ཟབ་ལམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཡུམ་བཀའ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title zab lam thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi yum bka' gsang ba ye shes kyi sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi myur lam DKR-KABUM-06-CHA-008.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 8, Pages 22-48 (Folios 1a to 27b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation Khyentse, Dilgo. Zab lam thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi yum bka' gsang ba ye shes kyi sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi myur lam. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 22-48. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ (thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus)
Deity gsang ba ye shes
Notes The unicode for this text is missing.
[edit]
ཟབ་ལམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཡུམ་བཀའ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།
[edit]

zab lam thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi yum bka' gsang ba ye shes kyi sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi myur lam/

[This text is missing]

Footnotes

Other Information