སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། གསུམ་པ་རྟ་མགྲིན་གྱི་མངོན་རྟོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ gsum pa rta mgrin gyi mngon rtogs DKR-KABUM-05-CA-006.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 6, Pages 44 (Folios 1a1 to 1b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las gsum pa rta mgrin gyi mngon rtogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 44. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ (sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity rta mgrin
[edit]
༄༅། སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། གསུམ་པ་རྟ་མགྲིན་གྱི་མངོན་རྟོགས་ནི། །ས་བོན་དམར་ནག་གདན་སྟེང་ཡོངས་གྱུར་ལས། །རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། །གཡས་དཀར་གཡོན་སྔོ་དབུས་དམར་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ། །སྤྱན་བགྲད་ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས། །སྨིན་མ་སྨ་ར་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་འབར། །དབུ་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་རྟ་སྐད་འཚེར། །ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱཾ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡས། །དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་ལྕགས་སྒྲོག་གཡོན་ན་བསྣམས། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་དོར་སྟབས་བགྲད། །གཟི་ལྡན་དམར་མོ་རྩེ་གསུམ་ཐོད་འཛིན་འཁྱུད། །ཕྲ་མན་བྱི་ལ་པུ་ཤུད་མགོ་བོ་ཅན། །གཡས་པ་ལྕགས་ཀྱུ་གཡོན་པ་ཕུར་བུ་འདྲིལ། །ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཆེན་མཐིང་དཀར་དམར། །ཞལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཡོན་དང་པོ་ཡིས། །རྡོ་རྗེ་ཐོད་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དབང་མོར་འཁྱུད། །ལྷོ་རུ་རིན་ཆེན་དབང་ཆེན་སེར་དཀར་དམར། །ཞལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཡོན་དང་པོ་ཡིས། །རིན་ཆེན་ཐོད་འཛིན་རིན་ཆེན་དབང་མོར་འཁྱུད། །ནུབ་ཏུ་པདྨ་དབང་ཆེན་དམར་དཀར་སྔོ། །ཞལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཡོན་དང་པོ་ཡིས། །པདྨ་ཐོད་འཛིན་པདྨ་དབང་མོར་འཁྱུད། །བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་དབང་ཆེན་ལྗང་དཀར་དམར། །ཞལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཡོན་དང་པོ་ཡིས། །རྒྱ་གྲམ་ཐོད་འཛིན་ལས་ཀྱི་དབང་མོར་འཁྱུད། །བཞི་ཀའང་བར་གཉིས་ཁ་ཊྭཱཾ་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན། །ཐ་མ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་ཕུར་བུ་འདྲིལ། །དབུ་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་རྟ་སྐད་འཚེར། །དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་རྒྱན་དྲུག་སྐུ་ལ་རྫོགས། །ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཚུལ་གྱིས་འགྱིངས། །ཡུམ་རྣམས་རྩེ་གསུམ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་དང་སྦྱོར། །ཟིལ་གནོན་སྒོ་བ་ལ་སོགས་དྲུག་ཅུ་གསུམ། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་སྤྲས་དཔའ་གཏུམ་བརྗིད་པའི་གཟུགས། །ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས།། །།
[edit]

@#/_sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/_gsum pa rta mgrin gyi mngon rtogs ni/_/sa bon dmar nag gdan steng yongs gyur las/_/rta mgrin rgyal po zhal gsum phyag drug pa/_/g.yas dkar g.yon sngo dbus dmar khro zhing gtum/_/spyan bgrad zhal gdangs ljags 'dril mche ba gtsigs/_/smin ma sma ra dbu skra dmar ser 'bar/_/dbu gtsug rta mgo ljang zhur rta skad 'tsher/_/phyag drug rdo rje kha T+wAM sbrul zhags g.yas/_/dril bu b+han dmar lcags sgrog g.yon na bsnams/_/dpal dang dur khrod chas kyis rnam par brgyan/_/zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang dor stabs bgrad/_/gzi ldan dmar mo rtse gsum thod 'dzin 'khyud/_/phra man byi la pu shud mgo bo can/_/g.yas pa lcags kyu g.yon pa phur bu 'dril/_/shar du rdo rje dbang chen mthing dkar dmar/_/zhal ldan phyag drug g.yas g.yon dang po yis/_/rdo rje thod 'dzin rdo rje dbang mor 'khyud/_/lho ru rin chen dbang chen ser dkar dmar/_/zhal ldan phyag drug g.yas g.yon dang po yis/_/rin chen thod 'dzin rin chen dbang mor 'khyud/_/nub tu pad+ma dbang chen dmar dkar sngo/_/zhal ldan phyag drug g.yas g.yon dang po yis/_/pad+ma thod 'dzin pad+ma dbang mor 'khyud/_/byang du las kyi dbang chen ljang dkar dmar/_/zhal ldan phyag drug g.yas g.yon dang po yis/_/rgya gram thod 'dzin las kyi dbang mor 'khyud/_/bzhi ka'ang bar gnyis kha T+wAM sbrul zhags 'dzin/_/tha ma gnyis kyi dbang gi phur bu 'dril/_/dbu gtsug rta mgo ljang zhur rta skad 'tsher/_/dur khrod chas brgyad rgyan drug sku la rdzogs/_/zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang tshul gyis 'gyings/_/yum rnams rtse gsum thod khrag 'dzin dang sbyor/_/zil gnon sgo ba la sogs drug cu gsum/_/sna tshogs rgyan spras dpa' gtum brjid pa'i gzugs/_/ye shes me dpung 'bar ba'i klong na bzhugs//_//

Footnotes

Other Information