DKR-KABUM-06-CHA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་རབ་བརྗིད་དཔལ་གྱི་རྔམས་སྒྲ།
Wylie title thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i spros bcas sgrub chen gyi gtong thun rab brjid dpal gyi rngams sgra DKR-KABUM-06-CHA-014.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 14, Pages 111-133 (Folios 1a to 23a4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i spros bcas sgrub chen gyi gtong thun rab brjid dpal gyi rngams sgra. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 111-133. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ (rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus pa)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity dpal chen
Colophon

།ཅེས་པའང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་ལྷོ་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞེས་འཛམ་གླིང་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་སྙན་པར་གྲགས་པ་དོན་ལ་གནས་པ་གང་དུ་ས་སྐྱོངས་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་གི་མངའ་ཐང་ཆབ་སྲིད་བར་ཆད་མེད་པར་རྒྱལ་བ་རྟེན་འབྱུང་དུ་རང་བྱུང་པདྨའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་བཞིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ལོ་བསྟར་མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་དུ་རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མས་འཛུགས་གནང་ཚེ་མདོ་ཁམས་ཀྱི་སྤྲང་འཆལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་རྒན་པོ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་དུ་འབོད་པས་སུག་ལས་ཀྱི་ངལ་བ་འདིས་ཀྱང་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་དཀར་པོའི་ཚེས་ཀྱིས་འཁྱུད་པའི་ཟླ་བ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang rgya bod kyi sa mtshams su lho ljongs chos kyi rgyal khab zhes 'dzam gling tha gru kun tu snyan par grags pa don la gnas pa gang du sa skyongs chen po 'jigs med seng+ge dbang phyug gi mnga' thang chab srid bar chad med par rgyal ba rten 'byung du rang byung pad+ma'i lung gis bsngags pa bzhin thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i sgrub chen lo bstar mtha' 'dul gyi gtsug lag khang spa gro skyer chu'i gu ru'i lha khang du rgyal yum skal bzang chos kyi sgron mas 'dzugs gnang tshe mdo khams kyi sprang 'chal rdo rje slob dpon gyi gzugs brnyan rgan po 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer du 'bod pas sug las kyi ngal ba 'dis kyang snyigs dus bstan 'gro'i dpal yon dkar po'i tshes kyis 'khyud pa'i zla ba bzhin 'phel rgyas brtan pa'i rgyur gyur cig/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་རབ་བརྗིད་དཔལ་གྱི་རྔམས་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །ཀུན་འདུས་དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་གཅིག་དྲིལ། །དབྱེར་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །དེ་སྒྲུབ་གཏོང་ཐུན་དཔལ་གྱི་རྔམས་སྒྲ་སྤྲོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་ཆོག་གི་གོང་དུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནམ་རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱི་གཙོ་བོས་ཞྭ་ཆོས་བཅས་འདི་སྐད་དོ། །ཀྱཻ་སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ལས་སུ་རུང་ཞིང༌། །གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོར་འདུ་བར་འོས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ལེགས་པར་གསན་དུ་གསོལ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་རྣམས་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་ལམ་ལ་ཞུགས་པས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐབས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང༌། ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རྡོ་རྗེ་སྡོམ་པ་ཆེན་པོ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་ཀྱང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཛད་པ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་བསྟན་པའི་བྱེ་བྲག་སེར་སྐྱའི་ཁབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་སྒྱུ་མ་ཆེན་པོ་འཁོར་བརྒྱད་ཁྲི་དང་བཅས་པ་ལ་ཆགས་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འདོད་ཡོན་ལ་དགྱེས་དགུར་རོལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཐབས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་པས་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་དྲུག་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཛཾ་བུའི་གླིང་གི་ཡུལ་དབུས་རྡོ་རྗེ་གདན་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་སྟོན་པའི་སྔ་རོལ་དུ་མི་སྲུན་པའི་བདུད་ཀྱི་དུག་གསུམ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་གཡོ་སྒྱུའི་བྲིད་པ་ལ་མཁྱེན་པའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཁྲོ་བོ་དང༌། པདྨའི་ཕོ་ཉ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔལ་མོ། སྟོབས་བཅུའི་ནུས་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཁྲོ་བོ་མི་གཡོ་བའི་དཔུང་གིས་བདུད་དཔུང་མི་འཁྲུགས་ཕྲག་གཅིག་དཔའ་བཀོང་བས་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་བསྟན་ནས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཅན་གྱི་འདུས་པ་ལ་བསྟན་པ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་གླེང་གཞི་དང་སྦྱར་ན་བརྡ་དོན་རྟགས་གསུམ་གྱི་རཱུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བ་ནི་གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་ཆུ་མགོ་བརྡོལ་བའི་གླེང་གཞི་སྟེ། དང་པོ་ལྷན་སྐྱེས་དོན་གྱི་རཱུ་ཏྲ་ནི། ཀུན་འདུས་རིག་པའི་མདོ་ལས། བགེགས་ཀྱི་བགེགས་ཏེ་བགེགས་ཆེན་པོ། །དུག་ལྔའི་རྟོག་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེས། །ཕྱེད་དང་གསུམ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ན། །གཞི་རྩ་ངག་དང་ལུས་སེམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་རྟོག་གཟུང་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་དུག་ལྔའི་རཱུ་ཏྲ་ཆེན་པོའི་འཁོར་དུ་ཉོན་མོངས་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་དང་བཅས་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་དབང་བྱེད་པས་འཁྲུལ་པའི་ཚང་བཅས་ནས་འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་མི་ཟད་པ་བསྐྱེད་དེ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་མ་ཏྲཾ་ཀ་རུ་ཏྲ་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་ལ་གནས། ཚོགས་བརྒྱད་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཁ་ཏྲཾ་ཀ་རུ་ཏྲ་སེམས་ལ་གནས། མི་བདེན་འཁྲུལ་པའི་བདག་འཛིན་ཨ་ཀར་ཤ་རུ་ཏྲ་སེམས་ཅན་གྱི་ངག་ལ་གནས་པ་རྣམས་དང༌། མཚན་མ་བརྡའི་རཱུ་ཏྲ་ནི། སྔོན་འདས་པའི་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ན་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱོད་པའི་བསྟན་པ་ལ་དགེ་སློང་ཐུབ་དཀའ་གཞོན་ནུའི་སློབ་མ་ཐར་པ་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བས་སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྟན་པའི་གསང་བའི་གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་མ་རྟོགས་པར། སྦས་པའི་གསང་བ་སྦྱོར་སྒྲོལ་བརླང་པོར་སྤྱོད་པས། རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུའི་དམྱལ་བ་ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསྔལ་བསྐལ་པ་བཅུ་གཉིས་དང༌། ལྷ་སྔགས་རང་རྒྱུད་དུ་བཟླས་སྒོམ་གྱིས་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡི་དྭགས་སྲིན་པོ་ཆེན་པོའི་གཟུགས་སུ་བསྐལ་པ་བརྒྱད་དུ་སྐྱེས་ནས་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་བདུན་མན་ཆད་དབང་དུ་བྱས་ཤིང་གདུག་པ་ཅན་མཐའ་དག་བྲན་དུ་བཀོལ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བསྒྲལ་འོས་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། བཏགས་པ་མིང་གི་རཱུ་ཏྲ་ནི་གཞིར་གནས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རང་ངོ་མ་རིག་པས་ཁམས་གསུམ་དུ་འཁྱམས་པའི་དུག་གསུམ་གྱི་རང་གཟུགས་མཚན་རྟོག་གིས་བཅིངས་པའི་གདུག་ཅན་འབྱུང་པོའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་བསྒྲལ་བྱ། དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་མེད་དུ་རྟོགས་པ་ལྷ་ཡི་རྟོགས་པ་དུར་ཁྲོད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཧེ་རུ་ཀ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ། ས་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་ལྷ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པའི་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སྒྲོལ་གྱི་དགོངས་པ་ཚད་དུ་འཁྱོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་བཞེངས་པ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྒྲོལ་བྱེད་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་གིས་འབྲེལ་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་སྐྱེས་ཏེ་མི་གསང་བའི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་དྲག་པོ་ཕོ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲལ་ཞིང་གནས་སྤར་ཏེ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལར་དབང་བསྐུར། མ་འོངས་པར་ཐལ་བས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཐལ་བའི་དབང་པོར་འཚང་རྒྱ་བར་ལུང་བསྟན། སླས་ཀྱི་འཁོར་བདུད་ཀྱི་བུ་མོ་མྱོས་བྱེད་མ་སོགས་མ་ཆགས་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་ཡིད་འཕྲོག་སྟེ་གནས་ཡུལ་སྒོ་མ་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་སོགས་སྤྲུལ་ཏེ་བྲན་དུ་བྱས། རཱུ་ཏྲའི་ཕུང་པོ་ཛམ་གླིང་དུ་བོར་བ་ཡུལ་ཆེན་པོ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད། དེ་དག་རྣམས་སུ་རང་བྱུང་གི་མ་མོ་མཆོད་རྟེན་ཞིང་སྐྱོང་ཀླུ་དང་སྤྲིན་ལེགས་པས་བརྒྱན་ཅིང་སྐལ་ལྡན་ལ་ཉམས་རྟོགས། སྐལ་མེད་རྣམས་ཚར་གཅོད་པའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་རཱུ་ཏྲའི་འདོད་ཆགས་བཞི་ལ་དགོངས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞི། རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་ལ་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད། ཉོན་མོངས་ལྔ་ལ་དགོངས་པའི་རིགས་ལྔ་ཧེ་རུ་ཀ །གདུལ་བྱ་རྩ་བའི་དངོས་པོ་སྨིན་པའི་ཕྱིར་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་ཁྲོ་བོ་འཆོལ་བའི་ཚོགས་དང༌། ལྟས་ཆེན་པོ་བཅོ་ལྔ་སྤྲོས་ཏེ་སྒྲོལ་བྱེད་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་སྲིད་རྩ་ནས་བཅད་དེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པས་སྐལ་ལྡན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པས་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་ནི་སྒྲོལ་བའི་ཚུལ་ཏེ་དེ་ལྟར་སྔོན་བྱུང་སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་ཉམས་ལེན་དུ་སྦྱོར་དགོས་པའི་ཚུལ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གསང་བས། ཕྱི་ནང་གསང་བ་སྲུང་བྱ་སྟེ། །སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཚུལ་བཞིན་མནན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ས་གཞི་བརྟགས་བསླང་སྦྱང་བཟུང་དང༌། ཕྱི་ནང་བར་གྱི་མཚམས་བཅད་དང༌། ནང་མཚམས་མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་བའི་ལས་རིམ་དཔལ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་བའི་ཁོག་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་ནང་བསྒྲུབས་ན་བཀྲ་ཤིས་པ་དང༌། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་བསྒྲལ་བས་བགེགས་གཞན་གྱིས་བར་ཆད་མི་ནུས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་གཉིས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ལྷ་ཡི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་མ་ཏྲཾ་བཀུག་བསྒྲལ་སོགས་གཞུང་ཆེན་པོའི་སྒོམ་དོན་གསལ་འདེབས་བཞིན་པས་ཆོ་གའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པར་ཞུ། ༈ སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་གནས་སུ་བཀོད་པའི་སྐབས། ད་ལམ་ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་ཡང་རྩེ། མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉིང་ཁུ། ངོ་བོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བླ་མ་དྲག་པོ་མཐིང་ག་ལ་རྣམ་པ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དྲག་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་གནང་བ་ལ། དཔལ་ཆེན་ཞལ་ལུང་ལས། རིག་པ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ནི༔ ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གྲོལ་ས་སྟེ༔ མདོ་སྔགས་ཐེག་པ་བསམ་ཡས་སུ༔ བསྟན་ཀྱང་ཐེག་པ་གཅིག་ལས་མེད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྦྱང་གཞི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གནས་ཀྱང༌། སྦྱང་བྱ་གཉིས་འཛིན་ཆགས་སྡང་གི་རྣམ་པས་བྲལ་བྱའི་ཚུལ་དུ་བསྒྲིབས་པ་ཉིད། སྦྱོང་བྱེད་ཞི་ཁྲོ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བྱས་པས། སྦྱངས་འབྲས་གདོད་ནས་བཞུགས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཐེག་པ་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་དགོངས་པ་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བས་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། རྒྱུད་དོན་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཆེན་ལ། །བཞི་སྟེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གཞིས་བཟུང༌། །སྟ་གོན་རིམ་པས་སྒྲོམ་དུ་གཞུག །དངོས་གཞི་བསྙེན་སྒྲུབ་གཞུང་བསྲང་སྟེ། །མཐའ་རྒྱས་ཆོ་གས་རྗེས་བསྐྱང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང་དགོས་པས་གཞུང་ལས། དང་པོ་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས༔ གྲུབ་ཐོབ་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་པ་དང༔ ཁྱད་པར་དུར་ཁྲོད་རྩུབ་འགྱུར་ཚལ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ཡི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཙུག་ལག་གི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་དཔལ་ཁ་དང་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་པས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་གནས། ལྷུན་གྲུབ་ཡིད་འོང་གི་གནས། འཕྲལ་རྐྱེན་སྒྲུབ་པའི་གནས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དུ། ནང་གི་གནས་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་རང་ལུས་དང་བཅས་པས་གདོད་ནས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ལྷའི་འཁོར་ལོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ཤེས་པས་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ལྷའི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་དང༌། གསང་བའི་གནས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ངང་ན་གནས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཀློང་དུ་གནས་པར་རྟོགས་པ་དང༌། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལྟ་བ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གདེང་དང་ལྡན། སྒོམ་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་ལས་སུ་རུང་ཞིང་སྤྱོད་པ་ས་མ་ཡ་འབུམ་སྡེ་རྣམ་པར་དག །དབང་དང་མན་ངག་གི་བཀའ་བབ། ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་དོན་ཐུགས་སུ་ཆུད། ངང་རྒྱུད་རིང་ཞིང་ཕན་སེམས་ཆེ་བ། ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདེ་ཆེན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པའི་གཟུངས་མ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ། རིགས་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་འཁོར་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས་པ། དོན་གཉིས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་འཁོར་རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱི་སྟོན་པ་བཞི། བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་འཁོར་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པ། རྡོ་རྗེ་མཚམས་པ་གིང་དང་བཅས་པ། མཆོད་པའི་ཞལ་ཟས་སྦྱོར་བའི་འཁོར་རྡོ་རྗེ་དྲོད་འཛིན་བྱན་ཕོ་མོ་དང་བཅས་པ། དད་འདུས་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་བའི་འཁོར་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ། ཕྱི་ནང་བརྡ་སྦྱོར་བྱེད་པའི་འཁོར་རྡུལ་ཕྱགས་སྐྱེས་བུ་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་སྐལ་པ་ཅན། ང་རྒྱལ་དང་ཕྲག་དོག་ཆུང་བ། དད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་བ། ལྷག་པར་རྒྱལ་ཐེབས་རྣམས་ཀྱང་དབང་དང་དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་ཐོས་བསམ་གྱིས་རྒྱུད་དག་པ། དེ་ཁོ་ཉིད་ལ་བློ་སྦྱང་བ་ཤ་སྟག་ལགས་པ་དང༌། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་དུས་བཞི་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས། གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་བདག་ཅག་གི་མཉམ་མེད་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཡུམ་ལ་དྲིན་ལན་བསབ་པའི་མདོ་གསུངས་ནས་སླར་ཡང་ཛམྦུ་གླིང་གི་སྐྱེ་དགུའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བབས་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་ཐུགས་དམ་ཡང་ཕུར་གྱི་སྒོ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་མངོན་དུ་མཛད་དེ་དུས་ཆེན་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་གཟའ་སྐར་སྦྱོར་བྱེད་སོགས་དུས་ཚེས་དགེ་ཞིང་ཤིས་པར། ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། འཚོ་བ་ཟས། ནད་ཟློག་སྨན། དགྲ་ཟློག་མཚོན་སོགས་ཕྱིའི་ཡོ་བྱད། རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་རྫས། རྒྱན་རྫས། མཆོད་རྫས། དབང་གི་རྫས་ཏེ་ནང་གི་ཡོ་བྱད། ཏན་གྷན། ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་སྟེ་གསང་བའི་ཡོ་བྱད་དུ་བཤད་པ་སྤྱི་དང༌། ཕོ་བྲང་ཁྱིམ་དགུའི་རྟེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། བུམ་པ་མར་མེ་ཐོད་པ་དང༌། །ཕྱག་རྒྱ་ཕུར་བུ་ཙིཏྟ་དང༌། །མཆོད་གཏོར་ལིངྒ་ཉ་བོ་དག །སྒྲུབ་རྫས་རྟེན་གྱི་མཐར་ཐུག་ཡིན། །ཞེས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལུང་ལས་གསུངས་པ་དང༌། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས། སྒྲུབ་རྫས་ཐོད་སྐུ་སྔགས་བྱང་དང༔ ཙནྡན་དང་ནི་སེང་ཕུར་སོགས༔ སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་ཡིག་ལྟར་དུའམ༔ ཡང་ན་གཙོ་ཕུར་ཙམ་ལ་བསྟེན༔ ཞེས་གསུངས་པ་སྤྲོས་བཅས་རྟེན་སྒྲུབ་མཆོད་པའི་རྫས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདུ་བྱས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རི་མོ་བཀྲ་ཡལ་ལེ། སྣང་གསལ་གྱི་མར་མེ་འོད་ལྷག་གེ །བདུག་སྤོས་ཀྱི་དྲི་བཟང་ངད་ཐུལ་ལེ། རྡོ་རྗེའི་མཆེད་ལྕམ་སྤྲོ་དགའ་དང་བྱིན་རླབས་ཐིབས་སེ་འདུ་བའི་སྐབས་འདིར་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཉིད་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཛད་ཅིང་ཟབ་མོའི་དོན་སྟོན་པ་རྣལ་འབྱོར་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་མགོན་དུ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ཆེན་པོ་ལ་བཞུགས་པར་གསོལ། རིགས་བཞིའི་བསྐྱེད་རྫོགས་དང་ཛཔ་བསྙེན་བགྲང་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་བཞི་ཕྱོགས་བཞི། ཡབ་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་བསྟུན་ཞིང་སྦྱོར་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ཤེས་པའི་གཟུངས་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་རྣམས་ཡབ་ཀྱི་གཡོན་ཏུ། ཆོས་འཆད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཐེབས། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་སྟེར་བའི་རིན་ཆེན་རྒྱལ་ཐེབས། དབང་བསྐུར་བའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དབང་གི་རྒྱལ་ཐེབས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་བ་ལས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐེབས་རྣམས་ཀྱང་ཕྱོགས་བཞི། ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སྲུང་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་རྡོ་རྗེ་མཚམས་པ་ནུབ་བྱང༌། སྒྲོལ་བའི་ལས་དང་བརྡ་ལ་མཁས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཀིང་ཀ་ར་རྣམས་ལྷོ་ནུབ། གཡོ་སྒྱུ་མེད་པར་མི་མ་ཡིན་མཐོང་ཞིང་ཉུལ་ལེའི་བར་ཆད་བཟློག་ནུས་པའི་མིག་རྣོན་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པ་དང༌། དུས་སྦྱོར་དབྱུག་གུ་སོགས་ལ་མཁས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐབས་ཕྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་དྲོད་འཛིན་པ་གཉིས་བྱང་ཤར། བག་ལྡན་གཙང་སྦྲ་ཆེ་ཞིང་རྣམ་སྨིན་ལ་འཛེམ་པའི་རྡོ་རྗེ་བྱན་ཕོ་བྱན་མོ་དང༌། ང་རྒྱལ་མེད་ཅིང་བཀའ་བཞིན་སྲི་ཞུ་ལ་བརྩོན་པའི་རྡོ་རྗེ་རྡུལ་ཕྱགས་པ་རྣམས་ཤར་ལྷོ། མཆེད་ལྕམ་སྣོད་དང་ལྡན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱང་གྲལ་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་སྤྱོད་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་བ་ལུས་ཀྱི་སྐྱོན་དང༌། གྲངས་མང་ཞིང་བཟླས་པ་ལ་མི་བརྩོན་པ་ངག་གི་སྐྱོན་དང༌། ཞེ་སྡང་ཆེ་ཞིང་བྱམས་པ་ཆུང་བ་ཡིད་ཀྱི་སྐྱོན་དང༌། བརྗེད་ངེས་ཆེ་ཞིང་བག་ཟོན་ཆུང་བ་དམ་ཚིག་གི་སྐྱོན་དང༌། ཆང་ལ་དགའ་ཞིང་གཉིད་ཆེ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྐྱོན་དང༌། གཡེང་བ་ལ་དགའ་ཞིང་བསྒོམ་སྒྲུབ་ལ་སྐྱོ་བ་དད་པའི་སྐྱོན་ཏེ་དྲུག་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྤང་ཞིང༌། རྟོགས་པ་ཆེ་བས་ཆོས་ཉིད་དང་མི་ཕྱེད་པ། དད་གུས་ཆེ་བས་བླ་མ་དང་མི་ཕྱེད་པ། དམ་ཚིག་ཆེ་བས་ཡི་དམ་དང་མི་ཕྱེད་པ། བརྩེ་གདུང་ཆེ་བས་མཆེད་ལྕམ་དང་མི་ཕྱེད་པ། བརྟུལ་ཞུགས་ཆེ་བས་དམ་རྫས་དང་མི་ཕྱེད་པ། སྦྱོར་སྒྲོལ་བརྩོན་པས་གཟུངས་མ་དང་མི་ཕྱེད་པ། སྙིང་རྗེ་ཆེ་བས་སེམས་ཅན་དང་མི་ཕྱེད་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་བས་དངོས་གྲུབ་དང་མི་ཕྱེད་པ། སྐྱོན་དང་བྲལ་བས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་དང་མི་ཕྱེད་པ་སྟེ་ཡོན་ཏན་དགུ་པོ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརྩོན་ཞིང༌། གཞན་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་སྟོན་པ་དང༔ ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་འདི་དག་ལ༔ ཐ་དད་དུ་ནི་ཅུང་མིན་བརྟག༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་གྲོགས་དག་ཀྱང༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བལྟ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་བརྩོན་བྱ་ཞིང༔ དམ་པའི་ཚིག་ལས་འདའ་མི་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ་བསླབ་པ་སོགས་བཀའ་བསྒོ་བའི་ལས་རྣམས་བདེ་བླག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་ཐུགས་འདུན་དང་ལྡན་པས་འདིས་རྗེས་ཟློས་གནང་བར་ཞུ། ༈ དཔལ་གྱི་རྟགས་གདབ་པའི་སྐབས་སུ། འདིར་འདུས་པའི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་དོན་གྱི་དག་པ་སྦྱར་བས་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་པ་དང༌། རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་བས་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་པོར་ཤེས་པ་དང༌། བར་ཆད་ཀྱི་མི་ཚུགས་ཤིང་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པའི་རིགས་སུ་ངེས་པའི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་རོལ་པ་ཆེན་པོའི་ཆས་སུ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་སྟེ། ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། མ་འོང་དུས་ན་སྐྱེས་བུ་དག༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ངོ་བོ༔ སྐུ་གསུམ་ཕྲིན་ལས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་གྱི་བདག༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཚུལ་འཆང་བ༔ བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པོ་དེ་ལ་ནི༔ མ་རིག་ལོག་པར་ལྟ་བའི་ཚོགས༔ བདུད་བཞིའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ འཚེ་ཞིང་བར་དུ་གཅོད་པའམ༔ གདུག་ཅིང་འདའ་བར་ནུས་མ་ཡིན༔ ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་རྟགས་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྔོན་དཔལ་ཆེན་པོས་ཡི་དྭགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་བཏུལ་ཞིང་དེའི་ཆས་རྣམས་དཔའ་བའི་རྟགས་སུ་བཞེས་པ་ལས་བྱུང་བ། རཱུ་ཏྲ་སྡེ་གསུམ་བསྒྲལ་ནས་ཚར་གསུམ་གྱི་ཕྲེང་བ། རུ་ཏྲའི་ཆུང་མ་མ་ཆགས་ཐབས་ཀྱིས་རོལ་པས་དབང་དུ་བསྡུས་པ་རཀྟའི་ཐིག་ལེ། ཚངས་པ་ཆེན་པོ་བསྒྲལ་བ་ཞིང་ཆེན་གྱི་གཡང་གཞི། བརྒྱ་བྱིན་དང་དེའི་བཞོན་པ་གླང་པོ་ཆེ་བཏུལ་བ་གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་རློན། གཟའ་ཆེན་ཉི་མའི་བུ་མོ་སྟག་གདོང་སྤྱན་གཅིག་མ་བཏུལ་བ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས། ཀླུ་གདུག་པ་ཅན་བཏུལ་བ་སྦྲུལ་ནག་གི་ཆུན་པོ། སྲིན་མོ་ཉེར་བཞི་བཏུལ་བ་ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ། དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་དབང་དུ་བསྡུས་པ་ཞག་གི་ཟོ་རིས་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང༌། བརྡའི་དག་སྦྱོར་གྱི་དོན་ནི། ཡེ་ཤེས་ལྔ་པོ་དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་གཅིག་པས་ཐོད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་རྒྱུ་མའི་ཁོང་སེང་གིས་སྦྲེལ་བ། ཐུགས་རྗེ་ཅི་ཡང་འབྱུང་བ་བཞི་ཡིས་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་གླང་ཀོ །ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་དང་བྲལ་བའི་སྦྲུལ་ཆུན། ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་དང་ཚད་མེད་བཞི་ལྷུན་ལ་རྫོགས་པའི་གཡང་གཞི། ཁམས་གསུམ་རྟོག་པ་འཇོམས་པའི་སྟག་ཤམ། མ་རིག་རྣམ་རྟོག་གི་བུད་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས་བའི་མེ་དཔུང༌། དུག་ལྔ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་ཁྲག་ཆེན་གྱི་ཐིག་ལེ། རྒྱུད་དྲུག་འཁོར་བའི་བཅུད་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་གསོས་སུ་བླངས་བ་ཞག་ཆེན་གྱི་ཟོ་རིས། སྐྱེ་ཤི་རྩད་ནས་གཅོད་པ་ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ། དུག་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་རྫོགས་པ་ཐོད་ཕྲེང་ཚར་གསུམ། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བདུད་བཞི་བསྐྱོད་དུ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་བཅས་དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་སྟེ། རང་རང་གི་རིགས་དང་མཐུན་པར་དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་གསལ་སྣང་དང་སྙེམས་པས་དཔལ་གྱི་ཆས་རྣམས་མངའ་གསོལ་དུ་བཞེས་ཤིང༌། དོན་གྱི་དག་དྲན་དང་ལྡན་པར་དུག་ལྔ་རྩད་ནས་གཅོད། སྟོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་བཞི་ལྡན། མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར། གདུག་པ་ཅན་ཟིལ་གྱིས་མནན། ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ས་ལ་མངའ་མཛད་པ་ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔའི་ཚོམ་བུའི་དགོངས་པ་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པའི་ངང་འདིའི་རྗེས་ཟློས་གནང་བར་ཞུ། ༈ བསྲེ་བསྣན་གྱི་སྐབས་སུ་དམ་ཚིག་བསྒྲགས་པའི་རྗེས། སློབ་དཔོན་ནམ་རྒྱལ་ཚབ་པས། འོ་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཐུགས་མ་ཡེངས་པར་སྙན་ལྷན་ནེར་གསན་འཚལ། དེ་ཡང་གསང་སྔགས་དབང་གི་མཐའ་ཅན། དབང་དམ་ཚིག་གི་མཐའ་ཅན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དམ་ཚིག་ལ་བརྟེན་ནས་བགྲོད་དགོས་ཏེ། ཨ་ཏི་བཀོད་པའི་རྒྱུད་ལས། སྔ་རབས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌། །དམ་ཚིག་འདི་ལ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང༌། །ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌། །དམ་ཚིག་འདི་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །སླད་ཀྱིས་འབྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌། །དམ་ཚིག་འདི་ལ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་ཚིག་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཤེགས་ཤུལ་ཡིན་པས་གཅེས་སྤྲས་སུ་བཟུང་འཚལ་ཏེ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། དབང་སྲོག་དམ་ཚིག་རྗེས་སུ་བཟུང༌། །དབྱེ་ན་ས་ཡ་འབུམ་སྡེ་ལས། །བསྡུ་ན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སྟེ། །རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུ། །ཉམས་ན་རྡོ་རྗེའི་དམྱལ་བར་འགྲོ། །དེ་ཕྱིར་མིག་འབྲས་ལྟ་བུར་བཟུང༌། །ཉམས་ན་སླར་ལ་བཤགས་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་སྔོན་དུ་ནོད་ཅིང་དབང་སྲོག་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལ་འཇུག་དགོས། དམ་ཚིག་ནི་སྲོག་གི་དབང་པོ་དང་མཚུངས་ལ། ལམ་གྱི་རིམ་པ་གཞན་རྣམས་དབང་པོ་ཡན་ལག་གཞན་དང་མཚུངས་པས་འདིར་ཡང༌། སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ༔ དམ་ཚིག་ཉིད་ལ་བརྟེན་གྱུར་ཀྱང༔ ཞེས་གསུངས་པས་དམ་ཚིག་ཁོན་ལ་གཅེས་སྤྲས་སུ་འབད་འཚལ། དམ་ཚིག་གི་ལྷ་ནི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ཏེ། མཉམ་སྦྱོར་ལས། སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སེམས་གང་ཞིག །རྡོ་རྗེ་ཞེས་ནི་རབ་ཏུ་བརྗོད། །རྡོ་རྗེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གནས། །སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཞེས་གཞི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དམ་ཚིག་མི་ཕྱེད་པ་དེ་ཉིད་ལམ་དུ་མ་ཉམས་པར་སྟོན་པར་བྱེད་པ་དང༌། ཉམས་ན་བཤགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ལ། འབྲས་བུའང་དེའི་གོ་འཕང་གྲུབ་པ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཞི་བའི་སྐུར་བསྟན་པ་ལས་གཉིས་སུ་མེད་དོ། །དམ་ཚིག་གི་བདག་པོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སྟེ་དམ་ལས་མི་འདའ་བ་རྣམས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྩལ། དམ་ལས་འདས་ན་སྙིང་དབུས་རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་རབ་ཏུ་ཁྲོས་པས་མི་ཟད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པར་མཛད། དམ་ཚིག་གི་སྲུང་མ་ཕྲ་མེན་བཅུ་དྲུག །སྤྱན་པ་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་ཅིང་དགེ་སྡིག་གི་ལ་ཤན་འབྱེད་པ་ཡིན་པས་མངོན་ལྐོག་དང་ལེ་ལོ་མེད་པར། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱིས་བག་ཡོད་པར་བསྲུང་དགོས་ཤིང༌། གང་བསྲུང་བར་བྱ་བ་ནི་ས་མ་ཡ་འབུམ་སྡེ་གསུངས་པའང་ཐུན་མོང་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་ཉེར་བརྒྱད། སྒྲུབ་པ་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་རྣམས་སུ་འདུས་ཏེ། དེ་ཡང་རྩ་བའི་སྐུའི་དམ་ཚིག་ཏུ་སློབ་དཔོན་རྣམ་པ་བཞི་ཁོང་པའི་སྙིང་ལྟར་བཙའ། རྡོ་རྗེའི་མཆེད་བཞི་པོ་ལུས་དང་མིག་ལྟར་བལྟ། གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཏུ་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལྔ་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཉམས་སུ་ལེན། ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་སྤྱི་དང་བར་གསང་གསང་འོས་གཉེར་དུ་གཏད་པའི་གསང་བཅུ་སྦས། ཡན་ལག་གི་སྤྱད་བྱ། མི་སྤང་བ། དང་དུ་བླང་བ། ཤེས་བྱ། བསྒྲུབ་བྱའི་དམ་ཚིག་ལྔ་ཚན་ལྔ་ཡལ་བར་མི་འདོར་བར་བསྲུངས་བས་ཐུན་མོང་གི་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ཉེར་གཅིག་ལྟེམ་རྐྱང་མེད་པར་ལྷ་ཆོས་མི་ཆོས་བཀའ་ཆོས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བས་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །འཁོར་གསུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ལས་གུད་ན་མེད་པས་བསྲུང་མཚམས་བྲལ་བའི་ཡེ་བསྲུང་ཆེན་པོར་རྟོགས་པ་ལྟ་བའི་དམ་ཚིག་ཐུགས་རྗེའི་དཔྱང་ཐག་ལྡན་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་སུ་ཡང་མེད་ཅིང༌། ཉམས་པའང་མྱུར་དུ་འཆོས་པར་འགྱུར་རོ། །བང་མཛོད་འཕྲུལ་ལྡེ་ལས། སྤྱིར་ནི་གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་ནི། །བསྲུངས་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། །ས་མ་ཡ་ནི་འབུམ་སྡེ་ཡོད། །ཇི་བཞིན་པ་ཡི་ཆོས་ཉིད་ལ། །མ་བཅོས་པ་ཡི་བློ་བཞག་ན། །གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །མཉམ་ཉིད་གཡོ་བ་མེད་པར་ནི། །དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བ་ཡིན། །ཉམས་པའི་ཆད་པ་བྱུང་བ་ལས། །མགོན་སྐྱབས་དེ་ལས་ཆེ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས། ལྟ་བ་མཐར་ཕྱིན་པ་མ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་མོས་སློབ་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་ན་མེ་དང་འདྲ་སྟེ་འཚིག །སོ་མཚམས་ཀྱི་མཁར་དང་འདྲ་སྟེ་རང་གཞན་ཕུང༌། དུག་དང་འདྲ་སྟེ་ཐར་པའི་སྲོག་གཅོད། སྙིང་ཕྱུང་ན་སྨན་ཅི་ཙམ་བཏང་ཡང་བདེ་བར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་སྒོམ་སྒྲུབ་ལེགས་པ་ཅི་བྱས་ཀྱང་དམ་ཚིག་ཉམས་ན་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བ་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་རང་གཤེད་དུ་བབ་ནས་ཚེ་འདིར་མི་རུང་པ་དུ་མ་འབྱུང་ཞིང༌། ཕྱི་མ་དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་དོ་ཟླ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ཕྲིན་ལས་མཛད་ཀྱང་ཐར་པའི་དུས་མེད་པར་འགྱུར་ལ། ཉམས་པའི་རྒྱུ་ཡང་སློབ་དཔོན་གསང་ཞིང་རང་ཆེ་འབྱིན་པ། ལུང་མ་ནོས་པར་སློབ་དཔོན་གྱི་ས་བཟུང་བ། ཁ་སྤྱོད་དང་ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་པ། གསང་བ་སྨྲ་ཞིང་གསང་བའི་དམ་ཚིག་ཆེད་ཆེར་མི་འཛིན་པ། རྒྱལ་བློན་གྱི་བྱ་བ་སོགས་མི་ཆོས་ལ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ། ང་རྒྱལ་རང་མཐོང་ཆང་དད་ཆེ་བ། ཆོས་ལ་ཕྱོགས་རིས་ཆེ་ཞིང་གཤེ་སྐུར་མང་བ། བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད་ཀྱི་ཟུར་ཟ་བྱེད་པ། གཙང་དམེ་དང་རྟོག་པ་ཤས་ཆེ་བས་དམ་བཅའ་འདོར་ཞིང་གཉེན་པོ་མེད་པ། སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་དང་འགྲོགས་པ། ཐོས་པ་ཆུང་ཞིང་བླ་མ་མཁས་པ་དང་བྲལ་བ། སྤྱོད་པ་ཐོད་རྒལ་དུ་བྱེད་ཅིང་གཅིག་པུར་མི་ཚུགས་པ་སོགས་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་སྔ་རྟགས་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཆད་དུ་མ་འབྱུང་བར་གསུངས་པས། སྲོག་དང་མིག་འབྲས་ལྟར་བཙའ་བས་དམ་ཚིག་མི་ཉམས་པ་བསྲུང་ཞིང༌། ཉམས་ཆག་བྱུང་བ་དག་ཀྱང་རབ་ཀྱིས་ལྟ་བ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་ལ་ཟླ། འབྲིང་གིས་སྲོག་ལན་གསུམ་བཏང་བ་སོགས་ཐབས་ལ་མཁས་པས་བཤགས། ཐ་མས་ཀྱང་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོའི་སྒོ་ནས་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་བཤགས་པས་བཤགས་ཤིང་ཕྱིན་ཆད་བསྡམས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྲུང་བའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་འདྲ་བར་དགོས་འདོད་འབྱུང༌། ས་གཞི་དང་འདྲ་བར་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྐྱེད། ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གོ་འབྱེད། ཚེ་འདིར་ཡང་མ་ཉམས་པའི་སྔ་རྟགས་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་འབྱུང་ཞིང༌། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ཡིས། །དངོས་གྲུབ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་གྲུབ། ཕྲིན་ལས་བཞི་པོ་ཐོགས་མེད་ཅིང༌། རྟོགས་པ་མཆོག་གི་གོང་དུ་འཕེལ། །ཞེས་གསུངས། འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས། ཞིང་གཞན་བསྐལ་མང་སྡོམ་ལ་གནས་པ་བས། །སྐད་ཅིག་འདིར་གནས་འབྲས་བུ་རྫོགས་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པས་བག་ཡོད་དུས་ཐུང་ངུ་རེ་བསྟེན་ཡང་དོན་ཆེན་པོ་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་དག་ཀྱང་མདོར་བསྡུ་ན། སེམས་ལ་དགེ་བ་ཆ་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ་ཅིང༌། མི་དགེ་བ་ཆ་དང་བཅས་པ་བསྡམས་ནས་གཡོ་སྒྱུའི་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་འདུས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཕྲ་བ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྣམ་བཤད་པ། །ཀུན་ཀྱང་རང་གི་སེམས་ལས་སོ། །དེ་ཡི་འཕེན་པ་བླ་མས་ཤེས། །དེ་ཕྱིར་སེམས་ལ་འདྲིས་པའི་མིས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་མཐོང་བ་དང༌། །སྐུ་གསུམ་ཚད་དུ་འབྱོངས་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་འགྲུབ། །བླ་མ་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པའི་མིས། །མཁའ་འགྲོའི་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་དང༌། །དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་དང༌། །དུས་གསུམ་ལུང་ཡང་སྟོན་པ་དང༌། །སྐྱེ་ཤི་གཉིས་ལ་དབང་ཐོབ་འགྱུར། །གྲོགས་ལ་བརྩེ་གདུང་ལྡན་པའི་མིས། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བ་དང༌། །ཀུན་གྱིས་སྙན་པར་གྲགས་པ་དང༌། །གཟུགས་ཅན་ཀུན་ཀྱང་བྱམས་པ་དང༌། །མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་འདུ་བ་དང༌། །མ་བསྒྲུབས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བ་དང༌། །ངག་ལ་ནུས་པ་འབར་བ་དང༌། །དེ་བཞིན་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་འདིར། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །རྟག་ཏུ་དགོན་པར་གནས་པའི་མིས། །རླུང་སེམས་ཚད་མེད་ཟིན་པ་དང༌། །སྣང་བ་གྲོགས་སུ་འཆར་བ་དང༌། །རང་གི་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་འགྱུར། །བླ་མ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པའི་མིས། །ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་དང་ལྡན་པ་དང༌། །འཁོར་འདབས་རྒྱས་ཤིང་བསོད་ནམས་ལྡན། །འགྲོ་བ་ཡོངས་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །རྟག་ཏུ་དབང་རྫོགས་བྱས་པའི་མིས། །འགྲོ་བའི་གཙོ་བོར་འགྱུར་བ་དང༌། །ཀུན་གྱིས་མཐོང་བ་དགའ་བ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་འབྱོངས་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་རློབས་འགྱུར། །རྟག་ཏུ་གཏོར་མའི་ལས་བྱེད་པ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་རྣམས་རྫོགས་པ་དང༌། །བར་ཆད་མེད་ཅིང་ལས་རྣམས་འགྲུབ། །འདོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། །མཁའ་འགྲོ་བྲན་བཞིན་ཁོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་བག་ཡོད་དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་ལ་ནན་ཏན་ཏུ་གཟུང་བར་མཛོད་ཅིག ༈ བཟླས་དམིགས་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། ད་ལམ། མཆེད་ལྕམ་རྣམས་བསྙེན་པ་མི་བཅད་པར་ཤུབ་བུར་བཟླ་བཞིན་དུ་བསྒོམ་དོན་གསལ་འདེབས་ཅུང་ཟད་ཞུ་བ་ལ་གསན་འཚལ། དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ཆོས་འཁོར་བསམ་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་འདུ། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པ་འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡིན། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་སྒོ་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་ཡོད་པ་ལས་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལ་འདུ་སྟེ་རྒྱུད་ལས། བཀའ་ཡི་གསང་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་རྣམས། །བསྡུས་པས་སྒྲུབ་པ་བརྒྱད་དུ་འདུས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་དང༌། རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལ་མ་འདུས་པ་གང་ཡང་མེད། དེ་ཉིད་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མི་བཞི་ལ་སོགས་པས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་མངོན་གྱུར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སྟེ་གཞུང་ལས། གལྤོ་ལ་སོགས་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཏནྟྲ་ཀུན་གྱི་བཅུད་ཀྱང་འདྲིལ༔ ལས་ལ་མི་ལྟོས་དཔལ་ཆེན་པོའི༔ སྲོག་ནས་འཕྲོག་པས་རྣོ་ལ་མྱུར༔ དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ཉམས་སྟེང༔ བརྒྱུད་པ་བདུན་ལྡན་སྒྲུབ་ཐག་ཉེ༔ གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་ཀུན༔ སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་འདུ༔ རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་མཁས་པ་བཞི༔ གོང་འོག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་འཇིངས༔ བརྒལ་བར་མི་ནུས་བློ་དམན་ལ༔ བཅུད་དྲིལ་འདི་ལས་གཞན་མ་གསུངས༔ ཞེས་གསུངས། དེ་ལའང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྒྱུད་སྡེ་དང་ཟབ་པ་སྒྲུབ་སྡེ་གཉིས་ལས་སྐབས་སུ་བབ་པ་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དྲིལ་ཏེ། ཐོག་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་ཉིད་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་སུ་ཁྱད་པར་དྲུག་གིས་སངས་རྒྱས་པའི་དགོངས་ལས་མ་གཡོས་པར། སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲོན་མའི་སྤྲིན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་པ་དང༌། ཐུབ་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པས་མ་དག་པའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དང་མུ་མེད་པ་འདུལ་ཞིང༌། ཉིད་ལས་མི་གཞན་པའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་སྣང་བ་རྣམས་དང་ཐབས་ཅིག །ངེས་དོན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་སྤྱི་རྒྱུད་ལྔ་དང་སྒོས་རྒྱུད་བཅུ། ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡང༌། འཇམ་དཔལ་ལེའུ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་པ། ཟླ་གསང་ནག་པོའི་ལེའུ་གསུམ་པ་སོགས་འཇམ་དཔལ་སྐུ་རྒྱུད། རྟ་མཆོག་རོལ་པ། རྔོག་མ་ལེ་བརྒན་སོགས་པདྨ་གསུང་རྒྱུད། གལྤོ་ཆེ་ཆུང་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་སོགས་ཡང་དག་ཐུགས་རྒྱུད། བདུད་རྩི་བམ་བརྒྱད། བདུད་རྩི་འཁོར་ལོ་སོགས་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུད། རིགས་མཆོག་འབུམ་སྡེ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་སོགས་ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད། སྲིད་པའི་བེམ་ཆེན། སྐུ་རྒྱུད་འབུམ་ཏིག་སོགས་རྦོད་གཏོང་མ་མོའི་རྒྱུད། དྲེགས་པ་འདུས་པ་སྲོག་ཐིག་ནག་པོ་སོགས་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད། ཤེལ་ཕྲེང་དཀར་པོ། ཙིཏྟ་དམར་འབྱིན་སོགས་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སུ་བཞེངས་ནས་ངག་ཏུ་བསྡུས། ལྷ་གནས་གསུམ་དུ་ཡི་གེར་བཀོད་ཅིང་དགོངས་འགྲེལ་ལུང་གི་ཆོས་ལྔ་བཅས་མཛད་དེ་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ་ལ་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་གདམས་པས། སྤྱི་བྲེ་བྲག་གི་རྒྱུད་རྣམས་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་བུར་བཅུག་པ་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པར་སྦས། གསང་བའི་བདག་པོ་ཀུཉྫ་རའི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དགུ་ཡི་རང་གཟུགས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་བཞུགས་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམ་པ་དགུས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་སྒྲུབ་བཀའ་བྱེ་བྲག་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་སོགས་ལ་བཀའ་བབ། སྤྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲོམ་རིན་ཆེན་སྣ་བརྒྱད་ལས་བྱས་པ་ཀུན་འདུས་རིག་འཛིན་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝས་སྤྱན་དྲངས། ཐམས་ཅད་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི་རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་ཐོད་པའི་དུམ་བུ་ལས། སྟོན་བྱེད་གཙོ་དང་སྡུད་བྱེད་འཁོར༔ བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀུན༔ རང་ལས་ལོགས་སུ་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ལྟར་དུ་ཀློང་དགུའི་རྩལ༔ ཡི་དམ་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད༔ བྱང་སེམས་ལྟར་དུ་ཉེ་བའི་སྲས༔ རིག་འཛིན་ལྟར་དུ་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལས། ཁྱད་པར་དུ་པད་འབྱུང༌། བི་མ། བཻ་རོ། ནམ་སྙིང་སྟེ་མཁས་པ་མི་བཞི་དང༌། བཀའ་བབ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་བཅུད་རྣམས་རྒྱ་གར་དང༌། བོད་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞིས་གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེའི་ལམ་སྲོལ་ཕྱེ་ཞིང༌། ལྷག་པར་དུ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་གདུལ་བྱ་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་རྒྱལ་སྲིད། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། དེ་མཐུན་དམ་རྫས་བཅས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་དུ་གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སོགས་སྙིང་གི་བུ་དགུ་ལ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཞལ་ཕྱེ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་སོ་སོའི་མེ་ཏོག་ཇི་ལྟར་ཕོག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཞལ་མཐོང་ཞིང་ཐུན་མོང་གི་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཉི་ཟླ་གདན་དུ་བཏིང་བ་སོགས་དང༌། སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པས་ཐོག་དྲངས། རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ། ཡེར་པའི་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱ་རྩ། ཤེལ་བྲག་གི་སྔགས་པ་སུམ་ཅུ། ཡང་རྫོང་རྟོགས་ལྡན་ང་ལྔ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཚང་བརྡོལ། མཁས་པ་མི་བཞིས་གཉགས་ལོ་ཆེན་པོ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་མ་རྫོང་འཕྲང༌། ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་སྙིང་དང་འདྲ་བ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས། སྙིང་ཁྲག་དང་འདྲ་བ་གསང་རྫོགས། དྭངས་མ་དང་འདྲ་བ་རང་བྱུང་རང་ཤར། སྲོག་དང་འདྲ་བ་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང༌། ལུས་དང་འདྲ་བ་དྲེགས་འདུལ་རྣམས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དང༌། པད་གླིང༌། བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ་ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པོ་ལྔ་ཞེས་གྲགས་པ་དང༌། བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་པ་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས་པ་སོགས་བཀའ་བརྒྱད་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་དང༌། བླ་མ་དྲག་པོ་མཐིང་གའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྟེ་བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པས་བྱིན་རླབས་ལྷག་པར་དུ་ཆེ་བ་སྟེ། འདི་ནི་བླ་མ་ཡི་དམ་གྱི༔ རྣམ་པ་སྒྲུབ་པས་བྱིན་རླབས་མྱུར༔ ཞེས་དང༌། མ་འོངས་བསྐལ་པའི་ཐ་མ་ལ༔ སྔགས་ལ་སྤྱོད་ཅིང་དམ་ཚིག་འདྲལ༔ དེ་དག་འགོང་པོའི་དབང་གྱུར་ཏེ༔ བྱ་རུ་མི་རུང་སྣ་དགུ་སྤྱོད༔ དེ་ཀུན་བདག་ཏུ་ལྟ་ལས་བྱུང༔ དེ་ཡི་རྒྱུ་འབྲས་འཛོམས་པ་ལ༔ གཉེན་པོ་འདི་ལས་གཞན་དུ་མེད༔ ཅེས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་དང་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་དབྱེར་མེད་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་བཀའ་བབ་པའི་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཆོས་སྐོར་ལས་བྱོན་པ་དྲག་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དེས་ན་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལྟ་བུའི་ལྷ་སྔགས་ལ་བསྟེན་པ་སྐལ་པ་རེ་བཟང་སྙམ་པས། བླ་མ་ལ་མོས་གུས། ཡི་དམ་ལ་དད་སྤྲོ། མཆེད་ལྕམ་ལ་གདུང་ཤུགས། ལེ་ལོ་སྤང་བའི་བརྩོན་འགྲུས་བརྟན་པོའི་སྒོ་ནས། ཕྱི་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལྟར་ཐབས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ནང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ལྟར་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ཐམས་ཅད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། གསང་བ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ལྟར་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། དེ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཐག་བཅད་པ། ལ་དོར་བ། ས་བཟུང་བ་གསུམ་བསྐྱེད་རྫོགས་གུང་ཤིང་དགུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལས། ད་ལམ་ཕྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཙོ་ཆེར་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐབས་འདིར། ཞི་བར་བསྙེན་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་བྱེད་པ། ཁྲོ་བོ་སྒྲུབ་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་བ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ། རྣམ་དག་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་གསུམ་རབ་ཏུ་གསལ་ནས་ལྷ་གྱད་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ་ཡི་སྒྲུབ་ལུགས། ལུས་ཀྱིས་ཕྲེང་བ། ངག་གིས་སྙིང་པོ། ཡིད་ཀྱིས་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་ཏེ་བཟླ་ཚུལ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྔགས་དང༌། སྔགས་ཀྱི་གཞི། གཟུངས་དང་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ། རིག་པ་དང་རིག་སྔགས་ཀྱི་དོན་ཤེས་པས་འཕྲོ་འདུའི་ཕྲེང་བ་དང་བཅས་གསུང་གི་སྒྲུབ་ལུགས། རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག །སྐུ་འཇམ་དཔལ་འཆི་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་འཁོར་ལོ་བཞི་སོགས་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ལུགས་ཤེས་བྱ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ལ་མ་ཡེངས་པའི་གནད་མེད་ན་འབྲས་བུ་འབྱིན་མི་ནུས་པས། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་སེམས་སངས་རྒྱས་སུ་ཤར་བས་ལམ་ལ་བགྲོད་དུ་མེད་པར་ཤེས། སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བས་འབྲས་བུ་རང་བྱུང་ལྷུན་རྫོགས་སུ་ཤེས། སྡུག་བསྔལ་བདེ་ཆེན་དུ་ཤར་བས་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཉིད་དུ་ཁྱེར་ཤེས། ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བས་སྤང་བླང་དགག་སྒྲུབ་རང་སར་གྲོལ་བའི་གནད་ཤེས། རྣམ་རྟོག་ཆོས་ཉིད་དུ་ཤར་བས་ཆོས་སྐུ་རང་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པའི་དོན་ཤེས་པ་སྟེ་ཤར་བ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྣལ་འབྱོར་འབྲིང་རྣམས། སྟོང་གསུམ་ལྷའི་གཞལ་ཡས་སུ་གསལ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཆེ་ཆུང་དང་ཡངས་དོགས་མེད། ཕུང་ཁམས་ལྷ་རུ་གསལ་བས་བར་ཆད་གདོན་བགེགས་ཀྱི་ཡུལ་དང་བྲལ། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་སྣོད་དུ་གསལ་བས་མཆོད་གཏོར་ལ་བཟང་ངན་གྱི་མཚན་འཛིན་མེད། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རྫས་སུ་གསལ་བས་སྲུང་མ་དམ་ཅན་མི་དགྱེས་པའམ་མི་སྐོང་བའི་སྐྱོན་ཟད། གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གསལ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་ལུས་པ་རང་སེམས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། གསལ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་ལ། བསྐྱེད་རིམ་རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་ཏུ་བཟུང་བས་ལྷ་འགྲུབ་པའི་དུས་མེད། ཕྲིན་ལས་གྱེར་ལ་སྒོམ་མེད་དུ་བཟུང་བས་གསང་སྔགས་དམ་མེད་ལྟོ་ཕྱིར་བོན་ཁྱེར་དུ་སོང༌། སྔགས་དང་སྙིང་པོ་རང་རྒྱུད་པར་བཟུང་བས་བྱིན་རླབས་དང་ནུས་པའི་རྒྱུ་མེད། རྫས་དང་གཏོར་ཆུང་བཤོས་བུར་བཟུང་ཞིང་ཟ་འདོད་དང་བརྣབ་སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་དཀོར་དང་རྣམ་སྨིན་གྱི་འདམ་དུ་ཆུད། འབྲས་བུ་འཇིག་རྟེན་རྟག་ཆད་དུ་བཟུང་བས་རུ་ཏྲའི་གོལ་སར་ལྟུང་བ་སྟེ་སྔགས་པ་ཐ་མ་བཟུང་བ་ལྔས་མ་བཅིངས་བ་ནི་གལ་ཆེ། མདོར་ན་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ལ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ནི། ལྟ་བའི་གདེངས་ཀྱིས་འཁོར་འདས་རང་སེམས་སུ་ཐག་ཆོད་པ། སྒོམ་པའི་ཉམས་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་ཤར་བ། སྤྱོད་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་རྩལ་གྱིས་གང་བྱུང་ལམ་དུ་ལོངས་པ་ཞིག་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་བསྐྱེད་རྫོགས་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་བློས་བཅོས་ནས་བསྒོམ་པ་ནི་དཔེ། གདོད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི་དོན་ཏེ། སེམས་ཉིད་འགག་མེད་ཀྱི་འཆར་སྒོ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་རིམ། ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་དུ་ཁྲིག་གེར་གནས་པ་རྫོགས་རིམ། དེ་གཉིས་གསར་དུ་བསྲེ་མ་དགོས་པ། གདོད་ནས་ཙནྡན་དང་དྲི། ཉི་མ་དང་འོད་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་འབྲལ་མེད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གནས་པ། ངོ་བོ་གསལ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ནི་དོན། རང་བཞིན་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཤར་བ་གདོད་ནས་ལྷའི་འཁོར་ལོ་དག་པ་བརྡ། དེ་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལམ་དུ་ཕྱེད་པ་གཞི་རྟགས་ཏེ། སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་སུ་རང་བྱུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་མངོན་སུམ་གྱི་རིམ་གཉིས་ཐམས་ཅད་དེའི་ཁོངས་སུ་མ་འདུས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གནད་དེ་ལྟར་ངེས་པ་དང༌། རྒྱུད་ལས། དོན་གྲུབ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ནི། །སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་གཙོ་ཆེར་སྔགས་བཟླ་བ་ལའང༌། བུམ་དབང་དང་མཐུན་པའི་ཕྱི་རྩོལ་བཅས་ཚིག་འབྲུའི་སྔགས། གསང་དབང་དང་མཐུན་པའི་ནང་ལྷུན་གྲུབ་རང་བྱུང་གི་སྔགས། ཤེར་དབང་དང་མཐུན་པར་གསང་བ་སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྔགས། དབང་བཞི་པ་དང་མཐུན་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་བརྗོད་མེད་ཀྱི་སྔགས་རྣམས་དབང་པོ་དང་མཐུན་པར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གསུངས་ཤིང༌། རྩོལ་བཅས་ཀྱི་སྔགས་ལའང་སྤྲོ་བསྡུའི་བཟླས་པ། རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ། འགོག་བཟླས་སོགས་ཡོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། ཏིང་འཛིན་མེ་དང་འདྲ་བ་ལ། །བཟླས་བརྗོད་རླུང་དང་འདྲ་བས་བསྐུལ། །ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་ཞིང་བརྟན་པ་ནི་བུད་ཤིང་དང་མེའི་ས་བོན་རྒྱུ་རྐྱེན་འཛོམ་པ་ལ། གསང་སྔགས་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་བཟླས་བརྗོད་བྱེད་པ་ནི་རླུང་གི་དཔེར་མཛད་པས་མེ་དང་བུད་ཤིང་འཛོམ་པ་རླུང་གིས་བསྐུལ་ན་ལྷག་པར་འབར་བ་བཞིན་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྔགས་བཟླ་བ་འཛོམས་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་ངག་བཟླས་སྐབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། བཟླས་པ་བྱེད་ཚེ་ལོང་གཏམ་ཀྱལ་ཁ་དང༌། །ཁྲོ་དང་འཐབ་དང་ཤགས་དང་འཇུག་འཛིན་དང༌། །ཞུམ་དང་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་རྣམ་པར་སྤངས། །སྨྲ་དང་རྣམ་རྟོག་སྤྲོས་པ་རྣམ་པར་བཅད། །ལྷ་དང་སྔགས་ལས་གཞན་ལ་མི་བསམ་མོ། །ཞེས་པ་ལྟར་བཟླས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་དེ་ཉིད་ལས། ལན་གཅིག་ཙམ་ལ་སྔགས་བརྗོད་ན། །འདས་དང་འབྱུང་དང་འབྱུང་གང་ཡིན། །གང་གི་ལྕེ་ལ་སྨྲ་འགྱུར་བ། །དེ་དབང་བདེན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྔགས་ཀྱི་བདེན་པ་འགྲུབ་པས་བསྟན་སྲུང་མཐུ། ཚེ་མཐུ་བུ། ཟང་ཟིང་ནོར། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པར་གསུངས་ལ། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པས་དགྲ་གསུམ་སོད། བདུད་བཞི་ཆོམས། འགྲོ་དྲུག་གི་གཡང་ས་ཆོད། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་འགྱུར་བས་དད་བརྩོན་དྲག་པོས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར། སྣང་བ་ལྷ། ལྷ་རང་སེམས། སེམས་སྟོང་ཉིད། གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤེས་པའི་ངང་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞིའི་དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་ཞུ། ༈ སྒྲུབ་པ་གྲོལ་སྐབས་ཕན་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་ནི། དེ་ལྟར་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་བཞིན་ཚང་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་མཐའ་རྒྱས་སུ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཡང་སྤྱིར་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་བསྟན་སྙིང་གཏེར་གྱི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཐམས་ཅད། གུ་རུ་ཉིད་བོད་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བའི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་ནས། མ་འོངས་པདྨའི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཀུན༔ དེང་སང་གུ་རུའི་ཞལ་མཐོང་སྨོན་ལམ་བཏབ༔ ཐམས་ཅད་ལས་ཅན་ཡིན་པས་དགའ་བ་བསྒོམས༔ ཁོ་མོའི་ཚིག་འདི་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་དཀོན༔ ཞེས་གསུངས་པས་གཞུང་ཚད་ལྡན་ནས་གསུངས་པ་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་རྣམས་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོལ་རྩལ་ཡིན་པའང་གསུངས་ཏེ། དགོངས་འདུས་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས། མདོར་ན་ཨོ་རྒྱན་ངས་བསྟན་ཆོས་རྣམས་ལ༔ གཞུང་བཞིན་སུ་དང་སུ་ཡིས་སྤྱོད་པ་ཀུན༔ ཐམས་ཅད་ང་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་ངེས༔ མ་འོངས་ཀུན་གྱིས་ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམས་སྤོངས༔ གུས་པས་བཀུར་བསྟི་ཕུ་དུད་འབྲེལ་པ་ཞོག༔ ཅེས་གསུངས། ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལ་འབྲེལ་པ་བཞག་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས། བསྐལ་པར་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །ཕྱི་ནང་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སེལ། །ཕྱི་མ་ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། །ཅེས་དང༌། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། གསང་སྔགས་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་འདི་ཁོ་ན། །སྒྲུབ་ཆེན་འདི་ཡི་མིང་ཙམ་སུ་གང་འཛིན། །ཨོ་རྒྱན་ང་དང་སྙིང་ཁྲག་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། །ཞེས་དང༌། པདྨ་ང་ཡི་སྲོག་གི་དྭངས་མ་སྟེ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྲོག་སྙིང་འདི་ཁོ་ན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྤྱི་སྒྲུབ་འདི་ཀ་ཟབ། །འདི་འཆང་ཨོ་རྒྱན་ང་དང་འབྲལ་བ་མེད། །རིག་འཛིན་བརྒྱད་འདུས་དམ་ཅན་བྲན་དུ་ཁོལ། །ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་མར་གྱི་ཉིང་ཁུ་དང༌། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པ། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་འདིས་འགྲུབ་སྟེ། །དེ་ལ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཡིན། །ཚིག་ཚོགས་མང་བས་མི་ཟབ་དོན་ལ་འདི། །ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་ཐུགས་བཅུད་མིན་རེ་ཀན། །ཞེས་དང༌། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་ནས། བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ནི། གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨའི་ཐུགས་དམ་གྱི་ལྷ་རྩོད་མེད་དུ་གྲགས་པ་ཡིན་ཞིང༌། མ་འོངས་པ་ན་ཡང་རྗེས་འཇུག་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་མང་བར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཐེ་ཚོམ་དང་ཡིད་གཉིས་མ་བྱེད་པར་སྒྲུབ་ཅིག །ཤོད་ཅིག །སྟོན་ཅིག །སྒོམས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད་གླེགས་བམ་ཙམ་དད་པའི་རྟེན་དུ་བཟུང་ཡང༌། གསང་བའི་རྒྱུད་ཆེན་སྒྲུབ་ཡིག་གང་སུ་འཛིན། །དེ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཏེ། །ཤ་རུལ་དག་ལ་སྦྲང་མ་ཇི་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ཡང་དག །གཤིན་རྗེ། རྟ་མགྲིན། ཕུར་པ། ཕྱག་རྡོར། རིག་འཛིན་བླ་མ་སོགས་རེ་རེའང་མཚན་ཙམ་འཛིན་པ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཡོན་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་འདུས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་གིས་ལོ་གསུམ་མཚམས་དམ་དུ་བཅད་པ་ལས་ཀྱང་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་ཕན་ཡོན་ཆེ་སྟེ། རྒྱུད་ཆེན་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དད་བརྩོན་དྲག་པོས་སྒྲུབ་གྱུར་ན། །མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་སྤྱད་པས་ཀྱང༌། །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་གསང་སྔགས་ཁྱད། །དམ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་གསུངས། འདི་ལྟ་བུའི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་བ་མི་བདེན་སོགས་བསམ་མི་རུང་སྟེ། འདི་ཕྱོགས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མི་གང་སུ། །ཚེ་འདིར་ཡིད་དུ་མི་འོང་ཀུན་འདུས་ནས། །མནར་མེད་རྡོ་རྗེའི་དམྱལ་བ་དེར་འགྲོ་བས། །ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་གསང་དམ་སྲུངས། །ཞེས་ཀྱང་གདམས་པར་མཛད་ཅིང༌། མདོར་ན། བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དྲག་སྔགས་འདི། །གསང་སྔགས་ཀུན་གྱི་བཅུད་ཡིན་པས། །ནུས་པ་ཡོན་ཏན་བརྗོད་མི་ལངས། །ལས་མཐའ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་འགྲུབ། །ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀྱང་ཐོབ། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས། ཕན་ཡོན་དེ་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལ་དགའ་སྤྲོ་དད་མོས་ཡིད་ཆེས་དང་ལྡན་པས་སླད་ནས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་ཐེབས། གཟུངས་མ་མཆེད་ལྕམ་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་ཞིང་མར་མེ་གཅིག་ལ་བལྟས་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ང་རྒྱལ་སྒྲོ་སྐུར་སོགས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་ལ་སེལ་སླད་མི་གཞུག་པར་ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚུལ་དུ་བལྟ་དགོས་པ་དང༌། འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བ་རྣམ་ཀུན་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་སྲོག་གིས་བསྡུས་པའི་ལྷའི་ཚོམ་བུར་འཁོད་ཅིང༌། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་དགེ་བའི་ལས་ཆེན་པོ་བསགས་པའང་དོན་ཡོད་པར་བགྱི་བའི་སླད་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་བགྱིད་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རྫོང་འཕྲང་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་དབྱིངས། །ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ངང༌། །སྐྱེ་འགག་མེད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དོན། །ཡེ་ཤེས་མར་མེ་སྟོང་རྩར་ཤར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དངོས་པོའི་གཟུགས་དང་བྲལ་བ། ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཕུང་དུ་འབར་ཞིང་གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་ནི་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་མར་མེ། གཞི་ལས་གཞི་སྣང་དུ་གཡོས་ཏེ། ལྷུན་གྲུབ་རང་སྣང་གི་སྒོ་ནས་ཤར་ལུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མཚོན་པ་བརྡ་ཡི་མར་མེ། འདི་ལ་དབྱེ་བ་སྣང་ཚུལ་སྣོད་ཀུན་གཞིའི་ཀོང་བུ་རུ། བཅུད་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་སྡོང་བུ་ལ། གནས་ལུགས་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མར་ཁུས་གཏམས་ནས་རིག་པ་རང་གསལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར་བས་ལམ་གཞི་སྣང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་སྣང་འཕྲོ་བས། འབྲས་བུ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་དགྱེས་པར་བསྐང༌། སྣོད་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཀོང་བུར། བཅུད་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་དག་གི་སྡོང་བུ་ལ། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མར་ཁུས་གཏམས་ཏེ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མེ་སྦར་བས་ལམ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བས། འབྲས་བུ་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་དགྱེས་པ་བསྐང༌། སྣོད་ཀ་ཏི་ཤེལ་གྱི་ཀོང་བུ་རུ། བཅུད་ཚོར་ཕུང་རྣམ་དག་གི་སྡོང་བུ། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མར་ཁུས་གཏམས་ཏེ། ལམ་རྒྱང་ཞགས་འོད་གསལ་གྱི་མར་མེ་སྦར་བས་ལམ་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གྱིས། འབྲས་བུ་རིན་ཆེན་རིགས་དགྱེས་པར་བསྐང༌། སྣོད་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀོང་བུར། བཅུད་འདུ་ཤེས་རྣམ་དག་གི་སྡོང་བུ་ལ། སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མར་ཁུས་གཏམས་ཏེ། དག་པ་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར་བས། ལམ་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྣང་བས། འབྲས་བུ་གསུང་པདྨའི་རིགས་དགྱེས་པ་བསྐང༌། སྣོད་གཞོན་ནུའི་བུམ་སྐུའི་ཀོང་བུར་བཅུད་འདུ་བྱེད་རྣམ་དག་གི་སྡོང་བུ་བཙུགས་ཏེ། བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མར་ཁུས་གཏམས་ཏེ་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མེ་སྦར་བས། ལམ་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བས། འབྲས་བུ་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་བས། རྒྱུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས། རྐྱེན་འོད་དང་ཁ་དོག །བྱེད་ལས་སྒྲོན་མ་བཞིར་སྨིན་ཏེ་འཁོར་ལོ་བཞིའི་དབུས་སུ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་དང༌། སྤྱི་བོ་ནས་རྟོག་པ་མེད་པའི་སྐུ་འཆར་བ་ནི་མཚོན་བྱེད་རྟགས་ཀྱི་མར་མེ་སྟེ། དེ་དག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི་དབང་ལས་སྣང་གསལ་མར་མེ་འདི་ཡིས་མཚོན་བྱེད་དུ་བྱས། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཀློང་དགུའི་སྣང་བས་ཉོན་མོངས་པ་དགུ་ཡི་མུན་ཁང་བཅོམ། རྒྱུད་དྲུག་འཁོར་བའི་སྒོ་རྩད་ནས་བཅད། རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་མཐོང༌། རང་རྒྱུད་སྣང་བ་བཞི་ཡི་ཤུལ་མཚོན། རིག་སྟོང་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར། རང་གྲོལ་སྤྱོད་པ་ཅོག་བཞག་གིས་མཐའ་བརྟེན་ཏེ་བགྲོད་པར་བྱ་བའི་ལམ་ལྔ་དང་ས་བཅུ་བགྲོད་དུ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་དྭངས་སྲོག་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་འོད་ཟེར་འཕྲུལ་བཞད་ཀྱི་ཀློང་དམ་པར་བགྲོད་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱ་རྩོལ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཀློང་དུ་གདོད་ནས་སྐྱེ་འགག་འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བ་གཞི་རྫོགས་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་གདེང་ཆེན་ཐོབ། དབུགས་ཆེན་འབྱིན། རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པའི་ཐུགས་འདུན་རྩེ་གཅིག་པ་མཛད་ནས་སྨོན་ལམ་གྱི་རྗེས་ཟློས་གནང་བར་ཞུ། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་སོགས་མཐར་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་དང༌། ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ་བས་ལས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །སྤྲོས་བཅས་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་བཞེས་ཀུན། །རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའི་མན་ངག་ཁོ་ནའི་དོན། །མཚོན་བྱེད་གཏོང་ཐུན་སྙིང་པོ་འདི་ཙམ་ཡང༌། །བློ་ལྡན་མཁས་པའི་མདུན་སར་གསེར་ལྟར་བྲིམ། །དེ་ཕྱིར་གོང་མའི་གསུང་གི་སྣང་བ་ལ། །བརྟེན་ནས་གསར་སྤྲོས་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་འདི། །དངོས་གྲུབ་སྦྲང་རྩིའི་ཟིལ་མངར་འབུམ་འཇོ་བས། །རིག་འཛིན་འདུས་མང་ཟུང་འཇུག་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་ལྷོ་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞེས་འཛམ་གླིང་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་སྙན་པར་གྲགས་པ་དོན་ལ་གནས་པ་གང་དུ་ས་སྐྱོངས་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་གི་མངའ་ཐང་ཆབ་སྲིད་བར་ཆད་མེད་པར་རྒྱལ་བ་རྟེན་འབྱུང་དུ་རང་བྱུང་པདྨའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་བཞིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ལོ་བསྟར་མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་དུ་རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མས་འཛུགས་གནང་ཚེ་མདོ་ཁམས་ཀྱི་སྤྲང་འཆལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་རྒན་པོ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་དུ་འབོད་པས་སུག་ལས་ཀྱི་ངལ་བ་འདིས་ཀྱང་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་དཀར་པོའི་ཚེས་ཀྱིས་འཁྱུད་པའི་ཟླ་བ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i spros bcas sgrub chen gyi gtong thun rab brjid dpal gyi rngams sgra zhes bya ba bzhugs/ mkha' khyab ye shes rdo rje'i zhi khro'i lha/_/kun 'dus dpal chen sgrub sde brgyad gcig dril/_/dbyer med thod phreng rtsal la gus btud nas/_/de sgrub gtong thun dpal gyi rngams sgra spro/_/de la thog mar ma traM bsgral chog gi gong du rdo rje slob dpon nam rgyal thebs kyi gtso bos zhwa chos bcas 'di skad do/_/kyai skal ldan rdo rje'i rnal 'byor las su rung zhing*/_/gsang ba'i dkyil 'khor gnyan por 'du bar 'os pa'i rdo rje'i mched lcam rnams legs par gsan du gsol/_bdag cag dpon slob rnams gsang sngags rdo rje theg pa mchog gi lam la zhugs pas gzhi lam 'bras bu thams cad kyi skabs su thabs snying rje chen po dang*/_shes rab stong pa nyid dbyer mi phyed pa'i rdo rje sdom pa chen po las mi 'da' bas na bdag cag gi ston pa rnam 'dren bzhi pa chen po shAkya seng ge'i kyang thun mong ma yin pa'i rdo rje'i mdzad pa chen po bcu gnyis bstan pa'i bye brag ser skya'i khab tu rdo rje btsun mo'i sgyu ma chen po 'khor brgyad khri dang bcas pa la chags chen rdo rje'i sgyu rtsal gyi 'dod yon la dgyes dgur rol pa'i tshul gyis thabs kyi brtul zhugs mthar phyin par mdzad pas rigs brgya'i khyab bdag drug pa'i go 'phang mngon du mdzad pa'i phyir dzaM bu'i gling gi yul dbus rdo rje gdan byang chub shing drung du mngon par sangs rgyas pa'i mdzad pa ston pa'i snga rol du mi srun pa'i bdud kyi dug gsum gyi cho 'phrul gyi g.yo sgyu'i brid pa la mkhyen pa'i dbang phyug 'jam dpal gshin rje gshed khro bo dang*/_pad+ma'i pho nya sgrol ma myur ma dpal mo/_stobs bcu'i nus stobs rdo rje'i khro bo mi g.yo ba'i dpung gis bdud dpung mi 'khrugs phrag gcig dpa' bkong bas bar chad kyi g.yul las rgyal nas mi slob pa'i zung 'jug chen po mngon du bstan nas rdo rje theg pa bla med kyi rgyud sde bsam mi khyab pa rdo rje'i rigs can gyi 'dus pa la bstan pa dang*/_rdo rje theg pa rang gi rgyud kyi gleng gzhi dang sbyar na brda don rtags gsum gyi rU tra bsgral ba ni gsang sngags bstan pa'i chu mgo brdol ba'i gleng gzhi ste/_dang po lhan skyes don gyi rU tra ni/_kun 'dus rig pa'i mdo las/_bgegs kyi bgegs te bgegs chen po/_/dug lnga'i rtog pa nyid las skyes/_/phyed dang gsum gyi dur khrod na/_/gzhi rtsa ngag dang lus sems so/_/zhes gsungs pa ltar bdag rtog gzung 'dzin las skyes pa'i dug lnga'i rU tra chen po'i 'khor du nyon mongs brjod kyis mi lang ba dang bcas pas khams gsum gyi grong khyer la dbang byed pas 'khrul pa'i tshang bcas nas 'gro kun sdug bsngal gyi tshor ba mi zad pa bskyed de chos kyi bdag 'dzin ma traM ka ru tra sems can gyi lus la gnas/_tshogs brgyad gang zag gi bdag 'dzin kha traM ka ru tra sems la gnas/_mi bden 'khrul pa'i bdag 'dzin a kar sha ru tra sems can gyi ngag la gnas pa rnams dang*/_mtshan ma brda'i rU tra ni/_sngon 'das pa'i dus dpag tu med pa na bskal pa kun tu dga' bar sangs rgyas mi bskyod pa'i bstan pa la dge slong thub dka' gzhon nu'i slob ma thar pa nag po zhes bya bas slob dpon gyis bstan pa'i gsang ba'i gnas lugs de kho na nyid kyi lta ba ma rtogs par/_sbas pa'i gsang ba sbyor sgrol brlang por spyod pas/_rnam smin gyi 'bras bu'i dmyal ba tsha grang gi sdug bsngal bskal pa bcu gnyis dang*/_lha sngags rang rgyud du bzlas sgom gyis rgyu mthun gyi 'bras bu yi dwags srin po chen po'i gzugs su bskal pa brgyad du skyes nas gzugs khams gnas ris bcu bdun man chad dbang du byas shing gdug pa can mtha' dag bran du bkol ba'i dbang phyug chen po bsgral 'os kyi skal ldan du gyur pa dang*/_btags pa ming gi rU tra ni gzhir gnas rang byung gi ye shes rang ngo ma rig pas khams gsum du 'khyams pa'i dug gsum gyi rang gzugs mtshan rtog gis bcings pa'i gdug can 'byung po'i dbang phyug tu gyur pa rnams bsgral bya/_dbyings ye gnyis med du rtogs pa lha yi rtogs pa dur khrod chos kyi dbyings he ru ka thams cad 'dus pa/_sa chen po'i klong du lha brgyad du gyur pa'i srid zhi'i spyi dpal chen po khams gsum yongs sgrol gyi dgongs pa tshad du 'khyol ba'i ye shes klong dgu mi zad rgyan gyi 'khor lo'i khyab bdag tu bzhengs pa sgrub pa bka' brgyad kyi lha tshogs rnams sgrol byed dpa' bo chen po rnams kyis sngon gyi dam tshig gis 'brel ba'i bcom ldan 'das dpal rdo rje sems dpa' la sogs pa sangs rgyas thams cad tshad med pa'i thugs rje skyes te mi gsang ba'i gsang ba chen po'i drag po pho thams cad thugs rje thabs kyis bsgral zhing gnas spar te chos skyong ba'i ma hA kA lar dbang bskur/_ma 'ongs par thal bas khebs pa'i zhing du sangs rgyas thal ba'i dbang por 'tshang rgya bar lung bstan/_slas kyi 'khor bdud kyi bu mo myos byed ma sogs ma chags thabs kyi sbyor bas yid 'phrog ste gnas yul sgo ma dbang phyug nyer brgyad sogs sprul te bran du byas/_rU tra'i phung po dzam gling du bor ba yul chen po dang dur khrod chen po brgyad/_de dag rnams su rang byung gi ma mo mchod rten zhing skyong klu dang sprin legs pas brgyan cing skal ldan la nyams rtogs/_skal med rnams tshar gcod pa'i gnas su byin gyis brlabs te rU tra'i 'dod chags bzhi la dgongs pa'i rgyud sde bzhi/_rnam shes brgyad la dgongs pa'i sgrub chen bka' brgyad/_nyon mongs lnga la dgongs pa'i rigs lnga he ru ka_/gdul bya rtsa ba'i dngos po smin pa'i phyir sgyu 'phrul drwa ba'i dkyil 'khor mkha' khyab tu sprul nas khro bo 'chol ba'i tshogs dang*/_ltas chen po bco lnga spros te sgrol byed cho 'phrul chen po srid rtsa nas bcad de rdo rje theg pas skal ldan yongs su smin pas 'khor ba dong nas sprugs pa ni sgrol ba'i tshul te de ltar sngon byung ston pa'i rnam thar bzhin rjes 'jug gdul bya'i nyams len du sbyor dgos pa'i tshul shing rta chen po sangs rgyas gsang bas/_phyi nang gsang ba srung bya ste/_/srin po'i rgyal po tshul bzhin mnan/_/zhes gsungs pa ltar dkyil 'khor gyi sa gzhi brtags bslang sbyang bzung dang*/_phyi nang bar gyi mtshams bcad dang*/_nang mtshams ma traM bsgral ba'i las rim dpal chen po'i rnam thar gyi rjes su 'jug pa dang*/_ma traM bsgral ba'i khog pa gzhal yas khang du byin gyis rlabs pa'i nang bsgrubs na bkra shis pa dang*/_srid pa gsum gyi bgegs kyi rgyal po rnams bsgral bas bgegs gzhan gyis bar chad mi nus shing dngos grub gnyis myur du thob pa'i dgos pa yod pas rnal 'byor pa rnams khrag 'thung rol pa'i lha yi gsal snang dang nga rgyal brtan pos ma traM bkug bsgral sogs gzhung chen po'i sgom don gsal 'debs bzhin pas cho ga'i bya ba la 'jug par zhu/__!__sgrub pa po rnams gnas su bkod pa'i skabs/_da lam theg pa kun gyi yang rtse/_mdo rgyud thams cad kyi nying khu/_ngo bo gu ru rin po che'i thugs sgrub bla ma drag po mthing ga la rnam pa sgrub pa bka' brgyad kyi drag po dpal chen 'dus pa'i tshom bu tshogs sgrub gnang ba la/_dpal chen zhal lung las/_rig pa thig le nyag gcig ni:_chos rnams kun gyi grol sa ste:_mdo sngags theg pa bsam yas su:_bstan kyang theg pa gcig las med:_ces gsungs pa ltar sbyang gzhi 'gro ba thams cad rang bzhin lha'i dkyil 'khor du gnas kyang*/_sbyang bya gnyis 'dzin chags sdang gi rnam pas bral bya'i tshul du bsgribs pa nyid/_sbyong byed zhi khro dkyil 'khor 'khor lo'i rnam pa lam du byas pas/_sbyangs 'bras gdod nas bzhugs pa'i zung 'jug gi phyag rgya mngon du byed pa'i thabs khyad par can dang mthar thug gi theg pa gsang sngags bla med kyi bskyed rdzogs zab mo'i dgongs pa rjes su 'brel bas gsang ba yongs rdzogs chen po'i rgyud las/_rgyud don gsang ba'i sgrub chen la/_/bzhi ste phun sum tshogs gzhis bzung*/_/sta gon rim pas sgrom du gzhug_/dngos gzhi bsnyen sgrub gzhung bsrang ste/_/mtha' rgyas cho gas rjes bskyang ngo*/_/zhes gsungs pa ltar phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi bzung dgos pas gzhung las/_dang po dben zhing nyams dga'i gnas:_grub thob zhabs kyis bcag pa dang:_khyad par dur khrod rtsub 'gyur tshal:_zhes gsungs pa ltar phyi yi gnas phun sum tshogs pa rang byung grub pa'i dpa' bo rnams kyis dpal he ru ka'i gnas su byin gyis brlabs/_gtsug lag gi gzhung las bshad pa'i dpal kha dang las bzhi sgrub pa'i mthun rkyen 'dzoms pas bkra shis dge ba'i gnas/_lhun grub yid 'ong gi gnas/_'phral rkyen sgrub pa'i gnas rnams kyi mtshan nyid kun ldan du/_nang gi gnas phyi nang snod bcud rang lus dang bcas pas gdod nas gdan gsum tshang ba'i lha'i 'khor lor rnam par dag pa yin pa la yin par shes pas dag mnyam bden pa dbyer med lha'i rang bzhin du shes pa dang*/_gsang ba'i gnas 'khor 'das kyi chos thams cad chos nyid de kho na nyid du lhun gyis grub pa'i ngang na gnas kyang chos kyi dbyings 'gyur ba med pa'i klong du gnas par rtogs pa dang*/_ston pa phun sum tshogs pa rdo rje slob dpon lta ba gnyis su med pa'i gdeng dang ldan/_sgom pa bskyed rdzogs las su rung zhing spyod pa sa ma ya 'bum sde rnam par dag_/dbang dang man ngag gi bka' bab/_theg pa rim dgu'i don thugs su chud/_ngang rgyud ring zhing phan sems che ba/_tshogs kyi dkyil 'khor chen po'i mgon dang dpung gnyen du gyur pa don gyi slad du mtshan nas smos na _ zhes bya ba dang*/_'khor phun sum tshogs pa bde chen rgyud la skyed pa'i gzungs ma lus ngag yid gsum gyi mtshan nyid dang ldan pa/_rigs lnga'i dngos grub sgrub pa'i 'khor rdo rje rin chen pad+ma las kyi gtso bo bzhi yum dang bcas pa/_don gnyis phrin las sgrub pa'i 'khor rgyal thebs kyi ston pa bzhi/_bar chad dgra bgegs sgrol ba'i 'khor rdo rje spyan pa/_rdo rje mtshams pa ging dang bcas pa/_mchod pa'i zhal zas sbyor ba'i 'khor rdo rje drod 'dzin byan pho mo dang bcas pa/_dad 'dus thugs rjes bzung ba'i 'khor rdo rje'i mched dang lcam dral/_phyi nang brda sbyor byed pa'i 'khor rdul phyags skyes bu ste/_thams cad kyang bsags pa sngon du song ba'i skal pa can/_nga rgyal dang phrag dog chung ba/_dad pa dang brtson 'grus che ba/_lhag par rgyal thebs rnams kyang dbang dang dam tshig ldan zhing thos bsam gyis rgyud dag pa/_de kho nyid la blo sbyang ba sha stag lags pa dang*/_dus phun sum tshogs pa/_thog mtha' dbus med dus bzhi mnyam pa chen po'i ngang las/_gdul bya'i snang ngor bdag cag gi mnyam med don thams cad grub pa sum cu rtsa gsum gyi lha yul du yum la drin lan bsab pa'i mdo gsungs nas slar yang dzam+bu gling gi skye dgu'i bsod nams kyi zhing du rdzu 'phrul gyis babs pa dang*/_slob dpon sangs rgyas gnyis pas bal yul yang le shod du thugs dam yang phur gyi sgo nas phyag rgya chen po'i rig 'dzin mngon du mdzad de dus chen tha skar zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur gza' skar sbyor byed sogs dus tshes dge zhing shis par/_yo byad phun sum tshogs pa/_'tsho ba zas/_nad zlog sman/_dgra zlog mtshon sogs phyi'i yo byad/_rten rdzas sgrub rdzas/_rgyan rdzas/_mchod rdzas/_dbang gi rdzas te nang gi yo byad/_tan g+han/_shes rab snying rje ste gsang ba'i yo byad du bshad pa spyi dang*/_pho brang khyim dgu'i rten thun mong ma yin pa/_bum pa mar me thod pa dang*/_/phyag rgya phur bu tsit+ta dang*/_/mchod gtor ling+ga nya bo dag_/sgrub rdzas rten gyi mthar thug yin/_/zhes bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i phrin las kyi lung las gsungs pa dang*/_gzhung 'di nyid las/_sgrub rdzas thod sku sngags byang dang:_tsan+dan dang ni seng phur sogs:_spros bcas sgrub yig ltar du'am:_yang na gtso phur tsam la bsten:_zhes gsungs pa spros bcas rten sgrub mchod pa'i rdzas ma tshang ba med pa 'du byas/_dkyil 'khor gyi ri mo bkra yal le/_snang gsal gyi mar me 'od lhag ge_/bdug spos kyi dri bzang ngad thul le/_rdo rje'i mched lcam spro dga' dang byin rlabs thibs se 'du ba'i skabs 'dir ston pa rdo rje slob dpon nyid bskyed rdzogs kyi dgongs pa mdzad cing zab mo'i don ston pa rnal 'byor yongs kyi dpal mgon du 'dus pa rgya mtsho'i dbus su rdo rje'i khri chen po la bzhugs par gsol/_rigs bzhi'i bskyed rdzogs dang dzapa bsnyen bgrang ba'i rgyal tshab chen po bzhi phyogs bzhi/_yab kyi dgongs pa dang bstun zhing sbyor ba'i sgyu rtsal shes pa'i gzungs ma kun tu bzang mo rnams yab kyi g.yon tu/_chos 'chad pa rdo rje rgyal thebs/_dngos grub kyi rdzas ster ba'i rin chen rgyal thebs/_dbang bskur ba'i bya ba byed pa dbang gi rgyal thebs/_phrin las kyi gzhung bsrang ba las kyi rgyal thebs rnams kyang phyogs bzhi/_phyi nang bar chad srung ba'i brtul zhugs can rdo rje mtshams pa nub byang*/_sgrol ba'i las dang brda la mkhas pa rdo rje'i king ka ra rnams lho nub/_g.yo sgyu med par mi ma yin mthong zhing nyul le'i bar chad bzlog nus pa'i mig rnon rdo rje spyan pa dang*/_dus sbyor dbyug gu sogs la mkhas shing phrin las kyi skabs phyed pa rdo rje drod 'dzin pa gnyis byang shar/_bag ldan gtsang sbra che zhing rnam smin la 'dzem pa'i rdo rje byan pho byan mo dang*/_nga rgyal med cing bka' bzhin sri zhu la brtson pa'i rdo rje rdul phyags pa rnams shar lho/_mched lcam snod dang ldan pa rin po che lta bu'i gang zag rnams kyang gral gyi bar du bzhugs te/_thams cad kyang chos spyod la brtson 'grus chung ba lus kyi skyon dang*/_grangs mang zhing bzlas pa la mi brtson pa ngag gi skyon dang*/_zhe sdang che zhing byams pa chung ba yid kyi skyon dang*/_brjed nges che zhing bag zon chung ba dam tshig gi skyon dang*/_chang la dga' zhing gnyid che ba ting nge 'dzin gyi skyon dang*/_g.yeng ba la dga' zhing bsgom sgrub la skyo ba dad pa'i skyon te drug po rnam pa thams cad du spang zhing*/_rtogs pa che bas chos nyid dang mi phyed pa/_dad gus che bas bla ma dang mi phyed pa/_dam tshig che bas yi dam dang mi phyed pa/_brtse gdung che bas mched lcam dang mi phyed pa/_brtul zhugs che bas dam rdzas dang mi phyed pa/_sbyor sgrol brtson pas gzungs ma dang mi phyed pa/_snying rje che bas sems can dang mi phyed pa/_ting nge 'dzin gsal bas dngos grub dang mi phyed pa/_skyon dang bral bas 'bras bu sangs rgyas dang mi phyed pa ste yon tan dgu po la rnam pa kun tu brtson zhing*/_gzhan yang rtsa rgyud las/_snyigs ma'i dus kyi ston pa dang:_da lta sangs rgyas 'di dag la:_tha dad du ni cung min brtag:_rdo rje gsang ba'i grogs dag kyang:_de dang rjes su mthun par blta:_sgo gsum gus pas brtson bya zhing:_dam pa'i tshig las 'da' mi bya:_zhes gsungs pa'i don la bslab pa sogs bka' bsgo ba'i las rnams bde blag tu bsgrub par bgyi'o snyam pa'i thugs 'dun dang ldan pas 'dis rjes zlos gnang bar zhu/__!___dpal gyi rtags gdab pa'i skabs su/_'dir 'dus pa'i rig 'dzin sgrub pa po rnams don gyi dag pa sbyar bas lha dang gnyis su med par rtogs pa dang*/_rtags kyi phyag rgya bcings bas mkha' 'gro dam can pho mo rnams kyis sgrub pa por shes pa dang*/_bar chad kyi mi tshugs shing thabs kyi theg pa'i rigs su nges pa'i 'bras bu myur du 'grub pa sogs dgos pa du ma dang ldan pa'i he ru ka rol pa chen po'i chas su 'jug pa'i skabs su bab pa ste/_che mchog 'dus pa rtsa ba'i rgyud las/_ma 'ong dus na skyes bu dag:_dus gsum sangs rgyas kun ngo bo:_sku gsum phrin las che ba'i mchog:_kun tu bzang po kun gyi bdag:_he ru ka yi tshul 'chang ba:_brtul zhugs bzang po de la ni:_ma rig log par lta ba'i tshogs:_bdud bzhi'i phyogs su gtogs rnams kyis:_'tshe zhing bar du gcod pa'am:_gdug cing 'da' bar nus ma yin:_zhes gsungs/_de yang rtags phyag rgya'i dbang du byas na/_sngon dpal chen pos yi dwags kyi gtso bo dur khrod bdag po btul zhing de'i chas rnams dpa' ba'i rtags su bzhes pa las byung ba/_rU tra sde gsum bsgral nas tshar gsum gyi phreng ba/_ru tra'i chung ma ma chags thabs kyis rol pas dbang du bsdus pa rak+ta'i thig le/_tshangs pa chen po bsgral ba zhing chen gyi g.yang gzhi/_brgya byin dang de'i bzhon pa glang po che btul ba glang chen gyi ko rlon/_gza' chen nyi ma'i bu mo stag gdong spyan gcig ma btul ba stag gi sham thabs/_klu gdug pa can btul ba sbrul nag gi chun po/_srin mo nyer bzhi btul ba thal chen gyi tshom bu/_dbang mo nyer brgyad dbang du bsdus pa zhag gi zo ris la sogs pa byung ba yin zhing*/_brda'i dag sbyor gyi don ni/_ye shes lnga po don dam spros bral gyi dbyings su gcig pas thod skam lnga'i dbu rgyan rgyu ma'i khong seng gis sbrel ba/_thugs rje ci yang 'byung ba bzhi yis 'gro don mdzad pa'i glang ko_/phyin ci log bzhi dang bral ba'i sbrul chun/_phrin las rnam pa bzhi dang tshad med bzhi lhun la rdzogs pa'i g.yang gzhi/_khams gsum rtog pa 'joms pa'i stag sham/_ma rig rnam rtog gi bud shing ye shes chen po'i dbyings su sbyangs ba'i me dpung*/_dug lnga dbang du sdud pa'i khrag chen gyi thig le/_rgyud drug 'khor ba'i bcud tshogs gnyis kyi gsos su blangs ba zhag chen gyi zo ris/_skye shi rtsad nas gcod pa thal chen gyi tshom bu/_dug gsum sku gsum du rdzogs pa thod phreng tshar gsum/_stong pa nyid la bdud bzhi bskyod du med pa'i rdo rje'i go khrab bcas dpal gyi chas bcu ste/_rang rang gi rigs dang mthun par dpal chen sgrub sde bka' brgyad kyi dkyil 'khor 'khor lo'i gsal snang dang snyems pas dpal gyi chas rnams mnga' gsol du bzhes shing*/_don gyi dag dran dang ldan par dug lnga rtsad nas gcod/_stobs bcu dang mi 'jigs bzhi ldan/_ma mo mkha' 'gro thams cad la dbang bskur/_gdug pa can zil gyis mnan/_yi ge 'khor lo tshogs chen gyi sa la mnga' mdzad pa zhi khro 'dus pa'i sgrub pa bka' brgyad bdun brgya nyer lnga'i tshom bu'i dgongs pa las g.yel ba med pa'i ngang 'di'i rjes zlos gnang bar zhu/__!__bsre bsnan gyi skabs su dam tshig bsgrags pa'i rjes/_slob dpon nam rgyal tshab pas/_'o skal pa dang ldan pa'i rdo rje'i mched lcam rnams thugs ma yengs par snyan lhan ner gsan 'tshal/_de yang gsang sngags dbang gi mtha' can/_dbang dam tshig gi mtha' can zhes gsungs pa ltar rdo rje theg pa'i lam thog mtha' bar gsum dam tshig la brten nas bgrod dgos te/_a ti bkod pa'i rgyud las/_snga rabs 'das pa'i sangs rgyas kyang*/_/dam tshig 'di la brten te byung*/_/da ltar bzhugs pa'i sangs rgyas kyang*/_/dam tshig 'di la rab tu gnas/_/slad kyis 'byon pa'i sangs rgyas kyang*/_/dam tshig 'di la rab tu bsgrub/_/ces gsungs pa ltar dam tshig ni sangs rgyas thams cad kyi gshegs shul yin pas gces spras su bzung 'tshal te gsang ba 'dus pa'i rgyud las/_dbang srog dam tshig rjes su bzung*/_/dbye na sa ya 'bum sde las/_/bsdu na nyi shu rtsa lnga ste/_/rtsa ba sku gsung thugs la 'du/_/nyams na rdo rje'i dmyal bar 'gro/_/de phyir mig 'bras lta bur bzung*/_/nyams na slar la bshags par bya/_zhes gsungs pa ltar smin byed kyi dbang sngon du nod cing dbang srog dam tshig la gnas pas grol byed kyi lam la 'jug dgos/_dam tshig ni srog gi dbang po dang mtshungs la/_lam gyi rim pa gzhan rnams dbang po yan lag gzhan dang mtshungs pas 'dir yang*/_sngags kyi dngos grub ma lus pa:_dam tshig nyid la brten gyur kyang:_zhes gsungs pas dam tshig khon la gces spras su 'bad 'tshal/_dam tshig gi lha ni rdo rje sems dpa' yin te/_mnyam sbyor las/_sems can kun gyi sems gang zhig_/rdo rje zhes ni rab tu brjod/_/rdo rje stong pa nyid du gnas/_/sems dpa' ye shes chen po ste/_/zhes gzhi rdo rje sems dpa'i dam tshig mi phyed pa de nyid lam du ma nyams par ston par byed pa dang*/_nyams na bshags pa'i yul du grub la/_'bras bu'ang de'i go 'phang grub pa spyi dpal chen po zhi ba'i skur bstan pa las gnyis su med do/__/dam tshig gi bdag po dpal he ru ka ste dam las mi 'da' ba rnams la sku gsung thugs kyi byin gyis brlabs/_yid la 'dod pa thams cad bstsal/_dam las 'das na snying dbus rdo rje gnod sbyin rab tu khros pas mi zad pa'i sdug bsngal bskyed par mdzad/_dam tshig gi srung ma phra men bcu drug_/spyan pa dbang phyug nyer brgyad rnams kyis kyang legs nyes kyi stangs 'dzin cing dge sdig gi la shan 'byed pa yin pas mngon lkog dang le lo med par/_dran pa dang shes bzhin gyis bag yod par bsrung dgos shing*/_gang bsrung bar bya ba ni sa ma ya 'bum sde gsungs pa'ang thun mong spyi'i dam tshig nyer brgyad/_sgrub pa khyad par gyi dam tshig nyi shu rtsa gnyis rnams su 'dus te/_de yang rtsa ba'i sku'i dam tshig tu slob dpon rnam pa bzhi khong pa'i snying ltar btsa'/_rdo rje'i mched bzhi po lus dang mig ltar blta/_gsung gi dam tshig tu sngags kyi snying po lnga dang phyag rgya bzhi rgyun mi chad par nyams su len/_thugs kyi dam tshig tu spyi dang bar gsang gsang 'os gnyer du gtad pa'i gsang bcu sbas/_yan lag gi spyad bya/_mi spang ba/_dang du blang ba/_shes bya/_bsgrub bya'i dam tshig lnga tshan lnga yal bar mi 'dor bar bsrungs bas thun mong gi dam tshig rnam par dag_/khyad par gyi dam tshig nyer gcig ltem rkyang med par lha chos mi chos bka' chos gsum gyi sgo nas bsrung bas khyad par gyi dam tshig rnam par dag_/'khor gsum byang chub sems thig le nyag gcig las gud na med pas bsrung mtshams bral ba'i ye bsrung chen por rtogs pa lta ba'i dam tshig thugs rje'i dpyang thag ldan pas dam tshig nyams su yang med cing*/_nyams pa'ang myur du 'chos par 'gyur ro/__/bang mdzod 'phrul lde las/_spyir ni gsang sngags dam tshig ni/_/bsrungs na bsam gyis mi khyab ste/_/sa ma ya ni 'bum sde yod/_/ji bzhin pa yi chos nyid la/_/ma bcos pa yi blo bzhag na/_/gnyis su med pa'i ye shes te/_/mnyam nyid g.yo ba med par ni/_/dam tshig thams cad bsrung ba yin/_/nyams pa'i chad pa byung ba las/_/mgon skyabs de las che ba med/_/ces gsungs/_lta ba mthar phyin pa ma rtogs pa'i gang zag mos slob pas dam tshig nyams na me dang 'dra ste 'tshig_/so mtshams kyi mkhar dang 'dra ste rang gzhan phung*/_dug dang 'dra ste thar pa'i srog gcod/_snying phyung na sman ci tsam btang yang bde bar mi 'gyur ba bzhin du sgom sgrub legs pa ci byas kyang dam tshig nyams na 'bras bu mi 'byung ba lha rnams kyang rang gshed du bab nas tshe 'dir mi rung pa du ma 'byung zhing*/_phyi ma dmyal khams bco brgyad thams cad kyis kyang sdug bsngal do zla med pa'i rdo rje'i dmyal ba chen por skyes nas sangs rgyas kun gyis phrin las mdzad kyang thar pa'i dus med par 'gyur la/_nyams pa'i rgyu yang slob dpon gsang zhing rang che 'byin pa/_lung ma nos par slob dpon gyi sa bzung ba/_kha spyod dang lta spyod mi mthun pa/_gsang ba smra zhing gsang ba'i dam tshig ched cher mi 'dzin pa/_rgyal blon gyi bya ba sogs mi chos la gtso bor 'dzin pa/_nga rgyal rang mthong chang dad che ba/_chos la phyogs ris che zhing gshe skur mang ba/_bdag bstod gzhan smod kyi zur za byed pa/_gtsang dme dang rtog pa shas che bas dam bca' 'dor zhing gnyen po med pa/_sdig pa'i grogs po dang 'grogs pa/_thos pa chung zhing bla ma mkhas pa dang bral ba/_spyod pa thod rgal du byed cing gcig pur mi tshugs pa sogs dam tshig nyams pa'i snga rtags dang bcas te rgyal ba'i bka' chad du ma 'byung bar gsungs pas/_srog dang mig 'bras ltar btsa' bas dam tshig mi nyams pa bsrung zhing*/_nyams chag byung ba dag kyang rab kyis lta ba skye med kyi ngang du la zla/_'bring gis srog lan gsum btang ba sogs thabs la mkhas pas bshags/_tha mas kyang gnong 'gyod drag po'i sgo nas stobs bzhi tshang ba'i bshags pas bshags shing phyin chad bsdams te legs par bsrung ba'i phan yon kyang*/_yid bzhin gyi nor bu 'dra bar dgos 'dod 'byung*/_sa gzhi dang 'dra bar yon tan thams cad skyed/_nam mkha' dang 'dra bar thams cad kyi go 'byed/_tshe 'dir yang ma nyams pa'i snga rtags legs pa'i yon tan du ma 'byung zhing*/_ring por mi thogs par dus gsum gyi sangs rgyas thams cad kyi thugs rje'i rang gzugs dpal he ru ka'i go 'phang mngon du byed par 'gyur te/_bkod pa chen po'i rgyud las/_rnal 'byor dam tshig ldan pa yis/_/dngos grub ya mtshan chen po grub/_phrin las bzhi po thogs med cing*/_rtogs pa mchog gi gong du 'phel/_/zhes gsungs/_'jam dpal grags pas/_zhing gzhan bskal mang sdom la gnas pa bas/_/skad cig 'dir gnas 'bras bu rdzogs par byed/_/ces gsungs pas bag yod dus thung ngu re bsten yang don chen po 'gyur zhing*/_de dag kyang mdor bsdu na/_sems la dge ba cha dang bcas pa bsgrub cing*/_mi dge ba cha dang bcas pa bsdams nas g.yo sgyu'i skyon med pa la 'dus te/_rdo rje snying po phra ba 'byung gnas kyi rgyud las/_dam tshig sdom pa rnam bshad pa/_/kun kyang rang gi sems las so/__/de yi 'phen pa bla mas shes/_/de phyir sems la 'dris pa'i mis/_/sangs rgyas zhing khams mthong ba dang*/_/sku gsum tshad du 'byongs ba dang*/_/sangs rgyas yon tan mngon par 'grub/_/bla ma rtag tu bsten pa'i mis/_/mkha' 'gro'i gzugs rnams mthong ba dang*/_/de yi byin rlabs 'jug pa dang*/_/dus gsum lung yang ston pa dang*/_/skye shi gnyis la dbang thob 'gyur/_/grogs la brtse gdung ldan pa'i mis/_/'gro ba thams cad 'dul ba dang*/_/kun gyis snyan par grags pa dang*/_/gzugs can kun kyang byams pa dang*/_/mkha' 'gro ma rnams 'du ba dang*/_/ma bsgrubs dngos grub 'byung ba dang*/_/ngag la nus pa 'bar ba dang*/_/de bzhin mchog dang thun mong 'dir/_/dngos grub thams cad 'grub par 'gyur/_/rtag tu dgon par gnas pa'i mis/_/rlung sems tshad med zin pa dang*/_/snang ba grogs su 'char ba dang*/_/rang gi sems la dbang thob 'gyur/_/bla ma bsnyen bkur byas pa'i mis/_/longs spyod mchog dang ldan pa dang*/_/'khor 'dabs rgyas shing bsod nams ldan/_/'gro ba yongs las rgyal bar 'gyur/_/rtag tu dbang rdzogs byas pa'i mis/_/'gro ba'i gtso bor 'gyur ba dang*/_/kun gyis mthong ba dga' ba dang*/_/ye shes mngon sum 'byongs ba dang*/_/sangs rgyas rnams kyis byin rlobs 'gyur/_/rtag tu gtor ma'i las byed pa/_/bsod nams tshogs rnams rdzogs pa dang*/_/bar chad med cing las rnams 'grub/_/'dod pa phun sum tshogs pa dang*/_/mkha' 'gro bran bzhin khol bar 'gyur/_/zhes gsungs pas rdo rje'i mched lcam rnams bag yod dran shes dang ldan pas rtag tu dam tshig sdom pa la nan tan tu gzung bar mdzod cig__!__bzlas dmigs skabs su 'di ltar bshad par bya'o/_da lam/_mched lcam rnams bsnyen pa mi bcad par shub bur bzla bzhin du bsgom don gsal 'debs cung zad zhu ba la gsan 'tshal/_de yang bdag cag gi ston pas chos 'khor bsam gyis khyab pa thams cad bsdu na rgyu 'bras kyi theg pa gnyis su 'du/_rgyu mtshan nyid kyi theg pa las khyad par du mas 'phags pa 'bras bu rdo rje theg pa yin/_rdo rje theg pa la rgyud sde bzhi dang sgo drug la sogs pa'i dbye ba yod pa las rnal 'byor bla med kyi rgyud thams cad bde gshegs sgrub pa bka' brgyad la 'du ste rgyud las/_bka' yi gsang rgyud thams cad rnams/_/bsdus pas sgrub pa brgyad du 'dus/_/zhes gsungs pa ltar theg pa rim pa dgu dang*/_rgyud sde bzhi'i lha thams cad sgrub pa bka' brgyad la ma 'dus pa gang yang med/_de nyid rgya bod kyi mkhas pa mi bzhi la sogs pas bshad sgrub kyi sgo nas mngon gyur du gtan la phab pa ste gzhung las/_galpo la sogs he ru ka'i:_tan+t+ra kun gyi bcud kyang 'dril:_las la mi ltos dpal chen po'i:_srog nas 'phrog pas rno la myur:_dbang gi chu bo ma nyams steng:_brgyud pa bdun ldan sgrub thag nye:_gsang chen rgyud sde rgya mtsho kun:_sgrub sde chen po brgyad la 'du:_rig 'dzin brgyad dang mkhas pa bzhi:_gong 'og rgya mtsho lta bu'i 'jings:_brgal bar mi nus blo dman la:_bcud dril 'di las gzhan ma gsungs:_zhes gsungs/_de la'ang rgya che ba rgyud sde dang zab pa sgrub sde gnyis las skabs su bab pa gtso bo sgrub sde bka' brgyad spyi dril te/_thog ma'i mgon po chos nyid bsam mi khyab pa'i dbyings su khyad par drug gis sangs rgyas pa'i dgongs las ma g.yos par/_sku dang zhing khams rgya mtsho'i sgron ma'i sprin longs spyod rdzogs pa'i bkod pa 'byams klas pa dang*/_thub pa drug la sogs pas ma dag pa'i 'gro ba mtha' dang mu med pa 'dul zhing*/_nyid las mi gzhan pa'i 'khor gyi dkyil 'khor gang la gang 'dul du snang ba rnams dang thabs cig_/nges don rdo rje theg pa'i bstan pa spyi dang*/_bye brag bde gshegs 'dus pa chen po'i spyi rgyud lnga dang sgos rgyud bcu/_yan lag gi rgyud la yang*/_'jam dpal le'u khri drug stong pa/_zla gsang nag po'i le'u gsum pa sogs 'jam dpal sku rgyud/_rta mchog rol pa/_rngog ma le brgan sogs pad+ma gsung rgyud/_galpo che chung sangs rgyas mnyam sbyor sogs yang dag thugs rgyud/_bdud rtsi bam brgyad/_bdud rtsi 'khor lo sogs bdud rtsi yon tan gyi rgyud/_rigs mchog 'bum sde/_rdo rje rtse mo sogs phur pa phrin las kyi rgyud/_srid pa'i bem chen/_sku rgyud 'bum tig sogs rbod gtong ma mo'i rgyud/_dregs pa 'dus pa srog thig nag po sogs 'jig rten mchod bstod/_shel phreng dkar po/_tsit+ta dmar 'byin sogs dmod pa drag sngags kyi rgyud bsam gyis mi khyab pa'i tshogs thams cad rgyal kun thugs kyi ye shes rig 'dzin rdo rje chos su bzhengs nas ngag tu bsdus/_lha gnas gsum du yi ger bkod cing dgongs 'grel lung gi chos lnga bcas mdzad de mkha' 'gro las kyi dbang mo che la gtad rgya dang bcas te gdams pas/_spyi bre brag gi rgyud rnams so sor phye ste rin po che'i sgrom bur bcug pa dur khrod bsil ba'i tshal gyi mchod rten bde byed brtsegs par sbas/_gsang ba'i bdag po kuny+dza ra'i thugs ye shes dgu yi rang gzugs dur khrod chen po brgyad du bzhugs pa'i slob dpon rnam pa dgus tshogs kyi 'khor lo dang bcas rgya bkrol nas sgrub bka' bye brag brgyad kyi sgrom bu 'jam dpal bshes gnyen sogs la bka' bab/_spyi rgyud kyi sgrom rin chen sna brgyad las byas pa kun 'dus rig 'dzin pad+ma saM b+ha was spyan drangs/_thams cad mchog thun gyi dngos grub brnyes pa'i tshul bstan pa ni rig 'dzin rtsa rgyud thod pa'i dum bu las/_ston byed gtso dang sdud byed 'khor:_bsgrub bya'i chos dang sgrub byed kun:_rang las logs su ma yin te:_ye shes ltar du klong dgu'i rtsal:_yi dam ltar du sgrub sde brgyad:_byang sems ltar du nye ba'i sras:_rig 'dzin ltar du 'di lta ste:_zhes gsungs pa las/_khyad par du pad 'byung*/_bi ma/_bai ro/_nam snying ste mkhas pa mi bzhi dang*/_bka' bab rig 'dzin chen po brgyad kyi thugs bcud rnams rgya gar dang*/_bod kyi dbang gi chu bo bzhis gsang chen rgyud sde'i lam srol phye zhing*/_lhag par du slob dpon sangs rgyas gnyis pa bod du phebs nas gdul bya dus la bab pa'i tshe/_chos rgyal khri srong lde'u btsan gyis rgyal srid/_ye shes mtsho rgyal/_de mthun dam rdzas bcas gsol ba btab pa bzhin/_bsam yas mchims phu brag dmar ke'u tshang du gnubs sangs rgyas ye shes sogs snying gi bu dgu la sgrub pa bka' brgyad kyi dkyil 'khor chen po zhal phye nas dbang bskur bas so so'i me tog ji ltar phog pa'i dkyil 'khor gyi zhal mthong zhing thun mong gi sprul bsgyur nyi zla gdan du bting ba sogs dang*/_sku tshe de nyid kyi rigs kyi bdag po dang gnyis su med pa'i go 'phang brnyes pas thog drangs/_rje 'bangs nyer lnga/_yer pa'i grub thob brgya rtsa/_shel brag gi sngags pa sum cu/_yang rdzong rtogs ldan nga lnga sogs grub thob kyi tshang brdol/_mkhas pa mi bzhis gnyags lo chen po la gnang ba'i bka' ma rdzong 'phrang*/_zab gter gyi gtso bo snying dang 'dra ba bka' brgyad bde 'dus/_snying khrag dang 'dra ba gsang rdzogs/_dwangs ma dang 'dra ba rang byung rang shar/_srog dang 'dra ba thugs kyi me long*/_lus dang 'dra ba dregs 'dul rnams mchog gi sprul sku gsum dang*/_pad gling*/_bsam gtan bde chen gling pa rnams kyis spyan drangs pa thugs gter chen po lnga zhes grags pa dang*/_bka' 'dus chos kyi rgya mtsho dkyil 'khor nyer gcig pa yar rje o rgyan gling pas spyan drangs pa sogs bka' brgyad rgyud lung man ngag kun gyi snying po dang*/_bla ma drag po mthing ga'i thugs sgrub ste bla ma yi dam dbyer med du sgrub pas byin rlabs lhag par du che ba ste/_'di ni bla ma yi dam gyi:_rnam pa sgrub pas byin rlabs myur:_zhes dang*/_ma 'ongs bskal pa'i tha ma la:_sngags la spyod cing dam tshig 'dral:_de dag 'gong po'i dbang gyur te:_bya ru mi rung sna dgu spyod:_de kun bdag tu lta las byung:_de yi rgyu 'bras 'dzoms pa la:_gnyen po 'di las gzhan du med:_ces chos rgyal tshangs pa lha yi me tog dang rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po dbyer med pa'i sku'i skye ba bcu gsum pa kun mkhyen rig 'dzin 'jigs med gling pa la bka' bab pa'i klong chen snying gi thig le'i chos skor las byon pa drag po dpal chen 'dus pa'i tshom bu tshogs su sgrub pa ste/_des na rtsa gsum kun 'dus dkyil 'khor 'di lta bu'i lha sngags la bsten pa skal pa re bzang snyam pas/_bla ma la mos gus/_yi dam la dad spro/_mched lcam la gdung shugs/_le lo spang ba'i brtson 'grus brtan po'i sgo nas/_phyi ma hA yo ga ltar thabs kyi brjod bya thams cad rdul tshon dang ras bris kyi dkyil 'khor steng du gtan la phab ste bsgrub pa dang*/_nang a nu yo ga ltar shes rab rgyud kyi brjod bya thams cad phung khams skye mched rtsa rlung thig le'i dkyil 'khor du gtan la phab ste bsgrub pa dang*/_gsang ba a ti yo ga ltar bskyed rdzogs rdzogs chen thams cad kyi rim pa rnams gnyis med zung 'jug tu gtan la phab cing*/_de gsum po re re la yang thag bcad pa/_la dor ba/_sa bzung ba gsum bskyed rdzogs gung shing dgu la brten nas nyams su len tshul rgya cher gsungs pa las/_da lam phyi'i dkyil 'khor la gtso cher brten te sgrub pa chen po'i rim pa nyams su len pa'i skabs 'dir/_zhi bar bsnyen pas mchog gi dngos grub mngon du byed pa/_khro bo sgrub pa bskyed rdzogs chen po'i lugs kyi dkyil 'khor bdun brgya nyer lnga ma 'dres yongs rdzogs kyi rnam pa gsal ba/_nga rgyal brtan pa/_rnam dag dran pa'i sgo nas yul gsum rab tu gsal nas lha gyad du gyur pa'i sku yi sgrub lugs/_lus kyis phreng ba/_ngag gis snying po/_yid kyis lha sngags ting 'dzin te bzla tshul gsum gyi sgo nas sngags dang*/_sngags kyi gzhi/_gzungs dang gzungs kyi sgo/_rig pa dang rig sngags kyi don shes pas 'phro 'du'i phreng ba dang bcas gsung gi sgrub lugs/_rdo rje dbyings kyi dgongs pa thig le nyag gcig_/sku 'jam dpal 'chi med kyi dgongs pa 'khor lo bzhi sogs sgrub sde brgyad kyi sgrub lugs shes bya spyi dang*/_khyad par rim gnyis kyi ting 'dzin la ma yengs pa'i gnad med na 'bras bu 'byin mi nus pas/_rnal 'byor pa rnams sems sangs rgyas su shar bas lam la bgrod du med par shes/_snod bcud dkyil 'khor du shar bas 'bras bu rang byung lhun rdzogs su shes/_sdug bsngal bde chen du shar bas snang ba sna tshogs chos nyid du khyer shes/_nyon mongs ye shes su shar bas spang blang dgag sgrub rang sar grol ba'i gnad shes/_rnam rtog chos nyid du shar bas chos sku rang la ye nas gnas pa'i don shes pa ste shar ba rnam pa lnga dang ldan pa/_rnal 'byor 'bring rnams/_stong gsum lha'i gzhal yas su gsal bas dkyil 'khor la che chung dang yangs dogs med/_phung khams lha ru gsal bas bar chad gdon bgegs kyi yul dang bral/_snod kyi 'jig rten gtor snod du gsal bas mchod gtor la bzang ngan gyi mtshan 'dzin med/_snang srid thams cad rdzas su gsal bas srung ma dam can mi dgyes pa'am mi skong ba'i skyon zad/_gnas lugs stong pa nyid du gsal ba la sangs rgyas kyi chos ma lus pa rang sems su rdzogs pa ste/_gsal ba rnam pa lnga dang ldan pa zhig nges par dgos la/_bskyed rim rtag brtan ther zug tu bzung bas lha 'grub pa'i dus med/_phrin las gyer la sgom med du bzung bas gsang sngags dam med lto phyir bon khyer du song*/_sngags dang snying po rang rgyud par bzung bas byin rlabs dang nus pa'i rgyu med/_rdzas dang gtor chung bshos bur bzung zhing za 'dod dang brnab sems kyi 'bras bu'i dkor dang rnam smin gyi 'dam du chud/_'bras bu 'jig rten rtag chad du bzung bas ru tra'i gol sar ltung ba ste sngags pa tha ma bzung ba lngas ma bcings ba ni gal che/_mdor na gsang sngags bla med la zhugs pa'i rnal 'byor pa ni/_lta ba'i gdengs kyis 'khor 'das rang sems su thag chod pa/_sgom pa'i nyams kyis snang srid dag pa rab 'byams su shar ba/_spyod pa brtul zhugs kyi rtsal gyis gang byung lam du longs pa zhig dgos shing*/_de yang bskyed rdzogs gang gi skabs su yang blos bcos nas bsgom pa ni dpe/_gdod nas rang bzhin gyis grub pa ni don te/_sems nyid 'gag med kyi 'char sgo thams cad bskyed rim/_ngo bo stong nyid du khrig ger gnas pa rdzogs rim/_de gnyis gsar du bsre ma dgos pa/_gdod nas tsan+dan dang dri/_nyi ma dang 'od zer gyi tshul du 'bral med zung 'jug tu gnas pa/_ngo bo gsal stong gnyis su med pa ni don/_rang bzhin phung khams skye mched du shar ba gdod nas lha'i 'khor lo dag pa brda/_de nyid mngon du gyur pa'i phyir lha sngags ye shes kyi rnam pa lam du phyed pa gzhi rtags te/_snang srid gzhir bzhengs su rang byung gi dkyil 'khor zhes mngon sum gyi rim gnyis thams cad de'i khongs su ma 'dus pa gcig kyang med pas bskyed rdzogs kyi gnad de ltar nges pa dang*/_rgyud las/_don grub dngos grub thob pa ni/_/sngags kyi bzlas pas 'grub pa yin/_/zhes gsungs pa gtso cher sngags bzla ba la'ang*/_bum dbang dang mthun pa'i phyi rtsol bcas tshig 'bru'i sngags/_gsang dbang dang mthun pa'i nang lhun grub rang byung gi sngags/_sher dbang dang mthun par gsang ba skye med rdo rje'i sngags/_dbang bzhi pa dang mthun pa de kho na nyid spros bral brjod med kyi sngags rnams dbang po dang mthun par nyams su len par gsungs shing*/_rtsol bcas kyi sngags la'ang spro bsdu'i bzlas pa/_rdo rje'i bzlas pa/_'gog bzlas sogs yod de/_ji skad du/_ting 'dzin me dang 'dra ba la/_/bzlas brjod rlung dang 'dra bas bskul/_/zhes ting nge 'dzin gsal zhing brtan pa ni bud shing dang me'i sa bon rgyu rkyen 'dzom pa la/_gsang sngags skyon dang bral ba'i bzlas brjod byed pa ni rlung gi dper mdzad pas me dang bud shing 'dzom pa rlung gis bskul na lhag par 'bar ba bzhin ting nge 'dzin dang sngags bzla ba 'dzoms pas bsgrub bya'i 'bras bu shin tu myur ba'i thabs kyi mchog yin zhing*/_de yang ngag bzlas skabs rin chen phreng ba las/_bzlas pa byed tshe long gtam kyal kha dang*/_/khro dang 'thab dang shags dang 'jug 'dzin dang*/_/zhum dang lhag pa'i nga rgyal rnam par spangs/_/smra dang rnam rtog spros pa rnam par bcad/_/lha dang sngags las gzhan la mi bsam mo/_/zhes pa ltar bzlas pa'i phan yon kyang de nyid las/_lan gcig tsam la sngags brjod na/_/'das dang 'byung dang 'byung gang yin/_/gang gi lce la smra 'gyur ba/_/de dbang bden pa thob par 'gyur/_/zhes sngags kyi bden pa 'grub pas bstan srung mthu/_tshe mthu bu/_zang zing nor/_mchog gi dngos grub phun sum tshogs pa 'grub par gsungs la/_bskyed rdzogs kyi rnal 'byor la brtson pas dgra gsum sod/_bdud bzhi choms/_'gro drug gi g.yang sa chod/_mi slob pa'i zung 'jug sku bzhi ye shes lnga mngon du 'gyur bas dad brtson drag pos gzhan du ma yengs par/_snang ba lha/_lha rang sems/_sems stong nyid/_grags stong sngags kyi rol par shes pa'i ngang gzhung nas 'byung ba'i bsnyen sgrub bzhi'i dmigs pa'i 'phro 'du la rtse gcig nyams su len par zhu/__!__sgrub pa grol skabs phan yon dang 'brel ba'i mar me'i smon lam ni/_de ltar thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i tshom bu tshogs su sgrub pa sbyor dngos rjes gsum rig 'dzin gong ma'i phyag bzhes bzhin tshang la bar chad med par mtha' rgyas su grub ste/_de yang spyir o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i bstan snying gter gyi chos la dad pa thams cad/_gu ru nyid bod du phebs pa'i skabs su zhal gyi dkyil 'khor mthong ba'i skal pa dang ldan par gsungs te/_ye shes mtsho rgyal gyi zhal nas/_ma 'ongs pad+ma'i chos la dad pa kun:_deng sang gu ru'i zhal mthong smon lam btab:_thams cad las can yin pas dga' ba bsgoms:_kho mo'i tshig 'di rin chen gser las dkon:_zhes gsungs pas gzhung tshad ldan nas gsungs pa tshul bzhin nyams su len pa rnams gu ru nyid kyi byin rlabs kyi rol rtsal yin pa'ang gsungs te/_dgongs 'dus lung bstan bka' rgya ma las/_mdor na o rgyan ngas bstan chos rnams la:_gzhung bzhin su dang su yis spyod pa kun:_thams cad nga yi sprul pa yin par nges:_ma 'ongs kun gyis yid gnyis the tshoms spongs:_gus pas bkur bsti phu dud 'brel pa zhog:_ces gsungs/_khyad par sgrub pa bka' brgyad la 'brel pa bzhag pa'i phan yon kyang*/_dpal kun tu bzang pos/_bskal par bsags pa'i sdig sgrib sbyangs/_/phyi nang rkyen ngan bar chad sel/_/phyi ma thar pa byang chub thob/_/ces dang*/_o rgyan rin po che'i zhal nas/_gsang sngags don gyi snying po 'di kho na/_/sgrub chen 'di yi ming tsam su gang 'dzin/_/o rgyan nga dang snying khrag gcig tu 'dres/_/zhes dang*/_pad+ma nga yi srog gi dwangs ma ste/_/dus gsum rgyal ba'i srog snying 'di kho na/_/dus gsum rgyal ba spyi sgrub 'di ka zab/_/'di 'chang o rgyan nga dang 'bral ba med/_/rig 'dzin brgyad 'dus dam can bran du khol/_/yang zab snying po mar gyi nying khu dang*/_/dus gsum bde gshegs rgyal ba ma lus pa/_/thams cad thams cad ma lus 'dis 'grub ste/_/de la dus gsum rgyal ba spyi sgrub yin/_/tshig tshogs mang bas mi zab don la 'di/_/o rgyan nga yi thugs bcud min re kan/_/zhes dang*/_mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi zhal nas/_bde gshegs sgrub pa bka' brgyad kyi chos skor rnams ni/_gzhan las khyad par du 'phags pa'o/_/de ci'i phyir zhe na/_slob dpon chen po pad+ma'i thugs dam gyi lha rtsod med du grags pa yin zhing*/_ma 'ongs pa na yang rjes 'jug thams cad 'di la grub pa thob pa mang bar gsungs so/_/des na the tshom dang yid gnyis ma byed par sgrub cig_/shod cig_/ston cig_/sgoms shig_/ces gsungs pa ma zad glegs bam tsam dad pa'i rten du bzung yang*/_gsang ba'i rgyud chen sgrub yig gang su 'dzin/_/de phyogs thams cad bde gshegs kun 'dus te/_/sha rul dag la sbrang ma ji bzhin no/_/zhes gsungs la/_yang dag_/gshin rje/_rta mgrin/_phur pa/_phyag rdor/_rig 'dzin bla ma sogs re re'ang mtshan tsam 'dzin pa dang*/_sgrub pa'i phan yon rgya cher gsungs pas thams cad kyang dkyil 'khor 'di la 'dus shing*/_de lta bu'i sgrub pa rnal 'byor pa rang gis lo gsum mtshams dam du bcad pa las kyang tshom bu tshogs sgrub zhag bdun phan yon che ste/_rgyud chen gsang ba 'dus pa las/_dad brtson drag pos sgrub gyur na/_/mtshams med lnga po spyad pas kyang*/_/dngos grub thob pa gsang sngags khyad/_/dam ldan rnams la smos ci dgos/_/zhes gsungs/_'di lta bu'i phan yon 'byung ba mi bden sogs bsam mi rung ste/_'di phyogs the tshom za ba'i mi gang su/_/tshe 'dir yid du mi 'ong kun 'dus nas/_/mnar med rdo rje'i dmyal ba der 'gro bas/_/kun gyi thun mong ma yin gsang dam srungs/_/zhes kyang gdams par mdzad cing*/_mdor na/_bde gshegs 'dus pa'i drag sngags 'di/_/gsang sngags kun gyi bcud yin pas/_/nus pa yon tan brjod mi langs/_/las mtha' brgya dang rtsa brgyad 'grub/_/thun mong dngos grub brgyad kyang thob/_/mchog gi dngos grub myur du 'grub/_/ces gsungs/_phan yon de ldan gyi sgrub pa legs par grub pa la dga' spro dad mos yid ches dang ldan pas slad nas kyang rdo rje rgyal po dang rgyal thebs/_gzungs ma mched lcam dkyil 'khor gcig tu tshogs zhing mar me gcig la bltas pa thams cad gcig gis gcig la khong khro nga rgyal sgro skur sogs kyis dam tshig la sel slad mi gzhug par lha dang dkyil 'khor gyi tshul du blta dgos pa dang*/_'di nas byang chub ma thob bar du dam tshig rdo rje'i lu gu rgyud gcig tu sbrel ba rnam kun 'du 'bral med pa srog gis bsdus pa'i lha'i tshom bur 'khod cing*/_tshom bu tshogs sgrub kyi dge ba'i las chen po bsags pa'ang don yod par bgyi ba'i slad mar me'i smon lam bgyid pa'i skabs su babs pa ste/_de yang rdzong 'phrang las/_sangs rgyas kun gyi spros pa med pa'i dbyings/_/thig le chen po ma bcos lhun grub ngang*/_/skye 'gag med pa byang chub sems kyi don/_/ye shes mar me stong rtsar shar ba'o/_/zhes gsungs pa ltar byang chub sems dngos po'i gzugs dang bral ba/_khyad chos drug ldan ye shes kyi 'od phung du 'bar zhing gzhon nu bum pa sku'i tshul du bzhugs pa ni mtshon bya don gyi mar me/_gzhi las gzhi snang du g.yos te/_lhun grub rang snang gi sgo nas shar lugs chen po brgyad kyis 'khor 'das sna tshogs su snang ba mtshon pa brda yi mar me/_'di la dbye ba snang tshul snod kun gzhi'i kong bu ru/_bcud rnam shes kyi phung po'i sdong bu la/_gnas lugs chos dbyings ye shes kyi mar khus gtams nas rig pa rang gsal gyi sgron me sbar bas lam gzhi snang sku dang ye shes kyi 'od snang 'phro bas/_'bras bu thugs rdo rje'i rigs dgyes par bskang*/_snod dbyings rig dbyer med kyi kong bur/_bcud gzugs phung rnam dag gi sdong bu la/_me long ye shes kyi mar khus gtams te shes rab rang byung gi sgron me sbar bas lam chos nyid mngon sum gyi snang bas/_'bras bu rnam snang gi rigs dgyes pa bskang*/_snod ka ti shel gyi kong bu ru/_bcud tshor phung rnam dag gi sdong bu/_mnyam nyid ye shes kyi mar khus gtams te/_lam rgyang zhags 'od gsal gyi mar me sbar bas lam nyams snang gong 'phel gyis/_'bras bu rin chen rigs dgyes par bskang*/_snod 'ja' zer thig le'i kong bur/_bcud 'du shes rnam dag gi sdong bu la/_sor rtog ye shes kyi mar khus gtams te/_dag pa dbyings kyi sgron me sbar bas/_lam rig pa tshad phebs kyi snang bas/_'bras bu gsung pad+ma'i rigs dgyes pa bskang*/_snod gzhon nu'i bum sku'i kong bur bcud 'du byed rnam dag gi sdong bu btsugs te/_bya grub ye shes kyi mar khus gtams te thig le stong pa'i sgron me sbar bas/_lam chos nyid zad pa'i snang bas/_'bras bu las kyi rigs kyi thugs dam bskang bas/_rgyu sku dang ye shes/_rkyen 'od dang kha dog_/byed las sgron ma bzhir smin te 'khor lo bzhi'i dbus su 'od gsal thig le chen po dang*/_spyi bo nas rtog pa med pa'i sku 'char ba ni mtshon byed rtags kyi mar me ste/_de dag rten cing 'brel 'byung gi dbang las snang gsal mar me 'di yis mtshon byed du byas/_ye shes chen po klong dgu'i snang bas nyon mongs pa dgu yi mun khang bcom/_rgyud drug 'khor ba'i sgo rtsad nas bcad/_rdo rje khro rgyal rnams kyi zhal mthong*/_rang rgyud snang ba bzhi yi shul mtshon/_rig stong khyab brdal chen pos rgyab skyor/_rang grol spyod pa cog bzhag gis mtha' brten te bgrod par bya ba'i lam lnga dang sa bcu bgrod du med pa'i tshul gyis dwangs srog thig le chen por srid pa gsum po yongs su dag pa 'od zer 'phrul bzhad kyi klong dam par bgrod nas chos thams cad bya rtsol gnyis med kyi klong du gdod nas skye 'gag 'pho 'gyur bral ba gzhi rdzogs lhun grub chen por gdeng chen thob/_dbugs chen 'byin/_rtsal chen rdzogs pa'i thugs 'dun rtse gcig pa mdzad nas smon lam gyi rjes zlos gnang bar zhu/_hU~M/_dur khrod gsang ba mchog sogs mthar bzang po spyod pa'i smon lam dang*/_shis brjod rgyas par spel bas las mtha' rgyas su bya'o/_/spros bcas tshogs sgrub chen po'i phyag bzhes kun/_/rgyud dang grub pa'i man ngag kho na'i don/_/mtshon byed gtong thun snying po 'di tsam yang*/_/blo ldan mkhas pa'i mdun sar gser ltar brim/_/de phyir gong ma'i gsung gi snang ba la/_/brten nas gsar spros tshig gi me tog 'di/_/dngos grub sbrang rtsi'i zil mngar 'bum 'jo bas/_/rig 'dzin 'dus mang zung 'jug mngon gyur shog_/ces pa'ang rgya bod kyi sa mtshams su lho ljongs chos kyi rgyal khab zhes 'dzam gling tha gru kun tu snyan par grags pa don la gnas pa gang du sa skyongs chen po 'jigs med seng+ge dbang phyug gi mnga' thang chab srid bar chad med par rgyal ba rten 'byung du rang byung pad+ma'i lung gis bsngags pa bzhin thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i sgrub chen lo bstar mtha' 'dul gyi gtsug lag khang spa gro skyer chu'i gu ru'i lha khang du rgyal yum skal bzang chos kyi sgron mas 'dzugs gnang tshe mdo khams kyi sprang 'chal rdo rje slob dpon gyi gzugs brnyan rgan po 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer du 'bod pas sug las kyi ngal ba 'dis kyang snyigs dus bstan 'gro'i dpal yon dkar po'i tshes kyis 'khyud pa'i zla ba bzhin 'phel rgyas brtan pa'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes

Other Information