sa bcad Section 2

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཉིས་པ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་གསོལ་འདེབས། ཞབས་བརྟན། ཞལ་གདམས། རྡོ་རྗེའི་གླུ། གཏམ་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

A cycle of collections of guru yoga practices, supplications, prayers for longevity, advice, vajra songs, discourses, and so forth.

109 Texts

ཁ་
50.1
250-252
།ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་མཛད་སོགས།
na mo shAkya mu na ye ston pa thub pa'i dbang po'i mdzad sogs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
7
66-72
ཀུན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་གདུང་དབྱངས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།
kun gzigs 'jam mgon bla ma chos kyi blo gros rin po cher gsol 'debs kyi gdung dbyangs byin rlabs sprin gyi pho nya
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.14
262-265
ཀུན་བཟང་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ལ་བསྔགས་པ་རང་བྱུང་དབྱངས་ཀྱི་དཔལ་མོའི་གླིང་བུ།
kun bzang dang po'i sangs rgyas la bsngags pa rang byung dbyangs kyi dpal mo'i gling bu
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
24
136
ཀུན་བཟང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
kun bzang bla ma'i rnal 'byor
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
6
60-65
ཁོ་བོའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་དཔལ་ཞེ་ཆེན་པ་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཟབ་མོའི་ཆ་ཤས་ལ་བསྔགས་པ་ཟོལ་མེད་དད་པའི་རྒྱུད་མང་།
kho bo'i rigs kyi bdag po dpal zhe chen pa chen po 'gyur med pad+ma rnam par rgyal ba'i don gyi rnam thar zab mo'i cha shas la bsngags pa zol med dad pa'i rgyud mang
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.15
265-266
ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་ཆེན་སྙེམས་མའི་དགྱེས་གླུ།
khyab bdag rdo rje sems dpa' la bsngags pa bde chen snyems ma'i dgyes glu
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
49.7
248-249
ཁྱབ་བརྡལ་ནམ་མཁའི་ཏིང་འཛིན་དབྱིངས་དང་མཉམ་སོགས།
khyab brdal nam mkha'i ting 'dzin dbyings dang mnyam sogs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
12
150-198
གཏམ་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྡུས་སྐོར།
gtam tshogs phyogs bsdus skor
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
6
43-44
གསང་བའི་མཆོད་པ།
gsang ba'i mchod pa
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.12
262-263
གུ་རུ་ཁྱད་འཕགས་རིག་འཛིན་ལ་བསྔགས་པ་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེས་སྒྲ་དབྱངས།
gu ru khyad 'phags rig 'dzin la bsngags pa 'gro 'dul thugs rjes sgra dbyangs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.11
261-262
གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་རང་སྒྲ།
gu ru pad+ma 'byung gnas la bsngags pa bde stong rdo rje'i rang sgra
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.19
270-272
གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྔགས་པ་ས་གསུམ་བརྟན་འཕྲོག་པདྨའི་དགའ་ཚལ།
gu ru pad+ma rgyal po la bsngags pa sa gsum brtan 'phrog pad+ma'i dga' tshal
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.10
261
གུ་རུ་ཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་སྒྲ་དབྱངས།
gu ru dzam gling rgyan mchog la bsngags pa bde chen bdud rtsi'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.6
257-258
གུ་རུ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་སྟོང་དཔྱིད་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ།
gu ru rgyal ba'i gdung 'dzin la bsngags pa bde stong dpyid kyi 'brug sgra
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.8
259-260
གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ལ་བསྔགས་པ་འདོད་འབྱུང་དབྱིག་གི་སྒྲ་སྙན།
gu ru skyes mchog tshul bzang la bsngags pa 'dod 'byung dbyig gi sgra snyan
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.23
276-277
གྲུབ་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་ལ་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན།
grub mchog brtson 'grus bzang po la bsngags pa'i me tog bstar la brgyus pa 'chi med bdud rtsi'i mchod sprin
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
21
127
ངེས་དོན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།
nges don bla ma'i rnal 'byor ye shes thig le
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
43
220-226
ངེས་དོན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
nges don bla ma'i rnal 'byor ye shes bcud kyi thig le
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.24
278
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་བསྟོད་པ།
thams cad mkhyen pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros la bstod pa
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
9
47-50
ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་དང་བཅས་པའི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་གར་གྱི་རོལ་རྩེད།
thugs dam rgyun gyi rtsa gsum chos srung dang bcas pa'i gsol mchod phrin las gar gyi rol rtsed
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
10
51-65
ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྩོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་མཆོག་སྦྱིན།
thub bstan yongs rdzogs kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs ye shes bdud rtsi'i mchog stsol gyi smin byed skal bzang kun dga'i mchog sbyin
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
1
1-36
ཐུབ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཚོགས་རྗེས་སུ་དྲན་པས་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་མཆོད་བསྟོད་བྱ་བའི་རིམ་པ་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྩོལ།
thub bstan ris su ma chad pa'i skyes bu dam pa'i tshogs rjes su dran pas gsol ba gdab cing mchod bstod bya ba'i rim pa byin rlabs ye shes bdud rtsi'i mchog stsol
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
11
102-128
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མར་གསོལ་འདེབས།
dge ba'i bshes gnyen du mar gsol 'debs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
9
81-96
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བསྡུས།
dge ba'i bshes gnyen rnams la gsol 'debs phyogs bsdus
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
10
97-101
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ངག་དབང་གྲགས་པ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དབྱངས་སྙན།
dpal ldan bla ma ngag dbang grags pa bstan 'dzin dge legs dpal 'bar gyi rnam thar gsol 'debs kun tu bzang po'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
8
46
དབང་བཞི་བླང་བ།
dbang bzhi blang ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
48
236-237
དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དྷརྨ་ས་ག་རའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྟེར།
drung pa rin po che d+harma sa ga ra'i bla ma'i rnal 'byor byin rlabs mchog ster
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
1
1-7
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ལྡན་ལས་བརྩམས་པའི་འབེལ་གཏམ་དད་གསུམ་པད་དཀར་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད།
phun sum tshogs pa lnga ldan las brtsams pa'i 'bel gtam dad gsum pad dkar bzhad pa'i nyin byed
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
5
35-59
ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟོད་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཡིད་ཆེས་ངེས་པའི་རྔ་གསང་།
phyogs thams cad las rnam par rgyal ba'i paN+Di ta chen po mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho la bstod pa'i rab tu byed pa yid ches nges pa'i rnga gsang
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
3
15-83
བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསང་མཛོད་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
bka' babs bdun gyi gsang mdzod thun mong gdul bya'i snang ngor ji tsam bzhugs pa'i dkar chag ngo mtshar nor bu'i phreng ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.22
275-276
བདུད་འདུལ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ལ་བསྔགས་པ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
bdud 'dul shAkya seng ge la bsngags pa rab 'byams rgyal kun dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
8
116-126
བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེན་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས།
bal yul zhe chen dgon pa'i lo rgyus
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.25
279-281
བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས།
bstan srung rdo rje'i chos skyong ba'i tshogs la bstod pa rdo rje'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50
250-281
བསྟོད་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྡུས།
bstod tshogs phyogs bsdus
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.3
255-256
བླ་མ་ཆོས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྔ་སྒྲ།
bla ma chos sku tshe dpag med la bstod pa 'chi med rdo rje'i rnga sgra
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
4
39-40
བླ་མ་མཆོད་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་སྐབས་མཆོད་ཕྲེང་རིགས་རྒྱས་པ་སྦྱར་བ་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་མཐུན་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན།
bla ma mchod pa gtso che ba'i skabs mchod phreng rigs rgyas pa sbyar ba gsungs pa ltar rigs mthun gzhan nas 'byung ba bzhin
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
49.3
243-245
བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
bla ma rgyang 'bod byin rlabs thugs rje'i lcags kyu
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
49.5
246-247
བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འབྱུང་གནས།
bla ma rgyang 'bod byin rlabs bdud rtsi'i 'byung gnas
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
49
238-249
བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་སྡུད་པའི་ཕོ་ཉ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།
bla ma rgyang 'bod byin rlabs sprin phung sdud pa'i pho nya sogs kyi skor
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
49.1
238-241
བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་སྡུད་པའི་ཕོ་ཉ།
bla ma rgyang 'bod byin rlabs sprin phung sdud pa'i pho nya
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
49.2
241-243
བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕྲེང་བ།
bla ma rgyang 'bod byin rlabs sprin phreng ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.4
256
བླ་མ་ལོངས་སྐུ་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྔགས་པ་ཐུགས་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་སྒྲ།
bla ma longs sku 'gro 'dul thugs rje'i dbang phyug la bsngags pa thugs rje'i bdud rtsi'i sprin sgra
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.5
256-257
བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ལ་བསྔགས་པ་བྱིན་རླབས་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
bla ma sprul sku snang srid zil gnon la bsngags pa byin rlabs rdo rje sgra dbyangs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.7
258-259
བླ་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ལ་བསྟོད་པ་མཚོ་བྱུང་དཔལ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས།
bla ma smra ba'i seng+ge la bstod pa mtsho byung dpal mo'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
12
75-77
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།
bla ma'i rnal 'byor nyung ngur bsdus pa byin rlabs snying po
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
14
83-94
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་སྣང་བའི་གཏེར་ཆེན།
bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi dbang bskur byin rlabs snang ba'i gter chen
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
15
95-112
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་ཟབ་གནད་གསལ་བྱེད་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ།
bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi zab gnad gsal byed 'od kyi drwa ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
13
78-82
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་གསེར་སྡོང་ཕྲ་ཚོམ།
bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi lhan thabs gser sdong phra tshom
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
11
66-74
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད།
bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
18
119-122
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
bla ma'i rnal 'byor byin rlabs bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
23
130-135
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་།
bla ma'i rnal 'byor byin rlabs bdud rtsi'i sprin phung
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
20
125-126
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མཆོག་གཏེར།
bla ma'i rnal 'byor byin rlabs mchog gter
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
19
123-124
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།
bla ma'i rnal 'byor byin rlabs mchog stsol
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
17
116-118
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་སྲོག་ཏིག་གི་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
bla ma'i rnal 'byor byin rlabs srog tig gi rdo rje bzhi yi byin rlabs bya tshul ye shes bcud kyi thig le
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
16
113-115
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་སྲོག་ཏིག།
bla ma'i rnal 'byor byin rlabs srog tig
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
22
128-129
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མདོ་སྔགས་ལམ་རྫོགས།
bla ma'i rnal 'byor mdo sngags lam rdzogs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
45
229-231
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
bla ma'i rnal 'byor ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
46
232
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ།
bla ma'i rnal 'byor ye shes mchog stsol
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
29
142-144
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར།
bla ma'i rnal 'byor ye shes rang shar
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
47
233-235
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
bla ma'i rnal 'byor ye shes snang ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
44
227-228
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་རིན་ཆེན་སྣང་བ།
bla ma'i rnal 'byor rin chen char 'bebs kyi tshogs mchod rin chen snang ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
25
137-138
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
bla ma'i rnal 'byor rdo rje'i ye shes snang ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
38
183-188
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག།
bla ma'i rnal 'byor snying thig gsal sgron gyi tshe sgrub ye shes srog tig
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
36
177-181
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན།
bla ma'i rnal 'byor snying thig gsal sgron
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཁ་
37
182
བླ་སྒྲུབ་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་ཚེ་སྒྲུབ་བསྡུས་པ།
bla sgrub snying thig gsal sgron tshe sgrub bsdus pa
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
32
152-157
མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་བྱིན་རླབས་འོད་སྣང་།
mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor bde chen byin rlabs 'od snang
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.20
272-273
མཁས་པ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ལ་བསྔགས་པ་ཚངས་སྲས་དཔལ་མོ་སྙེམས་པའི་གླིང་བུ།
mkhas pa blo ldan mchog sred la bsngags pa tshangs sras dpal mo snyems pa'i gling bu
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
15
268-309
མགུར་འབུམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ།
mgur 'bum rdo rje'i glu
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
2
8-14
མཎྜལ་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས།
maN+Dal bshad pa mdor bsdus
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
5
41-42
མཎྜལ་འབུལ་བ།
maN+Dal 'bul ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
34
162-167
མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་དོན་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
mi pham 'jam pa'i dbyangs kyi nges pa don gyi bla ma'i rnal 'byor
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
13
166-171
མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བསྡུས།
myur 'byon gsol 'debs phyogs bsdus
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
7
45
ཚོགས་རོལ།
tshogs rol
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
12
129-165
ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བསྡུས།
zhabs brtan gsol 'debs phyogs bsdus
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
14
172-267
ཞལ་གདམས་ཕྱོགས་བསྡུས།
zhal gdams phyogs bsdus
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.16
266-268
ཞིང་འདིའི་སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་བསྔགས་པ་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་གླིང་བུ།
zhing 'di'i ston mchog thub pa'i dbang po la bsngags pa yid ches dad pa'i gling bu
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
10
131-143
ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་མཛད་རྣམ་བསྡུས་པ།
zhe chen rab 'byams sku phreng mdzad rnam bsdus pa
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
40
208-211
ཟབ་ལམ་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་གྱི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
zab lam snying thig gsal sgron gyi dbang chog bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཁ་
42
212-219
ཟབ་ལམ་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་གྱི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་ཆུན་འཕྱང་།
zab lam snying thig gsal sgron gyi dbang chog bdud rtsi'i bum bzang gi mdzes rgyan nor bu'i chun 'phyang
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
41
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཐིག་ལེ།
'jam dpal gzhon nu'i snying thig las rgyun gyi rnal 'byor ye shes snang ba'i thig le
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.18
269-270
རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་མཚོ་སྐྱེས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་སྟོང་དཔྱིད་ཀྱི་གླིང་བུ།
rang byung sangs rgyas mtsho skyes pad+ma 'byung gnas la bsngags pa bde stong dpyid kyi gling bu
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.9
260-261
རིག་འཛིན་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་ལ་བསྔགས་པ་ཟིལ་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྔམས་སྒྲ།
rig 'dzin bdud kyi gshed chen la bsngags pa zil gnon rdo rje'i rngams sgra
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
30
145-149
རིགས་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་མཆོག་སྦྱིན།
rigs gsum bla ma'i rnal 'byor mkhyen brtse nus pa'i mchog sbyin
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
4
84-92
རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས་འཕྲོས་པའི་འབེལ་གཏམ་སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་གླིང་བུ།
rin chen gter gyi mdzod chen mo las 'phros pa'i 'bel gtam skal bzang kun dga'i gling bu
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
7
110-115
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་སྤར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ཁྱབ་ལྷ་ཡི་རྔ་སྒྲ།
rin chen gter mdzod chen mo spar du bskrun pa'i rtogs brjod 'jig rten gsum khyab lha yi rnga sgra
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
5
93-101
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཁ་སྐོང་དཀར་ཆག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།
rin chen gter mdzod chen mo'i kha skong dkar chag rin chen phreng ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
6
102-109
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཞལ་སྐོང་ཞུས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཡིག་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་གསོས་སྨན།
rin chen gter mdzod zhal skong zhus pa rnams kyi brgyud yig yid ches dad pa'i gsos sman
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
3
38
རིས་མེད་བླ་མ་མཆོད་པའི་རྟེན་བསྐྱེད་བསྡུས་པའི་སྐབས།
ris med bla ma mchod pa'i rten bskyed bsdus pa'i skabs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
2
37
རིས་མེད་བླ་མ་མཆོད་པའི་སྐྱབས་སེམས།
ris med bla ma mchod pa'i skyabs sems
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.2
253-255
རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱི་གཟུགས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་སྙན་ཚིག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་དབྱངས།
rgyal ba sras dang bcas pa'i ye shes kyi spyi gzugs rje btsun 'phags pa 'jam dpal dbyangs la yid ches kyis bstod pa snyan tshig rgya mtsho'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
33
158-161
རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་མཛེས།
rje btsun dam pa sangs rgyas kyi bla ma'i rnal 'byor byin rlabs sprin mdzes
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
11
144-149
རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་དཔེ་མཛོད་བཀའ་གཏེར་ལེགས་བཤད་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་གླིང་བུ།
rten mchog 'gyur med gling gi dpe mdzod bka' gter legs bshad mdzod kyi dkar chag dpyod ldan dgyes pa'i gling bu
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
31
150-151
རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།
rdo rje gzhon nu la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor dngos grub mchog sbyin
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
3
10-14
རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་རབ་བཏགས་ཀྱིས་བསྙད་པ་ལེགས་བྱས་ལྷ་ཡི་རྔ་སྒྲ།
rnam thar gsol 'debs rab btags kyis bsnyad pa legs byas lha yi rnga sgra
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
35
168-176
རྣམ་འདྲེན་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་ཕྲེང་མཛེས།
rnam 'dren bla ma'i tshogs la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga byin rlabs sprin gyi phreng mdzes
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
49.4
245-246
རྣམ་འདྲེན་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་མཆོག་ལ་མོས་གུས་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ།
rnam 'dren 'khor lo'i mgon po mdo sngags kyi shing rta mchog la mos gus bla ma rgyang 'bod byin rlabs nyin byed 'dren pa'i shing rta
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ང་
9
127-130
ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་པ།
lo rgyus bsdus pa
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.13
263
ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་བཀའ་བརྒྱད་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ཕྲེང་བ་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དབྱངས།
Lhag pa'i lha mchog bde gshegs sgrub bka' brgyad rtsa gsum zhi khro'i lha tshogs la bstod pa'i tshigs su bcad pa'i phreng ba gzhom med rdo rje'i glu dbyangs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
4
15-34
སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བསྡུས།
skyabs rje rdo rje 'chang gi gsol 'debs phyogs bsdus
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
1
1-6
སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ།
skye phreng gsol 'debs pad+ma dkar po'i phreng ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
2
7-9
སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
skye phreng gsol 'debs bsdus pa 'dod 'byung nor bu'i phreng ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.17
268-269
སྔགས་ཀྱི་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་བསྔགས་པ་ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་གླིང་བུ།
sngags kyi ston pa rdo rje'i bla ma pad+ma thod phreng rtsal la bsngags pa zab don rdo rje nA da'i gling bu
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
39
189-207
སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་པའི་ལྷན་ཐབས་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
snying thig gsal sgron bla ma mchod pa'i tshul du spros pa'i lhan thabs ngo mtshar nor bu'i phreng ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ག་
8
73-80
སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་ཡོངས་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རིས་མེད་དད་པའི་དབྱངས་སྙན།
smin grol bdud rtsi'i bka' drin lhag par che ba'i yongs 'dzin rgya mtshor gsol ba 'debs pa ris med dad pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
50.21
273-275
སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷ་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་དབྱངས་འབྱུང་བ།
slob dpon pad+ma saM b+ha la bstod pa yon tan rgya mtsho'i sgra dbyangs 'byung ba
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
49.6
247-248
ཨ་ཧོ། སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་སོགས།
a ho srid zhi'i khyab bdag rang byung sogs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
26
139
ཨ། ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་རང་མདངས་སོགས།
a ka dag dbyings kyi mdangs sogs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
27
139
ཨ། རང་རིག་མ་བཅོས་སོགས།
a rang rig ma bcos sogs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཁ་
28
140-141
ཨ། སྣང་བ་རྣམ་དག་སོགས།
a snang ba rnam dag sogs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]