Category:Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-07-JA-009བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ལས། མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
rgya ston pad+ma dbang phyug
72546-58bla ma bde mchog 'khor loDKR-KABUM-07-JA-009.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-012མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
jo mo sman mo
853136-162mkha' 'gro gsang ba kun 'dusDKR-KABUM-08-NYA-012.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-012ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་གྱི་རིལ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟིན་བྲིས་གཞན་ཕན་བདེ་འཇུག།'ja' tshon snying po512197-208thugs rje chen pothugs rje chen po ngan song rang grolJKCL-KABUM-05-CA-012.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-057བཀའ་བརྒྱད་བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་ལ་མཁོ་བའི་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་གི་སྟོང་ཐུན།536675-710bka' brgyadJKCL-KABUM-05-CA-057.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-011འཇའ་ཚོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ནང་སྒྲུབ་དང་། ཁྲུས་ཆབ། རིལ་སྒྲུབ། སོགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བ་སྒོ་འབྱེད།'ja' tshon snying po67201-207thugs rje chen pothugs rje chen po ngan song rang grolJKCL-KABUM-06-CHA-011.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-021ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་ཚུལ།72401-402rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKCL-KABUM-07-JA-021.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-031རིལ་བུ་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱི་མཚན་ཐུན་སྐབས་ལ་བདག་མདུན་སྒྲུབ་ཚུལ་ཉུང་ངུ་།716549-564JKCL-KABUM-07-JA-031.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-034རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ས་ཟླའི་བུམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཆེན་རྗེས་གནང་ལ་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར།76575-580thugs rje chen poJKCL-KABUM-07-JA-034.pdf
JKCL-KABUM-12-NA-046རིན་ཆེན་སྒྲུབ་སྐབས་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་བའི་བཟླས་པ་གྲུབ་ནས་སོགས།yon tan mgon po121243bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'odJKCL-KABUM-12-NA-046.pdf
JKW-KABAB-01-KA-010རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་དང་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སོགས།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje130419-448rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-GA-006JKW-KABAB-01-KA-010.pdf
JKW-KABAB-05-CA-031དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བུམ་བཟང༌།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
537481-517dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-031.pdf
JKW-KABAB-05-CA-032དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
535519-553dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-032.pdf
JKW-KABAB-05-CA-033དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྨན་སྒྲུབ་སྦྲེལ་མའི་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་གཏོང་ཐུན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་ལྷའི་སིལ་སྙན།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
536550-590dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-033.pdf
JKW-KABAB-05-CA-038བཀའ་འདུས་སྨན་སྒྲུབ་གཏོར་ཟློག་བཅས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
524687-710dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-038.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-038མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
62537-538mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-066JKW-KABAB-06-CHA-038.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-042མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
645623-667mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-06-CHA-042.pdf
JKW-KABAB-07-JA-021དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
741631-671dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-A-006-1JKW-KABAB-07-JA-021.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-007འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ངག་འདོན་གསལ་བར་བཀོད་པ་འཕོ་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1449145-193bla sgrub byin rlabs snying podgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-007.pdf
JKW-KABAB-15-BA-021གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྨན་སྒྲུབ་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1547543-589bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureTerdzo-MA-019JKW-KABAB-15-BA-021.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-004ཟབ་གསང་འཆི་མེད་སྙན་བརྒྱུད་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སེང་གདོང་གཞད་པའི་སྙིང་ཐིག།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po18441-44seng gdong dkar moseng gdong dkar mo'i shu dag dkar po'i bcud lenrjes dran - RecollectionTerdzo-A-031JKW-KABAB-18-TSHA-004.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-036ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས།'jigs med gling pa186223-228yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya candag snang - Pure VisionTerdzo-DA-048JKW-KABAB-18-TSHA-036.pdf
JKW-KABUM-07-JA-004བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྟེར།7875-82'khor lo bde mchogbde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-004.pdf
JKW-KABUM-12-NA-014-005དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje1211501-511rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paTerdzo-GA-006JKW-KABUM-12-NA-014.pdf
JKW-KABUM-15-BA-001-004ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་གྱི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་ཕན་བདུད་རྩི།mchog gyur gling pa153338-70thugs rje chen po'phags pa thugs rje chen po pad+ma gtsug torTerdzo-RA-009JKW-KABUM-15-BA-001.pdf
JKW-KABUM-15-BA-014-007སྨན་སྒྲུབ་ལག་ལེན་ཟིན་ཐོ་མདོར་བསྡུས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po153336-338JKW-KABUM-15-BA-014.pdf
JKW-KABUM-15-BA-029དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje1510551-560rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paTerdzo-GA-006JKW-KABUM-15-BA-029.pdf
JKW-KABUM-16-MA-003རིག་འདུས་བདུད་རྩི་ཆིག་སྒྲུབ།'jigs med gling pa16223-24nang sgrub rig 'dzin 'dus paJKW-KABUM-16-MA-003.pdf
JKW-KABUM-16-MA-006ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་རྩ་བའི་དམིགས་བཟླས།'jigs med gling pa16229-30thugs rje chen pogsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grolJKW-KABUM-16-MA-006.pdf
JKW-KABUM-16-MA-007ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་དང་འབྲེལ་བར་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར།'jigs med gling pa16231-32thugs rje chen pogsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grolJKW-KABUM-16-MA-007.pdf
JKW-KABUM-16-MA-025བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན།169219-227JKW-KABUM-16-MA-025.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-004སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོ་དང་རྗེས་འབྲེལ་འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་དཔའ་བོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན།21915-23'jam dpal smra ba'i seng gesgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangJKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-005སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོ་དང་འབྲེལ་བར་དབྱངས་ཅན་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན།21423-26dbyangs can masgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangJKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-002-058བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་སྐོར་སོགས།218283-290JKW-KABUM-21-ZHA-002.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-022གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་རིལ་བུ་དཀར་དམར་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ།2117577-593JKW-KABUM-21-ZHA-022.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-022-001གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་རིལ་བུ་དཀར་དམར་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ།216577-582JKW-KABUM-21-ZHA-022.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-022-002གྲུབ་ཐོབ་རིལ་དཀར་གྱི་སྒོམ་ལུང་དང་ཕྱག་ལེན་འཕོགས་ཚུལ་ཐང་སྟོང་དགོངས་རྒྱན།2112582-593JKW-KABUM-21-ZHA-022.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-023རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་ཕན་ཡོན་དང་བསྟེན་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་ཟླ་སྣང་།2117595-611JKW-KABUM-21-ZHA-023.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-024ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་དག་སྣང་བརྟག་རིལ་བསྒྲིལ་བའི་མན་ངག་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་།lha btsun nam mkha' 'jigs med2112613-624rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubTerdzo-NI-065JKW-KABUM-21-ZHA-024.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-006-003འདུས་པ་མདོའི་བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་བདེ་ཆེན་རོལ་བའི་དཀར་ཆག།2216130-145JKW-KABUM-22-ZA-006.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-006-011འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིལ་བུ་འདི་ཉིད་ལ་རྟེན་ཇི་ལྟར་འདྲེས་པའི་ཚུལ།222172-173JKW-KABUM-22-ZA-006.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-006-012ས་སྣ་ཆུ་སྣའི་རིལ་བུའི་དཀར་ཆག།225173-177JKW-KABUM-22-ZA-006.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-006-013སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་བའི་གཏམ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན།226177-182sgrol ma yid bzhin 'khor loJKW-KABUM-22-ZA-006.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-006-014འདུས་མདོའི་སྨན་ཁྲོལ་སྒྲུབ་སྐབས།222182-183JKW-KABUM-22-ZA-006.pdf