DKR-KABUM-08-NYA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན༔
Wylie title snyan brgyud yang phur zab tig las: rgyun gyi rnal 'byor dngos grub mchog sbyin DKR-KABUM-08-NYA-002.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 8, Text 2, Pages 16-24 (Folios 1a to 9b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation Khyentse, Dilgo. Snyan brgyud yang phur zab tig las rgyun gyi rnal 'byor dngos grub mchog sbyin. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 8: 16-24. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་ (yang phur sbrags ma'i zab tig)
Deity yang dag he ru ka, rdo rje phur pa
Colophon

།ཞེས་པའང་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་ངེས་གསང་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་འདུས་པའི་སྡེའི་པུརྞ་ཁའི་སློབ་དཔོན་བློ་གྲོས་སེང་གེ་དཔོན་སློབ་དང༌། གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་སོགས་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་བསྐུལ་ཏེ་ཟབ་གསང་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐུན་མིན་དུ་ཐོབ་པའི་རྙིང་སྔགས་རྒན་པོ་བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་རྩལ་ལམ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་དུ་འབོད་པས་དབང་འདུས་རྩེར་ཀུན་གཟིགས་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡིད་ལ་ངེས་པའི་དོན་བཞིན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རེབ་ཀོང་གི་སྔགས་པ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེས་བགྱིས་པ་ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/zhes pa'ang lho 'brug gi rgyal khab tu bzhugs pa'i nges gsang grub pa'i gseng lam dpal ldan 'brug pa bka' brgyud kyi 'dus pa'i sde'i pur+Na kha'i slob dpon blo gros seng ge dpon slob dang*/_gter ston rdo rje gling pa'i brgyud 'dzin mkhan chen 'jam dbyangs ye shes seng ge sogs don gnyer can du mas bskul te zab gsang 'di nyid kyi byin rlabs thun min du thob pa'i rnying sngags rgan po bdud 'dul phrin las drag po rtsal lam mkhyen brtse'i 'od zer du 'bod pas dbang 'dus rtser kun gzigs rgyal tshab rdo rje 'chang gi gsung rgyun gyi rnal 'byor yid la nges pa'i don bzhin khrigs su bsdebs pa'i yi ge pa ni reb kong gi sngags pa 'jigs med skal bzang rdo rjes bgyis pa zab gsang snying po'i bstan pa 'phel rgyas kyi rgyur gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན་བཞུགས་སོ༔

༁ྃ༔ ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡེ། བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལས། མཐུན་རྐྱེན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཟབ་པ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་དང༌། འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་བའི་ལྷག་པའི་ལྷ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉིས་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ཟབ་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན་དངོས་རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང༔ ཧཱུྃ་ཆེན་ཀཱ་རའི་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཐུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ ལྷུན་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་དང༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཕྲིན་ལས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྐྱབས་སེམས་ནི། བླ་མ་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར། ན་མོཿ བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་ཡུལ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་རྩེ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྲིད་ཞི་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་བླ་ན་མེད་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་དམ་བཅའ་བས་ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དམིགས་འདུན་ཡང་དག་པར་བྱ། སྤྲོ་ན། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བཅས་བྱ། གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བསྐྱེད་བཟླས་རྫོགས་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཨཿ གདོད་ནས་ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ངང༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རང་སྣང་བ༔ མཚོན་ཆེན་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་པོ་ནི༔ ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་འཇའ་ལྟར་ཤར༔ དེ་ལས་རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྟོང༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་གསལ་བའི་རྩལ༔ སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སྦྱངས་བའི༔ བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ནི༔ ཀློང་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའི་མདངས༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང༔ དུད་ཁྲོད་དྲག་པོའི་བཀོད་པ་རྫོགས༔ དེ་དབུས་པད་ཟླ་ཉི་མ་དང༔ ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་སྟེང༔ ཧཱུྃ་གིས་མཚོན་བྱེད་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ མཚོན་བྱ་བདག་ཉིད་རྩ་བའི་ལྷ༔ རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད༔ གཞོན་ནུ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེའི་སྐུ༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པ༔ ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཉིད༔ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ནི༔ སྐུ་དང་རྩ་ཞལ་རབ་ཏུ་སྔོ༔ སྟོན་ཀའི་ནམ་མཁའ་དག་པ་བཞིན༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་བཞད་གཤེ་རྔམས༔ ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་གཉིས༔ ཐེག་པ་དགུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ རྫོགས་པའི་རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆར་འབེབས༔ གཡོན་གཉིས་ཉོན་མོངས་སྲེག་པའི་མེ༔ སྡིགས་པའི་མཛུབ་མོའི་རྩེ་ནས་སྤྲོ༔ གཉིས་པ་དུག་གསུམ་རྩད་གཅོད་པའི༔ ཁ་ཊྭཱྃ་ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་པོའི༔ ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར༔ རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ་ནི༔ ཆེ་བཙན་འགྲན་བྲལ་རྟགས་སུ་བརྗིད༔ སྔོན་བྱུང་རུ་ཊ་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དཔལ་ཆེན་པོ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་དང༔ དུར་ཁྲོད་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་ཚོགས༔ དགྱེས་རྒུར་རོལ་པའི་ཡ་མཚན་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཅན༔ མ་ཧཱ་རུ་ཊའི་སྤྱི་ནས་བརྫིས༔ སྦྱོར་ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མཐིང༔ ཨུཏྤལ་དུང་ཁྲག་བསྣམས་པས་འཁྱུད༔ གཟིག་ཤམ་སྣ་ཚོགས་ཁྲོ་མོའི་ཆས༔ ཆགས་དང་གཏུམ་པའི་ཉམས་འགྱུར་རྫོགས༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་མ་དམིགས་བཞིན༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་དོན་ཕྱིར༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པའི་ཕྱིར༔ ཕུང་པོ་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་སྟེ༔ འབྱུང་བ་དེ་ཡི་ཡུམ་དང་རོལ༔ དགེ་དང་མི་དགེའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔ དེ་ལས་ཉོན་མོངས་རྟོག་པའི་རྩལ༔ ཕྲ་ཐབས་སྒོ་སྐྱོང་ཕུར་སྲུང་ཚོགས༔ མ་འདྲེས་ཉི་དང་འོད་བཞིན་འབར༔ ཅིར་ཡང་སྣང་ཞིང་ཅིར་ཡང་འགྱུར༔ དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཏི་ལ་ཀ༔ དྭངས་མ་ལྔ་འདུས་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ༔ དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྤྱི་བོའི་སྟེང་ན་འགྱིང་ཞིང་རོལ༔ པདྨ་ཟླ་ཉི་དྲེགས་པའི་སྟེང༔ མཐིང་ནག་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་མདོག༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ཞལ་གྱིས་བརྗིད༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཕྱག་དྲུག་གཡས༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔེའུ་ཆུང་སྟེ༔ གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བྷན་རྒྱུ་ཞགས་འཕེན༔ ཡུམ་ནི་དབྱིངས་ཕྱུག་སྙེམས་མ་ཁྲོས༔ སྔོ་སྐྱ་རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་སྟོབ༔ གཉིས་ཀ་གར་དགུས་རོལ་པ་དང༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ རྡོ་རྗེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱོར་བར༔ བསྲུབས་ཤིང་སྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་ནི༔ བཟོད་དུ་མེད་པར་འབར་བའི་རྩལ༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འོད་ཕུང་གི༔ རྣམ་འཕྲུལ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔ ཤིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཡི༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་འབར་བས༔ ཨ་ཧཾ་ཧཱུྃ་དང་ཕཊ྄་ཀྱི་སྒྲ༔ འབྲུག་སྟོང་ལྟ་བུར་ཡོངས་སུ་སྒྲོག༔ སྣང་སྟོང་གྲགས་སྟོང་རིག་བཞིན་སྟོང༔ གསལ་སྟོང་དང་ནི་ཚོར་བས་སྟོང༔ གདོད་མའི་རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་འཆར༔ འཆར་བའི་ཐུགས་རྗེ་འགག་མེད་རྩལ༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་རྗེས་འཛིན་ཕྱིར༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་གཞིར་བཞེངས་པ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ནཱ་དའི་གསུང༔ གཞོམ་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ནི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བ་རྣམ་ལྔ་དང༔ བཅུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ༔ རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྣམ་ལྔར་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་རང་དབང་བསྐུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྣོད་བཅུད་དག་མཉམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་རང་རིག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཤར་བའི་ཕུང་ཁམས་སྲས་མཆོག །དགེ་སྡིག་གི་ལས་བཅུ་དག་པ་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ། ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་དག་པ་ཕྲ་ཐབས། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དག་པ་ཕུར་སྲུང་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཉི་མ་དང་འོད་ཟེར་བཞིན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་ཤར་བའི་བདག་ཉིད་རྩ་བའི་ལྷ་ཡི་སྤྱི་བོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱི་གཟུགས་བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་གི་ཚོགས་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ་བཅས་གསལ་བཏབ་ལ་གཏེར་གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡིས༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་གསལ་བཏབ་ནས༔ གྱད་དུ་གྱུར་པའི་ཏིང་འཛིན་བརྟན༔ ང་རྒྱལ་གཅིག་པུ་ཟླ་མེད་པ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་གཟི་བསྐྱེད་ནས༔ གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མ་ཡིན་པའི༔ གོམས་པ་མི་འཕྲོག་གྱུར་པ་ན༔ གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི༔ དག་པ་དྲན་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ༔ བསྐྱེད་རིམ་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་གྱི་འཛིན་ཞེན་སྦྱང་ཕྱིར་རྣམ་པ་གསལ་བ། བསྒོམ་བྱ་རང་རྒྱུད་དུ་མི་གོལ་བའི་ཕྱིར་དག་པ་དྲན་པ། གཉིས་སྣང་གི་རྟོག་པས་སྐབས་མི་ཕྱེད་པའི་ཕྱིར་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་བསླབས་ཏེ་ལྷའི་གསལ་སྣང་སྒྲུབ་དགོས་པས་དེ་དག་གི་དོན་རྒྱས་པ་ཁོ་བོའི་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ལེགས་བཤད་ལྟར་ཞིབ་པར་གོམས་འདྲིས་སུ་བྱ། གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བཟླས་པ་དང༌། ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་བཟླས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བསྐྱེད་པའི་གསལ་སྣང་གི་ཏིང་འཛིན་ལ་གོམས་པ་བརྟན་ནས་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་བོགས་འབྱིན་པའམ། སྐྱོ་བའི་གེགས་སེལ་བའི་ཕྱིར་བཟླས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་གཏེར་གཞུང་དཀྱུས་སུ་འབྱུང་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་ནས་ལམ་དབང་ཐོད་རྒལ་དུ་ལེན། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དཀྱུས་ཙམ་ལ། གཞུང་ལས། མ་དག་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དེ༔ ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ སྲོག་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད༔ འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པ༔ རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དག་གིས༔ གནས་སྐབས་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་བརྒྱད་དུ་རང་ཤར་བའི༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དག་བྱ་དག་བྱེད་དག་འབྲས་ཀྱི་གནད་ལ་རེག་པ་བརྟན་པོས་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྨིན་པར་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཕྱིར་དད་མོས་གདུང་བའི་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པ་དང་བཅས༔ ཨོཾ༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ནི༔ བདུད་དང་རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བ་དང༔ གདུལ་བྱ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ཕྱིར༔ ཐབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དེང་བསྐུལ་ན༔ འབར་བ་སྐུ་ཡི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་སྒྲོག༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་ལྡན་པས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་དུ་སྩོལ༔ དེ་སྐད་བསྐུལ་བས་དེ་མ་ཐག༔ སྐུ་ནི་གར་དགུར་ཤིག་ཤིག་གཡོས༔ ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་པདྨར་གསོར༔ གསུང་ནི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས༔ ཁྱད་པར་ཨ་ཧཾ་བདེ་སྐད་བླངས༔ ཐུགས་ནི་མཁའ་ལས་མི་གཡོ་བཞིན༔ བཟོད་མེད་བདེ་བ་སྟོང་པར་ཞུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གང་གང་འདུལ་བ་དེ་དེར་སྟོན༔ དཀར་དམར་མཐིང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡི༔ རྒྱུད་དང་རྟོག་པ་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་གྱུར༔ ཅེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་སྟེ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གཙོ་བོར་བཟླ། གཉིས་པ་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་བཟླས་པ་ལ། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་བཟླས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཆེའི༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནི༔ བཛྲ་སཏྭ་དཀར་གསལ་འཚེར༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ལོངས་སྐུའི་ཆས༔ ཞབས་ཟུང་ཕྱེད་སྐྱིལ་པད་ཟླར་བཞུགས༔ དེ་ཡི་ཙིཏྟའི་གུར་ཁང་དབུས༔ པད་ཉིའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་མཐིང་མཐར༔ འབར་བའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བར་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱངས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ སླར་ཡང་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་དང༔ འབར་བའི་མེ་ཡིས་སྣང་སྲིད་ཁྱབ༔ དམ་ཅན་སྲུང་མ་ལས་ལ་བསྐུལ༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པ་ཚར་ཐག་བཅད༔ བར་ཆད་བྱད་ཕུར་རྡུལ་དུ་བརླགས༔ སྣང་བ་ལྷ་ལ་གྲགས་པ་སྔགས༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཔལ་ཆེན་པོའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཅེས་པའི་དམིགས་གནད་རྩེ་གཅིག་པས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱཾ་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ། སྤྱིར་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཡི་དམ་གཉིས་ཀྱི་བཟླས་གྲངས་རང་ཉིད་གང་ལ་མོས་པའམ། སྐབས་ཐོབ་ཀྱིས་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་བཟླས་གྲངས་མང་བ་བྱས་ན་གཉིས་ཀ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཆིག་དྲིལ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད། ཐུན་གཤམ་དུ་གཞི་སྙིང་གཅིག་དྲིལ་བཟླ་བར་འདོད་ན། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཀ་ཏཾ་ཀ་ཡེ༔ ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ༔ ཨ་ཛི་ཏེ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏེ༔ མ་ར་སེ་ན་པྲ་མརྡྷ་ན་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ཅུང་ཟད་བཟླ། འོག་གི་བསད་དམིགས་མི་སྦྱོར་ན་འདིར་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲི་ཅུང་ཟད་བཟླས་ཀྱང་ལེགས། གཉིས་པ་ལ། ཚེ་སྒྲུབ། སྲུང་བ། བཟློག་པ། བསད་པའི་དམིགས་བཟླས་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་དང༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་སྦུབས༔ ཧཱུྃ་མཐར་ཚེ་ཡི་རིག་པས་བསྐོར༔ བཟླས་ཤིང་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ གཽ་རི་ལ་སོགས་ལྷ་མོ་དང༔ ཕུར་སྲུང་དམ་ཅན་བཅུ་གཉིས་སོགས༔ ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ༔ རང་གཞན་བླ་ཚེ་ཆད་ཡར་དང༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་གྱུར༔ ཞེས་དམིགས་ལ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཡང་དག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅི་འགྲུབ་བཟླ། ཚེ་འགུགས་སྦྱར་ན། ཨོཾ། འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་སྐུ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྔོན་ཚེ་གོང་ནས་འབྲེལ་བའི་ལྷ༔ དེང་འདིར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་ལགས་ན༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པའི༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་དགོངས་ནས༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ ཕོ་ཉ་སྤྲུལ་པའི་འདུ་འཕྲོ་ཡིས༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་དགེ་མཚན་ཀུན༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས༔ རྒས་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུས༔ ནད་མེད་བདེ་བའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ འཆི་བ་མེད་པ་རྟག་པའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་གོང་གི་སྔགས་བརྗོད། ཚེ་སྦ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཨཱཿ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་སྲོག་ཏུ་འདྲིལ༔ མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཡང་བརྗོད་བྲལ་ཀ་དག་ཀློང༔ འཆི་མེད་གཉུག་མར་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་བྷྲཱུྃ་རཀྵ་ཨ་ཨ༔ གཉིས་པ་ནི། སྤྱིར་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་བཟླས་པ་ལ། རྒྱུན་གྱི་སྲུང་བཟློག་བསད་པའི་དམིགས་པ་སྔ་ཕྱི་སྲོད་ཀྱི་ཐུན་གསུམ་སོ་སོའི་གཤམ་དུ་སྦྱར་བར་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་ན་ཐོ་རངས་སམ་སྔ་དྲོའི་མཐར་རྩ་བའི་བཟླས་པ་གྲུབ་པ་དང་འཁོར་གྱི་ཁྲོ་བོ་བཅུ་གསལ་འདེབས་ལྷག་པར་དུ་བྱས་ཏེ་གཞི་སྙིང་གཅིག་དྲིལ་ཁྲོ་བཅུའི་སྤྱི་སྔགས་ཀྱང་ཡིན་པ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཕྱིར་དེ་ཉིད་ཅུང་ཟད་བཟླས་གྲུབ་པའི་མཐར། སྲུང་དམིགས་ནི། དཔལ་ཆེན་བཅུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རྣམ་འཕྲུལ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཚོམ་བུར་བཞུགས༔ སྲུང་བ་མཚམས་ཀྱི་ལས་མཛད་དེ༔ གུར་ཁང་དྲུག་གིས་གཏམས་པར་གྱུར༔ རྩ་སྔགས་ཀཱི་ལ་ཡའི་མཐར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་རཀྵ༔ སྲུང་སྔགས་ཤམ་བུ་བཏགས་པ་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཟླ། སྲུང་དམིགས་ཁོ་ནའི་སྐབས་འདི་ནས་ཐུན་གཞུག་བསྡུ། སྲུང་བཟློག་བསད་གསུམ་སྦྲེལ་མ་བྱེད་ན་བཟླས་པ་འོག་མ་ལ་འཇུག་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕྱི་དྲོ་འམ་གུང་ཐུན་ལ། དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམ་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ ཕྱི་རོལ་ཞལ་གཟིགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ འབྲུག་སྟོང་ལྟ་བུར་སྒྲོག་པ་ཡི༔ སྐུ་དང་ཞལ་ལས་དམོད་པའི་མཚོན༔ ནད་མཚོན་དུག་རླངས་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ སྐར་ལྟར་འཁྲུགས་ཤིང་སེར་ལྟར་འབབ༔ ནག་ཕྱོགས་འབྱུང་པོ་སྡེ་བཅས་དང༔ ཕས་རྒོལ་རིག་སྔགས་དམོད་པའི་དབལ༔ མི་མཐུན་འབྲས་བུ་ཐན་ལྟས་ངན༔ ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་བཟློག༔ དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བབ༔ རྩྭ་སྦུར་མེ་ལྕེས་བསྲེགས་པ་བཞིན༔ རྗེས་ཤུལ་མེད་པར་བརླགས་པར་བསམ༔ ཞེས་པའི་དམིགས་པ་སྦྱར་ཏེ། རྩ་སྔགས་ཀཱི་ལ་ཡའི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བདུད་པྲ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ནན༔ ཁ་ལ་ཛ་མ་ལི་རྦད་ནན༔ ར་ཙ་དུ་ལིང་ཤག་རྦད་ནན༔ ཤིག་ཤིག་དུམ་དུམ་རྦད་ནན༔ ཚལ་པ་ཚལ་པ་རྦད་ནན༔ ཁྲོཾ་ཁྲོཾ་བྷྱོ་རྦད་ནན༔ རྨུགས་རྨུགས་རྦད་ནན༔ ཏིར་ཏིར་རྦད་ནན༔ ཚལ་ཚལ་རྦད་ནན༔ ཞེས་བཟློག་སྔགས་ཟབ་མོ་འདི་བཟླས་པས་རང་ལ་གནོད་བྱེད་གཞན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཐ་ན་གཅན་གཟན་སྦྲང་བུ་ཡན་ཆད་ཁ་བཅིངས་ཏེ་བཟློག་པར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་འདི་དགོས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་བཟླས་མཐར། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཞིང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་སྔོན་གྱི་ལས་དང༌། འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་ངན་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་བན་བོན་སྔགས་པའི་མཐུ་བྱད། རྦད་འདྲེ་རྦོད་གཏོང་ཐན་དང་ལྟས་ངན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཟློག །ཅེས་ཐལ་རྡེབ་ལན་གསུམ་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། སྲོད་ཐུན་གྱི་གཤམ་དུ། དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ དྲག་ཤུལ་ཁྲོས་པའི་སྐུ་རུ་བཞེངས༔ ལས་བྱེད་ཕོ་ཉ་མཚོན་ཆའི་ཆར༔ ཐོག་སེར་མེ་རླུང་དང་བཅས་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་དགུག་བསྟིམ་དབབ་པ་དང༔ དབྱེ་དང་མངོན་སྤྱོད་ནན་ཏུར་གྱིས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ༔ དྭངས་མ་བསྲེ་ཞིང་སྙིགས་མ་བསྒྲལ༔ བར་མ་རང་ལ་བསྟིམས་བྱས་ཏེ༔ བདག་ཕུར་འབེན་གསུམ་དབྱེར་མེད་པ༔ ཆོས་ཉིད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་བརྡལ༔ ཞེས་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཟིར་ཏེ། རྩ་སྔགས་འབྲུ་བཞི་པས་གོང་མནན་པས། མ་རཀྨོ་ཡཀྨོ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྙིང་རྩ་ལ་ཡཾ་ཡཾ༔ སྲོག་རྩ་ལ་ཡཾ་ཡཾ༔ སྙིང་ལ་ཁྲིལ་ཁྲིལ༔ སྲོག་ལ་ཆུམ་ཆུམ༔ ཙིཏྟ་སྲོག་ལ་ཏུང་ཏུང༔ སྙིང་ཁྲག་ཤད་ཛ༔ ཐུཾ་རི་ལི་ལི༔ སྙིང་ཙིག་ཙིག༔ འུར་འུར༔ ཤིག་ཤིག༔ འགུལ་འགུལ༔ མྱག་མྱག༔ སོད་སོད༔ དྷ་ཏི་མ་མ་ཤཱི་གྷྲཾ་ཀརྨ་ཀ་ར་ཡེ་མ་ར་སེ་ན་པྲ་མརྡྷ་ན་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲི་བཟླ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཚེ་སྒྲུབ། སྲུང་བཟློག་བསད་དམིགས་འདི་དག་མཐར་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པས་སྤྲོས་བཅས་མི་ལྕོགས་པའང་མེད་ཅིང༌། སྙིགས་དུས་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་ཆད་མང་བ་ལ་ཟབ་ཕྱིར་ཉམས་སུ་བླངས་བས་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང༌། སྤྱི་འགྲོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ལ་ནི་གོང་སྨོས་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་རྩ་བའི་བཟླས་པ་གྲུབ་མཚམས་བསྡུ་ལྡང་ལ་འཇུག་པས་ཆོག་ལ། དམིགས་བསལ་ཚེ་སྒྲུབ་དང༌། སྲུང་དམིགས་ཙམ་རྒྱུན་བཟླས་སུ་བྱས་ཀྱང་ལེགས་པས་འཕྲོས་སུ་སྨོས་པའོ། །གང་ལྟར་ཡང་བཟླས་རིགས་གྲུབ་རྗེས་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་པས་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐོང་ཞིང་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱས་ལ། སྟོང་ཚིག་གི་མཆོད་སྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱ། གསུམ་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ནི། སྔར་གསལ་བཏབ་པའི་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། ཨ་ཨ་ཨ༔ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ༔ ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ཞེས་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སྣང་གྲགས་རིག་པའི་ཆོས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྣམས། དེ་ལས་སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མ་དང༔ ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའི་ལྷན་སྐྱེས་སྐུ་རུ་ལྡང༔ ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཅེས་པས་བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་ཤར་བ་ལ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བར་བྱའོ། །རྩ་བའི་གསུམ་པ་རྗེས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཧོཿ དགེ་བ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་འདུས་མ་བྱས་པར་བསྔོ༔ དེ་ཡི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་ཡིད་ཅན་ཀུན༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་ཡང་དག་གདོད་ནས་འདུས་མ་བྱས༔ ལོངས་སྐུ་དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ སྤྲུལ་སྐུ་གང་འདུལ་དེར་སྣང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས༔ དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་པས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །ཞེས་པའང་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་ངེས་གསང་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་འདུས་པའི་སྡེའི་པུརྞ་ཁའི་སློབ་དཔོན་བློ་གྲོས་སེང་གེ་དཔོན་སློབ་དང༌། གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་སོགས་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་བསྐུལ་ཏེ་ཟབ་གསང་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐུན་མིན་དུ་ཐོབ་པའི་རྙིང་སྔགས་རྒན་པོ་བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་རྩལ་ལམ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་དུ་འབོད་པས་དབང་འདུས་རྩེར་ཀུན་གཟིགས་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡིད་ལ་ངེས་པའི་དོན་བཞིན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རེབ་ཀོང་གི་སྔགས་པ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེས་བགྱིས་པ་ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83:_snyan brgyud yang phur zab tig las:_rgyun gyi rnal 'byor dngos grub mchog sbyin bzhugs so: \u0f01\u0f83:__na mo gu ru shrI he ru ka ye/_bde gshegs sgrub pa bka' brgyad las/_mthun rkyen rmad du byung ba mchog gi dngos grub sgrub pa la zab pa yang dag he ru ka dang*/_'gal rkyen bar chad sel ba'i lhag pa'i lha thun mong ma yin pa rdo rje phur pa gnyis dkyil 'khor gcig tu dril te sgrub pa'i zab lam khyad par can gyi bskyed rim rgyun gyi rnal 'byor ji ltar nyams su len pa'i tshul la gsum/_sngon dngos rjes so/_/dang po ni/_badz+ra he ru ka yi dgongs pa yis:_dga' rab rdo rje 'jam dpal bshes gnyen dang:_hU~M chen kA ra'i bar du byin brlabs te:_'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:_thugs kyi brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:_o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:_dpal chen rdo rje gzhon nu'i dgongs pa yis:_lhun grub phyag rgya chen po'i rig 'dzin dang:_rdo rje thod phreng rtsal la byin brlabs te:_'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:_phrin las brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:_o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__skyabs sems ni/_bla ma rig 'dzin dpal chen khrag 'thung rol pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lo mkha' khyab tu sad par gyur/_na moH_bla ma dpal chen zhi khro'i lha:_mkha' 'gro'i tshogs la skyabs su mchi:_gzhan don byang chub myur thob phyir:_zab mo'i rnal 'byor bsgom par bgyi:_lan gsum gyis skyabs yul la yid ches kyi dad pa rtse gcig pas skyabs su 'gro ba dang*/_mkha' khyab kyi sems can srid zhi las bsgral te bla na med pa'i go 'phang mchog la 'god par dam bca' bas lam zab mo nyams su len snyam du sems bskyed pa'i dmigs 'dun yang dag par bya/_spro na/_rdo rje slob dpon sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa lan gsum/_sems can bde dang ldan sogs tshad med bzhi bcas bya/_gnyis pa dngos gzhi'i rnal 'byor la bskyed bzlas rdzogs gsum las/_dang po sku bskyed pa phyag rgya'i rnal 'byor ni/_aH_gdod nas ka dag dbyings kyi ngang:_ye shes rig pa rang snang ba:_mtshon chen hU~M yig sngon po ni:_nam mkha'i dkyil nas 'ja' ltar shar:_de las rol pa'i cho 'phrul gyi:_ye shes chen po'i 'od zer gyis:_snod bcud dngos 'dzin dbyings su stong:_stong pa'i ngang las gsal ba'i rtsal:_sangs rgyas zhing khams yongs sbyangs ba'i:_bkod pa chen po'i rol pa ni:_klong lnga rnam par dag pa'i mdangs:_'byung ba rim brtsegs ri rab steng:_thar pa chen po'i gzhal med khang:_dud khrod drag po'i bkod pa rdzogs:_de dbus pad zla nyi ma dang:_lha chen pho mo bsnol ba'i steng:_hU~M gis mtshon byed yongs gyur las:_mtshon bya bdag nyid rtsa ba'i lha:_rdo rje'i rang bzhin stong pa nyid:_gzhon nu ye shes snying rje'i sku:_zung 'jug shin tu rnam dag pa:_chos sku'i yon tan thams cad nyid:_gzugs kyi rnam par shar ba ni:_sku dang rtsa zhal rab tu sngo:_ston ka'i nam mkha' dag pa bzhin:_g.yas dkar g.yon dmar bzhad gshe rngams:_phyag drug g.yas kyi dang po gnyis:_theg pa dgu dang ye shes lnga:_rdzogs pa'i rdo rje mtshon char 'bebs:_g.yon gnyis nyon mongs sreg pa'i me:_sdigs pa'i mdzub mo'i rtse nas spro:_gnyis pa dug gsum rtsad gcod pa'i:_kha T+wA~M cang te'u dril bu 'khrol:_tha ma gnyis kyis khams gsum po'i:_nyon mongs dug chen sbyong ba'i phyir:_ri rab phur bu 'dril ba ni:_che btsan 'gran bral rtags su brjid:_sngon byung ru Ta bsgral ba yi:_dpal chen po yi longs spyod dang:_dur khrod mkha' 'gro 'bum gyi tshogs:_dgyes rgur rol pa'i ya mtshan che:_rdo rje'i sku yi dbyings su rdzogs:_zhabs bzhi gyad kyi dor stabs can:_ma hA ru Ta'i spyi nas brdzis:_sbyor yum 'khor lo rgyas 'debs mthing:_ut+pal dung khrag bsnams pas 'khyud:_gzig sham sna tshogs khro mo'i chas:_chags dang gtum pa'i nyams 'gyur rdzogs:_de ltar gsal ba'i ye shes sku:_rang bzhin cir yang ma dmigs bzhin:_thabs kyi spyod pas 'gro don phyir:_byams dang snying rjes gang 'dul ba:_sangs rgyas phrin las rdzogs pa'i phyir:_phung po sras mchog rigs lnga ste:_'byung ba de yi yum dang rol:_dge dang mi dge'i chos rnams kun:_khro bo chen po yab yum bcu:_de las nyon mongs rtog pa'i rtsal:_phra thabs sgo skyong phur srung tshogs:_ma 'dres nyi dang 'od bzhin 'bar:_cir yang snang zhing cir yang 'gyur:_de las ye shes ti la ka:_dwangs ma lnga 'dus snying po'i srog:_bla ma rdo rje 'chang chen po:_dpal chen yang dag he ru ka:_spyi bo'i steng na 'gying zhing rol:_pad+ma zla nyi dregs pa'i steng:_mthing nag nam mkha' dwangs pa'i mdog:_g.yas dkar g.yon dmar zhal gyis brjid:_ye shes chen po'i phyag drug g.yas:_rdo rje kha T+wA~M rnge'u chung ste:_g.yon gsum dril b+han rgyu zhags 'phen:_yum ni dbyings phyug snyems ma khros:_sngo skya rdo rje dung khrag stob:_gnyis ka gar dgus rol pa dang:_dpal dang dur khrod chas kyis brgyan:_rdo rje pad+ma mnyam sbyor bar:_bsrubs shing srub pa'i sbyor ba yis:_bde ba chen po'i gzi byin ni:_bzod du med par 'bar ba'i rtsal:_'ja' zer thig le 'od phung gi:_rnam 'phrul 'bar zhing 'khrugs pa'i klong:_rtsa brgyud bla ma yi dam lha:_dpa' bo dang ni rnal 'byor ma:_chos srung nor lha rgya mtshor bcas:_shin tu bzod par dka' ba yi:_bde stong ye shes nyams 'bar bas:_a haM hU~M dang phaTa? kyi sgra:_'brug stong lta bur yongs su sgrog:_snang stong grags stong rig bzhin stong:_gsal stong dang ni tshor bas stong:_gdod ma'i rang bzhin cir yang 'char:_'char ba'i thugs rje 'gag med rtsal:_gdug pa can rnams rjes 'dzin phyir:_snang srid snod bcud gzhir bzhengs pa:_rdo rje khro bo'i phyag rgyar rdzogs:_rdo rje'i sku dang nA da'i gsung:_gzhom med thig le chen po ni:_sku gsung thugs kyi phyag rgyas gdab:_snod kyi 'byung ba rnam lnga dang:_bcud kyi phung po rnam pa lnga:_rgyud kyi nyon mongs rnam lngar bcas:_ye shes lnga ru rang dbang bskur:_oM AHhU~M:_hU~M oM trAM hrIHAH_a b+hi Shiny+tsa hU~M:_zhes snod bcud dag mnyam ye shes kyi rang snang gzhal med khang chen po'i dbus su rang rig rdo rje gzhon nu yab yum du shar ba'i phung khams sras mchog_/dge sdig gi las bcu dag pa khro bcu yab yum/_nye nyon nyi shu dag pa phra thabs/_rten 'brel bcu gnyis dag pa phur srung ste dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs nyi ma dang 'od zer bzhin ye shes gcig gi cho 'phrul du shar ba'i bdag nyid rtsa ba'i lha yi spyi bor ye shes kyi spyi gzugs bla ma dpal chen yang dag he ru ka rtsa gsum chos srung gi tshogs skyabs yul rgya mtshos bskor ba bcas gsal btab la gter gzhung las/_de ltar las kyi rim pa yis:_dpal chen 'khor bcas gsal btab nas:_gyad du gyur pa'i ting 'dzin brtan:_nga rgyal gcig pu zla med pa:_ye shes mchog gi gzi bskyed nas:_gcig pu gnyis su ma yin pa'i:_goms pa mi 'phrog gyur pa na:_gzhi lam 'bras gsum dbyer med pa'i:_dag pa dran pas mtshams sbyar te:_bskyed rim rab tu brtan par bya:_zhes gsungs pa ltar/_snod bcud tha mal gyi 'dzin zhen sbyang phyir rnam pa gsal ba/_bsgom bya rang rgyud du mi gol ba'i phyir dag pa dran pa/_gnyis snang gi rtog pas skabs mi phyed pa'i phyir nga rgyal brtan pa rnams la legs par bslabs te lha'i gsal snang sgrub dgos pas de dag gi don rgyas pa kho bo'i bla ma bka' drin can gyi legs bshad ltar zhib par goms 'dris su bya/_gnyis pa gsung bzlas pa'i rnal 'byor la/_bla ma he ru ka'i byin rlabs kyi bzlas pa dang*/_yi dam khro bo'i bzlas pa gnyis las/_dang po ni/_bskyed pa'i gsal snang gi ting 'dzin la goms pa brtan nas dngos grub myur du thob pa'i bogs 'byin pa'am/_skyo ba'i gegs sel ba'i phyir bzlas pa la 'jug par bya ste/_rgyas par spro na gter gzhung dkyus su 'byung ba ting nge 'dzin gyi sgo nas lam dbang thod rgal du len/_rgyun gyi rnal 'byor dkyus tsam la/_gzhung las/_ma dag rnam shes tshogs brgyad de:_lam gyi skabs su ye shes lha:_srog dang bcas pa rnam pa brgyad:_'bras bu shin tu rnam dag pa:_rgyu 'bras rnam thar brgyad dag gis:_gnas skabs thun mong thun min gyi:_ye shes brgyad du rang shar ba'i:_ting nge 'dzin ni 'di yin te:_zhes gsungs pa ltar gzhi lam 'bras bu'i dag bya dag byed dag 'bras kyi gnad la reg pa brtan pos bla ma he ru ka'i rdo rje gsum gyi dkyil 'khor du smin par gsol ba gdab pa'i phyir dad mos gdung ba'i shugs drag tu bskyed pa dang bcas:_oM:_sngon gyi thugs dam chen po ni:_bdud dang ru tra bsgral ba dang:_gdul bya yongs su smin pa'i phyir:_thabs kyi phrin las deng bskul na:_'bar ba sku yi gzi byin skyed:_rdo rje'i sngags kyi sgra gdangs sgrog:_ye shes chen po'i srog ldan pas:_dngos grub rnam gnyis myur du stsol:_de skad bskul bas de ma thag:_sku ni gar dgur shig shig g.yos:_khyad par rdo rje pad+mar gsor:_gsung ni sngags kyi sgra chen bsgrags:_khyad par a haM bde skad blangs:_thugs ni mkha' las mi g.yo bzhin:_bzod med bde ba stong par zhugs:_yon tan phrin las bsam mi khyab:_gang gang 'dul ba de der ston:_dkar dmar mthing ba'i 'od zer gyis:_bdag dang bdag gir 'dzin pa yi:_rgyud dang rtog pa kun sbyangs nas:_sku gsung thugs kyi rdo rje'i dbyings:_ye shes chen por ro gcig gyur:_ces pa'i ting nge 'dzin la sems rtse gcig tu bzhag ste/_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:_zhes gtso bor bzla/_gnyis pa yi dam khro bo'i bzlas pa la/_rtsa ba dang yan lag gi bzlas pa gnyis las/_dang po ni/_bdag nyid rdo rje gzhon nu che'i:_thugs kar ye shes sems dpa' ni:_badz+ra satwa dkar gsal 'tsher:_rdo rje dril 'dzin longs sku'i chas:_zhabs zung phyed skyil pad zlar bzhugs:_de yi tsit+ta'i gur khang dbus:_pad nyi'i lte bar hU~M mthing mthar:_'bar ba'i sngags kyi phreng bas bskor:_bzlas pas 'od zer mkha' khyab 'phros:_rtsa gsum rgyal bar mnyes mchod phul:_khams gsum 'gro ba'i sgrib kun sbyangs:_ye shes chen por byin gyis brlabs:_tshur 'dus bdag la thim pa yis:_mchog dang thun mong dngos grub thob:_slar yang sku sngags phyag mtshan dang:_'bar ba'i me yis snang srid khyab:_dam can srung ma las la bskul:_sde brgyad gdug pa tshar thag bcad:_bar chad byad phur rdul du brlags:_snang ba lha la grags pa sngags:_dran rtog 'od gsal dbyings su thim:_snang srid gzhir bzhengs dpal chen po'i:_sku gsung thugs su lhun grub gyur:_ces pa'i dmigs gnad rtse gcig pas/_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAM baM hU~M phaTa?:_ces ci nus su bzla/_spyir bla ma he ru ka dang yi dam gnyis kyi bzlas grangs rang nyid gang la mos pa'am/_skabs thob kyis gtso bo gang yin bzlas grangs mang ba byas na gnyis ka bsnyen sgrub chig dril yin pas 'gal ba med/_thun gsham du gzhi snying gcig dril bzla bar 'dod na/_oM badz+ra kI li kI la yaHdzaHhU~M ba~M hoH_ka taM ka ye:_dza ye bi dza ye:_a dzi te a pa ra dzi te:_ma ra se na pra mar+d+ha na ye hU~M phaTa?:_ces cung zad bzla/_'og gi bsad dmigs mi sbyor na 'dir drag sngags spu gri cung zad bzlas kyang legs/_gnyis pa la/_tshe sgrub/_srung ba/_bzlog pa/_bsad pa'i dmigs bzlas bzhi las/_dang po ni/_bdag nyid dpal chen khrag 'thung dang:_rdo rje gzhon nu'i thugs ka ru:_nyi zla'i gwa'u kha sbyor sbubs:_hU~M mthar tshe yi rig pas bskor:_bzlas shing thugs dam rgyud bskul bas:_ye shes rol pa'i 'od zer gyis:_gau ri la sogs lha mo dang:_phur srung dam can bcu gnyis sogs:_pho nya rnams kyi thugs kar phog:_sprul pa yang sprul 'jig rten khyab:_rang gzhan bla tshe chad yar dang:_srid zhi'i dwangs bcud thams cad kun:_bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:_bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim:_'chi med rig 'dzin 'grub par gyur:_zhes dmigs la/_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:_oM badz+ra A yu She swA hA:_zhes yang dag dang*/_oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:_oM badz+ra A yu She swA hA:_ci 'grub bzla/_tshe 'gugs sbyar na/_oM/_'chi med rtag pa dam pa'i sku:_dpal chen yongs rdzogs he ru ka:_sngon tshe gong nas 'brel ba'i lha:_deng 'dir bsnyen cing sgrub lags na:_byang chub mchog tu sems bskyed cing:_dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob pa'i:_rig 'dzin rnal 'byor bdag cag la:_thugs rje chen pos rjes dgongs nas:_dngos grub stsol ba'i dus la bab:_pho nya sprul pa'i 'du 'phro yis:_bla tshe chad nyams yar ba dang:_srid zhi'i dwangs bcud dge mtshan kun:_bdag dang sgrub pa'i rdzas la stims:_rgas pa med pa rdo rje'i lus:_nad med bde ba'i gzi byin 'bar:_'chi ba med pa rtag pa'i tshe:_ye shes mchog gi dngos grub stsol:_ces gong gi sngags brjod/_tshe sba zhing rgyas gdab pa ni/_AH_'khor 'das dwangs bcud srog tu 'dril:_mi shigs thig le hU~M la thim:_de yang brjod bral ka dag klong:_'chi med gnyug mar rgyas gdab bo:_badz+ra dz+nyA na b+h+rU~M rak+Sha a a:_gnyis pa ni/_spyir yi dam khro bo'i bzlas pa la/_rgyun gyi srung bzlog bsad pa'i dmigs pa snga phyi srod kyi thun gsum so so'i gsham du sbyar bar gsungs pas de ltar na tho rangs sam snga dro'i mthar rtsa ba'i bzlas pa grub pa dang 'khor gyi khro bo bcu gsal 'debs lhag par du byas te gzhi snying gcig dril khro bcu'i spyi sngags kyang yin pa rgyud las gsungs phyir de nyid cung zad bzlas grub pa'i mthar/_srung dmigs ni/_dpal chen bcu las ye shes kyi:_rnam 'phrul nam mkha' gang bar spros:_phyogs mtshams steng 'og tshom bur bzhugs:_srung ba mtshams kyi las mdzad de:_gur khang drug gis gtams par gyur:_rtsa sngags kI la ya'i mthar/_hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M badz+ra kA wA tsi rak+Sha rak+Sha:_srung sngags sham bu btags pa ji ltar nus pa bzla/_srung dmigs kho na'i skabs 'di nas thun gzhug bsdu/_srung bzlog bsad gsum sbrel ma byed na bzlas pa 'og ma la 'jug pa'o/_/gsum pa ni/_phyi dro 'am gung thun la/_dpal chen lha tshogs 'khor dang bcas:_khros 'khrugs rngam pa'i gzi byin bskyed:_phyi rol zhal gzigs sngags kyi sgra:_'brug stong lta bur sgrog pa yi:_sku dang zhal las dmod pa'i mtshon:_nad mtshon dug rlangs pho nya'i tshogs:_skar ltar 'khrugs shing ser ltar 'bab:_nag phyogs 'byung po sde bcas dang:_phas rgol rig sngags dmod pa'i dbal:_mi mthun 'bras bu than ltas ngan:_thams cad rang dbang med par bzlog:_dgra dang bgegs kyi steng du bab:_rtswa sbur me lces bsregs pa bzhin:_rjes shul med par brlags par bsam:_zhes pa'i dmigs pa sbyar te/_rtsa sngags kI la ya'i mthar/_oM badz+ra kI li kI la ya hU~M hU~M hU~M bdud pra mA ra ya rbad nan:_kha la dza ma li rbad nan:_ra tsa du ling shag rbad nan:_shig shig dum dum rbad nan:_tshal pa tshal pa rbad nan:_khroM khroM b+h+yo rbad nan:_rmugs rmugs rbad nan:_tir tir rbad nan:_tshal tshal rbad nan:_zhes bzlog sngags zab mo 'di bzlas pas rang la gnod byed gzhan lta ci smos tha na gcan gzan sbrang bu yan chad kha bcings te bzlog par rgyud las gsungs pas shin tu zab pa 'di dgos pa dang bstun te bzlas mthar/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/_chos kyi bka' bden pa dang*/_dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/_gsang sngags dang rig sngags gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin rnams kyi bka' bden pa dang*/_chos nyid gdod nas stong zhing chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_khyad par dpal chen rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor gyi lha tshogs bka' sdod dam can rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i mthu la brten nas rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa la sngon gyi las dang*/_'phral gyi rkyen ngan pa thams cad dang*/_khyad par ban bon sngags pa'i mthu byad/_rbad 'dre rbod gtong than dang ltas ngan mi mthun pa'i phyogs thams cad dgra bgegs kyi steng du mA ra ya rbad zlog_/ces thal rdeb lan gsum bya'o/_/bzhi pa ni/_srod thun gyi gsham du/_dpal chen khrag 'thung dkyil 'khor lha:_drag shul khros pa'i sku ru bzhengs:_las byed pho nya mtshon cha'i char:_thog ser me rlung dang bcas spros:_dgra bgegs dgug bstim dbab pa dang:_dbye dang mngon spyod nan tur gyis:_gdug pa can rnams dbyings su bstim:_dwangs ma bsre zhing snyigs ma bsgral:_bar ma rang la bstims byas te:_bdag phur 'ben gsum dbyer med pa:_chos nyid mnyam pa'i ngang du brdal:_zhes dmigs pa rtse gcig tu gzir te/_rtsa sngags 'bru bzhi pas gong mnan pas/_ma rak+mo yak+mo kA la rU pa gnod byed dgra bgegs byad ma'i snying rtsa la yaM yaM:_srog rtsa la yaM yaM:_snying la khril khril:_srog la chum chum:_tsit+ta srog la tung tung:_snying khrag shad dza:_thuM ri li li:_snying tsig tsig:_'ur 'ur:_shig shig:_'gul 'gul:_myag myag:_sod sod:_d+ha ti ma ma shI g+h+raM karma ka ra ye ma ra se na pra mar+d+ha na ye hU~M phaTa?:_drag sngags spu gri bzla bar bya'o/_/de ltar tshe sgrub/_srung bzlog bsad dmigs 'di dag mthar chags su bkod pa ltar rgyun gyi nyams len la brtson pas spros bcas mi lcogs pa'ang med cing*/_snyigs dus nag phyogs kyi bar chad mang ba la zab phyir nyams su blangs bas legs pa'i yan lag tu 'gyur zhing*/_spyi 'gro'i rgyun khyer la ni gong smos yi dam khro bo'i rtsa ba'i bzlas pa grub mtshams bsdu ldang la 'jug pas chog la/_dmigs bsal tshe sgrub dang*/_srung dmigs tsam rgyun bzlas su byas kyang legs pas 'phros su smos pa'o/_/gang ltar yang bzlas rigs grub rjes dbyangs gsal rten snying yig brgya bzlas pas lhag chad kha skong zhing byin rlabs brtan par byas la/_stong tshig gi mchod stod mdor bsdus bya/_gsum pa rdzogs pa'i rim pa ni/_sngar gsal btab pa'i rten brten pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams/_a a a:_'khor 'das chos kun bden gnyis dbyer med pa:_lhag pa'i chos sku chen po'i dbyings su thim:_zhes 'od gsal gyi dbyings su bsdus la mnyam par bzhag_/rjes thob kyi snang grags rig pa'i chos sgyu ma lta bu rnams/_de las slar yang zung 'jug sgyu ma dang:_chu zla lta bu'i lhan skyes sku ru ldang:_phaTa? phaTa? phaTa?:_ces pas bde stong lhan cig skyes pa'i ye shes kyi 'khor lo'i sku gsung thugs rnam pa thams cad pa'i bdag nyid du shar ba la lam du khyer bar bya'o/_/rtsa ba'i gsum pa rjes bsngo smon shis brjod ni/_hoH_dge ba 'dis mtshon dus gsum dge tshogs kun:_shin tu rnam dag 'dus ma byas par bsngo:_de yi dge bas mtha' yas yid can kun:_khrag 'thung chen po'i go 'phang myur thob shog:_shis pa brjod pa ni/_hU~M:_chos sku yang dag gdod nas 'dus ma byas:_longs sku dpal chen badz+ra ku mA ra:_sprul sku gang 'dul der snang sna tshogs gzugs:_dbyer med lhun gyis grub pa'i bkra shis shog:_ces brjod pas dge legs kyi snang ba 'phel rgyas su bya'o/_/zhes pa'ang lho 'brug gi rgyal khab tu bzhugs pa'i nges gsang grub pa'i gseng lam dpal ldan 'brug pa bka' brgyud kyi 'dus pa'i sde'i pur+Na kha'i slob dpon blo gros seng ge dpon slob dang*/_gter ston rdo rje gling pa'i brgyud 'dzin mkhan chen 'jam dbyangs ye shes seng ge sogs don gnyer can du mas bskul te zab gsang 'di nyid kyi byin rlabs thun min du thob pa'i rnying sngags rgan po bdud 'dul phrin las drag po rtsal lam mkhyen brtse'i 'od zer du 'bod pas dbang 'dus rtser kun gzigs rgyal tshab rdo rje 'chang gi gsung rgyun gyi rnal 'byor yid la nges pa'i don bzhin khrigs su bsdebs pa'i yi ge pa ni reb kong gi sngags pa 'jigs med skal bzang rdo rjes bgyis pa zab gsang snying po'i bstan pa 'phel rgyas kyi rgyur gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//__//

Footnotes

Other Information