DKR-KABUM-09-TA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་པའི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་བཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga gtso 'khor yongs rdzogs la brten pa'i mkha' 'gro'i sun bzlog dang brtan bzhugs kyi cho ga bkra shis 'chi med bdud rtsi'i snang ba DKR-KABUM-09-TA-018.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 9, Text 18, Pages 98-116 (Folios 1a to 19a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga gtso 'khor yongs rdzogs la brten pa'i mkha' 'gro'i sun bzlog dang brtan bzhugs kyi cho ga bkra shis 'chi med bdud rtsi'i snang ba. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 9: 98-116. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Averting or Dispelling Rites- zlog pa  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity bkra shis tshe ring mched lnga
Notes The unicode for this text is missing.
[edit]
༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་པའི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་བཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
[edit]

@#/__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/_bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga gtso 'khor yongs rdzogs la brten pa'i mkha' 'gro'i sun bzlog dang brtan bzhugs kyi cho ga bkra shis 'chi med bdud rtsi'i snang ba /

[This text is missing]

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: