DKR-KABUM-09-TA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས།
Wylie title gu ru skyes mchog tshul bzang gi nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs byin rlabs 'dod dgu'i char 'bebs DKR-KABUM-09-TA-009.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 9, Text 9, Pages 52 (Folios 1a1 to 1b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Gu ru skyes mchog tshul bzang gi nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs byin rlabs 'dod dgu'i char 'bebs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 9: 52. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ (nor sgrub rin chen bum bzang)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity bla ma nor lha, gu ru skyes mchog tshul bzang
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-010
Colophon

།ཅེས་པའང་དཔལ་ལྷ་ལུང་གི་དགེ་སྦྱོང་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་ངག་དབང་མཆོག་ལེགས་ནས་བསྐུལ་བ་བཞིན་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

/ces pa'ang dpal lha lung gi dge sbyong dam pa'i yon tan nor gyis phyug pa ngag dbang mchog legs nas bskul ba bzhin mang+ga las bris pa bstan 'gro'i dpal yon rgyas pa'i rgyur gyur cig/_//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་བཞུགས། ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་རྒུད་སེལ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །པདྨའི་ཐུགས་སྲས་ལོ་ཆེན་རྣམ་སྣང་སྲུང༌། །སྨིན་གྲོལ་བཀའ་བབས་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་དང༌། །གསང་ཆེན་བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ། །གསོལ་བ༴ གནས་གཏེར་བརྒྱ་རྩའི་སྒོ་འབྱེད་མཆོག་གྱུར་གླིང༌། །སྨིན་གྲོལ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་བབས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །བཻ་རོ་དངོས་སྣང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ༴ །གཏེར་ཆེན་རྣམ་འཕྲུལ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ་ཞབས། །འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སོགས། །རྩ་བ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོག་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ༴ །འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་རྩལ། །རིགས་མཆོག་རྣམ་བཞི་ནོར་བདག་ཆེན་པོ་བཞི། །བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ལ། །གསོལ་བ༴ །སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་རིམ་གཉིས་ལམ་བཟང་གིས། །བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་སེལ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ། །ཚོགས་ཟུང་མཐར་ཕྱིན་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི། །རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པའང་དཔལ་ལྷ་ལུང་གི་དགེ་སྦྱོང་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་ངག་དབང་མཆོག་ལེགས་ནས་བསྐུལ་བ་བཞིན་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/gu ru skyes mchog tshul bzang gi nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs byin rlabs 'dod dgu'i char 'bebs bzhugs/__tshe dang ye shes mtha' yas 'od dpag med/_/mkha' khyab 'gro ba'i rgud sel spyan ras gzigs/_/phan bde'i 'byung gnas o rgyan thod phreng rtsal/_/gsol ba 'debs so 'dod dgu'i dngos grub stsol/_/pad+ma'i thugs sras lo chen rnam snang srung*/_/smin grol bka' babs chos rgyal yab sras dang*/_/gsang chen bka' yi sdud po mtsho rgyal la/_/gsol ba=_gnas gter brgya rtsa'i sgo 'byed mchog gyur gling*/_/smin grol rgya mtsho'i bka' babs mkhyen brtse'i dbang*/_/bai ro dngos snang yon tan rgya mtsho la/_/gsol ba=_/gter chen rnam 'phrul theg mchog bstan 'phel zhabs/_/'jam mgon bla ma chos kyi blo gros sogs/_/rtsa ba brgyud pa'i bla ma mchog rnams la/_/gsol ba=_/'dod dgu'i mchog stsol skyes mchog tshul bzang rtsal/_/rigs mchog rnam bzhi nor bdag chen po bzhi/_/bsam yas dkyil 'khor 'khor lo thams cad la/_/gsol ba=_/smin grol chig rdzogs rim gnyis lam bzang gis/_/bstan 'gro'i rgud sel don gnyis lhun gyis 'grub/_/tshogs zung mthar phyin pad+ma saM b+ha wa'i/_/rdo rje'i gsang ba gsum dang dbyer med shog__/ces pa'ang dpal lha lung gi dge sbyong dam pa'i yon tan nor gyis phyug pa ngag dbang mchog legs nas bskul ba bzhin mang+ga las bris pa bstan 'gro'i dpal yon rgyas pa'i rgyur gyur cig/_//

Footnotes

Other Information