DKR-KABUM-05-CA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཉིས་པ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག།
Wylie title gnyis pa gshin rje tshe bdag DKR-KABUM-05-CA-004.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 4, Pages 42 (Folios 1a1 to 1b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Gnyis pa gshin rje tshe bdag. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 42. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ (sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity 'jam dpal gshin rje

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། གཉིས་པ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནི། གདན་སྟེང་རྒྱུ་ཡིག་ཧཱུྃ་མཐིང་ལས། །དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་ཅན། །མཐིང་ནག་ཟིལ་གནོན་དྲེགས་པ་འདུལ། །དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད། །གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ། །འཁོར་ལོ་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེ་གཡས། །བེ་ཅོན་གཏུན་ཤིང་སྡིགས་མཛུབ་གཡོན། །རིགས་ལྔའི་ཁྲོ་བོས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །དཔལ་གྱི་ཆས་རྫོགས་དུར་ཁྲོད་བརྒྱན། །ཡུམ་ནི་དམིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །མཐིང་ནག་ཙིཏྟ་བྷན་དམར་སྟོབ། །ཡེ་ཤེས་བཞི་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཡི། །ཐུགས་ཀར་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ནི། །སྨུག་ནག་འཁོར་ལོ་ཙིཏྟ་འཛིན། །ཡ་མའི་ཐུགས་ཀར་དྲེགས་པའི་བདག །ལྗང་ནག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་ཕྲེང་འཛིན། །དྲེགས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཁྱམས་ཁང་སྟེང༌། །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ཐུར་དུ་བལྟས། །ལྟོ་བ་སྲིད་གསུམ་ཚེ་སྲོག་འཚང༌། །སྤྱི་གཙུག་མཁའ་ལྡིང་སྤྲུལ་པ་འདུལ། །དཀར་པོ་ཟིལ་གནོན་རོ་ཉེ་ཟ། །ཕྲག་གོང་སྨུག་ནག་འཇིགས་པའི་ཁྱུང༌། །སོག་ཁར་སྟག་མོ་རོ་ལ་རྔམས། །ནུ་ཁར་སེང་གེ་རལ་པ་སྤྲུགས། །རི་རབ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པ་ཡི། །སྐུ་ལ་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ་པོ་རྫོགས། །ཟླ་གམ་གསུམ་ལ་སྤྲུལ་པ་གསུམ། །སྐུ་སྤྲུལ་འཆི་བདག་བྱེ་བ་སྔོ། །གསུང་སྤྲུལ་སྲོག་བདག་དམར་པོ་བརྗིད། །ཐུགས་སྤྲུལ་ཚེ་བདག་མགོ་དགུ་པ། །ཕྱི་རིམ་ཐོད་པའི་མཁར་བཞི་ལ། །གཤེད་བོ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་དང༌། །སྲིན་པོ་མྱོས་བྱེད་འབར་བ་དང༌། །ཀླུ་བདུད་ཨརྻ་མེ་རུ་དང༌། །གནོད་སྦྱིན་རལ་པ་ཚར་དགུ་དང༌། །དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་རྩིབས་བརྒྱད་ལ། །ཕྱོགས་བཞི་ལ་ནི་མོན་པ་བཞི། །མཚམས་བཞི་ལ་ནི་བདུད་བཞི་སྟེ། །དེ་དག་ཡུམ་དང་བཅས་པའོ། །ཕྱི་རིམ་ལྕགས་མཁར་བཅུ་གཉིས་ལ། །ལས་ཀྱི་འཆི་བདག་བཅུ་གཉིས་གནས། །དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་བར་ཁྱམས་ལ། །ཕོ་གཤེད་མོ་གཤེད་ལ་སོགས་པའི། །ཤ་ཟ་ཀིང་ཀང་མ་མོའི་ཚོགས། །སྒོ་བཞི་རུ་ནི་རྒྱལ་པོ་དང༌། །མགོན་པོ་བདུད་དང་གནོད་སྦྱིན་བཞི། །ཕྱི་རོལ་འོབས་ཆེན་བཅུ་དྲུག་ལ། །འོབས་སྲུང་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་གནས། །དེ་ལྟར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན། །སེམས་ཉིད་སྟོང་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྟེ། །ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཤར་བས་ན། །བར་སྣང་ཁམས་ཀྱི་འཇའ་ཚོན་ནམ། །མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན། །སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར།། །།
[edit]

@#/__gnyis pa gshin rje tshe bdag ni/_gdan steng rgyu yig hU~M mthing las/_/drug pa rdo rje 'chang chen po/_/rgyal ba kun gyi spyi gzugs can/_/mthing nag zil gnon dregs pa 'dul/_/dbu gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad/_/g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhal/_/'khor lo ral gri rdo rje g.yas/_/be con gtun shing sdigs mdzub g.yon/_/rigs lnga'i khro bos dbu la brgyan/_/dpal gyi chas rdzogs dur khrod brgyan/_/yum ni dmigs med chos kyi dbyings/_/mthing nag tsit+ta b+han dmar stob/_/ye shes bzhi yi sprul pa yi/_/thugs kar ya ma rA dza ni/_/smug nag 'khor lo tsit+ta 'dzin/_/ya ma'i thugs kar dregs pa'i bdag_/ljang nag rdo rje snying phreng 'dzin/_/dregs pa'i thugs kar khyams khang steng*/_/'jigs byed chen po thur du bltas/_/lto ba srid gsum tshe srog 'tshang*/_/spyi gtsug mkha' lding sprul pa 'dul/_/dkar po zil gnon ro nye za/_/phrag gong smug nag 'jigs pa'i khyung*/_/sog khar stag mo ro la rngams/_/nu khar seng ge ral pa sprugs/_/ri rab lta bur brjid pa yi/_/sku la khro rgyal bcu po rdzogs/_/zla gam gsum la sprul pa gsum/_/sku sprul 'chi bdag bye ba sngo/_/gsung sprul srog bdag dmar po brjid/_/thugs sprul tshe bdag mgo dgu pa/_/phyi rim thod pa'i mkhar bzhi la/_/gshed bo ya ma rA dza dang*/_/srin po myos byed 'bar ba dang*/_/klu bdud ar+Ya me ru dang*/_/gnod sbyin ral pa tshar dgu dang*/_/de yi phyi rim rtsibs brgyad la/_/phyogs bzhi la ni mon pa bzhi/_/mtshams bzhi la ni bdud bzhi ste/_/de dag yum dang bcas pa'o/_/phyi rim lcags mkhar bcu gnyis la/_/las kyi 'chi bdag bcu gnyis gnas/_/de yi phyi rim bar khyams la/_/pho gshed mo gshed la sogs pa'i/_/sha za king kang ma mo'i tshogs/_/sgo bzhi ru ni rgyal po dang*/_/mgon po bdud dang gnod sbyin bzhi/_/phyi rol 'obs chen bcu drug la/_/'obs srung chen po bcu drug gnas/_/de ltar de dag thams cad kun/_/sems nyid stong pa'i cho 'phrul ste/_/chos nyid dbyings las shar bas na/_/bar snang khams kyi 'ja' tshon nam/_/me long nang gi gzugs brnyan bzhin/_/snang la rang bzhin med par gyur//_//

Footnotes

Other Information