DKR-KABUM-11-DA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀ་དག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དབྱིངས་སོགས། བཀའ་སྲུང་ཙཎྜི་ཀའི་གསོལ་མཆོད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་ཕྲིན་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས། སྨན་བཙུན་ཌཱ་ཀིའི་རྒྱལ་མོའི་བསྟོད་ཕྲིན་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་ཕྲེང་བཅས།
Wylie title ka dag rdo rje btsun mo'i dbyings sogs/ bka' srung tsaN+Di ka'i gsol mchod bdud rtsi'i bcud len/ tshe ring mched lnga'i gsol phrin bkra shis char 'bebs/ sman btsun DA ki'i rgyal mo'i bstod phrin zla ba bdud rtsi'i 'dzum phreng bcas DKR-KABUM-11-DA-007.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 11, Text 7, Pages 35-37 (Folios 1a to 3b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Ka dag rdo rje btsun mo'i dbyings sogs bka' srung tsaN+Di ka'i gsol mchod bdud rtsi'i bcud len tshe ring mched lnga'i gsol phrin bkra shis char 'bebs sman btsun DA ki'i rgyal mo'i bstod phrin zla ba bdud rtsi'i 'dzum phreng bcas. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 11: 35-37. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity srung ma
[edit]
ཀ་དག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དབྱིངས། །ཁ་སྦྱོར་བདུན་གྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གཟུགས། །ག་ཎ་ཙཀྲའི་འཁོར་ལོའི་བདག །ང་བདག་གཟུང་འཛིན་བསྒྲལ་ལ་བསྟོད། །ཅ་ཅོའི་སྒྲ་རྟོག་ལས་འདས་པའི། །ཆ་མེད་ཀུན་འགྲོ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཇ་ཧང་མཚན་དཔེའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ཉ་ཟླའི་མདངས་བཞིན་མཛེས་ལ་བསྟོད། །ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་བསྟན་སྲུང་ཕྱིར། །ཐ་དད་ཉེར་བཞིའི་གནས་ཡུལ་ཀུན། །ད་ལྟ་སྐྱོང་བཞིན་འབུམ་ཕྲག་གི །ནཱ་རིའི་ཚོགས་རྗེའི་ཚུལ་དུ་སྟོན། །པཱ་ར་མི་ཏའི་པྲཛྙཱའི་དབྱིངས། །ཕ་རོལ་སྲིད་ཞི་ལས་བརྒལ་ཀྱང༌། །བ་གླང་ལྟ་བུའི་འགྲོ་སྒྲོལ་ཕྱིར། །མ་མོ་ཡོངས་གཙོ་བསྟན་ལ་འདུད། །ཙ་ཏུར་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཡི། །ཚ་ངར་མྱུར་མགྱོགས་གློག་ལྟ་བུས། །ཛ་ཡའི་བསྟན་དང་ཕན་བདེའི་དཔལ། །ཝ་ལེར་གསལ་མཛད་མ་གཅིག་བསྟོད། །ཞྭ་བཞིན་གསང་བསྟན་གཙུག་ཏུ་བཀུར། །ཟ་མ་ཙམ་ཡང་བྱ་ར་སྐྱོངས། །འ་འུར་ཉམས་པ་བདུན་དགྲ་གསོད། །ཡ་མཚན་ཐོགས་པ་མེད་ཁྱོད་བསྟོད། །ར་རི་དང་བྲལ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །ལ་འུར་གང་བཅོལ་ཐོགས་མེད་སྒྲུབས། །ཤ་ཟ་ཞིང་སྐྱོང་དྷཱ་ཀི་མ། །ས་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཐུ་ལྡན་བསྟོད། །ཧ་ཧ་རྒོད་སོགས་དུར་ཁྲོད་ཉུལ། །ཨ་ཧོའི་དགྱེས་དགུའི་བདག་ལ་དགོངས། མངྒ་ལས་སོ།། །། ༈ བཀའ་སྲུང་ཙཎྜི་ཀའི་གསོལ་མཆོད་བདུད་རྩི་བཅུད་ལེན་བཞུགས། ཧྲཱིཿ འཆི་མེད་ཌཱ་ཀིའི་དབང་མོ་ཙཎྜི་ཀ །མཆེད་དྲུག་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྣང་སྲིད་བདེ་ཆེན་ཀུན་བཟང་མཆོད་པས་བསྐངས། །རྣམ་འབྱོར་བུ་བཞིན་སྐྱོངས་མཛད་མ་མོར་བསྟོད། །ཉམས་ཆག་ཀུན་བཤགས་མཆོག་ཏུ་དགྱེས་པ་ཡིས། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དང་ཚེ་བསོད་འཕེལ་རྒྱས་མཛོད། །ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ཙཎྜི་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་བ་ལིངྟ་ཁ་ཧི། ཞེས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དྷརྨ་མ་ཏིས་བཀའ་བཞིན་མངྒ་ལས་ཕྲིན་ལས་སུ་གསོལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། །། ༈ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་ཕྲིན་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས་བཞུགས། ཧྲཱིཿ ལྷན་སྐྱེས་དབྱིངས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མཆེད་ལྔ་གཤེགས། །ཀུན་བཟང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། །ཡུམ་ཆེན་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་ལ་བསྟོད། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་མཆོད་པས་བསྐང༌། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་ཀུན་བཤགས་ཤིང་སྡོམ། །ཚེ་བསོད་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཌཱ་ཀི་ནི་པཉྩ་མ་མ་སརྦ་ཀརྨ་ཛྙཱ་ན་བ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པའང་འཁྲུལ་ཞིག་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བཞེད་བསྐང་སླད་རྒྱལ་ཁམས་པ་མངྒ་ལས་ཆུ་ཁྱི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་སྤེལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈ སྨན་བཙུན་ཌཱ་ཀི་རྒྱལ་མོའི་བསྟོད་ཕྲིན་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཧྲཱིཿ གསང་མཆོག་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དགྱེས་མའི་མཁར། །བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གཟུགས་བརྒྱས་སྒེག །ཕྲིན་ལས་མཚར་སྡུག་རྫོགས་པའི་རི་དྭགས་ཅན། །དགྱེས་འཛུམ་ཆགས་པའི་ཟུར་མིག་འདིར་གཟིགས་ཀྱཻ། །ཤིན་ཏུ་ཞི་བའི་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་ཉིད་ལས། །གཡོ་མེད་གཡོ་བའི་གར་མཁན་མཆིལ་པ་ཡིས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱང་འཁྱུད་ནུས་པའི། །སྒྱུ་རྩལ་འཕྲུལ་གྱི་མཆིལ་པ་ཞིང་འདིར་ཕོག །བདེ་དགའི་ཙཎྜ་ལི་ཡི་ཞུགས་ཕྲེང་གིས། །བརྟན་གཡོ་གཞོན་ནུའི་སིལ་ཁྲོལ་ལྟར་གཡོ་བའི། །དྭངས་མ་བཅུད་དུ་ཞུ་བའི་ཉིང་ཁུ་དེ། །གཞོམ་མེད་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་སྲོག་ཏུ་ཁུག །འབར་བའི་ཉི་མ་བཟོད་མེད་འཁུན་པའི་སྒྲས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདེ་ཆེན་ཟླ་བའི་རྒྱུན། །འཁོར་ལོ་བཞི་དབྱིངས་ཚལ་དུ་འབབ་པ་ལས། །བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་བྱེད་པོ་ཁྱོད་ལས་སུ། །ཁམས་གསུམ་ཟ་བྱེད་དྲག་ཤུལ་ལས་ཀྱི་མེ། །ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་གཟུང་འཛིན་བདུད་དགྲའི་ནགས། །སྲེག་བྱེད་ཚར་གཅོད་གནམ་ཞལ་རབ་གཏུམ་མ། །སྟོང་པའི་དབྱིངས་སུ་སྡུད་བྱེད་དུས་ཀྱི་དགྲ། །ཀུན་ཏུ་སིམ་སྟེར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མ། །བདེ་དགའི་རྩེད་འཇོའི་དམ་པོར་འཁྱུད་པ་ལས། །ཟུག་རྔུའི་གཡོ་བྲལ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་རོལ། །སྲིད་པའི་ས་བོན་གཅོད་པའི་མཚོན་དུ་གྲགས། །རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ཨེ་ཡི་ཟེའུ་འབྲུར། །འཁོར་འདས་བུང་བ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཡིས། །སྣང་སྲིད་སྐྱེད་དང་སྡུད་པའི་བཙུན་མོ་ལྔ། །ཀློང་ཆེན་འབྱུང་བའི་དེ་ཉིད་ཌཱ་ཀིར་ཤར། །དགའ་བཞིས་སྒེག་པའི་མེ་ཏོག་མནྡཱུ་ར། །ཕྲ་གཟུགས་འཁྲི་ཤིང་ངོགས་སུ་ཆེས་དཔའ་བས། །སྲིད་རྩེའི་བདེ་བས་སྲིད་ལས་འདས་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་སྦྲང་རྩིའི་དགའ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྦྱིན། །སྲིང་གཅིག་མཛེས་མར་འདོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི། །མགྲོན་དུ་ཁུག་པས་ལས་ཀྱི་དྲི་ཡི་བཞོན། །གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ནཱ་ད་ཡི། །རྒྱུད་མང་རྫོགས་པའི་གར་མཁན་གཅིག་པུར་ངེས། །རང་བྱུང་གསང་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཁོ་ན། །མཁའ་དབྱིངས་མངོན་སུམ་གཟུགས་ཅན་བཞིན་སྟོན་པའི། །བྱེད་ལས་ཕྱག་ན་ཐོགས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་མ། །རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་མ་ལུས་ཁྱོད་ལ་ཆགས། །ཞི་བྱེད་ཆུ་ཤེལ་ག་བུར་སྨན་མཆོག་གི །རྡུལ་མང་འཛག་པའི་ཀུ་མུ་དཱའི་སྐྱེད་ཚལ། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ལང་ཚོའི་མཚར་སྡུག་དཔྱིད། །དགྱེས་དགུར་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་རི་དྭགས་ཅན། །དཔལ་ཀུན་རབ་རྒྱས་ཀུན་དགས་དྲེགས་པའི་ཡིད། །ལེགས་ཚོགས་མཐའ་དག་སྡུད་པའི་ཕྱག་ཡངས་མས། །ཕྱ་གཡང་ནོར་བུའི་རྒྱན་ཕྲེང་འབུམ་ཕྲག་གིས། །སྤུད་པས་སིམ་སྟེར་མ་མ་མྱུར་ལ་གདུང༌། །བདེ་མྱུར་དབང་གི་རེག་བྱ་འཕོས་ཙམ་གྱིས། །བརྟན་གཡོ་འཆིང་སྡུད་འདོད་དགུར་གར་མཁན་ཅན། །ངོ་མཚར་དོན་ཡོད་འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་དེས། །ཆེ་དགུའི་ཡིད་ཀྱི་རབ་དགའ་དབང་དུ་བསྒྱུར། །ཚིམ་མེད་གཏུམ་ཆེན་རྔམས་པ་གླལ་བའི་ལྕེས། །གདེང་ཅན་ཆུ་སྲིན་ཁ་བཞིན་བཏབ་པའི་མོད། །ཕུང་བྱེད་དྲག་སྔགས་དམོད་པའི་གནམ་ལྕགས་མདས། །ཉེས་པའི་ལུས་སྲོག་ཁྱེར་བྱེད་ཤ་ཟ་མོ། །སྒྲིབ་གཉིས་ཀ་ནས་དག་པའི་དབྱིངས་ཆེན་པོར། །ནམ་ཡང་མི་གཡོ་མནལ་བའི་ཆོས་སྐུའི་ཐུགས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་ཡུམ་ཆེན་མོ། །འཕགས་བཞིའི་འབྱུང་གནས་གཅིག་པུར་རྒྱལ་བས་བསྔགས། །ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱའི་ལས་ཀྱི་རླུང༌། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་ཞུགས་གནས་ཐིམ་པ་ལས། །སྡུག་བསྔལ་བདེན་པས་སྤང་བའི་ལུང་རྟོགས་ཆོས། །ཟབ་ཞིའི་བཅུད་ཀྱིས་འགྲོ་ཀུན་སིམ་སྟེར་མཛོད། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་དགའི་མཛའ་ལྕུག་དང༌། །ནམ་ཡང་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དེ་ཉིད་ལ། །གཟོད་ནས་ངལ་འཚོ་གྱུར་པའི་དབུགས་འབྱིན་གྱིས། །འགྲོ་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་རྟག་ཏུ་སིམ་སྟེར་མཛོད། །དབྱིངས་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཐབས་ཀྱི་བདེ། །བདེ་དཔལ་ཤེས་རབ་འཛུམ་དཀར་གྱིས་བསྐྱངས་མཐུས། །མཐུ་སྟོབས་ཐོགས་མེད་ཇི་ལྟར་འདོད་དགུའི་ལས། །ལས་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྲིང་གཅིག་ཁྱོད་ལ་གཉེར། །ཆེས་མྱུར་དྲི་ཡི་བཞོན་དང་གློག་གར་འཕྲུལ། །དབྱར་གྱི་དགའ་བའི་ཆར་སྤྲིན་ལས་འཆར་བཞིན། །ཇི་ལྟར་འདོད་པ་འཇོ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཆར། །མི་ཟད་མཆོག་སྦྱིན་དགེ་མཚར་དེང་སྩོལ་ཅིག །དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལྷ་མོའི་སྒེག་འཛུམ་གྱིས། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རྩེད་དགས་ལེགས་སྐྱོངས་མཐུས། །ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་ཀྱིས། །དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པའང་མུ་ཏོབ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མངྒ་ལའི་མིང་ཅན་ལྷོ་འབྲུག་ཙནྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གངས་རིའི་ལ་ཐོད་བརྗིད་པའི་གནས་སུ་རྒྱུ་བའི་སྐབས་ཀུན་རྟོག་གི་རི་མོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ཕྲེང་བར་སྤེལ་པས་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་ཞིང༌། འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་དབུགས་འབྱིན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །།
[edit]

ka dag rdo rje btsun mo'i dbyings/_/kha sbyor bdun gyi sgyu 'phrul gzugs/_/ga Na tsakra'i 'khor lo'i bdag_/nga bdag gzung 'dzin bsgral la bstod/_/ca co'i sgra rtog las 'das pa'i/_/cha med kun 'gro longs spyod rdzogs/_/ja hang mtshan dpe'i rdo rje'i sku/_/nya zla'i mdangs bzhin mdzes la bstod/_/ta thA ga ta'i bstan srung phyir/_/tha dad nyer bzhi'i gnas yul kun/_/da lta skyong bzhin 'bum phrag gi_/nA ri'i tshogs rje'i tshul du ston/_/pA ra mi ta'i pradz+nyA'i dbyings/_/pha rol srid zhi las brgal kyang*/_/ba glang lta bu'i 'gro sgrol phyir/_/ma mo yongs gtso bstan la 'dud/_/tsa tur phrin las rnam bzhi yi/_/tsha ngar myur mgyogs glog lta bus/_/dza ya'i bstan dang phan bde'i dpal/_/wa ler gsal mdzad ma gcig bstod/_/zhwa bzhin gsang bstan gtsug tu bkur/_/za ma tsam yang bya ra skyongs/_/'a 'ur nyams pa bdun dgra gsod/_/ya mtshan thogs pa med khyod bstod/_/ra ri dang bral spyan gyis gzigs/_/la 'ur gang bcol thogs med sgrubs/_/sha za zhing skyong d+hA ki ma/_/sa gsum dbang bsgyur mthu ldan bstod/_/ha ha rgod sogs dur khrod nyul/_/a ho'i dgyes dgu'i bdag la dgongs/_mang+ga las so//_//__!__bka' srung tsaN+Di ka'i gsol mchod bdud rtsi bcud len bzhugs/_hrIH_'chi med DA ki'i dbang mo tsaN+Di ka_/mched drug 'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro ma/_/snang srid bde chen kun bzang mchod pas bskangs/_/rnam 'byor bu bzhin skyongs mdzad ma mor bstod/_/nyams chag kun bshags mchog tu dgyes pa yis/_/bstan 'gro'i dpal dang tshe bsod 'phel rgyas mdzod/_/oM dz+nyA na DA ki tsaN+Di ka sa pa ri wA ra ma hA su kha pU dza ba ling+ta kha hi/_zhes 'chi med grub pa'i drang srong chen po d+harma ma tis bka' bzhin mang+ga las phrin las su gsol ba don dang ldan par gyur cig/_//__!__tshe ring mched lnga'i gsol phrin bkra shis char 'bebs bzhugs/_hrIH_lhan skyes dbyings kyi DA ki mched lnga gshegs/_/kun bzang sgyu 'phrul drwa ba'i mchod sprin 'bul/_/yum chen rig 'dzin rnal 'byor skyong la bstod/_/phyi nang gsang ba bla med mchod pas bskang*/_/ma mo mkha' 'gro 'khrugs kun bshags shing sdom/_/tshe bsod bstan 'gro'i dpal yon rgyas par mdzod/_/oM badz+ra sa ma ya DA ki ni pany+tsa ma ma sarba karma dz+nyA na ba ling+ta kha kha khA hi khA hi/_zhes pa'ang 'khrul zhig nam mkha'i rnal 'byor gyi mchog sprul rin po che'i thugs bzhed bskang slad rgyal khams pa mang+ga las chu khyi gnam lo gsar du bzhad pa'i dga' ston du spel ba sid+d+hi rastu//_//__!__sman btsun DA ki rgyal mo'i bstod phrin zla ba bdud rtsi'i 'dzum phreng zhes bya ba bzhugs/_hrIH_gsang mchog rnam kun mchog ldan dgyes ma'i mkhar/_/bde chen sgyu 'phrul drwa ba'i gzugs brgyas sgeg_/phrin las mtshar sdug rdzogs pa'i ri dwags can/_/dgyes 'dzum chags pa'i zur mig 'dir gzigs kyai/_/shin tu zhi ba'i dbyings kyi ngang nyid las/_/g.yo med g.yo ba'i gar mkhan mchil pa yis/_/sras bcas rgyal ba'i thugs kyang 'khyud nus pa'i/_/sgyu rtsal 'phrul gyi mchil pa zhing 'dir phog_/bde dga'i tsaN+Da li yi zhugs phreng gis/_/brtan g.yo gzhon nu'i sil khrol ltar g.yo ba'i/_/dwangs ma bcud du zhu ba'i nying khu de/_/gzhom med a wa d+hU ti'i srog tu khug_/'bar ba'i nyi ma bzod med 'khun pa'i sgras/_/rdo rje sems dpa' bde chen zla ba'i rgyun/_/'khor lo bzhi dbyings tshal du 'bab pa las/_/bcu drug dga' ba'i byed po khyod las su/_/khams gsum za byed drag shul las kyi me/_/shin tu drag po'i gzung 'dzin bdud dgra'i nags/_/sreg byed tshar gcod gnam zhal rab gtum ma/_/stong pa'i dbyings su sdud byed dus kyi dgra/_/kun tu sim ster bdud rtsi sman gyi ma/_/bde dga'i rtsed 'jo'i dam por 'khyud pa las/_/zug rngu'i g.yo bral chags pa chen po'i rol/_/srid pa'i sa bon gcod pa'i mtshon du grags/_/rnam thar sgo gsum e yi ze'u 'brur/_/'khor 'das bung ba 'du 'bral med pa yis/_/snang srid skyed dang sdud pa'i btsun mo lnga/_/klong chen 'byung ba'i de nyid DA kir shar/_/dga' bzhis sgeg pa'i me tog man+dU ra/_/phra gzugs 'khri shing ngogs su ches dpa' bas/_/srid rtse'i bde bas srid las 'das pa yi/_/ye shes sbrang rtsi'i dga' ba khyod kyis sbyin/_/sring gcig mdzes mar 'dod pa'i sgyu rtsal gyi/_/mgron du khug pas las kyi dri yi bzhon/_/gzhom med rdo rje gsang ba'i nA da yi/_/rgyud mang rdzogs pa'i gar mkhan gcig pur nges/_/rang byung gsang ba chen po de kho na/_/mkha' dbyings mngon sum gzugs can bzhin ston pa'i/_/byed las phyag na thogs pa'i lhan skyes ma/_/rdo rje rig 'dzin ma lus khyod la chags/_/zhi byed chu shel ga bur sman mchog gi_/rdul mang 'dzag pa'i ku mu dA'i skyed tshal/_/mchog tu mi 'gyur lang tsho'i mtshar sdug dpyid/_/dgyes dgur 'dren pa'i pho nya ri dwags can/_/dpal kun rab rgyas kun dgas dregs pa'i yid/_/legs tshogs mtha' dag sdud pa'i phyag yangs mas/_/phya g.yang nor bu'i rgyan phreng 'bum phrag gis/_/spud pas sim ster ma ma myur la gdung*/_/bde myur dbang gi reg bya 'phos tsam gyis/_/brtan g.yo 'ching sdud 'dod dgur gar mkhan can/_/ngo mtshar don yod 'phrul gyi zhags pa des/_/che dgu'i yid kyi rab dga' dbang du bsgyur/_/tshim med gtum chen rngams pa glal ba'i lces/_/gdeng can chu srin kha bzhin btab pa'i mod/_/phung byed drag sngags dmod pa'i gnam lcags mdas/_/nyes pa'i lus srog khyer byed sha za mo/_/sgrib gnyis ka nas dag pa'i dbyings chen por/_/nam yang mi g.yo mnal ba'i chos sku'i thugs/_/shes rab pha rol phyin ma yum chen mo/_/'phags bzhi'i 'byung gnas gcig pur rgyal bas bsngags/_/nyi khri chig stong drug brgya'i las kyi rlung*/_/a wa d+hU ti'i zhugs gnas thim pa las/_/sdug bsngal bden pas spang ba'i lung rtogs chos/_/zab zhi'i bcud kyis 'gro kun sim ster mdzod/_/mchog tu mi 'gyur dga'i mdza' lcug dang*/_/nam yang 'du 'bral med pa'i de nyid la/_/gzod nas ngal 'tsho gyur pa'i dbugs 'byin gyis/_/'gro khams rgya mtshor rtag tu sim ster mdzod/_/dbyings dang 'du 'bral med pa'i thabs kyi bde/_/bde dpal shes rab 'dzum dkar gyis bskyangs mthus/_/mthu stobs thogs med ji ltar 'dod dgu'i las/_/las byed rdo rje'i sring gcig khyod la gnyer/_/ches myur dri yi bzhon dang glog gar 'phrul/_/dbyar gyi dga' ba'i char sprin las 'char bzhin/_/ji ltar 'dod pa 'jo ba'i phrin las char/_/mi zad mchog sbyin dge mtshar deng stsol cig_/dpyid kyi thig le lha mo'i sgeg 'dzum gyis/_/'du 'bral med pa'i rtsed dgas legs skyongs mthus/_/ji ltar 'dod pa'i phrin las mi zad kyis/_/don gnyis yid bzhin lhun gyis grub par mdzod/_/ces pa'ang mu tob kun tu rgyu mang+ga la'i ming can lho 'brug tsan+dan gyi rgyal khab gangs ri'i la thod brjid pa'i gnas su rgyu ba'i skabs kun rtog gi ri mo tshigs su bcad pa'i phreng bar spel pas rgyal bstan rin po che'i dpal yon 'phel zhing*/_'gro kun phan bde'i dbugs 'byin gyi rgyur gyur cig_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]