདིར་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད། ཅེས་གསུངས་སོ། །ལྷ་མོའི་རྒྱུད་ནས་རལ་གཅིག་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ནམ་གྲུ་མའི་གཟུངས་པ། ན་མོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་སྲཾ། ཙི་ལི་ཙི་ལི། བྷིཎྜི་བྷིཎྜི། མུཉྩ་མུཉྩ། ཏི་པཱ་ལ་ཀ་ན་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོ། །འདིས་ལྷ་མོ་སྙིང་ཉེ་བར་འགྱུར་རོ། །སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། བདག་ནི་དུས་ཀུན་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ཉིད་དང༌། །སྐད་ཅིག་མི་འབྲལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིས། །ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་ཀྱང་བྱའོ། །ལྔ་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོའི་མགོན། །གསང་གསུམ་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སེམས། །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་སྐུའི་མཁའ་ལ་གྲངས་མེད་གཟུགས་སྐུའི་སྤྲིན། །ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་བརྒྱའི་རོལ་པར་འཆར་བ་ལས། །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་ཆར་དུ་སྙིལ་མཛད་པའི། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྙིང་རྗེའི་རོལ་གར་ནི། །གཏུམ་ཆེན་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །ནག་པོའི་རྩ་ལག་སྡེར་བཅས་མཐར་མཛད་པའི། །དཔལ་འབར་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྡོད་མི་བཟད་དྲག་ཤུལ་ཅན། །བདུད་དཔུང་ཚར་གཅོད་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོང༌། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་པའི། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དེ་ལ་སྤྱིར་༧འཇམ་མགོན་བླ་མ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གཙོ་བོ་འདི་རྣམས་ལ་རྟག་པར་གསོལ་མཆོད་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་གསོལ་བསྐང་རྒྱས་པ་རྗེ་བླ་མ་མཆོག་གི་གསུང་མ་ཉམས་པ་ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་མཆོད་འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་རྫིང་བུར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང༌། ཆོས་སྲུང་དབང་པོ་འདི་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་བཅོལ་ལ་འབད་ན་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན་པར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཆོག་གིས་བཀའ་བསྩལ་བར་གསུངས་པས་སྔ་འགྱུར་པ་དག་ལ་དེ་བཞིན་གཡར་དམ་དུ་བཞེས་པ་གལ་ཆེ་བར་བསྐུལ་བ་དང༌། རང་འདྲའི་སྐལ་མཉམ་ལ་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕྱིར་ཆོ་གའི་ལས་འགྲིགས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་མཁས་གྲུབ་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་དང་སྒོ་བསྟུན་ནས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས། འདོན་ཚིག་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཁོ་ན་མ་ཉམས་པར་བསྡེབས་པ་པོ་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བྱིན་རིག་སྟོང་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་ལ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སྟེ་ཡི་གེ་པ་ནི་རྙིང་བཙུན་འཇིགས་མེད་ཚེ་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/chos skyong gi gsol mchod 'dod 'byung dpal gyi rdzing bu'i rgyun gyi gtor chog nye bar bsdus pa phrin las thogs med ces bya ba bzhugs so// @#/_/oM swasti/_dpal chen ye shes rol pa dus mtha'i mes/_/nag po'i tshang tshing bsreg phyir 'bar ba'i sku/_/phrin las 'dod_dgu'i gar rtsen der btud nas/_/mnyes byed snying po grub pa'i gsung bzhin spel/_/'dir snga 'gyur bka' gter gyi bstan pa gnyan po'i rdo rje chos skyong ba'i srung ma'i dbang po dag mnyes byed kyi cho ga khrigs su bsdeb pa la gsum/_dang po sbyor ba ni/_dur khrod la sogs pa drag po'i gnas su gang du bya ba'i gzhir phyag bdar dang bla bre la sogs pa'i rgyan gyis spras pa'i gung du gzhung mthun gyi rten bkram pa'i spyan sngar stegs rim gsum gyi dang por bdag bskyed gang la brten pa'i 'das gtor/_gnyis par spro na legs ldan/_ma ning*/_tshogs bdag gsum la dpung rong*/_sngags srung zur gsum rtse zlum dang*/_re ma ti mo rgyud zur gsum/_tshe ring ma dkar zlum/_rnam sras bshos bu dkar zlum lto bar nor bus mtshan pa/_dam can dpung rong*/_gza' bdud dpung rong g.yas dkyus mig gis mtshan pa/_las gshin dmar gtor gru gsum/_thang lha dkar gtor lug mgos mtshan pa/_ge sar dpung rong*/_btsan la btsan bshos zur gsum/_sde dpon/_sngags bdag gnyis la dmar gtor bcas pa la 'khor dang mtheb kyu ci mang gis bskor ba'am/_gtor spungs byed na dbus su pho rgyud spyi la dpung rong*/_g.yas su nor lha dkar zlum/_g.yon du mo rgyud spyi la zur gsum/_'khor bco brgyad las mi nyung ba la bar du mtheb kyu dang ril bus ltem pa rgyan spros gang mdzes/_g.yas g.yon du sman raka_/gsum par zhi drag gi nyer spyod/_'bul gtor/_bskang gtor/_gser skyems/_tshogs kyi yo byad bcas gtsang dag tu 'du bya/_sgrub pa po rnams kyi mdun du DA dril dang rol mo'i rigs/_'thor nas sogs tshogs par bya'o/__/gnyis pa gsol bskang dngos la bcu las/_dang po mchod gtor byin brlab ni/_bdag bskyed gang la brten pa'i rgyun gyi rnal 'byor rgyas bsdus gang rigs sngon du 'gro bas bzlas pa bsdu ldang bcas byas la/_gtor 'gugs rgyas pa'am/_dkyus tsam du/_nr-i tri badz+ra ang+ku sha dzaH_dzaHhU~M ba~M hoHsa dgra bgegs 'gugs bstim gyi phung po sha khrag gi tshogs mchod gtor du spel ba ni/_ra~M ya~M kha~M/_stong pa'i ngang las me rlung dang bcas pa'i sgyed pu gsum gyi steng du dmar gyi thod rlon yangs shing rgya che ba'i nang du/_dgra bgegs bsgral ba'i sha yi ri bo/_khrag gi rgya mtsho/_rus pa'i gram khrod chen po dang*/_gzhan yang sha lnga dang bdud rtsi lnga la sogs pa dam tshig gi rdzas rnams thabs shes kyi yi ges mtshan pa zhu zhing khol ba'i 'od zer gyis 'khor 'das kyi dwangs bcud ma lus pa bkug cing bstim pas bdud rtsi dkar dmar kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs pa 'dod yon gyi zegs ma 'phro ba'i steng gi nam mkhar 'bru gsum gyis mtshan pa'i 'od zer gyis de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs ka nas ye shes kyi bdud rtsi bkug_/yi ge gsum la thim ste rim par zhu ba dam tshig gi rdzas dang dbyer med par gyur te/_ngo bo ye shes kyi bdud rtsi la rnam pa 'dod rgu rab 'byams kyi sprin phung zad mi shes pa kun bzang bde ba chen po'i gter du gyur/_oM AHhU~M hoH_zhes dang*/_oM ma hA ba liM ta te dz+wa ba liM ta [⁽14a4⁾⁽14ab⁾] la [⁽14a4⁾⁽14ab⁾] te gu h+ya sa ma ye AHhU~M/_lan gsum/_gnyis pa spyan 'dren pa ni/_rang gi snying ga'i hU~M las 'od zer lcags kyu'i rnam pa can glog 'khyug pa ltar 'phros pas dpal ye shes kyi mgon po sogs dam can lcam dral bka' sdod 'khor dang bcas pa thams cad rang bzhin chos kyi dbyings las sgyu 'phrul gyi rol pa zhi khro'i nyams du mar 'char ba rnam 'phrul bsam gyis mi khyab pa'i bkod pa chen po mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH_hU~M/_sangs rgyas bstan la legs zhugs shing*/_/dam chos dge 'dun tshul bzhin skyong*/_/dgongs brda snyan brgyud bla ma dang*/_/rig 'dzin grub thob thams cad kyi/_/dam la gnas shing bstan pa srung*/_/rnal 'byor rnams kyi grogs mdzad pa/_/gsang sngags bka' yi srung ma che/_/ma lus 'khor dang bcas pa rnams/_/bdag gis gdung bas spyan 'dren gyis/_/ma thogs myur du gshegs su gsol/_/badz+ra sa mA dzaH_gsum pa bzhugs gsol ni/_hU~M/_yid 'ong pho brang mdzes pa 'dir/_/dgyes pa'i gdan khri bshams pa la/_/ji ltar 'tshams pa de bzhin du/_/bstan pa srung phyir bzhugs su gsol/_/sa ma ya tiSh+Tha lhan/_bzhi pa dam la bzhag pa ni/_hU~M/_dkon mchog gsum gyi bka' bzhin du/_/bstan pa gnyan po srung ba dang*/_/bla ma lha yis dam bzhag ltar/_/bcol ba'i phrin las grub par mdzod/_rdo rjes bdud rtsi 'thor zhing*/_oM badz+ra sa ma ya ha na ha na hU~M phaT/_lnga pa mchod pa ni/_hU~M/_dam tshig gsang ba'i gnas mchog 'dir/_/spyan gzigs rten rdzas skar ltar bkram/_/glu dbyangs rol mo 'brug ltar ldir/_/sbyar spos bsang dud sprin ltar gtibs/_/zhal zas sna tshogs ri ltar spungs/_/sman raka btung ba mtsho ltar bskyil/_/gos rgyan dkor nor bsam mi khyab/_/thun mong khyad par bla na med/_/phyi nang gsang ba'i mchod sprin ni/_/dngos bshams yid las byung ba dag_/nam mkha' gang bar spros te mchod/_/oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/_de bzhin du sbyar te/_pA d+yaM/_puSh+pe/_d+hU pe/_A lo ke_gan+d+he/_nai wi d+ya/_shab+da pra tIts+tsha swA hA/_ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/_ma hA rak+ta khA hi/_zhes phyi nyer spyod dang nang sman raka gis mchod nas/_bye brag gtor ma 'bul ba ni/_mdun gyi nam mkhar rtsa gsum dam can srung ma'i dbang po'i tshogs char sprin gtibs pa ltar bzhugs pa'i ljags 'od zer gyi sbu gus gtor ma'i dwangs bcud gsol bas mnyes par gyur bsam la rdo rje'i thal mo kha gyen bstan gyi rgyas/_oM AHhU~M badz+ra gu ru de ba DA ki ni shrI d+harma pA la ba su de ba ni d+hi pa ti b+hu mi pa ti sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_lan gsum re 'bul ba 'gre/_oM b+hu ru ku ru i tsi ki byi u tsuSh+ma kro d+ha hU~M phaTa?/_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM shrI ma hA kA la ga na gu h+ya raM sid+d+hi hU~M phaT/_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM shrI ma hA kA la hU~M phaT/_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM ro ru e ka dzA Ti snying kha rak+mo ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M dzaHdzaH_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM ru ru bi d+hiSh+Tha ba d+h+wa si ru ru ro ru bo d+hiSh+Tha ba d+h+wa si tsa pa la a shug me hU~M b+h+yo dzaH_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__oM badz+ra pra mo ha ba~M ha ri ni sa hriM hriM sarba sid+d+hi swA hA/_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM bai shra ma Na dzam+b+ha la ba su d+hA ri ba su de ba ni d+hi pa ti/_sa pa ri ba ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM badz+ra sA d+hu sa ma ye b+hag traM she ni kra ma ni sa ma ya sA d+hu tri dzaHdzaHhU~M ba~M hoH_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM hri shag ru rag raM nA ge tsit+ta traM ma ma yo za 'gram ha ha ga sha la dzaHdzaH_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM ya ma rA dza kA la rU pa hU~M phaT/_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM badz+ra thang ka ra mun nyi khu sha li swA hA/_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM ma hA sing ha ma Ni rA dza hU~M phaT/_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM rak+sha rak+sha snying la hU~M hU~M/_shu la gri ba tri shu la hriM hriM dzaHdzaH_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM badz+ra tsan+d+ra sarba duSh+TaM aSh+Ta na ya e ka b+h+yoH_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM badz+ra sarba duSh+TaM e dza b+h+yoH_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM shrI badz+ra d+harma pA la king ka ra a ya ma du ru tsa sha na sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/[ ***]de nas phrin las bcol ba ni/_hoH_dpal ma hA ka la khrag 'thung gi rgyal po/_gtsug lag khang dang dkyil 'khor gyi srung ma/_dug gsum nad kyi sman pa/_rnal 'byor yongs kyi dgra lha/_bdud dpung sgrol ba'i dpa' bo/_bstan pa'i bka' srung chen po/_dpal mgon legs ldan nag po/_dpal 'bar ma hA ka la/_dpal ldan tshogs kyi bdag po/_ma mo e ka dzA Ti/_ma cig dpal ldan lha mo/_zhing skyong sman btsun mched lnga/_rnam sras dzam lha yab yum/_dam can skyes bu chen po/_drang srong gza' bdud chen po/_'chi bdag las kyi gshin rje/_lha chen rdo rje 'bar ba/_don grub dgra lha'i rgyal po/_che btsan rol pa skya bdun/_dregs pa'i sde dpon sum cu/_sngags bdag dregs pa bco brgyad la sogs pa rdo rje chos skyong ba'i srung ma 'khor dang bcas pa khyed rnams kyis o rgyan pad+ma 'byung gnas la sogs pa brgyud gsum rig 'dzin bla ma'i bka' dang dam las ma 'da' bar mchod sbyin gyi gtor ma ye shes kyi bdud rtsi'i rang bzhin 'dod dgu'i gter chen po 'di bzhes la dkon mchog gsum gyi dbu 'phang bstod cig_/gsang sngags kyi bstan pa srungs shig_/rig 'dzin gyi sde skyongs shig_/rnal 'byor pa bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la rtag tu 'bral ba med par dgyes pa'i spyan gyis gzigs nas mgon skyabs stong grogs dam pa mdzod cig_/sdang ba'i dgra sod/_gnod pa'i bgegs thul/_bar chad kyi rkyen bzlog_/mi mthun pa'i phyogs kun las srungs shig_/mthun pa'i phyogs kun nas spel cig_/'dod pa'i don thams cad stsol cig_/phrin las ji ltar bcol ba yid la re ba bzhin sgrubs shig_/mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa myur du 'grub pa'i phrin las mdzod cig_/drug pa bstod pa ni/_na maH_shrI badz+ra d+harma pA la ye/_tshangs pa mgrin sngon khyab 'jug dang ni dbang po nye dbang btsun mor bcas/_/lha chen kun gyis mngon par bstod pa dpal ldan rdo rje nag po che/_/lha min tshogs dang lha min yid can bstan dgra ma lus brlag mdzad pa/_/he ru ka yi sprul pa mchog gyur kro d+hi yum gyi bdag por bstod/_/lha yi lhar gyur che ba'i mchog ldan bdag med rdo rje khros pa'i gar/_/bdag 'dzin ru tra'i snying khrag rngub mdzad 'jigs rung rdo rje srin po'i gzugs/_/'jigs dus me dpung 'bum gyi gzi ldan 'chol ba'i khro rgyal ma ning nag_/bdud sde'i gshed gyur lha chen dpal 'bar chos skyong yongs kyi rgyal por bstod/_/snying rje'i dbang phyug snying rjes khros gang 'jigs rung sprin gyi gzugs ldan pa/_/dran pa'i mod la bdud sde'i don snying lkog mar 'byin mdzad nag po che/_/'bum phrag bskal pa'i me chen 'khyil dbus sdig can bstan dgra'i snying gar ni/_/gar dgu'i nyams kyis rol par mdzad pa dpal mgon tshogs kyi bdag por 'dud/_/khros pa'i zhal gyi sprin nag 'khrigs las sdang mig glog zhags rnam g.yo zhing*/_/tshems kyi myu gu gangs ri'i mdangs 'dzin skyin thang zol gyis dgra la 'bebs/_/lcags kyi sder mo gnam lcags 'bar bas nyams pa'i tsit+ta drung 'byin pa'i/_/srid rgyal ma zhes sngags srung gtso mo nam mkha'i ral gcig 'dzin la bstod/_/srid gsum gnas kun yud kyis nyul zhing sdig can bstan dgra'i snying srog la/_/'jigs pa'i drag shul rdo rje'i thog char thogs med mthu yis 'bebs mdzad ma/_/snang srid dbang bsgyur mkha' 'gro'i rje mo phrin las rnam bzhi'i zlos gar can/_/re ma ti zhes bstan srung rgyal mo snang srid ma mo'i 'khor bcas bsngags/_/srid zhi'i mdzes sdug snying por bsdus 'dra yid 'ong zla ba'i zhal gyi khyim/_/tshe g.yang 'dod dgu mi zad 'jo ba'i 'dzum dkar snang ba'i dga' ston can/_/mthong ba tsam gyis bde chen ster mdzad lhan skyes gsang ba'i DA ki ni/_/zhing skyong sman btsun rgyal mo'i tshul ston mched lnga sprul par bcas la 'dud/_/gnod sbyin gter gyi rgya mtsho che las dgos 'dod nor bu'i mchog sbyin pa'i/_/rnam mang thos sras lha mor bcas pa gang dag bu mang ldan pa'i tshogs/_/thugs rje'i gdengs ka rnam par g.yo zhing byams pa'i phyag gis nyug mdzad pa/_/de dag kun la gus pas 'dud do 'bru nor longs spyod char ltar phob/_/las byed mon pa'i rlung nag dang 'grogs sbud pa'i gzugs dang rdo rje'i mda'/_/lhan cig rbad pas dgra snying gtor zhing dgra bo'i klad pa 'gems mdzad pa'i/_/sgrol ging las kyi shan pa mchog dang dam can ma mo ngan ne ma/_/dkor nor srung ba'i byed po kun la rab tu dwangs bas bdag phyag 'tshal/_/sdig can dgra bo'i snying khrag rdzing bur mi sdug gzugs kyi tshang tshing 'khrigs/_/srid gsum srog dbugs gcig char rngub pa'i lto zhal 'jigs rung mkha' la gdang*/_/legs nyes 'byed pa'i spyan stong bgrad las dam nyams snying la dug char 'bebs/_/gsang bdag dpa' bo'i bka' sdod mthu chen 'jigs mdzad rA hu la la bstod/_/'bum phrag bskal pa'i me yis 'khyud pa nag po brtsegs pa'i ri dbang gzugs/_/drag shul dug rlangs sa gsum khyab mdzad 'jigs pa'i dus kyi sgra dbyangs can/_/srid gsum ma lus rdul du bshig pa'i rdo rje'i be con rngams stabs gdengs/_/khams gsum srog dbugs gang gis sdud pa 'chi bdag las kyi gshin rjer bstod/_/mi shigs rdo rje'i sku gsung thugs ldan ldog med rdo rje btsan po'i mthu/_/rdo rje'i ri dbang 'bum gyis brjid 'dra rgyal 'gong dam sri'i srog snying la/_/rul ba'i brag la gnam lcags thog bzhin bzod par dka' ba'i ngang tshul can/_/sa brgyad sems dpa' yul lha'i tshul ston _rdo rje 'bar ba de la bsngags/_/mchog tu zhi ba snying rje'i thugs ldan zla gzhon bye ba'i 'dzum dkar can/_/'dod dgu'i mchog stsol nor bu'i sprin chen yid bzhin dbang gi glog dmar 'khyugs/_/bdud sde'i srog rtsa dum bur 'thor byed phrin las drag po'i thog char 'bebs/_/dran pa'i mod la phyogs las rnam rgyal don grub dgra bla'i rgyal por bstod/_/gang bcol phrin las yud kyis sgrub pa dbang drag glog gi zlos gar 'bum/_/dam ldan yid mkhar mngon par rtsen las srid gsum brtan pa 'phrog byed pa/_/dbang chen rol pa gsung gi bstan srung che btsan rgyal po mched bdun dang*/_/srid pa gsum po yongs kyi rjer gyur mchog gi dbang phyug bcas la 'dud/_brgyud gsum bla ma'i dam tshig gnyer 'dzin bla med bka' yi bya ra ba/_/sdang mig gcig gis srid gsum brlag nus mi bzad drag po'i stobs shugs 'chang*/_/rig stobs gdod ma'i rtsal las mngon snang dregs pa'i sde dpon sum cu dang*/_/sngags bdag dregs chen bco brgyad la sogs sde gsum srung ma rgya mtshor bstod/_/dag mnyam chen po lta ba'i dbyings su sgom pa'i gzi byin rab bskyed de/_/rdo rje'i tha tshig snying la bsgrags shing ro mnyam phyag rgyas rgyas btab nas/_/snang srid gzhir bzhengs mchod pa'i rol mos bstan srung rgya mtshor mnga' gsol na/_/brgyud gsum bla ma'i dam tshig dgongs la bstan dang bstan 'dzin skyong bar mdzod/_/dpal ldan bla ma'i byin rlabs sprin 'khrigs yi dam dngos grub char rgyun 'bebs/_/mkha' 'gro'i phrin las 'bras bu g.yur za chos skyong srung ma'i ra ba brtan/_/dus gsum dge ba'i bkra shis g.yang 'khyil phun tshogs phyogs las rnam rgyal ba'i/_/g.yar dam gnyan po 'grub par mdzod cig skyabs 'os rnams kyis mthun 'gyur mdzod/_/ces bstod cing*/_bdun pa rtsa gsum chos skyong spyi yi gsol mchod snying po ni/_oM AHhU~M/_/kun khyab chos kyi dbyings dang mnyam pa yi/_/snang srid zag med bdud rtsir zhu ba'i bcud/_/'ja' zer thig le mchod pa'i sprin phung 'phro/_/mnyam nyid bde chen bdud rtsi'i gtor ma 'di/_/brgyud gsum rig 'dzin bla ma'i tshogs rnams dang*/_/yi dam zhi khro gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs/_/chos skyong nor lha gter dang gzhi yi bdag_/ma lus 'khor dang bcas la mchod par 'bul/_/khyad par 'jam dpal gshin rje pad+ma dbang*/_/gsang bdag rdo rje phrin las phur pa'i lha/_/sprul pa yang sprul 'khor dang bka' nyan bcas/_/mchod cing bstod do 'dod dgu'i dngos grub stsol/_/bstan srung rgya mtsho'i sde dpon legs ldan nag_/lha chen dpal 'bar ma ning mgon po dang*/_/dpal ldan ma hA ka la tshogs kyi bdag_/sngags kyi srung ma rdo rje ral gcig ma/_/ma cig dpal ldan lha mo re ma ti/_/zhing skyong sman btsun rgyal mo mched lnga dang*/_/dam can skyes bu badz+ra sA d+hu rtsal/_/drang srong gza' mchog chen po rA hu la/_/'chi bdag las kyi gshin rje'i rgyal po dang*/_/bgegs 'dul gnyan chen rdo rje 'bar ba rtsal/_/dgra bla'i rgyal po skyes mchog yid bzhin nor/_/mthu ldan che btsan rol pa skya bdun dang*/_/rnam sras dzam lha zhing skyong seng ge'i gdong*/_/dur khrod lha mo shan pa dmar nag dang*/_/sngags kyi srung ma sha za kha mo che/_sogs 'dir gang dgos 'dzud/_ma sang skyes gcig beg rtse lcam sring gnyis/_/bdud btsan klu gsum mthu chen sde bzhi dang*/_/ging chen sde lnga rgyal chen sku lnga dang*/_/'go ba'i lha lnga sde drug srung ma dang*/_/'bar ba spun bdun dregs pa sde brgyad dang*/_/zhang blon sde dgu gnas bcu'i srung ma dang*/_/bcu gcig theg pa'i bka' skyong 'khor dang bcas/_/phur srung bcu gnyis brtan ma bcu gnyis dang*/_/mgul lha bcu gsum dgra bla bcu gsum dang*/_/dregs pa bco brgyad dge bsnyen nyer gcig dang*/_/sde dpon sum cu dpal mgon don lnga sogs/_/brgyud gsum bla ma'i dam tshig la gnas pa'i/_/sde gsum snang srid dregs pa ma lus la/_/phyi nang gsang ba'i mchod pa rab 'byams 'bul/_/ro mnyam rdo rje'i dbyings su dam bsre na/_/byang chub bar du srung skyobs mi g.yel bar/_/mi mthun phyogs zhi tshe dpal longs spyod rgyas/_/khams gsum dbang sdus dgra bgegs tshar gcod cing*/_/yang dag lam gyi bar chad bsal nas su/_/mchog thun dngos grub char bzhin 'bebs pa dang*/_/ji ltar bcol ba'i phrin las ma lus pa/_/thogs med yid bzhin 'grub par mdzad du gsol/_/rgyas par spro na legs ldan sogs dam can bco lnga so so'i gsol mchod rgyas pa kun mkhyen bla ma rin po che'i rdo rje'i gsung rnams tshang ba'am skabs su gang bab 'dir sbyar/_/dkyus tsam dang grangs bsog pa la spyi dang bye brag gi gsol bsdus gtso bo rnams 'god pa la/_hU~M/_mchog gsum brgyud gsum bla ma rgyud drug gi_/yi dam lha tshogs gnas gsum mkha' 'gro ma/_/ma mgon gza' rdor sde gsum srung ma'i tshogs/_/gsol lo mchod do bsam don lhun grub mdzod/_hU~M/_lha chen dpal 'bar legs ldan tshogs kyi bdag_/gur zhal ber chen phyag bzhi phyag drug sogs/_/pho rgyud mgon po'i lha tshogs thams cad la/_/gsol lo mchod do dgra bgegs rdul du rlog__b+h+yo/_ral gcig srid rgyal re ti dmag zor ma/_/g.yu sgron brtan ma srog sgrub nag mo sogs/_/snang srid mo rgyud lha mo'i tshogs rnams la/_/gsol lo mchod do rnal 'byor bu bzhin skyongs/_hU~M/_sde dpon sum cu dregs chen bco brgyad dang*/_/dpal mgon don lnga dregs pa sde brgyad sogs/_/bka' dang gter srung dam can rgya mtsho'i tshogs/_/gsol lo mchod do bstan dang bstan 'dzin spel/_hU~M/_dus gsum rgyal ba'i bstan srung mthu bo che/_/legs ldan nag po chen po yab dang yum/_/bka' sdod bran g.yog sprul pa'i tshogs dang bcas/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_hU~M/_che mchog he ru ka dpal bstan srung tshul/_/lha chen dpal 'bar ma ning mched gsum nyid/_/bka' nyan snang srid dregs pa'i tshogs dang bcas/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_hU~M/_dpal mgon tshogs bdag yab yum sku gsung thugs/_/phyogs bcu sde brgyad 'jig rten mgon po dang*/_/tshe rdzi shugs mgon dgra bla lha dmag bcas/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_hU~M/_kun tu bzang mo'i ye shes khros pa'i rtsal/_/dbyings kyi rgyal mo e ka dzA Ti ma/_/ye shes las dang 'jig rten ma mo'i tshogs/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/__b+h+yo/_ma gcig dpal ldan lha mo re ma ti/_/khol mo yang khol bka' nyan mngag gzhug sde/_/'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i 'khor dang bcas/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_hrIH_dbyings kyi yum chen lhan skyes DA ki lnga/_/zhing skyong sman btsun mched lnga'i tshul ston pa/_/'bum phrag mkha' 'gro'i 'khor dang bcas pa rnams/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_oM badz+ra pra mo ha ba~M ha ri ni sa ma ma DA ki ni ba liM ta khA hi/_hrIH_rnam sras dzam lha nor bdag pho mo brgyad/_/lha klu gnod sbyin mkha' 'gro la sogs pa'i/_/rab 'byams nor lha gter bdag ma lus la/_/gsol lo mchod do 'dod dgu'i char rgyun phob/_hU~M/_dam can skyes bu chen po thig le rtsal/_/dgyes sde brtan ma 'dzin ging pho nya'i tshogs/_sku mched sum brgya drug cu'i tshogs dang bcas/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_hrIH_drang srong khyab 'jug chen po rA hu la/_/sprul pa rnam brgyad gdong mo mched bzhi dang*/_/gza' dang rgyu skar dregs pa sde brgyad bcas/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_hU~M/_'jam dpal bka' nyan ya ma rA dza ni/_/gtum mo dug hrul gshed chen sde bzhi dang*/_/phyogs skyong bcu gnyis las mkhan pho nyar bcas/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/__kyai/_/sa brgyad sems dpa' yul lha'i tshul 'dzin pa/_/stong gsum mi mjed bdag po tshangs pa che/_/gnyan chen thang lha dgyes yum bka' 'khor bcas/_/gsol lo mchod do 'dod dgu lhun grub mdzod/_kyai/_'dod don kun sgrub dgra bla mthu bo che/_/rigs gsum pad+ma'i sgyu 'phrul seng chen rgyal/_/nor bu dgra 'dul bka' sdod pho nyar bcas/_/gsol lo mchod do bsam don lhun grub mdzod/_/hrIH_pad+ma dbang gi bka' nyan mthu bo che/_/che btsan dregs pa'i rgyal po yang le ber/_/tsi'u dmar po bka' 'khor sprul par bcas/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_hU~M/_ging bdud gza' btsan klu srin gnod sbyin dang*/_/ma mo'i tshogs kyi sde dpon mthu bo che/_/'jig rten mchod bstod dregs pa'i bka' sdod rnams/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_hU~M/_dkar po ging dang nag po bdud la sogs/_/sde brgyad dregs pa las kyi shan pa brgyad/_/sngags bdag dregs pa'i dkyil 'khor bka' skyong rnams/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_hU~M/_rgyal dbang pad+ma thod phreng la sogs pa/_/brgyud gsum rig 'dzin bla ma'i tha tshig la/_/gnas pa'i bka' gter chos skyong dam can tshogs/_/gsol lo mchod do bcol ba'i phrin las mdzod/_kyai/_mgul lha bcu gsum dge bsnyen nyer gcig dang*/_/brtan ma bcu gnyis ri ti thang rma gsum grags pa'i mtsho bzhi sogs/_/gangs can yul skyong zo dor thams cad la/_gsol lo mchod do srung skyobs 'dod don sgrubs/_/zhes spyi dang bye brag skabs su gang bab grangs gsog par 'dod na'ang bya/_'dir rgyas bsdus 'tshams pa'i dbang du byas kyi nyer dgu sogs la gsol bsdus gzhung tshang bar sbyar kyang legs par 'gyur ro/__/brgyad pa bzlas pa ni/_rang gnyug ma'i he ru kar gsal ba'i spyi bor pad 'byung snang srid zil gnon gsal bas dregs pa zil gyis gnon par bsam la/_mdun du dam can lcam dral bka' sdod 'khor dang bcas pa gsal ba'i thugs kar so so'i sa bon mthar rang sngags kyis bskor ba gsal/_bdag bskyed kyi thugs las 'od dkar po bdud rtsi'i rang bzhin can 'phros/_dregs pa'i thugs ka'i sa bon sngags bcas la phog_/sngon gyi dam bca' dran nas dgyes pa bskyed cing bdag la shin tu dgyes shing bka' nyan par bsam la/_shA sa na cung zad bzla/_rgyas par spro na bsnyen sgrub las gsum ka'i dmigs pa gzhung ltar sbyor kyang rung ngo*/__/dgu pa bskang bshags ni/_thog mar bskang rdzas byin gyis brlab pa la/_oM badz+ra a mr-i tas bsang*/_swa b+ha was sbyang*/_stong pa'i ngang las b+h+rU~M las gnas khang dur khrod drag po'i zhing khams bsam gyis mi khyab par phyi nang gsang ba'i mchod pa spyan gzigs mthun rdzas rten rdzas skong rdzas la sogs pa thams cad srid zhi'i 'dod yon gyi rnam pa/_mkho dgu tshang ba/_bzang dgus 'byor pa/_mdzes dgus brgyan pa/_ngo bo ye shes sgyu ma'i rang bzhin can bde ba'i rnam pa thams cad par 'char bas nam mkha'i khams gang bar gyur/_nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum dang*/_badz+ra s+pha ra Na khaM gis mkha' khyab tu spel la/_dang po bskang ba ni/_hU~M:_bskal pa dus mtha'i me ltar 'bar ba'i klong:_dur khrod rngams brjid rol ba'i dkyil 'khor 'dir:_bstan srung dam can rgya mtsho 'khor bcas la:_dam rdzas phyi nang gsang bas thugs dam bskang:_hU~M:_'bod pa'i dam rdzas g.yab dar nag po dang:_sgrub pa'i dam rdzas rtag gtor chen po dang:_rgyun du 'grogs pa'i rgyud gtor nar ma dang:_bdud rtsi sman raka mchod pas thugs dam bskang:_hU~M:_sku 'bag zil gnon sku yis thugs dam bskang:_rkang gling rol mo dbyangs kyis thugs dam bskang:_ting 'dzin mnyam nyid lta bas thugs dam bskang:_mAM sa'i bye brag zas kyis thugs dam bskang:_rak+ta bdud rtsi skom gyis thugs dam bskang:_sku chas rgyan ldan gos kyis thugs dam bskang:_phyag mtshan sna tshogs phrin las thugs dam bskang:_dgra bgegs chom 'bebs mthu yis thugs dam bskang:_snyan grags kun khyab nus pas thugs dam bskang:_tshogs gtor brjod pa bsnyen pas thugs dam bskang:_dug khrag ar+g+haM khrus chus thugs dam bskang:_dmar gsur dud pa spos kyis thugs dam bskang:_'gugs 'ching bskrad dbye bsgral mchod thugs dam bskang:_srung zlog bsad pa las mthas thugs dam bskang:_bsnyen sgrub mtshams dang mchod pas thugs dam bskang:_hU~M:_gzhan yang dkar po dge ba'i las ni ci mchis pa:_dam tshig gtsang zhing byang chub sgrub pa'i las:_de dag kun gyis thugs dam bskang gyur cig:_thugs dam ma bskang ba rnams bskang ba dang:_bskangs pa slar yang chud mi za ba dang:_gong nas gong 'phel chos skyong mnyes gyur cig:_hU~M:_de ltar mchod pa'i yo byad ma lus pas:_dpal mgon legs ldan nag po'i thugs dam bskang:_dpal 'bar ma hA kA la 'i thugs dam bskang:_dpal ldan tshogs kyi bdag po'i thugs dam bskang:_ma mo e ka dzA Ti'i thugs dam bskang:_ma cig dpal ldan lha mo'i thugs dam bskang:_zhing skyong sman btsun rgyal mo'i thugs dam bskang:_dam can skyes bu chen po'i thugs dam bskang:_drang srong gza' bdud chen po'i thugs dam bskang:_'chi bdag las kyi gshin rje'i thugs dam bskang:_lha chen rdo rje 'bar ba'i thugs dam bskang:_don grub dgra bla'i rgyal po'i thugs dam bskang:_che btsan rol pa skya bdun thugs dam bskang:_rnam sras dzam lha yab yum thugs dam bskang:_dregs pa'i sde dpon sum cu'i thugs dam bskang:_sngags bdag dregs pa bco brgyad thugs dam bskang:_mdor na brgyud gsum bla ma'i dam 'dzin pa:_bka' srung dam can rgya mtsho'i thugs dam bskang:_hU~M:_bskang ngo bskal pas thugs dam bskang:_nyams chag thams cad bskang gyur cig:_sdig sgrib thams cad dag gyur cig:_bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:_gnyis pa bshags pa ni/_hU~M:_nag po chen po gsan cing dgongs su gsol:_dpal mgon 'khor bcas gzigs shing dgongs su gsol:_pho nya las mkhan myur mgyogs dgongs su gsol:_dkyil 'khor mu ran skyong rnams gzigs su gsol:_hoH_bdag cag rnal 'byor ma rig ma rtogs te:_gsang sngags gzhung dang 'gal ba mthol lo bshags:_le lo snyoms las gnyid kyi dbang gyur te:_sgo gsum g.yeng bas 'das pa mthol lo bshags:_dpal mgon nag po'i lha tshogs spyan snga ru:_khas blangs dam bcas nyams pa mthol lo bshags:_bskyed rdzogs gzhung dang 'gal ba mthol lo bshags:_sgra brjod tshig zur nyams pa mthol lo bshags:_mchod pa'i 'byor tshogs chung ba mthol lo bshags:_gtsang sbra brtson 'grus zhan pa mthol lo bshags:_bying rmug le lor shor ba mthol lo bshags:_bsgral mchod dus las 'das pa mthol lo bshags:_nyams chag 'gal 'khrul nyes ltung ci mchis pa:_ye shes spyan ldan rnams la bzod par gsol:_'phral yun bar chad med par mdzad du gsol:_yig brgya bzla/__bcu pa phrin las bcol ba ni/_hoH_ye shes _dang _las _las grub _pa yon tan gyi khyad par _mngon shes rdzu 'phrul can/_phrin las ci mdzad na skye bo'i /legs nyes stangs 'dzin _rnal 'byor pa'i _dam tshig gi rjes gcod cing*/_/rgyal ba'i _bka' bzhin rjes su sgrub pa'i _rnal 'byor pa rnams kyi _grogs mdzad pa/_/dam can rgya mtsho'i tshogs rnams dgongs su gsol/_/'di rgyud tshig go_/bdag ni rig 'dzin rnal 'byor sgrub pa po/_/dam la gnas shing rtsa gsum lha la 'phreng*/_/rtag tu khyed mchod khyed bstod khyed bsgrubs kyang*/_/thugs rjes dbugs dbyung cung zad mi mdzad dam/_/bsten na srin mo'i tshogs kyang ma ltar byams/_/bskul na bdud kyi tshogs kyang las la rgyu/_/khyed ni mkhyen brtse nus ldan mgon mchog phyir/_/rdo rje'i dam bca' bsnyel na su la re/_/bdag cag mi shes bag med nyon mongs kyis/_/rtsa gsum srung ma'i thugs dang ci 'gal ba/_/snying nas 'gyod pas bshags shing sdom bgyid na/_/sgrib med tshangs pa'i dngos grub dus 'dir stsol/_/gsang chen sngags kyi dkyil 'khor 'dzin pa la/_/ma ltar brtse zhing sring ltar byams pa dang*/_/mdza' ltar gdung zhing bran ltar 'du'o zhes/_/dpal chen spyan sngar zhal bzhes dgongs mdzod la/_/dang po'i las can rang stobs dman pa yi/_/sgrub pa'i rnal 'byor bdag la nyin mtshan du/_/ye shes spyan gyis gzigs shing dgongs nas su/_/srung skyob stong grogs g.yel ba med par mdzod/_/khyad par blang dor bya ba'i gnad rnams kun/_/ma 'dres gsal bar yongs su ston pa'i phyir/_/dngos dang nyams dang rmi lam dag tu yang*/_/dgyes zhal gsung gsang thugs brtses rtag tu skyongs/_/gang gsung rdo rje'i ri mo snying dbus su/_/'god cing re ltos dam par khyed bzung rnams/_/mngon sum gzigs bzhin mthong ba mi ston na/_/rjes brtse'i dam bca' rdo rje'i bden tshig ci/_/byang chub bar du re zhing ltos pa'i grogs/_/snying nas snying gi lha ru khyed bsten na/_/las bzhi'i phrin las gang dang gang bcol ba/_/ngo thon rtags dang bcas te sgrubs par mdzod/_/gnas skabs yid la ji ltar re ba'i don/_/'bad med yid bzhin lhun gyis grub pa dang*/_/mthar thug gdod ma chos sku'i dbyings chen por/_/rang byung 'bras bu'i ye shes 'grub par mdzod/_/mchog gsum rtsa gsum srung ma'i byin rlabs dang*/_/bden gnyis chos tshul zab mo mi bslu zhing*/_/rdo rje'i dam tshig chen po'i mthu stobs kyis/_/bdag gis ji ltar bcol bzhin 'grub par mdzod/_/gsum pa rjes la/_dang po gtor ma 'bul ba ni/_'bul gtor la me sgron btsugs/_spos dang rol mo bcas gtor 'gugs ni/_mdun du dur khrod 'jigs su rung ba yi:_e las gzhal yas lcags khang sgo med pa'i:_nang du gru gsum nag po gting zab par:_de dbus nr-i las gnod byed byad ma rnams:_mgon med mya ngan phyag rgya can du gyur:_na mo:_rtsa brgyud bla ma rgyal ba zhi khro'i tshogs:_dpa' bo mkha' 'gro dam can srung ma dang:_sngags 'chang bdag gi sngags dang ting nge 'dzin:_dkon mchog gsum sogs bka' yi bden pa'i mthus:_bla ma'i sku dgra bstan dang bstan 'dzin smod:_khyad par bdag cag dpon slob 'khor bcas la:_snga dgra lag brdar phyi dgra yid la sems:_da dgra gnod cing 'tshe ba'i dgra dang bgegs/_kha 'jam gting rtsub zhe nas dmod pa dang:_do bdo phod btsugs bsam ngan sbyor rtsub byed:_mthu dang nus pa bu lon bzhin du bsnyags:_dmag sna jag sna rkun sna ston pa dang:_bar chad byed pa'i bdud dang dam sri'i rigs:_yid la brnags pa'i dgra bgegs 'di rnams kyi:_rnam shes bla tshe srog dbugs bcas pa kun:_gnam sa gling bzhi gling phran ri rab gseng:_nyi zla'i go bar chos bon srung ma'i skyabs:_gang na gnas kyang gtor ma 'di nyid la:_khug cig badz+ra ang+ku sha ya dza:_ske nas chings shig badz+ra pA sha hU~M:_yan lag sdoms shig badz+ra s+pho Ta ba~M:_myos par gyis shig badz+ra gaN+De hoH_phyes shig badz+ra pra bai sha ya phaT:_dbyer med bstims shig badz+ra a bai sha ya AH_shA sa na'i sngags mthar/_nr-i tri badz+ra ang+ku sha dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_'gugs bstim drag tu byas la/_bdag mdun thugs nas dzaHyig dmar nag spros:_bsgrub bya'i sna bug gshang lam gnyis nas zhugs:_snying gar phyin pas zangs lcags 'khor lo gnyis:_g.yas g.yon 'khor bas sha khrag bla tshe gtubs:_rnam shes a yig rgyal ba'i thugs kar 'phos:_tshe bsod nr-i yig ljang gu bdag la bstim:_sha khrag bdud rtsir bsgyur ba srung mas gsol:_zhes dmigs te/_ra~M ya~M kha~M/_oM AHhU~M/_lan gsum/_oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra i daM b+ha liM ta kha kha khA hi khA hi/_lan gsum gyis gtor ma bstabs te/_'dod don gsol ba ni/_sngon tshe o rgyan chen po'i spyan snga ru/_/chos bzhin sgrub par byed pa'i gang zag la/_ma yis bu bzhin skyong bar zhal bzhes pa/_/chos skyong srung ma'i tshogs la phyag 'tshal bstod/_/mchog dang thun mong dngos grub bstsal du gsol/_/gang zhig yid la dran pa tsam gyis kyang*/_/'dod pa'i dngos grub ster bar mdzad pa yi/_/chos skyong yid bzhin nor bu khyed rnams kyis/_/dam rdzas 'dod dgu'i gtor ma 'di bzhes la/_/bdag gi bsam don ma lus 'grub par mdzod/_/'di ltar yid la brnag pa'i don 'bras 'di/_/bla ma yi dam DA ki byin rlabs can/_/chos skyong dam can srung ma'i tshogs rnams _dang chos skyong dmigs bsal gyi mtshan brjod nas/_kyis/_/dam tshig gnyan dgongs myur 'grub phrin las mdzod/_/bdag cag rnams kyi chos dang mthun pa'i don/_/ji ltar bsam pa yid bzhin 'grub pa dang*/_/nad gdon bgegs sogs bar du gcod pa'i rkyen/_/nye bar zhi bar byin gyis brlab tu gsol/_/bdag dang mtha' yas sems can thams cad kyis/_/bla med rdzogs pa'i byang chub sgrub pa la/_/'gal rkyen bar chad ma lus zhi ba dang*/_/mthun rkyen ma lus yid bzhin 'grub par mdzod/_/gsang sngags snying po nang rgyud sde gsum gyi/_/bstan pa'i rgyal mtshan phyogs bcur bsgreng ba dang*/_/gang la log par lta ba'i dgra dang bgegs/_/rjes shul med par myur du brlag par mdzod/_/brgyud gsum bla ma'i spyan sngar dam mnos pa'i/_/sde gsum dregs pas mthu rtsal mngon phyungs la/_/rigs gsum sprul pa'i ring lugs chos kyi mdzod/_/sa gsum khyab par myur du spel bar mdzod/_/bstan pa'i dpal gyur bla ma'i zhabs pad brtan/_/bstan 'dzin skyes bus sa steng yongs la khyab/_/bstan pa'i sbyin bdag mnga' thang 'byor pa rgyas/_/bstan pa yun ring gnas pa'i phrin las mdzod/_/rgyal ba kun gyi nye lam gcig pu ru/_/rgyal bas yongs bsngags theg mchog rdzogs pa che/_/rgyal dbang pad+ma'i ring lugs rnying ma ba'i/_/rgyal bstan phyogs bcur rgyas pa'i phrin las mdzod/_/skyabs mchog rin chen gsum gyis bden pa dang*/_/rtsa gsum chos skyong srung ma'i nus mthu dang*/_/chos nyid rnam dag bden pa'i byin rlabs kyis/_/bdag gis phrin las gang bcol 'grub par mdzod/_rten yod na/_/dam can srung ma'i dbang po 'khor bcas rnams/_/dam tshig rten mchog 'dir ni dgyes bzhugs nas/_/rtags dang mtshan ma mngon du bstan pa dang*/_/las bzhi'i phrin las lhun gyis grub par mdzod/_/rtsa brgyud bla ma'i byin rlabs snying la zhugs/_/yi dam lha yis rjes bzung dngos grub thob/_/mkha' 'gro dam can lus dang grib bzhin 'grogs/_/gang bsam lhun gyis grub pa'i bkra shis shog_/dkyil 'khor gzhal yas 'dir yang bkra shis shing*/_/nyin yang bkra shis dpal 'bar ta la la/_/mtshan yang bkra shis dpal 'bar kyi li li/_/nyin mtshan kun tu bkra shis bde legs shog_/ces gsol la sgrub khang gi steng sogs su 'bul/_gnyis pa gtang rag gi mchod bstod dang nongs bshags ni/_hU~M/_dngos su 'byor pa'i mchod pa sna tshogs dang*/_/yid sprul zag med kun tu bzang po'i sprin/_/bde stong zung 'jug chen por mnyam sbyor bas/_/lcam dral bka' sdod 'khor bcas mnyes gyur cig_/shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_drag shul rdo rje'i lang tsho 'bar ba'i sku/_/mi shigs brjod bral nA da'i rang bzhin gsung*/_/'gyur med rnam pa kun gyi mchog ldan thugs/_/lcam dral bka' sdod 'khor dang bcas la bstod/_/ma rnyed yongs su ma tshang dang*/_/gang yang nus pa ma mchis pa/_/'dir ni bgyi ba gang nongs pa/_/de kun mgon pos bzod mdzad rig_/yig brgya/_gsum pa brtan bzhugs ni/_rgyas par spro na thugs gsol nyid sbyar/_dkyus su/_'dir ni rten dang lhan cig tu sogs dang*/_su pra tiSh+Thas bzhugs su gsol/_bzhi pa smon lam ni/_man ngag brtsegs pa gri gug gi rgyud ces pa mgon po'i tan+t+ra las smon lam gdab par gsungs pa ni/_tshe rabs sngon nas rgyal bas dbang bskur nas/_/tshe rabs brgyud nas bstan pa srung bar mdzad/_/mgon po thugs rje can la phyag 'tshal lo/_/na mo A kri nI/_na mo yo gi nI/_na mo tA ki nI/_tat+ya thA/_hi li hi li/_ki ti tsi ti ni ti pa ta ye swA hA/_tshe rabs sngon nas da lta yan chad du/_/rgyal ba'i bstan pa srung bar zhal bzhes pas/_/de ring dus 'dir bstan pa rgyas par mdzod/_ces gsungs so/__/lha mo'i rgyud nas ral gcig ma'i phyag rgya nam gru ma'i gzungs pa/_na mo badz+ra pA Ni sraM/_tsi li tsi li/_b+hiN+Di b+hiN+Di/_muny+tsa muny+tsa/_ti pA la ka na swA hA/_zhes so/__/'dis lha mo snying nye bar 'gyur ro/__/smon lam gdab pa ni/_bdag ni dus kun lha mo khyod nyid dang*/_/skad cig mi 'bral phrin las rnam pa bzhis/_/nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can kun/_/rdo rje 'dzin pa'i sa la 'god par shog_/ces kyang bya'o/__/lnga pa shis brjod ni/_rab 'byams dkyil 'khor rgya mtsho'i 'khor lo'i mgon/_/gsang gsum 'gyur med bde chen rdo rje'i sems/_/'gro la phan bde'i mchog stsol dpag bsam shing*/_/rtsa brgyud bla ma rnams kyi bkra shis shog_/chos sku'i mkha' la grangs med gzugs sku'i sprin/_/zhi khro'i nyams brgya'i rol par 'char ba las/_/dngos grub 'dod dgu'i char du snyil mdzad pa'i/_/yi dam lha tshogs rnams kyi bkra shis shog_/he ru ka dpal snying rje'i rol gar ni/_/gtum chen bzod par dka' ba'i gzi brjid kyis/_/nag po'i rtsa lag sder bcas mthar mdzad pa'i/_/dpal 'bar ma hA kA la'i bkra shis shog_/rgyal ba'i bka' sdod mi bzad drag shul can/_/bdud dpung tshar gcod sgrub mchog bu bzhin skyong*/_/phrin las rnam bzhis bstan pa srung mdzad pa'i/_/dam can rgya mtsho'i tshogs kyi bkra shis shog__/de la spyir 7'jam mgon bla ma mi pham rin po ches snga 'gyur bka' gter gyi chos srung gtso bo 'di rnams la rtag par gsol mchod mdzad pa yin la/_de dag gi gsol bskang rgyas pa rje bla ma mchog gi gsung ma nyams pa chos skyong gi gsol mchod 'dod 'byung dpal gyi rdzing bur dkyus gcig tu bzhugs shing*/_chos srung dbang po 'di rnams kyi gsol mchod phrin bcol la 'bad na snga 'gyur gyi bstan pa rin po che la mchog tu phan par kun mkhyen bla ma mchog gis bka' bstsal bar gsungs pas snga 'gyur pa dag la de bzhin g.yar dam du bzhes pa gal che bar bskul ba dang*/_rang 'dra'i skal mnyam la 'jug pa bde ba'i phyir cho ga'i las 'grigs snga 'gyur rnying ma'i mkhas grub dngos grub brnyes pa rnams kyi phyag bzhes dang sgo bstun nas dkyus gcig tu bkod pa las/_'don tshig thams cad rdo rje'i gsung kho na ma nyams par bsdebs pa po 'jigs bral gyi slob dpon chen po yab sras kyi ye shes rdo rje'i gzi byin rig stong dbyings kyi mkha' la 'du 'bral med pa'i rig 'dzin gyi btsun pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rje ste yi ge pa ni rnying btsun 'jigs med tshe mchog rdo rjes bgyis pa 'dis kyang snga 'gyur bka' gter gyi bstan pa phyogs dus gnas skabs kun tu 'phel rgyas brtan pa'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]