DKR-KABUM-06-CHA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་བདེན་ཚིག།
Wylie title rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi rtsa ba gsum gyi lam rim dang 'brel ba'i smon lam rig pa 'dzin pa'i bden tshig DKR-KABUM-06-CHA-027.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 27, Pages 250 (Folios 1a1 to 1b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi rtsa ba gsum gyi lam rim dang 'brel ba'i smon lam rig pa 'dzin pa'i bden tshig. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 250. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Prayers - smon lam  ·  Stages of the Path - lam rim
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Colophon

།ཅེས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིས་མཛེས་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱིས་དད་མོས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོའི་གངས་ཅན་ས་ཡི་ལྟེ་བ་དབུས་གྱུར་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ནས་ཆེད་དུ་གསུང་བསྐུལ་གནང་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་རྒན་པོ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་དུ་འབོད་པས་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པར་མདོ་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

/ces mkhyen rtogs yon tan bdud rtsis mdzes pa'i mchog sprul bstan 'dzin phrin las kun khyab kyis dad mos thugs brtse chen po'i gangs can sa yi lte ba dbus gyur sprul pa'i zhing nas ched du gsung bskul gnang bzhin kun mkhyen chos kyi rgyal po yab sras kyi bstan zhabs su skyes pa'i rgyal khams kun tu rgyu ba rgan po 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer du 'bod pas zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gi gtsug lag khang gsar par mdo tshogs chen 'dus pa'i sgrub chen skabs bris te phul bas kun bzang thugs kyi bstan pa la bya ba byed nus pa'i rgyur gyur cig

[edit]
༄༅། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྗེ། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང༌། །རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་སོགས། །བཀའ་བབ་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་དགོངས་སུ་གསོལ། །དགོངས་བརྒྱུད་ཡེ་ཤེས་མངོན་སྩོལ་བླ་མ་རྗེའི། །གསང་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་སྤྲིན། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང༌། །མཁར་ཆེན་ཌཱ་ཀིའི་དབང་ཕྱུག་དགོངས་སུ་གསོལ། །གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ། །རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུག་དབང་བཞིས་སྨིན་བྱས་པས། །དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བཞིའི་ལམ་ལ་འཇུག་ནུས་པའི། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་སྐལ་པ་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྔོན་འགྲོས་ལམ་མཐར་སོན། །གཞན་ཕན་བློ་ཡིས་ཐེག་ཆེན་ལམ་རྩ་ཚུགས། །བསགས་དང་སྦྱངས་བས་རྒྱུད་དག་ཁྱད་པར་དུ། །མོས་གུས་མཐར་ཕྱིན་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ཤོག །ཏིང་འཛིན་ལྔ་དང་གབ་པ་རྣམ་བཞི་ཡིས། །སྣོད་བཅུད་བླ་མར་ཤེས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང༌། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ཟབ་མོའི་རྫོགས་རིམ་གྱིས། །གཡོ་ཐོབ་གོམས་བརྟན་ཉམས་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྫོགས་རིམ་དང༌། །མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་ཕོ་ཉའི་ལམ་མྱུར་གྱིས། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་གྲུབ། །ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་མཐར་སོན་ཤོག །ཁྱད་པར་ཐེག་མཆོག་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །ཕྱི་ནང་རུ་ཤན་སྒོ་གསུམ་སྦྱངས་བའི་མཐུས། །སེམས་རིག་ཤན་འབྱེད་ཅོག་བཞག་བཞིའི་ལྟ་བ། །འོད་གསལ་སྒྲོན་དྲུག་སྒོམས་པས་བོགས་དབྱུང་སྟེ། །འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་ཉམས་ལེན་མཐར་སོན་ནས། །འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཤོག །མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་གྲོལ་བའི་སྐལ་དམན་ན། །བར་དོ་གསུམ་དུ་གཞི་ཀློང་གྲོལ་བ་དང༌། །རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་བགྲོད་ཕྲིན་ལས་མཐུས། །འགྲོ་ཀུན་གདོད་མའི་ས་ལ་སྐྱེལ་ནུས་ཤོག །ཅེས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིས་མཛེས་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱིས་དད་མོས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོའི་གངས་ཅན་ས་ཡི་ལྟེ་བ་དབུས་གྱུར་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ནས་ཆེད་དུ་གསུང་བསྐུལ་གནང་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་རྒན་པོ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་དུ་འབོད་པས་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པར་མདོ་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །།
[edit]

@#/_rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi rtsa ba gsum gyi lam rim dang 'brel ba'i smon lam rig pa 'dzin pa'i bden tshig ces bya ba bzhugs/_kun bzang rdo rje sems dpa' dga' rab rje/_/rab 'byams rgyal ba'i spyi gzugs pad+ma 'byung*/_/rje 'bangs grogs gsum kun mkhyen yab sras sogs/_/bka' bab brgyud gsum rig 'dzin dgongs su gsol/_/dgongs brgyud ye shes mngon stsol bla ma rje'i/_/gsang gsum sgyu 'phrul rdo rje bkod pa'i sprin/_/dpal chen bka' 'dus zhi khro rab 'byams dang*/_/mkhar chen DA ki'i dbang phyug dgongs su gsol/_/gdod nas lhun grub gnyug ma'i rdo rje gsum/_/rgyal thabs spyi blug dbang bzhis smin byas pas/_/dkyil 'khor rnam bzhi'i lam la 'jug nus pa'i/_/rdo rje'i rigs kyi skal pa mchog 'grub shog_/srid las nges 'byung sngon 'gros lam mthar son/_/gzhan phan blo yis theg chen lam rtsa tshugs/_/bsags dang sbyangs bas rgyud dag khyad par du/_/mos gus mthar phyin thugs yid gcig 'dres shog_/ting 'dzin lnga dang gab pa rnam bzhi yis/_/snod bcud bla mar shes pa'i bskyed rim dang*/_/thugs yid gcig 'dres zab mo'i rdzogs rim gyis/_/g.yo thob goms brtan nyams lnga mthar phyin shog_/snyan brgyud yid bzhin nor bu'i rdzogs rim dang*/_/ma bsgom sangs rgyas pho nya'i lam myur gyis/_/rig 'dzin rnam bzhi'i go 'phang bde blag grub/_/sa bcu lam lnga'i yon tan mthar son shog_/khyad par theg mchog shin tu rnal 'byor gyi/_/phyi nang ru shan sgo gsum sbyangs ba'i mthus/_/sems rig shan 'byed cog bzhag bzhi'i lta ba/_/'od gsal sgron drug sgoms pas bogs dbyung ste/_/'od gsal snang bzhi'i nyams len mthar son nas/_/'ja' lus rdo rje'i go 'phang mngon gyur shog_/mthong ba'i chos la grol ba'i skal dman na/_/bar do gsum du gzhi klong grol ba dang*/_/rang bzhin sprul pa'i zhing bgrod phrin las mthus/_/'gro kun gdod ma'i sa la skyel nus shog_/ces mkhyen rtogs yon tan bdud rtsis mdzes pa'i mchog sprul bstan 'dzin phrin las kun khyab kyis dad mos thugs brtse chen po'i gangs can sa yi lte ba dbus gyur sprul pa'i zhing nas ched du gsung bskul gnang bzhin kun mkhyen chos kyi rgyal po yab sras kyi bstan zhabs su skyes pa'i rgyal khams kun tu rgyu ba rgan po 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer du 'bod pas zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gi gtsug lag khang gsar par mdo tshogs chen 'dus pa'i sgrub chen skabs bris te phul bas kun bzang thugs kyi bstan pa la bya ba byed nus pa'i rgyur gyur cig_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]