dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
dil mgo mkhyen brtse bka' 'bumsa bcad Section 1

Dilgo Khyentse Tashi Paljor
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་
འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ།
dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum

Browse by volume[edit]

669 texts cataloged in this collection.

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་དང་པོ་ཀ༽

Volume 1 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
4 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་གཉིས་པ་ཁ༽

Volume 2 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
82 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་གསུམ་པ་ག༽

Volume 3 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
15 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཞི་པ་ང༽

Volume 4 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
20 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་ལྔ་པ་ཅ༽

Volume 5 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
43 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་དྲུག་པ་ཆ༽

Volume 6 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
41 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བདུན་པ་ཇ༽

Volume 7 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
29 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བརྒྱད་པ་ཉ༽

Volume 8 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
44 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་དགུ་པ་ཏ༽

Volume 9 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
38 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་པ་ཐ༽

Volume 10 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
59 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་གཅིག་པ་ད༽

Volume 11 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
29 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་གཉིས་པ་ན༽

Volume 12 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
6 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་པ་པ༽

Volume 13 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
24 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་བཞི་པ་ཕ༽

Volume 14 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
11 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅོ་ལྔ་པ་བ༽

Volume 15 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
10 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་དྲུག་པ་མ༽

Volume 16 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
3 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་བདུན་པ་ཙ༽

Volume 17 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
34 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཚ༽

Volume 18 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
43 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་དགུ་པ་ཛ༽

Volume 19 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
19 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་ཉི་ཤུ་པ་ཝ༽

Volume 20 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
14 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་ཉེར་གཅིག་པ་ཞ༽

Volume 21 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
26 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་ཉེར་གཉིས་པ་ཟ༽

Volume 22 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
25 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་ཉེར་གསུམ་པ་འ༽

Volume 23 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
28 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་ཉེར་བཞི་པ་ཡ༽

Volume 24 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
5 Texts

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་ཉེར་ལྔ་པ་ར༽

Volume 25 of the dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum collection.
17 Texts