DKR-KABUM-06-CHA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གུ་རུ་དྲག་པོའི་བཟློག་བྱང་ཉེར་མཁོ་ཕ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།
Wylie title gu ru drag po'i bzlog byang nyer mkho pha lam rdo rje'i me char DKR-KABUM-06-CHA-007.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 7, Pages 20-21 (Folios 1a1 to 2a2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön པདྨ་དཀར་པོ་ (Drukchen, 4th)
Citation Khyentse, Dilgo. Gu ru drag po'i bzlog byang nyer mkho pha lam rdo rje'i me char. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 20-21. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Averting or Dispelling Rites- zlog pa
Cycle དག་སྣང་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ་ (dag snang gu ru drag po ki la ya)
Deity gu ru drag po
Colophon

ཞེས་པའང་གྲངས་གསོག་ལ་ཉེར་མཁོར་རྡོ་རྫོང་མཆོག་སྤྲུལ་དཔལ་ལྡན་དོན་རྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ནས་གསུངས་བསྐུལ་བཞིན། སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang grangs gsog la nyer mkhor rdo rdzong mchog sprul dpal ldan don rgyud bstan 'dzin nas gsungs bskul bzhin/_sngags rig 'dzin pa pad+ma dbang chen dgyes pas bris pa don dang ldan par gyur cig/

[edit]
༄༅། གུ་རུ་དྲག་པོའི་བཟློག་བྱང་ཉེར་མཁོ་ཕ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་བཞུགས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་དབང་དྲག་འབར་བ་ཨེ་ཡི་ཞིང༌། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་གར། །གཏུམ་ཆེན་པདྨ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས། །འཁྲུལ་རྟོག་དུག་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི། །ཤ་རི་ཁྲག་མཚོ་རུས་པའི་བ་ལིཾ་ཏ། །འདོད་ཡོན་མི་ཟད་མཆོད་སྤྲིན་འདི་བཞེས་ལ། །ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །འཁྲུལ་རྟོག་ང་བདག་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བའི། །ནད་མུག་མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ་མི་བསྲུན་པས། །འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བས་ཉམ་ཐག་ཚེ། །དབང་དྲག་འབར་བའི་ཐུགས་རྗེའི་ནུས་སྟོབས་བསྐྱེད། །རྟོག་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས། །རང་བྱུང་ཀུན་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེའི་གོ་ཆ་ཡིས། །སྙིགས་མའི་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་ཐུགས་བརྩེ་བས། །རྡོ་རྗེའི་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་རྩེ་གཅིག་དགོངས། །སྣང་བཅས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ནད་གདོན་བགེགས། །བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཕུར་ཁ་གཏད་ཁྲམ་སོགས། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཀུན། །མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་ནུས་པས་བཟློག །ཕྱེད་སྣང་ངག་མནན་དིག་ལྐུག་ནད་གདོན་བགེགས། །བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཕུར་ཁ་གཏད་ཁྲམ་སོགས། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཀུན། །གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་ནུས་པས་བཟློག །མི་སྣང་སེམས་ཀྱི་སྨྱོ་འབོག་ནད་གདོན་བགེགས། །བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཕུར་ཁ་གཏད་ཁྲམ་སོགས། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཀུན། །བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ནུས་པས་བཟློག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཔལ། །གཅིག་བསྡུས་སྙིགས་འགྲོའི་མགོན་གཅིག་ཁྱོད་བསྐུལ་ན། །ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་དབྱིངས་སུ་མ་སྦེད་པར། །དབང་དང་དྲག་ཤུལ་རྣོ་དབལ་ད་ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་ངན་འཆང་བའི་སྙིང་ལ་ཕུར་དབལ་རྒྱོབ། །སྦྱོར་བ་རྩུབ་པའི་འདུན་མ་དབྱིངས་སུ་ཤིགས། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཉི་མས་མུན་བཞིན་ཆོམས། །ཁྲོ་རྒྱལ་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་མཛོད། །ཕྱི་ཡི་འབྱུང་ལྔའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཡུམ་ལྔས་བཟློག །ནང་གི་ཕུང་པོའི་འཁྲུལ་རྟོག་རིགས་ལྔས་བཟློག །བར་གྱི་འགལ་རྐྱེན་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་བཟློག །ལྷུན་གྲུབ་དག་པའི་འཁོར་ལོར་འཆར་བར་མཛོད། །མདོར་ན་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར། །དག་པ་རབ་འབྱམས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །གདོད་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཧེ་རུ་ཀའི། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་མཛོད། །བཟློག་སྔགས་སྦྱར། ཞེས་པའང་གྲངས་གསོག་ལ་ཉེར་མཁོར་རྡོ་རྫོང་མཆོག་སྤྲུལ་དཔལ་ལྡན་དོན་རྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ནས་གསུངས་བསྐུལ་བཞིན། སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/_gu ru drag po'i bzlog byang nyer mkho pha lam rdo rje'i me char bzhugs/_hU~M hrIH_bde chen dbang drag 'bar ba e yi zhing*/_/mchog tu mi 'gyur rdo rje khros pa'i gar/_/gtum chen pad+ma drag po kI la ya/_/ye shes dbyings nas 'bar ba'i phyag rgyar bzhengs/_/'khrul rtog dug gsum rgyu 'bras las byung ba'i/_/sha ri khrag mtsho rus pa'i ba liM ta/_/'dod yon mi zad mchod sprin 'di bzhes la/_/thugs dam rgyud bskul bcol ba'i phrin las mdzod/_/'khrul rtog nga bdag 'dzin pa las byung ba'i/_/nad mug mtshon gyi bskal pa mi bsrun pas/_/'gro kun sdug bsngal tshor bas nyam thag tshe/_/dbang drag 'bar ba'i thugs rje'i nus stobs bskyed/_/rtog bral bde ba chen po'i dbyings nyid las/_/rang byung kun khyab thugs rje'i go cha yis/_/snyigs ma'i 'gro la lhag par thugs brtse bas/_/rdo rje'i dam bca' ma g.yel rtse gcig dgongs/_/snang bcas gzugs kyi phung po'i nad gdon bgegs/_/byad phur rbod gtong phur kha gtad khram sogs/_/mi mthun 'gal rkyen phyi nang bar chad kun/_/mkha' khyab rdo rje'i sku yi nus pas bzlog_/phyed snang ngag mnan dig lkug nad gdon bgegs/_/byad phur rbod gtong phur kha gtad khram sogs/_/mi mthun 'gal rkyen phyi nang bar chad kun/_/gzhom med rdo rje'i gsung gi nus pas bzlog_/mi snang sems kyi smyo 'bog nad gdon bgegs/_/byad phur rbod gtong phur kha gtad khram sogs/_/mi mthun 'gal rkyen phyi nang bar chad kun/_/bde chen 'gyur med thugs kyi nus pas bzlog_/sangs rgyas kun gyi mkhyen brtse nus pa'i dpal/_/gcig bsdus snyigs 'gro'i mgon gcig khyod bskul na/_/thugs rje'i gzi byin dbyings su ma sbed par/_/dbang dang drag shul rno dbal da phyungs shig_/bsam ngan 'chang ba'i snying la phur dbal rgyob/_/sbyor ba rtsub pa'i 'dun ma dbyings su shigs/_/mi mthun 'gal rkyen nyi mas mun bzhin choms/_/khro rgyal gsang ba gsum dang dbyer med mdzod/_/phyi yi 'byung lnga'i g.yo 'khrugs yum lngas bzlog_/nang gi phung po'i 'khrul rtog rigs lngas bzlog_/bar gyi 'gal rkyen ka dag dbyings su bzlog_/lhun grub dag pa'i 'khor lor 'char bar mdzod/_/mdor na kun khyab chos sku 'od mi 'gyur/_/dag pa rab 'byams sku dang ye shes dbyings/_/gdod nas 'du 'bral med pa he ru ka'i/_/phyogs las rnam rgyal go 'phang mngon gyur mdzod/_/bzlog sngags sbyar/_zhes pa'ang grangs gsog la nyer mkhor rdo rdzong mchog sprul dpal ldan don rgyud bstan 'dzin nas gsungs bskul bzhin/_sngags rig 'dzin pa pad+ma dbang chen dgyes pas bris pa don dang ldan par gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]