DKR-KABUM-10-THA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དབྱངས་སེར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གུས་པས་སོགས།
Wylie title 'jam dbyangs ser po'i sgrub thabs/ bla ma mchog gsum gus pas sogs DKR-KABUM-10-THA-031.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 31, Pages 154 (Folios 1a1 to 1b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. 'jam dbyangs ser po'i sgrub thabs bla ma mchog gsum gus pas sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 154. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Deity 'jam dbyangs ser po
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/dilgo-khyentse/golden-manjushri
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྷོ་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་བསླབ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་འདོན་བྱར་སྒོམ་ཆེན་ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐུལ་བ་ལྟར་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བྲིས་པ་འབྲེལ་ཚད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་སྤྱོད་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang lho ljongs chos kyi rgyal khab chen po'i bslab grwa rnams kyi 'don byar sgom chen tshe ring rgya mtsho'i bskul ba ltar spa gro skyer chu'i gtsug lag khang nas sprel zla'i tshes bcu'i nyi shar 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis bris pa 'brel tshad ye shes kyi snang ba la spyod pa'i dpal du gyur cig/

[edit]
༄༅། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་བསྟེན། །འགྲོ་ཀུན་བསྒྲལ་ཕྱིར་འཇམ་དཔལ་བསྟོད་སྒྲུབ་མཐུས། །སེམས་ཅན་བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ། །བདེ་ལས་མི་ཉམས་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག །ལན་གསུམ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་ཟུང་འཇུག་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང་དྷཱིཿཡིག་གིས། །སྤྱན་དྲངས་མདུན་མཁར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དམར་སེར་རལ་གྲི་འཕྱར་ཞིང་གླེགས་བམ་འཛིན། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མཛེས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས། །པད་ཟླ་ལ་བཞུགས་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་གྱུར། །ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་བསྟོད་སྤྲིན་རིགས་སྔགས་ཕྲེང༌། །བདག་ཐིམ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་གྱུར། །གང་གི་བློ་གྲོས་སོགས། ལན་གསུམ་དང༌། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ བཟླ། བརྩེ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་སོགས། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང༌། །མཛད་པ་སྨོན་ལམ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཚུལ། །བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་པའང་ལྷོ་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་བསླབ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་འདོན་བྱར་སྒོམ་ཆེན་ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐུལ་བ་ལྟར་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བྲིས་པ་འབྲེལ་ཚད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་སྤྱོད་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/_bla ma mchog gsum gus pas skyabs su bsten/_/'gro kun bsgral phyir 'jam dpal bstod sgrub mthus/_/sems can bde ldan sdug bsngal kun dang bral/_/bde las mi nyams btang snyoms la gnas shog_/lan gsum/_oM swa b+hA wa sogs/_stong dang rten 'byung zung 'jug cho 'phrul las/_/gnas gsum oM AHhU~M dang d+hIHyig gis/_/spyan drangs mdun mkhar rje btsun 'jam pa'i dbyangs/_/dmar ser ral gri 'phyar zhing glegs bam 'dzin/_/dar dang rin chen rgyan mdzes skyil krung gis/_/pad zla la bzhugs dbang bskur rgyas gdab gyur/_/thugs srog las byung bstod sprin rigs sngags phreng*/_/bdag thim ye shes snang ba rgyas par gyur/_/gang gi blo gros sogs/_lan gsum dang*/_oM a ra pa tsa na d+hIH_bzla/_brtse ldan khyod kyi sogs/_'jam dpal gzhon nu khyod kyi thugs bskyed dang*/_/mdzad pa smon lam mkhyen brtse nus pa'i tshul/_/bla med ye shes sgyu 'phrul ci 'dra ba/_/de 'dra kho nar bdag sogs 'gyur bar shog_/ces pa'ang lho ljongs chos kyi rgyal khab chen po'i bslab grwa rnams kyi 'don byar sgom chen tshe ring rgya mtsho'i bskul ba ltar spa gro skyer chu'i gtsug lag khang nas sprel zla'i tshes bcu'i nyi shar 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis bris pa 'brel tshad ye shes kyi snang ba la spyod pa'i dpal du gyur cig/_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: