Category:Daily Practice - rgyun khyer

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Khyentse Lineage ProjectGenreDaily Practice - rgyun khyer

All pages tagged with the genre Daily Practice - rgyun khyer.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-02-KHA-012བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།2575-77DKR-KABUM-02-KHA-012.pdf
DKR-KABUM-06-CHA-002སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར།Nyang ral nyi ma 'od zer656-8bka' brgyadbka' brgyad bde gshegs 'dus paDKR-KABUM-06-CHA-002.pdf
DKR-KABUM-06-CHA-005ན་མོ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཡེ་སོགས། གུ་རུ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།6316-17gu ru drag poDKR-KABUM-06-CHA-005.pdf
DKR-KABUM-06-CHA-018གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཐུགས་རྗེའི་ཡང་ཞུན།'jigs med gling pa67148-151thugs rje chen pogsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grolDKR-KABUM-06-CHA-018.pdf
DKR-KABUM-06-CHA-029རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po63255-256rdo rje thod phrengrtsa gsum 'od gsal snying tigDKR-KABUM-06-CHA-029.pdf
DKR-KABUM-06-CHA-030རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ནང་སྒྲུབ་པདྨ་དྲྭ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po64257-258thugs rje chen portsa gsum 'od gsal snying tigDKR-KABUM-06-CHA-030.pdf
DKR-KABUM-06-CHA-031རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po63259-260gu ru drag portsa gsum 'od gsal snying tigDKR-KABUM-06-CHA-031.pdf
DKR-KABUM-06-CHA-035རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འོད་གསལ་སྣང་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po66285-287rdo rje rnam 'jomsrtsa gsum 'od gsal snying tigDKR-KABUM-06-CHA-035.pdf
DKR-KABUM-07-JA-019གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po79174-178bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus paDKR-KABUM-07-JA-019.pdf
DKR-KABUM-07-JA-020གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po78179-182bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus paDKR-KABUM-07-JA-020.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-002སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན༔'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po81816-24rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigDKR-KABUM-08-NYA-002.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-006སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ལས། །རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po8856-59ma mosrid pa ma mo'i gnad tigTerdzo-KHI-047-2DKR-KABUM-08-NYA-006.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-024པདྨ་གར་དབང་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྟོགས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་མན་ངག་གི་རྒྱུན་གྱི་བསྐྱེད་བཟླས་ཟབ་མོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
rong zom chos kyi bzang po
814231-237pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalDKR-KABUM-08-NYA-024.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-035དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཏམྦུ་རའི་སྒྲ་དབྱངས།chos kyi go cha82281dbyangs can dmar moyang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me longDKR-KABUM-08-NYA-035.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-038ཡང་ཟབ་ཐབས་མཆོག་དཔའ་བོའི་ཞལ་ལུང་ལས༔ བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡའི་སྒྲུབ་པ་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ༔chos kyi go cha86291-293rdo rje phur payang zab thabs mchog dpa' bo'i zhal lungDKR-KABUM-08-NYA-038.pdf
DKR-KABUM-09-TA-008རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས།mchog gyur gling pa9251rdo rje sems dpa'bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-09-TA-008.pdf
DKR-KABUM-09-TA-011ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། གུ་རུ་དྲག་མཐིང་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་བླ་ཕུར་སྦྲགས་མའི་སྲུང་བཟློག་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་ཟབ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།mchog gyur gling pa91055-59bdud kyi gshed chenbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-09-TA-011.pdf
DKR-KABUM-09-TA-013བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་སྒྲུབ་ཐབས།mchog gyur gling pa9367-68rdzu 'phrul mthu chenbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-09-TA-013.pdf
DKR-KABUM-09-TA-014ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་དབང་དྲག་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།mchog gyur gling pa9369-70rdo rje drag rtsalbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-09-TA-014.pdf
DKR-KABUM-09-TA-030ཟབ་བདུན་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།mchog gyur gling pa92262pad+ma mkha' 'grodbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'groDKR-KABUM-09-TA-030.pdf
DKR-KABUM-09-TA-031ཟབ་བདུན་ཆ་ལག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།mchog gyur gling pa96263-265mkha' 'gro rdo rje sder molas kyi mkha' 'gro rdo rje sder moDKR-KABUM-09-TA-031.pdf
DKR-KABUM-09-TA-036རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར།mchog gyur gling pa96275-277'jam dpal rdo rjerigs gsum snying thigDKR-KABUM-09-TA-036.pdf
DKR-KABUM-10-THA-003བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་དྲག་པོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར༔khyung sprul pad+ma dbang chen bstan 'dzin phrin las10812-15pad+ma kI la yabla sgrub dwangs ma'i thig leDKR-KABUM-10-THA-003.pdf
DKR-KABUM-10-THA-006སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྐོར་ལས། གཏེར་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྒྱུན་ཁྱེར།khyung sprul pad+ma dbang chen bstan 'dzin phrin las10230pad+ma kI la yabla sgrub dwangs ma'i thig leDKR-KABUM-10-THA-006.pdf
DKR-KABUM-10-THA-038དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྟ་མགྲིན་ཁམས་གསུམ་རོལ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཐིག།'jigs med gling pa105189-191rta mgrindpal chen bka' 'dus rgya mtshoDKR-KABUM-10-THA-038.pdf
DKR-KABUM-10-THA-040སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་རྒྱུན་ཁྱེར།101192o rgyan sman blaDKR-KABUM-10-THA-040.pdf
DKR-KABUM-10-THA-041བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན།107193-196DKR-KABUM-10-THA-041.pdf
DKR-KABUM-10-THA-042དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་གསང་སྙིང་པོ།106197-199DKR-KABUM-10-THA-042.pdf
DKR-KABUM-17-TSA-004རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་ཕྲེང་བ༔Khyentse, Dilgo17513-15rang byung pad+ma snying thigDKR-KABUM-17-TSA-004.pdf
DKR-KABUM-17-TSA-014རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ༔Khyentse, Dilgo17753-56rang byung pad+ma snying thigDKR-KABUM-17-TSA-014.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-018འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཐིག་ལེ།Khyentse, Dilgo189111-115'jam dpalrtsa gsum 'jam dpal snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-018.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-041པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།Khyentse, Dilgo187293-296tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-041.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-042པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཡང་ཟབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་སྲོག་ཏིག།Khyentse, Dilgo186297-299tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-042.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-006པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་བའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་བཅུད་སྙིང་།Khyentse, Dilgo19648-50'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-006.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-008པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཡང་ཟབ་རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ།Khyentse, Dilgo19660-62pad+ma 'od 'bar'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-008.pdf
DKR-KABUM-20-WA-004སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་ཕྱི་སྒྲུབ་བདག་བསྐྱེད་དུ་ཞལ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་སྙིང་བཅུད།Khyentse, Dilgo20374-75rdo rje sems dpa'snyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-20-WA-004.pdf
DKR-KABUM-21-ZHA-011སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ཕྲིན་ལས་སྲོག་ཏིག།Khyentse, Dilgo21877-80rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-011.pdf
DKR-KABUM-21-ZHA-012སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་བཅུད་སྙིང་།Khyentse, Dilgo21981-85rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-012.pdf
DKR-KABUM-21-ZHA-022སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། མཁའ་འགྲོ་གདུག་སེང་སྦྲགས་མའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བྱད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན་འཇོམས།Khyentse, Dilgo218201-204rje mo siM ha'i zhalsnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-022.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-003གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་གོ་དོན་སྙིང་པོ། ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས།Khyentse, Dilgo22874-77rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-22-ZA-003.pdf
DKR-KABUM-23-'A-025སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་མའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ༔Khyentse, Dilgo237459-465rje mo siM ha'i zhalsnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-23-A-025.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-005འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གནམ་ལྕགས་སྡིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ།54141-144'jam dpal gshin rjeJKCL-KABUM-05-CA-005.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-006འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་རྒྱུན་ཁྱེར།52145-146'jam dpal gshin rjeJKCL-KABUM-05-CA-006.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-015གུར་དྲག་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག།klong gsal snying po511249-259gu ru drag pogu ru drag po ye shes rab 'barJKCL-KABUM-05-CA-015.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-016གུར་དྲག་རྒྱུན་ཁྱེར།52261-262gu ru drag poJKCL-KABUM-05-CA-016.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-021མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po55291-295tshe dkartshe sgrub ye shes snying poTerdzo-DZI-021JKCL-KABUM-05-CA-021.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-041རྩ་གསུམ་རིགས་འདུས་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
53579-581rtsa gsum dril sgrubJKCL-KABUM-05-CA-041.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-044རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་ངུ་བྱ་བའི་ཚུལ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
51595rtsa gsum dril sgrubJKCL-KABUM-05-CA-044.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-054གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po514649-662bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus paJKCL-KABUM-05-CA-054.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-055གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལུས་དཀྱིལ་རྒྱུན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་བའི་ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po59663-671bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus paJKCL-KABUM-05-CA-055.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-056བཀའ་བརྒྱད་རྒྱུན་ཁྱེར།51673-674bka' brgyadJKCL-KABUM-05-CA-056.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-003ཐུགས་སྒྲུབ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་གྱི་ཡང་གསང་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར།mchog gyur gling pa639-11bdud kyi gshed chenbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKCL-KABUM-06-CHA-003.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-018སྙན་བརྒྱུད་ཡུམ་བཀའ་ལྷན་སྐྱེས་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བདེ་ཆེན་བཅུད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།67297-303rdo rje phag moJKCL-KABUM-06-CHA-018.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-019རྡོ་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་སོགས།69305-313JKCL-KABUM-06-CHA-019.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-006ཀུན་མཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་རྒྱུན་ཁྱེར།72271-272JKCL-KABUM-07-JA-006.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-025དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་སྲུང་འཁོར་རྡོ་རྗེ་བྲག་རྫོང་མ་གསང་སྒྲུབ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པའི་མཚོན་ཆ།756455-510nag po chen poJKCL-KABUM-07-JA-025.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-026དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ཁྲོ་བཅུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།710511-520nag po chen poJKCL-KABUM-07-JA-026.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-027མགོན་པོ་གསང་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཉུང་ངུར་དྲིལ་བ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་སྟེར།79521-529nag po chen poJKCL-KABUM-07-JA-027.pdf
JKCL-KABUM-08-NYA-006འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po845163-207'chi med 'phags ma'i snying thigJKCL-KABUM-08-NYA-006.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-036བདུད་འདུལ་ཀརྨ་གུ་རུའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྱེར་བདེ་བ༔'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros92535-536bla ma drag po karma gu ruzab gsang pad+ma'i yang tigJKCL-KABUM-09-TA-036.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-044སེང་གདོང་མའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།93577-579seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-044.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-020དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་རྒྱུན་བཟླས།112115-116dpal ldan lha moJKCL-KABUM-11-DA-020.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-055ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུའི་རྒྱུན་བསྙེན་ཟབ་རྒྱ་ཅན།112295-296kun dga' gzhon nuJKCL-KABUM-11-DA-055.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-052བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང༌།mchog gyur gling pa25431-435pad+ma 'byung gnasbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-021JKW-KABAB-02-KHA-052.pdf
JKW-KABAB-03-GA-024རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po311471-481sgrol margyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-032JKW-KABAB-03-GA-024.pdf
JKW-KABAB-03-GA-036འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po34627-630nor rgyun martsa gsum sgyu 'phrul drwa basa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-038JKW-KABAB-03-GA-036.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-029ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པདྨ་སྣང་བའི་རྒྱན།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
411527-537thugs rje chen pothugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-029.pdf
JKW-KABAB-05-CA-017དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
510255-264dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-023JKW-KABAB-05-CA-017.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-009མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
626111-136mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-076
Terdzo-NGI-062
JKW-KABAB-06-CHA-009.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-015མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
62175-176mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-049JKW-KABAB-06-CHA-015.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-016རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་མདོར་བསྡུས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
67177-183mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-077JKW-KABAB-06-CHA-016.pdf
JKW-KABAB-07-JA-005སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲིའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་དྲང་སྲོང་དམོད་པ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ།715341-355sngags rgod lok+t+ri pA layang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-005.pdf
JKW-KABAB-10-THA-020སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།ra shag chen po chos 'bar
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1015555-569ma mosrid pa ma mo sgang sharyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-KHI-042JKW-KABAB-10-THA-020.pdf
JKW-KABAB-13-PA-015འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po138153-160sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-023JKW-KABAB-13-PA-015.pdf
JKW-KABAB-15-BA-014གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po155407-411bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-014.pdf
JKW-KABAB-15-BA-016གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po156419-424bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureTerdzo-MA-015JKW-KABAB-15-BA-016.pdf
JKW-KABAB-15-BA-017གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1513425-437bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-017.pdf
JKW-KABAB-16-MA-003རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po164207-210thod phreng rtsalrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-003JKW-KABAB-16-MA-003.pdf
JKW-KABAB-16-MA-004རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ནང་སྒྲུབ་པདྨ་དྲྭ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po163209-211thugs rje chen portsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-004JKW-KABAB-16-MA-004.pdf
JKW-KABAB-16-MA-005རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po163213-215bla ma drag portsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-005JKW-KABAB-16-MA-005.pdf
JKW-KABAB-16-MA-006རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འོད་གསལ་སྣང་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po164217-220rdo rje rnam 'jomsrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-006JKW-KABAB-16-MA-006.pdf
JKW-KABAB-16-MA-014རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po163707-709phag dkarrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DZI-069JKW-KABAB-16-MA-014.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-016ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་རྒྱུན་གཏོར་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po176141-146bka' srunglce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-016.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-012མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po18491-94tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionTerdzo-DZI-021JKW-KABAB-18-TSHA-012.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-004འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po19727-33'jam dpal gshin rje'jam dpal gshin rje'i thugs tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-TSA-034JKW-KABAB-19-DZA-004.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-011རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ལས། དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po197223-229rta mgrinrta mchog rol pa'i snying tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-LA-027JKW-KABAB-19-DZA-011.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-017དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po197299-305yang dag he ru kadpal chen yang dag zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SHA-030JKW-KABAB-19-DZA-017.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-018ཡང་དག་རྒྱུན་ཁྱེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po192307-308yang dag he ru kadpal chen yang dag zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-19-DZA-018.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-022སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1916377-392rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SHA-033DJKW-KABAB-19-DZA-022.pdf
JKW-KABAB-20-WA-009ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po206103-108rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-017-2JKW-KABAB-20-WA-009.pdf
JKW-KABAB-20-WA-027སྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po205457-461ma mosrid pa ma mo'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-047-2JKW-KABAB-20-WA-027.pdf
JKW-KABUM-07-JA-015-011རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་རྟག་པ་དམ་པའི་སྤྲིན་ཆེན།76434-439rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-003-003ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་སྙིང་པོ།8473-76thugs rje chen pomi tra lugs thugs chen dmar khrid snying po don gsumJKW-KABUM-08-NYA-003.pdf
JKW-KABUM-09-TA-003ཐང་རྒྱལ་ལུགས་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ལྡེབ།94183-186tshe dpag med
rta mgrin
thang rgyal lugs tshe rta zung 'brelJKW-KABUM-09-TA-003.pdf
JKW-KABUM-09-TA-008-002ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།92355-356thugs rje chen pomi tra lugs thugs chen sems nyid ngal bsoJKW-KABUM-09-TA-008.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-014སྒྲོལ་དཀར་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།102141-142sgrol ma
sgrol ma dkar mo
JKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-006ཉང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་དང་རྐྱང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།nyang ral nyi ma 'od zer1216383-398bka' brgyadbka' brgyad bde gshegs 'dus paTerdzo-PHA-032JKW-KABUM-12-NA-006.pdf
JKW-KABUM-12-NA-008རད་ཕུར་གསང་སྒྲུབ་དང་སྐོང་ཟློག་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ།rat+na gling pa1222417-438rdo rje phur pardo rje phur pa yang gsang bla medTerdzo-'I-031JKW-KABUM-12-NA-008.pdf
JKW-KABUM-12-NA-009ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།Gu ru chos kyi dbang phyug125439-443phyag na rdo rjedpal phyag na rdo rje gtum po me lce phreng baTerdzo-SA-016JKW-KABUM-12-NA-009.pdf
JKW-KABUM-12-NA-010གྲྭ་མངོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།grwa pa mngon shes125445-449phyag na rdo rjephyag na rdo rje gtum po dmar poTerdzo-SA-010JKW-KABUM-12-NA-010.pdf
JKW-KABUM-12-NA-011ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་པའི་རིམ་པ།Gu ru chos kyi dbang phyug125451-455thugs rje chen pothugs rje chen po yang snying 'dus paTerdzo-ZA-003JKW-KABUM-12-NA-011.pdf
JKW-KABUM-13-PA-003ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།Dalai Lama, 5th13623-28tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenJKW-KABUM-13-PA-003.pdf
JKW-KABUM-13-PA-014ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ།Dalai Lama, 5th136199-204thugs rje chen pothugs rje chen po 'jig rten dbang phyug lha dguTerdzo-YA-007JKW-KABUM-13-PA-014.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-002བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།Gu ru chos kyi dbang phyug138466-473pad+ma 'byung gnasbla ma gsang ba 'dus paTerdzo-CHA-002JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-004དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ།136476-481khros ma nag moJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-005ཉང་ལུགས་དྲག་པོ་བདེར་འདུས་རྒྱུན་ཁྱེར།nyang ral nyi ma 'od zer138481-488gu ru drag pogu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus paJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-006བྱད་གྲོལ་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ།rgya zhang khrom rdo rje 'bar133488-490rdo rje gtsug torbyad 'grol gser gyi lde'u migTerdzo-TSI-048JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-007འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།rdor 'bum chos kyi grags pa136490-495pad+ma sman rgyal'chi med bdud rtsi bum paTerdzo-HA-028JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-009རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje134506-509zab chos rig 'dzin thugs thigJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-013རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།snye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen134527-530rta mchog rol parta mgrin gsang sgrubJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-018ཀློང་གསལ་རྩ་གསུམ་རྒྱུན་ཁྱེར།klong gsal snying po1314557-570pad+ma thod phreng rtsal
rdo rje phag mo
rta mgrin
klong gsal rtsa gsum rdo rje snying poJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-007ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་ལམ་བཟང་།karma gling pa146119-124zhi khrozab chos zhi khro dgongs pa rang grolJKW-KABUM-14-PHA-007.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-012པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷག་པའི་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་རོལ་མཚོ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer1432169-200pad+ma 'byung gnaspad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolJKW-KABUM-14-PHA-012.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-012-001ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར་བརྟན་བཞུགས་མའི་ངག་འདོན་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer144170-173pad+ma 'byung gnaspad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolJKW-KABUM-14-PHA-012.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-012-002དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཕྱུང་བ་ཡང་དག་ཐིག་ལེ་གཅིག་མའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer146173-178yang dag he ru kapad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolJKW-KABUM-14-PHA-012.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-012-003དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོམ་བཟླས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཞི་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཟླ་སྣང་།'phreng po gter ston shes rab 'od zer143178-180sme ba brtsegs papad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolJKW-KABUM-14-PHA-012.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-012-005ཐུགས་སྒྲུབ་གསུམ་དྲིལ་ཡང་གསེར་སྙིང་པོའི་མན་ངག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer146187-193'jam dpal gshin rjepad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolJKW-KABUM-14-PHA-012.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-012-006གཤིན་རྗེ་ཡང་ཟློག་སྤུ་གྲི་རེག་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།'phreng po gter ston shes rab 'od zer146193-198'jam dpal gshin rjepad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolJKW-KABUM-14-PHA-012.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-003བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།mchog gyur gling pa159141-149yang dag he ru karig 'dzin 'dzam gling rgyan mchog yang dag he ru kaTerdzo-SA-001JKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-004དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་འཆི་མེད་ཚེའི་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན།mchog gyur gling pa155149-153yang dag he ru kadpal yang dag thugs kyi snying poJKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-009-001རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po155197-201sgrol margyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol maTerdzo-CHI-032JKW-KABUM-15-BA-009.pdf
JKW-KABUM-15-BA-014-001དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po158315-322dpal chen yang dag zab tigTerdzo-SHA-030JKW-KABUM-15-BA-014.pdf
JKW-KABUM-15-BA-014-002འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po155322-326nor rgyun martsa gsum sgyu 'phrul drwa baTerdzo-WI-038JKW-KABUM-15-BA-014.pdf
JKW-KABUM-15-BA-014-003རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ལས། དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po156326-331rta mgrinrta mchog rol pa'i snying tigTerdzo-LA-027JKW-KABUM-15-BA-014.pdf
JKW-KABUM-15-BA-014-004རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།152331-332rdo rje phag mo
rta mgrin
JKW-KABUM-15-BA-014.pdf
JKW-KABUM-15-BA-015-003འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po156354-359'jam dpal gshin rje'jam dpal gshin rje'i thugs tigTerdzo-TSA-034JKW-KABUM-15-BA-015.pdf
JKW-KABUM-15-BA-016-003ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po158367-374rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigTerdzo-KHI-017-2JKW-KABUM-15-BA-016.pdf
JKW-KABUM-15-BA-019འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po158383-390sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigTerdzo-CHI-023JKW-KABUM-15-BA-019.pdf
JKW-KABUM-16-MA-002རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།'jigs med gling pa16517-21dpal chenrig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus paJKW-KABUM-16-MA-002.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-003-006སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།212329-330sgrol ma dkar moJKW-KABUM-21-ZHA-003.pdf

Pages in category "Daily Practice - rgyun khyer"

The following 130 pages are in this category, out of 130 total.

J


Debug data: