Category:Longevity Rituals - tshe sgrub

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Longevity Rituals - tshe sgrub.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-02-KHA-037བླ་སྒྲུབ་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་ཚེ་སྒྲུབ་བསྡུས་པ།22182zab lam snying thig gsal sgronDKR-KABUM-02-KHA-037.pdf
DKR-KABUM-02-KHA-038བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག།212183-188zab lam snying thig gsal sgronDKR-KABUM-02-KHA-038.pdf
DKR-KABUM-05-CA-025རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། ཚེ་དཔག་མེད་གསང་སྒྲུབ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།Dalai Lama, 5th517161-169tshe dpag medrdo rje'i rgya canDKR-KABUM-05-CA-025.pdf
DKR-KABUM-06-CHA-006བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི། འཆི་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ།Drukchen, 4th6318-19gu ru drag podag snang gu ru drag po kI la yaDKR-KABUM-06-CHA-006.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-026པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
rong zom chos kyi bzang po
82242pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalTerdzo-ZI-031DKR-KABUM-08-NYA-026.pdf
DKR-KABUM-10-THA-015རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་འགུགས།Kangyur Rinpoche10263rdzogs pa chen po gsang ba snying thigDKR-KABUM-10-THA-015.pdf
DKR-KABUM-17-TSA-015རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྲོག་གི་བཅུད་ལེན།Khyentse, Dilgo17857-60rang byung pad+ma snying thigDKR-KABUM-17-TSA-015.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-025ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཐིག་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ༔'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros185168-170pad+ma drag pozab gsang pad+ma'i yang tigDKR-KABUM-18-TSHA-025.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-033འཆི་མེད་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ནང་སྒྲུབ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་པདྨའི་ཕྲེང་བ།Khyentse, Dilgo1833261-277tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-033.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-041པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།Khyentse, Dilgo187293-296tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-041.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-042པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཡང་ཟབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་སྲོག་ཏིག།Khyentse, Dilgo186297-299tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-042.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-001པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ཕྲེང་བ་པདྨའི་དོ་ཤལ༔Khyentse, Dilgo19391-20tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-001.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-002པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཀུན་འདྲིལ་གྱི་ཚེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏིག།Khyentse, Dilgo192021-30tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-002.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-005འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་བ་རིགས་ལྔའི་ཚེའི་ལས་བྱང་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།Khyentse, Dilgo192038-47'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-005.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-006པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་བའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་བཅུད་སྙིང་།Khyentse, Dilgo19648-50'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-006.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-007འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡང་ཟབ་རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ༔Khyentse, Dilgo191851-59pad+ma 'od 'bar'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-007.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-008པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཡང་ཟབ་རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ།Khyentse, Dilgo19660-62pad+ma 'od 'bar'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-008.pdf
DKR-KABUM-21-ZHA-005ཚེ་སྒྲུབ། བདག་མདུན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་སོགས།Khyentse, Dilgo21267rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-005.pdf
DKR-KABUM-21-ZHA-006ཕུར་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་དམིགས།Khyentse, Dilgo21268rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-006.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-013འཆི་མེད་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ནང་སྒྲུབ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་པདྨའི་ཕྲེང་བ།Khyentse, Dilgo529209-237tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigJKCL-KABUM-05-CA-013.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-021མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po55291-295tshe dkartshe sgrub ye shes snying poTerdzo-DZI-021JKCL-KABUM-05-CA-021.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-001བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་འགུགས་པདྨའི་ཞགས་པ།651-5JKCL-KABUM-06-CHA-001.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-020ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཁོག་གི་གསལ་བྱེད་འཆི་མེད་ཟིལ་ཐིག།69315-323JKCL-KABUM-06-CHA-020.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-035རང་གཞན་གྱི་བློ་བུར་ཚེ་སྒྲུབ།72581-582JKCL-KABUM-07-JA-035.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-034ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཐིག་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ༔'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros93527-529pad+ma drag pozab gsang pad+ma'i yang tigJKCL-KABUM-09-TA-034.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-048དྷཱ་ཀི་སིདྷུ་མུ་ཁཱ་དཀར་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ།98597-604seng gdong dkar moJKCL-KABUM-09-TA-048.pdf
JKCL-KABUM-10-THA-022བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག།1011225-235zab lam snying thig gsal sgronJKCL-KABUM-10-THA-022.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-018ལྷ་མོའི་ཡང་གསང་གབ་ཡིག།111111JKCL-KABUM-11-DA-018.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-055ཚེ་འགུགས།mchog gyur gling pa23447-449bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-027JKW-KABAB-02-KHA-055.pdf
JKW-KABAB-05-CA-006པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
52111-112pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-031JKW-KABAB-05-CA-006.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-029མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
619317-335rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-071JKW-KABAB-06-CHA-029.pdf
JKW-KABAB-07-JA-007དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་དག་སྣང་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་བཀའ་སྲུང་འཆི་མེད་ཙཎྜཱི་ཀཱ་མཆོད་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po72359-360drang srong dri med kun tu dge bayang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-007.pdf
JKW-KABAB-10-THA-009རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས། རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།dbon sras khyung thogs
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
109255-263tshe dpag medtshe sgrub ye shes srog tigyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WA-032JKW-KABAB-10-THA-009.pdf
JKW-KABAB-10-THA-010ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད།dbon sras khyung thogs
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1016265-280tshe dpag medtshe sgrub ye shes srog tigyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WA-033JKW-KABAB-10-THA-010.pdf
JKW-KABAB-10-THA-011རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ལས། རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་རྨད་བྱུང༌།ta'u rong pa rog rje gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
109281-289tshe dpag medtshe sgrub gsang ba rmad 'byungyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WA-040JKW-KABAB-10-THA-011.pdf
JKW-KABAB-10-THA-012ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དགོས་པ་རྨད་བྱུང༌།ta'u rong pa rog rje gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1019291-309tshe dpag medtshe sgrub gsang ba rmad 'byungyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WA-041JKW-KABAB-10-THA-012.pdf
JKW-KABAB-10-THA-013ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།nyang ral nyi ma 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1064311-374gu ru mtsho skyes rdo rjeyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-DZA-011JKW-KABAB-10-THA-013.pdf
JKW-KABAB-10-THA-017ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཆེན་མོ།nyang ral nyi ma 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1014481-494thugs rje chen ponyang gter thugs rje chen po 'gro 'dulyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZHA-040JKW-KABAB-10-THA-017.pdf
JKW-KABAB-11-DA-011ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ལྡན།byang chub gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1124303-326yang dag zhi khro phur gsumyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-SHA-022JKW-KABAB-11-DA-011.pdf
JKW-KABAB-13-PA-023ཚེ་འགུགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po132207-208'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-019JKW-KABAB-13-PA-023.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-011གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po148391-396grub thob chen po'i thugs tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DA-055JKW-KABAB-14-PHA-011.pdf
JKW-KABAB-16-MA-007རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཤིགས་དཔལ་སྟེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1619221-239rtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-16-MA-007.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-001ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1871-7tshe sgrub bai ro'i thugs tigrjes dran - RecollectionTerdzo-THI-003JKW-KABAB-18-TSHA-001.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-003བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་དྲན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཚེ་དབང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po182911-39tshe sgrub bai ro'i thugs tigrjes dran - RecollectionTerdzo-THI-005JKW-KABAB-18-TSHA-003.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-010གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po18485-88tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionTerdzo-DZI-020JKW-KABAB-18-TSHA-010.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-012མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po18491-94tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionTerdzo-DZI-021JKW-KABAB-18-TSHA-012.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-014ཚེ་འགུགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po18297-98tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionTerdzo-DZI-021JKW-KABAB-18-TSHA-014.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-015དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po18599-103tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-015.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-016གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ནང་སྒྲུབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po186105-110tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-016.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-017དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1811111-121tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-017.pdf
JKW-KABAB-20-WA-012སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po202141-142rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-020JKW-KABAB-20-WA-012.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001ཚེ་སྐོར།91261-126JKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-001ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཆོ་ག་པད་དཀར་བཞད་པའི་གསལ་བྱེད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།9121-12tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-002ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་སྐུར་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་ལེན་འཆི་མེད་མྱུར་ལམ།9612-17tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-003གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་འཆི་མེད་ཟླ་སྣང་།9417-20tshe dkartshe dpag med dkar po mi tra dzo ki'i lugsJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-004ཚེ་སྒྲུབ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།9620-25tshe dpag medthang rgyal lugs tshe sgrub 'chi med dpal sterJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-005རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཉེ་ལམ།9825-32sgrol ma yid bzhin 'khor losgrol dkar yid bzhin 'khor lo ba ri lugsJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-008སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ།91337-49sgrol ma yid bzhin 'khor losgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yinJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-009སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི།92649-74sgrol ma yid bzhin 'khor losgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yinJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-010འཆི་མེད་རང་གཟུངས་ཀྱི་སྒོམ་བཟླས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཚེ་སྲོག་རྡོ་རྗེར་བསྒྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན།9774-80JKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-011མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།91780-96tshe dkarras chung lugs yang gsang dkar po phyag bzhiJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-012གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒོམ་བཟླས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་འཇུག་ངོགས།9696-101gtsug tor rnam rgyal maJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-013རིག་པ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྒོ་ནས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་གདམས་ཟབ་འཆི་མེད་དཱུཪྺའི་ལྗོན་བཟང་།917101-117rig pa rma bya chen moJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-014འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆར།910117-126'chi med rdo rje lha moJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-002-002ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།919130-148tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-002.pdf
JKW-KABUM-09-TA-002-003ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་།912148-159tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-002.pdf
JKW-KABUM-09-TA-002-004དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚེ་དབང་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།922159-180tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-002.pdf
JKW-KABUM-09-TA-002-005གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་བཅས།93180-182tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-002.pdf
JKW-KABUM-09-TA-003ཐང་རྒྱལ་ལུགས་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ལྡེབ།94183-186tshe dpag med
rta mgrin
thang rgyal lugs tshe rta zung 'brelJKW-KABUM-09-TA-003.pdf
JKW-KABUM-13-PA-002ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ།Dalai Lama, 5th13203-22tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenTerdzo-TA-008JKW-KABUM-13-PA-002.pdf
JKW-KABUM-13-PA-003ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།Dalai Lama, 5th13623-28tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenJKW-KABUM-13-PA-003.pdf
JKW-KABUM-13-PA-004ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པ།Dalai Lama, 5th13529-33tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenJKW-KABUM-13-PA-004.pdf
JKW-KABUM-13-PA-005ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན།Dalai Lama, 5th132935-63tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenTerdzo-TA-009JKW-KABUM-13-PA-005.pdf
JKW-KABUM-13-PA-006ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་དབང་བསྐུར་གྲངས་གསོག།Dalai Lama, 5th13565-69tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenJKW-KABUM-13-PA-006.pdf
JKW-KABUM-13-PA-007ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་སྣང་སྟེར།Dalai Lama, 5th131571-85tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenJKW-KABUM-13-PA-007.pdf
JKW-KABUM-13-PA-008ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།Dalai Lama, 5th13687-92tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenTerdzo-TA-010JKW-KABUM-13-PA-008.pdf
JKW-KABUM-13-PA-009ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།Dalai Lama, 5th133495-128tshe dpag medtshe dpag med rigs lnga 'chi med mchog sbyinJKW-KABUM-13-PA-009.pdf
JKW-KABUM-13-PA-010ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན།Dalai Lama, 5th1310129-138tshe dpag medtshe dpag med rigs lnga 'chi med mchog sbyinJKW-KABUM-13-PA-010.pdf
JKW-KABUM-13-PA-011ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན།grub chen dpal ldan rdo rje1335139-173tshe dpag medtshe khrid 'chi med rdo rje'i srog shingTerdzo-TSHI-051JKW-KABUM-13-PA-011.pdf
JKW-KABUM-13-PA-022-004ལེགས་ལྡན་རྗེའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་སྒྲུབ་གཞུང་དང་། གདམས་ཟབ་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་།legs ldan bdud 'joms rdo rje1313420-432tshe dpag medtshe'i dngos grub sgrub pa'i man ngagTerdzo-TSHI-054JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
JKW-KABUM-13-PA-022-006ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་མདའ་འཕེལ་མའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།ras chen dpal 'byor bzang po135458-462tshe dpag medtshe sgrub zab mo mda' 'phel maTerdzo-DZA-023JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-022ཀློང་གསལ་གཏེར་བྱོན་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་།klong gsal snying po139578-586tshe dpag medtshe sgrub yang gsang bla medTerdzo-WA-027JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-012པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷག་པའི་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་རོལ་མཚོ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer1432169-200pad+ma 'byung gnaspad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolJKW-KABUM-14-PHA-012.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-012-001ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར་བརྟན་བཞུགས་མའི་ངག་འདོན་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer144170-173pad+ma 'byung gnaspad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolJKW-KABUM-14-PHA-012.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-004དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་འཆི་མེད་ཚེའི་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན།mchog gyur gling pa155149-153yang dag he ru kadpal yang dag thugs kyi snying poJKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-16-MA-016བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཆོ་ག་དཔག་མེད་མྱུར་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jigs med gling pa161797-113klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-16-MA-016.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-015རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས་ལན་ཆགས་ཆུ་བསྐྱུར།lha btsun nam mkha' 'jigs med2110465-474rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubTerdzo-PHI-026JKW-KABUM-21-ZHA-015.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-007-014བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་དང་འབྲེལ་བར་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས།222228-229JKW-KABUM-22-ZA-007.pdf

Pages in category "Longevity Rituals - tshe sgrub"

The following 88 pages are in this category, out of 88 total.

J