DKR-KABUM-06-CHA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ཁོག་དབུབ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
Wylie title klong chen snying gi thig le las/ thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen khog dbub gzhan phan bdud rtsi'i snang ba DKR-KABUM-06-CHA-019.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 19, Pages 152-174 (Folios 1a to 23a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Klong chen snying gi thig le las thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen khog dbub gzhan phan bdud rtsi'i snang ba. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 152-174. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
Cycle གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ (gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity thugs rje chen po
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གདན་ས་ལྷོ་མོན་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་དུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་བྲག་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་བཀའ་སྲོལ་འདི་ལ་དད་མོས་བཟང་པོའི་འབྲེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་པདྨ་དྲི་མེད་གཟི་བརྗིད་རབ་དགའ་དཔལ་གྱིས་སྒྲུབ་པའི་པྲ་ཁྲིད་དང༌། ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཟིན་བྲིས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་བདེ་དོན་ཚང་གི་ཚུལ་དུ་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དུ་བྲིས་པའི་དགེ་བས་འབྲེལ་ཚད་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang chos rje kun mkhyen bla ma'i gdan sa lho mon bum thang thar pa gling du bzhugs pa'i chos brag bla ma bkra shis rgyal mtshan ngag dbang yon tan rgya mtsho'i gsung bskul bzhin bka' srol 'di la dad mos bzang po'i 'brel ba'i bkra shis dpal 'byor pad+ma dri med gzi brjid rab dga' dpal gyis sgrub pa'i pra khrid dang*/_kun gzigs mkhyen brtse'i dbang po'i zin bris la brten nas 'jug bde don tshang gi tshul du kha bzhi lho yi sman ljongs chen po'i rgyal sa lte ba thim rdzong bkra shis chos gling du bris pa'i dge bas 'brel tshad 'phags pa'i go 'phang mthong ba'i chos la mngon du 'gyur ba'i rgyu kho nar gyur cig/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ཁོག་དབུབ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།།

༄༅། སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་སྤྲིན། །ཐུགས་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཁུར་ལྕི་པས། །སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་ཕྲིན་ལས་ཆར། །འབེབས་མཛད་གངས་ཅན་མགོན་པོས་སྐྱོངས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་བསིལ་ལྡན་འགྲོར། །སྨོན་ལམ་མཐུ་བཙན་ལྷག་པའི་ལྷ། །སྒྲུབ་ཚུལ་བཀའ་གཏེར་མན་ངག་བཅུད། །སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་ཁོག་འཇུག་བདེ་སྤེལ། །དེ་ལ་འདིར་པྲ་ཁྲིད་དམར་བྱང་གནད་ཡིག་ལས། །བོད་ཡུལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས༔ སེམས་བསྐྱེད་ལྡན་པས་ཕྲིན་ལས་མཐའ༔ གང་བརྩམས་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་མྱུར༔ དེ་ཕྱིར་པྲ་ཁྲིད་དམར་བྱང་གནད༔ ཆོས་རྒྱལ་ཁྱེད་ལ་བརྩེ་བས་གདམས༔ མང་དུ་སྤེལ་ན་དམ་ཚིག་ཉམས༔ ས་མ་ཡ༔ ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དགོས་པ་དང་བཅས་གསུངས་པའི་དོན་ལག་ལེན་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ། དང་པོ་སྒྲུབ་གཞི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་དམིགས་འགྲོ་འོང་དང་བྲལ་བའི་དབྱིངས་ཆོས་བྱ་བ་མོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་མཁའ་ཀློང་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་ལས་མ་འདས་པས་བཞུགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ལྟ་བས་རྩིས་ཟིན་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་རྣམས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་ཤིང༌། གཉིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་གསུམ་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་ལྡོག་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པའི་ཀུན་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཡིད་བྱེད་པ་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གདན་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་དག་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཤེས་པས། གསུམ་པ་སྒྲུབ་བྱ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་རླབས་པོ་ཆེ་སྤྲོས་བཅས་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆེན་པོའི་ཉེ་རྒྱུ་ལ་བསྟེན་ནས་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་དུ་འདུམ་སྟེ་སློབ་པའི་རིག་འཛིན་གསུམ་གྱི་བགྲོད་པ་ལས། བཞི་པ་སྒྲུབ་འབྲས་མི་སློབ་པའི་ལམ་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་སྐུ་གསུམ་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་སྦྱོར་བའི་ཁྱད་ཆོས་དང་འགྲེལ་བའི་གནད་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཆིངས་ཚོགས་སྒྲུབ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པའི་ཚུལ་ཡིན་ལ། དེང་སང་མོས་སློབ་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་ལའང་ལྟ་སྒོམ་དེ་དག་གོ་མྱོང་རྟོགས་པའི་གདེང་འཁེལ་བ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པས་དཔལ་འདུས་སྒྲུབ་ཁོག་ཏུ་མདོར་བསྟན་ཙམ་གསུངས་པའི་དོན་རྡོ་གྲུབ་ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་གསལ་བར་མཛད་པ་ལྟར་ཅི་ནུས་བཤད་པའི་གནད་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ལས་རིམ་དངོས་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྫས་བསགས་པ་བླ་རྡོ་སྲོག་འཁོར་རྣམས་ནི་པྲ་ཁྲིད་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བྱས་ལ། གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་དངོས་ལ་སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། ས་ཆོག །མཚམས་གཅོད། སྟ་གོན། ཐིག་ཚོན། རྒྱན་བཀོད་ཀྱི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། ཐོག་མར་ས་སློང་བ་ནི། དུས་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་བསྙེན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པས་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཁང་བྱི་དོར་དང་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་གུང་དུ། གཞུང་མཐུན་དམ་ཚིག་གི་སྐུ་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་བསྐྱེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་གཏོར་རྒྱན་སྤྲོས་ཅན། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་བཤམས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་མཉྫིའི་སྟེང་ས་ལྷའི་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་བཤམས་པའི་མཐར། བྱང་ཤར་དུ་མཚམས་འཛིན་གྱི་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཤམས། བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ལས་བྱང་བཟླས་པ་བསྡུ་རིམ་བཅས་བྱས་ལ། བདག་ཉིད་ཡི་དམ་གྱི་སྐུར་གསལ་བས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་པྃ་ལས། ས་ཡི་ལྷ་མོ་གསེར་བཙོ་མའི་མདོག་ཅན་བུམ་པ་བསྣམས་པ་གསལ། ཨོཾ་པྲི་ཐཱི་དེ་ཝཱི་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཞེས་བརྗོད་པས་ས་ཡི་ལྷ་མོ་ལ་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གིས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། མཆོད་པ་རྣམས་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་སྦྱངས། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབ། ཨོཾ་པྲི་ཐཱི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པུཥྤེ་སོགས་བཏགས་པས་ཉེར་སྤྱོད་དང༌། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོས་སྔགས་དང༌། རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་བས་གཏོར་མ་བསྔོ། སྐྱོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དང་ཁྱད་པར་དང༌། །ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྣམས་ལ། །ལྷ་མོ་ཁྱེད་ནི་དཔང་དུ་གྱུར། །ཤཱཀྱ་སེངྒེ་སྐྱོབ་པ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བདུད་ཀྱི་སྡེ་བཅོས་པ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་བདུད་སྡེ་ལས། །རྒྱལ་བར་བྱ་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི། །དེ་ཕྱིར་ས་འདི་གནང་བར་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད་པས་དེས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཁྱེད་ཅི་དགའ་བར་ལོངས་སྤྱོད་ཅིག་ཅེས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམ་ལ། གཏོར་མ་ཕུལ། བཛྲ་མུྃ་གྱིས་རང་གནས་སུ་བཏང༌། ཚོམ་བུ་དང༌། མཆོད་པ་རྣམས་བསྡུ། སྤྲོ་ན་ཕྱི་རོལ་དུ་ཕྱིན་ལ་ཆ་གསུམ་དང༌། གཉུག་མར་གནས་པ་ལ་གསེར་སྐྱེམས་དང་དཀར་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་བཏང་བ་ཡང་གསུངས། གཉིས་པ་དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། དབང་ཆོག་གི་ཕུར་བུ་མདུན་དུ་བཀོད་ལ། བདག་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ། དེ་ཉིད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ལ་ཕུར་བུ་ས་གཞི་ལ་གདབ་ནས། ཧཱུྃ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལན་བདུན་བཟླས་པས། ཕུར་བུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་དམར་པོས་ས་གཞི་ཁྱབ་ཅིང་བདག་གི་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །གསུམ་པ་སྦྱོང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གཡས་སོར་མོ་ལྔ་ཕྲལ་བ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པར་བསམ་ནས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར། མཆེད་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་ས་ལ་རེག་ཚུལ་བྱས་པས། རྡོ་རྗེ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྣོད་བཅུད་དུ་འཛིན་པ་སྦྱངས། ཨོཾ་བྷུ་ཁཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམས། ཨོཾ་མེ་དེ་ནི་བཛྲ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་གྱི་ས་གཞིར་གྱུར་པར་བསམ་པས་ས་བཟུང་བ་དབང་གི་སྤྱི་དོན་སྙིང་པོ་དོན་གསལ་ལས་གསུངས། བཞི་པ་བཟུང་བ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར། བགེགས་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བརླབ། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་བཀུག །སརྦ་བིགྷྣཱན་སོགས་ཀྱིས་བསྔོས་ལ། ཧྲཱིཿ ང་ནི་པདྨ་དབང་གི་སྐུ༔ ལོག་འདྲེན་འདུལ་བའི་གཤེད་པོ་ཆེ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཀུན༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་མཐར་དེངས༔ གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་ན༔ རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བས་ཀླད་ནས་གཞོམ༔ དེ་བས་བཀའ་ལས་མ་འདའ་ཞིག༔ །ཅེས་བཀའ་བསྒོས། སུམྦྷ་ནིའི་དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང༌། རོལ་མོ་ཚམ་རྔམས་དང་བཅས་ཏེ་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །སློབ་དཔོན་གྱིས་སྙེམས་པ་དང་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ས་གཞི་ལ་གཡས་བསྐོར་གྱིས་འགྲོ་ཞིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ་བོ། །གཉིས་པ་སྲུང་བའི་སླད་དུ་མཚམས་བཅད་པ་ལ། དང་པོ་ཕྱི་མཚམས་ནི་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་ཐོ་བཞི་ལ་རྒྱལ་ཆེན་སོ་སོའི་སྐུ་རྟེན་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཙུགས་པའི་མདུན་དུ་སྟེགས་ཁེབས་ལྡན་གྱི་ཁར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུའི་སྟེང་དུ་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་མདུན་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་རིལ་བུས་མཚན་པ་རེ་དང༌། དེའི་མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་བཅས་པ་བཤམས་ལ། སློབ་དཔོན་འདུས་པ་དང་བཅས་རོལ་ཆ་དང་གསེར་སྦྲེང་གིས་ཤར་དུ་འཁོད་ལ། ཤར་གྱི་མཆོད་གཏོར། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱང༌། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ཐོ་སྐུ་རྟེན་དང་བཅས་པ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་རྟེན་ལ་བསྟིམ། ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་རྒྱས་སྙིང་པོའི་མཐར། ཨ་ཀཱ་རོས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ཤར་ཕྱོགས་ནས། །དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། །ཕྱོགས་བསྲུང་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར། །འདིར་བྱོན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས། །དྲི་ཟའི་གདོན་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྲུང་བའི་ལས་མཛད་པར་བསམ་ཞིང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་ལྷོ་ཡི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཐོ་བསང་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་རཱུ་དྷ་ཀ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས༔ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ ཕྱོགས་བསྲུང་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ འདིར་བྱོན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས། །གྲུལ་བུམ་གདོན་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་རླབས། ཐོ་བསང་སྦྱངས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མིག་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་རཱུ་པཀྵ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས། །དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་སྤྱན་མིག་བཟང༌། །ཕྱོགས་བསྲུང་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར། །འདིར་བྱོན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས། །ཀླུ་དབང་དོན་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་བྱང་གི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཐོ་བསང་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས། །དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །ཕྱོགས་བསྲུང་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར། །འདིར་བྱོན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས། །གནོད་སྦྱིན་གདོན་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནང་མཚམས་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་སྒོ་རུ་བྲུབ་ཁུང་གྲུ་གསུམ་དུ་བྲུ། དེར་ར་སོག་གམ་གྲོ་ཤོག་ལ་དམ་སྲི་ལིངྒ་བྲིས་པའི་སྙིང་གར་ཏྲི་ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭམྦྷ་ནི་ཛཿཛཿ ཞེས་བྲིས་པ་བཀོད། གསེར་སྐྱེམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། གཅིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང༌། །བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཁྱད་པར་པདྨ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཡབ་ཡུམ་སྲས། །བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངག་གཞུག་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །གསེར་སྐྱེམས༴ །སྔགས་འཆང་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང༌། །ས་ཕྱོགས་འདི་སོགས་ཡུལ་གཞི་གནས་ཀྱི་བདག །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷས། །གསེར་སྐྱེམས༴ །ཅེས་ཚིགས་མཚམས་གསུམ་པོར་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ། པདྨ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅་ཧཾ། རང་ཉིད་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར། ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས། མ་རུང་པའི་སེམས་ཅན་ཡ་མ་དམ་སྲིའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཅེས་བདེན་བདར་འགུགས་བསྟིམས་ལན་གསུམ་བྱས་ལ་དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་བཟླ་ཞིང་ཐུན་བྲབ། ཧཱུྃ། གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་དམ་སྲི་རྣམས༔ མནན་ཅིང་གཟིར་རོ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ། ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལྃ་མཱ་ར་ཡ་ནན༔ ཞེས་པས་མནན་པ་དོང་ཁ་བཅད། མཆེད་རྣམས་ལག་གཡས་སྟེང་དུ་བྱས་ནས་བསྣོལ་བས་མཐེའུ་ཆུང་རྣམས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ཏེ། སུམྦྷ་ནི་དང༌། ཧཱུྃ། ང་ནི་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་སྤྱི་ནས་གནོན། །དགྲ་བགེགས་སྡིག་ཅན་འབྱུང་པོ་རྣམས། །དུག་གསུམ་ལས་ཀྱི་ཁང་བུར་མནན། །མནན་ནོ་བཅིངས་སོ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ། །རྡོ་རྗེ་བྲོ་ཡི་རྒྱས་བཏབ་པས། །སུས་ཀྱང་འཇིག་པ་ནུས་མ་ཡིན། །ཨོཾ་ལྃ། ཨཱཿལྃ། ཧཱུྃ་ལྃ། སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན། ཞེས་པས་བྲོ་བརྡུངས། གསུམ་པ་བར་མཚམས་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོའི་ཡས་ཐེམ་གྱི་ཕྱི་ངོས་སུ། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་རྟེན་བཏགས་པའི་མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་དང་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་ཞིག་ཀྱང་བཤམས། མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བསང་སྦྱང་བརླབས། རྟེན་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ནག་པོ་དབྱུག་པ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར། བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་དང་རྡོར་ཐལ་གྱིས་རྒྱས་གཏོར་མ་འབུལ། ཧཱུྃ། གསང་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས། །བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་བཀའ་བསྩལ་ལྟར། །བདག་ཅག་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ། །བཀའ་གསང་གཞུང་ཆེན་འདི་སྒྲུབ་ཀྱི། །འདི་ལ་གནོད་ཅིང་བར་གཅོད་རྣམས། །ས་འདི་ཡན་ཆད་མ་བཏང་ཞིག །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་མུ་རན་ལ། །རྡོ་རྗེ་ཡལ་གམ་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་བཟླས་ནས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། སྲུང་བའི་སླད་དུ། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འོག་གཞིའི་ཕྱོགས་བཞི་དང་མཚམས་བཞི། ཤར་ནུབ་ཀྱིས་ཕྱི་རྣམས་སུ་ཕུར་གདན་བཀོད། སློབ་དཔོན་ཤར་དུ་ཞལ་ཕྱོགས་པའི་མདུན་དུ་སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་བུ་བཅུ་ཙནྡན་དམར་པོའི་ཁ་དོག་བསྒྱུར་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་བཅིངས་བ་བཀོད་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་བཅུ་སྤྲོས་ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཉོན་སྟོད་ཁྲོ་བོའི་གཟུགས་ཅན། སྨད་ཕུར་བུ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། འདོད་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་དང་ཧཱུྃ་བཞི་བའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་རྣམས་བཀུག་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྚཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་པའི་སྔགས་ལན་བཅུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕུར་བུ་རྣམས་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དང༌། མཚམས་བྱང་ཤར་ནས་གཡོན་བསྐོར། སྟེང་གི་ཕུར་བུ་ཤར་གྱི་ཤར་དང༌། འོག་གི་ཕུར་བུ་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་གདབ། བགེགས་རྣམས་སྙིང་ཕུག་ནས་གཡོ་འགུལ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བར་བསམ་ཞིང༌། ཕུར་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་འཁྲིགས་པས་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཧྲཱིཿ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་གུར༔ སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ངང༔ བག་ཆགས་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་རྣམས༔ སྐུ་གསུམ་ངང་དུ་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཛྭ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཞེས་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། བསྲུང་བྱ་སྲུང་བྱེད་སྲུང་བ་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་དུ་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྲུང་འཁོར་ཡང་བསྒོམ་པ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ནུབ་དང་པོའི་བྱ་བའོ། །འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་ཕྱི་བཤགས་སཱཙྪ་བཏབ་པ། ཆུ་གཏོར་བཏང་བ། མདོ་སྡེ་ཀློག་པ། གླུད་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་དཔུང་བསྐྱེད་ཅིང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཐབས་ཀྱི་རིགས་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་སྟ་གོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལྷ་སྟ་གོན་ནི། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་དྲིའི་ཐིག་ལེ་གྲུ་བཞི་ལྷ་མཚན་དུ་བྲིས་པའི་སྟེང་མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་ཚོམ་བུ་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཕྱི་ནང་གཉིས་རིམ་གྱིས་དགུ་བཀོད། སྨན་རཀ་གཏོར་མ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་དང་བཅས་བསྐོར་བཤམ་བྱ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་མ་ལུས་པ༔ རྣམ་པ་རྫས་ལ་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་རོ་བརྒྱའི་དཔལ་འཛིན་པ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་པའི་དཔྱིད་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་དང༌། སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། ཧྲཱིཿ ཆོས་ཀུན་མི་དམིགས་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ངངཿ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་དག་པ་ཆེན་པོའི་ཞིངཿ རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་རི་བོ་པོ་ཏ་ལཿ བརྡ་རྟགས་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུསཿ སྣ་ཚོགས་པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སྟེངཿ ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་ལྷཿ སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་བཏང་རྗེས་བཟླས་པ་ཅི་རིགས་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭི་ཧཱ། ལྕེ་ཧཱུྃ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེར་གྱུར། རྡོར་དྲིལ་དང་སྤོས་འཛིན་པས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཁྱེད་རྣམས་མཆོད་དང་སེམས་ཅན་དོན༔ དེང་འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་འཚལ་བས༔ ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ་གནང་བར་མཛོད༔ ཞེས་ལན་གསུམ་མཐར། རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་ཅི་བདེ་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་གནང་བ་བྱིན་པར་མོས་པས་མཆོད་བསྟོད་དང་ཡིག་བརྒྱ། སེམས་མ་རྡོ་རྗེའི་མའི་རྒྱས༔ ཨོཾ་བཛྲོད་ཏིཥྛ། ཞེས་སྟ་གོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་གྱུར། བཛྲོད་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་ལ་ཐིམ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། གཉིས་པ་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེངཿ བྷྲཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་པའིཿ ཕྱི་ནི་བུམ་པ་ནང་ནི་གཞལ་མེད་ཁངཿ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་དབུསཿ སྣ་ཚོགས་པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སྟེངཿ ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་ལྷཿ སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་བཏང་རྗེས། གཟུངས་ཐག་བཟུང་ལ། བདག་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སོང་བས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག་བདེ་བའི་སྒྲས་བསྐུལ། སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་དང་སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། རྩ་སྔགས་ལ་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་བཏགས་ཏེ་བཟླས་པ་བྱ། ལས་བུམ་དུ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་གཡས་དབྱུག་ཐོ་དང་གཡོན་མེའི་ཞགས་པ་ཐོགས་པར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བབ་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དང༌། ཁྲུས་སྔགས། ཨ་བྷི་ཥེ་ཀའང་ཅི་རིགས་བཟླས་མཐར། མཆོད་བསྟོད་དང་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང༌། ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་དུ་ཕུལ་བས་བུམ་པའི་ལྷ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་ཡོངས་སུ་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ཅེས་བརྗོད། གསུམ་པ་སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་དང་འབྲེལ་ན་ཡང་སྟ་གོན་དམིགས་བསལ་དུ་མ་གསུང་ཀྱང་འདོད་ན་དབང་གི་སྤྱི་དོན་ལྟར་འཕྲུལ་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་ཐིག་ཚོན་གྱི་དང་པོ་ཐིག་ལས་ཀྱི་ཐོག་མར་གོ་མ་ཡེ་བཏང་བ་ནི། ཐིག་གང་དུ་འདེབས་པའི་གཞི་དེར་ཆང་དང་སིནྡྷཱུ་ར་བ་བྱུང་གིས་བྱུགས། དྲི་བཟང་དང་སྦྱར་བའི་བདུད་རྩི་ལྔའི་ཆུ་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གྱིས་གཏོར་བ་བྱང་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཁྱེམ་མེད་པར་བྱུགས་ལ། ཧཱུྃ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ རང་བྱུང་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔས༔ ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གྲུབ་ཕྱིར༔ ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོར་ཆག་ཆག་འདེབས༔ ཨོཾ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་དྷ་ལ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་འཇམ་རོལ་བཅས་བྱ། གཉིས་པ་ཡེ་ཐིག་གདབ་པ་ནི། ཐིག་སྐུད་ཀྱི་རྒྱུ་དཔའ་བོས་རིན་གྱིས་ཉོས་པའི་རས་བལ་ལ་གཞོན་ནུས་མས་བཀལ་བའི་སྲད་བུ་ཚོན་སྣ་ལྔ་སྲིད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཉིས་འགྱུར་ལ། སྦོམ་ཕྲ་སྒོའི་ཉི་ཤུ་ཆར་ཕྱེས་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་ནུབ་དང༌། ཐིག་གཡོན་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་ཤར་དུ་གནས་པས་ཐིག་སྐུད། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་པས་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་དྲངས་བ། བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་མ་ད་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་ཅིང་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་དང་བཅས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚངས་ཐིག་བརྒྱད་གདབ་ཅིང་ཐིག་གི་སྒྲ་ལས་བྲི་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་ལ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་མཆོད་པ་དང༌། ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀས་བསྟོད་པ་བྱ། གསུམ་པ་ལས་ཐིག་གདབ་པ་ནི། ཐིག་སྐུད་ལོགས་སུ་ཡོད་ན་དང༌། མེད་ན་དེའི་ཡེ་ཤེས་པ། བཛྲ་མུཾ། གྱིས་གཤེགས་པ་བདུད་རྩི་ལྔས་དཀར་ཆལ་གྱིས་སྦག་ལ་གདབ་ཚུལ་ནི། ཤར་ནས་ནུབ་བར་ཚངས་ཐིག་གདབ། །ལྷོ་བྱང་ཚད་ནས་གཉིས་པ་གདབ། །ཕྱོགས་བཞིར་ཚད་ནས་གཉིས་པ་གདབ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ་ཆུང་ཇི་ཙམ་པའི། །ཏོག་ནས་དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་བར། །ཆ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་རེ་རེ་ཡང༌། །གསུམ་ཆར་དབྱེ་བ་ཆ་ཆེན་རེ། །ཀུན་ཀྱང་ནང་ནས་རིམ་པ་བཞིན། །དང་པོ་ཕྱེད་གདབ་ཕྱི་མའང་གདབ། །གཉིས་པ་ཆ་བཞི་བགོ་བར་བྱ། །གསུམ་བཞི་མི་གདབ་ལྔ་དབུས་དོར། །དྲུག་པ་ཕྱེད་གདབ་ཕྱི་མའང་གདབ། །དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་པདྨའི་ས། །ཆ་ཆེན་གཅིག་དང་ཆ་ཕྲན་གཅིག །བསྐོར་བ་མུ་ཁྱུད་ནང་མ་ལ། །དེའི་ཕྱིར་ཆ་ཆེན་གཅིག་དང་ནི། །ཆ་ཕྲན་གཅིག་བསྐོར་པད་འདབ་བཞིའི། །ཕྱི་ཐིག་མུ་ཁྱུད་ཆ་ཕྲན་གཅིག །དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་གཙོ་བོའི་ས། །ཕྱི་རོལ་ཆ་ཆེན་གསུམ་པོ་ནས། །ཚངས་པའི་ཐིག་གི་གཡས་གཡོན་དུ། །ནང་མ་གཉིས་པོ་ཆ་བཞིར་དབྱེ། །རྟ་བབ་དང་པོ་ཀ་རྒྱན་མཉམ། །གཉིས་པ་གསུམ་པ་གཅིག་ཕྱིར་བསྐྱེད། །བཞི་པ་གཉིས་བསྐུམ་ལྔ་པ་གཅིག །ཕྱིར་འཕྱར་དྲུག་པ་གཉིས་སུ་བསྐུམ། །བདུན་པ་བརྒྱད་པ་རེ་རེ་འཕྱར། །སྣམ་བུ་གསུམ་པའི་ཕྱི་ཐིག་དང༌། །ཚངས་ཐིག་རྒྱ་གྲམ་ཐོབ་མཚམས་ནས། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་བསྐོར་གླང་རྒྱབ་དཀྱུས། །སྣམ་བུ་དང་པོའི་ཕྱི་ཐིག་དང༌། །སྒོ་ཚད་གཡས་གཡོན་ཕྲད་མཚམས་ནས། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེས་གཡས་གཡོན་དང༌། །མུ་རན་ཆ་ཕྲན་རེ་རེས་བསྐོར། །སྣམ་བུ་གསུམ་པའི་ཕྱི་ཐིག་དང༌། །ཚངས་ནས་གཉིས་ཕྱིན་འཛོམས་པ་ནས། །བཟུང་སྟེ་ཀ་རྒྱན་རྩེ་མོ་དང༌། །དེ་ནས་བྲེད་གཉིས་གཅིག་ཕྱིར་ཕྱིན། །སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་གཅིག་ཕྱིར་ཕྱིན། །སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱི་མཐའ་བསྐོར། །ཕྱི་མའི་དབུས་དོར་མཐའ་གཉིས་གདབ། །པདྨ་ཆོས་འཁོར་གདུགས་ཀྱི་ས། །སྣ་ཚོགས་པད་འཁོར་ཆ་ཆེན་ཕྱེད། །རྡོ་རར་ཕྱེད་དང་མེ་རའི་ས། །ཆ་ཆེན་གཅིག་ཏུ་བབ་པའོ། །ཚོན་གྱི་རེ་ཁཱ་འབྱེད་པ་ནི། ཚོན་དཀར། མཐིང༌། སེར། དམར། ལྗང་གུ་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་བཀོད་དེ་རིགས་ལྔའི་ས་བོན་བྲི། ལས་ཆུ་འཐོར་ཞིང་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཨཾ་ཧཱ་ལས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་རྡུལ་ཚོན་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ་འབྲུ་ལྔ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བརྗོད་པས་བརླབས་ཏེ། ཚོན་ཐོབ་ནི། ལྟེ་བ་སེར་ལ་པད་འདབ་བཞི། །མཛེས་ཚོན་མུ་ཁྱུད་ལྗང་ནག་ཁྱམས། །ཕྱོགས་མདོག་བརྩིགས་པ་ཁ་དོག་ལྔ། །འདོད་སྣམ་དམར་པོ་ཕ་གུ་སེར། །དྲྭ་ཕྱེད་གཞི་ནག་དྲྭ་བ་དཀར། །ཤར་བུ་སྔོན་པོ་མདའ་ཡབ་དཀར། །མུན་པ་གླང་རྒྱབ་ནག་པོ་ལ། །རྟ་རྐྱང་སྔོན་པོ་ཆུ་སྐྱེས་དམར། །སྒྲོམ་ལྗང་ཟ་ར་ཚག་དཀར་པོ། །སྣ་འཕྱང་སེར་པོ་སྒྲིལ་འཕྱང་ནག །ཤར་བུ་སྔོན་པོ་རྒྱ་ཕིགས་མཐིང༌། །པདྨ་དམར་པོ་འཁོར་ལོ་སེར། །གཞི་ལྗང་པདྨ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །རྡོ་ར་གཞི་མཐིང་རྡོ་རྗེ་དཀར། །མེ་རི་སྣ་ཚོགས་འབར་བའོ། །དབུས་སུ་པད་ཟླར་གཙོ་བོའི་གཟུགས། །ཡང་ན་ཕྱག་མཚན་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ། །འདབ་བཞིར་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྐོར། །ཐིག་ལེ་ཕྱོགས་མདོག་བཅས་པ་བྲི། །དེ་ལྟར་གྲུབ་ནས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ཉམས་ཆགས་བཤགས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟགས་ཤིང་ཆད་ན་གསོ། ལྷག་ན་དབྱི། སྐྱོན་དང་བྲལ་བར་མཐོང་ནས་སྟ་གོན་གྱི་དུས་ནམ་མཁའི་ལྷ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྟིམ། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བཟླ་ཞིང་མེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང་ཤིས་པ་བརྗོད། ཐིག་ཚོན་གྱི་ལྷག་མའི་ཡེ་ཤེས་པ། བཛྲ་མུས་གཤེགས་ལ་མི་མངོན་པར་བསྡུའོ། །ལྔ་པ་རྒྱན་བཀོད་ནི། སློབ་དཔོན་རྡོར་དྲིལ་དང་སྤོས་ཀྱི་རིང་བུ་འཛིན་པས་ཐོག་དྲངས། མཆེད་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་མྱོང་གྲོལ་རིལ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་ན། གཙོ་བོ་དང་སེམས་དཔའ་བཞིའི་རིལ་བུའི་སྣོད་ལྔ། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ། སྐུ་ཙཀ་རིགས། ཐོད་པ། མེ་ལོང༌། རིག་ཙཀ །ཤེལ་རྡོ། རལ་གྲི་དང༌། མདའ། ཕུར་བུ། གདུགས། བ་དན། རྒྱལ་མཚན་བཞི་བཞི། ཉེར་སྤྱོད་རྣམས་ཐོགས་པའི་སེར་སྦྲེང་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་བསྐོར་ཞིང༌། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་བུམ་པ་རྡོ་རྗེ་གཞལ་ཡས་ཁང༔ འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཞུགས་པའི་གནས༔ སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་ལྡིང་ཁྲིའི་སྟེང་བཞག་ལ་སྒྲོལ་མ་མཐོང་གྲོལ་གྱི་ཙཀྲས་གཡོག ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་བུམ་པ་རྡོ་རྗེའི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་བཞུགས་པའི་གནས༔ སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཏཱ་རེ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་འཇམ་རོལ་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་དུ་བཞུགས། དེས་འགྲེས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་བུམ་པ་རྡོ་རྗེའི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་བཞུགས་པའི་གནས༔ སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨཱརྻ་མ་རི་ཙྱཻ་མཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བུམ་པ་ལྷོར་བཞག ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་བུམ་པ་རྡོ་རྗེའི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ བཅོམ་ལྡན་རིགས་བྱེད་དབང་མོ་བཞུགས་པའི་གནས༔ སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཾ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བུམ་པ་ནུབ་ཏུ་བཞག ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་བུམ་པ་རྡོ་རྗེའི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ སེམས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་བཞུགས་པའི་གནས༔ སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མ་མ་བཱ་སུ་དྷ་རི་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བུམ་པ་བྱང་དུ་བཞག །ལྷ་སོ་སོའི་བླ་རྡོ་གཞུང་ལྟར་ཡོད་ན་དར་སྣས་དྲིལ་ཏེ་བཞག །དབུས་བུམ་གྱི་མདུན་དུ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ། རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་མ་ཤར། དབུ་རྒྱན་ལྷོ། རྡོ་རྗེ་ནུབ། དྲིལ་བུ་བྱང༌། སྐུ་ཙཀ །གསང་ཐོད། མེ་ལོང༌། ཤེལ་རྡོ་རྣམས་ཀྱང་གང་བདེར་བཀོད། ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་རལ་གྲིའི་ཉོན་མོངས་དྲྭ་བ་གཅོད༔ ཡེ་ཤེས་མདའ་ཡིས་མ་རིག་མུན་གསུམ་འབིགས༔ ཕྲིན་ལས་ཕུར་པས་བར་ཆད་བདུད་དཔུང་འདུལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧཱུྃ༔ བྱམས་པའི་གདུགས་མཆོག་འཁོར་བའི་ཚ་གདུང་སྐྱོབས༔ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བར་ཆད་བདུད་ལས་རྒྱལ༔ ཤེས་རབ་འཕན་དར་བྱང་ཆུབ་ཆོས་རྣམས་རྫོགས༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་ཁུག༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ ཨརྒྷཾ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དང༔ དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པ་རྣམས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་ཕྱིར་འབུལ་བར་བགྱི༔ སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སོ་སོའི་མཐར་འཇམ་རོལ་བྱ། ལག་ལེན་བདེ་ཆེད་དབུ་གདུགས་ཐོག་མ་ནས་ཕུབ། བྱང་ཤར་ནས་མཚམས་འཛིན་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམས་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཀོད། མདུན་ཕྱོགས་དང་པོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་གཏོར། གཡས་སུ་ཕོ་རྒྱུད་སྤྱི་གཏོར་དང༌། ལེགས་ལྡན། ཆད་ཐོ། སྨན་ཐོད། གཡོན་དུ་མ་མགོན། ཚེ་རིང་མ། བརྟན་མ། རཀྟ། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བསྐང་བཤགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ། ནུབ་ཏུ་མ་མོའི་འཁྲུགས་སྐོང༌། བྱང་དུ་གཟའ། ཕྱོགས་གང་བདེར། དམ་ཅན། དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོ་སོགས་བཤམས་དགོས་གང་ཡོད་དང་འགྲུབ་ན་ཕྱི་མཆོད་བརྒྱ་རྩའམ་སྟོང༌། སྨན་རཀ་གཏོར་མ་ཚོགས་སོགས་བརྒྱ་རྩའི་ཕྲེང་བས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར། བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་བྲིས་འབུར། གོས་རྒྱན་སོགས་ཡོ་བྱད། སྔར་སྲུང་བའི་ཚེ་བཏབ་པའི་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་པ་རྣམས་ཀྱང་ཕྱོགས་མ་འཆོལ་བར་དཀྱིལ་འཁོར་མཐར་བཀོད། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་རྒྱུན་མཆོད་ཁ་གསོ་བར་སྟབས་བདེའི་སླད་ཞི་དྲག་གི་མཆོད་པ་མཇུག་སྤྲོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམས། སྒྲུབ་མཆོད་དངོས་ལ་མཁོ་བའི་སྤོས་རོལ། གཡབ་དར། བསང་ཆུ། འཐོར་གཡབ། སྔོན་འགྲོ་དཀར་བགེགས། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཆད་བརྟན་གཏོར་མ། ཧོམ་ཁུང་དུ་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ། གདབ་ཕུར། མེ་ཏོག །སྤོས། ཞལ་ཟས་སོགས་ཀྱང་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱའོ། །དེས་ཉིན་གཉིས་པའི་བྱ་བ་གྲུབ། སྤྲོས་པ་བསྡུས་པའི་སྐབས་སྔོན་འགྲོ་ཉིན་གཉིས་པོ་སྦྲེལ་ན། ཕུར་གདབ་སྲུང་འཁོར་རྗེས་རྡུལ་ཚོན་མི་བྱ་བར་ལྷ་སྟ་གོན་ཉེར་བསྡོག་དང་རས་བྲིས་གྲབས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནས་བརྩམས། ལྷ་དང༌། བུམ་པ་སྟ་གོན་རྒྱན་བཀོད་བཅས་དཀྱུས་བཞིན་བཏང་བས་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་མཆོད་དངོས་ལ། དང་པོ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་གནས་སུ་འགོད་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ལྷོར་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་གྲལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་འཁོར་དུ། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཐེབས། རྡོ་རྗེ་ལས་པ། གིང་མཚམས་པ། སྤྱན་པ། དུས་མཚམས་པ། ཕྱག་ཚངས་སོགས་སྒྲུབ་ཆེན་ལ་འདུ་བར་འོས་པའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཀྱང་གྲལ་ཕྱག་དང་སོ་སོའི་སྟན་ལ་འཁོད་དེ། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱངས། དེ་ནས་རྡོར་དྲིལ་བྱིན་རླབས་ནི། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྡོ་རྗེ་ཆེ། །ཁྲོ་རྒྱལ་འབར་བའི་ཐབས་ཀྱི་སྐུ། །བདེ་ཆེན་ཡབ་རྣམས་སྐུར་བཞུགས་པ། །དགྱེས་པ་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་ལན་གསུམ་གསོར། ཧཱུྃ། ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ནི། །ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་སྒྲས། །འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཀྱང་མཉེས། མ་ཧཱ་གཎྜེ་ཧོ༔ ཞེས་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་བ་གསུམ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲང་བ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་གི་སྐྱེས་ཕྲེང་དང་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཉིན་རེས་མོས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྔོན་འགྲོ་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་བཟང་ཚང་མ། ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་བརྒྱུད་འདེབས་དང༌། ལས་བྱང་གི་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ། མཚམས་ལྷ་བསྐྱེད་ཆོག །གསེར་སྐྱེམས། བགེགས་གཏོར། སྲུང་འཁོར་ནས་ལྷ་བསྐྱེད་སྐབས་འཁོར་གྱི་སེམས་མ་བཞིའི་མངོན་རྟོགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁ་སྐོང་ལྟར་སྦྱར། བསྟོད་པའི་མཐར། རྩ་སྔགས་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ལ། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧྲཱིཿཕཊ་ཛ༔ ཞེས་སྦྱར་བའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང༌། མདུན་རྟེན་གྱི་གོ་སར་ཛཔ་ཁང་ཕྱེས་ཏེ། གཞུང་གི་བཟླས་པའི་དབུར་ཛཔ་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ། འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་གི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱིས་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་བཏང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཞེས་རོལ་མོ་དང་བཅས་ཏེ་བསྐུལ་ལ། གཞུང་གི་བཟླས་པ་སྦྱར། ཉིན་གཉིས་པ་ནས་ཐུན་མཚམས་གཙོ་བོའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་སྒྲུབ་ནི། བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ རིལ་བུ་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་གསལ༔ བདག་བསྐྱེད་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར༔ བ་ཐག་འཛིངས་པ་ལྟ་བུར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཀུན་ཀྱང་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་སྒྲ༔ བུང་བའི་ཚང་ལྟར་སྒྲོག་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་དྲྭ་བས་སྟོང་གསུམ་ཁེངས༔ སྲིད་རྩེ་མནར་མེད་ཡན་ཆད་ཀྱི༔ རང་རང་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ ཉི་མས་བ་མོ་བཞིན་དུ་སྦྱངས༔ སྣོད་བཅུད་འབྱུང་ལྔའི་དུག་གཞིལ་ཏེ༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཞལ་མེད་ཁང༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྲིན་བུ་ཡན༔ འཕགས་པའི་སྐུ་རུ་ཀྲོང་གིས་གྱུར༔ སྒྲ་གྲགས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་གདངས༔ དྲན་རྟོགས་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ངང་ནས་བཟླ༔ ཞེས་དམིགས་ལ་ཡིག་དྲུག་བཟླ། སྟོང་ཚིག་ཕུལ། སེམས་མ་བཞིའི་སྒོས་སྒྲུབ་སྐབས། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་མཚོན་ན་ཐུན་བཞིར་དབྱེ་བའི་ཐུན་དང་པོ་ལ། རྩ་བའི་རིལ་བུའི་བཟླས་པ་སོང་མཚམས་རྗེས་གཟུངས་ཐག་ཤར་གྱི་སྒྲོལ་མའི་བུམ་པ་ལ་གདགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཏཱྃ༔ ཚེ་སྦྱིན་འཕགས་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་གི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱིས་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་བཏང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཛཔ་བསྐུལ་དང༌། བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ རིལ་བུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་འཛིན༔ གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་ཅན༔ ཞབས་གཉིས་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ གསལ་བརྟན་འོད་ཟེར་འབར་བ་ཡིས༔ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་དྭངས་མའི་སྲོག༔ བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ནས་ཚེ་བཅུད་དང༔ བླ་ཚེ་སྲོག་དབུགས་ཡར་བ་ཀུན༔ བསྒྲུབ་བྱ་གཙོ་བོའི་ཐུགས་སྲོག་དབུས༔ གསལ་བ་ལ་བསྟིམ་ཚེ་བསོད་རྒྱས༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཏཱ་རེ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་གཙོ་བོར་བཟླ་ཞིང༌། ཐུན་བསྡུ་བ་ན། འོད་ཟེར་ཅན་མ་མན་ཆད་གཞུང་ལྟར་བསྙེན་པ་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླ། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་མཆོད་བསྟོད་སོགས་དཀྱུས་ལྟར་བྱ། དེ་བཞིན་དུ་ཐུན་གཉིས་པ་ལ། རྩ་བའི་རིལ་སྒྲུབ་དང༌། སྒྲོལ་མའི་བསྙེན་པ་ཅུང་ཟད་རྗེས་གཟུངས་ཐག་ལྷོ་ཡི་བུམ་པར་གདགས་ཏེ། འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་གི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱིས་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་བཏང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཛཔ་བསྐུལ་དང༌། བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞལ་མེད་ཁང༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ རིལ་བུ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ནི༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཅིག་སྐུ་མདོག་སེར༔ ཞབས་གཉིས་དོར་སྟབས་ཞི་མ་ཁྲོ༔ ཕྱག་གཡས་རཏྣའི་ནོར་བུ་དང༔ གཡོན་པས་ཉི་ཟླའི་ཞགས་པ་གདེངས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཐུགས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཡིས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པའི་བཀྲག་མདངས་བཅུད༔ སྦུབས་མཆུས་དྲངས་བཞིན་བདག་ལ་ཐིམ༔ གཟི་བྱིན་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་གྱུར༔ ཁྱད་པར་ཞགས་པ་གཡུགས་པ་ཡིས༔ ལོག་འདྲེན་དབང་བསྡུས་ཉི་ཟླ་གཉིས༔ ཆ་ལང་བརྡབ་པའི་བར་དུ་བཙིར༔ དེ་ཡི་བཀྲག་མདངས་ཚེའི་ལྷག་མ༔ བརྟན་གཡོའི་གཟི་བྱིན་སྟོབས་དཔལ་ཀུན༔ བདག་ཐིམ་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཨཱརྻ་མ་རཱི་ཙྱཻ་མྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་གཙོ་བོར་བཟླ། ཐུན་བསྡུ་བ་ན། རིག་བྱེད་མ་མན་ཆད་གཞུང་ལྟར་ཅུང་ཟད་བསྙེན་པ་སོགས་འགྲེ། ཐུན་གསུམ་པ་ལ། རྩ་བའི་རིལ་སྒྲུབ་བཟླས་པ་དང༌། སྒྲོན་མ་དང༌། འོད་ཟེར་ཅན་མའི་བསྙེན་པ་ཅུང་ཟད་རྗེས། དབང་མཛད་རིགས་བྱེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་ནི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱིས་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་བཏང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཛཔ་བསྐུལ་དང༌། བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞལ་མེད་ཁང༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ རིལ་བུ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ནི༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་བརྐྱང་བསྐུམ་ཞབས༔ རྩ་ཕྱག་པདྨའི་མདའ་གཞུ་བཀང༔ ལྷག་མ་རྣམ་གཉིས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས༔ སྟག་ཤམ་རུས་རྒྱན་པད་ཕྲེང་ལྡན༔ ཐུགས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཡིས༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་དང༔ ཁྱད་པར་དམིགས་བྱའི་ཚོ་བསོད་དབང༔ འོད་དམར་རྣམ་པར་མེར་གྱིས་བསྡུས༔ བདག་ཐིམ་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་དང༌། བདག་མདུན་གཙོ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ དབང་མོའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པའི་མེ༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉམས༔ དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབར་བ་ལས༔ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་དེའི་ཐུགས་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་ཡིད་ཀྱི་ཆོམས་རྐུན་མ༔ དམར་གསལ་བཀྲག་དང་ལྡན་པ་ལ༔ ཧྲཱིཿསྒྲ་སྒྲོགས་པ་ཏལ་གྱིས་ཐོན༔ པད་མདའ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན༔ དེ་ཡི་ནང་ཞུགས་ཤར་གྱིས་ཐོན༔ ཕོ་ཡི་སྤྱི་བོ་མོའི་གསང་གནས༔ ལམ་བརྒྱུད་སྙིང་གི་དབུས་སུ་ཞུགས༔ བཀྲག་མདངས་བཅུད་ལ་འཇིབས་པ་ཡིས༔ འདོད་པ་གཡོས་ཤིང་བརྟན་པ་འཕྲོག༔ ཤོག་སྐྱ་རླུང་གིས་བཏེགས་པ་བཞིན༔ རང་དབང་བྲལ་ཏེ་ལུས་པར་བསམ༔ ཅེས་པའི་དམིགས་པ་དང་སྦྱར་ཏེ་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། ཐུན་བསྡུ་བ་ན། ནོར་རྒྱུན་མ་ཅུང་ཟད་བསྙེན། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་མཆོད་བསྟོད་སོགས་བྱ། ཐུན་བཞི་པ་ལ། རྩ་བའི་རིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་པ་དང༌། སྒྲོལ་མ། འོད་ཟེར་མ། ཀུ་རུ་ཀུལླེ་རྣམས་ཅུང་ཟད་བསྙེན་མཐར་གཟུངས་ཐག་བྱང་གི་བུམ་པར་གདགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་ནི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱིས་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་བཏང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཛཔ་བསྐུལ་དང༌། བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞལ་མེད་ཁང༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ རིལ་བུ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ནི༔ འདོད་པ་འཇོ་བའི་གཏེར་བུམ་སྟེང༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་བཞེངས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཕྲེང་མཛེས༔ ཕྱག་གཡས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང༔ གཡོན་པས་དགོས་འབྱུང་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ ལྗང་གསལ་སེམས་མའི་ཆ་བྱད་ཅན༔ གསལ་རྫོགས་གཟི་བྱིན་རབ་འབར་བས༔ ལྷ་ཀླུ་དྲང་སྲོང་མིའི་ནོར་བུ༔ ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བཀུག་ནས་བདག་ལ་བསྩལ་བ་དང༔ ཟས་ནོར་ཆར་དུ་འབེབས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མ་མ་བཱ་སུ་དྷ་རི་སྭཱ་ཧཱཿ ཞེས་བཟླ། རིལ་སྒྲུབ་མེད་ན་དེའི་བཟླས་དམིགས་རྣམས་མི་དགོས་སོ། །རྣམ་བུམ་གྱི་བཟླས་པ་ནི། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དྭངས་བའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ། །འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀར་ཞུགས། །དེ་དག་སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབ་པས་བུམ་ཆུར་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། །རྩ་སྔགས་ལ་དབྱངས་གསལ་བཏགས་པ་བཟླ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་བུམ་པའི་ལྷ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ཐུན་བསྡུ་རན་པ་ན་ཉིན་མོའི་སྔགས་རྒྱུན་པ་རྣམས་ལ་གཟུངས་ཐག་གཏད་ནས། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་མཐར། རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང༌། གཞུང་གི་བསྟོད་པ། ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ། གསོལ་འདེབས་ཞལ་མཐོང་མ། བསང་མདོར་བསྡུས་དང༌། ཐོ་གསོལ། ན་རཀ་སྐོང་བཤགས། ཞི་ཁྲོ་ཁྲོམ་དཀྲུགས་ལྟར་མར་མེའི་སྨོན་ལམ། ཚོགས་སྐོང༌། བདག་འཇུག །ཚོགས་ལ་རོལ་དུས་བསམ་ལྷུན། ཕྱི་རོལ་དུ་ཆ་གསུམ་བཏང༌། ལྷག་མ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སོགས་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་འཕྲལ་བཞེངས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ནས་ཀུན་ཐུབ་བསྐུལ་བ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། བསྡུ་ན། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། དྲག་སྔགས་སོ་ལྔས་ཐུན་བྲབ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྚཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུཾ་མ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་གདབ་པས་བར་ཆད་བསལ་ཞིང་སྲུང་འཁོར་གསལ་གདབ་མ་ཐག །སྦྱར་སྤོས་དྲི་ཞིམ་པོ་སྲེག །ཞྭ་སོགས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ལ། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་དུས་ལ་བབ། །དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དབང་ཆེན་དབང་བསྐུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བདག་ཅག་ལས་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ༔ ར་ར་ར་ར་ཙ་ལ་ཡ་ཙ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨ་ཧ་ཛྷཻཾ༔ ཞེས་ཐོད་རྔ་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར་ཞིང༌། དར་སྣ་ལྔའི་གཡབ་མོ་འདོར་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ལ་བྱིན་དབབ། མ་ཎིའི་ཛཔ་དབྱངས་བྱ་ཞིང་ཚོགས་གྲོལ་བས་ཐུན་དང་པོ་གྲུབ། ཕྱི་ཐུན་ལ་ཐམས་ཅད་གྲལ་ལ་འཁོད་རྗེས་བརྒྱུད་འདེབས། སྐྱབས་སེམས་ནས་ཛཔ་བཟླས་པའི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་ལ་ཛཔ་ཁང་དབྱེ། ཛཔ་བསྐུལ་བཅས་སྔ་མ་བཞིན་དང༌། ཉིན་གཉིས་པ་མན་ཆད་ལ་རིལ་བུའི་བསྙེན་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་ནས་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་སྔགས་རྒྱུན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཟླ། ཐུན་བསྡུ་རན་པ་དང་སྔགས་རྒྱུན་པ་ལ་གཟུངས་ཐག་གཏད་ནས། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་འདོན་མིན་སྐབས་དང་སྦྱར། གང་ལྟར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་འདེབས། མ་མགོན། གཟའ། ཚེ་རིང་མ། ཚོགས། སྐོང་བཤགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དང༌། གཞུང་གི་སྐོང་བ་བཅས། གནས་འདྲེན་བྱེད་ན་འདིར་གཏོང༌། ཚོགས་ལ་རོལ་དུས་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་ཚར་གསུམ། ལྷག་མ་བསྐུལ། གཏོར་འགུགས་རྗེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་གྲུབ་ནས་བརྟན་མ། ཆད་ཐོ་ནས་རྟ་བྲོ་བར་གཞུང་ལྟར། གཏོང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་བསྡུས་གང་འོས་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་མི་དགོས། ནོངས་བཤགས་མན་གཞུང་ལྟར། ལོངས་ཡོད་ན་དོང་སྤྲུགས་སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པ། གང་ལྟར་ཡང་མཐར། ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ་སློབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་བཤམས། ཨེ་ཡཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉུལ་ལེ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ཐག་པའི་གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉུལ་ལེ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བཀུག་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དྲག་སྔགས་སོ་ལྔས་ཐུན་བྲབ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྚཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུཾ་མ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་གདབ་པས་བར་ཆད་བསལ་མ་ཐག །སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་བྱིན་འབེབས་གོང་གསལ་ལྟར་བྱ་ཞིང༌། མ་ཎིའི་ཛཔ་དབྱངས་བསྐུལ། སྔགས་རྒྱུན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བརྒྱུད་འདེབས་མཐར། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་སོགས། ཁྱེད་རྣམས་བསྟོད་ཅིང་སོགས་སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བཟླས་པའི་བར་གཞུང་ལྟར། ཉིན་གཉིས་པ་མན་ཆད་ལ་རྩ་བསྙེན་སྟོང་ཕྲག །ལྷ་མོ་བཞི་ལ་བརྒྱ་སྐོར་ཙམ། རིལ་སྒྲུབ་དམིགས་བཟླས་གཙོ་བོར་བྱེད། སྤྱིར་བཟླས་པ་མགོ་ཚུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་གཟུངས་ཐག་བཟུང་དགོས། དེ་དང་མཚན་ཐུན་ལ་ཐུན་བཞིར་ཕྱེ་བས་ཐུན་དང་པོའི་ཐུན་གཉིས་པ་ལེན་མཁན་གྱི་བསྙེན་རྒྱུན་མ་ཚུགས་བར་བསྙེན་པ་མི་ཆད་པར་བཟླ། བསྙེན་རྒྱུན་ཚུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་དེ་ལ་གཟུངས་ཐག་གཏད་ནས་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཚར་གསུམ་མཐར། གཞུང་གི་མཆོད་བསྟོད། ཡིག་བརྒྱ་གསུམ། གསོལ་འདེབས་ཕུར་གདབ་དང༌། བྱིན་འབེབས་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་གྱི་རྗེས། མ་ཎིའི་ཛབ་དབྱངས་ལན་གསུམ་བྱས་ལ་གྲོལ། མཚན་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདོན་ལུགས་འདི་ལྟར་བྱེད་དགོས། མདོར་ན་ཉིན་མཚན་གྱི་སྔགས་རྒྱུན་མཁན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངོན་རྟོགས་དང༌། བཟླས་རྒྱུན་གཉིས་ཀ་མ་ཆད་པ་དགོས་པས་སྔ་མ་སྔ་མས་ཐུན་འཇོག་སྐབས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་རྒྱུན་མ་ཚུད་བར་ཐུན་མི་བསྡུ་ཞིང༌། སྔགས་རྒྱུན་ཚུགས་ནས་དལ་བུས་གཟུངས་ཐག་ཕྱི་མའི་སློབ་དཔོན་ལ་གཏད་ནས་ཐུན་བསྡུ་བ་སོགས་སྔགས་རྒྱུན་འཁོར་ཡུག་ཏུ་བྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་སྒྲུབ་པ་གྲུབ་པའི་ཉིན་ཐ་མའི་བྱ་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་རས་དཀར་པོ་བཀབ་པའི་འབྲུ་དཀར་གྱི་གཡུང་དྲུང་གཡས་བསྐོར་བྲིས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྲང་རྒྱས་ལྔ་དང༌། བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་དང་མངར་གསུམ་སྦྱར་བའི་ཆང་གིས་བཀང་བའི་ཀ་པཱ་ལར་མཱྃ་ས། ཟླ་རྒྱས། ཟླ་ཁྲོམ་སོགས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་གསར་པ་བཟང་ལ་མང་བར་བཤམས་ལ་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐོར། མཆོད་པ་ཁ་གསོ་ཞིང༌། ནང་པར་ལས་གཞུང་བསྲངས། རྩ་བའི་བཟླས་པ་ཟིན་པ་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གཟུངས་ཐག་བསྡུ། ཐུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཎིའི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཤམ་བཏགས་པའི་ཛཔ་དབྱངས་བྱས་མཐར་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བྱང་གི་བགེགས་བསྐྲད་བཏང་ལ། གུ་གུལ་གྱི་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམས་དང་བཅས་ཏེ་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བཏང་ནས། ལས་རྡོར་དང་རྒྱལ་ཚབ་པས་སྤོས་གཡབ་དྲིལ་བཅས། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་དབབ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་སོགས་བདེ་གཤེགས་སྤྱི་བཤགས་ཀྱིས་འཁོན་བཅུག་བཤགས། སྤྲོ་ན་བདག་འཇུག་བླངས་ན་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་གནས་གསུམ་ལས་སྤྲོས་པའི་འོད་ཟེར་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ནས་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་ནས་གསང་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་མོས་ལ། ཧཱུྃ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སོགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་རྫས་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བླང༌། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་དམ་རྫས་བདུད་རྩིར་གྱུར་པར་མོས་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་རྣམས་གཡས་བསྐོར་གཡོན་བསྐོར་དུ་འདྲེན་ཅིང་ལོངས་སྤྱད། ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་བསྐང་དང༌། གཏང་རག་གི་ཚོགས་སྐོང་སོགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱ། ཚོགས་ཐ་མ་བསྟབ་པའི་སྐབས་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ་མེར་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་མར་བཏབ། ལྷག་ཆོག་གི་སྐབས་སྔར་བཙོན་འཛིན་གྱི་ལྷག་མ་རྣམས་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་ལྷོ་ནུབ་གོམས་པ་བདུན་ཅུའི་སར་ཕུལ། ཁ་སྐོང་དུ་ཞི་བ་དང་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་དོན་དུ་མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཀྱང་བསྙེན་སོང་གི་སློབ་དཔོན་དང་གྲྭ་པ་གྲངས་བཅད་ཀྱིས་སྒྲུབ། རྗེས་ཆོག་གི་སྐབས་རྡུལ་ཚོན་ཡིན་ན་བརྟན་བཞུགས་བོར་ནས། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་སོགས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། སླར་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡངས་བཅས་བྱ། ཕྱི་རོལ་དུ་སོང་ནས་རྒྱལ་ཆེན་ཐོ་བཞི་དང་སྒོ་བྱང་ལ། མཆོད་གཏོར་བཤམས་ནས་བྱིན་རླབས་བསྐྱེད་བསྟིམ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་རྣམས་ཐོ་སྡོམ་ལྟར་ལ་བསྟོད་གསོལ་རྐང་པ་ཐ་མར། དྲི་ཟའི་གདོན་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་པ། བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། ཅེས་སྦྱར་མཐར། བཛྲ་མུས་གཤེགས་སུ་གསོལ། སྒོ་བྱང་ནང་མ་ལ། བཛྲ་མུས་གཤེགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་ནང་དུ་ལོག་སྟེ། སྐམ་པའི་རྒྱས་ཕུར་བུ་རྣམས་ལས་རིམ་གྱིས་བཏོན་ལ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་ས་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླས་པའི་འོ་མས་ཕུར་རྩེ་བཀྲུ་ཞིང་བྲུབ་ཁུང་ལའང་གཏོར། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། ཨ་ཀཱ་རོ་བཟླ་ཞིང་རྡོ་རྗེས་དབང་ལྡན་གྱི་རྩིགས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལྟེ་བའི་བར་བསྐོར་བའི་རེ་ཁཱ་གསུམ་འཐེན་ཅིང་ལྷ་མཚན་ཅུང་ཟད་བླང་བ་མགོ་བོར་བཀོད་ཅིང༌། དོན་དུ་གཉེར་པ་རྣམས་ལའང་ཅུང་ཟད་བྱིན་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་ཕྱགས་ལ་བུམ་པ་སོགས་སྣོད་དུ་བླུགས། དྲི་བཟང་གི་ཆུས་ཐིག་རྣམས་ཀྱང་མཐའ་མ་རིམ་བཞིན་བསུབ། དགེ་རྩ་བསྔོ་བས་རྒྱས་འདེབས་ཕྱིར་ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་ལས་འབྱུང་བའི། ཧཱུྃཿ རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུཿ རིག་གདངས་སློབ་དཔོན་གཉེན་གྱིས་དབུ་བཟུང་ནསཿ རིག་རྩལ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་མཆེད་ལྕམ་རྣམསཿ རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་གཤིས་ལ་མི་འདའ་ཤོགཿ ནམ་ཞིག་གདོད་མའི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚེཿ མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་གཡང་སར་མི་བཏང་ཞིངཿ འཁོར་བ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་མི་ལྷུང་བརཿ འཁོར་བ་ཀ་ནས་དག་པའི་གཞི་དབྱིངས་ཆེརཿ གཞི་སྣང་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྲོལ་བར་ཤོགཿ གལ་ཏེ་གདོད་མའི་ས་ལ་མ་གྲོལ་ནཿ ལྷུན་གྲུབ་ཞི་ཁྲོའི་སྣང་བ་འཆར་བའི་ཚེཿ རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་ངོ་འཕྲོད་ནསཿ བར་དོ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གྲོལ་བར་ཤོགཿ ཡེ་གདངས་གསལ་སྟོང་དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཆེཿ སྟོང་གཟུགས་དྭངས་མ་ལྔ་ལྡན་རིགས་ལྔའི་ཞིངཿ རང་སྣང་རྣམ་དག་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུཿ དག་པ་གསུམ་གྱི་འཁོར་ལ་ཆོས་སྟོན་ཤོགཿ གལ་ཏེ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་མ་གྲོལ་ནཿ རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ལྔ་ཚོམ་དངཿ རིགས་འདུས་རྔ་ཡབ་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་ཆེརཿ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་ཀྱངཿ རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གྲལ་དུ་སྨིན་པར་ཤོགཿ ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ཡང་རྩེ་ཡོ་ག་གསུམཿ དེ་ལས་རྣམ་པར་འདས་པ་མན་ངག་སྡེའིཿ དགོངས་ཀློང་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་གཤིས་ལུགས་སུཿ བློས་བྱས་བདེན་ཞེན་དྲི་མ་དག་པར་ཤོགཿ རང་རིག་གདོད་ནས་དག་པའི་ངང་མདངས་སུཿ རང་རྩལ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ཞི་ཁྲོའི་སྐུཿ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དལ་བཀྲམ་སྟེཿ ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་དག་པའི་མར་མེ་འབུལཿ ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་ཆོས་ཀྱི་མུན་པ་སངསཿ བཟང་ཞེན་ཤེས་བྱའི་སྨག་རུམ་བསལ་ནས་ཀྱངཿ བརྗོད་མེད་ལྷག་མཐོང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཀློངཿ ཉམས་རྟོགས་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་ཤོགཿ ཕུང་པོ་ལྔ་དག་རིགས་ལྔའི་ཞིང་དུ་གྲོལཿ འབྱུང་ལྔ་གནས་དག་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔར་སྨིནཿ རྣམ་ཤེས་དབང་དག་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་དུ་གྲོལཿ སྣང་བཞི་ཟད་ནས་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཤོགཿ དྲན་རིག་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་མར་མེ་འདིཿ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྦར་བའི་བསོད་ནམས་མཐུསཿ ལས་རླུང་བག་ཆགས་མུན་པ་དྲུངས་ཕྱུང་ནསཿ ཀུན་བཟང་དགོངས་ཀློང་ཕྱམ་གཅིག་གྲོལ་བར་ཤོགཿ མར་མེའི་སྨོན་ལམ་ཀྱང་གདབ། ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་རིལ་བུ་རྣམས་པྲ་ཁྲིད་ལས། དེང་སང་མཆོག་སྒྲུབ་མྱོང་གྲོལ་རྫས༔ འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སྙོམ་པར་སྦྱིན༔ ཟོས་ཚད་འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ རྗེས་བཟུང་ལས་ངན་སྲབ་ནས་ཀྱང༔ ཞིང་མཆོག་པོ་ཏཱ་ལ་རུ་སྐྱེ༔ ཁ་སྐོང་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་རྫས་སུ་འབུལ༔ ཁྱད་པར་དབང་གི་མཐའ་སྡུད་ལ༔ རྟ་མགྲིན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ མན་ངག་གནད་དང་ལྡན་པ་ཡི༔ བསྲེག་རྫས་རིལ་བུ་གཙོར་གྱུར་གྱི༔ དབང་གི་སྦྱིན་ ཐབ་དང་ལས་རིམ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལ། རྫས་དང་འདོད་གསོལ་དབང་གི་སྐབས་ལྟར་ཁ་བསྒྱུར་བའོ། །མཆན། སྲེག་མང་བར་བྱ༔ ཐལ་སོལ་རི་རྩེར་རླུང་ལ་བསྐུར༔ ལས་ཚོགས་རིལ་བུ་ཁུག་མར་བླུགས༔ ཀུན་ལ་མི་སྟོན་མ་ཉམས་བྱ༔ ཞེས་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་རིལ་ཐོ་རེངས། རྒྱས་པ་ཉིན་གུང༌། དབང་གི་རིལ་བུ་དགོང་མོ་མྱོང༌། ནོར་རྒྱུན་རིལ་བུ་བཅུད་ལེན་གྱི་རྗེས་སུ་བསྟེན་པ་དང༌། ནོར་སྒྲུབ་ཀྱི་རྫས་སུ་གཏེར་བུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྣམས་ལག་ཏུ་བླང་བས་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། སྦྱིན་སྲེག་ཡུམ་ཀའི་མེ་མཆོད་གཞིར་བཞག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ནི། སྦྱོར་བའི་སྐབས། རྫས་བ་གླང་གཞོན་ནུའི་ཤ་མཁའ་འགྲོའི་དམ་རྫས་དམིགས་བསལ་ཡིན་པས་འདིར་མི་དགོས། ཐབ་འོད་ཕྲེང་དང་རྡོ་རྭ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་གདན་དང་ལྷ་མཚན་མངོན་རྟོགས་ལྟར་བཀོད་དོ། །མུ་ཁྱུད་གཉིས་རིམ་གྱིས་དབུས་སུ་ཉི་ཟླའི་ཐིག་ལེ་དམར་སྐྱ་དང༌། དམར་པོ་བརྩེགས་མ། མུ་ཁྱུད་དང་པོར་འདབ་བཞིར་ཟླ་གདན་གཉིས་བར་ཉི་གདན་ལ་ཐིག་ལེ་ཕྱོགས་མདོག་རེ་བྲིའོ། །ངག་འདོན་གཞན་འདྲ་བ་ལ། མཉམ་སྦྱོར་བྱིན་ཟ་འབར་བའི་ཀློང༔ ཞེས་པའི་མཚམས། རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་རི་བོ་པོ་ཏཱ་ལ༔ བརྡ་རྟགས་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་ཚོམ་བུ་སྤྱན་འདྲེན་དགོས་ན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་མཚོན་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུའམ། དབུ་རྒྱན་གྱི་བརྡས་སྤྱན་དྲངས་པ། ཧྲཱིཿ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ཆེན་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ་སོགས་སྤྱན་འདྲེན་སྔགས་དང་སྤོས་རོལ་བཅས་སློབ་དཔོན་ལ་གཡས་སུ་བསྐོར་མཐར། དེའི་ཕྱག་གིས་བླངས་ཏེ་རྩ་སྔགས་བརྗོད་པས་མེ་ཏོག་ཐབ་ཏུ་དོར་ལ། ཧྲཱིཿ དམིགས་མེད་སོགས་ནས། ཏིཥྛ་ཧོཿའི་བར། ཧྲཱིཿལས་མདུན་དུ་འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་ལྷཿ སོགས་ནས། དབྱིངས་ན་གསལ༔ ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་དང༌། དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཧཱུྃ། དགང་བླུགས་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པའི། སོགས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སརྦ་པཱ་པཾཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿསོགས་བདུན་གྱིས་མར་ཁུ་ཕུལ་ལ། རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་དང་ཡོན་གྱི་བདག་པོའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྦྱར་བ་དང༌། དེ་ནས་ཡམ་ཤིང་དང༌། རྫས་གཞན་རྣམས་ཕུལ་རྗེས། ཚོགས་མཆོད་སོགས་རང་གཞུང་ཆོག་ཁྲིགས་ལྟར་བྱ་བ་མ་གཏོགས་གཞན་འདྲའོ། །རྗེས་ཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་རྗེས་ཚོམ་བུ། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད་སོགས་དང༌། བཛྲ་མུཿས། སླར་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཤེགས། གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ནས་སྒྲུབ་ཁང་དུ་གདན་དྲངས། སྦྱིན་སྲེག་གི་ལས་མཇུག་བསྡུ། རྡུལ་ཚོན་རྣམས་ཆོ་ག་དང་བཅས་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་སྤྱན་དྲངས། རྡུལ་ཚོན་གྱི་སྣོད་ཆུས་བཀང་སྟེ་ནང་དུ་ལོག་ནས་སྤྱན་མའི་སྔགས་བཟླ་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་སོགས་ལ་བསང་གཏོར་བྱ། སླར་ཡང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར། ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ། ཆོས་འཆད་ཉན་སོགས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་སྟོན་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །གངས་ཅན་སྐྱེ་དགུའི་ལྷག་པའི་ལྷ། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ལས་འདི་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ཞིར་མི་གནས་པའི། །གོ་འཕང་ཆེན་པོའི་ཉེ་རྒྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གདན་ས་ལྷོ་མོན་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་དུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་བྲག་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་བཀའ་སྲོལ་འདི་ལ་དད་མོས་བཟང་པོའི་འབྲེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་པདྨ་དྲི་མེད་གཟི་བརྗིད་རབ་དགའ་དཔལ་གྱིས་སྒྲུབ་པའི་པྲ་ཁྲིད་དང༌། ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཟིན་བྲིས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་བདེ་དོན་ཚང་གི་ཚུལ་དུ་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དུ་བྲིས་པའི་དགེ་བས་འབྲེལ་ཚད་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/_klong chen snying gi thig le las/_thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen khog dbub gzhan phan bdud rtsi'i snang ba zhes bya ba bzhugs// @#/_sras bcas rgyal ba'i rnam thar sprin/_/thugs rje bdud rtsi'i khur lci pas/_/srid zhi'i gdung sel phrin las char/_/'bebs mdzad gangs can mgon pos skyongs/_/sangs rgyas kun las bsil ldan 'gror/_/smon lam mthu btsan lhag pa'i lha/_/sgrub tshul bka' gter man ngag bcud/_/spros bcas sgrub khog 'jug bde spel/_/de la 'dir pra khrid dmar byang gnad yig las/_/bod yul thugs rje chen po yis:_gdul byar gyur pa'i rten 'brel las:_sems bskyed ldan pas phrin las mtha':_gang brtsams thugs rje byin rlabs myur:_de phyir pra khrid dmar byang gnad:_chos rgyal khyed la brtse bas gdams:_mang du spel na dam tshig nyams:_sa ma ya:_zhes rgyu mtshan dgos pa dang bcas gsungs pa'i don lag len nag 'gros su bkod pa la/_dang po sgrub gzhi las kyi phyag rgya snod bcud rgyud gsum gyis bsdus pa'i chos thams cad gdod nas skye 'gag gnas dmigs 'gro 'ong dang bral ba'i dbyings chos bya ba mo kun tu bzang mo'i mkha' klong mnyam pa chen po las ma 'das pas bzhugs pa dang 'brel ba'i gnas tshul mngon du gyur pa'i lta bas rtsis zin pas dkyil 'khor gyi las rim rnams bya ba shin tu gces shing*/_gnyis pa sgrub byed dam tshig gi phyag rgya sgo gsum tha mal gyi snang zhen ldog pa'i dam tshig dang sdom pa'i kun spyod thams cad yid byed pa po kun tu bzang po'i gdan gsum ye shes kyi lha yi 'khor lo dag pa chen po'i lha sngags chos nyid kyi rol pa dang 'brel ba shes pas/_gsum pa sgrub bya chos kyi phyag rgya dag mnyam bden pa dbyer med thabs shes zung du 'jug pas pha rol tu phyin pa drug gis bsdus pa'i rig 'dzin sngags kyi spyod yul rlabs po che spros bcas tshogs sgrub chen po'i nye rgyu la bsten nas tshogs gnyis myur du 'dum ste slob pa'i rig 'dzin gsum gyi bgrod pa las/_bzhi pa sgrub 'bras mi slob pa'i lam lhun grub rig 'dzin sku gsum kha sbyor yan lag bdun gyi rang bzhin phyag rgya chen po'i go 'phang la sbyor ba'i khyad chos dang 'grel ba'i gnad ni rdo rje theg pa'i lam yongs rdzogs kyi chings tshogs sgrub sgra ji bzhin pa'i tshul yin la/_deng sang mos slob kyi tshogs sgrub la'ang lta sgom de dag go myong rtogs pa'i gdeng 'khel ba shin tu gces pas dpal 'dus sgrub khog tu mdor bstan tsam gsungs pa'i don rdo grub kun mkhyen bstan pa'i nyi mas gsal bar mdzad pa ltar ci nus bshad pa'i gnad nges par byas te sgrub pa'i las rim dngos la sgrub pa'i rdzas bsags pa bla rdo srog 'khor rnams ni pra khrid du gsal ba ltar byas la/_gsum pa dkyil 'khor gyi las rim dngos la sngon 'gro/_dngos gzhi/_rjes kyi bya ba'o/__/dang po la lnga/_sa chog_/mtshams gcod/_sta gon/_thig tshon/_rgyan bkod kyi las rim mo/__/dang po la bzhi las/_thog mar sa slong ba ni/_dus grangs rtags kyi bsnyen pa sngon du song ba'i rnal 'byor pas sgrub pa'i gnas khang byi dor dang rgyan gyis spras pa'i gung du/_gzhung mthun dam tshig gi sku bkram pa'i spyan sngar bdag bskyed thugs rje chen po'i sgrub gtor rgyan spros can/_g.yas g.yon du sman raka_/mdun du chu gnyis nyer spyod phreng tshar bshams/_dkyil 'khor gyi gzhir maN+Dal tshom bu gcig bkod many+dzi'i steng sa lha'i gtor ma dkar zlum bshams pa'i mthar/_byang shar du mtshams 'dzin gyi me tog nas brtsams chu gnyis nyer spyod g.yas bskor du bshams/_brgyud 'debs sngon du 'gro bas las byang bzlas pa bsdu rim bcas byas la/_bdag nyid yi dam gyi skur gsal bas/_stong pa'i ngang las pad zla'i steng du pa~M las/_sa yi lha mo gser btso ma'i mdog can bum pa bsnams pa gsal/_oM pri thI de wI sa ma ya dzaHdzaH_zhes brjod pas sa yi lha mo la klu gnyan sa bdag gis bskor ba spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/_mchod pa rnams la a mr-i tas bsang*/_oM AHhU~M gis sbyangs/_thams cad stong nyid nam mkha'i ngang:_b+h+rU~M las rin chen snod nang du:_oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:_so so'i lha mo'i rol par bcas:_rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:_oM badz+ra puSh+pe nas shab+da pU dza sa ma ya hU~M:_zhes dang*/_gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:_gtor ma 'dod yon phung por spungs:_oM AHhU~M lan gsum rgya dang bcas pas brlab/_oM pri thI de wI sa pa ri wA ra ar+g+haM puSh+pe sogs btags pas nyer spyod dang*/_oM a kA ros sngags dang*/_rdor thal phye bas gtor ma bsngo/_skyob pa sangs rgyas thams cad kyi/_/spyod pa'i tshul dang khyad par dang*/_/sa dang pha rol phyin rnams la/_/lha mo khyed ni dpang du gyur/_/shAkya seng+ge skyob pa yis/_/ji ltar bdud kyi sde bcos pa/_/de bzhin bdag gis bdud sde las/_/rgyal bar bya phyir dkyil 'khor bri/_/de phyir sa 'di gnang bar mdzod/_/ces brjod pas des kyang rdo rje 'dzin pa khyed ci dga' bar longs spyod cig ces gnang ba byin par bsam la/_gtor ma phul/_badz+ra mu~M gyis rang gnas su btang*/_tshom bu dang*/_mchod pa rnams bsdu/_spro na phyi rol du phyin la cha gsum dang*/_gnyug mar gnas pa la gser skyems dang dkar gtor spyi ltar btang ba yang gsungs/_gnyis pa dbang du bya ba ni/_dbang chog gi phur bu mdun du bkod la/_bdag yi dam du gsal ba'i thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros/_phur bu la thim/_de nyid dpal rta mgrin gyi skur gyur par bsam la phur bu sa gzhi la gdab nas/_hU~M pad+mAn+ta kr-ita hU~M phaT/_lan bdun bzlas pas/_phur bu las 'phros pa'i 'od zer dmar pos sa gzhi khyab cing bdag gi dbang du gyur par bsam mo/__/gsum pa sbyong ba ni/_slob dpon gyi lag g.yas sor mo lnga phral ba rdo rje rtse lnga par bsam nas rdo rje dang bcas pa'i dkyil 'khor gyi sa'i khor yug tu bskor/_mched gzhan rnams kyis lag g.yas rdo rje dang bcas sa la reg tshul byas pas/_rdo rje las byung ba'i 'od zer gyis snod bcud du 'dzin pa sbyangs/_oM b+hu khaM zhes brjod pas sa phyogs thams cad nam mkha'i rang bzhin du gyur par bsgoms/_oM me de ni badz+ra b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hU~M hU~M zhes brjod pas rdo rje'i rang bzhin gyi sa gzhir gyur par bsam pas sa bzung ba dbang gi spyi don snying po don gsal las gsungs/_bzhi pa bzung ba ni/_rang nyid skad cig gis pad+ma he ru ka khro gtum bzod par dka' ba'i gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar ba'i skur gyur/_bgegs gtor/_ra~M ya~M kha~M/_oM AHhU~M ha ho hrIHsa brlab/_sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa bkug_/sarba big+h+nAn sogs kyis bsngos la/_hrIH_nga ni pad+ma dbang gi sku:_log 'dren 'dul ba'i gshed po che:_nyon cig bgegs dang log 'dren kun:_'dod yon gtor ma 'di longs la:_rgya mtsho chen po'i pha mthar dengs:_gal te bka' las 'da' byed na:_rdo rje'i tho bas klad nas gzhom:_de bas bka' las ma 'da' zhig:_/ces bka' bsgos/_sum+b+ha ni'i drag sngags bzla zhing*/_rol mo tsham rngams dang bcas te gu gul gyis bdug_/slob dpon gyis snyems pa dang bcas dkyil 'khor gyi sa gzhi la g.yas bskor gyis 'gro zhing thun gyis brab bo/__/gnyis pa srung ba'i slad du mtshams bcad pa la/_dang po phyi mtshams ni sgrub khang gi phyogs bzhir tho bzhi la rgyal chen so so'i sku rten rgyal mtshan dang bcas pa btsugs pa'i mdun du stegs khebs ldan gyi khar me tog gi tshom bu'i steng du gtor ma dkar zlum mdun du mtheb kyu ril bus mtshan pa re dang*/_de'i mdun du chu gnyis sngon du 'gro bas nyer spyod lnga dang bcas pa bshams la/_slob dpon 'dus pa dang bcas rol cha dang gser sbreng gis shar du 'khod la/_shar gyi mchod gtor/_a mr-i tas bsang*/_ra~M ya~M kha~M gis sbyang*/_thams cad stong nyid nam mkha'i ngang:_b+h+rU~M las rin chen snod nang du:_oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:_so so'i lha mo'i rol par bcas:_rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:_oM badz+ra puSh+pe nas shab+da pU dza sa ma ya hU~M/_gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:_gtor ma 'dod yon phung por spungs:_oM AHhU~M gis brlab/_tho sku rten dang bcas pa/_a mr-i tas bsang*/_swa b+hA was sbyang*/_rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA ya dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa rten la bstim/_oM d+hr-iSh+Ta rASh+Ta hU~M dzaH_lan nyer gcig mthar/_oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/_rdor thal phye rgyas snying po'i mthar/_a kA ros gtor ma phul la/_hU~M/_ri rab gling bzhi'i shar phyogs nas/_/dpal ldan rgyal po yul 'khor srung*/_/phyogs bsrung re ba bskang ba'i phyir/_/'dir byon mchod sbyin gtor ma bzhes/_/dri za'i gdon rnams mtshams chod cig_/ces phrin las bcol/_srung ba'i las mdzad par bsam zhing*/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_de nas lho yi mchod gtor sngar ltar byin gyis brlab/_tho bsang sbyang*/_rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi lho phyogs nas rgyal po chen po 'phags skyes po 'khor dang bcas pa badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/_oM bai rU d+ha ka hU~M dzaH_lan nyer gcig dang*/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_snying po'i mthar/_a kA ro sogs btags pa gsum gyis gtor ma phul/_hU~M/_ri rab gling bzhi'i lho phyogs nas:_dpal ldan rgyal po 'phags skyes po:_phyogs bsrung re ba bskang ba'i phyir:_'dir byon mchod sbyin gtor ma bzhes/_/grul bum gdon rnams mtshams chod cig_/ces dang*/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_de nas mchod gtor sngar ltar byin gyis rlabs/_tho bsang sbyangs/_rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi nub phyogs nas rgyal po chen po spyan mig bzang 'khor dang bcas pa badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_oM bai rU pak+Sha hU~M dzaH_lan nyer gcig dang*/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_snying po'i mthar/_a kA ro sogs btags pa gsum gyis gtor ma phul/_hU~M/_ri rab gling bzhi'i nub phyogs nas/_/dpal ldan rgyal po spyan mig bzang*/_/phyogs bsrung re ba bskang ba'i phyir/_/'dir byon mchod sbyin gtor ma bzhes/_/klu dbang don rnams mtshams chod cig_/ces dang*/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_de nas byang gi mchod gtor sngar ltar byin gyis brlab/_tho bsang sbyang*/_rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi byang phyogs nas rgyal po chen po rnam thos sras 'khor dang bcas pa badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/_oM bai shra ma Na hU~M dzaH_zhes lan nyer gcig dang*/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_snying po'i mthar/_a kA ro sogs btags pa gsum gyis gtor ma phul/_hU~M/_ri rab gling bzhi'i byang phyogs nas/_/dpal ldan rgyal po rnam thos sras/_/phyogs bsrung re ba bskang ba'i phyir/_/'dir byon mchod sbyin gtor ma bzhes/_/gnod sbyin gdon rnams mtshams chod cig_/ces dang*/_tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya'o/__/gnyis pa nang mtshams ni/_sgrub khang gi sgo ru brub khung gru gsum du bru/_der ra sog gam gro shog la dam sri ling+ga bris pa'i snying gar tri ya ma dam sri s+t+wam+b+ha ni dzaHdzaH_zhes bris pa bkod/_gser skyems/_ra~M ya~M kha~M/_gcig_/oM AHhU~M ha ho hrIH_gsum gyis byin gyis brlab/_dbyangs rol bcas/_hU~M/_rig 'dzin rtsa brgyud bla ma dam pa dang*/_/bde gshegs zhi khro rab 'byams dkyil 'khor lha/_/khyad par pad+ma gsung gi lha tshogs rnams/_/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/_/ma mgon lcam dral dam can rgya mtsho'i tshogs/_/dregs pa'i sde dpon sum cu yab yum sras/_/bka' nyan bran g.yog mngag gzhug bcas rnams kyis/_/gser skyems=_/sngags 'chang bdag gi rigs kyi srung ma dang*/_/sa phyogs 'di sogs yul gzhi gnas kyi bdag_/lo zla zhag dus tshes la dbang ba'i lhas/_/gser skyems=_/ces tshigs mtshams gsum por gser skyems 'bul/_pad+ma ma hA shrI he ru ko\u0f85 haM/_rang nyid pad+ma he ru ka'i skur gyur/_na mo dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/_dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/_chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/_chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_khyad par du 'phags mchog thugs rje chen po sdug bsngal rang grol zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyis bka' bden pa dang*/_sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i mthus/_ma rung pa'i sems can ya ma dam sri'i rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig_/tri yaM dzaHtri aM ku sha dzaHdzaHhU~M ba~M hoH_ces bden bdar 'gugs bstims lan gsum byas la drag sngags so lnga pa bzla zhing thun brab/_hU~M/_gsang ba'i dkyil 'khor chen po 'dir:_dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:_bka' las 'da' byed dam sri rnams:_mnan cing gzir ro s+t+waM b+ha ya/_oM laM hU~M la~M mA ra ya nan:_zhes pas mnan pa dong kha bcad/_mched rnams lag g.yas steng du byas nas bsnol bas mthe'u chung rnams lu gu rgyud du sbrel te/_sum+b+ha ni dang*/_hU~M/_nga ni 'jigs byed chen po ste/_/khams gsum thams cad spyi nas gnon/_/dgra bgegs sdig can 'byung po rnams/_/dug gsum las kyi khang bur mnan/_/mnan no bcings so s+t+waM b+ha ya/_/rdo rje bro yi rgyas btab pas/_/sus kyang 'jig pa nus ma yin/_/oM la~M/_AHla~M/_hU~M la~M/_s+t+waM b+ha ya nan/_zhes pas bro brdungs/_gsum pa bar mtshams ni/_dkyil 'khor gyi sgo'i yas them gyi phyi ngos su/_gshin rje gshed kyi rten btags pa'i mdun du chu gnyis nyer spyod dang gtor ma dkar zlum zhig kyang bshams/_mchod gtor sngar ltar bsang sbyang brlabs/_rten bsang sbyang*/_stong pa'i ngang las hU~M yig las gshin rje gshed nag po dbyug pa dang zhags pa 'dzin pa'i skur gyur/_badz+ra sa ma dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da'i bar gyis mchod/_nam mkha' mdzod kyi sngags dang rdor thal gyis rgyas gtor ma 'bul/_hU~M/_gsang chen lhun grub pho brang nas/_/bcom ldan chos rjes bka' bstsal ltar/_/bdag cag rig 'dzin sgrub pa po/_/bka' gsang gzhung chen 'di sgrub kyi/_/'di la gnod cing bar gcod rnams/_/sa 'di yan chad ma btang zhig_/phyi 'khor skyong ba'i mu ran la/_/rdo rje yal gam thub par mdzod/_/oM badz+ra ya ma rA dza sa ma ya s+t+waM/_zhes bzlas nas me tog 'thor zhing tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya/_srung ba'i slad du/_de nas dkyil 'khor gyi 'og gzhi'i phyogs bzhi dang mtshams bzhi/_shar nub kyis phyi rnams su phur gdan bkod/_slob dpon shar du zhal phyogs pa'i mdun du seng ldeng gi phur bu bcu tsan+dan dmar po'i kha dog bsgyur me tog phreng ba bcings ba bkod la/_rang gi thugs ka nas hU~M yig bcu spros phur bu rnams la thim pas yongs su gyur pa las nyon stod khro bo'i gzugs can/_smad phur bu 'bar ba'i rnam pa can du gyur par bsam la/_'dod rgyal gyi rgya dang hU~M bzhi ba'i sngags kyi phyogs bcu'i bgegs rnams bkug la/_oM badz+ra kro d+ha sarba duSh+TaM badz+ra kI li kI la ya gnod byed 'byung po mA ra ya hU~M phaT/_zhes pa'i sngags lan bcu phyogs kyi phur bu rnams shar nas g.yas bskor dang*/_mtshams byang shar nas g.yon bskor/_steng gi phur bu shar gyi shar dang*/_'og gi phur bu nub kyi nub tu gdab/_bgegs rnams snying phug nas g.yo 'gul med cing 'od gsal bar bsam zhing*/_phur bu las byung ba'i 'od zer srung ba'i 'khor lor 'khrigs pas phyogs mtshams thams cad khyab par gyur/_hrIH_snang srid thams cad rdo rje'i gur:_snod bcud dkyil 'khor gsum gyi ngang:_bag chags 'khrul pa'i gdon bgegs rnams:_sku gsum ngang du mtshams bcad do:_badz+ra rak+Sha rak+Sha dz+wa la hU~M phaT:_zhes srung 'khor bsgom/_bsrung bya srung byed srung ba thams cad gdod nas spros bral du 'od gsal de kho na nyid kyi srung 'khor yang bsgom pa ste/_de dag ni nub dang po'i bya ba'o/__/'di dag gi skabs su phyi bshags sAts+tsha btab pa/_chu gtor btang ba/_mdo sde klog pa/_glud gtor gser skyems la sogs pa dge ba'i dpung bskyed cing bar chad thams cad zhi ba'i thabs kyi rigs ji ltar 'grub par bya'o/__/gsum pa sta gon la gsum las/_dang po lha sta gon ni/_stegs bu'i dbus su rin po che'i maN+Dal dri'i thig le gru bzhi lha mtshan du bris pa'i steng me tog dkar po'i tshom bu dbus dang phyogs bzhir phyi nang gnyis rim gyis dgu bkod/_sman raka gtor ma/_chu gnyis nyer spyod dang bcas bskor bsham bya/_oM AHhU~M:_phyi nang gsang ba'i mchod rdzas ma lus pa:_rnam pa rdzas la ngo bo ye shes kyi:_bdud rtsi chen po ro brgya'i dpal 'dzin pa:_dkyil 'khor lha tshogs mnyes pa'i dpyid du gyur:_oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da'i bar dang*/_sarba pany+tsa rak+ta ba liM ta ma hA su kha pU dza AHhU~M:_lan gsum/_oM badz+ra kro d+has bsang*/_swa b+hA was sbyangs/_hrIH_chos kun mi dmigs gzhi med rtsa bral ngangaH_dbyings rig zung 'jug dag pa chen po'i zhingaH_rang snang lhun grub ri bo po ta laH_brda rtags mtshan nyid rdzogs pa'i dkyil 'khor dbusaH_sna tshogs pad+ma stong ldan nyi zla'i stengaH_hrIHyig yongs gyur 'phags mchog snying rje'i lhaH_sogs nas bstod pa'i bar las gzhung ltar btang rjes bzlas pa ci rigs mthar/_oM badz+ra dz+wi hA/_lce hU~M las skyes pa'i rdo rjer gyur/_rdor dril dang spos 'dzin pas/_rgyal ba sras bcas dgongs su gsol:_khyed rnams mchod dang sems can don:_deng 'dir dkyil 'khor sgrub 'tshal bas:_thugs kyis dgongs te gnang bar mdzod:_zhes lan gsum mthar/_rig pa 'dzin pa khyod dkyil 'khor gyi las ci bde bar gyis shig ces gnang ba byin par mos pas mchod bstod dang yig brgya/_sems ma rdo rje'i ma'i rgyas:_oM badz+rod tiSh+Tha/_zhes sta gon gyi ye shes pa rten dang brten par bcas pa nam mkhar bzhugs par gyur/_badz+rod tiSh+Tha lhan:_dzaHhU~M ba~M hoH_dam tshig pa'i dkyil 'khor rang la thim/_yig brgya brjod/_gnyis pa bum pa sta gon ni/_bsang sbyangs/_stong pa'i ngang las pad zla'i gdan gyi stengaH_b+h+rU~M yig yongs gyur rin chen las grub pa'iH_phyi ni bum pa nang ni gzhal med khangaH_ye shes bdud rtsi'i bcud kyis gang ba'i dbusaH_sna tshogs pad+ma stong ldan nyi zla'i stengaH_hrIHyig yongs gyur 'phags mchog thugs rje'i lhaH_sogs nas bstod pa'i bar las gzhung ltar btang rjes/_gzungs thag bzung la/_bdag gi snying ga nas 'od zer gzungs thag la 'khril te song bas rnam par rgyal ba'i lha rnams la phog bde ba'i sgras bskul/_snyoms par zhugs pa'i sbyor mtshams dang sku'i cha thams cad las bdud rtsi'i rgyun bab pas bum pa gang bar gyur/_rtsa sngags la dbyangs gsal rten snying btags te bzlas pa bya/_las bum du khro bo rta mgrin dmar po g.yas dbyug tho dang g.yon me'i zhags pa thogs par gsal ba'i sku las rdo rje bdud rtsi'i rdul phra rab bab pas bum pa gang bar gyur/_oM badz+ra kro d+ha h+ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaT:_ces dang*/_khrus sngags/_a b+hi She ka'ang ci rigs bzlas mthar/_mchod bstod dang dbyangs gsal rten snying*/_yig brgya lan gsum/_oM AHhU~M/_dung chos kyi chu mchod yon du phul bas bum pa'i lha rten dang brten par bcas pa bde stong chen po'i ngo bor yongs su zhu ba bum chu dang ro gcig tu gyur/_ces brjod/_gsum pa slob ma sta gon ni/_thugs rje chen po'i dbang bskur dang 'brel na yang sta gon dmigs bsal du ma gsung kyang 'dod na dbang gi spyi don ltar 'phrul shes par bya'o/__/bzhi pa thig tshon gyi dang po thig las kyi thog mar go ma ye btang ba ni/_thig gang du 'debs pa'i gzhi der chang dang sin+d+hU ra ba byung gis byugs/_dri bzang dang sbyar ba'i bdud rtsi lnga'i chu rdo rje khu tshur gyis gtor ba byang shar nas g.yas bskor du khyem med par byugs la/_hU~M:_gsang ba mchog gi dkyil 'khor 'dir:_rang byung bdud rtsi rnam pa lngas:_ye shes dngos grub mchog grub phyir:_khyab brdal chen por chag chag 'debs:_oM pany+tsa a mr-i ta ma d+ha la b+h+rU~M swA hA:_zhes 'jam rol bcas bya/_gnyis pa ye thig gdab pa ni/_thig skud kyi rgyu dpa' bos rin gyis nyos pa'i ras bal la gzhon nus mas bkal ba'i srad bu tshon sna lnga srid du dkyil 'khor gyi nyis 'gyur la/_sbom phra sgo'i nyi shu char phyes pa slob dpon gyi dkyil 'khor gyi gtso bo'i nga rgyal la gnas pas nub dang*/_thig g.yon yum du gsal ba shar du gnas pas thig skud/_oM hU~M trA~M hrIHAH_zhes brjod pas rigs lnga'i ngo bor gyur pa nub nas shar du drangs ba/_b+h+rU~M dz+nyA na ma da la hU~M/_zhes lan gsum brjod cing se gol gtogs pa dang bcas nam mkha'i dbyings la ye shes kyi tshangs thig brgyad gdab cing thig gi sgra las bri bya'i dkyil 'khor nam mkha' la bkra lam gyis gsal ba la/_oM badz+ra ar+g+haM sogs mchod pa dang*/_hrIH_chos dbyings spros pa bral ba'i sogs sho lo kas bstod pa bya/_gsum pa las thig gdab pa ni/_thig skud logs su yod na dang*/_med na de'i ye shes pa/_badz+ra muM/_gyis gshegs pa bdud rtsi lngas dkar chal gyis sbag la gdab tshul ni/_shar nas nub bar tshangs thig gdab/_/lho byang tshad nas gnyis pa gdab/_/phyogs bzhir tshad nas gnyis pa gdab/_/dkyil 'khor che chung ji tsam pa'i/_/tog nas dbus kyi lte ba'i bar/_/cha mnyam gsum gsum re re yang*/_/gsum char dbye ba cha chen re/_/kun kyang nang nas rim pa bzhin/_/dang po phyed gdab phyi ma'ang gdab/_/gnyis pa cha bzhi bgo bar bya/_/gsum bzhi mi gdab lnga dbus dor/_/drug pa phyed gdab phyi ma'ang gdab/_/dbus kyi lte ba pad+ma'i sa/_/cha chen gcig dang cha phran gcig_/bskor ba mu khyud nang ma la/_/de'i phyir cha chen gcig dang ni/_/cha phran gcig bskor pad 'dab bzhi'i/_/phyi thig mu khyud cha phran gcig_/dbus kyi lte ba gtso bo'i sa/_/phyi rol cha chen gsum po nas/_/tshangs pa'i thig gi g.yas g.yon du/_/nang ma gnyis po cha bzhir dbye/_/rta bab dang po ka rgyan mnyam/_/gnyis pa gsum pa gcig phyir bskyed/_/bzhi pa gnyis bskum lnga pa gcig_/phyir 'phyar drug pa gnyis su bskum/_/bdun pa brgyad pa re re 'phyar/_/snam bu gsum pa'i phyi thig dang*/_/tshangs thig rgya gram thob mtshams nas/_/cha phran gnyis bskor glang rgyab dkyus/_/snam bu dang po'i phyi thig dang*/_/sgo tshad g.yas g.yon phrad mtshams nas/_/cha phran gnyis res g.yas g.yon dang*/_/mu ran cha phran re res bskor/_/snam bu gsum pa'i phyi thig dang*/_/tshangs nas gnyis phyin 'dzoms pa nas/_/bzung ste ka rgyan rtse mo dang*/_/de nas bred gnyis gcig phyir phyin/_/sna tshogs rdo rjes gcig phyir phyin/_/sna tshogs rdo rje'i phyi mtha' bskor/_/phyi ma'i dbus dor mtha' gnyis gdab/_/pad+ma chos 'khor gdugs kyi sa/_/sna tshogs pad 'khor cha chen phyed/_/rdo rar phyed dang me ra'i sa/_/cha chen gcig tu bab pa'o/__/tshon gyi re khA 'byed pa ni/_tshon dkar/_mthing*/_ser/_dmar/_ljang gu dbus dang phyogs bzhir bkod de rigs lnga'i sa bon bri/_las chu 'thor zhing bsang sbyangs/_stong pa'i ngang las tshon sna lnga oM hU~M swA aM hA las rigs lnga yab yum gyi rang bzhin can du gyur/_de las 'od zer 'phros/_'phags pa mchod/_sems can gyi don byas/_tshur 'dus rdul tshon la thim pas ye shes lnga'i rang bzhin rin po che'i rdul phra rab tu gyur par bsam la 'bru lnga brgya rtsa brgyad brjod pas brlabs te/_tshon thob ni/_lte ba ser la pad 'dab bzhi/_/mdzes tshon mu khyud ljang nag khyams/_/phyogs mdog brtsigs pa kha dog lnga/_/'dod snam dmar po pha gu ser/_/drwa phyed gzhi nag drwa ba dkar/_/shar bu sngon po mda' yab dkar/_/mun pa glang rgyab nag po la/_/rta rkyang sngon po chu skyes dmar/_/sgrom ljang za ra tshag dkar po/_/sna 'phyang ser po sgril 'phyang nag_/shar bu sngon po rgya phigs mthing*/_/pad+ma dmar po 'khor lo ser/_/gzhi ljang pad+ma sna tshogs dang*/_/rdo ra gzhi mthing rdo rje dkar/_/me ri sna tshogs 'bar ba'o/_/dbus su pad zlar gtso bo'i gzugs/_/yang na phyag mtshan hrIHsa mtshan pa/_/'dab bzhir dkar ser dmar ljang skor/_/thig le phyogs mdog bcas pa bri/_/de ltar grub nas yi ge brgya pas nyams chags bshags/_/dkyil 'khor la brtags shing chad na gso/_lhag na dbyi/_skyon dang bral bar mthong nas sta gon gyi dus nam mkha'i lha/_dzaHhU~M ba~M ho'i sngags dang phyag rgya dang bcas pas dkyil 'khor la bstim/_rten 'brel snying po bzla zhing me tog gtor zhing shis pa brjod/_thig tshon gyi lhag ma'i ye shes pa/_badz+ra mus gshegs la mi mngon par bsdu'o/__/lnga pa rgyan bkod ni/_slob dpon rdor dril dang spos kyi ring bu 'dzin pas thog drangs/_mched gzhan rnams kyis myong grol ril sgrub dang 'brel na/_gtso bo dang sems dpa' bzhi'i ril bu'i snod lnga/_rnam rgyal bum pa/_sku tsaka rigs/_thod pa/_me long*/_rig tsaka_/shel rdo/_ral gri dang*/_mda'/_phur bu/_gdugs/_ba dan/_rgyal mtshan bzhi bzhi/_nyer spyod rnams thogs pa'i ser sbreng gis dkyil 'khor la g.yas su bskor zhing*/_hU~M/_ye shes bum pa rdo rje gzhal yas khang:_'phags mchog thugs rje chen po bzhugs pa'i gnas:_sku dang gsung dang thugs dang dbyer med cing:_dngos grub rnam gnyis stsol phyir bzhugs su gsol:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_sarba sa ma ya tiSh+Tha lhan:_zhes 'jam rol dang bcas dkyil 'khor dbus su lding khri'i steng bzhag la sgrol ma mthong grol gyi tsakras g.yog_hU~M/_ye shes bum pa rdo rje'i gzhal yas khang:_rje btsun yid bzhin 'khor lo bzhugs pa'i gnas:_sku dang gsung dang thugs dang dbyer med cing:_dngos grub rnam gnyis stsol phyir bzhugs su gsol:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_tA re A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M nr-i dzaH_sarba sa ma ya tiSh+Tha lhan:_zhes brjod cing 'jam rol bcas dkyil 'khor shar du bzhugs/_des 'gres te/_hU~M:_ye shes bum pa rdo rje'i gzhal yas khang:_'phags ma 'od zer can ma bzhugs pa'i gnas:_sku dang gsung dang thugs dang dbyer med cing:_dngos grub rnam gnyis stsol phyir bzhugs su gsol:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_Ar+Ya ma ri ts+yai maM swA hA:_sarba sa ma ya tiSh+Tha lhan:_bum pa lhor bzhag_hU~M:_ye shes bum pa rdo rje'i gzhal yas khang:_bcom ldan rigs byed dbang mo bzhugs pa'i gnas:_sku dang gsung dang thugs dang dbyer med cing:_dngos grub rnam gnyis stsol phyir bzhugs su gsol:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_ku ru kul+le hrIM wA shaM ku ru ye swA hA:_sarba sa ma ya tiSh+Tha lhan:_bum pa nub tu bzhag_hU~M/_ye shes bum pa rdo rje'i gzhal yas khang:_sems ma nor rgyun lha mo bzhugs pa'i gnas:_sku dang gsung dang thugs dang dbyer med cing:_dngos grub rnam gnyis stsol phyir bzhugs su gsol:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_ma ma bA su d+ha ri swA hA:_sarba sa ma ya tiSh+Tha lhan:_bum pa byang du bzhag_/lha so so'i bla rdo gzhung ltar yod na dar snas dril te bzhag_/dbus bum gyi mdun du rnam rgyal bum pa/_rdor dril bsnol ma shar/_dbu rgyan lho/_rdo rje nub/_dril bu byang*/_sku tsaka_/gsang thod/_me long*/_shel rdo rnams kyang gang bder bkod/_hU~M:_shes rab ral gri'i nyon mongs drwa ba gcod:_ye shes mda' yis ma rig mun gsum 'bigs:_phrin las phur pas bar chad bdud dpung 'dul:_dkyil 'khor chen po'i rgyan du bzhugs su gsol:_sa ma ya tiSh+Tha lhan:_hU~M:_byams pa'i gdugs mchog 'khor ba'i tsha gdung skyobs:_chos kyi rgyal mtshan bar chad bdud las rgyal:_shes rab 'phan dar byang chub chos rnams rdzogs:_rgyal ba'i dkyil 'khor mdzes pa'i rgyan du khug:_badz+ra s+pha ra Na phaT:_ar+g+haM me tog bdug spos mar me dang:_dri chab zhal zas rol mo la sogs pa:_dngos 'byor yid sprul kun bzang mchod pa rnams:_dkyil 'khor lha tshogs mchod phyir 'bul bar bgyi:_sarba pU dza sa ma ya hU~M:_zhes so so'i mthar 'jam rol bya/_lag len bde ched dbu gdugs thog ma nas phub/_byang shar nas mtshams 'dzin me tog nas brtsams phyogs mtshams brgyad du chu gnyis nyer spyod g.yas bskor du bkod/_mdun phyogs dang por thugs rje chen po'i sgrub gtor/_g.yas su pho rgyud spyi gtor dang*/_legs ldan/_chad tho/_sman thod/_g.yon du ma mgon/_tshe ring ma/_brtan ma/_rak+ta/_lho phyogs su bskang bshags rdo rje'i thol glu/_nub tu ma mo'i 'khrugs skong*/_byang du gza'/_phyogs gang bder/_dam can/_dur khrod lha mo sogs bshams dgos gang yod dang 'grub na phyi mchod brgya rtsa'am stong*/_sman raka gtor ma tshogs sogs brgya rtsa'i phreng bas dkyil 'khor bskor/_bkra shis rdzas rtags rgyal srid sogs kyi gzugs brnyan bris 'bur/_gos rgyan sogs yo byad/_sngar srung ba'i tshe btab pa'i khro bcu'i phur pa rnams kyang phyogs ma 'chol bar dkyil 'khor mthar bkod/_dkyil 'khor mdun du rgyun mchod kha gso bar stabs bde'i slad zhi drag gi mchod pa mjug sprod phreng tshar du bshams/_sgrub mchod dngos la mkho ba'i spos rol/_g.yab dar/_bsang chu/_'thor g.yab/_sngon 'gro dkar bgegs/_tshogs kyi yo byad/_chad brtan gtor ma/_hom khung du nyul le'i ling+ga/_gdab phur/_me tog_/spos/_zhal zas sogs kyang tshags su tshud par bya'o/__/des nyin gnyis pa'i bya ba grub/_spros pa bsdus pa'i skabs sngon 'gro nyin gnyis po sbrel na/_phur gdab srung 'khor rjes rdul tshon mi bya bar lha sta gon nyer bsdog dang ras bris grabs su tshud par byas nas/_mchod pa byin rlabs nas brtsams/_lha dang*/_bum pa sta gon rgyan bkod bcas dkyus bzhin btang bas grub bo/__/gnyis pa sgrub mchod dngos la/_dang po sgrub pa po rnams gnas su 'god pa ni/_dkyil 'khor gyi shar lhor rdo rje rgyal po gral gyi dbus su bzhugs pa'i 'khor du/_rdo rje rgyal thebs/_rdo rje las pa/_ging mtshams pa/_spyan pa/_dus mtshams pa/_phyag tshangs sogs sgrub chen la 'du bar 'os pa'i mched lcam rnams kyang gral phyag dang so so'i stan la 'khod de/_thun mong gi sngon 'gros rgyud sbyangs/_de nas rdor dril byin rlabs ni/_hU~M/_ye shes 'bar ba'i rdo rje che/_/khro rgyal 'bar ba'i thabs kyi sku/_/bde chen yab rnams skur bzhugs pa/_/dgyes pa mchog gi phrin las mdzad du gsol/_/ma hA badz+ra hU~M/_zhes rdo rje lan gsum gsor/_hU~M/_shes rab chen po'i rang bzhin ni/_/chos nyid stong pa chen po'i sgras/_/'khor ba'i bag chags zil gyis gnon/_/dus gsum rgyal ba kun kyang mnyes/_ma hA gaN+De ho:_zhes dril bu 'khrol ba gsum ste/_de kho na nyid nges pa ni rnam pa thams cad du dran par bya'o/__/gnyis pa sgrub pa'i phrin las gzhung bsrang ba ni/_kun mkhyen 'jigs gling gi skyes phreng dang rnam thar gsol 'debs nyin res mos sngon du 'gro bas sngon 'gro rnam mkhyen lam bzang tshang ma/_kun gzigs mkhyen brtse rin po che'i gsung sdug bsngal rang grol brgyud 'debs dang*/_las byang gi skyabs sems yan lag bdun pa/_mtshams lha bskyed chog_/gser skyems/_bgegs gtor/_srung 'khor nas lha bskyed skabs 'khor gyi sems ma bzhi'i mngon rtogs mkhyen brtse rin po che'i kha skong ltar sbyar/_bstod pa'i mthar/_rtsa sngags yi ge drug pa la/_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he hrIHphaT dza:_zhes sbyar ba'i sngags kyi sgra dang*/_mdun rten gyi go sar dzapa khang phyes te/_gzhung gi bzlas pa'i dbur dzapa bskul ni/_hU~M/_'gro 'dul 'phags pa longs spyod rdzogs pa'i sku:_gsung gi snying po sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni dbyings rig gnyis med byang chub sems:_dzapa kyis rgyud bskul rdo rje lu gu rgyud:_AHlas spros pas stong gsum 'od kyis gang:_hU~M gis bsdus pas yum gyis mkha' la 'khyil:_yab yum gsang ba'i gnas nas thugs kar thim:_ma grub bar du ting 'dzin mi btang ngo:_yengs med rtse gcig gus pas bsgrub par bgyi:_zhes rol mo dang bcas te bskul la/_gzhung gi bzlas pa sbyar/_nyin gnyis pa nas thun mtshams gtso bo'i myong grol ril sgrub ni/_bum pa lha yi gzhal yas khang:_ril bu lha yi phyag rgyar gsal:_bdag bskyed thugs las 'od zer dkar:_ba thag 'dzings pa lta bur 'phros:_mdun bskyed lha tshogs thugs kar phog:_byang chub sems kyi thugs rgyud bskul:_kun kyang yi ge drug ma'i sgra:_bung ba'i tshang ltar sgrog pa las:_'od zer drwa bas stong gsum khengs:_srid rtse mnar med yan chad kyi:_rang rang las dang sdug bsngal kun:_nyi mas ba mo bzhin du sbyangs:_snod bcud 'byung lnga'i dug gzhil te:_snod kyi 'jig rten gzhal med khang:_bcud kyi sems can srin bu yan:_'phags pa'i sku ru krong gis gyur:_sgra grags yi ge drug ma'i gdangs:_dran rtogs 'od gsal byang chub sems:_'khor 'das mnyam nyid ngang nas bzla:_zhes dmigs la yig drug bzla/_stong tshig phul/_sems ma bzhi'i sgos sgrub skabs/_nyin zhag gcig la mtshon na thun bzhir dbye ba'i thun dang po la/_rtsa ba'i ril bu'i bzlas pa song mtshams rjes gzungs thag shar gyi sgrol ma'i bum pa la gdags pa nas bzung ste/_tA~M:_tshe sbyin 'phags ma longs spyod rdzogs pa'i sku:_gsung gi snying po sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni dbyings rig gnyis med byang chub sems:_dzapa kyis rgyud bskul rdo rje lu gu rgyud:_AHlas spros pas stong gsum 'od kyis gang:_hU~M gis bsdus pas yum gyis mkha' la 'khyil:_yab yum gsang ba'i gnas nas thugs kar thim:_ma grub bar du ting 'dzin mi btang ngo:_yengs med rtse gcig gus pas bsgrub par bgyi:_dzapa bskul dang*/_bum pa lha yi gzhal yas khang:_mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:_ril bu rje btsun sgrol ma dkar:_phyag g.yas mchog sbyin ut+pal 'dzin:_g.yon pas mnyam bzhag tshe bum can:_zhabs gnyis sems ma'i skyil krung bzhugs:_gsal brtan 'od zer 'bar ba yis:_thugs dam rgyud bskul 'od zer 'phros:_bde gshegs kun gyi dwangs ma'i srog:_brtan g.yo'i khams nas tshe bcud dang:_bla tshe srog dbugs yar ba kun:_bsgrub bya gtso bo'i thugs srog dbus:_gsal ba la bstim tshe bsod rgyas:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_tA re A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M nr-i dzaHswA hA:_zhes gtso bor bzla zhing*/_thun bsdu ba na/_'od zer can ma man chad gzhung ltar bsnyen pa cung zad re bzla/_dbyangs gsal rten snying mchod bstod sogs dkyus ltar bya/_de bzhin du thun gnyis pa la/_rtsa ba'i ril sgrub dang*/_sgrol ma'i bsnyen pa cung zad rjes gzungs thag lho yi bum par gdags te/_'od zer can ma longs spyod rdzogs pa'i sku:_gsung gi snying po sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni dbyings rig gnyis med byang chub sems:_dzapa kyis rgyud bskul rdo rje lu gu rgyud:_AHlas spros pas stong gsum 'od kyis gang:_hU~M gis bsdus pas yum gyis mkha' la 'khyil:_yab yum gsang ba'i gnas nas thugs kar thim:_ma grub bar du ting 'dzin mi btang ngo:_yengs med rtse gcig gus pas bsgrub par bgyi:_dzapa bskul dang*/_bum pa lha yi gzhal med khang:_mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:_ril bu 'od zer can ma ni:_zhal gcig phyag gcig sku mdog ser:_zhabs gnyis dor stabs zhi ma khro:_phyag g.yas rat+na'i nor bu dang:_g.yon pas nyi zla'i zhags pa gdengs:_dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:_thugs nas 'od zer 'phros pa yis:_log par 'dren pa'i bkrag mdangs bcud:_sbubs mchus drangs bzhin bdag la thim:_gzi byin nyi zla lta bur gyur:_khyad par zhags pa g.yugs pa yis:_log 'dren dbang bsdus nyi zla gnyis:_cha lang brdab pa'i bar du btsir:_de yi bkrag mdangs tshe'i lhag ma:_brtan g.yo'i gzi byin stobs dpal kun:_bdag thim gzi byin 'bar bar gyur:_oM ma Ni pad+me hU~M hrI:_Ar+Ya ma rI ts+yai ma~M swA hA:_zhes gtso bor bzla/_thun bsdu ba na/_rig byed ma man chad gzhung ltar cung zad bsnyen pa sogs 'gre/_thun gsum pa la/_rtsa ba'i ril sgrub bzlas pa dang*/_sgron ma dang*/_'od zer can ma'i bsnyen pa cung zad rjes/_dbang mdzad rigs byed longs spyod rdzogs pa'i sku:_gsung ni snying po sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni dbyings rig gnyis med byang chub sems:_dzapa kyis rgyud bskul rdo rje lu gu rgyud:_AHlas spros pas stong gsum 'od kyis gang:_hU~M gis bsdus pas yum gyis mkha' la 'khyil:_yab yum gsang ba'i gnas nas thugs kar thim:_ma grub bar du ting 'dzin mi btang ngo:_yengs med rtse gcig gus pas bsgrub par bgyi:_dzapa bskul dang*/_bum pa lha yi gzhal med khang:_mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:_ril bu ku ru kul+le ni:_zhal gcig phyag bzhi brkyang bskum zhabs:_rtsa phyag pad+ma'i mda' gzhu bkang:_lhag ma rnam gnyis lcags kyu zhags:_stag sham rus rgyan pad phreng ldan:_thugs nas 'od zer 'phros pa yis:_brtan g.yo'i dwangs bcud ma lus dang:_khyad par dmigs bya'i tsho bsod dbang:_'od dmar rnam par mer gyis bsdus:_bdag thim gzi byin 'bar bar gyur:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_ku ru kul+le hrIM hrIM wA shaM ku ru swA hA:_zhes dang*/_bdag mdun gtso las 'od 'phros pas:_dbang mo'i thugs kar phog pa'i me:_zag med bde ba chen po'i nyams:_dpag tu med pa 'bar ba las:_thugs dam rgyud bskul de'i thugs nas:_mkha' 'gro yid kyi choms rkun ma:_dmar gsal bkrag dang ldan pa la:_hrIHsgra sgrogs pa tal gyis thon:_pad mda' 'od kyi sbu gu can:_de yi nang zhugs shar gyis thon:_pho yi spyi bo mo'i gsang gnas:_lam brgyud snying gi dbus su zhugs:_bkrag mdangs bcud la 'jibs pa yis:_'dod pa g.yos shing brtan pa 'phrog:_shog skya rlung gis btegs pa bzhin:_rang dbang bral te lus par bsam:_ces pa'i dmigs pa dang sbyar te sngags ci nus bzlas mthar/_thun bsdu ba na/_nor rgyun ma cung zad bsnyen/_dbyangs gsal rten snying mchod bstod sogs bya/_thun bzhi pa la/_rtsa ba'i ril sgrub kyi bzlas pa dang*/_sgrol ma/_'od zer ma/_ku ru kul+le rnams cung zad bsnyen mthar gzungs thag byang gi bum par gdags pa nas bzung ste/_nor rgyun lha mo longs spyod rdzogs pa'i sku:_gsung ni snying po sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni dbyings rig gnyis med byang chub sems:_dzapa kyis rgyud bskul rdo rje lu gu rgyud:_AHlas spros pas stong gsum 'od kyis gang:_hU~M gis bsdus pas yum gyis mkha' la 'khyil:_yab yum gsang ba'i gnas nas thugs kar thim:_ma grub bar du ting 'dzin mi btang ngo:_yengs med rtse gcig gus pas bsgrub par bgyi:_dzapa bskul dang*/_bum pa lha yi gzhal med khang:_mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:_ril bu nor rgyun lha mo ni:_'dod pa 'jo ba'i gter bum steng:_zhal gcig phyag gnyis mnyam bzhag bzhengs:_dar dang rin chen rgyan phreng mdzes:_phyag g.yas yid bzhin nor bu dang:_g.yon pas dgos 'byung ne'u le 'dzin:_ljang gsal sems ma'i cha byad can:_gsal rdzogs gzi byin rab 'bar bas:_lha klu drang srong mi'i nor bu:_lcags kyu lta bu'i 'od zer gyis:_bkug nas bdag la bstsal ba dang:_zas nor char du 'bebs par gyur:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_ma ma bA su d+ha ri swA hAH_zhes bzla/_ril sgrub med na de'i bzlas dmigs rnams mi dgos so/__/rnam bum gyi bzlas pa ni/_bum pa rang byung gi gzhal yas khang du 'phags mchog thugs rje chen po'i dkyil 'khor gyi lha tshogs dwangs ba'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/_rang srog sngags kyi 'od zer gzungs thag la/_/'khril te bum pa'i lha tshogs thugs kar zhugs/_/de dag sku las byang sems bdud rtsi'i rgyun/_/bab pas bum chur dbyer med ro gcig gyur/_/rtsa sngags la dbyangs gsal btags pa bzla/_oM AHhU~M gis mchod yon phul bas bum pa'i lha rten dang brten par bcas pa bde stong chen po'i 'od du zhu ba bum chu dang ro gcig tu gyur/_thun bsdu ran pa na nyin mo'i sngags rgyun pa rnams la gzungs thag gtad nas/_dbyangs gsal rten snying mthar/_rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng*/_gzhung gi bstod pa/_yig brgya lan gsum/_gsol 'debs zhal mthong ma/_bsang mdor bsdus dang*/_tho gsol/_na raka skong bshags/_zhi khro khrom dkrugs ltar mar me'i smon lam/_tshogs skong*/_bdag 'jug_/tshogs la rol dus bsam lhun/_phyi rol du cha gsum btang*/_lhag ma/_thugs rje chen po'i dkyil 'khor du sogs smon lam 'grub 'phral bzhengs te dkyil 'khor mdun nas kun thub bskul ba 'og nas 'byung ba ltar bya/_bsdu na/_oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa ri badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+Sha kA la rU pa karma raM raM dz+wa la raM hU~M phaT/_gnod byed dgra bgegs 'byung po mA ra ya hU~M phaT/_drag sngags so lngas thun brab/_oM badz+ra kro d+ha sarba duSh+TaM badz+ra kI li kI la ya sarba sha trUM ma ra ya rbad/_ces phur bu 'dril zhing gdab pas bar chad bsal zhing srung 'khor gsal gdab ma thag_/sbyar spos dri zhim po sreg_/zhwa sogs gzi byin bskyed la/_'phags mchog thugs rje'i dus la bab/_/khyad par bstan pa'i dus la bab/_/mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab/_/byin gyis rlobs pa'i dus la bab/_/dbang mchog bskur ba'i dus la bab/_/dngos grub stsol ba'i dus la bab/_/mthu chen bdud 'dul bcom ldan 'das/_/byin chen byin phob bcom ldan 'das/_/dbang chen dbang bskur bcom ldan 'das/_/dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/_/bdag cag las 'bras mchis par mdzod/_/oM ma Ni pad+me hU~M hrIHoM dz+nyA na a be sha ya a a:_ra ra ra ra tsa la ya tsa la ya hU~M a ha dz+haiM:_zhes thod rnga sogs rol mo'i sgra sbyar zhing*/_dar sna lnga'i g.yab mo 'dor te sgrub pa'i rten la byin dbab/_ma Ni'i dzapa dbyangs bya zhing tshogs grol bas thun dang po grub/_phyi thun la thams cad gral la 'khod rjes brgyud 'debs/_skyabs sems nas dzapa bzlas pa'i bar las gzhung ltar la dzapa khang dbye/_dzapa bskul bcas snga ma bzhin dang*/_nyin gnyis pa man chad la ril bu'i bsnyen pa gtso bor byed nas spyod lam gyis bar ma chod par sngags rgyun gyi tshul du bzla/_thun bsdu ran pa dang sngags rgyun pa la gzungs thag gtad nas/_dbyangs gsal rten snying rdo rje'i lha mo bcu drug 'don min skabs dang sbyar/_gang ltar yang mchod bstod gsol 'debs/_ma mgon/_gza'/_tshe ring ma/_tshogs/_skong bshags rdo rje'i thol glu dang*/_gzhung gi skong ba bcas/_gnas 'dren byed na 'dir gtong*/_tshogs la rol dus bsam pa myur 'grub tshar gsum/_lhag ma bskul/_gtor 'gugs rjes phrin las bcol grub nas brtan ma/_chad tho nas rta bro bar gzhung ltar/_gtong rag gi mchod bstod rgyas bsdus gang 'os dngos grub len chog mi dgos/_nongs bshags man gzhung ltar/_longs yod na dong sprugs smon lam dang bkra shis rgyas pa/_gang ltar yang mthar/_nyul le'i ling+ga slob dpon gyi drung du bshams/_e yaM raM dz+wa la raM/_brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dngos grub la bar du gcod pa'i log par 'dren pa'i 'byung po nyul le bdud kyi rigs su gyur pa thams cad nyams thag pa'i gzugs can du gyur/_na mo/_dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/_dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/_chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/_chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_'phags mchog thugs rje chen po sdug bsngal rang grol zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/_sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/_bden pa chen po'i byin rlabs kyis/_dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyul le bdud kyi rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig_/tri yaM dzaHtri badz+ra aM ku sha dzaH_dzaHhU~M ba~M ho:_lan gsum gyis bkug la/_oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa ri badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+Sha kA la rU pa karma raM raM dz+wa la raM hU~M phaT/_gnod byed dgra bgegs 'byung po mA ra ya hU~M phaT:_drag sngags so lngas thun brab/_oM badz+ra kro d+ha sarba duSh+TaM badz+ra kI li kI la ya sarba sha trUM ma ra ya rbad/_ces phur bu 'dril zhing gdab pas bar chad bsal ma thag_/spos rol dbyangs dang bcas byin 'bebs gong gsal ltar bya zhing*/_ma Ni'i dzapa dbyangs bskul/_sngags rgyun mkhan rnams kyis/_tshig bdun gsol 'debs/_dpal ldan rtsa ba'i bla ma sogs sngon du 'gro bas/_brgyud 'debs mthar/_skye ba kun tu sogs/_khyed rnams bstod cing sogs skyabs 'gro nas bzlas pa'i bar gzhung ltar/_nyin gnyis pa man chad la rtsa bsnyen stong phrag_/lha mo bzhi la brgya skor tsam/_ril sgrub dmigs bzlas gtso bor byed/_spyir bzlas pa mgo tshugs pa dang mnyam du gzungs thag bzung dgos/_de dang mtshan thun la thun bzhir phye bas thun dang po'i thun gnyis pa len mkhan gyi bsnyen rgyun ma tshugs bar bsnyen pa mi chad par bzla/_bsnyen rgyun tshugs pa dang mnyam du de la gzungs thag gtad nas dbyangs gsal rten snying tshar gsum mthar/_gzhung gi mchod bstod/_yig brgya gsum/_gsol 'debs phur gdab dang*/_byin 'bebs sgrub khog ltar gyi rjes/_ma Ni'i dzab dbyangs lan gsum byas la grol/_mtshan thun thams cad kyi 'don lugs 'di ltar byed dgos/_mdor na nyin mtshan gyi sngags rgyun mkhan thams cad kyis mngon rtogs dang*/_bzlas rgyun gnyis ka ma chad pa dgos pas snga ma snga mas thun 'jog skabs phyi ma phyi ma rnams kyi sngags rgyun ma tshud bar thun mi bsdu zhing*/_sngags rgyun tshugs nas dal bus gzungs thag phyi ma'i slob dpon la gtad nas thun bsdu ba sogs sngags rgyun 'khor yug tu byed pa shin tu gal che'o/__/gsum pa rjes sgrub pa grub pa'i nyin tha ma'i bya ba ni/_dkyil 'khor gyi mdun stegs bu gru bzhi ras dkar po bkab pa'i 'bru dkar gyi g.yung drung g.yas bskor bris pa'i dngos grub kyi 'brang rgyas lnga dang*/_bdud rtsi chen po dang mngar gsum sbyar ba'i chang gis bkang ba'i ka pA lar mA~M sa/_zla rgyas/_zla khrom sogs dngos grub kyi rdzas gsar pa bzang la mang bar bshams la nyer spyod kyis bskor/_mchod pa kha gso zhing*/_nang par las gzhung bsrangs/_rtsa ba'i bzlas pa zin pa dang bsnyen sgrub kyi gzungs thag bsdu/_thun pa rnams kyis ma Ni'i mthar/_oM AHhU~M sarba sid+d+hi pha la hU~M:_zhes dngos grub kyi sham btags pa'i dzapa dbyangs byas mthar mchod bstod mdor bsdus sngon du 'gro bas/_las byang gi bgegs bskrad btang la/_gu gul gyi bdug_/yungs kar gyis brab/_rol mo'i tsham rngams dang bcas te bgegs bskrad/_srung 'khor btang nas/_las rdor dang rgyal tshab pas spos g.yab dril bcas/_'phags mchog thugs rje'i byin dbab/_ye shes sku mchog sogs bde gshegs spyi bshags kyis 'khon bcug bshags/_spro na bdag 'jug blangs na legs pa'i yan lag tu 'gyur/_dkyil 'khor pa'i gnas gsum las spros pa'i 'od zer rang gi gnas gsum du thim/_slar yang 'od zer 'phros pas 'khor 'das kyi bcud dang dwangs ma dngos grub rnam pa gnyis ma lus pa bsdus nas sgrub rdzas rnams dang dbyer med du 'dres nas gsang dbang dang byin rlabs dngos grub thams cad thob par mos la/_hU~M/_thugs rje chen po'i lha tshogs rnams sogs kyis dngos grub rdzas rnams gnas gsum du gtugs shing dngos grub blang*/_lha 'od du zhu ba'i dam rdzas bdud rtsir gyur par mos la thabs shes kyi rdzas rnams g.yas bskor g.yon bskor du 'dren cing longs spyad/_chos skyong gi gsol bskang dang*/_gtang rag gi tshogs skong sogs shin tu rgyas par bya/_tshogs tha ma bstab pa'i skabs nyul le'i ling+ga mer bsregs pa'i thal ba chos skyong gi gtor mar btab/_lhag chog gi skabs sngar btson 'dzin gyi lhag ma rnams sgrub khang gi phyi rol lho nub goms pa bdun cu'i sar phul/_kha skong du zhi ba dang dngos grub chen po'i don du mchog gi sbyin sreg kyang bsnyen song gi slob dpon dang grwa pa grangs bcad kyis sgrub/_rjes chog gi skabs rdul tshon yin na brtan bzhugs bor nas/_oM/_khyed kyis sems can sogs kyis ye shes pa gshegs/_dam tshig pa 'od gsal du bsdu/_slar thun mtshams kyi lhar ldangs bcas bya/_phyi rol du song nas rgyal chen tho bzhi dang sgo byang la/_mchod gtor bshams nas byin rlabs bskyed bstim mchod gtor 'bul ba rnams tho sdom ltar la bstod gsol rkang pa tha mar/_dri za'i gdon rnams mtshams chod cig_/ces pa/_bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod/_ces sbyar mthar/_badz+ra mus gshegs su gsol/_sgo byang nang ma la/_badz+ra mus gshegs su gsol/_de nas nang du log ste/_skam pa'i rgyas phur bu rnams las rim gyis bton la/_oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa ni sarba ar+tha sa d+ha ni swA hA/_zhes bzlas pa'i 'o mas phur rtse bkru zhing brub khung la'ang gtor/_rdul tshon gyi dkyil 'khor/_a kA ro bzla zhing rdo rjes dbang ldan gyi rtsigs pa nas brtsams te lte ba'i bar bskor ba'i re khA gsum 'then cing lha mtshan cung zad blang ba mgo bor bkod cing*/_don du gnyer pa rnams la'ang cung zad byin pa'i lhag ma rnams phyags la bum pa sogs snod du blugs/_dri bzang gi chus thig rnams kyang mtha' ma rim bzhin bsub/_dge rtsa bsngo bas rgyas 'debs phyir zhi khro ngan song sbyong ba las 'byung ba'i/_hU~MH_rig pa byang chub sems kyi dkyil 'khor duH_rig gdangs slob dpon gnyen gyis dbu bzung nasaH_rig rtsal lu gu rgyud kyi mched lcam rnamasaH_rig stong rjen pa'i gshis la mi 'da' shogaH_nam zhig gdod ma'i lhums su zhugs pa'i tsheH_ma rig 'khrul pa'i g.yang sar mi btang zhingaH_'khor ba lu gu rgyud du mi lhung b.raH_'khor ba ka nas dag pa'i gzhi dbyings cheraH_gzhi snang gzhon nu bum skur grol bar shogaH_gal te gdod ma'i sa la ma grol naH_lhun grub zhi khro'i snang ba 'char ba'i tsheH_rang snang ye shes chen por ngo 'phrod nasaH_bar do longs spyod rdzogs skur grol bar shogaH_ye gdangs gsal stong dag pa gnyis ldan cheH_stong gzugs dwangs ma lnga ldan rigs lnga'i zhingaH_rang snang rnam dag longs sku'i zhing khams suH_dag pa gsum gyi 'khor la chos ston shogaH_gal te longs sku'i zhing du ma grol naH_rang bzhin sprul sku'i zhing khams lnga tshom dngaH_rigs 'dus rnga yab dpal ri'i pho brang cheraH_skad cig nyid la brdzus te skyes nas kyangaH_rig 'dzin rnam bzhi'i gral du smin par shogaH_theg pa rim dgu'i yang rtse yo ga gsumaH_de las rnam par 'das pa man ngag sde'iH_dgongs klong bya rtsol bral ba'i gshis lugs suH_blos byas bden zhen dri ma dag par shogaH_rang rig gdod nas dag pa'i ngang mdangs suH_rang rtsal dam pa rigs brgya zhi khro'i skuH_snang la rang bzhin med pa'i dal bkram steH_ye shes mthong ba dag pa'i mar me 'bulaH_nyon mongs 'khor ba'i chos kyi mun pa sangasaH_bzang zhen shes bya'i smag rum bsal nas kyangaH_brjod med lhag mthong ye shes chen po'i klongaH_nyams rtogs rig pa'i rtsal chen rdzogs par shogaH_phung po lnga dag rigs lnga'i zhing du grolaH_'byung lnga gnas dag rigs kyi yum lngar sminaH_rnam shes dbang dag sems dpa' brgyad du grolaH_snang bzhi zad nas 'ja' lus 'grub par shogaH_dran rig 'od gsal chen po'i mar me 'diH_rgyun chad med par sbar ba'i bsod nams mthusaH_las rlung bag chags mun pa drungs phyung nasaH_kun bzang dgongs klong phyam gcig grol bar shogaH_mar me'i smon lam kyang gdab/_legs par bsgrubs pa'i ril bu rnams pra khrid las/_deng sang mchog sgrub myong grol rdzas:_'gro ba kun la snyom par sbyin:_zos tshad 'phags pa'i thugs rje yis:_rjes bzung las ngan srab nas kyang:_zhing mchog po tA la ru skye:_kha skong zhi ba'i sbyin sreg bya:_sman gtor rak+ta rdzas su 'bul:_khyad par dbang gi mtha' sdud la:_rta mgrin 'dus pa'i dkyil 'khor du:_man ngag gnad dang ldan pa yi:_bsreg rdzas ril bu gtsor gyur gyi:_dbang gi sbyin _thab dang las rim 'og nas 'byung ba ltar la/_rdzas dang 'dod gsol dbang gi skabs ltar kha bsgyur ba'o/_/mchan/_sreg mang bar bya:_thal sol ri rtser rlung la bskur:_las tshogs ril bu khug mar blugs:_kun la mi ston ma nyams bya:_zhes phan yon dang bcas gsungs pa bzhin du/_sgrol dkar tshe ril tho rengs/_rgyas pa nyin gung*/_dbang gi ril bu dgong mo myong*/_nor rgyun ril bu bcud len gyi rjes su bsten pa dang*/_nor sgrub kyi rdzas su gter bum du bzhugs pa la bsngags pa rnams lag tu blang bas don gnyis sgrub pa'i phrin las 'brel tshad don ldan du 'gyur ba dang*/_sbyin sreg yum ka'i me mchod gzhir bzhag nas thugs rje chen po la kha bsgyur ba'i tshul ni/_sbyor ba'i skabs/_rdzas ba glang gzhon nu'i sha mkha' 'gro'i dam rdzas dmigs bsal yin pas 'dir mi dgos/_thab 'od phreng dang rdo rwa zlum por bskor ba'i dbus su gdan dang lha mtshan mngon rtogs ltar bkod do/__/mu khyud gnyis rim gyis dbus su nyi zla'i thig le dmar skya dang*/_dmar po brtsegs ma/_mu khyud dang por 'dab bzhir zla gdan gnyis bar nyi gdan la thig le phyogs mdog re bri'o/__/ngag 'don gzhan 'dra ba la/_mnyam sbyor byin za 'bar ba'i klong:_zhes pa'i mtshams/_rang byung lhun grub ri bo po tA la:_brda rtags mtshan nyid rdzogs pa'i dkyil 'khor dbus:_sna tshogs pad+ma stong ldan nyi zla'i steng:_sgrub chen gyi skabs tshom bu spyan 'dren dgos na/_dkyil 'khor gyi lha mtshon pa'i me tog gi tshom bu'am/_dbu rgyan gyi brdas spyan drangs pa/_hrIH_nub phyogs bde chen dbang gi pho brang du sogs spyan 'dren sngags dang spos rol bcas slob dpon la g.yas su bskor mthar/_de'i phyag gis blangs te rtsa sngags brjod pas me tog thab tu dor la/_hrIH_dmigs med sogs nas/_tiSh+Tha hoH'i bar/_hrIHlas mdun du 'phags mchog snying rje'i lhaH_sogs nas/_dbyings na gsal:_hrIH_bcom ldan thugs rje'i lha tshogs la:_sogs nas bstod pa'i bar las byang ltar dang*/_dgang blugs bzung la/_hU~M/_dgang blugs dkyil 'khor ma lus pa'i/_sogs/_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_sarba pA paMshAn+tiM ku ru swA hAHsogs bdun gyis mar khu phul la/_rnal 'byor pa bdag dang yon gyi bdag po'i nad gdon sdig sgrib 'gal rkyen nyams chag nyes ltung gsang sngags kyi lhag chad la sogs pa'i nyes pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA/_zhes sbyar ba dang*/_de nas yam shing dang*/_rdzas gzhan rnams phul rjes/_tshogs mchod sogs rang gzhung chog khrigs ltar bya ba ma gtogs gzhan 'dra'o/__/rjes chog gi dngos grub blang ba'i rjes tshom bu/_oM/_khyed kyi sems can don kun mdzad sogs dang*/_badz+ra muHsa/_slar yang dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams sgrub pa'i dkyil 'khor la gshegs/_gzhal yas khang gdan dang bcas pa rang nyid la thim par bsam nas sgrub khang du gdan drangs/_sbyin sreg gi las mjug bsdu/_rdul tshon rnams cho ga dang bcas chu klung chen por spyan drangs/_rdul tshon gyi snod chus bkang ste nang du log nas spyan ma'i sngags bzla bzhin dkyil 'khor gyi khang pa sogs la bsang gtor bya/_slar yang rdo rje'i glu gar/_tshogs kyi mchod pa/_chos 'chad nyan sogs bkra shis dga' ston mtha' rgyas su bya'o/__/gangs can skye dgu'i lhag pa'i lha/_/'brel tshad don ldan las 'di yis/_/'gro kun srid zhir mi gnas pa'i/_/go 'phang chen po'i nye rgyur shog_/ces pa'ang chos rje kun mkhyen bla ma'i gdan sa lho mon bum thang thar pa gling du bzhugs pa'i chos brag bla ma bkra shis rgyal mtshan ngag dbang yon tan rgya mtsho'i gsung bskul bzhin bka' srol 'di la dad mos bzang po'i 'brel ba'i bkra shis dpal 'byor pad+ma dri med gzi brjid rab dga' dpal gyis sgrub pa'i pra khrid dang*/_kun gzigs mkhyen brtse'i dbang po'i zin bris la brten nas 'jug bde don tshang gi tshul du kha bzhi lho yi sman ljongs chen po'i rgyal sa lte ba thim rdzong bkra shis chos gling du bris pa'i dge bas 'brel tshad 'phags pa'i go 'phang mthong ba'i chos la mngon du 'gyur ba'i rgyu kho nar gyur cig/__//

Footnotes

Other Information