DKR-KABUM-10-THA-040

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
Wylie title sangs rgyas sman bla'i rgyun khyer DKR-KABUM-10-THA-040.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 40, Pages 192 (Folios 1b1 to 1b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Sangs rgyas sman bla'i rgyun khyer. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 192b. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Deity o rgyan sman bla
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/dilgo-khyentse/orgyen-menla
Colophon

།མངྒ་ལས་སོ།

/mang+ga las so/

[edit]
སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ། །ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་མ་ནི། །མཐིང་གསལ་སྨན་མཆོག་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །སྙན་ཞུ་གསང་གོས་ཕོད་བེར་གསོལ། །བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པར་གསལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུཏག་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཨོ་རྒྱན་སྨན་བླ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །མངྒ་ལས་སོ།
[edit]

sangs rgyas sman bla'i rgyun khyer ni/_rang nyid skad cig dran rdzogs su/_/o rgyan sman gyi bla ma ni/_/mthing gsal sman mchog lhung bzed bsnams/_/snyan zhu gsang gos phod ber gsol/_/byin rlabs gzi brjid ldan par gsal/_/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma saM b+ha wa b+hai Sha dz+ye rA dza sa mutag te swA hA:_dge ba 'di yis myur du bdag_/o rgyan sman bla 'grub gyur nas/_/'gro ba gcig kyang ma lus pa/_/de yi sa la 'god par shog_/mang+ga las so/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: