Category:Longevity Empowerment - tshe dbang

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Longevity Empowerment - tshe dbang.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-08-NYA-016འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དབང་ཟབ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བྱིན་རླབས་སྲོག་འཚོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po810190-194bla sgrub byin rlabs snying poDKR-KABUM-08-NYA-016.pdf
JKW-KABAB-03-GA-020བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་སྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འཛིན།mchog gyur gling pa314427-440bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-038JKW-KABAB-03-GA-020.pdf
JKW-KABAB-03-GA-034རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་ཆོ་ག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po328587-614rtsa gsum spyi 'dus snying thigsa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-026JKW-KABAB-03-GA-034.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-014རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
412105-116rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGA-021JKW-KABAB-04-NGA-014.pdf
JKW-KABAB-07-JA-004དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྙིང་ཏིག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po729311-339drang srong dri med kun tu dge bayang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-005JKW-KABAB-07-JA-004.pdf
JKW-KABAB-13-PA-022འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po136201-206sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-013JKW-KABAB-13-PA-022.pdf
JKW-KABAB-13-PA-026འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1317271-287sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-030JKW-KABAB-13-PA-026.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-005འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དབང་ཟབ་མོ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བྱིན་རླབས་སྲོག་འཚོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po14981-89bla sgrub byin rlabs snying podgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-005.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-013གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོའི་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1411431-441grub thob chen po'i thugs tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DA-058JKW-KABAB-14-PHA-013.pdf
JKW-KABAB-16-MA-018རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་དཀར་མོའི་ཚེ་དབང་གི་རིམ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1611735-745phag dkarrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-16-MA-018.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-015དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po18599-103tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-015.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-017དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1811111-121tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-017.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-047རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཚེའི་དབང་བསྐུར་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བཅུད་ལེན།'jigs med gling pa189427-435rdo rje sems dpa'klong chen snying gi thig ledag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-047.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-002ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་སྐུར་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་ལེན་འཆི་མེད་མྱུར་ལམ།9612-17tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-002-004དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚེ་དབང་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།922159-180tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-002.pdf
JKW-KABUM-13-PA-022-005ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་མདའ་འཕེལ་མའི་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་འཆི་མེད་ཚེའི་དཔལ་སྟེར།ras chen dpal 'byor bzang po1327432-458tshe dpag medtshe sgrub zab mo mda' 'phel maTerdzo-DZA-023JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
JKW-KABUM-13-PA-022-006ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་མདའ་འཕེལ་མའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།ras chen dpal 'byor bzang po135458-462tshe dpag medtshe sgrub zab mo mda' 'phel maTerdzo-DZA-023JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-016སྟག་ལུང་པའི་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་ཀྱི་འཆི་མེད་མཆོག་སྒྲུབ་ཚེ་དབང་ཟིན་ཐོ།rig 'dzin tshe dbang bkra shis137545-551tshe sgrub yang gsang 'chi med mchog grubJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-15-BA-031རིག་འདུས་ཚེ་དབང་གྲངས་གསོག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་།'jigs med gling pa156593-598nang sgrub rig 'dzin 'dus paJKW-KABUM-15-BA-031.pdf
JKW-KABUM-16-MA-015ཡུམ་བཀའ་མཁའ་འགྲོའི་ལས་ཚོགས་བཞི་པ་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ཚེ་དབང་།'jigs med gling pa16789-95yum bka' bde chen rgyal moJKW-KABUM-16-MA-015.pdf